Cofnięcie żądania rozwodu

Cofnięcie żądania rozwodu

Pojęcie winy w prawie cywilnym w ogólności, w tym także – winy przy rozwodzie obejmuje element obiektywny i subiektywny. Element obiektywny zachodzi wtedy, gdy zachowanie małżonka narusza jego obowiązki ustawowe lub wypływające z zasad współżycia społecznego. W ocenie zachowań mówimy tu o bezprawności zachowań małżonka. Element subiektywny polega na naganności zachowań, inaczej mówiąc, na zarzucalności czynów czy zaniechań. W ocenie sięgamy po określenia: zachowanie naganne, niegodziwe, niemoralne, złe.

Cofnięcie żądania rozwodu

Jak wyjaśnił SN w wyroku z dnia 5.12.97 (I CKN 597/97) – pojęcie winy obejmuje element obiektywny i subiektywny. Element obiektywny oznacza, że zachowanie małżonka narusza jego obowiązki ustawowe lub wypływające z zasad współżycia społecznego, chodzi bowiem o bezprawność zachowań małżonka.

Element subiektywny oznacza naganność jego zachowań, ich zarzucalność.

Sąd Apelacyjny w Katowicach (I ACa 35/2010) uściślił, iż sąd powinien ustalić, czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka.

Należy również mieć na uwadze, iż pomiędzy zachowaniem się małżonka, które jest bezprawne i zawinione a rozkładem pożycia małżonków musi istnieć również związek przyczynowy. A więc to konkretne zachowanie małżonka musi mieć wpływ na zerwanie więzi rodzinnych. W praktyce oznacza to, iż jeśli zachowanie małżonka jest bezprawne (np.

agresja w stosunku do drugiego małżonka), nie można mu przypisać winy w rozkładzie pożycia, jeśli zachowanie to jest niezawinione (np. wynika z choroby psychicznej). Natomiast nie ma przeszkód w uznaniu małżonka za winnego rozkładu pożycia, jeśli małżonek ten sam wprowadza się w stan niepoczytalności (np. odurzając się narkotykami) albo w przypadku remisji choroby psychicznej nie podejmuje i nie kontynuuje leczenia.

Cofnięcie żądania rozwoduCofnięcie zgody rozwód bez winy męża żony

Nie ma możliwości stopniowania winy na mniejszą/lżejszą czy większą/cięższą. Małżonek zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia, nawet jeśli jego wina czy to subiektywnie/czy obiektywnie była mniejsza, mniej znacząca od winy drugiego z małżonków.

Wina wyłączna jednego z małżonków ma miejsce jedynie wówczas gdy tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozkładu pożycia, drugiemu zaś z małżonków nie można przypisać takiej przyczyny.

Jeśli więc sąd stwierdzi, iż drugi małżonek przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeknie rozwód z winy obu stron.

„Podstawą przyjęcia winy jednego z małżonków jest ustalenie, że jego zachowanie się przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest to, które z małżonków przyczyniło się w większym lub mniejszym stopniu” – orzeczenie SN z dnia 17 września 1957r. I CR 913/56

„Nierównomierny rozkład ciężaru winy nie wyłącza jednak, jak słusznie uznały sądu orzekające, współwiny tego z małżonków, który zawinił w „mniejszym stopniu” (…).” – II CKN 329/97

Cofnięcie żądania rozwodu

„Reakcja małżonka pokrzywdzonego nawet niewłaściwa, jeśli nastąpiła bezpośrednio po wyrządzeniu krzywdy, może być usprawiedliwiona i nie poczytana za zawinioną współprzyczynę rozkładu pożycia” – V CK 646/04

Cofnięcie żądania rozwoduCofnięcie zgody na rozwód bez winy. Rozwód z winy męża albo żony

Orzecznictwo w sprawach rozwodowych dostarcza wielu przykładów analiz konkretnych sytuacji małżeńsko-rodzinnych, z których wyprowadzić można inspiracje co do tego, jakie w szczególności okoliczności mogą być brane pod uwagę.

Analizy te dotyczą z reguły przesłanek rozwodu, a nie – orzeczenia o winie, nie da się jednak zaprzeczyć istnieniu najściślejszego związku między tymi sprawami.

Przykładowo można wskazać kwestię tak oczywistą, jak uwzględnianie faktu, że atmosfera brutalnych awantur domowych jest demoralizująca dla dzieci i negatywnie wpływa na proces ich wychowywania (wytyczne SN z dnia 18 marca 1968 r. OSNCP 1968, poz.

77) – co wiąże się z zasadą priorytetu dobra dziecka przed interesem małżonków, uzasadniającą negatywną przesłankę rozwodu (art. 56 § 2 KRO). Zasada ta nie może być pomijana również w analizie winy małżonka, jeśli mianowicie istotnym motywem określonych jego działań było dobro dzieci.

Drugi godny przytoczenia przykład dotyczy kwestii nie tak oczywistej, a mianowicie poczucia krzywdy, i to pozostającego żywym mimo wcześniejszego przebaczenia, które może być uwzględniane jako podstawa rokowania o trwałości rozkładu pożycia małżonków (orz. SN z dnia 8 grudnia 1951 r. C 259/51). Również i ten element stosunków emocjonalnych między małżonkami nie powinien być pomijany w analizie i ocenie winy.

Cofnięcie żądania rozwoduStosownie do art. 57 § 2 KRO na zgodne żądanie małżonków sąd rozpoznający w sprawę o rozwód zaniecha orzekania o winie za rozkład pożycia. Zgoda ta musi istnieć w chwili wyrokowania i może być przez każda ze stron cofnięta nawet w postępowaniu odwoławczym (por. uchwała Sądu Najwyższego z 25.10.2006 r., sygn. akt III CZP 87/06).

Jak wskazano wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 557/04, choć unormowanie takie wpływa niekorzystnie na sprawność postępowania, gdyż pociąga przeważnie za sobą konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku (art.

386 § 4 KPC) ze względu na spór co do okoliczności decydujące o winie – jednak ze względu na doniosłe skutki orzeczenia, sprawność postępowania musi ustąpić potrzebie zapewnienia dwuinstancyjnego rozpoznawania sprawy również w tym przedmiocie.

Wydanie zaś w takiej sytuacji przez Sąd II instancji orzeczenia oddalającego apelację lub reformatoryjnego – w dodatku nie podlegającego zaskarżeniu skargą kasacyjną – naruszałoby zasadę dwuinstancyjności merytorycznej, która wymaga, by twierdzenia i dowody stron były rozpoznawane przez dwie kolejne instancje. Wydanie wyroku będzie przy tym wymagało przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, bowiem po przesłuchaniu zawnioskowanych przez strony świadków konieczne będzie powtórzenie dowodu z zeznań stron na okoliczności związane z winą rozkładu pożycia.

Cofnięcie żądania rozwoduSprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Wyrokiem Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIV z siedzibą w Pile rozwiązał małżeństwo stron powódki G.B. z pozwanym M.B. (2) bez orzekania o winie, orzekł o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron w sposób bliżej wskazany w sentencji wyroku (w tym zakresie Sąd Okręgowy oparł się na zgodnym wniosku stron) oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że bezsporne jest, iż w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia uzasadniający z mocy art. 56 § 1 KRO orzeczenie rozwodu. Zgodny wniosek stron o rozwiązanie ich małżeństwa bez orzekania o winie był dla Sądu Okręgowego wiążący z mocy art. 57 § 2 KRO.

Determinował on zatem rozstrzygnięcie w tym zakresie i wyłączał możliwość rozważania kwestii winy rozkładu pożycia w uzasadnieniu wyroku.

  Powyższy wyrok zaskarżyła apelacją powódka, która powołując się cofnięcie wyrażonej przez siebie zgody na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie wniosła o uchylenie tegoż orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Cofnięcie żądania rozwoduCofnięcie zgody rozwód bez winy męża żony

Rozpoznając sprawę pod kątem tych wskazań należy zauważyć, że w niniejszej sprawie Sąd I instancji z uwagi na zgodny wniosek stron o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie przeprowadził w bardzo ograniczonym zakresie postępowanie mogące służyć ustaleniu, która ze stron zawiniła rozkładowi pożycia, a nadto w ogóle nie rozważał tej kwestii w uzasadnieniu orzeczenia.

Skoro jednak powódka korzystając z przysługującego jej uprawnienia, cofnęła w postępowaniu odwoławczym swoją zgodę na rozwód bez orzekania o winie, to powstała sytuacja, w której zebrany dotychczas materiał dowodowy nie był wystarczający dla prawidłowego rozstrzygnięcia o żądaniach stron. Z chwilą złożenia przez strony zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 2 KRO powódka cofnęła też wnioski dowodowe na okoliczność ustalenia winy rozkładu pożycia.

Cofnięcie żądania rozwoduW apelacji powódka domaga się przeprowadzenia tych dowodów, a w tej zmienionej sytuacji procesowej także pozwany będzie uprawniony do złożenia stosownych wniosków dowodowych. Z uwagi na powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 4 KPC uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, który w dalszym toku postępowania winien zgodnie z art. 57 § 1 KRO ustalić, czy i która ze stron ponosi winę rozkładu.

Skoro bowiem Sąd I instancji – z przyczyn od siebie niezależnych – nie zajmował się w ogóle kwestią winy rozkładu pożycia, a zagadnienie to w dalszej fazie postępowania okazało się być istotne, to w konsekwencji doszło do sytuacji zbliżonej do nierozpoznania istoty sprawy. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – I Wydział Cywilny I ACa 148/13

See also:  Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Cofnięcie pozwu rozwodowego – co trzeba zrobić?

Cofnięcie żądania rozwodu

Cofnięcie pozwu o rozwód to z pewnością opcja, dzięki której można zrezygnować ze sprawy rozwodowej – wie o tym każdy dobry adwokat od spraw rozwodowych. Takie sytuacje się zdarzają, a ich powody bywają różne. Niektórzy dochodzą do wniosku, że jednak rozwód to nie jest dobre rozwiązanie i wolą spróbować mediacji, terapii lub po prostu odkrywają jeszcze inne sposoby na poprawę małżeńskich relacji. Kiedy w takim razie można cofnąć pozew o rozwód i w jaki sposób to zrobić?

Kiedy można cofnąć pozew o rozwód?

Należy koniecznie podkreślić, że pozew o rozwód można cofnąć praktycznie w dowolnym momencie i to aż do chwili uprawomocnienia się wyroku. Czasem może to nastąpić po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, lecz jeszcze na chwilę przed jego uprawomocnieniem. W tej sytuacji trzeba liczyć się z tym, że będzie potrzebne współdziałanie obu stron – małżonków.

Gdy współmałżonek nie odpowiedział na pozew

W tej sytuacji sprawa jest prosta. Jeżeli jedna ze stron cofnie pozew o rozwód, zanim dojdzie do rozprawy, nie będzie potrzebowała zgody pozwanego małżonka. Co ciekawe, może to nawet zrobić na rozprawie, tylko że na samym początku. To ostatni moment na załatwienie tej sprawy.

Gdy współmałżonek odpowiedział na pozew

W tym przypadku znaczenie ma to, co o rozwodzie myśli małżonek. Czasem, choć bardzo rzadko zdarza się, że wnosi on o oddalenie powództwa. Wówczas możliwość cofnięcia pozwu istnieje.

Jeżeli natomiast małżonek odpowiadając na pozew także zażądał rozwodu, o cofnięcie pozwu trzeba go prosić, a co za tym idzie, może to mieć miejsce tylko za jego zgodą.

W przeciwnym razie, to znaczy, jeżeli się nie zgodzi, sąd poprowadzi zaplanowaną rozprawę.

W jaki sposób cofnąć pozew o rozwód?

Najlepszy sposób na cofnięcie pozwu to złożenie pisma, którego szczególnie początkowa część nie różni się od pozwu o rozwód. W dokumencie tym należy wskazać:

 • datę
 • sąd
 • strony
 • adresy
 • sygnaturę sprawy

Pismo powinno prezentować się następująco:

Tytuł: Cofnięcie powództwa

Treść: Niniejszym cofam pozew o rozwód przeciwko – imię i nazwisko – z dnia 12 czerwca 2019r.
Na końcu powinien znajdować się własnoręczny podpis. Tak przygotowane pismo trzeba wysłać do sądu w dwóch egzemplarzach.

Jeżeli zdarzy się tak, że będzie potrzebna zgoda małżonka, sąd ją do niego skieruje. Wówczas dalsze losy tej sprawy potoczą się zależnie od jego reakcji i odpowiedzi.

Podsumowanie

Złożenie pozwu o rozwód jeszcze o niczym nie świadczy. Póki nie dojdzie do rozprawy i sąd nie podejmie konkretnych decyzji, istnieje możliwość cofnięcia go. Przygotowanie samego pisma nie jest trudnym zadaniem.

Trzeba tylko wiedzieć, w którym momencie je złożyć i gdzie. Jeżeli ktoś kompletnie się na tym nie zna, powinien zgłosić się do dobrego adwokata.

Wówczas nie tylko przygotuje odpowiednie pismo, ale również oceni sytuację i poinformuje klienta o szansie powodzenia tej sprawy. Jeżeli oczywiście będzie taka możliwość.

Bez wątpienia dobry adwokat od spraw rozwodowych poradzi sobie z załatwieniem szeregu spraw związanych z rozwiązaniem związku małżeńskiego. Choć rozwody to dla adwokatów szansa na pracę, kolejne zadanie na liście obowiązków do wypełnienia, to jednak bardzo chętnie pomagają również tym, którzy chcą cofnąć pozew o rozwód.

Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i rozważasz złożenie takiego pisma, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii.

Cofnięcie pozwu o rozwód

Cofnięcie żądania rozwoduAlexas_Fotos / Pixabay

Ustanie emocji, szczera rozmowa, podjęcie mediacji mogą doprowadzić do wniosku, że decyzja o rozwodzie wcale nie była dobrym rozwiązaniem
i warto podjąć działania ratujące małżeństwo. Czy możliwa jest jednak rezygnacja z procesu rozwodowego, kiedy pozew o rozwód został już wniesiony do Sądu? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. W tym przypadku należy podjąć działania polegające na cofnięciu pozwu.

Pozew o rozwód można wycofać, aż do uprawomocnienia się wyroku. Sposób oraz skuteczność takiego cofnięcia zależą w dużym stopniu przede wszystkim od tego na jakim etapie znajduje się sprawa.

Cofniecie pozwu przed rozprawą

W przypadku gdy nie doszło jeszcze do pierwszej rozprawy, a pozwany nie ustosunkował się do pozwu, zgodnie z art. 203 k.p.c. pozew może zostać cofnięty bez zgody pozwanego aż do czasu rozpoczęcia rozprawy.

W tym przypadku konieczne będzie złożenie stosownego pisma procesowego do Sądu w którym zawrzemy oświadczenie o tym, że cofamy pozew w sprawie rozwodowej wraz z podaniem motywów takiego działania.

Można uczynić to także, poprzez złożenie ustnego oświadczenia na początku pierwszej rozprawy.

Cofniecie pozwu po wniesieniu odpowiedzi na pozew.

Inaczej sprawa kształtuje się w przypadku, gdy pozwany, czyli nasz współmałżonek wniesie odpowiedź na pozew . To czy strona, która wystąpiła
z pozwem rozwodowym będzie mogła go cofnąć, w dużej mierze zależy od tego jaki stosunek do niego ma pozwany.

Jeżeli nasz współmałżonek nie zgadza się z rozwodem i wnosi
o oddalenie powództwa, można cofnąć pozew. W przeciwnej sytuacji, gdy współmałżonek również wystąpi z żądaniem rozwodu, cofniecie pozwu będzie możliwe tylko po uzyskaniu jego zgody.

Brak zgody na cofniecie pozwu, spowoduje, iż Sąd będzie zobligowany prowadzić sprawę dalej.

A co w przypadku, gdy wyrok został już wydany?

Cofnięcie pozwu może ostatecznie nastąpić także po wydaniu przez sąd wyroku , ale przed jego uprawomocnieniem. Ważne jest, aby małżonkowie byli już pojednani i zgodni co do tego, że nie chcą rozwodu.

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

21GRU

Cofnięcie pozwu o rozwód umożliwia rezygnację ze sprawy sądowej. Powodów, dla których strona zechce cofnąć pozew o rozwód może być wiele i są to kwestie indywidualne. Strona może dojść do wniosku, że nie jest jeszcze gotowa na rozwód, a może po prostu dostrzegła szansę na uratowanie swojego związku, pojednanie z małżonkiem lub poprawę jakości małżeńskiego życia.

Cofnięcie żądania rozwodu

Kiedy można cofnąć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód można cofnąć w każdym momencie, aż do uprawomocnienia się wyroku. Zatem, w skrajnych przypadkach, może to nastąpić już po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, lecz przed jego uprawomocnieniem. Takie sytuacje zdarzają się wyjątkowo rzadko, jednakże są możliwe. Trzeba jednak zaznaczyć, że w takim przypadku potrzebna jest zgodna wola obojga małżonków.

Cofnięcie pozwu o rozwód przed pierwszą rozprawą

Pozew o rozwód może być cofnięty bez zgody drugiego małżonka aż do rozpoczęcia pierwszej rozprawy. Sytuacja jest dość prosta, jeśli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew.

Wówczas, jeśli cofnięcie pozwu nastąpiło przed pierwszą rozprawą, zgoda pozwanego nie jest wymagana. Sytuacja nieco się komplikuje, jeśli powód otrzymał już odpowiedź pozwanego na pozew rozwodowy.

Wówczas skuteczne cofnięcie pozwu o rozwód zależy od stanowiska pozwanego czyli jego zgody.

Warto w tym miejscu wspomnieć uchwałę, w której Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że „Żądanie rozwodu przez stronę pozwaną wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.11.1983 r., III CZP 59/83).

Cofnięcie pozwu a stanowisko pozwanego

Zatem, jeśli pozwany nie zgadza sie na rozwód i wnosi o oddalenie powództwa, cofnięcie pozwu będzie możliwe. Wówczas sąd umorzy postępowanie. Natomiast, jeśli pozwany chce rozwodu, cofnięcie pozwu o rozwód będzie możliwe wyłącznie za jego zgodą. Jeśli tej zgody pozwany nie wyrazi, sąd będzie prowadził sprawę rozwodową dalej.

Specyfika postępowania rozwodowego jest taka, że przy cofnięciu pozwu wiele zależy od stanowiska pozwanego. Proces o rozwód jest bowiem wspólną sprawą obojga małżonków i żadna ze stron nie może czuć się bardziej uprzywilejowana wyłącznie z tego powodu, że pierwsza złożyła pozew o rozwód.

„Gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód.

Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego.

Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23.11.1983 r., III CZP 59/83).

See also:  W jakim sądzie złożyć pozew o rozwód?

Jak cofnąć pozew o rozwód?

Aby cofnąć pozew o rozwód należy złożyć pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu. W piśmie tym należy powołać się na sygnaturę sprawy oraz wskazać dane powoda i pozwanego. Pismo składamy do sądu, w którym sprawa już się toczy, w dwóch egzemplarzach.

W razie cofnięcia pozwu o rozwód poza rozprawą, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę, o czym zawiadamia pozwanego. Jeżeli dla skuteczności cofnięcia pozwu o rozwód wymagana będzie zgoda pozwanego, sąd doręczając mu oświadczenie o cofnięciu pozwu zapyta go o zgodę.

Niezłożenie przez pozwanego oświadczenia w terminie dwutygodniowym traktuje się jako wyrażenie zgody na cofnięcie.

Jednak sąd może uznać za niedopuszczalne cofniecie pozwu, jeśli okoliczności danej sprawy wskazują, że jest to sprzeczne z prawem, z zasadami współżycia społecznego, lub zmierza do obejścia prawa. W praktyce, sytuacje takie należą do rzadkości.

Koszty sądowe przy cofnięciu pozwu o rozwód

Skuteczne cofnięcie pozwu o rozwód powoduje zwrot całej opłaty od pozwu, jaką uiścił powód. Jeśli jednak cofnięcie pozwu o rozwód nastąpiło dopiero w II instancji, to wówczas powodowi przysługuje zwrot połowy opłaty od apelacji.

Praktyka sądowa spraw rozwodowych

Praktyka sądowa spraw rozwodowych pokazuje, że najczęściej powodem składania oświadczeń o cofnięciu pozwu jest chęć pojednania się z małżonkiem i kontynuowania wspólnego pożycia.

Często powodem takiej decyzji są też dzieci i pragnienie tworzenia pełnej rodziny.

Dlatego też, przy braku zgody pozwanego na cofnięcie pozwu, Sądy często kierują strony do mediacji, dając im szansę na pojednanie lub wypracowanie wspólnego stanowiska.

Czy można cofnąć pozew o rozwód? | Adwokat Rodacki – Blog

Czy w sprawie o rozwód powód może cofnąć pozew? Jakie są konsekwencje takiego cofnięcia, a przede wszystkim czy zawsze jest ono skuteczne?

Z poprzedniego wpisu dowiedziałeś się już o możliwości zmiany swojego stanowiska w sprawie rozwodowej. Dzisiaj kilka zdań na temat cofnięcia pozwu w sprawach rozwodowych.

Cofnięcie pozwu w sprawie o rozwód może mieć różne przyczyny. Oczywiście najbardziej optymistyczny wariant to ten, w którym małżonkowie zdecydowali się pojednać i ponownie rozpocząć wspólne pożycie.

Niestety nie zawsze wygląda to jednak tak dobrze.

Niekiedy cofnięcie pozwu może być efektem złośliwości powoda, który może chcieć w ten sposób wydłużyć cały proces, kiedy akurat pozwanej zaczyna zależeć na jego szybszym zakończeniu…

Cofnięcie pozwu rozwodowego a zgoda pozwanego

Ale po kolei. Pozew rozwodowy może być cofnięty bez zgody drugiego małżonka aż do rozpoczęcia rozprawy.  Można to zrobić poprzez złożenie zwykłego pisma procesowego zawierającego oświadczenie o cofnięciu pozwu.

Jeśli drugi małżonek otrzymał już pozew, to wtedy wiele zależy od jego stanowiska.

Jeśli nie będzie on żądał rozwodu, to wówczas cofnięcie pozwu będzie skuteczne i postępowanie powinno zostać umorzone.

Jeśli natomiast pozwany będzie domagał się orzeczenia rozwodu, to wówczas Sąd nie umorzy sprawy i będzie prowadził normalny proces o rozwód. Jak widać w takiej sytuacji, piłeczka leży więc po stronie pozwanego.

Wynika to z tego, że proces o rozwód jest tak naprawdę wspólną sprawą obu małżonków. Żadna ze stron nie może czuć się bardziej uprzywilejowana np. z tego tytułu, że to ona jako pierwsza złożyła pozew rozwodowy.

„W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód.

Rozróżnienie stron na powoda i pozwanego ma wówczas jedynie znaczenie zewnętrzne, a okoliczność, że pozew został wniesiony przez jednego z małżonków, zanim wniósł go drugi, nie umniejsza uprawnień małżonka pozwanego.

Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem” (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1983 r., III CZP 59/83)

Gdyby do cofnięcia pozwu doszło wskutek pojednania się stron przed Sądem I instancji, to Sąd zwraca wówczas całą opłatę uiszczoną tytułem wpisu od pozwu. Jeśli do pojednania doszłoby natomiast przed Sądem II instancji, to Sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty od apelacji.

Cofnięcie pozwu związane jest przeważnie z wahaniem się stron co do chęci dalszego wspólnego pożycia. W związku z tym w praktyce Sądy często kierują tego typu sprawy do postępowania mediacyjnego, dając niejako małżonkom szansę na wypracowanie wspólnego stanowiska.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Jeżeli oso­ba, która zainicjowała postępowanie roz­wodowe, z jakiegokol­wiek powodu, chce z niego zrezyg­nować, możli­we jest cofnię­cie pozwu. W takim wypad­ku odpowied­nie zas­tosowanie zna­jdą przepisy ogólne Kodek­su postępowa­nia cywilnego. 

Zgod­nie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnię­ty bez zez­wole­nia pozwanego aż do rozpoczę­cia rozprawy, a jeżeli z cofnię­ciem połąc­zone jest zrzecze­nie się roszczenia — aż do wyda­nia wyroku. Ze wzglę­du na specy­fikę spraw roz­wodowych, niedo­puszczalne jest zrzecze­nie się roszczenia i w tym zakre­sie przy­toc­zona reg­u­lac­ja nie zna­jdzie zastosowania. 

Zatem powód może cofnąć pozew zarówno w postępowa­niu na etapie I instancji, jak i w toku postępowa­nia apela­cyjnego – w rzeczy­wis­toś­ci aż do upra­wom­oc­nienia się wyroku roz­wodowego. Przy czym do cza­su rozpoczę­cia pier­wszej rozprawy dla skutecznego cofnię­cia pozwu wystar­czy złoże­nie przez powo­da oświad­czenia.

Wyjątkiem jest sytu­ac­ja, w której strona pozwana w ramach odpowiedzi na pozew również zażą­dała orzeczenia roz­wodu albo sep­a­racji. W takim przy­pad­ku, pomi­mo cofnię­cia pozwu przed rozpoczę­ciem rozprawy, nie­u­niknione będzie przeprowadze­nie postępowa­nia roz­wodowego w celu rozstrzyg­nię­cia żąda­nia małżon­ka pozwanego (por.

uch­wała Sądu Najwyższego z 23 listopa­da 1983 r., III CZP 59/83).

Co do zasady, sąd jest związany oświad­cze­niem powo­da o cofnię­ciu pozwu.

Jed­nak w sytu­acji, gdy w świ­etle doty­chcza­sowych oświad­czeń i twierdzeń stron, ewen­tu­al­nie mate­ri­ału dowodowego zebranego w spraw­ie, zachodzą pod­stawy do uzna­nia, że cofnię­cie pozwu jest sprzeczne z prawem lub zasada­mi współży­cia społecznego albo zmierza do obe­jś­cia prawa, sąd może nie wyraz­ić na nie zgody. Przykła­dem sytu­acji, w której sąd może uznać za niedo­puszczalne cofnię­cie pozwu, będzie złoże­nie oświad­czenia jedynie w celu dokuczenia współ­małżonkowi, a nie ze wzglę­du na chęć pojed­na­nia się. 

Na późniejszym etapie postępowa­nia dla skutecznego cofnię­cia pozwu konieczne jest również uzyskanie zgody pozwanego. Zgo­da ta może zostać wyrażona w piśmie pro­ce­sowym bądź ust­nie do pro­tokołu rozprawy.

Jeżeli do cofnię­cia pozwu doszło poza rozprawą, sąd zaw­iado­mi pozwanego kore­spon­den­cyjnie.

W tym przy­pad­ku, pozwany powinien się usto­sunkować w ter­minie dwóch tygod­ni od momen­tu doręczenia pis­ma, w prze­ci­wnym wypad­ku przyj­mu­je się, że wyraz­ił on tzw. zgodę milczącą. 

Co istotne, posiedze­nie pojed­naw­cze przeprowad­zone w ramach medi­acji jest szczegól­nym rodza­jem posiedzenia sądowego, które jest wyz­naczane w celu nakłonienia stron do pojed­na­nia się i nie zal­icza się do rozprawy. Stąd też udzi­ał stron w posiedze­niu wyz­nac­zonym przed pier­wszą rozprawą nie ma znaczenia dla możli­woś­ci cofnię­cia powództ­wa bez koniecznoś­ci uzyska­nia zgody pozwanego. 

Skutecznie cofnię­ty pozew nie wywołu­je żad­nych skutków, jakie ustawa wiąże z wytocze­niem powództ­wa. Na pod­staw­ie art. 355 k.p.c. sąd wyda postanowie­nie o umorzenia postepowa­nia roz­wodowego. W razie koniecznoś­ci nie ma przeszkód do ponownego wniesienia pozwu o rozwód zarówno przez powo­da, jak i pozwanego.

Zawieszenie postępowania i posiedzenie pojednawcze

Jeżeli sąd nabierze przeko­na­nia, że ist­nieje możli­wość utrzy­ma­nia poży­cia małżeńskiego, ma obow­iązek zaw­ieszenia postępowa­nia.

Taka sytu­ac­ja może mieć miejsce właśnie wtedy, gdy małżonek cofnął pozew o rozwód, jed­nak ze wzglę­du na żądanie orzeczenia roz­wodu albo sep­a­racji ze strony małżon­ka pozy­wanego, konieczne jest przeprowadzenia postępowa­nia.

Pon­ad­to w związku z zaw­iesze­niem postępowa­nia ze wzglę­du na możli­wość utrzy­ma­nia poży­cia stron, sąd może skierować małżonków na posiedze­nie pojednawcze.

Odwołanie oświadczenia o cofnięciu pozwu

Odwołanie oświad­czenia o cofnię­ciu pozwu jest możli­we na każdym etapie postępowa­nia roz­wodowego aż do momen­tu osiąg­nię­cia skutku pro­ce­sowego cofnię­cia, tj. upra­wom­oc­nienia się postanowienia sądu o umorze­niu postępowa­nia w spraw­ie.

W przy­pad­ku, w którym cofnię­cie pozwu nastąpiło do momen­tu rozpoczę­cia rozprawy bez zgody pozwanego, jak również wyraże­nia zgody na późniejszym etapie postępowa­nia, odwołanie oświad­czenia skutku­je koniecznoś­cią przeprowadzenia dal­szego postępowa­nia rozwodowego.

Zwrot opłaty od pozwu w razie jego cofnięcia

W razie cofnię­cia pozwu na skutek pojed­na­nia się stron w I instancji, sąd z urzę­du zwraca stron­ie całą uiszc­zoną opłatę od pozwu o rozwód, tj. 600 zł. Nato­mi­ast w sytu­acji, gdy do pojed­na­nia się stron doszło przed zakończe­niem postępowa­nia apela­cyjnego, zwraca się połowę uiszc­zonej opłaty od apelacji.

Cofnięcie zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie obu stron na etapie apelacji. – Kacprzak Kowalak – adwokat, radca prawny Poznań

W jednym z artykułów, które pojawiły się na niniejszym blogu pisałem o możliwości cofnięcia powództwa o rozwód, które w zasadzie dopuszczalne jest, aż do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

W niniejszym wpisie chciałbym na przykładzie wyroku Sądu apelacyjnego w Poznaniu poruszyć inną ciekawą zagrywkę procesową, jaka może pojawić się w toku postepowania o rozwód, tj.

cofnięcia zgody na wydanie wyroku rozwodowego bez orzekania o winie obu stron.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie o Sygn. akt I ACa 148/13 zajmował się następującym stanem faktycznym.:

 „Wyrokiem z dnia 29 sierpnia 2012r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XIV z siedzibą w Pile rozwiązał małżeństwo stron powódki G. B. z pozwanym M. B.

bez orzekania o winie, orzekł o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron w sposób bliżej wskazany w sentencji wyroku w tym zakresie Sąd Okręgowy oparł się na zgodnym wniosku stron oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że bezsporne jest, iż w małżeństwie stron nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia uzasadniający z mocy art. 56 § 1 krio orzeczenie rozwodu. Zgodny wniosek stron o rozwiązanie ich małżeństwa bez orzekania o winie był dla Sądu Okręgowego wiążący z mocy art. 57 § 2 krio.”

Mimo wydania wyroku bez orzekania o winie powódka po wydaniu wyroku z jakiś przyczyn zmieniła zdanie i wniosła apelację, w której wskazała, iż cofa swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, wnosząc jednocześnie o ustalenie winy męża.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zgodnie z apelacja powódki wyrok Sądu I Instancji uchylił wskazując co następuje:

„Stosownie do art.57 § 2 krio na zgodne żądanie małżonków sąd rozpoznający w sprawę o rozwód zaniecha orzekania o winie za rozkład pożycia. Zgoda ta musi istnieć w chwili wyrokowania i może być przez każda ze stron cofnięta nawet w postępowaniu odwoławczym( por. uchwała Sądu Najwyższego z 25.10.2006r. III CZP 87/06).

Jak wskazano wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., IV CK 557/04, choć unormowanie takie wpływa niekorzystnie na sprawność postępowania, gdyż pociąga przeważnie za sobą konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku (art. 386 § 4 k.p.c.

) ze względu na spór co do okoliczności decydujące o winie – jednak ze względu na doniosłe skutki orzeczenia, sprawność postępowania musi ustąpić potrzebie zapewnienia dwuinstancyjnego rozpoznawania sprawy również w tym przedmiocie.

Rozpoznając sprawę pod kątem tych wskazań należy zauważyć, że w niniejszej sprawie Sąd I instancji z uwagi na zgodny wniosek stron o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie przeprowadził w bardzo ograniczonym zakresie postępowanie mogące służyć ustaleniu, która ze stron zawiniła rozkładowi pożycia, a nadto w ogóle nie rozważał tej kwestii w uzasadnieniu orzeczenia. Skoro jednak powódka korzystając z przysługującego jej uprawnienia, cofnęła w postępowaniu odwoławczym swoją zgodę na rozwód bez orzekania o winie( prot. rozprawy apelacyjnej 00:02:49), to powstała sytuacja, w której zebrany dotychczas materiał dowodowy nie był wystarczający dla prawidłowego rozstrzygnięcia o żądaniach stron.Z chwilą złożenia przez strony zgodnego oświadczenia, o którym mowa w art. 57 § 2 krio powódka cofnęła też wnioski dowodowe na okoliczność ustalenia winy rozkładu pożycia. W apelacji powódka domaga się przeprowadzenia tych dowodów , a w tej zmienionej sytuacji procesowej także pozwany będzie uprawniony do złożenia stosownych wniosków dowodowych.Z uwagi na powyższe Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 4 kpc uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, który w dalszym toku postępowania winien zgodnie z art. 57 § 1 krio ustalić, czy i która ze stron ponosi winę rozkładu.”

Jak więc widać strony mogą w zakresie wyrażenia zgody na orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie małżonków cofnąć, aż do wydania wyroku apelacyjnego. Jest to bardzo ważna okoliczność, która może być wykorzystana przez nielojalnie zachowująca się stronę.

warto więc korzystać z pomocy adwokata przy ustalaniu strategii procesowej w sprawie o rozwód.

Może bowiem się okazać, iż elementem wyroku rozwodowego były także inne okoliczności niż tylko orzeczenie o winie, które nie zostały zaskarżone apelacja i jako takie mogą się uprawomocni.

 • autor: radca prawny Bartosz Kowalak
 • Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy
 • Adwokaci i Radcowie Prawni
 • Poznań, Mickiewicza 18a/3

Jak wycofać pozew o rozwód?

Szczegóły Opublikowano: 04.12.2019 adwokat Izabela Baran

Małżonkowie do momentu prawomocnego orzeczenia przez Sąd rozwodu, mogą cofnąć pozew o rozwód. Jest to możliwe również po wydaniu przez właściwy Sąd Okręgowy wyroku rozwodowego, a przed jego uprawomocnieniem się.

Zgoda drugiej strony na cofnięcie pozwu o rozwód

Jedyna kwestią jest to kiedy potrzebujemy zgody drugiego małżonka, a kiedy nie. Jeżeli powód wniósł do Sądu pozew o rozwód, a druga strona nie dokonała jeszcze żadnej czynności w sprawie, tzn.

nie zajęła stanowiska w sprawie poprzez złożenie odpowiedzi na pozew, małżonek będący powodem, może cofnąć pozew o rozwód bez zgody drugiej strony.

Wystarczy, że powód zgłosi ten fakt na początku pierwszej rozprawy wyznaczonej przez Sąd lub wcześniej złoży na piśmie wniosek z oświadczeniem, że cofa powództwo. Takie pismo jest krótkie i nie wymaga uzasadnienia.

Wystarczy w piśmie tym wskazać Sąd, który prowadzi sprawę o rozwód, strony, podać sygnaturę sprawy oraz wskazać w formie oświadczenia, wolę cofnięcia powództwa czy inaczej rezygnacji z rozwodu. Pismo oczywiście należy podpisać i złożyć w dwóch egzemplarzach w Sądzie Okręgowym.

Natomiast, jeżeli małżonkowie wdali się w tzw. „spór co do istoty sprawy”, tzn, że drugi z małżonków, w tej sytuacji pozwany, złożył odpowiedź na pozew, to cofnięcie pozwu jest możliwe bo uzyskaniu zgody drugiej strony.

Zgłoszenie woli cofnięcia powództwa o orzeczenie przez Sąd rozwodu, może nastąpić na zgodny wniosek obydwu stron postępowania. Ma to miejsce w sytuacjach, gdy małżonkowie rezygnują z rozwodu i decydują dać sobie drugą szansę, podejmując próbę powrotu do małżeństwa.

Takie sytuacje mają często miejsce po skierowaniu stron przez Sąd do mediacji, kiedy małżonkowie decydują się na tzw. anulowanie rozowdu. W przypadku skutecznego cofnięcia pozwu o rozwód, Sąd postanowieniem umarza postępowanie i orzeka o kosztach postępowania w sprawie.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia zażalenia, postanowienie w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o rozwód staje się prawomocne.

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

Jeżeli małżonkowie nie są jednak przekonani jaki będzie los ich małżeństwa, mogą zgodnie wnieść o zawieszenie przez Sąd postępowania.

Takie postępowanie można podjąć w ciągu roku od jego zawieszenia.

Jeżeli w tym czasie, żaden z małżonków nie złoży wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, Sąd, podobnie jak w przypadku cofnięcia powództwa o rozwód, postanowieniem umorzy sprawę o rozwód.

Ponowne wniesienie pozwu o rozwód

Jeżeli małżonkowie ponownie dojdą do przekonania, że chcą się rozwieść, to w tej sytuacji, każdy z małżonków może ponownie wnieść pozew o rozwód do właściwego Sądu Okręgowego. Do pozwu ponownie należy dołączyć wszystkie dokumenty oraz wnieść jeszcze raz opłatę od pozwu. Na nowo należy również określić żądanie pozwu rozwodowego.

Adwokat rodzinny – Izabela Baran

Więcej o sprawach rozwodowych i rodzinnych przeczytają Państwo w innych artykułach adwokat Izabeli Baran

Leave a Reply

Your email address will not be published.