weather forecast

Pogoda dla strefy skoków spadochronowych ICM

 

 

windyty prognoza dla skoczka  Windyty

NEWS

 • AFF PARACHUTE COURSE
  Theoretical training - 8 hrs. The training will take place on Friday 16th June in Elbląg Aeroclub and practical training in the air in the next 2 weeks, ie 17,18…
 • DROP ZONE PLEASE CHANGED TO ELBLAG
  ATTENTION, DROP ZONE PLACE IS CHANGED Due to air traffic restrictions of the Rebiechowo airport, all jumps in Przywidz are suspended. We invite you to skydving in Elbląg - Elbląg…
 • SKYDIVE ACTIVITY DATE IS CHANGED
  Due to low temperature and bad weather jumps are planned from 13 May. Because of bad weather, skydive course is postponed to 12 May Details in the calendar on the…

ABC skoczka spadochronowego

 1. Definicje
 2. Cel szkolenia teoretycznego
 3. Cel szkolenia praktycznego
 4. Nadzor instruktorski nad skokami

DEFINICJE:

Spadochron - statek powietrzny cięższy od powietrza, który na skutek występowania siły aerodynamicznej na jego powierzchni, rozwijanej podczas swobodnego spadania, stabilizuje prędkość opadania własnego do wartości umożliwiającej bezpieczne lądowanie.

Uczeń-skoczek spadochronowy - osoba odbywająca szkolenie praktyczne w skokach spadochronowych, nie posiadająca świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.

Skoczek spadochronowy - osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ B lub PJ C lub PJ D.

Instruktor spadochronowy - skoczek spadochronowy  który posiada w swoim świadectwie kwalifikacjiwpisane ważne uprawnienie instruktorskie INS SL lub INS AFF.

Skok szkoleniowy - wspólne określenie, obejmujące skoki spadochronowe związane ze szkoleniem (skok szkolny, doskonalący i egzaminacyjny).

Skok szkolny - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest nauczanie umiejętności wymaganych od  ucznia, skoczka spadochronowego.

Skok doskonalący - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest doskonalenie, utrwalenie lub utrzymanie umiejętności nabytych w wyniku szkolenia zaliczonego.

Skok egzaminacyjny - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest sprawdzenie i ocena opanowania wymaganych umiejętności, umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia etapu lub całego szkolenia.

CEL SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
Celem szkolenia teoretycznego jest uzyskanie przez szkolonych odpowiedniego, określonego w przepisach licencjonowania poziomu wiedzy lotniczej. Zdobycie tej wiedzy jest niezbędnym warunkiem do zdania egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną dla uzyskania świadectwa kwalifikacji. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia teoretycznego jest także bezpośrednio przydatna w praktycznej działalności skoczka spadochronowego.

CEL SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Celem szkolenia praktycznego jest osiągnięcie przez szkolonego wymaganego poziomu w wykonywaniu wszystkich czynności skoczka, w tym:

 • przygotowywania się do skoku, łącznie z oceną zdatności sprzętu spadochronowego wykorzystywanego do skoku;
 • użytkowaniu sprzętu spadochronowego w zakresie jego dopuszczalnych ograniczeń;
 • właściwym ocenianiu warunków w których skok będzie wykonywany, a także własnych umiejętności;
 • bezpiecznym wykonywaniu wszystkich elementów skoku podczas swobodnego spadania;
 • panowaniu nad spadochronem w sposób, nie budzący wątpliwości co do pomyślnego zakończenia skoku.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy szkolony powinien mieć założoną TECZKĘ OSOBOWĄ UCZNIA – SKOCZKA.
Powinna ona zwierać:

 • Umowę na szkolenie spadochronowe.
 • Kartę rejestracyjną
 • Deklarację uczestnika szkolenia.
 • Zgodę na szkolenie prawnego opiekuna (jeśli kandydat jest niepełnoletni).
 • Zaświadczenie o spełnieniu warunków progowych (wykształcenie).
 • Protokoły egzaminacyjne z ukończonych szkoleń teoretycznych i okresowych KWT.
 • Aktualne kopie posiadanych licencji / świadectw kwalifikacji (jeśli takie posiada).
 • Inne dokumenty dotyczące szkolonego, których przechowywanie w teczce osobowej Kierownik Szkolenia uzna za niezbędne.
 • Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb szkolenia lotniczego w Ośrodku.

NADZÓR INSTRUKTORSKI NAD SKOKAMI
Czynności instruktora składające się na nadzór instruktorski nad skokami studentów obejmują:
Przed skokami

 • Przeprowadzenie przygotowania naziemnego do skoku, w tym:
 • Udzielenie instruktażu przed skokiem.
 • Ocenę gotowości do skoku.
 • Wpisanie lub zgłoszenie na listę załadowczą.
 • Zezwolenie szkolącemu się na wykonanie skoku.

Podczas skoków

 • Czuwaniem nad przebiegiem nadzorowanych przez siebie skoków, polegające na:
 • Zbieraniu informacji o skoku przy wykorzystaniu zapisu video.
 • Zbieraniu informacji o skoku od innych uczestników skoków oraz kierownika skoków.
 • Śledzeniu zmian warunków meteorologicznych nad lotniskiem i w jego rejonie.
 • Gdy jest możliwe udzielenie pomocy szkolącemu, który wykonuje skok, w razie stwierdzenia utrudnień lub zagrożeń tego skoku powodowanych przez szkolącego lub przez inne czynniki.
 • Podczas swobodnego spadania przekazanie umówionymi sygnałami odpowiednich informacji i poleceń.
 • Po otwarciu spadochronu przekazywanie mu przez radio odpowiednich informacji albo poleceń (jeśli uczeń został wyposażony radio.).

Po skokach

 • Przeprowadzenie instruktażu i odprawy, w celu przeanalizowania zapisów video z wykonanych skoków.
 • Wysłuchania relacji szkolących się o wykonanych przez nich skokach i omówienia z nimi popełnionych błędów.
 • Dokonania oceny wykonanych skoków.