Czy mogę sprawdzić wydatki męża?

Na wstępie zaznaczam że nie jestem pewien, czy nie ma innego, lepszego sposobu niż te zasugerowane przeze mnie poniżej.

Jeżeli ktoś ma inne propozycje, to oczywiście bardzo mile widziane jest zamieszczenie takowej w komentarzu. Dla mnie jest to nowy temat, nigdy wcześniej nie zapytano mnie o to.

I tak sobie pomyślałem, że wielu paniom w małżeństwie chodzi to po głowie (może tez wielu mężom, bo panie coraz lepiej sobie zarobkowo radzą).

Pytanie: Sprawa jest taka, moja ciocia wniosła o rozdzielność majątkową z mężem, sąd się przychylił.

Jej mąż od zawsze ukrywał przed nią pieniądze w bankach, akcjach, inwestycjach etc, bo kocha pieniądze bardziej niż rodzinę, taki sknera, choć kasy ma jak lodu, bo jest dyrektorskim stanowisku.

ALE do rzeczy, prawnik cioci prosi o zasugerowanie nazw banków, gdzie wujek mógł ukryć pieniądze. No i kto tu może pomóc w odnalezieniu kont, windykator?

Przeczytaj też: Jak sprawdzić czy mąż wziął kredyt?

Odpowiedź: Trzeba by teraz wystąpić o podział majątku wspólnego.

Co prawda sąd z urzędu nie może poszukiwać majątku wspólnego ale na wniosek cioci która podejrzewa, że współmałżonek czyli wujek ukrywa majątek, może zażądać od jej wujka wyjaśnień w tym zakresie a więc wskazania banków w których ma on rachunek bankowy oraz salda na tych rachunkach bankowych.

Przy okazji, polecam aktualnie chyba najlepsze konta osobiste tutaj. A zatem najpierw ciocia składa jej znany wykaz majątku wspólnego po czym dodaje, że ma uzasadnione podejrzenia zważywszy na wysokie dochody męża, że musi on posiadać środki (pieniądze, inne mienie) których do tej pory jej nie ujawnił.

I że z racji tego iż nie współdziała z nią, to wnosi do sądu o zobowiązanie go do złożenia wyjaśnień a ponadto o zwrócenie się przez sąd do banków z żądaniem wskazania czy i w jakiej kwocie współmałżonek posiada środku zdeponowane w danym banku. Czy sąd uczyni zadość takiemu wnioskowi tego nie wiem, ale warto spróbować.

Przeczytaj też: Czy można sprawdzić długi rodzeństwa, małżonka?

Najlepiej byłoby “zrobić” z wujka dłużnika przeciwko któremu udałoby się uzyskać tytuł wykonawczy choćby na niewielką kwotę i zwrócić się do komornika o egzekucję i aby od razu poprzez OGNIVO sprawdził w których bankach wujek ma rachunki bankowe.

Gdyby się okazało, że zataił prawdę w postępowaniu o podział majątku to miałby sprawę karną a nadto można by ponownie wnieść o podział majątku – uzupełniającego.

A gdyby mieć takie info o rachunkach bankowych wujka wcześniej, to łatwiej byłoby o rzetelniejszy podział w przyszłym postępowaniu przed sądem.

Bezpłatne porady: [email protected]

Czy wiesz, ile zarabia twój mąż?

Na wstępie zaznaczyć należy, że równie dobrze pytanie mogłoby brzmieć – czy wiesz, ile zarabia Twoja żona? Jak wskazują statystyki 94% osób pozostających związku małżeńskim twierdzi, że wie, ile zarabia ich mąż lub żona (dane CBOS z kwietnia 2018 roku).

Z praktyki prowadzenia spraw rozwodowych można jednak stwierdzić, że brak wiedzy o wysokości zarobków współmałżonka jest całkiem częstym zjawiskiem.

Problem ten dotyczy głównie kobiet, niepewnych tego, ile zarabiają ich mężowie, w szczególności mężowie zatrudnieni w usługach transportowych i budownictwie, w tym zarabiający za granicą.

Brak wiedzy w zakresie tego, ile zarabia współmałżonek utrudnia sformułowanie odpowiedniego żądania zarówno co do podziału majątku wspólnego, jak i wysokości alimentów.
 

Podział majątku po rozwodzie

Często zdarza się, że w związkach małżeńskich żona zajmuje się wyłącznie opieką nad dziećmi, a mąż zarabianiem pieniędzy.

Jeszcze częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy oboje małżonkowie pracują, ale istnieje między nimi wyraźna dysproporcja zarobków.

Czy tego rodzaju okoliczności mają znaczenie dla podziału majątku wspólnego po rozwodzie? Wbrew temu na co zwykle liczy silniejsza ekonomicznie strona, w zdecydowanej większości przypadków, nie ma to znaczenia.

Należy pamiętać, że udziały małżonków w majątku wspólnym są co do zasady równe, jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby w postępowaniu o podział majątku, ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków oddawał się pracy zarobkowej i staraniom o powstanie lub powiększenie majątku wspólnego, drugi zaś poświęcał swój czas wychowaniu dzieci i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego, odciążając w ten sposób współmałżonka i ułatwiając mu osiąganie dochodów, najczęściej uzasadnione okaże się przekonanie, iż małżonkowie w równej mierze przyczynili się do powstania majątku wspólnego i że już z tego względu nie wchodzi w rachubę możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Znaczna różnica wysokości zarobków małżonków nie może być jedyną podstawą do przyjęcia, że wystąpiły ważne powody mogące być podstawą ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (postanowienie SN z dnia 6.04.2005 r. w sprawie o sygn. akt III CK 469/04).

Zrozumiałe jest to, że można być zainteresowanym zawarciem związku małżeńskiego, a zarazem zwolennikiem zachowania odrębności majątkowej.

Zalecane jest wówczas zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej, zwanej popularnie intercyzą.

Otwartość w temacie pieniędzy, jeszcze przed zawarciem małżeństwa, jest najlepszym sposobem na uniknięcie jednej z częstych przyczyn rozpadu małżeństw, jaką są spory o pieniądze.
 

Alimenty

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do ich pobierania oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do ich zapłaty. Innymi słowy kwota alimentów zależy między innymi od zarobków męża, czy ojca dzieci – zależy o alimentach na czyją rzecz mówimy.

W przypadku alimentów na żonę można uzyskać zabezpieczenie materialne swoich potrzeb jeszcze przed rozwodem.

Pomoc adwokata jest niezbędna do tego, by wiedzieć, z którego roszczenia skorzystać, skoro są one oparte na innych podstawach prawnych w zależności od tego, czy chodzi o alimenty przed rozwodem, po rozwodzie, w odniesieniu do małżonka, czy też w odniesieniu do dzieci, i to nie tylko wspólnych biologicznych dzieci małżonków.

Nie jest wiedzą powszechną, że finansowe potrzeby rodziny, w czasie trwania małżeństwa, można zaspokoić uzyskując nakaz sądu, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające jednemu małżonkowi będą w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Na marginesie dodać należy, że uchylanie się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego stanowi przestępstwo (art. 209 kk).

Ponadto odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten, kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Kara grzywny sięga od 1.500 zł do 45.000 zł (art. 282 § 3 kodeksu pracy).
 

Ukrywanie dochodów a wina rozkładu pożycia

W myśl przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie, są obowiązani do współdziałania dla dobra rodziny i rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny.

Ukrywanie przez jednego z małżonków wspólnych pieniędzy, nieinformowanie współmałżonka o stanie majątku, pozbawienie dostępu do kont, wypłacenie ze wspólnych lokat dużych sum pieniędzy bez porozumienia z drugim małżonkiem stanowią przykłady naruszenia powinności małżonków wynikające z treści art. 23 kro i art. 24 kro.

W większości przypadków wskazane wyżej przykłady będą poczytywane przez sąd orzekający w postępowaniu rozwodowym jako zachowania prowadzące do rozkładu pożycia stron i skutkujące utratą zaufania do małżonka dopuszczającego się nadużyć. Stąd wiedzie dalsza droga do ustalenia winy nieuczciwego małżonka w rozkładzie pożycia.
 

See also:  Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

Przemoc ekonomiczna

Polskie prawo karne nie posługuje się pojęciem przemocy ekonomicznej.

Mimo to nie ulega wątpliwości, że zachowania jednego z małżonków polegające na poniżaniu partnera na tle majątkowym, blokowaniu dostępu do wspólnych zasobów majątkowych, wydzielaniu określonych sum – zbyt skąpych w stosunku do potrzeb rodziny, przesadnym kontrolowaniu wydatków, mogą stanowić przejawy znęcania się psychicznego, penalizowanego w art. 207 kk.

Wymaga podkreślenia, iż brak pełnej wiedzy na temat dochodów małżonka, można uzupełnić składając przed sądem odpowiednie wnioski dowodowe. Nieodzowna w tym zakresie jest wiedza doświadczonego adwokata, którego obecność w postępowaniu wpłynie zarówno na czas jego trwania, jak i pomyślny przebieg, a dla strony stanowić będzie wsparcie zarówno merytoryczne, jak i psychiczne.

Popularne wyszukania:

dozór elektroniczny
adwokat sprawy karne łódź
czemu służy i komu przysługuje zachowek
uporczywe nękanie
jak podważyć testament własnoręczny
jak napisać pozew rozwodowy
jakie schorzenia skutkują nieważnością testamentu
prawnik łódź
podwazenie testamentu

Podział majątku a ukrycie pieniędzy Czy sąd może sprawdzić ile mam na koncie?

Podział majątku a ukrycie pieniędzy. Sąd może zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu uzyskania informacji o składnikach majątku wspólnego małżonków.

W celu ustalenia czy przedmiotem majątku wspólnego są oszczędności blokowane przez małżonka na rachunkach bądź lokatach bankowych, sąd może zasięgać w odpowiednim banku informacji o stanie, a także o zawartości skrytek sejfowych oraz przyjętych na przechowanie przedmiotach i papierach wartościowych. Niniejsza sytuacja została uregulowana w prawie bankowym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. w artykule 105. 

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt

Co może zrobić sąd?

Sąd może również zwrócić się do funduszy emerytalnych o informacji na temat stanu jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na kontach przez każdego z małżonków. Istnieje również możliwość uzyskania danych z zakładu ubezpieczeń na temat umów ubezpieczenia zawieranych przez małżonków.

Zatem sąd ma możliwość uzyskania pewnych informacji o tym, jaki jest stan majątkowy. Zgodnie z artykułem 684. Kodeksu postępowania cywilnego sąd z urzędu ustala skład majątku wspólnego, zaś sam podział powinien obejmować cały majątek.

W praktyce najczęściej Sąd zobowiązuje strony do ujawnienia informacji – jeżeli informacje są niepełne – wówczas podejmuje odpowiednie kroki.

Więcej: Rozwód i podział majątku

Dochodzenie sądu – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

Czy mając na uwadze przepisy regulujące podział majątku sąd musi prowadzić dochodzenie z tej sprawie? W tym zakresie wypowiedział się Sąd Najwyższy, stwierdzając, iż sąd powinien pouczyć małżonków i zwrócić im uwagę na potrzebę wykazania wszystkich składników majątku.

MĄŻ PRZEPISAŁ MAJĄTEK NA ŻONĘ I ZOSTAŁ OSZUKANY – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Niniejszy przepis nie daje wprost możliwości przeprowadzenia z urzędu dochodzenia jakie są składniki majątku i czy w ogóle istnieją.

Jednakże jeżeli dla przykładu druga strona podejrzewa, że na rachunkach oszczędnościowych są ukryte pieniądze, to nie stanowi żadnej przeszkody ku temu, aby żądać od sądu zobowiązania drugiej strony do przedłożenia salda albo bezpośredniego zwrócenia się do banku w celu uzyskania informacji.

Rolą sądu jest ustalenie składników majątku. Ukrycie pieniędzy jest ekstremalnie trudne. Jeżeli sąd będzie chciał to sprawdzić, z pewnością to zrobi. W swojej 12-letniej praktyce widziałam różne metody ukrycia majątku… 

Jednakże pytanie czy faktycznie sąd będzie zwracał się o wykaz salda. Sąd przede wszystkim będzie nakłaniał małżonków do zgodnego podziału majątku. Być może w przypadku pojawienia się problematycznej kwestii będzie chciał skierować strony do mediacji.

Więcej: Jak zrobić rozdzielność majątkową, kiedy żona nie chce?

A może usunę pieniądze i ich nie będzie?

 • W orzeczeniu z 18 sierpnia 1958 r. (1 CR 547/58) Sąd Najwyższy przyjął, że w razie nieuzasadnionego zbycia przedmiotów wspólnych przez jednego z małżonków i tym samym wyrządzenia drugiemu małżonkowi szkody, temu ostatniemu należy się odszkodowanie w wysokości wartości połowy zbytego przedmiotu
 • Liczy się wysokość salda na dzień rozdzielności. 
 • Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5.

Ważny wyrok – Podział majątku a ukrycie pieniędzy

W przypadku zużycia przez małżonka w czasie trwania wspólności majątkowej stanowiącej przedmiot majątku wspólnego kwoty pieniężnej ulokowanej na bankowym rachunku oszczędnościowym na bieżące koszty utrzymania rodziny w granicach uzasadnionych potrzebami, współmałżonek nie może domagać się rozliczenia tej kwoty przy podziale majątku wspólnego, także wówczas, gdy nastąpiło to bez jego zgody (postanowienie SN z 4 listopada 1999 r., II CKN 523/98).

Więcej:

Podział majątku – Masz działalność gospodarczą? Uważaj!

 1. Z poważaniem,
 2. Adwokat Marta Wnuk
 3.  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Wydatki można dokumentować fakturami wystawionymi na męża

Nie ma potrzeby aby faktury dokumentujące wydatki na cele mieszkaniowe ponoszone z majątku wspólnego małżonków były wystawiane na nazwisko zarówno jednego jak również drugiego z małżonków.

W przypadku zbycia nieruchomości przez małżonków każdy z nich jako odrębny podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do rozliczenia połowy przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek wspólny małżeński i wyliczenia należnego podatku dochodowego. W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia nie znajduje zastosowania art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dochody z tego tytułu zostały wyłączone z możliwości łącznego opodatkowania.

Skoro więc każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.

a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka.

Tym samym, każdy z małżonków może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania.

Złożenie przez małżonków oświadczenia o zamiarze wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe oznacza zamiar wydatkowania tego przychodu, w części przypadającej na każdego z nich.

Zauważyć jednak należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodził w skład ich majątku na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Odrębne opodatkowanie obojga małżonków nie zmienia charakteru tego majątku.

Oznacza to, że w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków wydaje wspólne środki na określony cel tj. budowę budynku mieszkalnego, to są to również wydatki drugiego małżonka.

Jeżeli podatniczka, dla zaspokojenia wspólnych potrzeb mieszkaniowych, wspólnie z mężem podjęła decyzję o budowie domu mieszkalnego, na gruncie stanowiącym jej majątek odrębny, która jest finansowana w całości z przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, to faktury VAT w części odpowiadającej jej udziałowi w tym prawie, tj. w 50 %, dokumentujące zakup materiałów w związku z budową domu, wystawione na męża podatniczki, mogą być potwierdzeniem poniesienia przez nią wydatków na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawyPIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 października 2011 r., sygn. IPTPB2/415-384/11-2/KSU.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl

Długi małżonka – czyja odpowiedzialność?

Autor

Małżeństwo opiera się na trzech podstawowych więziach – więzi fizycznej, emocjonalnej oraz ekonomicznej. Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami często bywają przedmiotem gorących sporów, zwłaszcza jeżeli mąż i żona nie zgadzają się odnośnie sposobu zarządzania domowymi finansami. Kto zatem ponosi odpowiedzialność za długi małżonka powstałe po ślubie?

See also:  Zabezpieczenie się przed płaceniem alimentów na ojca i dziedziczeniem długów

Małżonkowie mogą wybrać ustrój majątkowy

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują różne rodzaje ustrojów majątkowych tj. systemów regulujących stosunki majątkowe pomiędzy mężem a żoną:

 • ustrój wspólności majątkowej;
 • ustrój rozdzielności majątkowej;
 • ustrój rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Aby wprowadzić w małżeństwie ustrój inny niż wspólność, konieczne jest zawarcie stosownej umowy majątkowej w formie aktu notarialnego.

Ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej obowiązuje pomiędzy małżonkami z mocy ustawy tj. automatycznie od chwili zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie – przed albo po ślubie – nie postanowili inaczej.

System majątkowy obowiązujący w małżeństwie obejmuje nie tylko wskazanie, któremu z małżonków i w jakim zakresie przypadają na własność nabyte w czasie trwania związku prawa, lecz również kto ponosi odpowiedzialność za długi małżonka lub oboje małżonków w tym okresie.

W systemie wspólności majątkowej istnieją trzy majątki – majątek wspólny małżonków, do którego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa oraz dwa majątki odrębne każdego z małżonków, do którego wchodzą przede wszystkim przedmioty nabyte przed ślubem albo te otrzymane w darowiźnie lub spadku. W systemie rozdzielności majątkowej istnieją dwa odrębne majątki – każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. System dotyczący wyrównania dorobków pozwala na zasądzenie od jednego z małżonków na rzecz drugiego połowy nadwyżki uzyskanej w trakcie trwania tego ustroju.

Mąż i żona odpowiadają za zwykłe wydatki

Odpowiedzialność za długi małżonka zaciągnięte bez wiedzy i zgody drugiego małżonka – jest uzależniona w dużej mierze od rodzaju długu, tj. przede wszystkim sposobu przeznaczenia środków uzyskanych w wyniku powstania zobowiązania.

Przepis art. 30 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

„§ 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny. § 2.

Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków postanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany okoliczności. § 3.

Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome”.

Jeżeli mąż albo żona zaciągają dług po to, aby pokryć koszty tzw. zwykłych potrzeb rodziny, wówczas oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność za taką wierzytelność. Zasada ta znajduje zastosowanie w każdej sytuacji, nawet wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej i małżonkowie nie mają w ogóle żadnego wspólnego majątku.

Zwykłymi potrzebami rodziny są wydatki związane z zakupem żywności, odzieży, leków, opłaceniem kosztów utrzymania mieszkania itd. Do tej kategorii nie będą zaliczane na przykład długi małżonka zaciągnięte w związku z prowadzeniem przez jednego z małżonków działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność małżonków w takiej sytuacji ma charakter solidarny, tj. wierzyciel (np. podmiot udzielający pożyczki czy kredytu) może domagać się zaspokojenia długu zarówno od obojga małżonków, jak i od każdego z nich z osobna.

Przykład 1.

Pani Janina i pan Mateusz są małżeństwem od 15 lat. Oboje pracują, choć ostatnio ciężko im jest pokryć bieżące wydatki – najmłodsza córka poważnie zachorowała, a leczenie okazało się bardziej kosztowne, niż przewidywano.

Aby pokryć bieżące wydatki związane z zakupem żywności i opłaceniem rachunków, pani Janina zdecydowała się na skorzystanie z usług firmy oferującej krótkoterminowe pożyczki, tzw. chwilówki. Nie powiedziała mężowi o tej pożyczce i sama podpisała umowę.

Mimo że tylko żona jest pożyczkobiorcą, w myśl zawartej umowy, za dług odpowiadają oboje małżonkowie. Jest to dług zaciągnięty z uwagi na konieczność zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Tylko wyjątkowo małżonek, który nie wiedział o zaciągniętym zobowiązaniu, może zwrócić się do sądu z żądaniem ustalenia, że tylko małżonek, który zaciągnął dług, jest za niego w pełni odpowiedzialny.

Przykładem takiej możliwości może być na przykład sytuacja, w której „niewinny” małżonek wykaże, że środki pozyskane z pożyczki zostały przeznaczone na przykład na pokrycie personalnych wydatków drugiego małżonka czy kosztów jego biznesu.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Weź udział w rekrutacji
 • Podziel się opinią

Zobacz ogłoszenia

Dowiedz się, ile możesz zarabiać w innej firmie na tym samym stanowisku!

Długi małżonka – czy małżonek zgodził się na dług?

Najważniejsze znaczenie w przypadku odpowiedzialności za długi małżonka ma zgoda drugiego małżonka.

Nie zawsze w czynności skutkującej zaciągnięciem zobowiązania (na przykład zawarciem umowy pożyczki, jak w opisanym powyżej przykładzie) uczestniczą oboje małżonkowie – umowę może zawrzeć tylko jeden z nich, podczas gdy drugi z małżonków wie o tej czynności i wyraża na nią zgodę.

Poniższe rozważania dotyczące zasad odpowiedzialności dotyczą najbardziej typowego w Polsce ustroju majątkowego tj. wspólności majątkowej.

Przepis art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. § 2.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. § 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9”.

Jeżeli małżonek wyraził zgodę na dokonanie czynności, wówczas w razie braku spłaty wierzyciel może dochodzić spłaty zobowiązania z przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. 

Jeżeli drugi małżonek nie wyrazi zgody na zaciągnięcie długu, wówczas wierzyciel może egzekwować swoją należność wyłącznie z:

 • majątku osobistego dłużnika tj. małżonka zaciągającego dług;
 • wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów dłużnika;
 • przedmiotów wchodzących w skład przedsiębiorstwa prowadzonego przez dłużnika, jeżeli wierzytelność powstała w związku z tą działalnością.

Przykład 2.

Pan Jan prowadzi przedsiębiorstwo transportowe. Aby pozyskać dodatkowe środki na zakup nowego samochodu ciężarowego, zaciągnął pożyczkę.

Żona pana Jana wyraziła zgodę na tę czynność i pożyczkodawca został poinformowany o jej decyzji, a stosowny zapis znalazł się również w umowie.

Jeżeli pan Jan nie spłaci zaciągniętego zobowiązania, pożyczkodawca może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne również względem mieszkania, którego właścicielami są oboje małżonkowie. 

Jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie długu, wierzyciel może dochodzić jego zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków.Jeżeli małżonek nie wyraził zgody na takie działanie, wierzyciel ma ograniczone możliwości działania i nie może żądać zaspokojenia tego długu ze wspólnych składników majątku.

Największym problemem przy ustaleniu zakresu odpowiedzialności jest sprawdzenie, czy drugi z małżonków rzeczywiście wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania. Większość profesjonalnych pożyczkodawców żąda zazwyczaj przedstawienia dokumentu – pisemnej zgody drugiego małżonka. 

Kiedy odpowiedzialność za pożyczki w małżeństwie jest wspólna?

Nawet w bardzo zgodnym małżeństwie może zdarzyć się, że jeden współmałżonek zaciągnie pożyczkę, nie mówiąc o tym drugiemu. Wbrew pozorom takie rzeczy zdarzają się dużo częściej, niż się wydaje. Nie zawsze chodzi o długi czy używki, które chce się ukryć przed partnerem.

See also:  Dziecko nie chce jechać na wakacje z ojcem i jego konkubiną, co robić?

Często pieniądze pożycza się, aby opłacić kosztowniejsze hobby, wyjazd rodzinny czy większą niespodziankę, która ma sprawić przyjemność żonie lub mężowi. Kiedy pilnie potrzebujesz środków, nie myślisz o tym, że zaciągnięta pożyczka może wpływać nie tylko na finanse Twoje, ale również Twojego partnera. Zanim zdecydujesz się na taki krok, dobrze zastanów się nad jego konsekwencjami.

Czym jest wspólnota majątkowa?

Konsekwencje zaciągnięcia pożyczki mogą różnić się w zależności od tego, czy w Twoim małżeństwie istnieje wspólnota majątkowa, czy też nie. Wspólnota taka powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile małżonkowie nie podpisali intercyzy.

Wspólność majątkowa po ślubie oznacza, że każda rzecz nabywana w czasie trwania małżeństwa staje się częścią majątku wspólnego małżonków.

Przepisy prawne podkreślają, że do majątku wspólnego należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków,
 • dochody z innej działalności zarobkowej,
 • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków,
 • środki zgromadzone na rachunku emerytalnym (otwartym lub pracowniczym) każdego z małżonków.

Mimo wspólności majątkowej możesz mieć jednak składniki majątkowe, które będą należeć tylko do Ciebie. Wśród nich znajdują się:

 • rzeczy nabyte przed ślubem, czyli przed powstaniem wspólności majątkowej;
 • rzeczy nabyte w wyniku dziedziczenia, zapisu lub darowizny, o ile spadkodawca nie postanowił inaczej;
 • przedmioty uzyskane jako nagrody za Twoje osobiste osiągnięcia;
 • przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, czyli na przykład za prawa autorskie i pokrewne do nich, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za Twoją pracę;
 • wierzytelności z tytułu innej działalności zarobkowej;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy.

Odpowiedzialność za długi a wspólnota majątkowa

Przed ślubem wiele osób zastanawia się, czy wspólnota majątkowa na pewno jest dla nich bezpiecznym rozwiązaniem. Nurtująca jest kwestia, czy jako współmałżonek bez intercyzy automatycznie bierzesz odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez męża lub żonę. Na szczęście nie zawsze.

Prawo chroni osoby, których współmałżonek zaciągnął pożyczkę bez ich zgody. Artykuł 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie informuje, że wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków, jeśli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka. Brak takiej zgody powoduje, że majątek wspólny pozostaje bezpieczny.

Jeżeli nie wiedziałeś o pożyczkach pozabankowych małżonka, to głównie on powinien martwić się, jak spłacić zobowiązanie. W sytuacji, jeśli dojdzie do egzekucji, komornik będzie mieć prawo zająć:

 • jego wynagrodzenie za pracę,
 • jego dochody uzyskane przez niego z innej działalności zarobkowej,
 • przysługujące mu korzyści z praw autorskich oraz pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw jako twórcy.

Żeby wierzyciel mógł domagać się spłaty długu również z majątku wspólnego, musiałby udowodnić, że wiedziałeś o pożyczkach zaciąganych przez współmałżonka oraz że wyraziłeś na nie zgodę, co jest w praktyce bardzo trudne. Jeśli więc jesteś w podobnej sytuacji, co do zasady nie musisz obawiać się o część wspólną majątku.

Od powyższych przepisów istnieją jednak wyjątki, z którymi warto się zapoznać, jeśli obawiasz się, że Twój małżonek mógł zaciągnąć pożyczkę lub ma podobne plany. W jakich sytuacjach wierzyciel będzie mógł domagać się spłaty również z Waszych wspólnych środków?

 1. Może to zrobić, jeśli pożyczone pieniądze zostały wydane na wydatki związane z życiem codziennym, na przykład na zakup żywności, czy opłacenie rachunków.
 2. Może to zrobić także, jeśli pieniądze z pożyczki zostały przeznaczone na wydatki życia codziennego, czyli na przykład na zakup sprzętu AGD lub podobnych akcesoriów domowych.
 3. Może to zrobić również, jeżeli wykorzystano je na czynności związane z podejmowaną przez małżonka działalnością zarobkową.

Najprościej mówiąc, jeśli Twój mąż lub żona wzięli pożyczkę na zwykłe potrzeby rodziny związane na przykład z utrzymaniem mieszkania, zakupem ubrań, wychowaniem dzieci czy ochroną zdrowia, za długi odpowiecie razem.

Jak odpowiedzialnie brać pożyczki w małżeństwie?

Jako współmałżonek masz możliwość wziąć pożyczkę bez zgody męża czy żony. Jest to jednak rozwiązanie, które może przynieść wiele nieprzyjemnych konsekwencji. W najlepszym wypadku wpłyną one na Twoją sytuację finansową. W najgorszym pogorszą sytuację prawną oraz zburzą zaufanie w Twoim związku.

Jeśli otwarcie powiesz małżonkowi o chęci lub konieczności wzięcia pożyczki, nie tylko możesz liczyć się ze zrozumieniem oraz wsparciem. Jeśli przekonasz partnera do tego rozwiązania, wspólnie będziecie mieć znacznie większe szanse na pożyczkę na lepszych warunkach. Często bowiem pożyczki bez zgody współmałżonka, obwarowane są różnymi ograniczeniami.

Najczęściej zmniejszona jest kwota, o którą można wnioskować. Zwykle wynosi ona maksymalnie kilkanaście tysięcy złotych. Wspólna chęć pożyczenia pieniędzy jest szczególnie wysoko punktowana w banku. W takiej sytuacji bank ocenia bowiem zdolność kredytową całego małżeństwa, a nie tylko jednej osoby.

Oczywiście, jeśli się na to zdecydujesz, za spłatę zadłużenia będziesz odpowiadać razem z małżonkiem, czyli wszystkimi składnikami wspólności majątkowej. W wielu przypadkach nie masz jednak innego wyboru. Nie da się bowiem zaciągnąć kredytu hipotecznego czy kredytu na samochód bez wiedzy współmałżonka.

Pożyczka zaciągnięta bez zgody małżonka – co robić?

Jeśli właśnie dowiedziałeś się o pożyczce, którą zaciągnął Twój małżonek, masz prawo mieć obawy o swoje finanse. Jeśli pożyczka bez zgody małżonka nie została zaciągnięta w związku z opłaceniem zwykłych potrzeb rodzinnych lub działalności zarobkowej małżonka, nie będziesz odpowiadać za długi swoim majątkiem.

Najlepiej, jeśli jednak skonsultujesz swoją sytuację z prawnikiem, aby upewnić się, że w Twoim przypadku wierzyciel nie ma prawa domagać się spłaty zadłużenia z majątku wspólnego.

Zdarza się, że wierzyciel próbuje wymóc spłatę zobowiązania z majątku osobistego małżonka dłużnika. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, powinieneś wysłać odpowiednie pismo do wierzyciela, w którym wyjaśnisz jego błąd. Jeśli taka interwencja nie poskutkuje, możesz zgłosić sprawę do prokuratury.

Jak spłacać zaciągnięte pożyczki po rozwodzie?

Być może w związku z zaistniałą sytuacją zastanawiasz się, czy rozwód uchroni Cię przed koniecznością spłaty pożyczki zaciągniętej w czasie trwania małżeństwa ze wspólnością majątkową. Pożyczki po rozwodzie nie znikają, ale to, kto będzie musiał je zapłacić, zależy od tego, kto zaciągnął pożyczkę.

Jeśli w czasie trwania małżeństwa zobowiązanie zaciągnął tylko Twój małżonek, to on będzie musiał spłacić dług ze swoich pieniędzy. W takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy wiedziałeś o pożyczce i wyraziłeś na nią zgodę, czy też została zawarta bez Twojej wiedzy.

Jeśli jednak pieniądze pożyczyliście wspólnie, wierzyciel może się pomagać spłaty tylko od jednego Was. Najczęściej wybierze on osobę, która według niego daje większą szansę na spłacenie zobowiązania. Po spłacie długu będziesz mógł jednak domagać się od byłego małżonka zwrotu połowy zapłaconych środków.

Leave a Reply

Your email address will not be published.