Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątkuObietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku/ Shutterstock

W małżeństwie podstawowym ustrojem
majątkowym jest wspólność majątkowa. Jednak z wielu powodów
rozdzielność majątkowa zyskuje na popularności. Na zawarcie tzw. intercyzy, jak
potocznie nazywamy umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej, małżonkowie
decydują się z różnych powodów. Różne też są jej konsekwencje prawne.

Owe konsekwencje najczęściej mają charakter gospodarczy, aby uchronić drugiego z małżonków przed egzekucją w
razie niepowodzenia działalności gospodarczej czy  uniknąć odpowiedzialności majątkowej
współmałżonka związanej z zasiadaniem w organach spółek handlowych. Nierzadko
bogaci doświadczeniem z poprzednich związków małżonkowie decydują się na
intercyzę, aby uchronić zgromadzony dotychczas majątek.

Dziś odpowiemy na pytania:

 • jakie skutki dla praw małżonków ma zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej,
 • na jakie prawa wynikające z pozostawania w związku małżeńskim
  rozdzielność majątkowa wpływu nie ma?

Intercyza a prawo do rozporządzania własnym majątkiem

Skutek zawarcia intercyzy
jest taki, że w małżeństwie nie powstaje
tzw. majątek wspólny
. Oznacza to w uproszczeniu tyle, że każdy z małżonków
gromadzi odrębny majątek i uzyskuje dochody wyłącznie dla siebie.

Kiedy w
przypadku wspólności majątkowej wynagrodzenie
za pracę małżonka stanowiłoby majątek wspólny zarówno pracownika, jak i jego
współmałżonka, w przypadku ustalenia rozdzielności majątkowej wynagrodzenie to
stanowi dochód jedynie małżonka – pracownika.

Idąc dalej, każdy z
małżonków na własny rachunek gromadzi przedmioty majątkowe, np. samochód czy mieszkanie. Może samodzielnie
zarządzać własnym majątkiem i podjąć decyzję o jego sprzedaży. W takim przypadku
zgoda współmałżonka na sprzedaż czy
inne rozporządzenie majątkiem nie jest konieczna, co byłoby regułą przy
wspólności majątkowej.

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku

Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.Masz pytanie? Napisz na [email protected]

Co istotne, w przypadku ustalenia rozdzielności na przykład kilka
lat po ślubie
zasadą jest, że nie ma ona mocy wstecznej. Co to oznacza? Jeśli
do dnia powstania rozdzielności majątkowej małżonkowie zdążyli zgromadzić
wspólne składniki majątku, wówczas każdemu z nich przypada w nich udział. Z
reguły udział ten wynosi po 50%.

Przykład: Jeśli małżonkowie
ustanowili rozdzielność po 5 latach małżeństwa, a zaraz po ślubie zakupili
wspólnie nieruchomość, pozostanie ona wspólna. W takim przypadku każde z
małżonków może po podpisaniu intercyzy żądać podziału majątku wspólnego,
podobnie jak po rozwodzie.

Nie oznacza to natomiast,
że małżonkowie nie mogą być współwłaścicielami pewnych przedmiotów czy
składników majątku. Mogą przecież, mimo rozdzielności, zdecydować się na wspólny zakup mieszkania.

Nie sprawi to
jednak, że w małżeństwie ponownie pojawi się wspólność majątkowa i wynikające z
niej konsekwencje.

Będziemy mieli do czynienia z sytuacją analogiczną do tej,
kiedy inne bliskie lub nawet niespokrewnione osoby zdecydują się na wspólny
zakup – kiedy ojciec i syn wspólnie zakupią motocykl czy kiedy partnerzy
wspólnie zakupią mieszkanie.

Opisane wyżej prawa
małżonków do posiadania i gromadzenia własnego majątku wynikają wprost z aktu notarialnego (umowy intercyzy).

Natomiast wiele osób, decydując się na intercyzę, nie wie o tym, że nie wpływa ona na prawo małżonków do
dziedziczenia czy prawo do alimentów
. Może to wywołać duże zaskoczenie.

Istnieje bowiem powszechne przekonanie, że rozdzielność majątkowa odnosi się
także do tych sfer życia majątkowego małżonków.

Obowiązek łożenia na utrzymanie rodziny pozostaje

Rozdzielność majątkowa
nie powoduje wygaśnięcia obowiązku
małżonków do łożenia na utrzymanie rodziny, w tym również drugiego
współmałżonka
.

Z czego to wynika? Otóż kodeks rodzinny i opiekuńczy
wprowadza zasadę, że „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie.

Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do
współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli”. W języku
prawniczym mówimy tu o „obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny”.

Celem takiego
ustawowego obowiązku jest zapewnienie środków do prawidłowego funkcjonowania
rodziny, na którą przecież składają się oboje rodzice oraz ich dzieci. Obowiązek
ten trwa od chwili zawarcia małżeństwa do jego zakończenia, niezależnie od obowiązującego
w małżeństwie ustroju majątkowego.

O jakich kosztach mówimy?
Mamy tutaj do czynienia z roszczeniem o
charakterze
alimentacyjnym.
Dlatego do potrzeb rodziny zaliczamy podstawowe i stałe koszty utrzymania jak:
wyżywienie, koszty utrzymania domu, leczenia, wychowania dzieci.

W przypadku rozdzielności
majątkowej, kiedy jeden z małżonków odmawia łożenia na utrzymanie rodziny,
drugi może wystąpić do sądu z pozwem o zobowiązanie małżonka do uczestniczenia
w tych kosztach.

Z sytuacją taką możemy
mieć do czynienia na przykład jeśli decyzją małżonków żona zrezygnowała z pracy,
aby zajmować się wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz domem, a jedynym źródłem
utrzymania rodziny są zarobki męża. Mimo że małżonkowie z różnych powodów
wcześniej zdecydowali się na rozdzielność majątkową, wciąż pozostają rodziną.

Dlatego mąż będzie obowiązany do partycypowania w kosztach utrzymania dzieci
oraz żony
. Warto dodać, że w tym przypadku żona współdziała dla dobra rodziny
przez osobiste starania w wychowanie dzieci i opiekę nad domem. W ten sposób
spełnia swój obowiązek alimentacyjny.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądała
kiedy mąż, rezygnując z pracy, będzie zajmował się domem i dziećmi.

Ponieważ każdy z członków
rodziny ma prawo do równej stopy, sąd będzie w takiej sytuacji ustalał jakiej
wysokości są usprawiedliwione potrzeby małżonka i dzieci, a także możliwości
majątkowe obojga małżonków.

Intercyza nie zwalnia z alimentów dla małżonka

Zawarcie intercyzy nie
oznacza, że w przyszłości, po orzeczeniu rozwodu, małżonkowie nie będą
zobowiązani do płacenia sobie wzajemnie alimentów.

Podobnie jak w przypadku zobowiązania do łożenia na utrzymanie rodziny, rozdzielność
majątkowa nie wpływa na obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonka
.

Może zatem
stać się tak, że mimo zawarcia intercyzy, po rozwodzie małżonkowie będą
zobowiązani do wzajemnej alimentacji.

Intercyza nie ma wpływu na dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa
nie ma wpływu na zasady dziedziczenia ustawowego. Celem intercyzy jest bowiem ukształtowanie
relacji majątkowych małżonków za życia, nie po śmierci. Dlatego współmałżonek będzie dziedziczył po swojej
zmarłej żonie czy mężu bez zmian
– w pierwszej grupie spadkowej, łącznie z
dziećmi zmarłego, w częściach równych.

Również w przypadku dziedziczenia
na podstawie testamentu intercyza nie będzie wpływała na uprawnienia małżonka
pozostawającego przy życiu. Jeśli został pominięty w testamencie, będzie mógł
dochodzić zachowku
.

Nie oznacza to jednak, że
nie można całkowicie wyłączyć dziedziczenia pomiędzy małżonkami.
Aby to zrobić, małżonkowie muszą udać się do notariusza i zawrzeć umowę, w
której zrzekną się dziedziczenia po sobie
.

Tylko taki dokument, a nie
intercyza, spowoduje, że małżonkowie nie będą mieli praw do dziedziczenia.

Z
taką sytuacją możemy mieć do czynienia na przykład kiedy zawierając drugi
związek małżeński, małżonkowie chcą zabezpieczyć własne dzieci z poprzedniego
związku, aby jedynie one przejęły ich majątek po śmierci.

Sonia Konieczniak, adwokat, mediator

Źródło:

W jaki sposób podzielić majątek firmy w związku z rozwodem małżonków

Od 1993 r. prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji. Rozwodzę się z żoną. Mamy wspólność majątkową. Jak podzielić majątek firmy w zaistniałej sytuacji? W skład firmy wchodzą m.in.

: pomieszczenia – biuro, warsztat, magazyn, znajdujące się w domu mieszkalnym wybudowanym w 1998 r.

z takim przeznaczeniem zawartym w pozwoleniu na budowę, 6-letni samochód dostawczy i samochód osobowy będący do końca roku w leasingu.

RADA

Majątek firmy można podzielić umownie lub sądownie. Szczegóły – w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Przypomnijmy, że wspólność majątkowa małżeńska powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wspólnością majątkową objęty jest również majątek przedsiębiorstwa prowadzonego przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Od chwili rozwiązania małżeństwa dotychczasowa wspólność majątkowa łączna ulega przekształceniu we wspólność w częściach ułamkowych o równych udziałach. Do podziału tego majątku odpowiednio należy stosować przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku (art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; dalej: k.r.o.).

Przewidują one:

• podział umowny (art. 1037 Kodeksu cywilnego; dalej: k.c.),

• podział sądowy (art. 1038 k.c.).

Podział sądowy może mieć miejsce już na etapie wyroku rozwodowego, jak i po jego zapadnięciu. Podział umowny jest możliwy tylko po zapadnięciu wyroku rozwodowego. Wybór jednego z tych sposobów zależy od możliwości wzajemnego porozumienia się byłych małżonków co do sposobu podziału majątku.

Sądowy podział majątku

W skład majątku Czytelnika wchodzi przede wszystkim dom mieszkalny, w którym mieści się też siedziba firmy. Zakładam, że małżonkowie wspólnie go zamieszkują.

Jeżeli tak, to sąd wwyroku rozwodowym orzeknie o sposobie korzystania z tego domu przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim przez rozwiedzionych małżonków.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego domu albo o przyznaniu go jednemu z małżonków, jeśli podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków jest możliwe. Jest to jednak uzależnione od tego, czy drugi małżonek wyrazi zgodę na opuszczenie domu bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego (art. 58 § 2 k.r.o.).

See also:  Trudny podział majątku po rozwodzie

Na wniosek jednego z małżonków sąd może też w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału całego majątku wspólnego z jednoczesnym uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku (ustalenie nierównych udziałów). Musi być jednak spełniony jeden podstawowy warunek – przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu (art. 58 § 3 k.r.o.).

 • Podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi przedsiębiorstwo (jak w sytuacji Czytelnika), podczas postępowania rozwodowego mogłoby ze względu na konieczność dokonania wyceny poszczególnych jego składników spowodować znaczne opóźnienie w postępowaniu sądowym. Dlatego lepszym rozwiązaniem byłoby:
 • • osobne postępowanie o podział majątku dorobkowego małżonków w późniejszym terminie (po zapadnięciu wyroku rozwodowego) lub
 • • umowne uregulowanie tej kwestii.

Decydując się na sądowy podział majątku wspólnego (po zapadnięciu wyroku rozwodowego), należy złożyć wniosek o podział majątku do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku. Podział ten powinien obejmować cały majątek wspólny rozumiany wyłącznie jako aktywa, ale może też objąć ich część.

Długi powstałe w czasie obowiązywania wspólności małżeńskiej nie podlegają rozliczeniu między małżonkami. Praktyka sądowa dopuszcza jednak możliwość – za zgodą małżonków – obciążenia jednego z nich lub obojga w oznaczonych częściach obowiązkiem spłaty określonego długu, co następnie uwzględnia się w rozliczeniach między małżonkami.

Nie ma to jednak skutku względem wierzyciela. Aby wierzytelność stanowiąca dług obciążający majątek wspólny małżonków mogła być wzięta pod uwagę we wzajemnych rozliczeniach, musi powstać w czasie trwania wspólności ustawowej.

Decydujące znaczenie ma jednak data zajścia zdarzenia, z którego wynikła wierzytelność, czyli data zawarcia umowy, wyrządzenia szkody itp.

Umowny podział majątku

Do umownego podziału majątku wspólnego po rozwiązaniu małżeństwa stosuje się odmienne zasady.

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że jeżeli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość (tutaj: dom), umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W przeciwnym razie będzie nieważna.

Ponadto podział ten może objąć cały majątek wspólny lub być ograniczony do jego części (art. 1038 § 2 k.c.). Majątek nieobjęty podziałem w dalszym ciągu będzie stanowił przedmiot współwłasności.

Zawierając umowę, strony mają swobodę w wyborze sposobu podziału majątku wspólnego. Ograniczona jest ona jedynie nielicznymi wyjątkami o charakterze ustawowym, np. nie może rażąco krzywdzić jednego z małżonków.

Należy pamiętać, że dokonując podziału majątku wspólnego, jednocześnie strony powinny dokonać między sobą rozliczeń z tytułu roszczeń powstałych w czasie trwania wspólności ustawowej. Późniejsze dochodzenie roszczeń będzie niemożliwe (art. 45 k.r.o. w zw. z art. 618 § 3 k.p.c.).

Jeżeli do majątku wspólnego małżonków wchodzi przedsiębiorstwo (co ma miejsce w tej sytuacji), należy pamiętać, że czynność prawna mająca za przedmiot ten zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych (w tym samochód) przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej powinna obejmować wszystko, co wchodzi w skład tego przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych (art. 552 k.c.). Dopuszczalny jest więc podział przedsiębiorstwa, gdy w jego wyniku powstaną dwa samodzielne przedsiębiorstwa. Jeśli nie ma takiej możliwości, przedsiębiorstwo może być w wyniku podziału majątku wspólnego przyznane w całości jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego.

• art. 552, art. 73 § 2, art. 1037-1038 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557

• art. 618 § 3 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – Dz.U. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849

• art. 31, 45-46 i 58 ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Dz.U. Nr 9, poz. 59; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 134, poz. 947

Tomasz Leszczyński

referendarz sądowy

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Teraz 39 zł taniej!

Czy zdrada ma wpływ na podział majątku?

Rozwód to bardzo trudne przeżycie, jednak zdarza się, że nie ma innego wyjścia – należy go przeprowadzić. Jedną z najczęstszych jego przyczyn jest zdrada, w wyniku której małżonkowie nie chcą ze sobą w ogóle rozmawiać, w sądzie zaś – iść na żadne ustępstwa. Często poszkodowany małżonek żąda z tego powodu większej części majątku. Czy zdrada ma jednak wpływ na decyzję o jego podziale?

Jaki wpływ ma zdrada na orzeczenie sądu?

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątkuMałżonkowie, którzy padli ofiarą zdrady, bardzo często uważają za oczywiste uznanie winnym przez sąd mężów lub żony, które się tego dopuściły. Jeżeli sąd ma orzec o winie tego, który dopuścił się zdrady, należy wykazać, że dopiero to wydarzenie wpłynęło na rozpad związku. Warto jednak pamiętać, że zdrada wcale nie musi świadczyć o winie małżonka. Jeśli okaże się, że małżeństwo już wcześniej praktycznie nie istniało, a jedynie funkcjonowało „na papierze”, sąd może wydać orzeczenie o winie obu małżonków, albo nawet – o winie małżonka, który został zdradzony.

Jaki wpływ ma zdrada na podział majątku?

Warto pamiętać, że zdrada małżonka nie ma żadnego wpływu na decyzję sądu o podziale majątku, podobnie jak orzeczenie o winie. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, małżonkowie mają prawo do równego podziału majątku, jako że mają takie same udziały w majątku wspólnym.

Od tej zasady istnieją jednak wyjątki, a jeden z małżonków często domaga się, aby podzielić całość w taki sposób, w jaki oboje przyczynili się do powstania majątku wspólnego. Tego typu żądanie może wysunąć również osoba, która z perspektywy sądu jest winna rozpadowi małżeństwa.

Co sąd bierze pod uwagę przy wydawaniu wyroku?

Przy ocenie wkładu małżonków w całość majątku wspólnego, sąd ocenia nie tylko wysokość dochodów, ale także sposób, w jaki owe pieniądze były wykorzystywane.

Niemniej istotny jest także nakład pracy każdego z małżonków w gospodarstwie domowym oraz w opiece nad dziećmi.

Jeżeli jedna ze stron w pewnym momencie straciła dobrą pracę i zaczęła prowadzić „imprezowy” tryb życia, wdając się w liczne romanse, sąd może orzec o nierównym podziale majątku.

Pytanie do notariusza. Dom na gruncie małżonka należy wyłącznie do niego

Obietnice żony przed rozwodem dotyczące majątku

W wielu małżeństwach żona lub mąż dysponują podarowanym na przykład przez rodziców majątkiem, który wykorzystywany jest do zakupu mieszkania lub budowy domu. Nie zawsze pozyskana przy pomocy takich środków nieruchomość jest majątkiem wspólnym małżeństwa.

– Przed naszym ślubem mój mąż dostał dom od rodziców. Po ślubie, za pieniądze ze sprzedaży tej nieruchomości, postawiliśmy inny dom. Czy w razie rozwodu lub śmierci małżonka mam jakieś prawo do tego domu? – pyta w liście do redakcji pani Alina.

W postawionym pytaniu nie wskazuje pani, czyją własność stanowi nieruchomość gruntowa, na której wybudowano nowy dom. W związku z trwałym związaniem budynku z gruntem, w tym przypadku konieczna jest więc analiza pod dwoma względami.

Pierwsza z możliwych sytuacji to ta, gdy dom został wzniesiony na nieruchomości gruntowej stanowiącej majątek osobisty męża. W takim wypadku cała nieruchomość, jak i wzniesiony na niej budynek, stanowić będzie majątek osobisty małżonka, gdyż zgodnie z treścią art. 33 pkt.

10) ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 t.j.) (dalej k.r.i o.): “Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej” (zasada surogacji).

Niemniej jednak, jeśli chce się pani czuć zabezpieczona przed utratą możliwości zamieszkiwania w przedmiotowym budynku mieszkalnym, może się pani zwrócić do męża o ustanowienie na pani rzecz ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności osobistej.

Stosownie do jej treści, będzie pani mogła między innymi dożywotnio i nieodpłatnie zamieszkiwać w domu, o którym mowa i korzystać z całej nieruchomości w zakresie, jaki przysługuje właścicielowi tej nieruchomości.

Druga sytuacja obejmuje stan faktyczny, w którym nieruchomość gruntowa, na której stoi dom, stanowi państwa majątek wspólny.

W takim wypadku wybudowanie domu ze środków pochodzących z majątku osobistego pani męża, a uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości, którą otrzymał w formie darowizny, będzie stanowiło nakład z majątku osobistego małżonka na majątek wspólny. Zasadą wynikającą z dyspozycji przepisów k.

r.io. jest równość udziałów w majątku wspólnym małżonków (art. 43 §1). Stosownie jednak do treści art. 45 §1 zd.2 k.r.io., każdy z małżonków “Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

See also:  Co muszę zrobić, aby zostać opiekunem prawnym syna?

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość́ majątku w chwili ustania wspólności”. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego.

W obu sytuacjach, w wypadku śmierci męża (przy założeniu, że nie powołał on spadkobierców testamentowych) będzie pani dziedziczyła po nim. Wysokość udziału w spadku, w przypadku dziedziczenia ustawowego, zależna jest od faktu istnienia pozostałych spadkobierców i regulowana jest dyspozycjami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 t.j.).

Zaprzeczenie ojcostwa, czyli moja żona jest w ciąży z innym…

To nie scenariusz  telenoweli, ale życie – samo życie.

Małżonkowie Beata i Kamil od dawna żyją wyłącznie jak para lokatorów, a ich małżeństwo to niemalże fikcja literacka. Z różnych względów nie zatroszczyli się jednak o formalne zakończenie małżeństwa.

Życie nie znosi próżni, więc Beata poznała jakiś czas temu w pracy niezwykle szarmanckiego Tomka, a Kamil  zaprzyjaźnił się z sąsiadką Joanną, która jak nikt inny doceniła jego bogate wnętrze. Niedawno okazało się, że Beata jest w ciąży z Tomkiem.

Ciąża Beaty z nowym partnerem poważnie skomplikowała sytuację prawną jej obecnego męża, a stwierdzenie Kamila „nie moje dziecko, nie mój problem” w tym przypadku ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Co musi wiedzieć mąż, którego żona jest w ciąży z innym mężczyzną?

Cóż…przede wszystkim w świetle prawa jest ojcem dziecka swojej żony. Nawet jeżeli w małżeńskiej sypialni od lat hula wiatr, a on widuje swoją połowicę wyłącznie na zdjęciach w internecie – w polskim prawie przyjmuje się domniemanie, zgodnie z którym dziecko urodzone w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od rozwodu jest uznawane za potomka męża matki.

Sytuacji prawnej męża nie zmienią pozasądowe oświadczenia żony, że szczęśliwym tatą jest jej nowy partner ani nawet najbardziej miażdżące dowody na to, że współżycie małżeńskie już dawno ustało.

Po urodzeniu dziecka konieczne będzie wytoczenie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa przed sądem rejonowym i należy to zrobić jak najszybciej, bo w tym przypadku termin na wniesienie pozwu jest dość krótki.

Mężczyzna może zaprzeczyć swoje ojcostwo w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę, nie później jednak niż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Sprawę o zaprzeczenie ojcostwa wytoczyć może również matka, jak i dziecko po uzyskaniu pełnoletności, jednak nie później niż po ukończeniu dwudziestego pierwszego roku życia.

Kolejną rzeczą, o jaką należy zadbać – jest rozwód.

O to również trzeba postarać się jak najszybciej, bo jeżeli małżeństwo zostanie rozwiązane już po narodzinach dziecka, ale przed wydaniem orzeczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, to sąd musi w wyroku rozwodowym zasądzić od męża matki na rzecz dziecka alimenty.

I tu nie pomoże dobra wola młodej mamy, bo zadaniem sądu jest przede wszystkim zatroszczenie się o dobro dziecka, a więc zapewnienie mu środków utrzymania od mężczyzny, który formalnie jest jego ojcem.

Świeżo upieczona eksmałżonka może jednak na zasadzie dżentelmeńskiej umowy nie egzekwować od nieszczęśnika alimentów. Zapewne jednak nie wszystkim panom taka obietnica wystarczy, by spać spokojnie. Jeżeli dziecko urodziło się przed orzeczeniem rozwodu, formalny obowiązek łożenia na nie wygasa dopiero po zapadnięciu wyroku zaprzeczającego ojcostwo.

Po tych wszystkich perypetiach Kamil znów będzie mógł powiedzieć o sobie, że jest stanu wolnego i bez zobowiązań.

Podobne artykuły

 • Badanie DNA dziecka w postępowaniu sądowym – 5 najczęściej zadawanych pytań

Otagowane jako: alimenty, rozwód, zaprzeczenie ojcostwa

Sztuczki rozwodowe: 9 trików, które musisz znać – Marlena Słupińska

Rozwód nierzadko wiąże się z silnym konfliktem, który towarzyszy małżonkom. Ten z kolei wywołuje niezwykle silne emocje, szczególnie gdy oprócz rozstania trzeba załatwić również inne sprawy, takie jak na przykład opieka nad dzieckiem czy podział majątku.

W związku z tym niektórzy małżonkowie stosują różnego rodzaju sztuczki rozwodowe, których celem jest uzyskanie korzystnego dla nich rozstrzygnięcia. W moim kolejnym wpisie wspólnie przyjrzymy się tego rodzaju zagrywkom.

Przedstawię więc listę 9 sztuczek rozwodowych wraz z krótkim ich omówieniem oraz informacjami jak możesz się przed nimi bronić.

Oczywiście, są to tylko najpopularniejsze sztuczki rozwodowe. W praktyce ich lista jest o wiele dłuższa. Być może właśnie padasz ofiarą manipulacji Twojego małżonka i nawet o tym nie wiesz.

Pamiętaj, że jeśli przechodzisz rozwód to jestem w stanie Ci pomóc. Doradzam klientom z całej Polski, w tym online i przez telefon. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i podział majątku. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwodowy) oraz do kontaktu.

Sztuczki rozwodowe

Sztuczka rozwodowa nr 1: Kombinacje przy wycenie prowadzonej działalności gospodarczej

Jeśli jedno z rozchodzących się małżonków prowadzi firmę (w szczególności dużą firmę), to sprawa o rozwód zwykle otwiera szerokie pole do kombinacji.

Najczęściej mamy do czynienia z takim modelem rodziny, w którym mąż prowadzi biznes, a żona zajmuje się domem lub pracuje na etacie. Często nie jest tak zaangażowana w sprawy firmy jak mąż. Nie wie ile firma jest warta, jakie realnie generuje przychody, czy pojawiały się opcje kupna przedsiębiorstwa i jak wygląda struktura kosztów. Nie ma też żadnych relacji z pracownikami i kontrahentami.

To otwiera szerokie pole do kombinacji dla męża, który w czasie rozwodu może podejmować szereg działań, w wyniku których będzie zaniżał wartość firmy, zaniżał obroty, ciął kontrakty. Wszystko po to, aby wyprowadzić w pole biegłego wyceniającego majątek.

Jak możesz ochronić swoje interesy w takiej sytuacji? Przede wszystkim zacznij interesować się firmą odpowiednio wcześniej. Ponadto możesz skontaktować się ze specjalistą, który dokona właściwej wyceny składników majątkowych, których wartości nie jesteście pewni. Nie obawiaj zaangażować specjalistę od wyceny przedsiębiorstw działającego niezależnie od biegłego sądowego.

Sztuczka rozwodowa nr 2: Odejście z pracy albo zmiana zatrudnienia na gorzej płatne

To kolejna sztuczka rozwodowa, która jest dość często praktykowana. Przykładowo, małżonek, który zarabia miesięcznie 10.000 zł, zmienia pracę na taką, w której zarobi jedynie 3 tysiące złotych.

W ten sposób ma on zdecydowanie mniej środków do dyspozycji, a co za tym idzie, spada jakość jego życia. Często część takiego wynagrodzenia jest wypłacana „pod stołem”.

W związku z tym będzie on próbował wykazać przed sądem, że nie jest w stanie płacić alimentów w wysokości, jakiej domaga się druga strona.

Jak walczyć z takim zachowaniem? Otóż na wysokość alimentów mają wpływ nie tylko faktyczne zarobki małżonka, ale także jego zdolności zarobkowe. Musisz się na to powołać. Wówczas sąd może uwzględnić Twój wniosek i zasądzić alimenty w takiej wysokości, jak gdyby mąż zarabiał nadal 10.000 zł. To powinno zmotywować męża do znalezienia lepszej pracy.

Zaniżanie wartości firmy w czasie rozwodu

Sztuczka rozwodowa nr 3: Symulowanie stosowania przemocy w rodzinie  i przestępstw seksualnych

Zachowanie wyjątkowo paskudne, aczkolwiek kobiety coraz częściej bywają okrutne.

Kobiety często kierują przeciwko mężom oskarżenia o:

 • stosowanie przemocy w rodzinie
 • stosowanie przemocy seksualnej (gwałty na żonie)
 • a nawet dotyczące napastowania seksualnego dzieci.

Jeśli te oskarżenia są bezpodstawne, to mogą zniszczyć uczciwemu człowiekowi życie. Szczególnie oskarżenia zw. z wykorzystywaniem seksualnym dzieci mogą tragicznie wpłynąć na życie mężczyzny.

Często panowie padają ofiarami prowokacji. Żony nagrywają z ukrycia męża, który po pracy chciałby napić się alkoholu (co zdarza się, w obliczu stresu spowodowanego rozwodem), a  następnie prowokują i rozkręcają awanturę, żeby móc zadzwonić na policję.

W ten sposób można zgromadzić materiał, który może mieć istotne znaczenie w sądzie. Jeżeli żonie uda się nagrać męża w sytuacji, która może być dowodem na stosowanie przez niego przemocy, policja może założyć tzw. niebieską kartę.

Konsekwencje tego bywają bardzo poważne, albowiem sąd może wówczas orzec rozwód z wyłącznej winy męża, a nawet narażenie na odpowiedzialność karną.

W jaki sposób, będąc mężem, możesz bronić się przed takimi działaniami swojej żony. Przede wszystkim uważaj na to, co mówisz i robisz, panuj nad sobą, miej świadomość, że możesz być nagrywany. Jeśli żona świadomie i bezpodstawnie kieruje przeciwko Tobie odpowiedzialność karną, to jej zachowanie jest przestępstwem. Po konsultacji z prawnikiem powinieneś zawiadomić policję lub prokuraturę.

Sztuczka rozwodowa nr 4: Stosowanie przemocy finansowej

Czasami konflikt pomiędzy małżonkami jest tak silny, że posuwają się oni do bardzo nieprzyjemnych działań. Najlepszym tego przykładem jest odcięcie małżonka od środków do życia.

Wyobraź sobie sytuację, w której to mąż zarabia, a żona zajmuje się domem i wychowywaniem dziecka. Decydują się na rozstanie, jednakże w związku z tym kobieta zostaje bez środków do życia, albowiem mężczyzna nie przekazuje jej żadnych pieniędzy. Żona, która nie ma dochodów, nie może również podjąć pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem, znajduje się wówczas w niezwykle trudnej sytuacji.

Często jest tak, że żonę nawet nie stać na to, aby się rozwieść. I to mimo tego, że mąż dobrze zarabia.

Jakie działania możesz podjąć, jeżeli mąż odciął Cię od środków do życia? Przede wszystkim zaangażuj adwokata, który pomoże Ci wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie Twoich roszczeń. Powinnaś też dążyć do szybkiego podzielenia majątku po rozwodzie.

Zobacz także: Podział majątku po rozwodzie

Nagrywanie męża i manipulacje

Sztuczka rozwodowa nr 5: Nadmuchiwanie kosztów zw. z dziećmi i ograniczanie kontaktów

Będąc rodzicem, doskonale zdajesz sobie sprawę, jak wielką wartością są dzieci. Nic zatem dziwnego, że niektórzy próbują wykorzystywać je jako kartę przetargową podczas rozwodu. Tego typu postępowanie jest oczywiście naganne z moralnego punktu widzenia, niemniej jednak występuje bardzo często.

See also:  Problem z ojcem alkoholikiem - ubezwłasnowolnienie i leczenie

W jaki sposób mogą być wykorzystywane dzieci? Otóż przede wszystkim rodzic, z którym dziecko mieszka, może próbować generować niepotrzebne koszty związane z ich utrzymaniem. W tym celu może je zabierać na prywatne wizyty do lekarzy, kupować im różnego rodzaju rzeczy, które nie mają żadnego uzasadnienia w potrzebach.

Dzieci mogą być również wykorzystywane w trakcie realizacji kontaktów. Rodzic, który powinien je wydać, może symulować ich chorobę bądź też nie wyrażać zgody na widzenie z innych powodów. Także rodzic, który zabiera dzieci na kontakt, może dopuszczać się rozmaitych nadużyć, na przykład kupować drogie prezenty lub składać atrakcyjne obietnice.

Co możesz zrobić w takim przypadku? Jeżeli sąd wydał postanowienie zabezpieczające w toku postępowania rozwodowego w przedmiocie wykonywania kontaktów, sprawa jest stosunkowo prosta. Możesz bowiem zagrozić drugiej stronie, która uniemożliwia realizację kontaktów, karą pieniężną.

W tym celu musisz jednak wnieść sprawę do sądu. Uzasadnione może być również skorzystanie z pomocy psychologa.

Jeżeli bowiem widzisz, że zachowanie drugiego rodzica negatywnie wpływa na kondycję psychiczną dziecka, warto uzyskać opinię psychologiczną, która następnie będzie stanowić istotny dowód w sprawie.

Sztuczka rozwodowa nr 6: Przeciąganie postępowania

Zapewne wiesz, że polski wymiar sprawiedliwości nie należy do najszybszych. Wynika to z wielu powodów, jednakże na czas trwania postępowań mają wpływ również strony.

Niektórzy bowiem przedkładają sądowi kolejne zwolnienia lekarskie będące usprawiedliwieniem ich nieobecności, zgłasza kolejnych świadków, aby tylko jak najbardziej wydłużyć postępowanie.

Musisz przy tym pamiętać, że w dużych miastach na kolejny termin w sprawie nierzadko czeka się kilka miesięcy.

Co może mieć na celu tego typu zachowanie? Otóż na przykład mąż, który dysponuje zdecydowanie większymi środkami, może liczyć, że z czasem żona wyda swoje pieniądze i zgodzi się na bardziej niekorzystne warunki rozstania.

Przeciąganie postępowania rozwodowego

Sztuczka rozwodowa nr 7: Manipulowanie dziećmi

Choć właściwie trudno to rozpatrywać w kategoriach sztuczki rozwodowej. Często takie zachowanie nie jest wynikiem wyrachowania, ale dzieje się poniekąd samoistnie na skutek emocji towarzyszącym rozwodowi. Aczkolwiek ostatnio prowadziłam kilka spraw, w których manipulowanie dziećmi było ewidentnie świadomą rozgrywką matki.

Bardzo często jest tak, że w po tym jak małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu, wówczas zamieszkują razem. Dzieci mieszkają z jednym z rodziców – najczęściej z matką.

Wówczas dzieci w miarę upływu czasu stają się coraz bardziej negatywnie nastawione przeciwko ojcu. Często wręcz nie chcą się z nim spotykać.

Oczywiście zwykle jest to wynikiem działania matki, która szczuje dzieci przeciwko ojcu.

Takie postępowanie matki może być tragiczne w skutkach. Może bowiem doprowadzić do zerwania więzi ojca z dziećmi.

Jak bronić się w takim wypadku? Otóż ojciec powinien dążyć do jak najszybszego uregulowania kontaktów z dzieckiem. Można to zrobić jeszcze w trakcie sprawy rozwodowej, stosując tzw. zabezpieczenie kontaktów. Można także wnioskować o przeprowadzenie badań dzieci przez biegłego psychologa, który często (choć nie zawsze) jest w stanie zdemaskować stosowaną przez matkę manipulację.

Zobacz także: Sprawy o kontakty z dziećmi i alimenty

Sztuczka rozwodowa nr 8: Zaangażowanie detektywa lub „detektywów społecznych”

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kreatywność wielu osób nie zna granic. Małżonkowie często wykorzystują wspólnych znajomych, aby zebrać informacje na temat drugiego z małżonków.

Jeśli doszło do tego, że małżonkowie nie mieszkają już razem, to zdarza się, że w tym celu używa się także dzieci. Dzięki temu łatwiej jest obciążyć winą drugiego małżonka.

Dzięki takim działaniom, wiadomo gdzie szukać słabości po jego stronie.

Oczywiście, oprócz tych „domorosłych” sposobów są także bardziej klasyczne. Należy do nich zaangażowanie licencjonowanego detektywa, który będzie śledził małżonka i zbierał dowody przeciwko niemu. Zwykle zaangażowanie detektywa stawia śledzonego małżonka w bardzo złej sytuacji przed sądem.

Jak możesz się bronić? Przede wszystkim uważaj na to z kim i o czym rozmawiasz, a najlepiej nie opowiadaj nikomu o swoich problemach, poza naprawdę zaufanymi osobami. Nigdy bowiem nie wiesz, czy możesz zaufać obcej osobie, nawet jeśli ta wydaje Ci się bardzo miła oraz przyjazna.

Przed detektywem bardzo trudno jest się obronić. Najlepszą strategią jest szybkie parcie do uzyskania rozwodu, aby dać detektywowi jak najmniej czasu na przygotowanie materiału przeciwko Tobie.

Sztuczka w sprawie o rozwód

Sztuczka rozwodowa nr 9: Przygotuj się do rozwodu odpowiednio wcześniej

A na koniec rozwiejmy pewien utarty mit. Otóż rozwodzącym się małżonkom często wydaje się, że ich prawnik rozwodowy będzie w toku rozprawy wyciągał różne sztuczki rozwodowe, niczym królika z kapelusza. I czasami rzeczywiście tak to wygląda.

Niemniej to ile takich „królików z kapelusza” uda się wyciągnąć w czasie Twojego rozwodu, w dużej mierze zależy od Ciebie.

Musisz zacząć przygotowywać się do rozwodu odpowiednio wcześniej. Warto skonsultować się z adwokatem już wówczas, gdy w Twoim małżeństwie zaczyna dziać się źle (np. gdy podejrzewasz małżonka o zdradę). Dzięki temu będziesz mieć czas, aby obrać strategię procesową.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Małżonek odpowie za firmowe zobowiązania

Mąż ma firmę. Często podejmuje nieprzemyślane decyzje. Od dawna nie układało się między nami, zdecydowałam więc, że chcę rozwodu. Czy gdy skończy się sprawa rozwodowa, będę mogła przestać martwić się długami męża (zdarzało się, że odbierałam telefony z pogróżkami od jego wierzycieli)?

Była żona czy mąż odpowiedzą tylko za te długi, które powstały przed dniem rozwodu. Chyba że mieli umowę o rozdzielności majątkowej – wtedy odpowiedzialność za długi nie wchodzi w grę.

Szansę na uniknięcie odpowiedzialności ma też rozwiedziony małżonek, który nie godził się na zaciągnięcie zobowiązania (chyba że dług został zaciągnięty w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny).

 • Czytaj także:
 • Co warto wiedzieć o zaciąganiu długów przez małżonków
 • Mąż nie płacił, więc skarbówka pójdzie do żony
 • Do zaciągnięcia kredytu potrzebna jest zgoda małżonka
 • Czasem dobrze nie mieć wspólnego majątku

Rozwiedziony małżonek może też odpowiadać za zaległości podatkowe byłej żony czy męża. Nie za wszystkie jednak, tylko za te, które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej.

Trzeba też pamiętać, że długi hipoteczne są zaspokajane z nieruchomości, na której zostały zabezpieczone. Gdy dom lub mieszkanie zostały kupione do majątku wspólnego, za długi odpowiadają oboje małżonkowie, mimo rozwodu. I niezależnie od tego, które z nich po rozwodzie mieszka w domu lub mieszkaniu.

Autopromocja

Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Żona ma zwyczaj nieinformowania mnie o różnych swoich decyzjach. Czy jest szansa, abym mógł się skutecznie sprzeciwić niektórym jej pomysłom?

Z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika wyraźnie, że małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. Nie wymaga żadnej szczególnej formy, ale dla celów dowodowych dobrze mieć potwierdzenie odbioru przesyłki poleconej zawierającej sprzeciw pisemny. Nie będzie wtedy wątpliwości, że złożyliśmy kontrahentowi małżonka sprzeciw wobec konkretnej czynności. Pamiętajmy tylko, że nie każdej czynności się sprzeciwimy. Jeśli żona będzie chciała kupić np. czajnik, to jest to czynność w bieżących sprawach życia codziennego, a tej sprzeciwić się nie możemy. Podobnie jest z czynnościami zmierzającymi do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Czy konkubentowi grozi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe partnera?

Wśród osób, do których może się zwrócić fiskus o uregulowanie zaległości podatkowych, znalazła się również osoba pozostająca z podatnikiem w faktycznym pożyciu i współdziałająca z nim w prowadzeniu biznesu.

Jeśli dojdzie w tym czasie do powstania zaległości podatkowej, może za nią odpowiadać. Ale muszą być spełnione konkretne przesłanki.

Konkubent (konkubentka) muszą stale (a nie tylko okazjonalnie) współdziałać z podatnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej, z którą związane są zaległości. Poza tym muszą osiągać korzyści z działalności prowadzonej z podatnikiem.

Ważne jest też, że zaległości muszą być związane z prowadzoną przez niego działalnością. Jeśli zatem dotyczą innych zobowiązań podatkowych niż te, które wynikają z prowadzenia firmy, to konkubent (konkubentka) nie poniesie za nie odpowiedzialności.

Co ważne, przepisy nie wymagają, aby współdziałał przy prowadzeniu działalności na podstawie umowy o pracę czy zlecenia. Wystarczy, że organy podatkowe wykażą, że współdziałał stale (niezależnie od tego, na jakiej podstawie, a nawet bezumownie) i czerpał korzyści.

Leave a Reply

Your email address will not be published.