Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Czy mogę wnioskować o większy udział w podziale mieszkania od byłego męża?

Najczęściej zadawane pytania związane z podziałem majątku małżeńskiego.

Kiedy można dokonać podziału majątku?

Jeżeli istnieje wspólny majątek małżeński można dokonać jego podziału w określonych sytuacjach. Najczęściej małżonkowie dokonują podziału majątku po prawomocnym wyroku rozwodowym.

Z tym momentem ustaje wspólność majątkowa i można złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku.

Wniosek o podział można także złożyć w trakcie trwania małżeństwa jeżeli małżonkowie umownie ustanowili rozdzielność majątkową lub o takiej rozdzielności orzekł sąd.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

 • Generalnie wszystko co małżonkowie nabyli w trakcie trwania małżeństwa wchodzi w skład majątku wspólnego. W szczególności majątek wspólny stanowią:
 • – wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej,
 • – środki w funduszach emerytalnych,
 • – dochody z majątku wspólnego lub osobistego małżonka.

Co należy do majątku osobistego małżonka?

Przedmioty majątkowe, które nie wchodzą do majątku wspólnego stanowią majątek osobisty. Są to przede wszystkim przedmioty, które małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa. Ponadto są to przedmioty, które:

 1. – małżonek uzyskał przez dziedziczenie, zapis i darowiznę,
 2. – służyły do zaspokajania jedynie osobistych potrzeb małżonka,
 3. – małżonkowie uzyskali z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę,
 4. – stanowią wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub dochodu z innej działalności zarobkowej,
 5. – nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka,
 6. – przedmioty, które uzyskali w zamian za składniki majątku osobistego.

Ten ostatni przykład jest szczególnie istotny przy rozliczeniach małżeńskich. Jeżeli małżonkowie w trakcie małżeństwa kupili mieszkanie za pieniądze z darowizny tylko na rzecz jednego małżonka to mieszkanie będzie stanowiło jego majątek osobisty.

Nierówne udziały w majątku wspólnym.

Regułą jest, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Każdy z małżonków może żądać, aby sąd dokonujący podziału ustalił nierówne udziały w majątku wspólnym. Sąd ustala nierówne udziały w wyjątkowych sytuacjach. Bierze pod uwagę stopień przyczynienia się małżonka do powstania majątku.

Nie jest jednak tak, że gdy jeden tylko małżonek uzyskiwał dochody to należy ustalić jego większy udział w majątku wspólnym. Sąd bierze bowiem pod uwagę nakład w postaci osobistej pracy w wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jako powód do ustalenia nierównych udziałów podaje się najczęściej nieuzasadnione trwonienie majątku na skutek chociażby uzależnienia.

Przyczyną żądania nierównych udziałów nie może być natomiast sama wina w rozkładzie pożycia stwierdzona przez sąd w wyroku rozwodowym. Tej okoliczności sąd dokonujący podziału nie bierze pod uwagę przy ustalaniu stopnia przyczynienia się małżonków do powstania wspólnego majątku.

Ustalenie nierównych udziałów ma miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach kiedy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Czy podziału majątku można uniknąć?

Jeżeli jeden z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej złożył wniosek o podział majątku to sąd tego podziału dokona. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału to mogą go dokonać w formie umowy.

Pamiętać trzeba, że w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego. Jedyną sytuacją, w której sąd nie dokona podziału jest brak majątku wspólnego w dacie ustania wspólności majątkowej.

Sąd nie dokonana także podziału jeżeli wnioskodawca cofnie wniosek o podział, a drugi z małżonków wyrazi na to zgodę.

Podział majątku a dzieci.

Fakt, że byli małżonkowie posiadają wspólne dzieci nie ma bezpośredniego wpływu na podział majątku. Jednakże w niektórych sytuacjach miejsce pobytu wspólnych dzieci może decydować o sposobie podziału majątku.

Przykładowo, jeżeli dzieci na stałe przebywają z jednym rodzicem, a byli małżonkowie chcą przyznania na ich własność wspólnego mieszkania sąd może kierować się dobrem dzieci i przyznać mieszkanie małżonkowi, przy którym dzieci na stałe przebywają.

Także sytuacja rodzinna i majątkowa może zdecydować, że sąd odroczy na określony czas lub rozłoży na raty obowiązek spłaty pieniężnej drugiego małżonka.

Rozliczenia przy podziale majątku

W postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczeniu podlegają także nakłady, które małżonkowie ponieśli z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Jeżeli np. z dochodów małżonka ponieśli nakład na jego majątek osobisty, np.

na nieruchomość, którą nabył przed małżeństwem, sąd rozliczy to w trakcie postępowania o podział majątku. Innym przykładem jest sytuacja gdy zakup wspólnej nieruchomości małżonkowie w części sfinansowali z majątku osobistego małżonka np. z darowizny na jego rzecz lub z nabytego spadku.

W tym przypadku jest to nakład z majątku osobistego na majątek wspólny, który sąd na wniosek małżonka uwzględni przy podziale majątku.

Podział majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa jest bardzo często skomplikowany. Analiza sytuacji prawnej byłego małżonka i wszystkich roszczeń mu przysługujących z tytułu podziału majątku wymaga niezwykłej skrupulatności i specjalizacji.

Postępowanie sądowe trwa zazwyczaj dłuższy czas jeżeli brak jest woli zgodnego podziału majątku wspólnego. Wartość składników majątkowych jest ustalana przez Sąd w oparciu o opinie biegłych sądowych, jeżeli byli małżonkowie nie są zgodni co do wartości poszczególnych składników majątku wspólnego.

Z tych względów warto skonsultować się z adwokatem w celu wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego.

Skontaktuj się z Kancelarią – Adwokat Andrzej Srocki

Równy podział majątku po rozwodzie? Niekoniecznie

Równy podział majątku po rozwodzie jest zasadą. / ShutterStock Po rozwodzie ustaje pomiędzy byłymi już małżonkami wspólność ustawowa. Od tego momentu mają równe udziały w dotąd wspólnym majątku. Zasada równości udziałów może zostać jednak zmodyfikowana poprzez wskazanie, że udział jednego z małżonków jest większy niż drugiego.

Nierówny podział majątku tylko wyjątkowo

Równy podział majątku po rozwodzie jest zasadą.

Odejście od niej jest możliwe wówczas, gdy jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku, stosownie do swoich sił i możliwości zarobkowych.

Celem tego wyjątkowego sposobu rozdziału majątku jest też dowartościowanie osobistych starań o wychowanie dzieci czy też prowadzenia gospodarstwa domowego.

Ustawodawca przewidział dwie przesłanki, które ponadto muszą być spełnione łącznie. Szansę na powodzenie ma tylko taki wniosek, w którym małżonek wykaże, że ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym jest uzasadnione ważnymi powodami. Jednocześnie sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania tego majątku.

Obie te przesłanki tak bardzo się przenikają, że żadne ważne powody nie będą mogły stanowić podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy.

Podobnie, nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym ważne powody (por. postanowienie SN z 24.04.2013 r., IV CSK 553/12).

Ważne powody

Małżeństwo opiera się na więzach osobistych i gospodarczych między małżonkami, na obowiązku wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.

W tak prawidłowo funkcjonującym małżeństwie usprawiedliwione są równe udziały w majątku wspólnym, nawet jeśli małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do jego powstania. Założenie to jednak odpada, gdy małżeństwo przestaje prawidłowo funkcjonować, a jeden z małżonków rażąco lub uporczywie narusza swoje obowiązki wobec rodziny.

Przyjęcie w takich okolicznościach równości udziałów małżonków w majątku wspólnym kolidowałoby z zasadami współżycia społecznego, względami natury etycznej.

Okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której małżonek ten się nie przyczynił, należy rozumieć właśnie jako „ważne powody” (por. postanowienie SN z 19.12.2012 r., II CSK 259/12).

Ważnymi powodami mogą być: długotrwała faktyczna separacja małżonków, fakt trwonienia majątku przez jednego z małżonków, alkoholizm, narkomania, hazard, dokonywanie zbyt ryzykownych operacji finansowych.

Podział majątku po rozwodzie – poradnik "Rzeczpospolitej"

Jeśli małżonkowie po rozwodzie się dogadują w sprawie podziału majątku, wystarczy wizyta u notariusza. Gorzej, gdy zgody brak – wtedy nie pozostaje nic innego jak wizyta w sądzie. W jednym i drugim wypadku wcześniej warto poradzić się prawnika, bo nie są to łatwe sprawy.

Co ciekawe, bardzo rzadko do podziału majątku dorobkowego dochodzi w samej sprawie o rozwód. Często też wiele takich spraw wszczynanych jest po kilku czy kilkunastu latach. Nie będziemy dociekać dlaczego.

Wtedy jednak trudniej ustalić, czy dane przedmioty należą do osobistego majątku któregoś z małżonków, czy też do wspólnego, a ten jest dzielony.

Upływ czasu ma też nieraz znaczenie przy wycenie poszczególnych składników.

Ustalenie dorobku

By przystąpić do dzielenia majątku wspólnego, najpierw trzeba ustalić, co w jego skład wchodzi. To akurat kodeks rodzinny reguluje dość dokładnie. W praktyce jednak np. po 20 latach małżeństwa trudno ustalić, za czyje pieniądze został zakupiony czwarty z kolei samochód w rodzinie, w części finansowany za pieniądze ze sprzedaży poprzedniego.

Przy podziale majątku ważnym terminem jest surogacja. Chodzi o zastępowanie jednego składnika majątku osobistego innym, kiedy np. małżonek sprzedaje własne, odziedziczone mieszkanie i kupuje za nie inne. Gdy jednak drugi małżonek dorzuca pieniądze ze wspólnej kupki, wtedy sprawa się komplikuje i wymaga dodatkowych rozliczeń, tzw. nakładów (patrz ramka).

See also:  Rozwód w Wielkiej Brytanii

Czas na rozliczenia

Jak w większości spraw majątkowych podziału majątku wspólnego można dokonać ugodowo, czyli umownie.

Nieraz są to wręcz umowy ustne, ale te bywają ulotne, a jeśli w skład dorobku wchodzi mieszkanie, nieruchomość, musi to być umowa notarialna, zalecana zresztą przy innych cennych składnikach.

Warunek jest wszak taki, że małżonkowie muszą się porozumieć do co podziału, czyli co któremu przypada i jakie są ewentualne spłaty.

Mogą też zwrócić się do sądu. Jeśli złożą zgodny projekt podziału majątku, opłata sądowa wyniesie 300 zł, a bez takiego wniosku 1000 zł, bez względu na wartość majątku. Sąd jest jedyną drogą do podziału w razie sporu, jak go dokonać.

Może dotyczyć to różnych kwestii: co jest do podziału, jak dzielić i po jakich cenach.

W takiej sytuacji sąd skrupulatnie, co do złotówki, wycenia poszczególne nieruchomości, samochody, meble, lokaty bankowe i papiery wartościowe, zwykle angażując do tego biegłego.

Jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości, samochody, nie mówiąc o firmie, udziałach w spółce, niezbędne będą ekspertyzy biegłych, a więc dodatkowe i większe koszty.

W takich sprawach ci, których nie stać na te wydatki, mogą wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych, wypełniając dość skrupulatnie odpowiednie oświadczenie o stanie majątkowym.

Mogą to zresztą uczynić na każdym etapie postępowania.

Przy podziale majątku ważna jest też odpowiedź na pytanie, jak dzielić: po połowie czy inaczej? Ważne jest to, iż prawo ustanawia domniemanie, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, ale z ważnych powodów każdy z nich może żądać innego ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynił się do powstania tego majątku. W takim wypadku uwzględnia się także nakład osobistej pracy w wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym (art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego).

Dodajmy jeszcze jedną ważną rzecz. Przy podziale dorobku uwzględnia się tylko aktywa, bez długów, np. hipoteki obciążającej nieruchomość, choć sprawa jest prawniczo sporna, a problem długów przy takich rozliczeniach najwyraźniej narasta.

Autopromocja

Instytut monitorowania mediów, Raport NOM

Najbardziej opiniotwórcze medium w maju 2022 r. cytowane 1 875 razy

CZYTAJ WIĘCEJ

Fizycznie lub licytacja

Jeśli majątek składa się z większej liczby porównywalnych składników, ułatwia to podział.

Gdy są dwa mieszkania, ona bierze jedno, on drugie, gdy są dwa auta, każde może wziąć po jednym, ewentualnie sąd orzeknie spłaty od tego, który otrzymał cenniejsze składniki na rzecz drugiego.

Nieraz jednak dzielony majątek składa się przede wszystkim z domu, na dodatek żaden z małżonków nie ma pieniędzy na spłatę drugiego. Wtedy decyduje sąd, a zasady podziału, czyli co przypada poszczególnym (byłym) małżonkom, są klarowane, choć i tu bywają spory.

Przykład

Były mąż wytoczył byłej żonie sprawę o podział majątku wspólnego, na który po 1/2 składała się zabudowana nieruchomość. Sąd rejonowy, a potem okręgowy nie uwzględniły jego wniosku o fizyczny podział działki, wskazując, że ustanowienie dwóch odrębnych lokali groziłoby stałym konfliktem.

Sąd Najwyższy był innego zdania i wskazał (sygn. I CSK 674/10), że w świetle przepisów o zniesieniu współwłasności podział fizyczny jest podstawowym sposobem rozwiązywania sporów o podział majątku. Sąd powinien brać pod uwagę przede wszystkim zgodny wniosek stron co do podziału.

A gdy go nie ma, musi zainicjować możliwe sposoby podziału. W pierwszej kolejności powinien zbadać możliwość fizycznego podziału nieruchomości, co wymaga powołania biegłego, np. z dziedziny budownictwa.

Sama groźba konfliktu między byłymi małżonkami mieszkającymi obok siebie w podzielonym domu nie wyklucza fizycznego podziału, tym bardziej jeśli od rozwodu upłynęło 12 lat i emocje rozwodowe osłabły.

Co mówią przepisy

Majątek wspólny i osobisty

 • Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy prawa wspólność majątkowa obejmująca wartości nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.
 • To jest majątek wspólny, na który składają się w szczególności:
 • – pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

– dochody z majątku wspólnego, jak też osobistego małżonków, np.

z wynajmu mieszkań niezależnie, czy są osobiste czy wspólne.

Zupełnie inną kwestią jest majątek osobisty małżonka. Należą do niego przedmioty nieobjęte wspólnością. Są to:

 1. – rzeczy nabyte przed powstaniem wspólności (małżeństwem);
 2. – odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie, chyba że spadkodawca lub darczyńca zaznaczył, że przekazuje jej obojgu małżonkom;
 3. – przedmioty służące wyłącznie do osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 4. – uzyskane jako odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo zadośćuczynienie za krzywdę;
 5. – nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 6. – prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 7. – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (tzw. surogacja);
 8. – przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące obojgu małżonkom, choćby nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę (chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił).
 9. Na podstawie art. 31–34 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 10. Rozliczanie nakładów

Gdy mąż lub żona dorzucą pieniędzy

Przy podziale uwzględnia się też tzw. nakłady. Otóż każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może również żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie może jednak żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że wciąż zwiększają wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Tych rozliczeń dokonuje się właśnie przy podziale majątku wspólnego.

Jak podzielić majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego to właściwie zniesienie współwłasności (tak to się fachowo nazywa).

Znieść współwłasność można poprzez:

 1. zawarcie odpowiedniej umowy,
 2. wydanie stosownego postanowienia przez sąd.

Jeżeli zdecydujemy się na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez umowę konieczne jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego, inaczej podział nieruchomości może okazać się nieważny (np. sąd wieczystoksięgowy nie dokona zmian w księdze wieczystej).W tym wypadku należy liczyć się oczywiście z kosztami sporządzenia aktu notarialnego, które zostaną uzależnione od wartości majątku podlegającego podziałowi.

Zniesienia współwłasności nieruchomości może dokonać również sąd, na wniosek chociażby jednego ze współwłaścicieli. Postępowanie przed sądem toczy się w specjalnym tzw.

nieprocesowym trybie, a jeżeli strony postępowania są zgodne, co do sposobu zniesienia współwłasności, postanowienie w przedmiocie podziału nieruchomości może zapaść na pierwszym posiedzeniu (do tego trzeba wcześniej przygotować odpowiednią dokumentację).

W jaki sposób znieść współwłasność nieruchomości?

Podzielić wspólną nieruchomość można na trzy sposoby:

 1. poprzez podział nieruchomości (jest to tzw. podział fizyczny),
 2. poprzez przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli,
 3. poprzez sprzedaż nieruchomości (jest to tzw. podział cywilny).

Fizyczny podział nieruchomości

W przypadku nieruchomości, jej fizyczny podział może okazać się niemożliwy (z uwagi na rodzaj nieruchomości lub konstrukcję budynku). Pewne ograniczenia dotyczą podziału gospodarstw rolnych i gruntów rolnych (ale to odrębny temat) oraz podziału budynków.

Budynek można podzielić w dwojaki sposób, tj. poziomo lub pionowo.

Pionowego podziału budynku można dokonać wówczas, jeżeli linia podziału przebiega przez ścianę dzielącą budynek na regularne i samodzielne części. Podział poziomy może polegać na wyodrębnieniu własności lokali.

Jednakże nie można zapominać, iż działka, na której znajduje się budynek (jeżeli nie da się działki podzielić tak, aby każdy ze współwłaścicieli miał swoją część) oraz części budynku służące do wspólnego użytku (np.

klatka schodowa), nadal będą stanowiły przedmiot współwłasności.

Przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli

Jest to dość częsty sposób zniesienia współwłasności nieruchomości, zwłaszcza w przypadku mieszkań. Z tym jednak wiąże się obowiązek spłat lub dopłat.

Jeżeli jeden ze współwłaścicieli otrzyma całą nieruchomość, to jest zobowiązany do uiszczenia spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli (proporcjonalnie do wielkości ich udziałów).

Spłaty lub dopłaty mogą być rozłożone na raty, co do zasady termin uiszczenia spłat lub dopłat nie może być dłuższy niż 10 lat (przynajmniej w postępowaniu przed sądem).

Sprzedaż nieruchomości

Jeżeli nieruchomość nie jest potrzebna żadnemu ze współwłaścicieli, albo sytuacja majątkowa każdego ze współwłaścicieli uniemożliwia dokonanie spłat, stosuje się ten sposób zniesienia współwłasności.

Jeżeli zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez sprzedaż dokonuje sąd, nieruchomość jest sprzedawana w drodze licytacji. Współwłaściciele mogą sprzedać nieruchomość bez ingerencji sądu i podzielić się sumą uzyskaną ze sprzedaży, proporcjonalnie do udziałów (tak jest najłatwiej, jeżeli współwłaściciele są co do tego zgodni).

Ta była krótka charakterystyka sposobów zniesienia współwłasności nieruchomości, jednak równie ważną kwestię stanowią

koszty postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasności.  

Opłata sądowa od wniosku o zniesienie współwłasności wynosi 1.000 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności opłata sądowa wynosi 300 zł.  Można również spróbować złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej (koszt 40 zł!) i w tym trybie dokonać zniesienia współwłasności, ponieważ ugoda zawarta przed sądem ma taką samą “moc” jak postanowienie sądu dot.

See also:  Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

zniesienia współwłasności. To, czy sąd uzna dokonanie zniesienia współwłasności nieruchomości za dopuszczalne w tym trybie, zależy w istocie od decyzji sędziego, rozpoznającego taki wniosek (można spotkać się ze stanowiskiem, iż sędziowie traktują takie postępowanie jako obejście przepisów o kosztach sądowych).

Jednak z uwagi na znaczną różnicę w opłatach sądowych, można próbować taki wniosek złożyć.

 Autor: Aleksandra Miąsko

*****

Kiedy żona może dostać większość majątku po rozwodzie – czyli nietypowo o podziale majątku wspólnego

Rozwód? To dopiero początek. Przy okazji rozwodu, oprócz konieczności zmierzenia się z silnymi, często trudnymi emocjami związanymi z nadejściem poważnych zmian w życiu, zachodzi potrzeba ustalenia kilku kluczowych kwestii – istotnych z punktu widzenia dalszego bytu rozwiedzionych małżonków, czy ich potomków.

A po rozwodzie, do rozstrzygnięcia pozostaje również kwestia podziału majątku wspólnego małżonków.

Czy zawsze Sąd podzieli wspólny majątek małżonków pół na pół? Czy żona może dostać cały lub prawie cały majątek mimo, iż nie pracowała zarobkowo w trakcie małżeństwa, a zajmowała się dziećmi? Lub odwrotnie, czy w takie sytuacji cały majątek może przypaść mężowi? Co z „leniwym mężem”, na którego żona pracowała przez całe małżeństwo?

O tak zwanych nierównych udziałach przy podziale majątku wspólnego przeczytacie w dzisiejszym artykule.

Pamiętajmy!

Chodzi tu o podział majątku wspólnego. Zatem nie dotyczy to sytuacji gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, na podstawie której dokonali rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza) albo gdy pomiędzy małżonkami zaszły przeszkody ustawowe do powstania wspólności majątkowej małżeńskiej (np. ubezwłasnowolnienie, upadłość) skutkujące przymusową rozdzielnością majątkową.

Czym jest ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków?

Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe z mocy samego prawa – czyli we wspólnym majątku każdemu z małżonków przysługuje 50%.

Jednak prawo rodzinne i opiekuńcze przewiduje odstępstwo od tej zasady, jej modyfikację, poprzez ustalenie, że udział jednego małżonka będzie większy od udziału drugiego z małżonków (przykładowo: w konfiguracji mąż ma ¾ udziału w majątku, a żona ¼ ).

Kiedy można ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków?

Ustalenie nierównych udziałów jest możliwe wówczas gdy zostaną spełnione trzy przesłanki:

 • Zażądał tego jeden z małżonków,
 • Wystąpiły ważne powody,
 • Małżonkowie w różnym stopniu przyczyniali się do powstania majątku wspólnego.

Przy czym, warunki ustalenia nierównych udziałów muszą wystąpić łącznie. Żadne ważne powody nie będą mogły stanowić podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku wspólnego jest równy.

Podobnie, nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie stanowi podstawy ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym ważne powody (Postanowienie SN z 24.04.2013r., IV CSK 553/12).

Na czym polega „wyjątkowość” ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków?

Po pierwsze, z inicjatywą ustalenia nierównych udziałów musi wystąpić jeden z małżonków. Sąd nie może sam (z urzędu) rozstrzygnąć o ustaleniu udziałów w ten sposób. Po stronie małżonka występującego z takim żądaniem leży również obowiązek udowodnienia – wykazania, że w konkretnej sprawie zostały spełnione przesłanki ku ustaleniu udziałów w różny sposób.

Co więcej, małżonek występujący z takim żądaniem nie może domagać się ustalenia nierównych udziałów tylko w niektórych składnikach majątku wspólnego małżonków. Bowiem owa nierówność udziałów odnosi się do całości.

Po drugie, muszą wystąpić ważne powody. Pojęcie „ważnych powodów” nie jest możliwe do jednoznacznego zdefiniowania.

Zatem każdorazowo będą one oceniane w kontekście okoliczności konkretnej sprawy, posiłkując się ewentualnie utartą linią orzeczniczą.

Ważne powody oceniane są przez wzgląd na zasady współżycia społecznego, bo otrzymanie przez jednego z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do której powstania się nie przyczynił, pozostawałoby w sprzeczności z tymi zasadami.

Jakie ważne powody stanowią o nierównych udziałach w majątku?

Za ważne powody można uznać niewłaściwe zachowanie jednego z małżonków – hulaszczy tryb życia, alkoholizm, hazard, trwonienie majątku, rażąco niegospodarne postępowanie, zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego, zatrzymanie majątku dla siebie, niedopuszczanie drugiego współmałżonka do korzystania z niego. Ważnym powodem może być także długotrwała separacja faktyczna, która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym i skutkuje tym, iż każdy z małżonków gospodaruje samodzielnie i dorabia się „na własny rachunek”.

Warto pamiętać! Istotne są tylko okoliczności zawinione, czyli na przykład choroba psychiczna jednego z małżonków nie będzie stanowiła ważnego powodu uzasadniającego ustalenie nierównych udziałów.

Co jeszcze jest ważne?

Przy ustalaniu nierównych udziałów ma znaczenie stopień przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego. Przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego rozumie się całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb.

Liczy się nie tylko wysokość zarobków czy innych dochodów osiąganych przez każdego z nich, lecz także to, jaki użytek czynią oni z tych dochodów, czy gospodarują nimi należycie i nie trwonią ich w sposób lekkomyślny (Postanowienie SN z 23.09.1997r., I CKN 530/97).

Warto pamiętać! Przy ustalaniu stopnia przyczyniania się do powstania majątku wspólnego uwzględnia się również nakład osobistej pracy przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? | Kancelaria KWW

Opublikowano 10:58 w Małżeństwo i rozwód przez Kancelaria 28 komentarzy

Wszystko, co zarobią lub kupią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady, staje się ich majątkiem wspólnym. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami i pojawia się problem podziału majątku wspólnego.

Prawo do wspólnego majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie może polegać na fizycznym przydzieleniu poszczególnych składników każdemu z małżonków, z ewentualnym wyrównaniem różnicy, jeśli przydzielone składniki majątku różnią się wartością (tzw.

spłaty), bądź też na sprzedaży majątku i podziale uzyskanej kwoty między małżonków proporcjonalnie do udziałów w majątku wspólnym. Co do zasady, po rozwodzie każdy z byłych małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku, bez względu na to, w jakim stopniu przyczynił się do jego powstania.

Co więcej, przy podziale majątku nie ma żadnego znaczenia, kto został uznany za winnego rozpadu małżeństwa. Nawet małżonek wyłącznie winny nie traci prawa do wspólnego majątku.

Wycena wspólnego majątku

Małżonek występujący o podział majątku wspólnego musi przedstawić jego skład i wartość, które są następnie weryfikowane przez Sąd w trakcie postępowania działowego. Nie podlegają uwzględnieniu przedmioty, które małżonkowie zużyli w czasie trwania małżeństwa, uwzględnia się natomiast składniki majątku sprzedane, darowane lub zmarnotrawione przez jednego z małżonków.

Przy dokonywaniu wyceny bierze się pod uwagę stan majątku z chwili rozwodu, ale jego wartość ustala się według cen z dnia orzekania o podziale.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego podlegają również rozliczeniu nakłady poczynione z majątku osobistego na majątek wspólny, jeśli na przykład jeden z małżonków ze środków pochodzących z majątku osobistego pokrył koszty remontu wspólnego mieszkania.

Czego nie podzielimy po rozwodzie?

Co istotne, podziałowi podlegają wyłącznie aktywa, nie można natomiast skutecznie podzielić kredytów i pożyczek. Po rozwodzie za ich spłatę wobec wierzycieli pozostają nadal odpowiedzialni oboje małżonkowie.

Nie podlega podziałowi darowizna otrzymana przez jednego z małżonków, gdyż stanowi ona jego majątek osobisty. Podobnie, przedmioty nabyte ze środków pochodzących z darowizny.

Przyjmuje się, że jeżeli przeważająca część pieniędzy pochodzi z majątku osobistego jednego z małżonków, to zakupiony za nie przedmiot jest jego własnością, pod warunkiem jednak, że między środkami pochodzącymi z majątku wspólnego i osobistego istnieje znaczna dysproporcja.

Podziałowi nie podlegają także nagrody uzyskane przez jednego z małżonków za jego osobiste osiągnięcia, na przykład zdobyte przez sportowca medale i pieniądze otrzymane od sponsorów.

Podział majątku po rozwodzie – jak wygląda podział majątku wspólnego i mieszkania?

Podział majątku po rozwodzie pomiędzy niedawnymi małżonkami należy do niełatwych spraw i zazwyczaj trwa bardzo długo. Przeczytaj, jak należy przeprowadzić taką sprawę, czy na podział majątku ma wpływ: orzeczenie o winie lub intercyza, jak przygotować wniosek o podział majątku wspólnego i jakie są możliwości podziału domu lub mieszkania.

Podział majątku a rozwód

Podział majątku może nastąpić przed rozwodem, w trakcie rozwodu lub po rozwodzie, przy czym praktyka pokazuje, że najczęściej do podziału majątku wspólnego dochodzi już między byłymi małżonkami, a więc po rozwodzie.

Przede wszystkim należy wskazać, że w sprawie o podział majątku nieoceniona może okazać się pomoc adwokata.

Nasza kancelaria adwokacka z powodzeniem reprezentowała Klientów w wielu, również tych najtrudniejszych, sprawach o podział majątku uzyskując korzystne rozstrzygnięcia i chroniąc interesy Klientów.

Doświadczenie zdobyte na sali sądowej pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie, które umożliwi uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia końcowego.

Podział majątku a orzekanie o winie

Czy rozwód z orzekaniem o winie ma wpływ na podział majątku wspólnego małżonków? Dla podziału majątku wspólnego kwestia orzeczonej winy nie ma znaczenia.

See also:  Mąż grozi że mnie zabije i odbierze dziecko

Jeżeli rozwód został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków – to nie oznacza, że małżonek winny uzyska niekorzystne rozstrzygnięcie przy podziale majątku.

Podobnie nie można wykluczyć, że małżonek winny rozkładowi pożycia w większym stopniu przyczynił się do powstania majątku wspólnego niż małżonek niewinny.

Tak więc, wina w żaden sposób nie wpływa wprost na ustalenie udziałów małżonków w postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego.

Wniosek o podział majątku

Wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenie majątku.

Co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że została zawarta pomiędzy nimi intercyza, która stanowi o innym podziale udziałów. Jednakże każdy z małżonków może żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia, w którym przyczynił się do powstania wspólnego majątku.

Artykuł 43 § 2 zd.

1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstanie tego majątku”. Kodeks wskazuje zatem na dwie okoliczności, które muszą wystąpić łącznie, aby mówić o skutecznym ustalaniu nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Po pierwsze są to ważne powody, a po drugie stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego. Przyczynienie się musi być wynikiem działań, które prowadzą bezpośrednio do powiększenia majątku wspólnego, a także działań, które stanowią całokształt starań dla dobra rodziny i zaspokojenia ich potrzeb.

Ponadto we wniosku o podział majątku wspólnego najważniejsze jest określenie:

 • składników majątku wspólnego podlegających podziałowi,
 • wartości tego majątku – ze wskazaniem ile każdy ze składników jest warty
 • spłaty między małżonkami (kto kogo spłaca i w jaki sposób).

Należy wskazać, że przedmiotem podziału może być tylko majątek wspólny małżonków, a więc nie będzie nim objęty majątek osobisty każdego z małżonków. Zatem przedmiotem podziału będą wyłącznie te przedmioty, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa przez oboje z nich lub każde z osobna.

Ponadto, małżonek zobowiązany jest do zwrotu swojemu mężowi lub żonie nakładów dokonanych z majątku wspólnego na jego majątek osobisty. Takiemu samemu rozliczeniu będę podlegały nakłady poczynione z majątków osobistych na majątek wspólny małżonków.

Podział majątku po rozwodzie wzór

W Internecie można znaleźć wzory wniosku o podział majątku po rozwodzie, które często wykorzystywane są przez osoby niedecydujące się na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Trzeba jednak pamiętać, że prezentowane wzory zawierają tylko podstawowe elementy, jednakże specyficzne okoliczności danej sprawy często wykraczają poza ramy określone przez wzór.

Z tego właśnie względu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, aby wnieść wniosek pozbawiony braków i dopasowany do konkretnego przypadku.

Co więcej, wniosek o podział majątku po rozwodzie bywa niekiedy nazywany „pozwem o podział majątku”.

Choć dla wnoszącego, nazwa pisma nie ma większego znaczenia, to z punktu widzenia prawa „pozew o podział majątku” – jest określeniem nieprawidłowym.

Podział mieszkania po rozwodzie

W przypadku podziału nieruchomości po rozwodzie (domu, mieszkania, nieruchomości gruntowej) konieczne jest przedłożenie odpisu z księgi wieczystej.

Ponadto należy również wskazać wartość rynkową nieruchomości.

Problem może pojawić się w sytuacji, gdy małżonkowie nie zgadzają się co do wartości mieszkania, wówczas zostaje ono wycenione przez biegłego powołanego w sprawie o podział majątku.

Podziału nieruchomości po rozwodzie można dokonać na trzy sposoby. Należy podkreślić, że w przypadku podziału domu lub mieszkania również nie ma znaczenia czy któreś z małżonków jest winne rozkładu pożycia.

Podział mieszkania po rozwodzenie można przeprowadzić na 3 sposoby:

 1. W przypadku domu, można w nim wydzielić dwie części, co wiąże się z wyodrębnieniem osobnego wejścia, a często przebudową nieruchomości. Takie rozwiązanie jest rzadko stosowane w przypadku mieszkania, ponieważ należałoby wówczas z jednego mieszkania wyodrębnić dwa samodzielne lokale mieszkalne.
 2. Dom lub mieszkanie można przyznać jednemu z małżonków, wówczas małżonek, który zostanie jedynym właścicielem jest zobowiązany do spłaty drugiego małżonka. Spłata może zostać dokonana jednorazowo w całości lub rozłożona na raty.
 3. Nieruchomość można sprzedać, a kwotę uzyskaną ze sprzedaży podzielić między byłych małżonków. Taka sytuacja pojawia się najczęściej, gdy żaden z małżonków nie byłby w stanie spłacić drugiego.

Podział majątku a rozdzielność majątkowa

Choć terminy: „podział majątku” i „rozdzielność majątkowa” brzmią bardzo podobne, to jednak dotyczą zupełnie innych kwestii.

Najczęściej występującym stanem majątkowym w małżeństwie jest wspólność majątkowa (istnieje tylko w czasie trwania małżeństwa).

Natomiast rozdzielność majątkowa stanowi jej przeciwieństwo, a z chwilą jej ustanowienia przestaje istnieć majątek wspólny małżonków, są już tylko majątki męża i żony.

Przyczyną ustania rozdzielności majątkowej może być zawarcie intercyzy (umowy notarialnej o rozdzielności majątkowej), separacja, rozwód, jak również orzeczenie sądu ustanawiające rozdzielność.

Podział majątku – mówiąc wprost – odnosi się do kwestii rozdzielenia między małżonkami lub byłymi małżonkami ich wspólnego dorobku, który wypracowali w czasie trwania wspólności majątkowej. Najpierw należy więc uzyskać rozdzielność majątkową, aby później móc dokonać podziału majątku wspólnego.

Ile trwa podział majątku?

Sprawy z zakresu podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami należą  niewątpliwie do spraw trudnych. Zazwyczaj trwają długo (czasami nawet kilka lat), ponieważ  wymagają szczegółowo opisanego zgłoszenia i przeprowadzenia szeregu dowodów.

Z tego względu przed podjęciem decyzji, jakie składniki majątkowe należy zgłaszać do podziału – warto skonsultować się z adwokatem, który wskaże jaki wybrać sposób podziału i rozliczeń między byłymi małżonkami, jakie zgłaszać żądania, jak rozliczać nakłady i wydatki na majątek wspólny oraz majątek osobisty małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – koszty oraz cena adwokata

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej – zgodnie z art.

38 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podlega stałej opłacie w wysokości 1000 złotych.

Jednakże zgodnie z ustępem 2 tego przepisu, jeśli małżonkowie przedstawią wspólny zgodny projekt podziału tego majątku, wówczas opłata od wniosku jest niższa i wynosi 300 złotych.

Wynagrodzenie adwokata zajmującego się sprawą o podział majątku jest uzależnione od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz wymaganego nakładu pracy. Sprawdź cennik usług prawniczych obowiązujący w naszej kancelarii.

Czytaj też: Pozew o rozwód – jak napisać, co powinien zawierać i gdzie go złożyć?

Wniosek o podział majątku wspólnego

 • Wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym oraz o podział tego majątku
 • Wnoszę o:
 • 1) ustalenie nierównych udziałów byłych małżonków w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową w następujących częściach: 65% dla wnioskodawczyni, 35% dla uczestnika,
 • 2) dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
 • Andrzeja Nowaka, zam. w Szczecinie, ul. Rynkowa 2/4,  
 • Zofii Słowińskiej, zam. w Szczecinie, ul. Nowowiejskiego 2/20

na okoliczność ustalenia stopnia przyczynienia się uczestników do powstania majątku wspólnego;

3) ustalenie, że w skład majątku wspólnego Anny Nowaczyk i Krystiana Nowaczyka wchodzą następujące przedmioty:

 • własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Police, ul. Szczecińska 133, KW 111111,  
 • samochód marki Opel Corsa,  
 • oszczędności na koncie bankowym,  
 • zestaw kina domowego, telewizor, urządzenia domowe,
 1. 4) dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób, aby opisane prawo do nieruchomości gruntowej, zestawu kina domowego i telewizora oraz oszczędności na koncie bankowych przyznać na wyłączną własność wnioskodawczyni Annie Nowaczyk, natomiast samochód osobowy Opel Corsa oraz pozostałe przedmioty urządzenia domowego przyznać na wyłączną własność uczestnika – Krystiana Nowaczyka wraz z zasądzeniem stosownej dopłaty tytułem wyrównania udziału uczestnika (35% całości) w majątku objętym wspólnością ustawową;
 2. 5) zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.
 3. Uzasadnienie

Małżeństwo uczestników zawarte w dniu 7 lutego 1980 r. zostało rozwiązane przez rozwód wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2010 r.

Dowód: odpis wyroku rozwodowego.

Strony nie zawierały nigdy żadnych umów małżeńskich. W trakcie małżeństwa uczestnicy nabyli własność nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Police, przy ul. Szczecińskiej 133.

Dowód: wypis aktu notarialnego; odpis z KW.

W 2008 r. strony kupiły nowy samochód osobowy marki Opel Corsa.

Dowód: dokument zakupu, dowód rejestracyjny.

Przedmioty wyposażenia mieszkania (telewizor, kino domowe, pralka, zmywarka, lodówka itp.) uczestnicy nabywali za wspólne środki w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Wnioskodawczyni w ramach podziału majątku chciałaby otrzymać nieruchomość gruntową, zestaw kina domowego i telewizor oraz oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym (50 tys. zł).

Pozostałe składniki wraz z dopłatą miałyby być przyznane uczestnikowi postępowania.

Przez cały okres małżeństwa wnioskodawczyni była czynna zawodowo, zarabiała znaczne kwoty. Uczestnik natomiast pracował jedynie dorywczo, nie wykorzystywał wszystkich możliwości, aby znaleźć stałe zatrudnienie.

Jednocześnie przez ponad połowę okresu małżeństwa uczestnik nadużywał alkoholu, często podczas awantur niszczył sprzęty domowe, wynosił przedmioty wartościowe z domu i sprzedawał, aby uzyskać pieniądze na zakup alkoholu.

Praktycznie w znacznej części koszty utrzymania rodziny, zakup niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego ponosiła sama wnioskodawczyni z własnych zarobków. Dlatego biorąc pod uwagę te okoliczności wnioskodawczyni uważa, że sprawiedliwym byłoby przyznanie jej prawa do 65% majątku wspólnego małżonków.

Dowód: zeznania świadków, zeznania uczestników.

Mając na uwadze powyższe, uważam wniosek za zasadny.

Leave a Reply

Your email address will not be published.