weather forecast

Pogoda dla strefy skoków spadochronowych ICM

 

 

windyty prognoza dla skoczka  Windyty

NEWS

 • AFF PARACHUTE COURSE
  Theoretical training - 8 hrs. The training will take place on Friday 16th June in Elbląg Aeroclub and practical training in the air in the next 2 weeks, ie 17,18…
 • DROP ZONE PLEASE CHANGED TO ELBLAG
  ATTENTION, DROP ZONE PLACE IS CHANGED Due to air traffic restrictions of the Rebiechowo airport, all jumps in Przywidz are suspended. We invite you to skydving in Elbląg - Elbląg…
 • SKYDIVE ACTIVITY DATE IS CHANGED
  Due to low temperature and bad weather jumps are planned from 13 May. Because of bad weather, skydive course is postponed to 12 May Details in the calendar on the…

Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego

W naszym klubie prowadzone są szkolenia i egzaminy do Świadectwa Kwalifikacji, które zgodnie z prawem lotniczym, zabiera skoczka spod opieki instruktora i czyni go samodzielnym skoczkiem.
Ezaminy prowadzi Gerard Wawryszuk tel 604 201 058.

SZKOLENIE SKOCZKA DO ŚWIADECTWA  KWALIFIKACJI - PJ B

Świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego to dokument potwierdzający kwalifikacje skoczka i uprawniający do wykonywania skoków spadochronowych bez nadzoru instruktora spadochronowego – wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Program szkolenia praktycznego do świadectwa skoczka spadochronowego musi obejmować co najmniej

 • Naukę układania spadochronu głównego do skoku.
 • Wykonanie co najmniej 50 skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu w łącznym czasie swobodnego spadania nie krótszym niż 30 minut.
 • Naukę sterowania położeniem ciała podczas swobodnego spadania we wszystkich płaszczyznach.
 • Naukę lądowania w wyznaczonym miejscu.
 • Naukę określania miejsca zrzutu.
 • Wykonanie co najmniej 10 skoków na naukę wykonywania ewolucji lub zespołowej akrobacji

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego, osoba ubiegająca się o nie musi spełniać łącznie następujące wymagania:

 • Ukończone 16 lat, posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia oraz zgoda opiekunów prawnych.
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Spełnia wymagania i warunki dotyczące ukończenia szkolenia lotniczego, praktyki lotniczej oraz posiadania wiedzy i umiejętności, potwierdzone zdaniem egzaminu.

OPŁATY DO ULC

 • wydanie ŚK, wydanie duplikatu ŚK lub wznowienie uprawnienia  - 44 zł
 • egzamin teoretyczny kondydatków na ŚK - 55zł
 • egzamin praktyczny za przedłużenie uprawnienia wpisanego do ŚK - 55zł


KOMPLET DOKUMENTÓW

 • Wniosek do ULC o wydanie licencji/ świadectwa kwalifikacji  (na stronie w linku- DO POBRANIA).
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego - wydanym przez Ośrodek Szkolenia Lotniczego.
 • Zaświadczenie potwierdzające wykształcenie - świadectwo szkolne (jeśli kopia to poświadczona za zgodność z oryginałem).
 • Dowód wpłaty za egzamin teoretyczny i praktyczny (55 zł + 44 zł).
 • Dowód wpłaty za wydanie świadectwa kwalifikacji 44 zł.
 • Protokół z Egzaminu Teoretycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora).
 • Protokół z Egzaminu Praktycznego (podpisany przez uprawnionego Egzaminatora)

Egzamin Teoretyczny

 • Prawo lotnicze: Podstawy prawa lotniczego - przepisy licencjonowania, Przepisy i procedury ruchu lotniczego.
 • Wiedza ogólna o statku powietrznym.
 • Człowiek - możliwości i ograniczenia.
 • Meteorologia.
 • Procedury operacyjne.
 • Zasady skoku spadochronowego.
 • Ogólne bezpieczeństwo skoków spadochronowych.

Egzamin Praktyczny

 • Czynności przed skokiem.
 • Wykonanie skoku.
 • Lądowanie.
 • Układanie spadochronu.

OPŁATY ZA WYDANIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI PJ (B), (C), (D)

 • suma opłat: 2x 55 zł + 44zł

tytuł opłaty na przelewie: za  egzamin teoretyczny i praktyczny oraz wydanie świadectwa kwalifikacji.

na adres i konto:

WAŻNE:

Do ulgi w opłatach lotniczych za egzaminy przeprowadzane przez Prezesa Urzędu są uprawnieni:

1) osoby, które nie ukończyły 21 lat – ulga w wysokości 25% stawki opłaty lotniczej;
2) osoby uczące się, które nie ukończyły 25 lat – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
3) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej;
4) osoby niepełnosprawne – ulga w wysokości 50% stawki opłaty lotniczej.

UWAGA – ulga nie obejmuje opłat za wydanie świadectw kwalifikacji

SWIFT CODE: NBPLPLPW

Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Flisa 2
02-247 Warszawa
NBP O/O Warszawa
nr: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000


EGZAMIN NA ŚK W PRAKTYCE

Po odbyciu szkolenia np. w naszym ośrodku szkolenia i spełnieniu wymagań formalno-prawnych można przystąpić do egzaminów (teoretycznych i praktycznych).
W naszym klubie wszelkie formalności papierkowe załatwi za Ciebie instruktor-egzaminator.
Chęć przystąpienia do egzaminu teoretycznego i praktycznego proszę zgłaszać drogą mailową.