Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Dwa kolejne wpisy będą poświęcone okolicznościom uzasadniającym orzeczenie rozwodu.

Jakiś czas temu opisywałam alkohol i przemoc w rodzinie jako okoliczności, które uzasadniają orzeczenie rozwodu.

Dziś i w kolejnym wpisie skoncentruje się na sferze medycznej. Chodzi mi bowiem o sytuacje, gdy jeden z małżonków cierpi na chorobę psychiczną lub jest bezpłodny.

W tym artykule zajmę się pierwszą z wymienionych okoliczności.

            Podstawowe pytanie w tym wypadku powinno brzmieć:

I. Czy sąd może uznać za winnego rozkładu pożycia  małżonka cierpiącego na chorobę psychiczną?

Nie ma co ukrywać, że jest to kłopotliwa kwestia – zarówno dla rodziny, jak i dla sądu.

Podkreślałam w swoim artykułach wielokrotnie, że w postępowaniach rozwodowych sąd bada rzeczywiste przesłanki rozkładu pożycia małżonków. W tego typu przypadkach postępowanie to powinno cechować się szczególną wnikliwością i dociekliwością.

 • By udzielić odpowiedzi na postawione pytanie trzeba w pierwszej kolejności rozwikłać czy choroba psychiczna wpływa na:
 • ⇒ przebieg małżeństwa
 • a co się z tym wiąże na
 • ⇒ wykonywanie obowiązków małżeńskich.
 • Odpowiedzi na powyższe pytania zależą z kolei od typu schorzenia, stopnia jego zaawansowania, czasu trwania, możliwości leczenia i ewentualnego wyleczenia, stosowania się przez chorego do zaleceń lekarzy, konsekwencji, które choroba ze sobą niesie, w zakresie zdolności do bycia małżonkiem itd.

II. Kiedy choroba psychiczna może być przyczyną orzeczenia rozwodu?

 1. Istotna zatem będzie opinia biegłego odpowiedniej specjalności, najczęściej psychiatry.

 2. Tutaj z kolei mogą pojawić się dwa scenariusze:
 3. ⇒ choroba nie wpływa ani na przebieg małżeństwa, ani na wykonywanie obowiązków z niego wynikających → o tym czy chory małżonek jest winny rozkładu pożycia zadecydują inne, zbadane przez sąd okoliczności,
 4. ⇒ choroba wpływa na przebieg małżeństwa i na wykonywanie obowiązków z niego wynikających → co oznacza, że chory małżonek nie jest w stanie samodzielnie się kontrolować, co wpływa na przebieg pożycia i na wykonywanie przez niego obowiązków małżeńskich, wówczas takiemu małżonkowi nie można przypisać winy za rozpad zawartego związku.
 5. Istotne jest w tym wypadku zbadanie przez biegłego psychiatrę i określenie, czy zdolność małżonka jest całkowicie wyłączona czy też pozostaje ograniczona.
 6. Jeśli jest ograniczona, to w jakim stopniu – znacznym czy tez niewielkim itp.
 7. Co do zasady – jeśli małżonek cierpi na chorobę psychiczną, która uniemożliwia mu – mówiąć wprost – bycie małżonkiem, to sąd orzeknie rozwód z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezawinionych.

Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ chyba każdy intuicyjnie wyczuwa, że ciężko obarczać winą osobę chorą, która na skutek jakiegoś schorzenia nie jest w stanie zachowywać się racjonalnie i zgodnie z określonymi standardami. Jest to od niej po prostu niezależne.

III. Wpływ choroby psychicznej na postępowanie rozwodowe

 • W przypadku postępowań rozwodowych z chorobą psychiczną w tle istotny jest nie tylko stan psychiczny chorego małżonka, ale również postępowanie małżonka zdrowego.
 • Jego sytuacja – wbrew pozorom – w tego typu sprawach nie jest też zbyt komfortowa.
 • Dlaczego?
 • sąd bada czy wykonywany był przez niego obowiązek opieki nad chorym małżonkiem.
 • To z kolei wiąże się z ustaleniem: w jaki sposób zdrowy małżonek zareagował na wieść o chorobie drugiej strony, czy zachęcał ją do leczenia, czy pomagał mu, wspierał radą itd.
 • Jeśli okaże się, że zdrowy małżonek zaniedbał małżonka chorego, wówczas nie jest wykluczone, że przypisana mu zostanie wyłączna wina za rozkład pożycia małżeńskiego.
 • To z kolei może doprowadzić do powstania obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka chorego, o którym pisałam tutaj,
 • nie można również wykluczyć oddalenia powództwa rozwodowego z uwagi na zasady współżycia społecznego, w sytuacji gdy stan zdrowi chorego małżonka wymaga udzielenia mu materialnej i moralnej pomocy.
 • Sytuacja ta zdarza się dość rzadko (i najczęściej dotyczy chorób fizycznych, a nie psychicznych), ale występuje w praktyce.
 • Choroba psychiczna ma więc istotny wpływ na przebieg postępowania rozwodowego.
 • Warto podkreślić, że w wypadku choroby psychicznejjednego z małżonków najczęściej nie zachodzi możliwość utrzymania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej, a na tych trzech filarach opiera się przecież istota małżeństwa.
 • Stąd też orzeczenie rozwodu z tej przyczyny może polegać na nieprzypisaniu choremu małżonkowi winy za rozkład pożycia.

Jest to najistotniejsza konsekwencja w przypadku postępowania rozwodowego na tle choroby psychicznej jednego z małżonków. Dlatego wyrok w tego typu sprawie powinien być podparty szeroko zebranym i zanalizowanym materiałem dowodowym.

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres:

[email protected]

Choroba psychiczna a „rozwód kościelny”

 Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Data publikacji: 07-02-2021

Autor: Dawid Niemczycki

Niejednokrotnie jako prawnik i adwokat kościelny spotykam się z pytaniami typu:
• Czy choroba psychiczna – np.

schizofrenia – może spowodować „rozwód kościelny” albo „unieważnienie małżeństwa kościelnego”?
• Co w sytuacji gdy ma miejsce zatajenie, czyli ukrywanie choroby psychicznej w rodzinie przed ślubem?
• Jak choroba psychiczna żony czy męża albo depresja wpływa na ślub kościelny?
• Czy osoba chora psychicznie – np. na schizofrenię – może wziąć ślub kościelny?

• Jak udowodnić w sądzie chorobę psychiczną?

Czym jest choroba psychiczna?

Nie istnieje jedna powszechna definicja tego pojęcia. Pomimo tego wskazuje się, że choroba psychiczna obejmuje wszelkie zaburzenia, które swoje źródło mają w psychice człowieka.

W ich wyniku następuje poważne zakłócenie relacji z innymi ludźmi, wskutek których dochodzi do ograniczeń w poprawnym funkcjonowaniu jednostki, a przez to stwarzane jest zagrożenie dla osób trzecich.

W swojej pracy jako prawnik kanonista spotykam się z różnymi rodzajami zaburzeń, które umożliwiają zainicjowanie procesu o – błędnie określany – „rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Wśród nich występuje: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (np. rozdwojenie jaźni), osobowość dyssocjalna (w tym konflikty z prawem – np.

odbywanie kary pozbawienia wolności, czyli „więzienia”), osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline, chroniczny alkoholizm i związany z nim syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), a także patologiczne uzależnienie od hazardu.

Podczas procesu o tzw. „unieważnienie małżeństwa kościelnego” niejednokrotnie pojawia się wątek innych zaburzeń, do których zaliczana jest np. depresja, bulimia, czy niedojrzałość emocjonalna.

Wymogi bezpośrednio związane ze stanem psychicznym nupturientów

Zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego w Kościele katolickim następuje w momencie wyrażenia zgody małżeńskiej.

Biała suknia, garnitur, czy piękny wystrój Kościoła to jedynie dodatek do uroczystości. Najważniejsza jest zgoda małżonków.

W świetle prawa kanonicznego zgodę małżeńską rozpatruje się jako akt woli, który dotyczy nierozerwalnego przymierza zawieranego przez kobietę i mężczyznę.

Małżonkowie łączą się ze sobą i tym samym wzajemnie się sobie oddają w sakramencie małżeństwa. Brzmi nieco patetycznie, ale w tym tkwi idea zawarcia małżeństwa. Co ważne, akt woli nie może zostać podjęty pod wpływem przymusu ze strony osób trzecich. To bardzo istotna kwestia, która stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Ważnym jest, aby każdy z małżonków miał świadomość powagi sakramentu małżeństwa, jak również jego przymiotów oraz ogromnego znaczenia dla wiernych i Kościoła. Nierozerwalnie z zawarciem małżeństwa związane jest posiadanie potomstwa, które następnie powinno zostać wychowane w wierze i zgodnie z nauką Kościoła.

Jednakże nie można zapominać o tym, że aby zgoda małżeńska odniosła swój skutek, każdy z małżonków musi spełniać wymogi określone w kanonicznym prawie małżeńskim. Przeszkodą do ważnego zawarcia małżeństwa może być między innymi choroba psychiczna oraz wszelkie anomalie natury osobowościowej, które uniezdalniają osobę.

Dlatego też osoba chora psychicznie – np. na schizofrenię – nie może wziąć, czyli zawrzeć ślubu kościelnego, a przynajmniej nie powinna. Na pewno duchowny spisujący protokół kanonicznego badania narzeczonych powinien zwrócić na to szczególną uwagę.

Zupełnie innym faktem jest sytuacja, gdy choroba psychiczna nie jest ujawniana przez jednego ze współmałżonków. W takiej sytuacji zaburzenia późniejszej żony czy męża – np. depresja – wpływa na ślub kościelny, a zwłaszcza na istotne obowiązki małżeńskie.

Zatajenie, czyli ukrywanie choroby psychicznej w rodzinie już przed ślubem

Co do zasady ukrywanie choroby psychicznej przed ślubem może być podstawą do zainicjowania procesu o „unieważnienie małżeństwa kościelnego”.

Dlatego też współmałżonek, który dowiedział się po zawarciu małżeństwa, że wystąpiła choroba psychiczna żony czy męża – np. schizofrenia – może zainicjować postępowanie o „rozwód kościelny”. Zatajona choroba psychiczna to umożliwia.

Jako adwokat prawa kanonicznego rekomenduję przed udaniem się do sądu kościelnego konsultację ze specjalistą, którym jest prawnik kościelny.

Dobra kancelaria kanoniczna wskaże, iż przed złożeniem skargi powodowej, czyli wniosku (pozwu) o „unieważnienie sakramentu małżeństwa” należy zbadać swoje szanse na uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa, a także poprawnie określić tytuły nieważności. Można tego dokonać wypełniając ten formularz kontaktowy: pokaż.

Choroba psychiczna a „unieważnienie małżeństwa kościelnego”

See also:  Gdy jedno z małżonków nalega na rozwód, a drugie chce ratować małżeństwo

Wszelkie dysfunkcje w obszarze psychiki określane zbiorczo jako choroby psychiczne, które wystąpiły przed ślubem mogą być podstawą do rozpoczęcia procesu o tzw. „rozwód kościelny”. O tym pod jakim tytułem nieważności będą one rozpatrywane w skardze powodowej powinien zdecydować adwokat kościelny, czyli osoba biegła w prawie kanonicznym.

Warto również zaznaczyć, iż wszelkie choroby psychiczne stanowią obecnie bardzo szeroką grupę schorzeń, które są bezpośrednio powiązane z umysłem. Diagnoza w ich przypadku jest procesem długotrwałym, złożonym, jak również obarczonym wysokim ryzykiem błędu.

Prawo kanoniczne precyzuje w jakich okolicznościach stwierdzenie nieważności małżeństwa może być spowodowane wystąpieniem choroby psychicznej. Niezależnie od rodzaju rozpoznanej jednostki chorobowej przyjmuje się, iż choroba psychiczna może stanowić podstawę skargi powodowej, którą będzie rozpatrywał sąd kościelny.

W doktrynie kanonistycznej pojęcie niezdolności osoby pojmuje się szeroko. Powoduje je zarówno wystąpienie psychoz (np. schizofrenia), jak i zaburzeń psychicznych niebędących chorobami psychicznymi, tj. nerwic (np. neurastenia, psychastenia, histeria) oraz patologii osobowości, tj. psychopatii.

Do nich zaliczamy także pojawienie się zaburzeń w sferze psychoseksualnej, tj. hiperlibidemia (np. nimfomania, satyryzm), homoseksualizm, transseksualizm, jak i zaburzeń leżących poza sferą psychoseksualną, tj.

chroniczny alkoholizm, narkomania, seksoholizm, niedojrzałość emocjonalna, czy osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline.

Schizofrenia a „rozwód kościelny”

Wśród wielu jednostek chorobowych, to właśnie schizofrenia – w tym paranoidalna – jest przedmiotem procesu o tzw. „rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa. To właśnie ten odłam zaburzeń psychicznych stanowi bardzo częsty powód zakończenia związków małżeńskich.

Cechami określającymi schizofrenię jest przede wszystkim dezintegracja osobowości, czyli jej osłabienie i rozpad. Przypadłości na tym tle zazwyczaj objawiają się między innymi irracjonalnym zachowaniem osoby.

Ponadto bardzo często ma miejsce utrata kontaktu z otoczeniem i występowanie urojeń. W tym przypadku – mimo zachowania świadomości – chory postępuje, a także myśli lub też czuje w sposób znacznie odbiegający od normy. W szczególności w pierwszym stadium rozwoju tego typu choroby mogą być utajone.

W takiej sytuacji należy zwrócić uwagę na ważny fakt, że schizofrenia ma zazwyczaj okresy remisji. To właśnie w tym okresie osoba, która jest nią dotknięta, myśli w sposób jasny i tym samym postępuje racjonalnie.

Dlatego w przypadku procesów o „rozwód kościelny” czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa każda zdiagnozowana choroba psychiczna musi zostać szczegółowo poznana i tym samym opisana przez biegłych psychiatrów lub też psychologów.

Depresja a „unieważnienie małżeństwa”

Niewiele osób ma świadomość tego, że również depresja może być przyczyną zainicjowania procesu o „unieważnienie małżeństwa”. Zespół depresyjny objawia się przede wszystkim poprzez depresyjny nastrój.

Charakteryzuje się on w głównej mierze przygnębieniem, smutkiem i rozpaczą, co z kolei prowadzi do umniejszania wartości własnej osoby i obecnej sytuacji życiowej. Wszechobecne jest poczucie winy i nieuzasadniony pesymizm. To wszystko może prowadzić do wystąpienia urojeń i prób samobójczych.

To właśnie depresja bardzo często jest przyczyną skłonności autodestrukcyjnych. To właśnie takie tendencje do pewnego stopnia ograniczają możliwość pełnego poświęcenia się drugiemu współmałżonkowi, jak również w dużej mierze uniemożliwiają założenie rodziny.

Współmałżonek, który przechodzi taki epizod depresyjny, może być bardzo rozchwiany emocjonalnie, a tym samym doświadczać ogromnego bólu psychicznego. Należy dodać, że pomimo iż osoba myśli w pełni racjonalnie, obojętność emocjonalna lub też jej bardzo pesymistyczne nastawienie do świata, może w znaczny sposób wpłynąć tym samym na fakt niezaistnienia małżeństwa.

Proces o „unieważnienie ślubu kościelnego” z powodu depresji czy choroby psychicznej może opierać się o kilka przyczyn nieważności, np. niezdolność, błąd czy podstęp. O tym, które w tym przypadku powinny zostać wskazane w skardze powodowej powinien zdecydować adwokat kościelny podczas konsultacji prawnej.

Niedojrzałość emocjonalna w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

W określonych przez prawo kanoniczne przypadkach możliwe jest „unieważnienie ślubu kościelnego” z powodu niedojrzałości emocjonalnej. Choć brzmi to zagadkowo, to dla wielu osób jest to naturalne.

Należy zaznaczyć, że osoba, która nie osiągnęła dojrzałości emocjonalnej, zdecydowanie nie jest w stanie stworzyć ze współmałżonkiem trwałego i wyłącznego związku małżeńskiego. Ta niedojrzałość emocjonalna, czyli psychiczna wpływa w sposób istotny na sakramentalny związek małżeński.

W tym przypadku niedojrzałość emocjonalna może przybierać bardzo różne formy zewnętrzne. Zalicza się do nich między innymi egocentryzm i nienaturalne przywiązanie do rodziców, a także w dużej mierze labilność emocjonalną. Niejednokrotnie konieczne jest w tym przypadku leczenie i psychoterapia.

 • Choroba psychiczna a biegły psycholog i psychiatra
 • W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa bardzo dużą rolę odgrywa nie tylko prawnik kanoniczny, lecz także biegły kościelny, czyli psycholog, psychiatra czy seksuolog.
 • Każda opinia psychologa bardzo często pozwala wyrobić u sędziego „pewność moralną”, która jest niezbędna do wydania wyroku orzekającego „rozwód kościelny”, czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Biegli sądowi, czyli eksperci w dziedzinie psychologii, psychiatrii czy seksuologii często pozwalają określić, w jakim dokładnie stanie psychicznym znajdowała się osoba już podczas ceremonii ślubnej. Ma to ogromne znaczenie dla uzyskania wyroku orzekającego „unieważnienie sakramentu małżeństwa”.

Jak udowodnić w sądzie chorobę psychiczną?

Opinia biegłego nie jest wystarczająca do tego, aby udowodnić w sądzie chorobę psychiczną. Jako renomowana kancelaria prawa kanonicznego zajmujemy się kompleksową pomocą z zakresu prawa kanonicznego, w szczególności poprzez aktywny udział w postępowaniach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, określanych błędnie jako „rozwód kościelny” czy „anulowanie ślubu kościelnego”.

Biorąc powyższe pod uwagę, aby odpowiedzieć na pytanie „jak udowodnić w sądzie chorobę psychiczną” należy w sposób kompleksowy przyjrzeć się aktualnej sytuacji osoby zainteresowanej zainicjowaniem procesu o uznanie małżeństwa za nieważnie zawarte. W szczególności należy określić jej szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia. W tym celu należy wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się tu: pokaż.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w 45 dni

O tym czy choroba psychiczna umożliwia rozpoczęcie procesu skróconego przed biskupem, czyli tzw. proces o „rozwód kościelny” w 45 dni można przeczytać tutaj: JAK UZYSKAĆ STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA W 45 DNI? CZYLI PROCES SKRÓCONY W PRAKTYCE.

>

Choroba psychiczna małżonka – rozwód czy unieważnienie małżeństwa?

Opublikowano: 26-06-2019

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?W dzisiejszych czasach coraz więcej osób cierpi na choroby psychiczne. Problem tylko z pozoru może wydawać się błahy.

Z danych statystycznych prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny dotyczących zdrowia psychicznego Polaków w oparciu o dane z lat 2015 i 2016 wynika, że o 8 tys.

przybyło w 2015 roku osób chorych na zaburzenia nerwicowe oraz o ponad 6 tys. osób chorych na zaburzenia rozwojowe. 4 tysiące mniej osób leczono z powodu schizofrenii, jak również o niemal 3 tyś.

osób z zaburzeniami nastroju czy innymi zaburzeniami psychotycznymi.

Dane te nie odzwierciedlają w pełni liczby osób dotkniętych w/w chorobami, nie każdy bowiem chory objęty jest leczeniem.

Unieważnienie małżeństwa czy rozwód?

Może zdarzyć się, że dopiero w trakcie trwania małżeństwa dowiesz się o chorobie psychicznej Twojego małżonka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że czasami właściwszym rozwiązaniem jest  unieważnienie małżeństwa, a nie rozwód.

Przeczytaj też: Jak uzyskać odpisu wyroku w sprawie rozwodowej

Podstawą do unieważnienia małżeństwa może być choroba psychiczna małżonka, która istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego. Nie może bowiem zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek – osoba chora może za zgodą sądu zawrzeć związek małżeński jeżeli stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie.

Bez zgody sądu małżeństwo będzie nieważne.

Ważna jest data zawarcia małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego.

Podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić również niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza).

Przeczytaj też: Zadośćuczynienie za zdradę małżonka

W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków, sąd ustala istnienie okoliczności wymienionych w art.

12 § 1 zdanie drugie KRO, wychodząc z założenia, że nie każda choroba psychiczna uzasadnia unieważnienie małżeństwa, a jedynie taka, która zagraża małżeństwu lub zdrowiu przyszłego potomstwa.

Dlatego też, może się zdarzyć, że pomimo stwierdzenia istnienia choroby psychicznej u małżonka w dacie zawierania małżeństwa powództwo zostanie oddalone (czyli małżeństwa nie zostanie unieważnione).

Warto wiedzieć, że Sąd Najwyższy dopuścił również możliwość oddalenia powództwa ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego.

See also:  Konkubina wyprowadziła się z dziećmi - szanse na zamieszkanie dzieci z ojcem

Sprawa dotyczyła unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej pozwanej po ponad 20 latach od chwili zawarcia małżeństwa oraz w sytuacji, gdy pożycie stron układało się dobrze, a z małżeństwa pochodzi syn, w którego stanie zdrowia choroba matki nie wywołała żadnych ujemnych następstw. Orzeczenie to pokazuje, że każdą sprawę – jak to bywa w Sądzie – trzeba oceniać indywidualnie.

 • W razie jakichkolwiek pytań, zachęcam do kontaktu!
 • ***
 • Przeczytaj też: Porozumienie rodzicielskie
 • ***
 • Zdjęcie by Drew Coffman

Wróć do Bloga

Rozwód z chorym psychicznie mężem

Opublikowane przez Adwokat w dniu 13 kwietnia, 2021

Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Często rzucamy na wiatr słowa „chory psychicznie”. Nie zawsze jest to choroba, być może jest to zaburzenie np. narcystyczne. Z takimi osobami jest bardzo ciężko żyć.

Z tego artykułu dowiesz się, jak osoba chora psychicznie jest postrzegana przez sąd.

Przedstawię też strategię rozwodową, która pomoże Ci wygrać rozwód z chorym psychicznie małżonkiem. Zapraszam do lektury!

Jak sąd postrzega osobę chorą psychicznie?

Osoby chore psychicznie zawsze będą przedstawiały się jako osoby o nieskazitelnym charakterze i dobre. Będą oczywiście grały, bo chcą tak się przedstawić przed osobami trzecimi oraz przed sądem. Co gorsza, sądy często nienawidzą tego, że mamy do czynienia z osobą zaburzoną. Powód jest prosty – przychodzi ładnie ubrany, elokwentny i bardzo czuły człowiek.

Przed sądem mówi, jak bardzo dla niego ważna jest rodzina, a to, że kilka godzin wcześniej znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie w domu, jakby wyparł z pamięci. Podczas rozprawy sądowi trudno jest na początku zweryfikować wiarygodność pozwanego.

Jeśli strona powodowa nie ma mocnych dowodów na to, że pozwany gra – sprawa nie zakończy się pomyślnie.

Jak działa mózg osoby chorej psychicznie?

Niestety mózg osoby chorej psychicznie nie pracuje prawidłowo. Główną strategią takich osób jest przerzucanie winy na drugą stronę i wyparcie. Co więcej, działają tak nagminnie. Czym to skutkuje? Bardzo często zastanawiamy się, co jest nie tak i myślimy o rozwodzie.

Gdy osoba chora psychicznie poczuje się zagrożona, nagle zmieni się w anioła. Po co? Żeby druga strona zmieniła decyzję rozwodzie. Gdy, w jej ocenie, osiągnie już swój cel, znów zmieni się w kata.

Rodzina takiej osoby przeżywa zatem emocjonalny rollercoaster. A gdy osoba chora psychicznie będzie widzieć nieskuteczność swoich działań, może odejść bez słowa. Będzie się liczył tylko jej własny komfort.

Nie wykazuje empatii, co może świadczyć o zaburzeniu odczuwania uczuć wyższych.

Jakie są cechy osoby chorej psychicznie?

 • Nie odpowiada za swoje słowa, zmienia je i udaje, że problemu nie ma. Przed sądem zawsze będzie chciała być górą i będzie walczyła do końca. Uważa, że ma rację i nikt więcej.
 • Ma swój świat i w tym świecie niekoniecznie są dzieci. Bo dzieci przeszkadzają, wiążą się z nimi zajęcia i odpowiedzialność.
 • Wahania nastroju – Nie potrafi identyfikować, nazywać swoich emocji, manipuluje odczuciami drugiej strony.
 • Zrobi awanturę o małą rzecz – niewiele trzeba, żeby wpadła w szał. Natomiast na drugi dzień będzie udawać przed sądem niewiniątko i oskarżać o pomówienia
 • Przypisywanie sobie wszystkiego – nie dostrzega wkładu drugiej strony w funkcjonowanie rodziny czy związku. Przy każdej kłótni wypomina, co dla kogo zrobiła
 • Wampiry emocjonalne – wie, co cię drażni. Chce wywołać w tobie trudne emocje i wpędzić w poczucie winy. Dlatego jedyne, co możesz zrobić, to złapać odpowiedni dystans
 • Kłamstwa – w czasie rozprawy zrobi wszystko, żeby wygrać. Zmanipuluje świadków, oskarży drugą stronę o pomówienia. Wyprze się wszystkiego nawet przy twardych dowodach.

Rozwód z chorym psychicznie

Podsumowanie

Prowadziłam wiele spraw, w których pozwany wykazywał cechy osoby chorej psychicznie. Wiem jak trudno z taką osobą żyć. Jeszcze trudniej od takiej osoby odejść, ale nie jest to niemożliwe. Wystarczy pewność siebie, dowody i dobry mecenas. Jeśli chcesz rozwodu z osobą chorą psychicznie – zapraszam do mnie!

 • Przeczytaj więcej:
 • Jak odejść od męża psychopaty?
 • Toksyczne małżeństwo i rozwód

Rozwód a choroba psychiczna – Adwokat Marlena Słupińska ???? ☎️

Istnieje wiele chorób psychicznych, których występowanie poważnie utrudnia życie codzienne. Z tego też względu mają one wpływ również na życie małżeńskie.

W niektórych przypadkach zaburzenia te są na tyle poważne, że prowadzą do rozstania.

Jaki jest zatem wpływ choroby psychicznej na możliwość rozwodu oraz postępowanie w tym zakresie? Dowiesz się tego z mojego artykułu „Rozwód a choroba psychiczna”.

Jeśli rozważasz rozwód, a jedno z Was cierpi na chorobę psychiczną, to być może będę w stanie Ci pomóc. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

Rozwód a choroba psychiczna – główne wnioski

 • Choroba psychiczna może mieć silny wpływ na codzienne funkcjonowanie człowieka, w tym na jego życie rodzinne.
 • Nierzadko małżonkowie osób chorych psychicznie decydują się na rozstanie, ponieważ schorzenie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie ich małżeństwa.
 • W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania rozwodu albo unieważnienia małżeństwa.
 • W postępowaniu sądowym niezwykle istotną rolę odgrywają środki dowodowe potwierdzające fakt choroby.
 • Zdarza się, że postępowanie o rozwód jest prawdziwą wojną, ponieważ chory błędnie postrzega otaczającą go rzeczywistość, co rodzi u niego agresję.
 • Z tego względu decydując się na rozwód z osobą chorą psychicznie, warto skorzystać z pomocy specjalistów – prawnika oraz psychologa, którzy pomogą przejść przez to niezwykle trudne doświadczenie.
 • Choroba psychiczna może również stanowić podstawę do uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego.

Choroba psychiczna: rozwód czy unieważnienie małżeństwa

Występowanie choroby psychicznej u jednego z małżonków może doprowadzić nie tylko do rozwodu, ale i do unieważnienia małżeństwa. Obydwie te instytucje mają na celu zakończenie związku, jednakże różnią się one przesłankami koniecznymi do zaistnienia, aby można było wszcząć odpowiednie postępowanie.

Otóż do orzeczenia rozwodu niezbędny jest zupełny i trwały rozpad pożycia, a ponadto nie może być ono sprzeczna z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub z zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli zaś chodzi o unieważnienie małżeństwa, jest ono możliwe jedynie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przeszkód wymienionych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (KRiO). Wśród nich wskazać należy przeszkody:

 • wieku;
 • ubezwłasnowolnienia całkowitego;
 • choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego;
 • bigamii;
 • pokrewieństwa;
 • powinowactwa;
 • przysposobienia.

W przypadku choroby psychicznej możliwość unieważnienia małżeństwa uzależniona jest od tego, kiedy ona wystąpiła. Jeśli istniała już w dacie małżeństwa, to jest szansa na unieważnienie małżeństwa. Natomiast jeśli pojawiła się później, wówczas w grę raczej będzie wchodzić rozwód.

Skutki prawne unieważnienia małżeństwa są podobne jak te, które zachodzą w przypadku rozwodu.

Oznacza to, że ustaje małżeństwa wspólność majątkowa, sąd orzeka także o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

Co jednak istotne, wyrok w tym przedmiocie nie ma wpływu na sytuację prawną dzieci zrodzonych z unieważnionego związku, z kolei każdy z małżonków powraca do stanu cywilnego sprzed zawarcia małżeństwa.

choroba psychiczna małżonka

Rozwód a choroba psychiczna

W praktyce wiele osób w przypadku choroby psychicznej małżonka decyduje się na rozwód. Muszę  jednak zaznaczyć, iż choroba psychiczna może wystąpić u Twojego małżonka, u Ciebie oraz u Waszych dzieci. Poniżej opiszę każdą z tych sytuacji w kontekście rozwodu.

Choroba psychiczna małżonka

Przejdę od razu do rzeczy. Otóż choroba psychiczna Twojego małżonka może być podstawą do orzeczenia rozwodu.

Istnieje wiele rozmaitych chorób psychicznych, które w różnym stopniu wpływają na funkcjonowanie w małżeństwie. Ich wpływ na rozwód także jest zróżnicowany. Kilka spośród najczęściej występujących omówimy pokrótce w dalszej części tego artykułu.

Bez względu na rodzaj choroby psychicznej, z którą zmaga się Twój małżonek, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie wśród okoliczności uniemożliwiających uzyskanie rozwodu (negatywnych przesłanek rozwodowych) znajduje się sprzeczność orzeczenia w tym zakresie z zasadami współżycia społecznego.

W tym kontekście musimy przypomnieć, że obowiązkiem małżonków jest udzielania sobie wzajemnej pomocy, zachowywanie wierności, a także współdziałanie dla dobra rodziny. Dlatego w niektórych, stosunkowo rzadkich przypadkach, sąd może nie dać Wam rozwodu powołując się, że jest on niemoralny.

Wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy. Nie bez znaczenia są w szczególności okoliczności:

 • jak doszło do powstania choroby psychicznej,
 • w jaki sposób choroba przekłada się na funkcjonowanie rodziny,
 • jak zachowują się małżonkowie w relacjach między sobą i dziećmi,
 • jakiego rodzaju leczenia wymaga Twój małżonek.

Choroba psychiczna u Ciebie

Może się również tak zdarzyć, że to właśnie Ty cierpisz na chorobę psychiczną. Nie jest to powód do wstydu, tego typu schorzenie nie wybierają i mogą przytrafić się każdemu. Z wieloma chorobami można normalnie funkcjonować pod warunkiem, że są one odpowiednio leczone.

Pamiętaj, że gdyby Twój małżonek wniósł pozew rozwodowy, to na nim spoczywałoby udowodnienie, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia. Jego źródłem niekoniecznie musi być jednak Twoja choroba. Gdyby Twój małżonek wychodzi z takim zarzutem, musiałby udowodnić swoje twierdzenie, a więc tak naprawdę zasięgnąć opinii biegłego z zakresu psychiatrii.

Jeśli Twoja choroba jest już stwierdzona, to dużą rolę odgrywa sposób Twojego postępowania i chęć korzystania z terapii. Ponadto jeżeli uczestniczysz w leczeniu, starasz się dawać sobie pomóc, to Twoja sytuacja procesowa będzie lepsza. Jeśli zaś odmawiasz pomocy, to Twojemu małżonkowi łatwiej będzie wykazać Twój wpływ na rozpad związku.

Oczywiście takich okoliczności jest więcej i wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy.

See also:  Podział firmy męża po rozwodzie

Choroba psychiczna dziecka

Choroby psychiczne dotykają również dzieci. Jeżeli Wasza pociecha zmaga się z tego rodzaju problemem, a Wy podjęliście decyzję o rozstaniu, może to być okoliczność, która będzie mieć poważny wpływ na przebieg postępowania o rozwód.

W tym kontekście muszę jednak zwrócić uwagę na jedną kwestię. Mianowicie sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli byłby on sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków. W każdym przypadku takiej oceny zawsze dokonuje jednak sąd.

Sąd będzie orzekał, czy w okolicznościach Waszej sprawy orzeczenie rozwodu będzie „uczciwe” w stosunku do Waszego chorego dziecka. W szczególności będzie badać, czy rozwód nie przełoży się negatywnie na możliwość opieki nad dzieckiem, na jego warunki bytowe, czy wreszcie na proces leczenia.

Jeśli sąd uzna, że Wasz rozwód będzie niekorzystnie wpływał na sytuację Waszego dziecka, wówczas może nie dać Wam rozwodu.

Rozwód a choroba psychiczna

Rozwód a choroba psychiczna

Pod pojęciem choroby psychicznej należy rozumieć stan zaburzenia postrzegania rzeczywistości przez osobę, która się z nią zmaga.

Pacjent nierzadko miewa nie tylko omamy i urojenia, ale także zaburzony proces myślenia.

Jak już wcześniej wspomniałam, istnieje wiele rozmaitych chorób psychicznych, które różnie wpływają na funkcjonowanie w związku małżeńskim. Poniżej opiszę kilka z nich, które występują najczęściej.

Schizofrenia a rozwód

Schizofrenia nazywana jest inaczej psychozą schizofreniczną lub chorobą Bleulera. Schorzenie to charakteryzuje się zmienionym i nieadekwatnym postrzeganiem i odbiorem rzeczywistości. Pacjent poprzez to zaburzenie ma nierzadko poważne problemy z codziennym funkcjonowaniem.

Uzyskanie rozwodu w przypadku zachorowania przez któregoś z małżonków na schizofrenię, jest jak najbardziej możliwe. Musisz jednak pamiętać, że przypisanie winy za rozpad pożycia choremu będzie niemal niemożliwe.

Co więcej, jeżeli Twój małżonek zmaga się z tego rodzaju problemem, warto pomyśleć o sądowym uregulowaniu spraw dotyczących dzieci. Schizofrenia może bowiem poważnie wpływać na wykonywanie kontaktów z nimi oraz opiekę.

Depresja a rozwód

Depresją jest nazywany zespół zaburzeń nastroju oraz aktywności, który trwa przez długi czas. Schorzenie to prowadzi do upośledzenia codziennego funkcjonowania. Depresja wiąże się bowiem z odczuwaniem silnego smutku oraz brakiem chęci do aktywnego uczestnictwa w wielu aspektach życia.

Nietrudno domyślić się, że tego rodzaju choroba bardzo poważnie wpływa na jakość życia małżeńskiego. Osoba zmagająca się z depresją może mieć duże problemy z załatwianiem codziennych spraw, wykonywaniem pracy czy też opieką nad dziećmi.

Z tego względu orzeczenie rozwodu jest możliwe. W tym przypadku również warto zadbać o uregulowanie kwestii dotyczących dzieci na drodze sądowej.

Dzięki temu będziesz mieć jasną sytuację, jeżeli chodzi o prawa i obowiązki drugiej strony na przykład w przypadku kontaktów.

BPD a rozwód

Osobowość borderline (BPD – z angielskiego borderline personality disorder) objawia się poprzez dolegliwości związane z zaburzeniami psychotycznymi oraz nerwicowymi.

Wśród najbardziej charakterystycznych zachowań należy wskazać silne wahania nastrojów, negatywną ocenę świata zewnętrznego, a także nadmierną impulsywność.

To jednak nie wszystko, BPD towarzyszą bardzo często takie odczucia jak złość, gniew, frustracja, niepokój, smutek, wstyd oraz szeroko pojęte znudzenie. Negatywne postrzeganie świata prowadzi również do nieufności i licznych zachowań aspołecznych.

Rozwodząc się z kimś, kto ma osobowość borderline, musisz się przygotować na bardzo ciężką przeprawę. Jeśli bowiem dojdzie do konfliktu, będzie to prawdziwa wojna.

Taka osoba potrafi zachowywać się w sposób irracjonalny, a jej tok rozumowania jest zupełnie inny niż wszystkich. Może Cię więc oskarżać o rozmaite czyny, a te zarzuty mogą zakończyć się nawet wszczęciem postępowania karnego.

Z tego też względu taki rozwód należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, w wyważony i możliwie skuteczny sposób.

Jeżeli osoba cierpiąca na borderline nie podejmuje leczenia, może to stanowić podstawę do orzeczenia o winie za rozpad pożycia po jej stronie. W takim przypadku warto rozważyć także ograniczenie kontaktów z dziećmi, a nawet pozbawienie, a przynajmniej ograniczenie, władzy rodzicielskiej.

Psychopatia

Psychopatia to kolejne zaburzenie osobowości. Wiąże się ono ze specyficznym sposobem myślenia oraz postrzegania rzeczywistości, a ponadto z deficytem emocjonalnym i zachowaniami, które nierzadko silnie odbiegają od powszechnie przyjętych norm społecznych, jak i moralnych.

Co gorsza, psychopaci są bardzo konsekwentni w dążeniu do założonych celów. Potrafią być w tym zakresie dosłownie bezwzględni. Z tych powodów od razu przygotuj się na to, że Twój rozwód będzie prawdziwą wojną.

W walce z taką osobą staraj się sprawnie przejść przez postępowanie rozwodowe.

Pamiętaj, że psychopata potrafi doskonale manipulować innymi i z próbami takiego działania będziesz mieć do czynienia z całą pewnością na sali sądowej. Dlatego koniecznie skorzystaj z pomocy adwokata.

jak udowodnić chorobę psychiczną

Jak udowodnić w sądzie chorobę psychiczną?

Żeby móc powoływać się w sądzie na chorobę psychiczną małżonka, należy tę okoliczność udowodnić. W praktyce chorobę psychiczną można udowodnić jedynie przez korzystanie z opinii biegłego. Będzie nim lekarz psychiatra, powoływany przez sąd.

Ważne, że psychiatra zwykle nie ograniczy się do oceny tego, czy Twój małżonek jest chory psychicznie. Zwykle wypowiada się także na temat jego stosunku do choroby, chęci podjęcia leczenia oraz rokowań na poprawę sytuacji.

Jak odejść od osoby chorej psychicznie?

Odejście od osoby chorej psychicznie nie jest proste. Wiele zależy jednak od rodzaju schorzenia i jego wpływu na codzienne funkcjonowanie rodziny.

Z całą pewnością rozstanie będzie dla Ciebie trudnym przeżyciem z emocjonalnego punktu widzenia. Nawet, jeżeli koniec związku wydawał się nieunikniony z powodu dolegliwości drugiej strony. Być może jej zachowanie było dla Ciebie nierzadko nieprzyjemne, a postępowanie o rozwód tylko zaogni istniejący pomiędzy Wami konflikt.

Jeżeli wiesz, że odejście od psychicznie chorego małżonka będzie dla Ciebie niezwykle trudne i obciążające, nie obawiaj się skorzystać z pomocy specjalisty. Udaj się do psychologa, który pomoże Ci przejść przez ten kryzys. Zobaczysz, że dzięki jego wsparciu rozstanie będzie dla Ciebie łatwiejsze.

Jeśli Twój małżonek ma osobowość psychopatyczną, to udaj się także do prawnika. Z mojego doświadczenia wiem, że małżonkowie psychopatów często są zmanipulowani i stłamszeni. Takie osoby są dosłownie rozbite psychicznie.

Potrzebują pomocy prawnika, który wie jak należy postępować w sporze z psychopatą i nie będzie bał się odpowiednio kierować klienta.

W mojej praktyce często muszę tłumaczyć klientom, w jaki sposób są manipulowani przez swojego małżonka.

Dlatego współpraca z adwokatem i psychologiem jest niemal obowiązkowa.

„Rozwód kościelny” a choroba psychiczna

Po rozstaniu z chorym psychicznie małżonkiem masz również szansę na uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, które często jest nazywane „rozwodem kościelnym”. Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby było to możliwe, jest występowanie choroby psychicznej jeszcze przed zawarciem związku.

Zgodnie z prawem kanonicznym najważniejszym elementem zawarcia małżeństwa jest wyrażenie zgody małżeńskiej. Musi być ona wolna od wszelkich wad, jakie zostały przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego.

Przyjmuje się więc, że choroby psychiczne mogą na tyle „uszkodzić” zgodę małżeńską, że następnie związek zawarty przez osobę zmagającą się z którąś z nich może zostać uznany za nieważny. Chodzi tutaj o tak zwaną psychiczną niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

Co więcej, zatajenie przed drugą stroną faktu, iż ktoś cierpi na chorobę psychiczną, może skutkować powstaniem istotnego błędu. Można więc domniemywać, że gdyby dana osoba wiedziała, że jej przyszły małżonek cierpi na tego rodzaju dolegliwość, nie zdecydowałaby się na zawarcie związku.

W każdym przypadku uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa wiąże się z koniecznością rozpoczęcia procesu przed sądem kościelnym. Niezbędne jest więc przygotowanie skargi, w której zostanie określone żądanie strony, wskazane dowody oraz przedstawione uzasadnienie.

Jako dowody można wykorzystać przede wszystkim zeznania świadków oraz dokumentację medyczną. Ważne mogą okazać się również fotografie oraz nagrania.

Sąd biskupi także może skierować daną osobę na badanie biegłego, którym w takich sprawach jest psycholog, psychiatra lub seksuolog.

Jego opinia dotyczy dyspozycji chorego w chwili zawarcia małżeństwa i ma niezwykle istotne znaczenie dla kształtu rozstrzygnięcia.

Od wydanego wyroku stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu drugiej instancji. Ten jeszcze raz rozpatrzy daną sprawę i wyda nowy wyrok. Co ważne, w wyroku sąd może zawrzeć zakaz zawarcia małżeństwa przez daną osobę. Można go jednak uchylić, jeżeli jej sytuacja życiowa da ku temu podstawy.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Leave a Reply

Your email address will not be published.