Dla skoczka

 1. Ogólne zasady eksploatacji spadochronu
 2. Dokumenty skoczka i sprzętu spadochronowego
 3. Wykonywanie skoków spadochronowych
 4. Wyposażenie skoczka
 5. Dodatkowe wymagania podczas skoków ucznia - skoczka
 6. Odpowiedzialność skoczka i instruktora
 7. Układanie spadochronów do skoku
 8. Obsługa techniczna spadochronu

 

OGÓLNE ZASADY EKSPLOATACJI SPADOCHRONU

Osoba używająca spadochronu jest zobowiązana:

 • zapewnić, aby każdy spadochron będący w jej dyspozycji był używany zgodnie z instrukcją danego spadochronu, w szczególności z zachowaniem wszystkich określonych przez tę instrukcję ograniczeń,
 • stosować się do zasad określonych przez organizatora skoków,
 • używać do skoku, sprzętu spadochronowego w wymaganym dla niego stanie technicznym.

 

DOKUMENTY SKOCZKA I SPRZĘTU SPADOCHRONOWEGO

Podczas skoków skoczek powinien mieć przy sobie lub w miejscu znanym organizatorowi właściwą licencje, świadectwo kwalifikacji skoczka spadochronowego i dokumenty spadochronu. Dokumenty ucznia skoczka powinny znajdować się w miejscu znanym instruktorowi prowadzącemu szkolenie. Skoczek spadochronowy może odstąpić od systematycznej rejestracji liczby skoków i uzyskanego czasu spadania - jednak nie zwalnia go to z obowiązku udokumentowania posiadania praktyki lotniczej.

UWAGA

Do skoku, każdy skoczek musi  posiadać:

 • ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną odpowiadającą kwocie 10.000 SDR (ok 50.000 zł) na skoki spadochronowe. Wymagane jest to przez Prawo Lotnicze.
 • ubezpieczenia NNW - min. 5000 zł (nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe ale zalecane).

Możliwość wykupienia ubezpieczenia na miejscu.

 

WYKONYWANIE SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH

Osoby wykonujące skoki ze spadochronem, z wyłączeniem pasażera tandemu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem skoków (załączniku nr 6 do Rozporządzenia MI z 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków).

Skoczek spadochronowy powinien mieć wykupione ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną odpowiadającą kwocie 10000 SDR (50000 zł). Dodatkowo można (nawet należy) ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – ale nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe.

 • Skoki spadochronowe bez nadzoru instruktora spadochronowego może wykonywać wyłącznie skoczek spadochronowy.
 • Skoczek spadochronowy powinien zapewnić, aby do skoku był używany przez niego tylko spadochron posiadający kartę sprzętu spadochronowego i dopuszczenie do skoków.
 • Niedozwolone jest zmuszanie osoby do wykonania skoku, chyba że pozostanie na pokładzie statku powietrznego zagraża jej bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu pozostałych osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.
 • Oddzielenie się skoczka od statku powietrznego może nastąpić wyłącznie w rejonie wynikającym z planowanego lądowania, w określonym wcześniej miejscu.
 • W przypadku gdy kontynuowanie skoków narusza bezpieczeństwo ich wykonywania lub bezpieczeństwo osób trzecich, należy niezwłocznie przerwać ich wykonywanie.
 • Podczas wykonywania skoków na pokładzie statku powietrznego mogą znajdować się tylko osoby biorące udział w tych skokach.
 • Osoby niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem skoków spadochronowych mogą być zabierane na pokład statku powietrznego, jeżeli wyposażenie tego statku pozwala na zapewnienie im bezpieczeństwa podczas skoków oraz zostały odpowiednio przeszkolone.
 • Skoczek zobowiązany jest otworzyć spadochron na takiej wysokości i z takim wyliczeniem, aby planowane napełnienie czaszy nastąpiło nie niżej niż 700 m nad rzeźbą terenu.
 • Skoki mogą być wykonywane przy prędkości wiatru mierzonej przy ziemi, nie większej niż prędkość postępowa w locie poziomym spadochronu szybującego używanego w tym skoku przez skoczka.

 

WYPOSAŻENIE SKOCZKA

Skoczek podczas skoków ze statków powietrznych powinien być wyposażony co najmniej w:

 • komplet spadochronów (główny i zapasowy)
 • nóż ratowniczy

Skoczek spadochronowy może mieć przy sobie w czasie wykonywania skoku dodatkowe wyposażenie lub przedmioty wynikające z rodzaju skoku. Podstawowe wyposażenie pasażera tandemu określa organizator i Instrukcja Wykonywania skoków. Spadochron zapasowy używany do skoku z pasażerem w tandemie należy wyposażyć w automat AAD.

 

DODATKOWE WYMAGANIA PODCZAS SKOKÓW UCZNIA - SKOCZKA

Uczeń-skoczek może wykonywać skoki ze spadochronem tylko pod nadzorem instruktora spadochronowego. Nadzór może być prowadzony zarówno z ziemi jak i powietrza. Podczas skoku ucznia skoczka na pokładzie statku powietrznego niezbędna jest obecność instruktora prowadzącego nadzór nad uczniem-skoczkiem lub wyrzucającego. O doborze sprzętu dla konkretnej osoby i jego zakwalifikowaniu do szkolenia, przy braku jednoznacznej informacji i przeciwwskazań w dokumentacji spadochronu, decyduje instruktor.

Uczniom skoczkom zabrania się wykonywania skoków:

 • z wysokości poniżej 600 m nad rzeźbą terenu
 • z wysokości powyżej 5000 m n.p.m.
 • w nocy
 • na wodę
 • z planowanym lądowaniem w terenie przygodnym (bez zgody Prezesa ULC)
 • podczas pokazów lotniczych
 • bez urządzenia zabezpieczającego AAD

Skoki szkolne mogą się odbywać przy prędkości wiatru mierzonej przy ziemi nie większej niż 8 m/sek.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SKOCZKA I INSTRUKTORA

Uczeń-skoczek oraz pasażer tandemu powinien zostać poinformowany przez instruktora o niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia podczas wykonywania skoku, a także o braku możliwości udzielenia pomocy podczas wykonywania skoku. Uczeń skoczek oraz pasażer tandemu powinien w szczególności zostać zapoznany z ostrzeżeniami oraz zrzeczeniem się odpowiedzialności przez niektórych producentów spadochronów, umieszczonych na czaszy lub w instrukcji spadochronu, oraz brakiem możliwości zagwarantowania prawidłowego działania spadochronu nawet przy właściwym jego przygotowaniu do skoku.

Za ocenę gotowości do skoku, a w szczególności; użycie spadochronów posiadających dopuszczenie do skoków i ważne ułożenie, ważność dokumentacji osobistej, kompletność oraz gotowość do użycia spadochronów i wyposażenia, prawidłowość nałożenia spadochronów oraz wybór rodzaju wykonywanego skoku, odpowiedzialny jest:

 • w przypadku skoczka spadochronowego - skoczek osobiście
 • w przypadku ucznia skoczka - instruktor wykonujący nadzór nad uczniem w tym skoku

Na listę załadowczą może zgłosić ucznia-skoczka jedynie instruktor spadochronowy odpowiedzialny za skoczka w tym skoku. Uczeń-skoczek nie ma prawa wykonać skoku, jeżeli na dany skok nie zapewnił sobie nadzoru instruktora spadochronowego.

ZA DECYZJĘ O WYKONANIU ORAZ ZA POPRAWNE WYKONANIE SKOKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI SAM SKOCZEK (UCZEŃ SKOCZEK)

 

UKŁADANIE SPADOCHRONÓW DO SKOKU

Do skoku mogą być układane tylko spadochrony posiadające ważne dopuszczenie do skoków. Przed każdym ułożeniem do skoku, a także w okresach przewidzianych przez producenta, należy wykonać przegląd spadochronu. Spadochron do skoku szkolnego musi być ułożony tylko przez wyznaczonego układacza a fakt ten odnotowany w stosownej dokumentacji. Skoczkowie posiadający Świadectwo Kwalifikacji samodzielnie układają swoje spadochrony do skoku. W przypadku gdy producent nie określa maksymalnych terminów przechowywania spadochronu w stanie ułożenia do skoku, okres ten nie może przekraczać 180 dni, a w odniesieniu do spadochronów ratowniczych 120 dni.

 

OBSŁUGA TECHNICZNA SPADOCHRONU

Obsługa spadochronu może być wykonywana przez skoczka spadochronowego w zakresie obejmującym:

 • wietrzenie
 • wymianę uszkodzonych części czasy głównej oraz systemu uprząż-pokrowiec niewymagającą ingerencji w strukturę podzespołów
 • podczepienie czaszy głównej do systemu uprząż-pokrowiec
 • ocenę stanu technicznego systemu uprząż-pokrowiec oraz czaszy głównej spadochronu przed ułożeniem do skoku
 • układanie do skoku czaszy głównej
 • poświadczenie obsługi spadochronu w zakresie wyżej wymienionych czynności

Pogoda w strefie

Pogoda dla strefy skoków spadochronowych ICM

 

 

windyty prognoza dla skoczka  Windyty