Koszty sądowe odwołania od kwoty alimentów

Koszty sądowe odwołania od kwoty alimentów Opłata od pozwu o alimenty – ile wynosi? Fot. Shutterstock

Czy pozew o alimenty podlega opłatom? Co z pozwami o podwyższenie lub obniżenie alimentów?

Pozew, w którym domagamy się alimentów jest wolny od opłat. Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma bowiem obowiązku ponoszenia kosztów sądowych. Stanowi o tym art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie ma znaczenia czy dochodzimy alimentów na dziecko czy byłego małżonka.

Wolne od opłat są również: pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty oraz pozew o podwyższenie alimentów.

Polecamy: Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko

Zwrot kosztów procesu w przypadku przegranej sprawy

Warto jednak pamiętać o art. 98 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty procesu. Zwrotowi podlega również opłata od pozwu. Jest ona uzależniona od wartości przedmiotu sporu.

W przypadku alimentów, które są świadczeniami powtarzającymi się, wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.

Opłata wynosi zaś 5% wartości przedmiotu sporu. Nie może być jednak niższa niż 30 złotych i nie wyższa niż 100 000 złotych.

Istnieją również inne warianty orzeczenia o kosztach. W przypadku częściowego uwzględnienia żądań koszty mogą być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.

Pomimo uwzględnienia powództwa, pozwanemu należy się zwrot kosztów, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał żądanie pozwu przy pierwszej czynności procesowej.

W wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Opłata skarbowa

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach alimentacyjnych nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata od pozwu o obniżenie lub uchylenie alimentów

Od pozwu o obniżenie alimentów powód powinien uiścić opłatę stosunkową w zależności od wartości przedmiotu sporu. Takiej samej opłacie podlega pozew o uchylenie alimentów. Osoby, będące w trudnej sytuacji materialnej mogą wnosić o zwolnienie z kosztów sądowych.

Wysokość opłat uiszczanych przez powoda w przypadku wniesienia poszczególnych rodzajów pism:

Rodzaj pisma Opłata
Pozew o alimenty Brak
Pozew o podwyższenie alimentów Brak
Pozew o obniżenie alimentów 5% wartości przedmiotu sporu
Pozew o uchylenie alimentów 5% wartości przedmiotu sporu

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)

Koszty sądowe odwołania od kwoty alimentów

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Czy ten artykuł był przydatny?

Dziękujemy za powiadomienie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.

© Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wysokość opłat sądowych w sprawach rodzinnych

W większości spraw rodzinnych, aby rozpocząć postępowanie sądowe konieczne jest uiszczenie na rachunek Sądu odpowiedniej opłaty. To opłata sądowa.

Warto pamiętać, że sprawy alimentacyjne dla osób uprawnionych do alimentacji są zwolnione z obowiązku uiszczania opłat -strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów nie mają obowiązku uiszczania kosztów sadowych.

Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:
1) rozwód;

2) separację (chyba, że separacja ma nastąpić na zgodny wniosek stron – wówczas opłata wynosi 100 zł).

Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.
Jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Natomiast wysokość opłat w pozostałych rodzajach spraw rodzinnych jest różna, obecnie (od 2019 roku) są to następujące kwoty:
• o uchylenie obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma alimentów za cały rok, a jeżeli dochodzone są alimenty za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o obniżenie alimentów – 5% wartości przedmiotu sporu (wartość przedmiotu sporu stanowi suma różnicy między ustalonymi alimentami, a kwotą do jakiej alimenty według żądania pozwu mają być obniżone za cały rok, a jeżeli żądanie dotyczy obniżenia alimentów za krótszy okres – za cały ten okres) nie mniej niż 30,00 zł,
• o ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, zawieszenie władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, przywrócenie wykonywania władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,
• od wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem – 100,00 zł,
• o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka – 100,00 zł,
• o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – 100,00 zł,
• o ustanowienie rozdzielności majątkowej – 200,00 zł,
• o nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego współmałżonka – 100,00 zł,
• o pozbawienie samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym – 100,00 zł,
• o rozwiązanie przysposobienia – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie ojcostwa – 200,00 zł,
• o zaprzeczenie macierzyństwa – 200,00 zł,
• o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka – 200,00 zł,
• o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego – 100,00 zł,
• o zmianę wyroku sądu rozwodowego i o separację w przedmiocie władzy rodzicielskiej – 100,00 zł,
• o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński – 100,00 zł,
• o zwolnienie od przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego – 100,00 zł,
• o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej – 100,00 zł,
• w postępowaniu w sprawach nieletnich (z wyjątkiem sytuacji, gdy z wnioskiem występuje nieletni, który nie ma obowiązku uiszczania opłat) – 100,00 zł,
• w postępowaniu w sprawach o leczenie odwykowe – 100,00 zł,

• w pozostałych sprawach rozstrzyganych w postępowaniu nieprocesowym – 100,00 zł.

• apelacja – całość przewidzianej opłaty, z tym, że w sprawach o prawa majątkowe (np. alimenty) opłata wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniej niż 30,00 zł,
• apelacji, zażalenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu – 100,00 zł.

See also:  Podział majątku z uwzględnieniem długu

Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 • Nie pobiera się opłaty od apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich.
 • • wniosku o przysposobienie,
  • wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką,
  • wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka,
  • wniosku o nadanie dziecku nazwiska,
  • wniosku będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu,
  • pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy lub nałożonego przez sąd,
  • zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia,
 • • zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie.
 • Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o:
  1) udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia;
 • 2) wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.
 • Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie.
 • Nie pobiera się opłaty od wniosku o zabezpieczenie, jeśli wniosek o udzielenie zabezpieczenia został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

Od wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku albo postanowienia pobiera się opłatę w kwocie 100 zł, jednak w przypadku wniesienia środka zaskarżenia, tj. apelacji lub zażalenia, opłata ta pomniejsza należną opłatę od apelacji lub zażalenia.

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt: poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenie ze stwierdzeniem wykonalności 20 złotych pobiera się opłatę za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Opłata od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia wynosi 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.

Oplata od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, wynosi 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.

Kontakt Umów się na konsultacje +48 883 937 942 Koszty sądowe odwołania od kwoty alimentów

Wysokość opłat w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – Sąd Okręgowy w Tarnowie

Opłatę stałą pobiera się od:wniosku:w kwocie:
o rozwód 600 złotych
o separację 600 złotych
o separację na zgodne żądanie małżonków 100 złotych
o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa 200 złotych
o unieważnienie małżeństwa 200 złotych
o zniesienie separacji 100 złotych
o ubezwłasnowolnienie 40 złotych
Opłatę stałą pobiera się od:wniosku:w kwocie:
o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa 200 złotych
o rozwiązanie przysposobienia 200 złotych
o unieważnienie uznania dziecka 200 złotych
o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej 200 złotych
obniżenie alimentów 5% wartości przedmiotu sporu – nie mniej niż 30 złotych
o przysposobienie nie pobiera się opłat sądowych
o zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego 100 złotych
o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej 100 złotych
o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński 100 złotych
o zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa 100 złotych
o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym małżonków 40 złotych
o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny 40 złotych
o pozbawienie jednego z małżonków samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym 40 złotych
o nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń do rąk drugiego małżonka 40 złotych
o wyłączenie odpowiedzialności małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny 40 złotych
o przyznanie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej 40 złotych
o ograniczenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o zawieszenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o pozbawienie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o przywrócenie władzy rodzicielskiej 40 złotych
o zakazanie osobistej styczności z dzieckiem 40 złotych
o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka 40 złotych
o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka 40 złotych
uregulowanie kontaktów z małoletnim 40 złotych
o ustanowienie opieki nad małoletnim 40 złotych
o ustanowienie opieki nad osoba dorosłą 40 złotych
o stanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 40 złotych
o ustanowienie kuratora dla małoletniego 40 złotych

W postępowaniu w sprawach nieletnich regulowanym przepisami ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn . tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 11 póz. 109 ze zmianami)

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania ( z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego) w formie należności zryczałtowanej, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych. Nie pobiera się opłat sądowych od:

 • wniosku,
 • zażalenia,
 • apelacji

Nieletniego w w postępowaniu w sprawach nieletnich

Brak opłat sądowych lub brak obowiązku uiszczania kosztów sądowych

Opłatę stałą pobiera się od:wniosku:w kwocie:
o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa i roszczenia z tym związane strona dochodząca tych roszczeń nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych
o alimenty oraz o o podwyższenie alimentów
o obniżenie alimentów
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz U. Nr 111 póz. 535 ze postępowanie wolne od kosztów sądowych
z ustawy z dnia 26 paĄdziernika 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U . Nr 138 póz . 682 ze zmianami) postępowanie wolne od kosztów sądowych
Przyjęcie oświadczenia uznaniu dziecka – o nadanie dziecku nazwiska, – o przysposobienie dziecka, – o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką bez opłat

Zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Opłatę stałą pobiera się od:zażalenia na postanowienie w przedmiocie:w kwocie:
oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza 40 złotych
skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny
przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia
wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora; należności świadka
apelacja 40 złotych w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu (przy opłacie stałej)
zażalenie
skarga kasacyjna
skarga o wznowienie postępowania
i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Sprzeciw od wyroku zaocznego połowa opłaty
See also:  Kupno garażu przed ślubem - czy żonie należy się jakaś część?

Opłaty stosunkowe

Opłatę stałą pobiera się od:wniosku:w kwocie:
w innych sprawach o prawa majątkowe 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych

Opłata kancelaryjna

Opłatę stałą pobiera się od:za każdą rozpoczętą stronę:w kwocie:
poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu 6 złotych
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem prawomocności
odpisu orzeczenia wraz ze stwierdzeniem wykonalności
zaświadczenia
dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele pobiera się opłatę w wysokości podwójnej

Drukuj informację otwiera się w nowym oknie Podmiot odpowiedzialny: Sąd Okręgowy w Tarnowie Wytworzył: Oddział Administracyjny Opublikował: Michał Trojak Dokument z dnia: 2017-05-19 Publikacja w dniu: 2017-05-19 Opis zmiany: b/d

Tabele opłat

Opłat sądowych można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie w formie gotówkowej i bezgotówkowej;
 • na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie wskazane na stronie Sądu Okręgowego w Warszawie w zakładce ,,Obsługa Interesantów” – ,,Konta bankowe”;
 • przekazem pocztowym;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

Zakupu znaków można dokonać:

 • w kasie Sądu Okręgowego w Warszawie;
 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. ,,Solidarności” 127 i przy ul. Czerniakowskiej 100 w formie bezgotówkowej (tylko płatność kartą).

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek.

W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Ośwadczenie będzie dotyczyło  stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie.

W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu

Zgodnie z nowymi przepisa­mi opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w for­mie wpłaty gotówkowej, bez­pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądo­wej o odpowiedniej wartości.Opłaty sądowe w formie bezgotówkowej można również uiścić w terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie (obok BOI).

E-znaki są możliwe do nabycia:

 • na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych);
 • w samoobsługowym terminalu płatniczym, umiejscowionym w budynku Sadu Okręgowego w Warszawie (obok BOI).

Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądo­wej są sędzia lub pracownik upoważniony do przyjmowania pism lub do wydawania doku­mentów.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Pytania w sprawach rodzinnych i nieletnich – Sąd Okręgowy w Łodzi

Kiedy można wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa?

Taki pozew można wnieść do sądu, jeżeli wystąpią ku temu ważne powody. Z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej podczas trwania małżeństwa może wystąpić każdy z małżonków.

Ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej wytacza się wyłącznie przed sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich), w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Zwykły pobyt – na ogół przyjmuje się, że zwykły pobyt oznacza przebywanie w danej miejscowości bez zamiaru stałego w niej pobytu (charakteryzującego pojęcie miejsca zamieszkania).

Do którego sądu i wydziału należy wnieść pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Pozew należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwy miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej, jak i sąd rejonowy, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania małżonek uprawniony do świadczeń. Wybór sądu należy do powoda.

Do którego sądu należy złożyć pozew o alimenty?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego (Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.W uzasadnieniu pozwu należy wskazać :

 • –  składniki kosztów utrzymania uprawnionego do alimentów,
 • –  określić, w jakiej kwocie zawiera się koszt jego miesięcznego utrzymania,
 • – sytuację rodzinną, majątkową i możliwości zarobkowe każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu, wykonywany zawód, miejsce pracy, wysokość zarobków, posiadany majątek).
 • W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o alimenty?
 • Pozew należy złożyć do sądu w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu + kopia).
 • Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o alimenty?
 •  odpis pozwu (kopia),
 •  odpis skrócony aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego,
 •  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie.
 • Jak ustalić wartość przedmiotu sporu w pozwie o podwyższenie alimentów?
 • Wartość przedmiotu sporu stanowi różnica między dochodzoną w pozwie kwotą alimentów, a wysokością dotychczas zasądzonych, pomnożona przez 12 (liczba 12 – to liczba miesięcy w roku kalendarzowym).
 • W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa?
 • Pozew należy złożyć w 4 egzemplarzach (1 oryginał + 3 odpisy):
 • · jeden dla pozwanego – ojca lub matki dziecka,
 • · drugi dla małoletniego dziecka, które reprezentuje ustanowiony w postępowaniu nieprocesowym kurator,
 • · trzeci dla Prokuratora Rejonowego, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać o  terminach rozprawy).
 • Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa?
See also:  Zabezpieczenie żony po złych decyzjach męża

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd według miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej tj.

według miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli, według przepisów o właściwości ogólnej, dla pozwanych właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda (np.

z powództwem występuje matka dziecka przeciwko dziecku, które mieszka razem z nią i ojcu dziecka zamieszkałemu w okręgu właściwości innego niż dziecko sądu).

 1. Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o zaprzeczenie ojcostwa?
 2. – 3 odpisy pozwu (kserokopie),
 3. – odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
 4. – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 5. – opłata stała 200 zł.
 6. Kto może wystąpić do sądu z pozwem ustalenie ojcostwa?
 7. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać:
 8. – dziecko,
 9. – matka dziecka,
 10. – domniemany ojciec dziecka.
 11. Matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.
 12. W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew o ustalenie ojcostwa?
 13. Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników).

Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku. W takim przypadku pozew należy złożyć w 3 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 2 kopie pozwu z kopiami załączników). Jeżeli matka nie żyje, domniemany ojciec wytacza powództwo przeciwko dziecku.

Jaka jest wysokość alimentów, której można dochodzić w pozwie o zasądzenie alimentów ?

Kodeks rodzinny podaje, iż wysokość żądanych alimentów zależna jest od:

– usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (wydatki wynikające z wieku dziecka np.: wydatki szkolne, związane ze stanem zdrowia dziecka itp.),

–  możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji (osiągane dochody, poziom życia zobowiązanego, jego zobowiązania alimentacyjne wobec innych uprawnionych).

 Do jakiego wieku dzieci mogą żądać alimentów od rodziców?

Górny wiek, do którego dzieci mogą żądać alimentów od rodziców nie jest określony – zgodnie z art. 133§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

 Do którego wydziału należy skierować wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego dziecka?

Właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich). Właściwym miejscowo jest wyłącznie sąd miejsca zamieszkania dziecka, a w przypadku braku miejsca zamieszkania, sąd miejsca jego pobytu. Jeżeli brak i tej podstawy – właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Blog

środa, Luty 24, 2021, 13:21

Sprawy o alimenty swoje kodeksowe wsparcie znajdują w przepisach w art. 128 i nast.. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 • Wymienić tutaj należy:
 • a) roszczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica,b) roszczenie alimentacyjne rodzica od dziecka,c) roszczenie alimentacyjne małżonka od małżonka,d) roszczenie alimentacyjne rodzica na rzecz dziecka od dziadków macierzystych lub ojczystych,e) sprawy o podwyższenie alimentów.
 • f) sprawy o obniżenie alimentów lub zniesienie ich obowiązku.

W sprawach lit. a,b,c,d,e, powodem jest osoba domagająca się alimentów i jej nie obowiązuje opłata od pozwu. W przypadku lit.f, inaczej niż w pozostałych przypadkach, opłata obowiązuje osobę, która jest w sprawie powodem.

Wskazać należy, że w sprawach alimentacyjnych z reguły z pozwem o zasądzenie alimentów występuje podmiot pod opieką, której znajduje się małoletnie dziecko (rodzic, rodzina zastępcza), nadto strona, której status materialny gwałtownie się obniżył np. rozwiedziona żona lub mąż.

O alimenty wystąpić mogą także dziadkowie wobec rodziców, jeżeli dziecko znajduje się postanowieniem sądu pod ich opieką. Jak wspomniano wcześniej osoby występujące z pozwem o alimenty z mocy prawa zwolnione są z opłaty sądowej.

Należy pamiętać, że zwolnienie od opłaty sądowej jest tymczasowe, albowiem jeżeli powództwo zostanie oddalone, to sąd może nałożyć na stronę powodową obowiązek pokrycia kosztów sądowych także tych związanych z opłatą od pozwu. Wprawdzie takie przypadki są incydentalne, nie mniej zdarzają się. Opłata od pozwu o alimenty to opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1. 1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; 2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; 3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; 4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; 5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; 6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 2. 7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
 3. W sprawach o przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 4. Wartością przedmiotu sporu jest wartość alimentów w skali całego roku.

Co do zasady koszty postępowania w sprawach o alimenty ponosi strona wezwana do zapłaty tychże alimentów. Wysokość kosztów uzależniona jest od wysokości ostatecznie zasądzonej kwoty alimentów.

Do innych kosztów procesu w sprawach o alimenty oprócz opłaty od pozwu zalicza się koszty zastępstwa procesowego. Jednakże zaznaczyć trzeba, że jeżeli strony na rozprawie osiągną porozumienie co do wysokości alimentów to ugoda przed sądem spowoduje, iż koszty zastępstwa procesowego co do zasady zniosą się wzajemnie.

Sąd może odstąpić także od nałożenia kosztów procesu na stronę zobowiązaną np. w przedmiocie powołania biegłych sądowych w celu wydania opinii w sprawie, kosztów związanych z zapytaniami wysyłanymi przez Sąd do urzędów pracy czy banków o informacje dotyczące stron procesu i obciąży nimi w całości Skarb Państwa.

Zdarza się, że sąd z urzędu zwalnia zobowiązanego od poniesienia kosztów procesu. Ten wariant brany jest pod uwagę, gdy na pozwanego nałożona została symboliczna kwota alimentów z uwagi na jego sytuację materialną lub gdy wręcz sam pozwany żyje w ubóstwie.

Reasumując – o odpowiedzialności za koszty sądowe w sprawach o alimenty decyduje sąd wydający w sprawie wyrok, który powinien uwzględnić koncyliacyjne rozwiązanie sporu, sytuację majątkową zobowiązanego nadto poprawność roszczenia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.