Komornik chce zlicytować ruchomości mimo rozdzielności majątkowej, co robić?

Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek wierzyciela. Taki wniosek musi zostać skierowany do komornika. Można go złożyć zarówno w formie pisemnej jak i w formie ustnej (czyli do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji trzeba wskazać, jakie świadczenie ma być odzyskane oraz trzeba określić, w jaki sposób komornik ma prowadzić egzekucję.

Przez sposób egzekucji należy rozumieć egzekucję z określonego zbioru przedmiotów należącego do dłużnika lub z przysługującego mu prawa majątkowego. Sposobem egzekucji jest np. egzekucja z ruchomości, wierzytelności, czy egzekucja z nieruchomości, którą się dzisiaj zajmiemy.

Przedstawimy odpowiedzi na najczęściej padające pytania dotyczące egzekucji z nieruchomości.

Komornik chce zlicytować ruchomości mimo rozdzielności majątkowej, co robić?

Egzekucja z nieruchomości – który komornik jest właściwy?

Na początek bardzo podstawowe pytanie – który komornik jest właściwy do prowadzenia egzekucji z nieruchomości? Otóż egzekucja z nieruchomości należy do komornika, który działa przy sądzie, w okręgu, gdzie położona jest nieruchomość. Oczywiście wierzyciel ma pewien wybór – może wybrać dowolnego spośród komorników działających przy tym sądzie, niezależnie od podziału na rewiry komornicze.

Egzekucja z nieruchomości – który komornik jest właściwy, jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów?

To teraz trudniejsze pytanie. A co w sytuacji, gdy nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów? Wtedy wybór należy do wierzyciela. Może on wybrać dowolnego z komorników, który działa na obszarze dowolnego z okręgów, na których leży nieruchomość.

Jednak pamiętać trzeba o tym, że jeżeli jedna nieruchomość ma kilku wierzycieli i któryś z nich rozpocznie egzekucję to wszystkie kolejne wnioski o egzekucję pozostałych wierzycieli będą trafiać do tego komornika, który jako pierwszy zaczął proces odzyskiwania należności z danej nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości – kto jest uczestnikiem postępowania egzekucyjnego?

Mogłoby się wydawać, że uczestnikami procesu egzekucyjnego są jedynie wierzyciel i dłużnik.

Ale to nie prawda – oprócz nich uczestnikami postępowania w egzekucji nieruchomości są także osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe ograniczone lub prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomości.

Dodatkowo, gdy przedmiotem egzekucji jest użytkowanie wieczyste danej nieruchomości, to uczestnikiem postępowania jest również organ, który zawarł umowę o użytkowanie wieczyste.

Jak się rozpoczyna egzekucja z nieruchomości?

Egzekucja z nieruchomości rozpoczyna się od złożenia wniosku egzekucyjnego przez wierzyciela. Po złożeniu tego wniosku komornik wzywa dłużnika, aby ten spłacił swój dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

To ostatnia szansa dla nierzetelnego dłużnika, aby oprócz kwoty nominalnej długu i odsetek, nie ponosić dodatkowych opłat za działania komornicze.

Warto pamiętać przy okazji o tym, że jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do spłaty zaległego zobowiązania, komornik przesyła do właściwego sądu wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej o wszczęciu egzekucji.

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna – po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu, komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości.

Składając wniosek o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien złożyć wyciąg, a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej poświadczający, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości, z której ma nastąpić egzekucja. Jest on również zobowiązany do wskazania miejsca zamieszkania wszystkich uczestników postępowania.

Jeżeli wierzyciel nie ma dokumentów poświadczających, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości lub ma kłopoty w ich uzyskaniu to stosownych dokumentów może żądać od właściwych organów komornik w jego imieniu.

Kogo należy zawiadomić o terminie opisu i oszacowania przy egzekucji z nieruchomości?

O terminie opisu i oszacowania nieruchomości komornik ma obowiązek zawiadomić wszystkich znanych mu uczestników postępowania egzekucyjnego. Dodatkowo, komornik umieszcza obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W ten sposób wzywa on wszystkich nieznanych mu uczestników (tych, o których nie ma wiadomości) oraz inne osoby, które mogą rościć sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów zajętych razem z nią. Takie obwieszczenie ma więc na celu to, aby przed ukończeniem opisu wszystkie te osoby miały szansę na zgłoszenie swoich praw.

Zawiadomienia i obwieszczenia komornik musi dokonać nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

Egzekucja z nieruchomości – jak wygląda dokonywanie opisu i oszacowania?

Pierwszy etap to dokonanie opisu nieruchomości, czyli stworzenie dokładnego wykazu nieruchomości i jej elementów składowych. Następnie przechodzi się do oszacowania nieruchomości. Dokonuje go powołany przez komornika biegły uprawniony do szacowania nieruchomości na podstawie odpowiednich przepisów prawnych.

Jeżeli jednak nieruchomość była w okresie sześciu miesięcy przed zajęciem oszacowana dla potrzeb obrotu rynkowego, a oszacowanie to odpowiada wymogom oszacowania nieruchomości na potrzeby egzekucji z nieruchomości, to nowego oszacowania nie trzeba dokonywać. To pozwala na przyspieszenie całej procedury.

W oszacowaniu należy podać osobno wartość każdej elementu składowego, który został ujęty w opisie, czyli nieruchomości, budowli, urządzenia, itp.

Jak zmienia się oszacowanie, jeżeli zgłoszono prawa osób trzecich?

Jeżeli zostały zgłoszone prawa osób trzecich do nieruchomości, budowli lub innych urządzeń to  w oszacowaniu oznacza się osobno wartość rzeczy spornej oraz osobno wartość całości po wyłączeniu tej rzeczy. Podobnie wygląda procedura, jeżeli jakieś przedmioty znajdują się we władaniu osób trzecich.

Czy istnieją takie sytuacje, kiedy opisu i oszacowania nieruchomości dokonuje się więcej niż raz?

Tak – są nawet dwie takie możliwości. Po pierwsze, istnieje możliwość zaskarżenia opisu i oszacowania w terminie 7 dni od dnia jego ukończenia. Wtedy, jeżeli zaskarżenie okaże się skuteczne to do opisu i oszacowania dojdzie ponownie.

Druga możliwość, kiedy oszacowanie i opis może być dokonane więc niż raz to sytuacja, kiedy w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany.

Wtedy na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Co dzieje się po dokonaniu opisu i oszacowania?

Następnym krokiem po dokonaniu opisu i oszacowania jest sprzedaż nieruchomości. Zajęta nieruchomość zostaje wystawiona na licytację publiczną w celu dokonania sprzedaży. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po dnia uprawomocnienia się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję.

Kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości w procesie egzekucji z nieruchomości?

Odpowiedź na pytanie, kiedy dochodzi do zajęcia nieruchomości wcale nie jest jednoznaczna. Otóż to zależy od okoliczności. W stosunku do dłużnika, któremu doręczono wezwanie, nieruchomość jest zajęta z chwilą wręczenia tego dokumentu.

W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, jak też w stosunku do wszystkich innych osób trzecich, nieruchomość jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej o tymże zajęciu nieruchomości.

Natomiast w stosunku do każdego, kto wiedział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają z chwilą, kiedy dowiedział się o tej egzekucji niezależnie od tego, czy wezwanie zostało dłużnikowi już wysłane oraz niezależnie od tego, czy dokonano wpisu w księdze wieczystej.

To dość skomplikowane, ale mamy nadzieję, że wyjaśniliśmy to możliwie jak najprościej.

Egzekucja z nieruchomości – jaki skutek wywołuje zajęcie nieruchomości?

Teraz pytanie najważniejsze z punktu widzenia dłużników – jaki skutek wywołuje zajęcie nieruchomości. Otóż zajęcie nieruchomości obejmuje całą nieruchomość i  wszystko to, co według przepisów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciążenia hipoteką.

 

Komornik chce zlicytować ruchomości mimo rozdzielności majątkowej, co robić?

Co jeżeli ktoś rozporządzi zajętą nieruchomością?

Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. Po prostu egzekucja z danej nieruchomości jest nadal prowadzona.

Jeżeli dana nieruchomość zostanie sprzedana, to jej nabywca może uczestniczyć w toczącym się postępowaniu, jednak nie zmienia to faktu, że czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy. Podobnie obciążenie przez dłużnika nieruchomości po jej zajęciu nie wpływa na tok postępowania egzekucyjnego.

Jest ono po prostu nieważne. Również oddanie zajętej nieruchomości w użyczenie, leasing, najem lub dzierżawę jest bezskuteczne wobec nabywcy nieruchomości w egzekucji.

Czy komornik może zająć nieruchomość wspólną należąca do małżonków?

Kolejne z często zadawanych pytań dotyczy tego, czy komornik może zająć nieruchomość należąca do pary małżonków.

Otóż tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie, która pozostaje w związku małżeńskim stanowi podstawę do zajęcia nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego obojga małżonków. Ale to koniec działań, jakie komornik może podjąć nie mając tytułu wykonawczego przeciwko obojgu małżonkom.

Dalsze czynności egzekucyjne dopuszczalne są dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko obojgu małżonkom.

Jeżeli małżonek dłużnika sprzeciwia się zajęciu wspólnej nieruchomości, to komornik musi niezwłocznie zawiadomić wierzyciela o tym sprzeciwie, a ten w terminie tygodniowym musi wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi nie będącemu dłużnikiem pod rygorem umorzenia egzekucji z zajętej nieruchomości.

Tak – istnieje kilka sytuacji, kiedy postępowanie egzekucyjne może być połączone.

Co do zasady, postępowania egzekucyjne toczące się co do kilku nieruchomości tego samego dłużnika lub co do kilku części tej samej nieruchomości, jak również postępowania egzekucyjne dotyczące części nieruchomości i jej całości, mogą być połączone w jedno postępowanie, jeżeli odpowiada to celowi egzekucji, a nie ma przeszkód natury prawnej lub gospodarczej. Połączenie zarządza na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nieruchomości są położone w okręgach różnych sądów rejonowych, to o połączeniu musi zadecydować sąd okręgowy przełożony nad sądem rejonowym, w którego okręgu wszczęto pierwszą egzekucję. Co ważne, postępowanie egzekucyjne można rozdzielić, jeżeli w dalszym jego toku odpadną przyczyny, które spowodowały połączenie.

Czy można wydzielić część nieruchomości w celu zaspokojenia wierzyciela?

Tak – wydzielenie części nieruchomości jest możliwe.

Wydzielenia takiego można dokonać na wniosek wierzyciela lub dłużnika, zgłoszony nie później niż podczas opisu i oszacowania, jak również z urzędu może być wystawiona na licytację wydzielona część zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. Jednak o wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomości, a nie dłużnik, czy wierzyciel. Co ważne, jeżeli komornik zezwoli na wydzielenie części nieruchomości, to dalsze postępowanie co do reszty nieruchomości będzie zawieszone do czasu ukończenia licytacji wydzielonej części. Jeżeli jej sprzedaż wystarczy do pokrycia zobowiązania dłużnika (tj. kwoty nominalnej długu, odsetek, kosztów komorniczych, itp.), to na tym kończy się egzekucja.

Mamy nadzieję, że wybrane przez nas pytania były pomocne i dzięki przygotowanym przez nas odpowiedziom, rozwialiśmy najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Egzekucja z nieruchomości w systemie Vindicat.pl

Jeżeli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu egzekucji komorniczej możesz zwrócić się do kancelarii windykacyjnej Vindicat.pl.

Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze i sprawimy, że egzekucja komornicza będzie prowadzona efektywnie bez narażania Cię na niepotrzebne koszty.

See also:  Choroba psychiczna a powstrzymanie rozwodu

Wniosek o egzekucję z nieruchomości dłużnika możesz też samodzielnie wygenerować w systemie Vindicat.pl. Zapraszamy do korzystania z systemu Vindicat.pl!

Już dziś zarejestruj się i odzyskaj pieniądze od Twojego kontrahenta!Zacznij już dziś »

Długi w rodzinie – kto odpowiada, jak uwolnić się od odpowiedzialności

Komornik chce zlicytować ruchomości mimo rozdzielności majątkowej, co robić?

26.03.2020 r. Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada

Stan faktyczny: w mojej rodzinie od dłuższego czasu, a mianowicie od kilku lat istnieje problem długów. Moja mama zapożycza się bez wiedzy mojego ojca, a jej męża, mimo że mieszkamy wszyscy pod jednym dachem, a ona ukrywa fakt wzięcia pożyczki do momentu, aż nie przyjdzie list z upomnieniem o wpłatę.

Zaistniała już sytuacja, że pojawił się komornik i chciał licytować auto, którym jeździ mój tata. Ten poszedł wówczas do sądu, aby udowodnić, że samochód należy do niego i nie może zostać zabrany na poczet jej długów.

Matka nie chce rozmawiać z nami o swoich długach – nie chce powiedzieć, gdzie się zapożyczyła, na jaką kwotę, chociaż po przychodzących listach spodziewamy się, że wszystko może dojść do sumy nawet 50 tysięcy, o ile nie więcej.

Głównie są to parabanki, z których do naszego domu stale przyjeżdżają ich przedstawiciele z windykacji, a telefon stacjonarny nie przestaje dzwonić, aby dokonać wpłaty. Mój tata straszył mamę, że dokona rozdzielczości majątkowej, ale ona twierdzi bezczelnym tonem, że „Po tylu latach już ci się nie opłaca.

” Podejrzewamy, że być może na jakieś problemy psychiczne, ponieważ w zależności od tego, z kim rozmawia, zachowuje się zupełnie inaczej. Próbujemy z nią rozmawiać, ale ona tłumaczy innym, że nie chcemy jej pomóc, tymczasem gdy ona tej pomocy nie chce. Zapożycza się nie tylko w bankach, ale i u sąsiadów i znajomych, w sklepach, po czym zostajemy zaczepiani na ulicy, ponieważ nie oddaje pieniędzy od X miesięcy, tłumacząc że dostanie dopiero wypłatę i odda „jutro”. 

 • Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada
 • Przedłożone dokumenty: brak
 • Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)
 2. (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535) Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze („Prawo upadłościowe” lub „Ustawa”)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  (Dz. U. 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.)
 4. Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 ze zm.)

Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada

Po pierwsze należy zacząć od wskazania, że jeżeli nie zawarto umowy o rozdzielności majątkowej, Pani rodziców łączy wspólność majątkowa, a więc nie mamy do czynienia z przypadkiem, gdzie długi są tylko jednego z małżonków. 

Z chwilą wejścia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność ustawowa, chyba że zawarli oni małżeńską umowę majątkową. W małżeństwie, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa, istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz dwa majątki osobiste (żony i męża). O przynależności danego przedmiotu decydują tu względy obiektywne, a nie wola małżonków.

Do majątku wspólnego – zgodnie z wolą ustawodawcy – należą przedmioty majątkowe nabyte przez obojga małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej, chyba że dany przedmiot z mocy ustawy należy do majątku osobistego małżonka (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.).

Przez pojęcie „przedmioty majątkowe” należy rozumieć własność i inne prawa rzeczowe (a więc przykładowo użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa, służebność drogi koniecznej, posiadanie, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu), a także wierzytelności czy ekspektatywę (tj. oczekiwanie prawne) nabycia określonego przedmiotu majątkowego w przyszłości (na skutek zajścia określonego zdarzenia prawnego).

Ustawodawca w § 2 art. 31 K.r.io. wskazał trzy przykładowe składniki, które należą do majątku wspólnego małżonków, a mianowicie:

1. pobrane wynagrodzenie za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, choćby przedsiębiorstwo wchodziło w skład majątku osobistego jednego z małżonków;

2. dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego;

3. środki zgromadzone na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, na co wskazuje użyty przez ustawodawcę w przepisie zwrot „w szczególności”. Do majątku wspólnego należą ponadto:

• przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do wspólnego użytku obojga małżonków (np. lodówka, pralka, ekspres do kawy, odkurzacz, telewizor, CD, DVD, komplet wypoczynkowy, itp.) chyba że przedmioty te zostały nabyte w drodze zapisu, dziedziczenia lub darowizny, a darczyńca lub spadkodawca wyraźnie zastrzegł, że nie wejdą one do majątku wspólnego;

 1. • wygrane z loterii lub innych gier losowych;
 2. • najem lokalu mieszkalnego, jeśli umowa najmu została zawarta w czasie trwania małżeństwa w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych;
 3. • spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, jeśli przydział lokalu nastąpił przez 1 stycznia 2000 r.
 4. Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada

Po pierwsze – w świetle prawa, dłużnik za swoje długi odpowiada majątkiem osobistym. Co do zasady majątkiem wspólnym odpowiada wtedy, gdy małżonek wyraził zgodę na zaciągniecie zobowiązania. Takie rozwiązanie wydaje się sensowne i logiczne, umożliwia bowiem małżonkowi współdecydowanie o dysponowaniu funduszami małżeńskimi.

Od tej przejrzystej zasady są jednak wyjątki. Mimo braku zgody na dokonanie czynności prawnej przez drugiego małżonka, a więc pomimo niewiedzy o długu, małżonek odpowiada za tzw. zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Warto wiedzieć jakie czynności mieszczą się w tym pojęciu. Zgodnie z orzecznictwem sądowym zalicza się do nich: wydatki na żywność, odzież, drobne przedmioty urządzenia domowego, opłaty za prąd, gaz, telefon.

Jednakże nawet w przypadku takich zobowiązań, małżonek może powołać się przed sądem na tzw. ważne powody, które przemawiają za zwolnieniem go od odpowiedzialności. Do takich ważnych powodów sądy zaliczają postępowanie małżonka spowodowane lekkomyślnością, rozrzutnością lub nieudolnością.

W przypadku innych zobowiązań należy odróżnić dwie sytuacje.

Dla pewnych czynności samo prawo wymaga zgody małżonka (art. 37 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wśród najważniejszych należy wymienić sprzedaż bądź kupno nieruchomości, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego czy większą darowiznę z majątku wspólnego.

W przypadku czynności dwustronnych (wszelkie umowy) małżonek ma szansę wyrazić zgodę po fakcie. Jeśli tego nie zrobi taka czynność jest nieważna i nie rodzi żadnych obowiązków prawnych.

Natomiast pozostałe czynności prowadzące np. do zakupu urządzeń trwałego użytku, zakupów ratalnych (np. samochodu) są skuteczne mimo braku zgody drugiego małżonka. Obowiązek zapłaty ceny nie gaśnie mimo braku wiedzy drugiego małżonka o dokonaniu zakupu. Rozciąga się on jednak tylko na tego, kto takiego kupna dokonał.

Wierzyciel będzie mógł zaspokoić się z jego majątku osobistego.

Brak zgody małżonka nie wyklucza jednak egzekucji z pewnych składników majątku wspólnego tj. wynagrodzenia małżonka za pracę, dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy.

Sprawy związane z postępowaniem komorniczym i egzekucją są bardzo trudne dla osób w nie zaangażowanych. Niestety nieraz bywa tak, że postępowanie komornicze dotyka osób, które wcale nie są dłużnikami. Sytuacje te są bardzo stresujące i przykre dla wszystkich zaangażowanych w to ludzi. Jeżeli matka mieszka z Państwem, postępowanie może dotknąć i Państwa. 

Na razie jednak do egzekucji jeszcze jest dość daleko, skoro nie było nawet postępowania sądowego, jednakże warto się na taką ewentualność przygotować. Przepisy związane z egzekucją z ruchomości zostały opisane w artykułach 844-879 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie z art. 845 § 2 K.p.c.

komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego władaniu. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może też zająć ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez jej zgody, chyba że przedstawi ona dowód, że te rzeczy są jej własnością.

W przypadku ruchomości często jest to trudne do udowodnienia, jeśli nie ma się faktur imiennych na daną rzecz.

W praktyce oznacza to, że często komornik nie bada, czyją własnością są rzeczy znajdujące się w mieszkaniu dłużnika.

Patrzy, czy te rzeczy mogą być w jego władaniu, ale też nie będzie badał, czy naprawdę tego używa, czy tam przebywa aktualnie.

Praktyka wskazuje, że komornik często nie sprawdza, czy rzecz w mieszkaniu, w którym mieszka dłużnik, jest dłużnika, współlokatora czy też jego partnera.

Istnieje mienie wyjęte spod egzekucji. Napisano o tym w art. 829 K.p.c.:

 • „1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • 2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;
 • 3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • 4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • 5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
 • 6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • 7) (uchylony)

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.”

To są rzeczy, których w ogóle nie można zająć w drodze egzekucji. Jeśli doszłoby do tego, że komornik je zajmie, można złożyć skargę na czynności komornika, zgodnie z art. 767 K.p.c. Należy ją wnieść w terminie tygodnia do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Bardzo dużo zależy od osoby komornika. Jeden zrozumie sytuację i nie będzie próbował zająć rzeczy partnera dłużnika, ale inny może powiedzieć, że są to rzeczy w mieszkaniu dłużnika i że on może domniemywać, że należą do niego, a nie do innej osoby (chyba że ewidentnie nie będą to rzeczy dłużnika).

Istnieje pewne orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1991 r.

See also:  Zakończenie płacenia alimentów na dzieci

, IV CR 550/90, w którym Sąd stwierdził, że gdy rzecz ruchoma znajduje się w mieszkaniu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z innymi osobami, to gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy albo szczególnych okoliczności, komornik może przyjąć, że jest ona co najmniej we współwładaniu przez dłużnika i dokonać zajęcia.

Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada

Gdyby doszło do zajęcia Państwa rzeczy, przysługuje Państwu możliwość wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego opisanego w art. 841 K.p.c.

Osoba trzecia może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, jeśli skierowanie przeciwko niemu egzekucji narusza jej prawa. Powództwo takie wytacza się do sądu, w okręgu którego prowadzi się egzekucję.

Jednakże do czasu rozpoznania powództwa przedmiot pozostanie zajęty przez komornika.

Jednakże sam fakt zameldowania o niczym jeszcze nie przesądza. W przepisach dotyczących postępowania cywilnego, a także egzekucyjnego nie ma zapisów o zameldowaniu, a wspominane jest miejsce zamieszkania, które decyduje np. o właściwości miejscowej w procesie, czy też w postępowaniu egzekucyjnym.

Nie można jednakże wykluczyć, iż to do mieszkania Pani rodziców najpierw uda się komornik, jeśli nie będzie znał innego adresu, pod którym mieszka córka.

Dlatego też, gdyby doszło do tego, iż (najpierw w trakcie procesu) jakieś pisma będą przychodzić na adres Państwa, dobrze byłoby wskazać, iż pod tym adresem córka nie mieszka i podać właściwy adres, aby  nie byli Państwo niepokojeni działaniami czy to sądu, czy też później komornika.

Nie ma całkowitej pewności, czy to na pewno zadziała, ale niewątpliwie może pomóc. Można to tak naprawdę zrobić już teraz, informując o tym firmę, która domaga się spłaty zadłużenia, aby wysyłała pisma na właściwy adres.

Tak więc, podsumowując – Pani ojciec powinien przeprowadzić rozdzielność majątkową, jednak będzie ona skuteczna od dnia jej ustanowienia. 

Pani natomiast nie odpowiada za długi matki (ewentualnie dziedzicząc – ale tylko w  przypadku przyjęcia całego spadku, może Pani odrzucić spadek w części dotyczącej długów). Jednakże mieszkając z matką, naraża się Pani na utratę ruchomości pozostających we wspólnej przestrzeni. 

Długi w rodzinie – kto za nie odpowiada

Wyjawienie majątku dłużnika – co trzeba wiedzieć?

Problem z terminową spłatą długów dotyczy coraz większej ilości Polaków. W wielu przypadkach powstaje on z przyczyn od nas zupełnie niezależnych – choroby, wypadku, utraty pracy czy kryzysu ekonomicznego.

Niestety, im dłużej będziemy zwlekać z uregulowaniem zobowiązania, tym większe będą szanse, że sprawa trafi do komornika, a następnie konieczne będzie wyjawienie majątku dłużnika.

Co trzeba na ten temat wiedzieć? Jak wygląda sprawa o wyjawienie majątku dłużnika i co dzieje się dalej?

Co poprzedza wyjawienie majątku przed sądem?

Zanim wierzyciel podejmie tak radykalne kroki, jak wyjawienie majątku przed sądem, na samym początku z pewnością będzie się próbował z dłużnikiem skontaktować, aby doprowadzić do polubownego rozwiązania sprawy. Wysyłanie monitów listownych, SMS-ów, e-maili – przede wszystkim na takie działania decydują się banki, firmy pożyczkowe i inni wierzyciele.

Jeśli nie spłacimy zobowiązania i nie podejmiemy próby negocjacji, w sprawę prawdopodobnie zaangażowana zostanie profesjonalna firma windykacyjna. Przedstawiciele rzeczonej firmy będą wtedy za wszelką cenę próbowali się z nami skontaktować. Na przykład poprzez wizytę w domu dłużnika lub innymi miejscu (np. w zakładzie pracy), co jest zazwyczaj bardzo stresujące.

Znajdujesz się w ciężkiej sytuacji? Pomożemy Ci uwolnić się od ciężaru długów i odzyskać wolność finansową. Wynegocjujemy dla Ciebie najlepsze warunki kredytu, w jak najkrótszym czasie i przy minimum formalności. Bez jakichkolwiek przedpłat.

Należy przy tym pamiętać, że windykatorów obowiązują pewne granice. Nie mogą oni zasypywać nas setkami wiadomości czy codziennie pukać do naszych drzwi – w takim przypadku można uznać, że ich zachowanie nosi znamiona nękania i w związku z tym powinno zostać zgłoszone policji.

Unikanie kontaktu z firmą windykacyjną (odrzucanie połączeń telefonicznych, wyrzucanie listów, kasowanie SMS-ów) prędzej czy później zakończy się tym, że wierzyciel wytoczy przeciwko nam sprawę w sądzie. Jeśli nie okaże się, że dług jest przedawniony bądź, że na przykład umowa pożyczki jest nieważna, wierzycielowi prawdopodobnie uda się uzyskać tytuł egzekucyjny, a następnie klauzulę wykonalności.

Następnym krokiem jest złożenie do komornika odpowiedniego dla miejsca zamieszkania dłużnika wniosku o wszczęcie egzekucji.

Należy pamiętać, że komornik nie jest stroną w sprawie, a jedynie działa na polecenie wierzyciela.

Oznacza to, że możemy umówić się z komornikiem, aby ten na przykład nie zajmował naszego wynagrodzenia, ale jeśli nakaże mu to wierzyciel, i tak będzie on musiał tego dokonać.

Jaką część majątku może zająć komornik?

Komornik w Polsce cieszy się stosunkowo szerokimi uprawnieniami. Na wniosek wierzyciela może prowadzić egzekucję między innymi z następujących składników majątku:

 • nieruchomości (w tym tej, w której aktualnie zamieszkujemy);
 • ruchomości (między innymi z samochodów, sprzętu elektronicznego, biżuterii);
 • wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty;
 • rachunku bankowego.

Jego możliwości nie są jednak nieograniczone. Nie może on na przykład wyrzucić kogoś z domu „na bruk”, a więc bez upewnienia się, że ma on inne tymczasowe miejsce zamieszkania. Ponadto komornik nie może zająć niektórych ruchomości, takich jak niezbędnych urządzeń domowych (na przykład lodówki) czy przedmiotów potrzebnych do prowadzenia praktyk religijnych.

Jeśli chodzi o rentę, emeryturę i wynagrodzenie za pracę, to istnieją kwoty wolne do zajęcia, mające zapewnić, że dłużnik mimo bycia obiektem egzekucji komorniczej będzie w stanie się utrzymać.

Dla wynagrodzenia za pracę wynosi ona równowartość tak zwanej „najniższej krajowej” netto chyba, że mowa o długach alimentacyjnych – w takim wypadku wolne od zajęcia jest jedynie 40% najniższej pensji.

Kwota wolna od zajęcia obowiązuje również w odniesieniu do rachunku bankowego dłużnika.

Warto także wiedzieć, że istnieją pewne środki, których komornik zająć nie może. Należą do nich przede wszystkim świadczenia opiekuńcze i wychowawcze (między innymi świadczenie 500+) czy alimenty.

Żeby upewnić się, że nie zmniejszą one naszej kwoty wolnej do zajęcia, powinniśmy założyć do ich otrzymywania i przechowywania specjalne konto socjalne, do którego komornik nie będzie miał dostępu.

Co może być przyczyną nieskutecznej egzekucji?

Czasami prowadzenie egzekucji może być bardzo trudne bądź wręcz niemożliwe z uwagi na działania, jakie podejmuje dłużnik, aby uniknąć zarekwirowania i sprzedaży jego mienia.

Często stosowanymi rozwiązaniami jest zatajanie i ukrywanie składników majątku czy przepisywanie praw do nich na członków rodziny lub inne osoby, aby uniknąć ich utraty.

Jeśli komornik podejrzewa, że osoba objęta egzekucją mogła się tego typu czynności dopuścić, ma miejsce sprawa o wyjawienie majątku dłużnika. Pozwala ona ustalić, co faktycznie jest własnością dłużnika i z czego można ściągać należności wierzyciela, a także, czy nie popełnił on przestępstwa, próbując uciec przed odpowiedzialnością.

Należy bowiem wskazać, że ukrywanie części majątku bądź przekazywanie go innym osobom w celu uniknięcia egzekucji jest niezgodne z obowiązującym prawem.

Komornik chce zlicytować ruchomości mimo rozdzielności majątkowej, co robić?

1 Źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/galerie/1108716,duze-zdjecie,2,efektywnosc-kancelarii-komorniczych-w-2017.html

Jak wygląda sprawa o wyjawienie majątku?

Sprawę o wyjawienie majątku dłużnika rozpoczyna się od złożenia w sądzie (tym samym, który wcześniej zadecydował o tym, że egzekucja może zostać rozpoczęta) odpowiedniego wniosku. Powinien on zawierać wszystkie najważniejsze informacje odnośnie danej sprawy, w tym:

 • dane dłużnika, wierzyciela i komornika, który pracował nad sprawą;
 • wysokość długu;
 • informacje odnośnie trudności z przeprowadzeniem skutecznej egzekucji.

Złożenie takiego wniosku nie jest bezpłatne. Wiąże się ono z kosztem w wysokości 40 złotych. Jeśli rzeczony wniosek zostanie złożony poprawnie, rozpocznie się postępowanie w sprawie.

Dłużnik zostanie wezwany do złożenia wykazu wszystkich składników swojego majątku i złożenia przyrzeczenia, że zawarł w nim wszystkie konieczne informacje i, że są one prawdziwe. Złożenie fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialnością karną.

Zignorowanie wezwania do sądu nie jest dobrym rozwiązaniem, bowiem może skończyć się zastosowaniem środków przymusu: grzywną, aresztem czy przymusowym doprowadzeniem do sądu.

Wyjawienie majątku – co dalej?

Kiedy komornik otrzyma sporządzony przez dłużnika wykaz majątku, będzie mógł (na wniosek wierzyciela) rozpocząć egzekucję z mienia, o istnieniu, którego być może wcześniej nie miał pojęcia.

Co, jeśli wykaz majątku przedstawiony przez dłużnika nie rokuje skutecznej egzekucji? W takim wypadku może zostać podjęta decyzja o zawieszeniu bądź umorzeniu egzekucji komorniczej. Może ona jednak zostać wznowiona bądź rozpoczęta ponownie, jeśli stan majątkowy dłużnika się poprawi i wejdzie on w posiadanie majątku, który pozwoli na pokrycie zadłużenia.

Doskonała znajomość polskiego rynku kredytowego pozwala naszym doradcom wyszukiwać najlepsze możliwe oferty kredytów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie przeprowadzać wartościowe negocjacje. Nie trać czasu na samodzielne pozyskiwanie kredytu, zaufaj ekspertom.

Wyjawienie majątku przed sądem przed rozpoczęciem egzekucji

Jak już wiemy, wyjawienie majątku dłużnika może mieć miejsce, jeśli wierzycielowi nie udało się zaspokoić swojej należności w toku egzekucji komorniczej. Jednak to nie jedyny przypadek, w którym takie rozwiązanie może zostać zastosowane.

Wierzyciel ma prawo złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika również jeszcze przed rozpoczęciem postępowania komorniczego, jeśli na podstawie posiadanej wiedzy zakłada, że majątek dłużnika nie rokuje możliwości zaspokojenia należności. Dzięki temu może on dowiedzieć się, co dłużnik rzeczywiście posiada i czy warto w takiej sytuacji rozpoczynać egzekucję komorniczą.

Wyjawienie majątku dłużnika – podsumowanie

Wyjawienie majątku dłużnika nie gwarantuje wierzycielowi, że dowie się on czegoś nowego i będzie w związku z tym w stanie odzyskać swoją należność, aczkolwiek nie jest to wykluczone. Nie jest też powiedziane, że dłużnik rzeczywiście złoży prawdziwe oświadczenie (chociaż, w związku z groźbą kary za składanie fałszywego oświadczenia, jest to prawdopodobne).

Mimo wszystko jednak potrafi to być użyteczne narzędzie. Dzięki niemu można precyzyjnie ocenić, czy jest sens dalej prowadzić egzekucję.

Bądź w ogóle ją zaczynać, biorąc pod uwagę, że wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji.

Dlatego też wielu wierzycieli z takiej możliwości korzysta, zwłaszcza, że jest ona stosunkowo mało kosztowna – złożenie wniosku wiąże się bowiem jedynie z opłatą w wysokości 40 złotych.

Na czym polega wyjawienie majątku dłużnika?

Wyjawienie majątku dłużnika to proces, którego celem jest pozyskanie przez wierzyciela dokładnego wykazu mienia posiadanego przed dłużnika. Może on dzięki temu lepiej ocenić, czy dany dłużnik jest wypłacalny i z jakiego mienia można egzekwować spłatę należności.

Kiedy przeprowadza się wyjawienie majątku dłużnika?

See also:  Czy konkubina może żądać podziału majątku i firmy?

Wyjawienie majątku dłużnika może mieć miejsce, jeśli próba egzekucji komorniczej była nieskuteczna, ponieważ na przykład dłużnik zataił pewne elementy swojego majątku. Zdarza się również, że dłużnicy przenoszą prawo do mienia na członków swojej rodziny, żeby uniknąć zajęcia go przez komornika.

Ile kosztuje wyjawienie majątku dłużnika?

Złożenie do sądu wniosku o wyjawienie majątku dłużnika wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych. Prowadzenie egzekucji z wyjawionego mienia nie wiąże się z kosztami dla wierzyciela, ponieważ zapłata za pracę komornika jest doliczana do długu i w pierwszej kolejności ściągana z majątku dłużnika.

Co można zrobić jeśli komornik zajął majątek pomimo intercyzy?

Podpisując intercyzę jesteśmy przekonani, że to uchroni cenny dla nas majątek nie tylko przed długami współmałżonka, ale przede wszystkim przed jego zlicytowaniem przez komornika. Okazuje się jednak, że to jedynie połowa prawdy. Pomimo jej zawarcia nierzadko komornik i tak zajmuje nasze konto, czy samochód, które nie powinny podlegać egzekucji.

Czy takie działanie jest zgodne z prawem? Czyli krótko mówiąc, czy komornik mógł to zrobić, gdy istnieje ważna intercyza? No i, czy można się przed tym jakoś bronić? A jeśli tak, to w jaki sposób?

Zapraszam Cię do przeczytania artykułu, w którym wyjaśniam te zagadnienia.

Rodzaj intercyzy i zajętego majątku a dopuszczalność egzekucji

 • Przede wszystkim, musisz wiedzieć, że precyzyjna odpowiedź zależy od konkretnej sytuacji i następujących kwestii:
 • A) od rodzaju intercyzy jaka została zawarta (tego jaki ustrój majątkowy został wprowadzony);
 • Prawo dopuszcza kilka wariantów:
 • rozdzielność majątkowa (klasyczna),
 • rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków,
 • rozszerzenie wspólności majątkowej,
 • ograniczenie wspólności majątkowej.

Każda z nich została przeze mnie omówiona tutaj: Wady i zalety intercyzy. Czy taka umowa się opłaca?

B) od tego, czy np. umowa pożyczki generująca dług została zawarta już po podpisaniu intercyzy oraz czy wierzyciel miał świadomość jej istnienia oraz jej rodzaju, co musi być spełnione łącznie (piszę o tym w tym miejscu: Czy intercyza zawsze chroni przed długami małżonka?). Inaczej umowa taka będzie bezskuteczne i nie będzie można się na nią powoływać;

C) od tego, z jakich składników może w ogóle być w konkretnym wypadku prowadzona egzekucja – czy może objąć Wasz majątek wspólny, czy też np. jedynie majątek osobisty Twojego małżonka i niektóre składniki Waszego majątku (tu poznasz szczegóły: Odpowiedzialność za długi małżonka). 

D) od tego, do którego majątku należy konkretny przedmiot zajęty przez komornika np.

samochód – czasem będzie chodziło o to, że jest to majątek osobisty małżonka dłużnika nie podlegający egzekucji w sytuacji, gdy może być ona prowadzona z majątku wspólnego (bo wprowadzono rozdzielność).

Innym razem, że dana rzecz należy do majątku wspólnego (bo rozszerzono wspólność majątkową), a co za tym idzie, wierzyciel nie może jej “tknąć”, w sytuacji gdy odpowiedzialny jest wyłącznie jeden małżonek. 

Jak widzisz opcji i wariantów jest całkiem sporo.

Dzisiaj opiszę Ci sytuację, gdy doszło do podpisania umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, a mimo to została wszczęta egzekucja przeciwko małżonkowi dłużnika. Czyli taka, która zmierza do wyegzekwowania należności z Waszego majątku wspólnego, np. z wynagrodzenia za pracę małżonka dłużnika.

Bo jest to składnik, który – gdy między małżonkami istnieje “normalna” wspólność majątkowa (ustawowa) – staje się majątkiem wspólnym. Natomiast, po podpisaniu intercyzy wprowadzającej rozdzielność, takie wynagrodzenie jest majątkiem osobistym każdego z małżonków.

A zatem, egzekucja w tym zakresie nie powinna mieć już miejsca. 

Egzekucja z majątku wspólnego

Kiedy w ogóle jest możliwa?

Wierzyciel zasadniczo uprawniony jest do prowadzenia egzekucji tylko i wyłącznie z majątku osobistego małżonka, który jest dłużnikiem tj.

majątku zgromadzonego przez niego przed ślubem, jak również majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa, który stanowi jego majątek osobisty (np.

w drodze darowizny lub spadku), ale też z niektórych składników Waszego majątku wspólnego np. wynagrodzenia za pracę.

Sytuacja ulegnie jednak zmianie, gdy jako małżonek także byłeś stroną czynności prawnej, z której powstał dług lub wyraziłeś zgodę na jej dokonanie. 

W pierwszym przypadku, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku osobistego Twojego oraz Twojego małżonka oraz z całego Waszego majątku wspólnego. Dzieje się to na podstawie tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu), który został wydany w sprawie wytoczonej przeciwko obojgu małżonkom. 

W drugim, egzekucja może objąć majątek osobisty małżonka, który dług zaciągnął oraz cały Wasz majątek wspólny (nie obejmie majątku osobistego małżonka dłużnika).  

Chcąc jednak sięgnąć w tej sytuacji do majątku wspólnego, wierzyciel wcale nie musi pozywać małżonka dłużnika. Może bowiem skorzystać z przyspieszonego postępowania tzn.

posiadając prawomocny wyrok przeciwko małżonkowi, który jest dłużnikiem, wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności również przeciwko Tobie, co znacznie utrudnia obronę przed dalszą egzekucją.

Ponieważ może do niej doprowadzić pomimo istnienia ważnej intercyzy.

I o takiej sytuacji będzie dziś mowa. 

Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika

Warunkiem pociągnięcia do odpowiedzialności za dług również małżonka dłużnika jest udowodnienie, że np. pożyczka został zaciągnięta za jego zgodą. Co można robić różnymi sposobami. Ale w tym konkretnym postępowaniu można to wykazywać tylko tzw. dokumentem urzędowym lub prywatnym.

W praktyce wystarczy, że np. jako małżonek wyraziłeś swoją zgodę składając podpis na egzemplarzu umowy lub na fakturze.

Oznacza to też, że jeżeli zgoda została udzielona w formie ustnej, wierzyciel nie może domagać się nadania klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika w tym specjalnym trybie. Ale może Cię pozwać.

Jeśli do tego dojdzie, to wówczas oczywiście możesz bronić się zarzutem podpisania intercyzy. Niemniej, to postępowanie które teraz opisuję jest czymś zupełnie innym. I na nim skupiam się w tym artykule. 

Co istotne także, prócz ustalenia, że została wyrażona zgoda, w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności sąd bada dodatkowo jedynie kwestie formalne: czy osoba, przeciwko której ma być nadana klauzula wykonalności, pozostaje w związku małżeńskim z dłużnikiem wymienionym w tytule egzekucyjnym.

Powinien też ustalić, czy wierzytelność (dług) powstała w czasie trwania wspólności i nie dotyczy odrębnego majątku dłużnika (czyli np. nie wynika z czynu niedozwolonego). Jeśli któraś z tych przesłanek nie jest spełniona (np. nie jesteście już małżeństwem), a sąd pomimo to nada klauzulę, możesz jako małżonek dłużnika złożyć zażalenie.

Ale tylko Ty, bo pierwotny dłużnik (Twój małżonek) nie jest stroną tego postępowania. 

Z powyższego wynika także, że nie podlegają badaniu kwestie merytoryczne związane z roszczeniem, którego dotyczy tytuł egzekucyjny, np. nieważność czynności prawnej (umowy, z której wynika dług). 

Wreszcie, nie stanowi też przeszkody do nadania klauzuli fakt, że została zawarta intercyza!

Jak się zatem bronić przed egzekucją jeśli do podpisu intercyzy doszło, a sąd nadał klauzulę przeciwko małżonkowi dłużnika?

Przede wszystkim nie panikuj, a działaj.

Wniosek do komornika o wstrzymanie

Jeśli doszło już do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, to przepisy dają możliwość wystąpienia do komornika z wnioskiem o wstrzymanie się od podejmowania dalszych czynności egzekucyjnych. Dotyczy to jednak tylko zobowiązań jednego z małżonków powstałych po 19.01.2005 r.

Na przykład, jeśli doszło do zajęcia samochodu małżonka dłużnika, a składnik ten został zakupiony przez małżonkę już po podpisaniu intercyzy i nie stanowi majątku wspólnego, lecz jej majątek osobisty z uwagi na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Jak to zrobić?

Dłużnik albo jego małżonek muszą okazać komornikowi umowę małżeńską oraz przedłożyć komornikowi dowód na piśmie, że jej zawarcie i rodzaj były wierzycielowi wiadome. Umowa taka oraz zawiadomienie muszą zostać przedstawione komornikowi w oryginale. Ocena, czy nie budzą one wątpliwości należy bowiem do komornika. 

Co może być dowodem potwierdzającym wiedzę wierzyciela w takiej sytuacji?

Przykładowo potwierdzenie odbioru przez wierzyciela pisma zawierającego informację o zawarciu umowy i jej rodzaju albo odręczna adnotacja wierzyciela na egzemplarzu takiego pisma (jego podpis wraz z datą podpisu).

Informacja o tych dokumentach powinna znaleźć odzwierciedlenie w protokole sporządzonym przez komornika. Można także złożyć do akt ich kserokopie. 

Ważne! Wstrzymanie się z dokonaniem czynności nie oznacza umorzenia postępowania, a to że komornik nie dokonuje czynności egzekucyjnej, która powinna być dokonana w normalnym toku egzekucji, dopóki nie uzyska stanowiska wierzyciela, że powinien działać dalej. Takie wstrzymanie może dotyczyć całego postępowania egzekucyjnego albo jego części

Komornik może też w tym czasie podejmować czynności, które mają przeciwdziałać działaniom dłużnika, które by uniemożliwiły dokonanie wstrzymanej czynności w przyszłości, a w konsekwencji uniemożliwiłiby egzekucję w ogóle.

Po złożeniu wniosku przez dłużnika lub jego małżonka komornik powinien poinformować o tym fakcie wierzyciela. A on podjąć decyzję czy dalej będzie kontynuował egzekucję, czy też złoży wniosek o jej umorzenie. 

Jeśli wierzyciel będzie nadal się domagał prowadzenia egzekucji, względnie do egzekucji takiej jeszcze nie doszło, a chcielibyśmy zapobiec jej w przyszłości, to z pomocą przychodzi tzw. powództwo przeciwegzekucyjne. 

Powództwo przeciwegzekucyjne

Istotne jest to, by nie mylić go z powództwem o zwolnienie danej rzeczy spod egzekucji (art. 841 k.p.c.). To dwa inne środki prawne. I w tym wypadku, gdy przeciwko małżonkowi dłużnika została nadana klauzula wykonalności, nie może on skorzystać z tego drugiego. 

Zatem, gdy między Tobą, a Twoim małżonkiem została podpisana intercyza na mocy, której została ustanowiona rozdzielność majątkowa.

I jeśli została ona zawarta przed powstaniem zobowiązania (podpisaniem umowy z wierzycielem) i wierzyciel o takiej umowie wiedział (i o jej rodzaju) możesz powołać się na ten fakt właśnie w tym postępowaniu.

Czyli ubiegać się o uchylenie klauzulii wykonalności w stosunku do Ciebie. Pozew taki może być złożony zarówno przez Ciebie, jak i przez Twojego małżonka, który jest bezpośrednim dłużnikiem. 

Jak wykazać, że wierzyciel wiedział o umowie?

Chociażby przedstawiając umowę, w której wprowadzono zapis, że np.

pożyczkobiorca informuje pożyczkodawcę, że pozostaje z Anną Nowak w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności małżeńskim wprowadzony umową majątkową małżeńską zawartą przed Notariuszem Pawłem Kowalskim w Kancelarii Notarialnej w Wieluniu w dniu 01.05.2017 roku Rep. “A” 1111/2017 ustanawiającą z tym dniem rozdzielność majątkową między małżonkami. 

Inne wymogi

Pamiętaj by dokładnie opisać strony postępowania: powoda i pozwanego. Podać pełne dane teleadresowe. Swój numer pesel. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.