pdf icon   WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA NA STREFIE 
SkyDive-Club 3miasto

Wydawanie, obsługa, kontrola sprzętu spadochronowego

- sprzęt spadochronowy wykorzystywany przez osoby trzecie, a będący na wyposażeniu SkyDive-Club wydawany, układany i obsługiwany jest tylko przez osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia (układaczy), w tzw. "układalni strefowej", a każda operacja ułożenia i wydania jest rejestrowana.

sprzęt spadochronowy pobierany jest w następujący sposob:

- skoczkowie samodzielni posiadający Świadectwo Kwalifikacji PJ pobierają sprzęt spadochronowy osobiście, a wydanie sprzętu potwierdza ten fakt układacz swoim podpisem poprzez odnotowanie na specjalnym formularzu w rubryce "WYDAŁ".

- sprzęt spadochronowy dla ucznia skoczka pobiera i sprawdza instruktor nadzorujący ucznia w danym skoku, potwierdzając ten fakt swoim podpisem na specjalnym formularzu w rubryce "WYDAŁ".

- sprzęt spadochronowy niezbędny do wykonania skoku z pasażerem pobiera tandem pilot osobiście potwierdzając ten fakt swoim podpisem na specjalnym formularzu w rubryce "WYDAŁ".

sprzęt spadochronowy zwracany przez użytkownika:

- osoba która pobrała sprzęt jest zobowiązana do jego zwrotu, układacz lub instruktor potwierdza ten fakt w specjalnym formularzu w rubryce ‘’PRZYJĄŁ” swoim podpisem.

Za zagubienie lub zniszczenie sprzętu spadochronowego finansowo odpowiada jego użytkownik

( z wyjątkiem zaistnienia sytuacji awaryjnej w powietrzu).

Planowanie się do wylotu i wylot

- technikę skoku ćwiczymy tylko na makiecie samolotu;

- skoczek posiadający ŚK może planować się tylko wtedy jeśli ma spełnione wymogi formalne;

- uczeń skoczek może być zaplanowany tylko przez instruktora;

- uczeń skoczek musi być sprawdzony przez instruktora przez wejściem do samolotu;

- załadunek skoczków na pokład samolotu odbywa się w stałym miejscu załadunku.

Określenie miejsca skoku (punktu zrzutu)

- podczas skoków z wysokości 4000 m., kierunek najścia samolotu i miejsce skoku (punkt zrzutu) ustala Kierownik Skoków, po konsultacjach z pilotem samolotu biorącego udział w skokach i na podstawie pobranego, aktualnego komunikatu meteo.

Komendę na skok podaje pilot samolotu.

- podczas skoków niskich (1000 m - 1500 m) miejsce skoku (punkt zrzutu) określa sam skoczek lub wyrzucający, na podstawie wizualnej oceny, po otrzymaniu sygnału od pilota, że samolot jest na kursie, w locie poziomym i na odpowiedniej wysokości.

Strefy opadania, miejsce lądowania, kierunki podejść, lądowanie poza strefą

Swobodne spadanie:

- zawsze pracuj na kierunku 90° od kierunku zrzutu;

- trucki powinny być wykonywane o 90° od kierunku zrzutu (chyba, że przed wylotem ustali się inaczej)

Rozejście i otwarcie:

- wysokość rozejścia dla FF to 1500 m (5000 stop) dla 2 osób. Większe grupy rozchodzą się na wysokości ustalonej przed skokiem, nie mniejszej niż 1500 m.;

- formacje płaskie rozchodzą się na wysokości ustalonej przed skokiem (minimum 1300 m) z takim zachowaniem wysokości, by możliwe było rozejście i otwarcie spadochronow w bezpiecznej odległości od siebie;

- minimalna wysokość zawiśnięcia na otwartej czaszy to 700 m (2300 stop).

Latanie na czaszy i lądowanie :

- lądowanie wykonuje się zawsze w wyznaczonej strefie lądowania, zgodnie z nakazanym kierunkiem lądowania pod wiatr (wyznaczonym przez strzałę i rękaw);

- przy skokach wysokich, z jednego najścia, do lądowania ostatni zakręt to maks. 90°;

- wykonywanie zakrętów większych niż 90° tylko przy pojedynczych skokach niskich (800 -1500 m);

- zakaz latania nad pasem niżej niż 200 m (także podczas budowania rundy do lądowania);

- lądowanie na pasie jest zabronione;

- w przypadku lądowania na pasie, należy natychmiast opuścić pas w kierunku najbliższego brzegu, z uwagą na ewentualnie lądujący samolot;

- przekroczenie pasa dopuszczalne jest tylko wtedy gdy samolot nie podchodzi do lądowania lub wylądował, kołuje w kierunku miejsca załadunku i minie miejsce w którym się znajduje skoczek.

Lądowania poza strefą :

- jeśli to możliwe, należy starać się wylądować w tym samym obszarze co inni lądujący poza strefą, ułatwi to zebranie Organizatorowi daleko lądujących skoczków, a w przypadku nagłego wypadku, zawsze w pobliżu ludzi którzy mogą bezpośrednio udzielić pomocy;

- należy przemieszczać się w kierunku najbliższej głównej drogi i czekać na przyjazd pojazdu wysłanego przez Organizatora;

- po przybyciu na start, należy udać się do manifestu, ułatwi to sprawdzenie, czy wszyscy lądujący poza strefą, wrócili bezpiecznie;

- nie należy starać się na siłę dolecieć do lotniska (przy dalekich wyrzutach), decyzję o lądowaniu poza strefą podejmować należy odpowiednio wcześniej tzn. do wys. nie niższej niż 500m, by był czas na wybranie bezpiecznego miejsca do lądowania;

- do wys. 300m (1000ft) należy zdecydować o wyborze miejsca lądowania.

Minimalna planowana wysokość zawiśnięcia na otwartym spadochronie w zależności od rodzaju

skoku.

- skoki szkolne w procesie szkolenia wg zad. AFF-1 do AFF-5 - 1700 m - 1500 m;

- skoki szkolne w procesie szkolenia do Świadectwa Kwalifikacji - 1500 m - 700 m;

- skoki tandemowe - 1500 m;

- skoki skoczków samodzielnych posiadających Świadectwo Kwalifikacji ≥ 700 m.

Kolejność wykonywania skoków.

Standardowa kolejność wyjścia z samolotu na strefie jest następująca (przy wyrzutach „pod wiatr”):

- formacje płaskie, od grup największych do najmniejszych;

- FF, od grup największych do najmniejszych;

- skoczkowie wysoko otwierający się;

- AFF;

- tandemy;

- skoczkowie latający w “wingsuit” i "trucki";

- CRW ustalana jest indywidualnie a informacja o takiej formacji musi dotrzeć do załogi samolotu (wysokie otwarcia).

Kolejność przy innych kierunkach wyrzutu ustala osoba wyznaczona przez Organizatora skoków.

OGOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W REJONIE LĄDOWANIA

1. Znać zamierzone wysokości otwarcia sąsiednich grup skoczków,

2. Znać aktywną strefę oczekiwania w danym skoku lub w przypadku budowania dużych formacji znać zasady manewrowania,

3. Zanim wykonamy manewr patrzymy zarowno w dół, jak i do góry oraz w stronę w którą zamierzamy lecieć,

4. Nie latać bezpośrednio nad strefą lądowania, patrząc w dół ograniczamy sobie bardzo ocenę ruchu innych skoczkow,

5. Lądowanie odbywa się zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Kierownika Skoków – prawy lub lewy krąg,

6. Mieć przećwiczone na ziemi zdejmowanie okularów lub otwieranie szyby w kasku,

7. Mieć przynajmniej jedno alternatywne miejsce lądowania na wypadek zbyt dużej odległości lub dużego ruchu w rejonie lądowania,

8. Znać kąt pod jakim nasz spadochron przemieszcza się w masie powietrza,

9. Wiedzieć jak spowolnić prędkość opadania naszego spadochronu (częściowe hamowanie),

10. Przed wykonaniem zakrętu sprawdzić przestrzeń w którą zamierzamy wykonać zakręt,

11. Skoczek szybujący poniżej przed nami ma pierwszeństwo ruchu, bo nie może nas widzieć,

12. Zwracać uwagę na zawirowania powietrza od drzew lub budynków,

13. Lądować w wyznaczonej strefie lądowania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi warunkami bezpieczeństwa oraz Regulaminem Skoków , są mi one znane i zrozumiałe, tym samym akceptuję je i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Świadom/a jestem w pełni zagrożenia zdrowia a nawet życia z ich nieprzestrzegania a w przypadku spowodowania zagrożenia lub narażenia na niebezpieczeństwo inne osoby lub uszkodzenia czy zniszczenia mienia swoim postępowaniem jestem świadom/a odpowiedzialności jaka na mnie ciąży.

Tym samym, zobowiązuję do pokrycia wszelkich strat finansowych i zadość uczynienia poszkodowanym.

W przypadku spowodowania wypadku lub katastrofy przejmuję na siebie całą odpowiedzialność tym samym zwalniając z niej organizatorów skoków.

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze strefami lądowania i znane są mi miejsca i zasady lądowania.

Data i podpis czytelny

 

 

…………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem/am się ze strefami lądowania i znane są mi miejsca i zasady lądowania.

 

strefy ladowania skoki spadochronowe