Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Czy mogę śledzić żonę?

Mam poważne podejrzenia, że moja małżonka mnie zdradza. Czy w takiej sytuacji mogę ją śledzić w celu przyłapania jej na gorącym uczynku??

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej wstecz

Od kilku lat żyjemy z mężem w rozłączeniu i prowadzimy oddzielne gospodarstwa. Są orzeczone alimenty na dzieci. Chcę wystąpić o orzeczenie rozdzielności majątkowej wstecznie tj. od momentu gdy (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Przesłanki orzeczenia separacji

Kiedy sąd orzeka separację?

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Przesłanki wymeldowania osoby z mieszkania

Małżeństwo ma dorosłe dziecko. Wszyscy są zameldowani pod tym samym adresem. Jest to mieszkanie własnościowe. Jednak od ponad 20 lat mąż nie mieszka z rodziną. Przebywa za granicą, kontaktuje (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Wniosek o zabezpieczenie a pozew

Jeżeli mąż wniósł sprawę o separację (jeszcze nie otrzymałam z sądu powiadomienia), a ja wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, czy powinnam już na tym etapie wnieść sprawę o (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Pozew rozwodowy

Zamierzam złożyć pozew rozwodowy, ponieważ okazało się po 25 latach małżeństwa, że mój mąż od ponad 7 lat ma romans. Pomimo, że twierdzi od kilku miesięcy, że chce być ze mną, nadal utrzymuje (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Bezpośrednie przekazywanie alimentów dziecku

W orzeczonej separacji zasądzono alimenty dla syna. Czy jak syn ukończył 18 lat i obecnie uczy się poza miejscem stałego zamieszkania, mogę jemu przekazywać alimenty? Czy mam o tym zawiadomić (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Separacja – usunięcie żony z mieszkania

Ślub był 8 miesięcy temu. Nie mamy dzieci. Żona dobrze zarabia – 3300 na rękę. U notariusza podpisaliśmy rozdzielność majątkową. Mieszkanie należy do mnie. Oboje jesteśmy zameldowani w moim (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Wymeldowanie bez zgody zainteresowanego

Jesteśmy małżeństwem od 9 lat. Mamy dwoje małoletnich dzieci (3 i 8 lat). Jak to w małżeństwie , różnie się nam układa , są dobre i złe dni. Natomiast od co najmniej ostatnich 3 lat sytuacja (…)

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Prawo do kontaktu z dzieckiem

Syn z żoną jest w separacji i mają 14 miesięczne dziecko. Od 3 miesięcy synowa nie pozwala na przyjazd syna z dzieckiem zasłaniając się niską odpornością wnuka. Wnuk mieszka z matką u jej rodziców, (…)

Orzeczenie w wyroku o władzy rodzicielskiej

Przed rokiem sąd orzekł separację małżeństwa. Przez ten czas małżonkowie mieszkają osobno i żona chce złożyć pozew o rozwód. W wyroku orzekającym separację sąd zasądził od ojca alimenty (…)

Przyczynienie się do utrzymania rodziny

W sądzie rejonowym wydział rodzinny i nieletnich toczy się sprawa o podwyższenie alimentów na dzieci. Czy dopuszczalne jest ustne lub pisemne wniesienie przy tej sprawie także żądania zasądzenia (…)

Postępowanie w sprawie o separację

Kobieta chce złożyć pozew o separację. Z małżeństwa posiada dwoje małoletnich dzieci. W pozwie chce również wnieść o zasądzenie alimentów na rzecz dzieci. Czy w tym przypadku trzeba określić (…)

Zaniechanie orzekania o winie przy separacji

Jestem emerytem wojskowym. 7 lat temu odeszła ode mnie żona wraz z dziećmi. Od tej pory nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Na dzieci i na żonę płacę alimenty w wysokości 1900 (…)

Sprzedaż udziału w byłym majątku wspólnym

Jestem od ponad roku w separacji z żoną. Nie przeprowadziliśmy jeszcze podziału majątku. Czy po orzeczonej uprawomocnionej separacji domek jednorodzinny nabyty w czasie wspólnoty majątkowej na rzecz (…)

Separacja a rozwód

Mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym, w wyniku spożywania alkoholu mąż staje się agresywny , bluźni wobec mnie i dzieci oraz używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć (…)

Przesłanki orzeczenia separacji lub rozwodu

Moje dzieci są pełnoletnie, uczą się poza miejscem zamieszkania. Weekendy i inne wolne dni spędzają w domu. Mąż wystąpił o separację i się wyprowadził. Czy można uważać, że rodzina nie (…)

Zabezpieczenie potrzeb rodziny a separacja

15.06 wniosłam do sądu apelacyjnego (dokąd mąż wniósł odwołanie od wyroku sądu rejonowego w sprawie o rozwód) wniosek o zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych (za okres od 1 maja), skąd zostałam (…)

Separacja a rozwód w opłatach

Czym różni się opłata dla prawnika i dla sądu w przypadku separacji i rozwodu? Rozmawiając z prawnikiem odniosłam wyraźne wrażenie jakby wolał, żebym (za jego pomocą) rozpoczęła sprawę rozwodową, (…)

Przesłanki i czas trwania separacji

Czy orzeczenie separacji małżeństwa na skutek pozwu o separację jest ograniczone jakimiś terminami tj. czy orzeka się separację np. na 2 lata, czy też jest to decyzja bezterminowa? Czy będąc (…)

Majątek małżonków w trakcie separacji

Złożyłem pozew w sprawie o separację. Od ponad roku nie mieszkam z żoną i dziećmi. Pod moją nieobecność żona zmieniła zamki w drzwiach i uniemożliwia mi dostęp nawet do rzeczy osobistych. (…)

Separacja a odpowiedzialność za długi małżonka

Czy orzeczenie separacji wpływa na odpowiedzialność za długi małżonka? Czy przy wnoszeniu pozwu o separację należy złożyć wniosek o zniesienie wspólności majątkowej? Czy jest jakaś różnica (…)

Władza rodzicielska w czasie separacji

Jesteśmy z żoną w separacji. Od ponad 4 lat nie mieszkamy ze sobą. Nasza córka ma już 5 lat. Chciałbym ją zabierać do mojego domu rodzinnego, na wycieczki itp. – niestety żona się na to nie (…)

Korzystanie ze wspólnego mieszkania a separacja

Pomiędzy małżonkami orzeczono separację i nie orzekano o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Małżonek jednak częściej przebywa w mieszkaniu swojej matki. Pod jego nieobecność żona (…)

Separacja faktyczna a rozliczenia małżonków

Małżonek otrzymał w darowiźnie dom jako odrębną własność. W trakcie trwania małżeństwa nakładem środków pochodzących z majątku wspólnego (wynagrodzenie za pracę) dom został rozbudowany. (…)

Sposób zniesienia separacji

W jaki sposób znosi się separację? Czy wymagany jest wniosek obu małżonków? Czy odbywa się to również na rozprawie z udziałem małżonków (jak przy orzekaniu separacji), czy zaocznie?

Żądanie rozwodu podczas postępowania o separację

Dostałem pozew o separację. Odbyło się posiedzenie pojednawcze. Chciałbym złożyć pozew o rozwód. Czy przy następnej rozprawie, która ma odbyć się za miesiąc zostanie wzięty pod uwagę mój (…)

Forma żądania orzeczenia separacji

Chcę wnieść do sądu sprawę o separację z winy żony, czy mam wnieść w tym celu wniosek czy pozew? Z małżeństwa posiadamy pełnoletnie dziecko, czy należy o tym powiadomić sąd i załączyć (…)

Prawo do mieszkania a orzeczona separacja

Posiadam z żoną rozdzielność majątkową stwierdzoną wyrokiem separacji i zamieszkujemy w innych miejscowościach, nie przeprowadziliśmy podziału majątku wspólnego. Wykupiłem na swoją własność (…)

Podział majątku po orzeczonej separacji

Mój mąż, z którym jestem w nieformalnej separacji 2 lata chce załatwić sprawę podziału naszego wspólnego majątku (mieszkanie własnościowe, w którym jestem nadal zameldowana, mimo że tam nie (…)

Separacja z inicjatywy obojga małżonków

W jaki sposób rozpocząć formalnie starania o separację, jeżeli pragnie jej mąż i żona? Czy lepiej jest przed rozpoczęciem starań o separację postarać się o rozdzielność majątkową?

Alimenty po orzeczeniu separacji

Mąż jest winny rozpadu małżeństwa, jednocześnie żona nie godzi się na rozwód. Mąż płaci alimenty na wspólne małoletnie dziecko. Czy w razie orzeczenia sądu o separacji z winny męża żona (…)

Proces w sądzie w sprawie o rozwód i separację

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście?Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności, co stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania. Mogą być na nich obecni – oprócz stron – ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, interwenienci uboczni, prokurator oraz osoby zaufania, po dwie z każdej strony

 Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Nie nakłada się na strony obowiązku osobistego stawiennictwa na rozprawę, gdyż mogą one być skutecznie zastąpione przez swoich pełnomocników.

Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu.

Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie.

Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Świadkowie

Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Zakaz ma charakter bezwzględny, nie może być uchylany ani przez sąd, ani przez wymienione osoby czy też strony. Zstępni stron to dzieci naturalne i przysposobione.

See also:  Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Postępowanie dowodowe

W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. W sprawach małżeńskich sąd ma obowiązek prowadzenia postępowania dowodowego.

Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest wyrokiem zaocznym, choć zapaść może tylko po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała.

W praktyce, w sytuacji gdy wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności sprawy, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron.

Sąd może wprawdzie przeprowadzić dowód z przesłuchania tylko jednej strony, jednak warunkiem jest, aby przesłuchanie drugiej było niemożliwe.

Ograniczenie dowodu do przesłuchania jednej strony w sytuacji, gdy przesłuchanie drugiej było możliwe, stanowi naruszenie zasady równouprawnienia stron. Pominięcie dowodu z przesłuchania strony w sprawie rozwodowej z powodu jej niestawiennictwa, wymaga uprzedniego stwierdzenia przyczyny nieobecności strony.

Grzywna

Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę do 3000 zł według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu. Sąd może skazać nieobecną stronę na grzywnę, gdy w ogóle nie usprawiedliwi swego niestawiennictwa, gdy podane przez nią powody nie zostały należycie udokumentowane lub w ocenie sądu nie usprawiedliwiają jej niestawiennictwa. Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie, dokonane po fakcie, nie może stanowić argumentu podważającego prawidłowość skazania strony na grzywnę, prowadzić może bowiem jedynie do zwolnienia jej od prawidłowo na nią nałożonej grzywny. Na postanowienie w przedmiocie skazania strony na grzywnę przysługuje zażalenie.

Protokół

 Protokół rozprawy powinien zawierać oświadczenie małżonków co do liczby, wieku i płci dzieci żyjących, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków, szczególnych obowiązków utrzymania osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz co do treści umowy majątkowej, jeżeli małżonkowie umowę taką zawarli.

Wywiad środowiskowy

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron.

Reguła ta ma na celu ochronę interesów dziecka, która realizuje się zarówno poprzez przepisy dotyczące funkcjonowania małżeństwa, jak i regulujące jego rozwiązanie.

Możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron, służy wykonaniu obowiązku ustalenia przez sąd okoliczności dotyczących dzieci i ich sytuacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Wniosek o separację – przepisy prawne, wzór, porady adwokata

Każde małżeństwo przechodzi lepsze i gorsze chwile. Co zrobić w sytuacji, kiedy jednak nastąpił rozpad pożycia małżeńskiego? Kiedy można wystąpić o separację? Jak można złożyć wniosek o separację? Jakie dokumenty należy dołączyć? Jakie są koszty sądowe w sprawach cywilnych dotyczących separacji? O tym wszystkim w artykule poniżej.

Jeśli planujesz remont lub wykończenie wnętrz, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Po wypełnieniu krótkiego formularza zyskasz dostęp do najlepszych ofert.

Czy można złożyć wniosek o separację zaocznie, nie osobiście? Wniosek o separację krok po kroku, czyli praktyczne porady, jak i kiedy złożyć wniosek do sądu o ustanowienie separacji

Separacją małżeńską określa się stan, kiedy nastąpił zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Rozróżnia się separację faktyczną oraz separację prawną w zależności od tego, czy nastąpiło orzeczenie sądu stwierdzające fakt rozpadu pożycia.

Przy separacji faktycznej małżonkowie żyją odrębnie, a między nimi nie ma więzi gospodarczej, fizycznej i duchowej. Jednak ta sytuacja nie jest oficjalnie stwierdzona, dlatego też nie ma skutków prawnych.

Jedynie sądowa decyzja może wywołać daleko idące konsekwencje.

Separacja prawna zawsze jest następstwem separacji faktycznej. To właśnie na podstawie oceny sytuacji sąd orzeka o separacji prawnej. Wniosek o separację może być złożony wspólnie bez orzekania o winie jednego z małżonków.

Pozew o separację może również wnieść jedynie mąż lub żona i domagać się orzeczenia o winie. Zaletą separacji jest to, że małżonkowie mają jeszcze czas, by spróbować uratować małżeństwo.

W przypadku rozwodu istnieje jednak przekonanie o braku możliwości powrotu do siebie.

Wniosek o separację nie zawsze musi być uwzględniony przez sąd. Zarówno przy separacji, jak i rozwodzie orzeczenie sądu będzie oparte o dobro małoletnich dzieci. Jeżeli do takiej sytuacji miałoby dojść, to wnioski będą oddalone przez sąd.

Decyzja sądowa ma za zadanie dbać o dobro i bezpieczeństwo wspólnych dzieci. Jeśli dojdzie do separacji prawnej, to nie ma ona żadnego limitu czasowego. Co więcej, nie skończy się z zasady rozwodem. Aby tak się stało, przynajmniej jedne z małżonków musi zgłosić chęć rozwodu.

Warto wiedzieć, jak napisać pozew rozwodowy.

Co daje separacja w małżeństwie?

Skutki prawne separacji podobne są do rozwodu. Orzeczenie sądowe o separacji powoduje powstanie rozdzielności majątkowej w małżeństwie. Idąc tym tokiem dalej, również pozostaje zniesione prawo dziedziczenia ustawowego w razie śmierci jednego z małżonków. Fakt separacji prawnej musi być zatem odnotowany w aktualizacji aktu małżeństwa.

Oprócz skutków finansowych i majątkowych separacja daje jeszcze inne konsekwencje. W przypadku narodzin dziecka w trakcie trwania separacji mąż nie jest automatycznie jego ojcem, co dzieje się w przypadku małżeństwa bez separacji.

Domniemanie ojcostwa jest więc odsunięte w trakcie trwania separacji.

Jak widać, konsekwencje prawne separacji są bardzo zbliżone do rozwodu z wyjątkiem tego, że małżonkowie pozostają oficjalnie w małżeństwie, przez co nie mogą wchodzić w nowe związki formalne.

Separacja jest szansą na uratowanie małżeństwa. Jeśli jednak jeden z małżonków chce wystąpić o rozwód, a drugi wnieść jedynie pozew o separację, to są orzeknie rozwód w przypadku posiadania do tego oczywistych przesłanek. Podobnie jednak jak w przypadku rozwodu separacja może być z orzeczeniem lub bez orzekania o winie, co również wpłynie na późniejsze konsekwencje prawne.

Wniosek o separację – porady praktyczne

Wniosek lub pozew o separację – potrzebne dokumenty

Chcąc złożyć wniosek o separację, podstawowym dokumentem będzie odpowiednio skonstruowane pismo. Należy w nim ująć wszystkie podstawowe informacje dotyczące małżonków i powodu separacji. Co powinny zawierać wnioski o separację?

 • Nazwa pisma
 • Dane obu stron postępowania
 • Wystosowane żądanie separacji
 • Uzasadnienie decyzji o separacji
 • Z orzekaniem czy bez orzekania o winie?
 • Dane świadków (ewentualnie)

Pismo należy złożyć do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Dokonać tego można osobiście lub listownie. Warto również zaznajomić się z tym, jakie koszty sądowe w sprawach cywilnych trzeba ponieść.

Aby dodatkowo wnieść wniosek o przyznanie alimentów, należy zgłosić to jednocześnie z pozwem o separację. W takiej sytuacji trzeba dołączyć zaświadczenie o zarobkach czy ostatni druk PIT.

Do wniosku o separację konieczne jest również dołączenie skróconego odpisu aktu małżeństwa i aktu urodzenia dziecka/dzieci małoletnich. Na końcu konieczne jest, by pamiętać o własnoręcznym podpisie. Inaczej nie będzie można wnieść oficjalnego pisma o separację.

Sprawdź także ten artykuł na temat rozwodu z orzekaniem o winie.

Co do kosztów sądowych w sprawach cywilnych, to są one odgórnie ustalone w zależności od danej sprawy. W przypadku pozwu o separację opłata wynosi 600 zł, czyli tyle samo co przy pozwie o rozwód (sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy). Jeśli małżonkowie wspólnie chcą wystąpić o separację, to opłata wynosi 100 zł.

Zalecane jest, aby przed wysłaniem wniosku zgłosić się do adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Niestety generuje to dodatkowe koszty całej procedury, ale może również skrócić czas czekania na orzeczenie sądu. Doświadczony prawnik pomoże skonstruować wniosek/pozew o separację tak, aby nie było w nim braków formalnych, które by tylko opóźniły cały proces.

Separacja prawie jak rozwód

Taką zasadę zapisano w art. 61[sup]4[/sup] § 1 k. r. o. Zastrzega się w nim jednocześnie, że będą one odmienne, jeśli ustawa (przepis rangi ustawowej) stanowi inaczej. Te odrębności wynikają przede wszystkim z przepisów k. r. o. normujących rozwód i separację: art. 61[sup]1[/sup] – art. 61[sup]6[/sup].

See also:  Nieletnia matka

Zasadniczo separacja, tak samo jak rozwód, zwalnia rozstających się małżonków z obowiązków małżeńskich, z wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego oraz wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności.

Nie ma jednak co do tego pełnej zgody w nauce prawa, zwłaszcza gdy chodzi o obowiązek wierności. Celem separacji jest bowiem zasadniczo stworzenie małżonkom warunków do przemyśleń, podjęcia ewentualnych kroków do rozwiązania konfliktów i powrotu do siebie.

[srodtytul]Procedura i koszty[/srodtytul]

Procedura, według której sąd orzeka o rozwodzie i separacji, jest taka sama (z wyjątkiem orzekania separacji na zgodny wniosek obu małżonków – o czym dalej). Normują tę procedurę te same przepisy: art. 436 – 446 k. p. c.

Tak więc do spraw o separację (gdy nie ma zgodnego wniosku małżonków) trzeba odnieść wprost wszystko, co napisane zostało w rozdziałach: [link=http://www.rp.pl/artykul/492593.html]„Rozprawa przy zamkniętych drzwiach”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492595.html]„Wyrok może zapaść zaocznie”[/link].

Takie same są tu koszty sądowe, tak samo kształtuje się kwestia ich zwrotu od strony przegrywającej. W tym względzie odsyłam więc do rozdziału [link=http://www.rp.pl/artykul/492598.html]„Ile kosztuje rozstanie”[/link].

Jeśli jeden z małżonków chce separacji, a drugi żąda rozwodu, to podstawą rozstania małżonków będzie rozwód, jeśli jego żądanie jest uzasadnione. Jeśli orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne, bo np.

małżonek niewinny rozkładu pożycia domagający się separacji odmawia zgody na rozwód, a żądanie separacji jest uzasadnione, sąd orzeknie separację.

W trakcie sprawy sądowej żądanie separacji można zmienić na żądanie rozwodu, ale tylko do wydania wyroku w I instancji.

[srodtytul]O winie, losie dzieci, mieszkaniu i majątku[/srodtytul]

Autopromocja

Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Przy orzekaniu separacji sąd jest zasadniczo związany art. 57 k. r. o., a więc ciąży na nim obowiązek ustalenia, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Również do separacji odnoszą się zatem uwagi zawarte w rozdziale [link=http://www.rp.pl/artykul/492592.html]„Sąd ustala, kto winny klęski małżeństwa”[/link].

Jednakże sąd musi odstąpić od ustalania winy, gdy mąż i żona zgodnie żądają separacji. Skutki tego będą takie jak w razie zgodnego wniosku rozwodzących się małżonków o rozwód bez orzekania o winie: jakby żaden z małżonków nie był winny rozkładu pożycia.

Do separacji odnosi się w pełni art. 58 k. r. o.

zobowiązujący sąd do rozstrzygnięcia w wyroku ją orzekającym: o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem, o kosztach jego utrzymania i wychowania, a więc o alimentach na dzieci czy dziecko, o utrzymywaniu z nim kontaktów po rozwodzie (rozdział [link=http://www.rp.pl/artykul/492599.html]„Musi być rozstrzygnięcie o losie dzieci”[/link]).

To samo dotyczy orzekania o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego lokum, o eksmisji byłego małżonka (rozdziały: [link=http://www.rp.pl/artykul/492602.html]„Czyje mieszkanie lub dom”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492604.html]„Po rozwodzie pod wspólnym dachem”[/link]).

Takie same są zasady podziału majątku dorobkowego w wyrokach rozwodowym i orzekającym separację, a także w odrębnym postępowaniu o podział, jeśli w wyroku tym rozstrzygnięcie takie się nie znalazło (rozdziały: [link=http://www.rp.pl/artykul/492622.html]„Jakie reguły obowiązują przy podziale wspólnego dorobku”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492623.html]„Dzieli sąd lub strony”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492625.html]„Nierówny podział dopuszczalny tylko wyjątkowo”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492627.html]„Nakłady z majątków osobistych rozliczane przy podziale”[/link], [link=http://www.rp.pl/artykul/492628.html]„Wspólne mieszkanie do podziału”[/link]).

 • Skutkiem bowiem separacji, tak samo jak rozwodu, jest automatyczne ustanie wspólności majątkowej między małżonkami i związane z tym prawo do podziału majątku dorobkowego.
 • Warto zaznaczyć, że tak samo jak rozwiedziony małżonek pozostający w separacji orzeczonej przez sąd nie dziedziczy po mężu czy żonie, chyba że ten uwzględni go w testamencie.
 • [srodtytul]Rozkład zupełny, niekoniecznie trwały[/srodtytul]

Są też jednak inne istotne różnice. Przede wszystkim więc dla orzeczenia separacji rozkład pożycia musi być – tak jak przy rozwodzie – zupełny, ale nie musi być trwały (por. art. 61[sup]1[/sup] § 1 k. r. o.).

Sąd może zatem orzec separację także wówczas, gdy są widoki na to, że małżonkowie się zejdą. Jednakże separacja jest oczywiście dopuszczalna, także gdy rozkład pożycia jest zarówno zupełny, jak i trwały, jeśli małżonkowie z jakichś względów, np. światopoglądowych, nie decydują się na rozwód.

Separację od rozwodu odróżnia także m.in. to, że nie ma zakazu żądania jej przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nawet jeśli drugi małżonek nie godzi się na separację, chyba że orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Dlatego więc uwagi zawarte w rozdziałach [link=http://www.rp.pl/artykul/492584.html]„Bez utraty więzi nie będzie rozwodu”[/link] i [link=http://www.rp.pl/artykul/492591.html]„Kiedy rozstania sąd nie przypieczętuje”[/link] odnieść można do separacji w tym zakresie, w którym nie dotyczą podstawowego warunki rozwodu: trwałości rozkładu pożycia oraz odmowy zgody na rozwód małżonka niewinnego, jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny.

[ramka][b]Przykład[/b]

Mąż w czerwcu 2007 r. wyprowadził się od żony do młodszej od niej kobiety. Wystąpił o rozwód, ale sąd w wyroku z listopada 2008 r. oddalił jego żądanie z powodu braku zgody na rozwód ze strony żony, która nie była winna rozkładu pożycia.

W styczniu 2009 r. ze związku męża z tamtą kobietą urodziło się dziecko. Mąż w kwietniu 2009 r. wystąpił do sądu z żądaniem separacji. W lipcu 2009 r. zapadł wyrok orzekający separację z wyłącznej winy męża. W lutym 2010 r. sąd II instancji oddalił apelację żony od tego wyroku. [/ramka]

[srodtytul]Na zgodne żądanie[/srodtytul]

Separację sąd może orzec na żądanie jednego małżonka albo na zgodne żądanie obojga, ale tylko jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci. Sąd uzna wniosek za zgodny, jeśli o orzeczenie separacji wystąpił jeden małżonek, ale drugi przed pierwszą rozprawą albo w jej trakcie złożył wniosek o orzeczenie jej na zgodne żądanie.

Sąd nigdy nie ustala winy rozkładu pożycia. Tak jak w przypadku rozwodu bez orzekania o winie skutki takiego werdyktu są takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Co ważne, w przypadku separacji na zgodne żądanie małżonków sprawa toczy się według innej procedury niż sprawy o rozwód, a także o separację, jeśli zgodnego wniosku małżonków nie ma. Przy orzekaniu separacji na zgodny wniosek obowiązuje tryb postępowania nieprocesowego, zwanego niespornym (art. 567[sup]1[/sup] – 567[sup]5[/sup] k. p. c.).

Nie oznacza to jednak, że separacja zostanie wówczas orzeczona niejako automatycznie. Sąd musi przeprowadzić rozprawę. Obowiązany jest przede wszystkim ustalić:

 1. – czy małżonkowie istotnie zgodnie żądają separacji,
 2. – czy nie mają małoletnich dzieci,
 3. – czy nastąpił zupełny rozkład ich pożycia,
 4. – czy orzeczenie separacji nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Trzeba zaznaczyć, że separacja nie może być podyktowana wyłącznie brakiem zgody między małżonkami w kwestiach ekonomicznych i ustanawiania rozdzielności majątkowej. Temu służą inne instytucje: intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska, albo wystąpienie do sądu z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej (art. 52 k. r. o.).

Na rozprawie sąd musi podjąć próbę nakłonienia małżonków do pojednania. Jeśli do pojednania dojdzie, postępowanie się umarza. Sąd może, by dać małżonkom czas na rozmowy i decyzję, odroczyć rozprawę.

Jeśli nie dojdzie do pojednania, a odroczenie rozprawy byłoby niecelowe, sąd może przystąpić do rozpoznania sprawy. Orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków ma formę postanowienia, a nie wyroku.

 • [srodtytul]Z możliwością powrotu[/srodtytul]
 • Pozostałe istotne różnice między rozwodem a separacją są następujące:
 • – orzeczony przez sąd obowiązek płacenia alimentów przez małżonka nieuznanego za winnego nie wygasa po pięciu latach od separacji,
 • – żona nie ma prawa powrotu do poprzedniego nazwiska przez złożenie oświadczenia w urzędzie stanu cywilnego,
 • – małżonkowie nie mogą oczywiście zawrzeć innego małżeństwa,
 • – małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej pomocy, jeśli wymagają tego względy słuszności,
 • – na zgodne żądanie małżonków sąd znosi separację i ustają wszystkie jej skutki, z tym że musi jednocześnie rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem.
 • [srodtytul]Na wniosek obojga[/srodtytul]

Pod wnioskiem o zniesienie separacji muszą się podpisać oboje małżonkowie. Takie sprawy rozpatrywane są w trybie postępowania nieprocesowego (niespornego). Tak samo jak w sprawach o rozwód i separację o zniesieniu separacji decyduje w I instancji sąd w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników. Wydanie postanowienia musi poprzedzić rozprawa.

See also:  Odzyskanie pieniędzy od męża w razie rozwodu

Uwzględnienie wniosku powoduje ustanie skutków separacji. Powraca m.in. wspólność majątkowa małżeńska. Małżonkowie mogą oczywiście sami zadecydować, że nadal będą pozostawali w majątkowej rozdzielności.

Nie ma tylko automatycznego powrotu do sytuacji sprzed separacji, gdy chodzi o władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem czy dziećmi. Tu decyzja, czy stan ten przywrócić, czy utrzymać rozstrzygnięcie przyjęte w orzeczeniu o separacji, czy je zmodyfikować, należeć będzie do sądu decydującego o jej zniesieniu.

Od wniosku o zniesienie separacji obowiązuje wpis sądowy stały w kwocie 100 zł.

[ramka][b]Z orzeczeń sądowych[/b]

-Jeśli między małżonkami orzeczono separację, oznacza to, iż nastąpił rozkład pożycia, tzn. ustały więzi uczuciowe, fizyczne i gospodarcze, a zatem nie można mówić o rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej [b](wyrok WSA w Poznaniu z 7 sierpnia 2008 r., sygn. IV SA/Po 321/07)[/b]

-W postępowaniu apelacyjnym (w II instancji) żądanie orzeczenia separacji nie może być zmienione na żądanie rozwodu [b](uchwała SN z 22 czerwca 2005 r., sygn. III CZP 23/05)[/b]

-Dla separacji nie jest istotne, czy zachodzi zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego stanowiący przesłankę orzeczenia rozwodu (art. 56 k. r. o.). Obojętne jest także, który z małżonków jest winny separacji. Okoliczność ta może być brana pod rozwagę przy ocenie zasadności powództwa w świetle art. 5 k. c. (tj. zasad współżycia społecznego).

Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną może nastąpić tylko wtedy, gdy ważne powody, o jakich mowa w art. 52 k. r. o., a więc m.in. separacja faktyczna, istniały już w tej wcześniejszej dacie [b](wyrok SN z 8 maja 2003 r., sygn. II CKN 78/01)[/b]

-Z art. 567[sup]2[/sup] k. p. c. wynika, że w sprawie o separację na zgodny wniosek małżonków w razie cofnięcia uprzednio zgłoszonego żądania albo wyrażenia w inny sposób braku zgody na orzeczenie separacji przez któregokolwiek z małżonków postępowanie się umarza.

Nie stosuje się w tym wypadku art. 512 § 1 k. p. c.

, który stanowi, że po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym. Zatem w tym wypadku cofnięcie żądania nie wymaga akceptacji drugiego małżonka [b](postanowienie SA w Katowicach z 6 grudnia 2000 r., sygn. I ACa 842/00)[/b]

-Przesłanki separacji (art. 61[sup]1[/sup] § 1 k. r. o.) potwierdzają trafność kierunku orzecznictwa koncentrującego się przy ustalaniu i wykładni ważnych powodów (art. 52 § 1 k. r. o.) na sferze stosunków prawno-majątkowych małżonków [b](wyrok SN z 17 grudnia 1999 r., sygn. III CKN 506/98)[/b][/ramka]

[ramka][b]Skróty:[/b]

k. r. o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=44EA2B2E55A720AC74A63F42983D1796?id=71706]Kodeks rodziny i opiekuńczy [/link](DzU. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze zmianami),

k. p. c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=75427E5227A23128D5F888C912C40076?id=70930]Kodeks postępowania cywilnego[/link] (DzU. z 1964 r. nr 43, poz. 269 ze zmianami)

SN – Sąd Najwyższy

WSA – wojewódzki sąd administracyjny

o.p. – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0D09F12C2831AA93BF6960FCD82353EC?id=176376]Ordynacja podatkowa[/link] (DzU. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zmianami)[/ramka]

[ramka][b]Zobacz wzory:

[link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/prawodla/pdf/wzor%20pozew%20o%20rozwod.pdf]Pozew o rozwód[/link]

[link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/prawodla/pdf/wzor%20pozew%20bez%20orzekania.pdf]Pozew o rozwód bez orzekania o winie i o podział majątku wspólnego[/link]

[link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/prawodla/pdf/wzor%20pozew%20o%20podzial1.pdf]Wniosek o podział majątku wspólnego i ustalenie nierównych udziałów[/link]

[link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/prawodla/pdf/wzor%20pozew%20o%20podzial.pdf]Wniosek o podział majątku wspólnego[/link]

[link=http://rzeczpospolita.pl/pliki/prawo/prawodla/pdf/wzor%20pozew%20o%20separacje.pdf]Pozew o separację[/link][/b][/ramka]

[ramka][b][link=http://www.rp.pl/temat/492203.html]ZOBACZ CAŁY PORADNIK[/link][/b][/ramka]

Separacja: co to jest, faktyczna a prawna, separacja a rozwód (różnice i podobieństwa)

Separacja nie jest tym samym co rozwód, nie rozwiązuje małżeństwa. Daje jednak podobne do rozwodu skutki prawne. Są też różnice między separacją faktyczną a prawną.

Karolina Stępniewska, Alicja Hass

Separacja jest prawnie uregulowanym rozstaniem z mężem/żoną, jeśli orzeka o niej sąd. Daje podobne prawa do rozwodu, ale jest też kilka ważnych różnic. Jeśli myślisz o zakończeniu małżeństwa, dokładnie sprawdź, jakie skutki prawne niesie separacja, a jakie rozwód. Poważnie zastanów się nad swoimi krokami, aby potem nie żałować podjętej decyzji.

Separacja: co to jest?

Separacja to rozstanie z mężem/żoną bez rozwiązywania małżeństwa, czyli bez rozwodu. Mówimy o dwóch rodzajach separacji:

 • separacja prawna
 • separacja faktyczna

Separacja prawna orzekana jest przez sąd i wiąże się ze skutkami prawnymi. Separacja faktyczna jest rozstaniem małżonków bez orzeczenia sądu i skutków prawnych.
To powinnaś wiedzieć:

Separacja prawna

Separację prawną orzeka sąd. Robi to wtedy, gdy stwierdzi, że między tobą a mężem istnieje rozkład pożycia, czyli zanikły łączące was więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze. Jednym z powodów, dla których małżonkowie decydują się na separację, a nie na rozwód, jest możliwość przemyślenia decyzji o rozstaniu i ewentualnego powrotu do siebie.

Separacja prawna:

 • nie rozwiązuje małżeństwa. Nie możesz wystąpić o powrót do poprzedniego nazwiska ani powtórnie wyjść za mąż.
 • powoduje rozdzielność majątkową. Od uprawomocnienia się orzeczenia przestaje istnieć między wami wspólność ustawowa.
 • umożliwia rozliczenie się z podatku wspólnie z dzieckiem (w myśl prawa jesteś uznawana za osobę samotną).
 • uniemożliwia dziedziczenie (chyba że na mocy testamentu).

Sąd, wydając wyrok o separacji, może rozstrzygnąć również o:

Uwaga! Jeżeli oboje zgadzacie się na separację, a przy tym nie macie małoletnich dzieci, orzeczenie jest właściwie formalnością. W takim wypadku sąd rozpatruje sprawę w tzw. trybie nieprocesowym i wydaje postanowienie. Może być nawet przeprowadzona zaocznie, czyli pod nieobecność jednej ze stron.

O separacji faktycznej mówimy, kiedy małżonkowie się rozstają, ale nie występują do sądu z wnioskiem o separację. Takie rozstanie nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych. Nadal macie takie same prawa jak małżeństwa.

Może być tak, że po jakimś czasie zdecydujecie się jednak na separację prawną lub rozwód, wtedy po okresie separacji faktycznej będzie łatwiej wam uzyskać oczekiwany wyrok sądu, gdyż dłuższa separacja faktyczna wskazuje na zanik pożycia małżeńskiego.

Separacja a rozwód

Separacja prawna daje wiele podobnych praw co rozwód, jednak jest też kilka istotnych różnic.

Separację prawną łatwiej uzyskać niż rozwód, bo nie musisz udowadniać, że łączące was więzi zostały bezpowrotnie zerwane (czyli nastąpił trwały rozkład pożycia). Sąd nie rozstrzyga też, kto ponosi za to winę, choć może to zrobić, jeżeli jedna ze stron wystąpi z takim wnioskiem.

Ważne! Ustalenie winy ma znaczenie, gdybyś w przyszłości chciała domagać się od męża alimentów. Jeżeli zostałby uznany za wyłącznie winnego, a ty znalazłabyś się w niedostatku, miałabyś prawo żądać od niego pieniędzy.

Bywa jednak, że mimo zgodnego wniosku małżonków, sąd nie orzeka separacji. Dzieje się tak wówczas, gdy dojdzie do wniosku, że w jej wyniku ucierpiałyby dzieci. Może się zdarzyć, że ty chcesz separacji, a twój mąż zażąda rozwodu.

Co wtedy? Sąd na posiedzeniu pojednawczym rozstrzygnie, czy istnieje jeszcze szansa na uratowanie waszego związku i jeżeli stwierdzi, że tak, orzeknie separację.

W innym wypadku – zdecyduje o rozwodzie, mimo że ty domagałaś się tylko separacji.

Wniosek o separację

Podobnie jak w przypadku wniosku o rozwód, pozew o separację powinnaś złożyć w sądzie okręgowym (wydział cywilny), właściwym dla waszego wspólnego miejsca zamieszkania.

Jeżeli nie mieszkacie razem – pismo składasz w swoim sądzie lub w tym, w którego okręgu mieszka twój mąż.

Możesz to zrobić osobiście w biurze podawczym sądu (poproś o potwierdzenie na kopii pozwu) lub wysłać go pocztą.

Do pozwu o separację musisz dołączyć:

 • akt małżeństwa,
 • akt urodzenia wspólnego dziecka,
 • zaświadczenie o zarobkach.

Opłata za wniosek o separację małżeńską:

 • 600 zł, jeśli sąd będzie orzekał o separacji podczas procesu
 • 100 zł, gdy wspólnie składacie wniosek

Zniesienie separacji

Orzeczenie separacji nie przekreśla waszego związku. Jeżeli dojdziecie do wniosku, że warto spróbować jeszcze raz i pogodzicie się, możecie wystąpić do sądu o zniesienie separacji. Wniosek musicie złożyć wspólnie.

Po zniesieniu separacji znowu macie takie same prawa i obowiązki jak każde małżeństwo. Możecie jednak, jeżeli z jakichś względów jest to dla was wygodne, utrzymać rozdzielność majątkową (w tej kwestii też jest potrzebny wasz zgodny wniosek).

Zobacz też:

Leave a Reply

Your email address will not be published.