Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodzie

Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodziePieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodziefot. istock / / Thinkstock

W ubiegłym roku w Polsce rozwiodło się ponad 66 tysięcy małżeństw. Wiele par nie zdaje sobie w pełni sprawy z konsekwencji jakie niesie ze sobą ślub, bowiem to nie tylko przysięga miłości i wierności, lecz także pakt prawny. Warto więc pamiętać, że decyzja o jego rozwiązaniu przysparza niekiedy wielu problemów i wiąże się nie tylko z opłatami, ale także z nowymi zobowiązaniami takimi jak np. alimenty. Expander radzi, by nagły zwrot w życiu wykorzystać na refleksje nad finansową ochroną siebie i rodziny.

Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodzie

Planowanie zakupu polisy na życie

Po rozstaniu wciąż jesteśmy odpowiedzialni za swój majątek, a przede wszystkim za utrzymanie dzieci.

To dobry moment na zakup ubezpieczenia, bowiem w razie nieszczęśliwego zdarzenia to właśnie one, dotknięte konsekwencjami rozwodu, ucierpią dodatkowo – zarówno emocjonalnie, jak i finansowo.

Posiadanie polisy na życie i uposażenie dzieci na wypadek naszej śmierci, zagwarantuje im świadczenie, które chociaż nie zastąpi rodzica, z pewnością pomoże odnaleźć się w trudnej sytuacji i usamodzielnić.

Zakup stosownego produktu ubezpieczeniowego stanowi więc istotne zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, a polisa na życie powinna wchodzić w zakres planu finansowego. Gwarancja wypłaty świadczenia wtedy, gdy najbliżsi będą tego najbardziej potrzebować z pewnością warta jest wszystkich środków przeznaczonych na zakup ubezpieczenia.

Aktualna polisa na życie

Jeżeli już posiadamy polisę, nie warto z niej zrezygnować. Dobrym pomysłem będzie natomiast zastanowić się, czy w obecnej sytuacji jej zakres nadal jest zgodny z oczekiwaniami. Należy pamiętać, że jeśli uposażony został współmałżonek, sam rozwód nie wpłynie w żaden sposób na ważność tego zapisu.

Jeśli zatem nie chcemy, aby w razie śmierci świadczenie przypadło byłej żonie czy byłemu mężowi, warto dokonać stosownych zmian w polisie. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o zmianę osoby uposażonej. To dobry moment, by wskazać inne osoby, na których nam zależy, np.

swoje dzieci czy rodzinę można to zrobić w każdym momencie trwania polisy i jest to bezpłatne.

Co ważne, polisa nie wchodzi w skład podziału majątku. Oznacza to, że nie ma możliwości podzielenia ubezpieczenia pomiędzy współmałżonków w trakcie rozwodu, bowiem należy ona do jego posiadacza.

Niezależnie od tego czy małżeństwo miało rozdzielność majątkową czy nie, a polisa została nabyta przed lub po ślubie, stanowi wyłącznie jego własność.

Warto dodać, że także w przypadku dziedziczenia polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Polisa dla singla

Fakt, że część osób po rozwodzie pozostaje sama, nie oznacza, że polisa nie jest już potrzebna. Zamiast rezygnować, wystarczy dostosować ją do obecnych potrzeb. Przykładowo można zmienić zakres ubezpieczenia np. dodając dodatkowy zakres ochrony.

Przy wyborze ubezpieczenia dla singla większy nacisk powinien być położony na zdarzenia niezwiązane bezpośrednio ze śmiercią ubezpieczonego. Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą być ubezpieczenia wypadkowe. Należą one do ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego.

Nie są to jednak typowe polisy na życie ponieważ w tego typu rozwiązaniach świadczenie z tytułu śmierci stanowi dodatek, a samo ubezpieczenie jest finansowym zabezpieczeniem w przypadku powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego, powstania trwałego inwalidztwa, a także od umiarkowanych skutków wypadków (np.

30-40% uszczerbku na zdrowiu). Zazwyczaj wypłata następuje w takim procencie sumy ubezpieczenia w jakim procencie nastąpił uszczerbek na zdrowiu.

Nowa rodzina, nowa polisa

Po pewnym czasie od zakończenia związku, możemy zdecydować się na założenie nowej rodziny. W planach mogą pojawić się kolejne dzieci, a wraz z nimi – nowe potrzeby. Może się zatem okazać, że obecna polisa jest niewystarczająca.

W takiej sytuacji należy realnie ocenić potrzeby swoje i swoich bliskich. W chwili zawarcia związku małżeńskiego, narodzin czy adopcji dziecka, niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość podwyższenia składki (np.

o 10%, 20%, 30%), podnosząc tym samym sumę ubezpieczenia.

Ubezpieczający składa wniosek o zadeklarowaną wartość procentową przed kolejną rocznicą polisy. Co ważne, zmiana taka nie wymaga dodatkowych badań lekarskich.

Należy przy tym pamiętać, że życie po rozwodzie może ułożyć się na wiele sposobów i nigdy nie wiadomo jak potoczy się dalej.

Warto natomiast bez względu na okoliczności zadbać o finansowe bezpieczeństwo zarówno dla siebie, jak i bliskich nam osób.

Michał PiestrzyńskiExpander Advisors 

Źródło:Informacja prasowa Tematy Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodzie

Obligacje MPWiW S.A. – stałe 10%, inwestycja od 5000 zł. Zapisy 13-23 czerwca.

Pieniądze z polisy ubezpieczeniowej po rozwodzie

Awaria w banku, problemy z logowaniem do konta? Napisz do redakcji

Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu

Pieniądze na polisie ubezpieczeniowej a rozwód

Polisa na życie jest typową umową ubezpieczenia którą nabywamy najczęściej wówczas, gdy zakładamy rodzinę, pracujemy, wychowujemy dzieci. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i swoje czyny, ale również za innych – za naszych bliskich.

Kupując ubezpieczenie na życie najczęściej jako uposażonych wskazujemy współmałżonka oraz dzieci.

Co się dzieje w sytuacji, gdy podejmiemy decyzję o rozwodzie? Czy polisa podlega podziałowi? Czy była żona lub mąż otrzyma świadczenie z polisy w razie naszej śmierci? Zapraszam do lektury.

Polisa na życie nie wchodzi w skład majątku do podziału. Co to oznacza? Oznacza to, że nie ma możliwości podzielenia się polisą po rozwodzie. Polisa należy do osoby, której ubezpieczenie daje ochronę (ubezpieczonego).

Jest wyłącznie jego własnością, niezależnie od tego, czy została zawarta przed czy po ślubie. Niezależnie od tego, czy małżeństwo ma wspólnotę majątkową czy nie. Żeby nie być gołosłowną, odwołam się w tym względzie do orzeczenia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2014 roku sygn.

akt II Ca 114/13 gdzie sąd wyjaśnił, co następuje: „Przyjmuje się, że polisy na życie nie wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków przede wszystkim z uwagi na imienne określenie beneficjenta.

Wierzytelność wynikająca z takiej umowy może być dochodzona jedynie przez samego ubezpieczonego lub w przypadku jego śmierci przez osobę przez niego wskazaną (tj. uposażonego).

W sytuacji, gdy w trakcie małżeństwa do polisy upoważniliśmy współmałżonka, po rozwodzie mamy możliwość dokonania zmiany osoby uposażonej, bez żadnych dla Nas konsekwencji. Jeżeli jednak tego nie dokonamy, na skutek zapomnienia, w przypadku Naszej śmierci do tej osoby trafią środki pieniężne pomimo tego, że strony się rozwiodły.

Podobnie zresztą jest w przypadku dziedziczenia. Polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Zgodnie z artykułem 831 § 1 kodeksu cywilnego, ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może zawrzeć również umowę na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Dla kontrastu, aby zauważyć złożoność zagadnienia i nie generalizować, że każda z umów ubezpieczenia stanowi Nasz wyłączny przedmiot dyspozycji wskazać należy na ubezpieczenie na życie z funkcją kapitałową.

Nie jest to typowa umowa ubezpieczenia na życie sensu stricto, ale umowa, której podstawowym celem jest gromadzenia oszczędności na fundusz kapitałowym.

Środki te są inwestowane przez ubezpieczyciela w imieniu ubezpieczonego zazwyczaj w zakup jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, z założeniem uzyskania zysku z takiej operacji. Środki z tego  rodzaju umowy są zaliczane do majątku wspólnego małżonków, zatem będą też podlegać podziałowi po rozwodzie.

Polisa na życie a rozwód – odpowiadamy na najczęstsze pytania

Ubezpieczenie na życie to zabezpieczenie dla naszych bliskich, gdy nas zabraknie. Ale co dzieje się z polisą na życie w razie rozwodu lub śmierci? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące polis życiowych. Czy polisa wchodzi do masy spadkowej? Który małżonek dostanie pieniądze?

Ubezpieczenie nie należy do masy spadkowej

Świadczenia z ubezpieczeń nie wliczają się do tzw. masy spadkowej. Ubezpieczający sam decyduje, kto otrzyma pieniądze po jego śmierci.

Przez to, że ubezpieczenia „omijają” postępowanie spadkowe, pozwalają przekazać środki wybranym przez ciebie osobom, nie tylko spokrewnionym.

Dodatkowo uzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela jest szybsze i łatwiejsze niż dziedziczenie spadku.

PAMIĘTAJ! O tym, kto otrzyma środki z ubezpieczenia na życie, decyduje ten, kto zawiera umowę ubezpieczenia!

Polisa na życie a rozwód

Polisa na życie nawet mimo wspólnego opłacania składek nie wlicza się do wspólnego majątku. Po rozwodzie wciąż należy ona wyłącznie do osoby, która zawarła umowę ubezpieczenia. Jednak nowy początek to dobry moment, by przyjrzeć się umowie i ewentualnie zmienić zakres ubezpieczenia lub osoby uposażone.

Która żona otrzyma środki z ubezpieczenia?

Ogólne sformułowania typu „żona” lub „dzieci” mogą być niewystarczające, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe twoim bliskim. Jeśli w umowie jest zapis „żona”, będzie on dotyczył twojej aktualnej małżonki.

Ubezpieczenie od śmierci rodziców po rozwodzie

Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz zapewnić bezpieczeństwo finansowe także swoim dzieciom z poprzednich związków, tak by nie były one poszkodowane postępowaniem spadkowym.

See also:  Żona urodziła nie moje dziecko - wykorzystanie faktu w sprawie rozwodowej

Jeśli chcesz, możesz zabezpieczyć również byłą partnerkę z tytułu twojej śmierci, mimo że nie jesteście już małżeństwem. Żeby to zrobić, wymień ją w polisie z imienia i nazwiska.

W ten sposób możesz uposażyć dowolne osoby, bez względu na stopień pokrewieństwa.

Kiedy uposażony umrze przed ubezpieczonym

Z kolei jeśli twoja małżonka umrze przed tobą, a była w twojej polisie na życie wskazana jako osoba uposażona, suma ubezpieczenia zostanie podzielona między kolejne osoby uprawnione do świadczenia zgodnie z twoją wolą. Jeśli jednak nikt inny poza żoną nie był uprawniony, wtedy świadczenie to zostanie rozdysponowane zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.

A jeśli nikt nie został wskazany w polisie?

Podobnie sprawa wygląda w sytuacji, gdy w polisie nie ma określonych uposażonych. Wtedy postępowanie odbywa się zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Żeby tego uniknąć i wykluczyć niektórych uposażonych lub mieć pewność, że osoby, na których ci zależy są zabezpieczone, zawczasu skontaktuj się z ubezpieczycielem.

Jak zmienić zapisy w polisie?

W każdej chwili, nie tylko w przypadku śmierci małżonka czy rozwodu możesz zmienić osoby uposażone, które otrzymają środki z twojego ubezpieczenia.

W tym celu skontaktuj się ze swoim ubezpieczycielem, np. przez infolinię lub, jeżeli wolisz, ze swoim agentem.

Możesz także zmienić zakres ochrony lub zwiększyć sumę ubezpieczenia.

Polisa dla nowej rodziny

Jeśli zdecydujesz się założyć nową rodzinę, pomyśl też o zawarciu zupełnie nowej umowy ubezpieczenia lub zwiększeniu zakresu obowiązującej ochrony. Ponieważ mogą pojawić się kolejne dzieci, ich przyszłość również warto zabezpieczyć.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe w chwili zawarcia  małżeństwa, narodzin czy adopcji dziecka dają możliwość podwyższenia składki i podniesienia sumy ubezpieczenia.

Bez względu na okoliczności, pamiętaj o tym, by zadbać o finansowe bezpieczeństwo swoje i bliskich.

UbezpieczoneDziecko.pl

Liczba rozwodów w Polsce rośnie. Według ostatnich danych statystycznych w ubiegłym roku rozwiodło się ponad 66 tys. małżeństw. Jak rozwód wpływa na kwestie ubezpieczeniowe? Co z zawartą polisą na życie oraz ubezpieczeniem dziecka? Jak postępować po rozstaniu, aby nie wpłynęło to negatywnie na sytuację finansową dziecka i jego przyszłość?

Rozwód to trudny okres zarówno dla rozchodzącej się pary, jak i dla ich dzieci. Odpowiedzialność za przyszłe losy dzieci spoczywa także na rozwiedzionych rodzicach. Jeśli rozwód sprowadzić tylko do sfery prawnej, do rozwiązania pozostaje wiele spraw, które przez lata mąż i żona zapisywali na wspólne konto. Spotkanie z doradcą finansowym lub ubezpieczeniowym będzie w tym celu bardzo pomocne.

Sięgnij po polisę na wyciągnięcie ręki

Co z polisą po rozwodzie?

Czy z chwilą rozwodu należy anulować polisę posagową dla dziecka lub polisę na życie? Szczególnie w przypadku polisy posagowej to krok mało rozsądny. Po rozstaniu rodziców dziecko tym bardziej powinno być odpowiednio zabezpieczone finansowo, a sama polisa posagowa w wyniku rozstania rodziców czy opiekunów dziecka nie „przepada”.

Polisa ubezpieczeniowa dla dziecka jest produktem, który po rozwodzie rodziców wymaga pewnych uregulowań prawnych, ale tylko w niektórych przypadkach.

Sytuacja jest jasna, jeżeli osobą uposażoną do otrzymania świadczenia np. w przypadku śmierci rodzica jest dziecko.

Natomiast gdy w umowie ubezpieczeniowej widnieje nazwisko byłego współmałżonka, z chwilą rozwodu należy zmienić ten zapis.

Do uregulowania pozostaje także kwestia opłacania składek. O ile w małżeństwie nie miało znaczenia kto co miesiąc wpłacał na konto ubezpieczonego, po rozwodzie warto precyzyjnie określić nowe warunki, tak by nie straciło na tym dziecko. Nieregularne uiszczanie składek może wpłynąć na ich wysokość.

Ubezpieczenie na życie a rozwód

Polisa na życie dotyczy zwykle wszystkich członków rodziny, a więc współmałżonków i dzieci. Z chwilą wzięcia rozwodu warto przejrzeć warunki oraz zasady, na których opiera się aktualna polisa ubezpieczeniowa.

Jeżeli w razie śmierci świadczenie nie ma przypaść byłej żonie lub byłemu mężowi, należy dokonać odpowiednich zmian w polisie na życie. Wystarczy złożyć u ubezpieczyciela odpowiedni wniosek o zmianę osoby uposażonej.

Czynności przepisania można bezpłatnie dokonać w każdym momencie trwania polisy.

Polisa niepodzielna

Polisa nie wchodzi w skład podziału majątku, a więc nie ma możliwości podzielenia ubezpieczenia pomiędzy współmałżonków w trakcie rozwodu, bo polisa należy wyłącznie do jego posiadacza (i to niezależnie od tego czy małżeństwo miało rozdzielność majątkową czy nie, a polisa została nabyta przed lub po ślubie). Ponadto w przypadku dziedziczenia polisa na życie nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Dobre produkty ubezpieczeniowe są na tyle elastyczne, że pozwalają je dostosować do własnych zmieniających się potrzeb. Dlatego warto zadbać o to, aby polisa posagowa i ubezpieczenie na życie spełniały indywidualne oczekiwania. Bezpieczeństwo dzieci, rodziny i najbliższych jest najważniejsze. 

Redakcja portalu: ubezpieczonedziecko.pl

Zobacz możliwości ochrony dla dziecka

Opublikowano01.01.70    

Średnia ocena: 5

Dziękujemy za oddanie głosu.

Ubezpieczenie żony – wypłata świadczenia i zakres polisy

Spis treściPokaż wszystkie

Porównaj oferty

Jak właściwie wygląda ubezpieczenie współmałżonka lub partnera, na czym to polega oraz jakie są korzyści z takiego rozwiązania? Przyjrzyjmy się bliżej kwestii ubezpieczenia najbliższej nam osoby, by wiedzieć, jakie rozwiązanie będzie najlepsze w naszym przypadku.

Żonę, męża lub partnera bądź partnerkę możemy zabezpieczyć na dwa sposoby. Przede wszystkim możemy uposażyć, czyli wskazać w umowie jako osobę, która w całości otrzyma świadczenie z tytułu naszej śmierci. Otrzyma wówczas sumę ubezpieczenia, na jaką się ubezpieczyliśmy, np. 200 000 zł.

Jest to zabezpieczenie, które nie podlega podatkowi spadkowemu. A samo świadczenie można przeznaczyć na dowolny cel – np. na spłatę kredytu. Możemy również wykupić ochronę na współmałżonka czy partnera – wiele ubezpieczeń na życie oferuje taką możliwość. Wówczas w cenie jednej składki opłacamy ochronę dla dwóch osób.

Jednak współubezpieczonych może być nawet kilka osób, w tym dzieci, rodzice czy dziadkowie.

Polisa na życie w tzw. wariancie rodzinnym wygląda jak ubezpieczenie grupowe, bo ubezpieczonych jest więcej niż jedna osoba, ale posiada wszystkie zalety ubezpieczenia indywidualnego: możliwość zmiany zakresu ochrony i wysokości odszkodowania, dopisywanie do polisy kolejnych współubezpieczonych itp.

Jak zgłosić żonę do ubezpieczenia?

Jeśli nie zgłosiliśmy żony przy zawieraniu polisy na życie czy weszliśmy w związek małżeński w trakcie jej trwania, nic straconego.

Wystarczy zgłosić ten fakt do towarzystwa, które przekalkuluje składkę – z powodu nie tylko nowej osoby, ale być może innego zakresu ochrony dla niej. Zgłoszenie żony do ubezpieczenia może nastąpić z reguły w każdą rocznicę polisy. Jeśli rocznica przypada np.

, na koniec roku, warto zawiadomić ubezpieczyciela jeszcze w listopadzie, najlepiej na 30 dni przed kolejną rocznicą polisy.

W jaki sposób skonstruować polisę, aby skorzystała z niej żona?

Najlepsza polisa na życie to taka, która sprawdza się w nieszczęśliwych sytuacjach, na które nie mamy wpływu. Dobrze będzie zatem, jeśli wszyscy ubezpieczeni będą mieli szeroki zakres ochrony. Przy czym dodatkowym rozszerzeniem polisy dla żony czy partnerki powinno być m.in.

:

 • medyczne assistance,
 • urodzenie dziecka,
 • pakiet zdrowotny (z dostępem do badań i lekarzy różnych specjalizacji).

Czemu jest to tak ważne? W chwili, gdy planujemy powiększenie rodziny – możemy skorzystać otrzymać świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, narodzin dziecka czy operacji chirurgicznej. W tego typu dodatkach trzeba jednak liczyć się za karencją.

Przykładowo – wiele ubezpieczeń na życie na świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przewiduje 9 czy nawet 12-miesięczną karencję, co oznacza, że kupując polisę już w ciąży – nie otrzyma się świadczenia.

Istotny również jest pakiet zdrowotny, który uwzględnia np. prowadzenie ciąży, co w dzisiejszych czasach jest kosztowne.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie oferuje w tym zakresie pełnego pakietu świadczeń i wiele badań musimy opłacać samodzielnie, ponadto – wizyty u ginekologa poprzedzają długie kolejki, co powoduje, że w nagłej, pilnej sytuacji – kobieta w ciąży ma utrudniony dostęp do lekarza.

Przy pakiecie zdrowotnym – możemy, często bez ograniczeń, korzystać z wizyt u specjalisty, na wizytę którego czekamy maksymalnie do kilku dni roboczych. Oznacza to, że polisa pozwala nam zaoszczędzić na wizytach prywatnych oraz wielu badaniach, które w czasie ciąży należy wykonać.

Wiele chorób dotyka niemalże wyłącznie kobiet jak np. choroby tarczycy. Nadczynność, niedoczynność tarczycy czy choroba Hashimoto wymagają regularnych wizyt, ponieważ leczenie jest konieczne przez całe życie.

Endokrynolog potrzebny w tej chorobie – to lekarz, do którego obecnie ciężko jest szybko się dostać na wizytę. Dzięki pakietowi zdrowotnemu – tego rodzaju problemy zostają, przynajmniej finansowo, rozwiązane.

Porównaj oferty

Ile kosztuje ubezpieczenie żony w polisie na życie?

O ile uposażenie bliskiej osoby nic nie kosztuje, o tyle ubezpieczenie żony wiąże się z opłacaniem składek należnych za polisę. Zwykle jednak jest to niedrogi wydatek. Osoba, która już posiada wykupione ubezpieczenie i chce objąć ochroną także innych członków rodziny, zwykle nie musi płacić więcej niż 50 zł miesięcznie. Oczywiście wszystko zależy od zakresu ochrony.

See also:  Zabezpieczenie żony po złych decyzjach męża

Ubezpieczenie żony jest możliwe w ramach polisy Pru – Komfort Życia. Produkt ubezpieczeniowy kosztuje już od 40 złotych miesięcznie, natomiast poziom ochrony można dopasować do własnych potrzeb.

Wysokość odszkodowania wynosi już od 10 000 złotych, natomiast szereg umów dodatkowych zabezpiecza nie tylko na wypadek śmierci, ale także w sytuacjach takich, jak np.

poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy też niezdolność do pracy.

Polisę dla żony oferuje także towarzystwo ubezpieczeniowe Warta. W ramach polisy na życie dla całej  rodziny, która kosztuje już od 59 zł miesięcznie, można objąć ochroną wszystkie bliskie osoby, w tym także współmałżonkę. Ubezpieczenie zapewnia wsparcie finansowe w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, takich jak np.

pobyt w szpitalu, operacja, zdiagnozowanie choroby nowotworowej czy trwały uszczerbek na zdrowiu. W zależności od wybranego wariantu polisy można liczyć także na odszkodowanie z tytułu narodzin dziecka lub wnuka oraz Assistance medyczny.

Pakiet przydaje się, kiedy konieczny jest transport medyczny, rehabilitacja lub pilna wizyta lekarska.

Ubezpieczenie żony jest dostępne również w Nationale-Nederlanden. Oferowana przez TU grupowa polisa na życie może zostać wykupiona za pośrednictwem pracodawcy. Ubezpieczenie w wariancie Moja Rodzina chroni na wypadek sytuacji takich, jak:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy,
 • śmierć ubezpieczonego wskutek zawału lub udaru,
 • pobyt w szpitalu małżonka,
 • pobyt w szpitalu dziecka,
 • urodzenie dziecka,
 • poważne choroby małżonka,
 • poważne choroby dziecka,
 • śmierć dziecka,
 • śmierć małżonka,
 • śmierć rodziców.

Dodatkowo można dokupić pakiet Moje Zdrowie – wtedy ubezpieczony zyskuje także ochronę na wypadek: uszczerbku na zdrowiu, zdiagnozowania poważnego schorzenia, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, operacji, leczenia specjalistycznego oraz rekonwalescencji. Dostępne są również pakiet Assistance i platforma dietetyczna www.nn.jedzdlazdrowia.pl. Cena polisy zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem.

Polisę dla żony oferuje także Generali. Ubezpieczenie Z myślą o życiu PLUS zapewnia wysoką sumę ubezpieczenia w razie śmierci, a wypłata świadczenia w pełnej wysokości jest gwarantowana już od 1 dnia ochrony. Dodatkowo polisa chroni także na wypadek zdiagnozowania jednej z 40 poważnych chorób, np.: nowotworu, udaru lub stwardnienia rozsianego oraz gdy dojdzie do urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. zwichnięcia. Ubezpieczony może liczyć także na świadczenie z okazji urodzenia dziecka oraz dostęp do usług Assistance. Zakres ubezpieczenia i jego cena są ustalane indywidualnie.  

Polisa Cena Szczegóły
Pru Komfort Życia od 40 zł miesięcznie
 • poziom ochrony można dopasować do własnych potrzeb
 • wysokość odszkodowania wynosi już od 10 000 złotych
 • polisa chroni nie tylko na wypadek śmierci, ale także w sytuacjach takich, jak np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu czy też niezdolność do pracy
Warta Ubezpieczenie rodzinne od 69 zł miesięcznie
 • ochroną można objąć wszystkie bliskie osoby, w tym także współmałżonkę
 • polisa zapewnia wsparcie finansowe w różnych nieprzewidzianych sytuacjach, takich, jak np. pobyt w szpitalu, operacja, zdiagnozowanie choroby nowotworowej czy  trwały uszczerbek na zdrowiu
 • po rozszerzeniu zakresu ochrony ubezpieczenie rodzinne może gwarantować także odszkodowanie z tytułu narodzin dziecka lub wnuka oraz Assistance medyczny
Nationale-Nederlanden grupowa polisa na życie zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą a ubezpieczycielem
 • polisa na życie może zostać wykupiona za pośrednictwem pracodawcy
 • polisa chroni na wypadek sytuacji takich, jak: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego, śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy, śmierć ubezpieczonego wskutek zawału lub udaru, pobyt w szpitalu małżonka, pobyt w szpitalu dziecka, urodzenie dziecka, poważne choroby małżonka, poważne choroby dziecka, śmierć dziecka, śmierć małżonka, śmierć rodziców
 • po wykupieniu pakietu Moje zdrowie ubezpieczony zyskuje ochronę na wypadek: uszczerbku na zdrowiu, zdiagnozowania poważnego schorzenia, pobytu w szpitalu, niezdolności do pracy, operacji, leczenia specjalistycznego oraz rekonwalescencji. Dostępne są również  pakiet Assistance i platforma dietetyczna www.nn.jedzdlazdrowia.pl
Generali Z myślą o życiu PLUS jest ustalana indywidualnie
 • polisa zapewnia wysoką sumę ubezpieczenia w razie śmierci, wypłata świadczenia w pełnej wysokości jest gwarantowana już od 1 dnia ochrony
 • polisa chroni także na wypadek zdiagnozowania jednej z 40 poważnych chorób, np.: nowotworu, udaru lub stwardnienia rozsianego oraz, gdy dojdzie do urazu niepowodującego trwałego uszczerbku na zdrowiu, np. zwichnięcia
 • ubezpieczony może liczyć także na świadczenie z okazji urodzenia dziecka oraz dostęp do usług Assistance

Tabela 1. Opracowanie własne na podstawie ofert wybranych towarzystw ubezpieczeniowych z dnia 4.06.2022 r.

 

Żona ubezpieczonego może otrzymać odszkodowanie zarówno jako osoba uposażona, jak i bez wskazania tego w umowie.

Jeśli ubezpieczony nie wskazał uposażonych, pieniądze z polisy trafiają bowiem do osób uprawnionych do dziedziczenia według prawa, czyli w pierwszej kolejności do współmałżonki.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ubezpieczonemu grozi egzekucja komornicza lub jest zadłużony na rzecz Skarbu Państwa – wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia żonie, lecz zostanie ono przejęte przez komornika.

Kto oprócz żony może być współubezpieczonym?

Poza żoną do polisy można włączyć także dzieci, rodzeństwo, rodziców, a nawet teściów. Możliwe jest także ubezpieczenie partnera życiowego, z którym ubezpieczonego nie łączy formalny związek.

Natomiast uposażonym może być dowolna osoba wskazana przez ubezpieczonego, niekoniecznie spokrewniona. Uposażyć można także instytucję, np. bank lub organizację charytatywną.  

Na co zwrócić uwagę przy zakupie ubezpieczenia na życie?

Podczas zakupu polisy na życie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na zakres świadczeń oraz ostateczną cenę ubezpieczenia. 

Oferta może zapewniać ochronę na wypadek dodatkowych zdarzeń, takich jak np. niezdolność do pracy płatnika składek lub jego małżonka czy też poważne zachorowanie płatnika składek oraz któregoś z członków rodziny. Jednak należy pamiętać, że im szerszy zakres ochrony, tym ubezpieczenie będzie droższe.

– mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka portalu rankingubezpieczennazycie.pl. 

Inne istotne kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę podczas zakupu ubezpieczenia na życie, to:

 • liczba osób, które można objąć ochroną – niektóre TU stosują limity,
 • pakiet Assistance – niektóre TU zapewniają go w cenie polisy, dzięki temu można liczyć na szereg przydatnych usług,
 • suma ubezpieczenia – od niej będzie zależeć wysokość odszkodowania,
 • zasady modyfikacji warunków polisy – warto wybrać takie ubezpieczenie, które gwarantuje możliwość elastycznego wprowadzania zmian w umowie,
 • zasady rezygnacji z ubezpieczenia przed końcem umowy – niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe stosują kary z tego tytułu. 

Bardzo ważne są także karencja (czas po podpisaniu umowy, kiedy odszkodowanie jeszcze nie przysługuje) oraz wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których ubezpieczenie na życie nie zadziała.

Należą do nich np.:

 • brak opłacania składek w terminie,
 • pozostawanie pod wpływem alkoholu w czasie wystąpienia zdarzenia,
 • prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu,
 • udział w aktach przemocy, zamieszkach lub działaniach wojennych,
 • udzielenie nieprawdziwych informacji w ankiecie dotyczącej stanu zdrowia,
 • samobójstwo ubezpieczonego przed upływem 2 lat od podpisania umowy,
 • stosowanie narkotyków, środków odurzających, psychoaktywnych lub psychotropowych,
 • śmierć z powodu samookaleczenia,
 • śmierć w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • zatajenie pewnych informacji podczas podpisywania umowy (np. dotyczących stanu zdrowia).

Gdzie znaleźć dobre ubezpieczenie na życie?

Przed przystąpieniem do polisy na życie warto skorzystać ze sprytnego narzędzia, jakim jest porównywarka polis.

Ma ono na celu przeprowadzenie wstępnej selekcji ofert dostępnych na rynku i zaproponowanie zainteresowanemu tylko tych produktów, które rzeczywiście spełniają jego potrzeby.

Kalkulator polis jest bardzo przydatny w szczególności dla osób, które nie są zaznajomione z ubezpieczeniowych żargonem. Dzięki niemu można uniknąć przepłacania za polisę.

  Ubezpieczenie na życie gwarantuje pomoc finansową w wielu zdarzeniach, w których dochodzi do zagrożenia życia i zdrowia dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Warto mieć na uwadze również fakt, że istotna jest także cena takiej polisy, dlatego, aby uniknąć przepłacania za składkę, dobrze będzie najpierw porównać ceny ubezpieczeń w naszym kalkulatorzeOfertę spośród 20 dostępnych towarzystw ubezpieczeń znajdziesz już od 3 złotych dziennie. W 1 kalkulacji możesz porównać aż do 5 ofert.

Rozwód a pieniądze oszczędzane na emeryturę

Pieniądze zgromadzone w OFE oraz na subkoncie w ZUS po rozwodzie dzielone są pomiędzy byłych współmałżonków.

Z rozwodem wiąże się ogromny stres. W skali stresu przez psychologów sytuowany jest on zaraz za śmiercią współmałżonka, a do napięcia związanego z rozstaniem dochodzą też problemy z podziałem majątku.

Często dochody małżonków nie były porównywalne i osoba gorzej zarabiająca oprócz niepokoju o dalsze życie może obawiać się pogorszenia statusu majątkowego oraz biedy na emeryturze. Tego ostatniego obawiają się zwłaszcza kobiety niepracujące zawodowo.

Zdarza się przecież, że ludzie po ślubie decydują wspólnie, że mąż zajmie się zarabianiem na utrzymanie rodziny, a żona prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci.

See also:  Choroba psychiczna a powstrzymanie rozwodu

Podział majątku po rozwodzie

Tymczasem środki gromadzone w czasie trwania małżeństwa na emeryturę wchodzą w skład majątku wspólnego i po rozwodzie są dzielone. Nie dotyczy to jednak wszystkiego, co jest odkładane na jesień życia.

Środki gromadzone w ramach pierwszego filaru, w ZUS, w praktyce nie są własnością osoby, która je wpłaca i nie wchodzą do majątku wspólnego małżonków, zatem przy rozwodzie nie są one dzielone.

Także w sytuacji, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową, to pieniądze zgromadzone w ramach II filaru również nie będą wspólne.

Jeżeli jednak w małżeństwie jest wspólność majątkowa, to rozstając się małżonkowie powinni porozumieć się co do podziału majątku wspólnego. W tym mieszczą się też ustalenia, w jaki sposób dokonywany jest podział środków zgromadzonych na rachunku lub rachunkach obu osób w funduszu lub funduszach emerytalnych oraz zewidencjonowanych na subkontach w ZUS.

Jeżeli rozwodzący się nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia co do podziału majątku wspólnego, wówczas majątek dzieli sąd.

Po rozwodzie czy unieważnieniu małżeństwa majątek wspólny jest dzielony pomiędzy rozstające się osoby, ale to nie oznacza, że pieniądze trafiają na konto czy do ręki byłej żony czy męża.

Pieniądze zgromadzone w OFE po rozwodzie, w części należącej do drugiego małżonka, trafiają na jego rachunek w funduszu. Jeśli nie ma on takiego rachunku (gdyż np.

jest to niepracująca zawodowo żona), to powinien wybrać fundusz i poinformować o tym OFE, z którego mają zostać przelane pieniądze.

W sytuacji, gdy tego nie zrobi w ciągu dwóch miesięcy od dnia przedstawienia dowodu podziału zgromadzonych środków, wówczas OFE, do którego należy drugi z byłych małżonków, otworzy rachunek i przekaże na niego przypadające mu środki zgromadzone na rachunku jego byłego małżonka. Z chwilą otwarcia rachunku były uprawniony współmałżonek uzyskuje członkostwo w OFE.

Podobnie jest w przypadku subkonta w ZUS, które po ostatniej reformie emerytalnej stanowi alternatywę dla OFE. W przypadku podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie albo unieważnieniu małżeństwa, część środków z subkonta w ZUS jednego z małżonków przekazywana będzie na subkonto drugiego. Jeżeli dla małżonka nie było wcześniej prowadzone subkonto, to ZUS je zakłada.

Cel oszczędności zostaje zatem zachowany – będą one nadal gromadzone i pomnażanie z zamiarem wypłaty po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku emerytalnego. Pozornie wydaje się to skomplikowane, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wspólne pieniądze zostały podzielone, a mniej zarabiająca strona czy też wcale nie zarabiająca nie została pozbawiona pieniędzy na emeryturę.

Polisa na życie i zakupiona z własnych środków działka a podział majątku po rozwodzie

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.

) „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

Według § 2 art. 31 K.r.io. „do majątku wspólnego należą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Z uwagi na powyższy przepis należy stwierdzić, że środki zgromadzone na Państwa rachunkach w funduszach emerytalnych wchodzą w skład majątku wspólnego i jako takie podlegają podziałowi tego majątku po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej.

Polisa na życie a podział majątku po rozwodzie

Natomiast polisa na życie nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżeńskiego i w związku z tym nie podlega podziałowi. Polisa ubezpieczenia na życie należy wyłącznie do osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie osobowe zawiera przede wszystkim elementy osobiste, co właśnie powoduje, że polisa nie wchodzi w skład majątku wspólnego, a suma ubezpieczenia nie wchodzi do majątku spadkowego.

Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składki.

Umowa ubezpieczenia na życie nie jest formą oszczędzania – składka nie jest gromadzona na rachunku ubezpieczonego.

Wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty

Zgodnie z art. 45 § 1 K.r.io. „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

Jako że ubezpieczenie na życie zawiera przede wszystkim elementy osobiste (a nie majątkowe), nie można mówić o tym, że płacona składka (pochodząca z majątku wspólnego małżeńskiego) była nakładem czy wydatkiem z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków. Dlatego też wpłacone tytułem umowy ubezpieczenia na życie składki nie podlegają rozliczeniu w ramach podziału majątku wspólnego małżeńskiego.

Zakup działki w czasie trwania małżeństwa za pieniądze należące do jednego z małżonków

Jeśli chodzi o sprawę działki, zgodnie z przepisami prawa rodzinnego, dla zaliczenia przedmiotów majątkowych do majątku wspólnego decydujący jest przede wszystkim czas ich nabycia. Majątkiem wspólnym są zasadniczo przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub jednego z nich.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 33 wylicza przedmioty majątkowe, które mimo trwania wspólności ustawowej małżeńskiej nie wchodzą w skład majątku wspólnego, ale należą do majątków osobistych małżonków.

Kodeks rodzinny przewiduje tzw. surogację. Zgodnie z przepisem art. 33 pkt 10 K.r.io. do majątku osobistego małżonków zalicza się również „przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności małżeńskiej majątkowej w zamian za inne przedmioty stanowiące majątek osobisty małżonka”.

Na zasadzie surogacji do majątku osobistego małżonka zalicza się przedmioty majątkowe nabyte w zamian za wszystkie inne składniki majątku osobistego małżonka.

Z zasadą surogacji spotkamy się np. wówczas, gdy małżonek sprzedaje mieszkanie, które wchodzi w skład jego majątku osobistego i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupuje inną nieruchomość. Zgodnie z zasadą surogacji nieruchomość nabyta ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania wejdzie w skład majątku osobistego małżonka.

Dla zastosowania zasady surogacji nie ma znaczenia, że przedmiot, który jest surogatem dotychczasowego składnika majątku osobistego, jest innej natury niż ten składnik.

Zasada surogacji znajdzie zastosowanie, jeśli małżonek zakupi za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład jego majątku osobistego inną nieruchomość, ale też jeżeli za kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości zakupi 10 samochodów (wszystkie one będą stanowiły składnik jego majątku osobistego).

Przynależność przedmiotów nabytych w zamian za składniki majątku osobistego do tego majątku

Należy pamiętać, iż skutek surogacji (przynależność przedmiotów nabytych w zamian za składniki majątku osobistego do tego majątku) następuje z mocy prawa. Aby zaistniał skutek surogacji, nie jest konieczne oświadczenie woli małżonków.

Jeżeli więc nieruchomość została zakupiona za środki pochodzące z Pani oszczędności powstałych przed zawarciem małżeństwa (a więc z Pani majątku osobistego), to nieruchomość ta stanowi, na zasadzie surogacji, Pani majątek osobisty.

Myślę, że ma Pani szanse na sądowe ustalenie, że ta nieruchomość stanowi Pani majątek osobisty. Pisze Pani, że nieruchomość została zakupiona po 5 miesiącach od zawarcia małżeństwa. Nie wydaje się możliwe, żeby Państwo, z 5-miesięcznym stażem małżeńskim, dorobili się takiego majątku wspólnego, który mógłby być przeznaczony na zakup nieruchomości.

Jeżeli idzie o surogację, to w postępowaniu dowodowym najpierw musi zostać ustalone, czy zostały spełnione jej warunki i dopiero na tej podstawie staje się możliwe stwierdzenie, że przedmiot nabyty (w niniejszej sprawie nieruchomość) zastąpił poprzedni składnik majątku osobistego (oszczędności). Strona, która twierdzi, że nastąpiła surogacja, obowiązana jest wykazać konkretne środki finansowe, z których nastąpiło nabycie przedmiotu majątkowego.

W toku ewentualnego postępowania sądowego musiałaby Pani udowodnić, że nieruchomość została nabyta za Pani środki pieniężne. Zeznania dziadka mogą tu mieć znaczenie. W banku, w którym miała Pani lokaty, może da się uzyskać zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz datę ich zlikwidowania.

Ważne będą również zeznania Pani męża. Jeżeli potwierdzi Pani twierdzenia dotyczące pochodzenia środków na zakup nieruchomości, to bez problemów uzyska Pani korzystne dla siebie orzeczenie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.