ABC skoczka spadochronowego

 1. Definicje
 2. Cel szkolenia teoretycznego
 3. Cel szkolenia praktycznego
 4. Nadzor instruktorski nad skokami

DEFINICJE:

Spadochron - statek powietrzny cięższy od powietrza, który na skutek występowania siły aerodynamicznej na jego powierzchni, rozwijanej podczas swobodnego spadania, stabilizuje prędkość opadania własnego do wartości umożliwiającej bezpieczne lądowanie.

Uczeń-skoczek spadochronowy - osoba odbywająca szkolenie praktyczne w skokach spadochronowych, nie posiadająca świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego.

Skoczek spadochronowy - osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego PJ B lub PJ C lub PJ D.

Instruktor spadochronowy - skoczek spadochronowy  który posiada w swoim świadectwie kwalifikacjiwpisane ważne uprawnienie instruktorskie INS SL lub INS AFF.

Skok szkoleniowy - wspólne określenie, obejmujące skoki spadochronowe związane ze szkoleniem (skok szkolny, doskonalący i egzaminacyjny).

Skok szkolny - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest nauczanie umiejętności wymaganych od  ucznia, skoczka spadochronowego.

Skok doskonalący - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest doskonalenie, utrwalenie lub utrzymanie umiejętności nabytych w wyniku szkolenia zaliczonego.

Skok egzaminacyjny - skok spadochronowy szkoleniowy, którego celem jest sprawdzenie i ocena opanowania wymaganych umiejętności, umożliwiające podjęcie decyzji w sprawie zaliczenia etapu lub całego szkolenia.

CEL SZKOLENIA TEORETYCZNEGO
Celem szkolenia teoretycznego jest uzyskanie przez szkolonych odpowiedniego, określonego w przepisach licencjonowania poziomu wiedzy lotniczej. Zdobycie tej wiedzy jest niezbędnym warunkiem do zdania egzaminów teoretycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną dla uzyskania świadectwa kwalifikacji. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia teoretycznego jest także bezpośrednio przydatna w praktycznej działalności skoczka spadochronowego.

CEL SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO
Celem szkolenia praktycznego jest osiągnięcie przez szkolonego wymaganego poziomu w wykonywaniu wszystkich czynności skoczka, w tym:

 • przygotowywania się do skoku, łącznie z oceną zdatności sprzętu spadochronowego wykorzystywanego do skoku;
 • użytkowaniu sprzętu spadochronowego w zakresie jego dopuszczalnych ograniczeń;
 • właściwym ocenianiu warunków w których skok będzie wykonywany, a także własnych umiejętności;
 • bezpiecznym wykonywaniu wszystkich elementów skoku podczas swobodnego spadania;
 • panowaniu nad spadochronem w sposób, nie budzący wątpliwości co do pomyślnego zakończenia skoku.

Przed rozpoczęciem szkolenia każdy szkolony powinien mieć założoną TECZKĘ OSOBOWĄ UCZNIA – SKOCZKA.
Powinna ona zwierać:

 • Umowę na szkolenie spadochronowe.
 • Kartę rejestracyjną
 • Deklarację uczestnika szkolenia.
 • Zgodę na szkolenie prawnego opiekuna (jeśli kandydat jest niepełnoletni).
 • Zaświadczenie o spełnieniu warunków progowych (wykształcenie).
 • Protokoły egzaminacyjne z ukończonych szkoleń teoretycznych i okresowych KWT.
 • Aktualne kopie posiadanych licencji / świadectw kwalifikacji (jeśli takie posiada).
 • Inne dokumenty dotyczące szkolonego, których przechowywanie w teczce osobowej Kierownik Szkolenia uzna za niezbędne.
 • Zezwolenie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb szkolenia lotniczego w Ośrodku.

NADZÓR INSTRUKTORSKI NAD SKOKAMI
Czynności instruktora składające się na nadzór instruktorski nad skokami studentów obejmują:
Przed skokami

 • Przeprowadzenie przygotowania naziemnego do skoku, w tym:
 • Udzielenie instruktażu przed skokiem.
 • Ocenę gotowości do skoku.
 • Wpisanie lub zgłoszenie na listę załadowczą.
 • Zezwolenie szkolącemu się na wykonanie skoku.

Podczas skoków

 • Czuwaniem nad przebiegiem nadzorowanych przez siebie skoków, polegające na:
 • Zbieraniu informacji o skoku przy wykorzystaniu zapisu video.
 • Zbieraniu informacji o skoku od innych uczestników skoków oraz kierownika skoków.
 • Śledzeniu zmian warunków meteorologicznych nad lotniskiem i w jego rejonie.
 • Gdy jest możliwe udzielenie pomocy szkolącemu, który wykonuje skok, w razie stwierdzenia utrudnień lub zagrożeń tego skoku powodowanych przez szkolącego lub przez inne czynniki.
 • Podczas swobodnego spadania przekazanie umówionymi sygnałami odpowiednich informacji i poleceń.
 • Po otwarciu spadochronu przekazywanie mu przez radio odpowiednich informacji albo poleceń (jeśli uczeń został wyposażony radio.).

Po skokach

 • Przeprowadzenie instruktażu i odprawy, w celu przeanalizowania zapisów video z wykonanych skoków.
 • Wysłuchania relacji szkolących się o wykonanych przez nich skokach i omówienia z nimi popełnionych błędów.
 • Dokonania oceny wykonanych skoków.

Pogoda w strefie

Pogoda dla strefy skoków spadochronowych ICM

 

 

windyty prognoza dla skoczka  Windyty