Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

 • Publikacja: 2020-06-19
 • Joanna Korzeniewska

Rozwód jest trudnym, przykrym i często stresującym doświadczeniem.

Nie zawsze można go uniknąć, ale czasem okazuje się być najlepszym rozwiązaniem. Dobrze, jeśli uda się przeprowadzić rozwód w sposób najprostszy i najmniej kłopotliwy.

Służy temu możliwość orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron bez orzekania o winie – i o tym w dzisiejszym artykule.

Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

Problematyka rozwodu została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (K.r.o.), a dokładnie w art. 56 i następnych. Aby został orzeczony rozwód bez orzekania o winie, obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Zasadą jest bowiem, że sąd w wyroku rozwodowym orzeka o tym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Aby od tego odstąpić, niezbędna jest zgoda obu stron.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Nawet jeśli małżonkowie zgodnie chcą orzeczenia rozwodu i ustalili warunki, na jakich ma on zostać orzeczony, niezbędne jest, aby jedna ze stron złożyła pozew. Wówczas ten z małżonków występuje w postępowaniu w roli powoda, a drugi w charakterze pozwanego. Pozew taki powinien spełniać określone kryteria i zawierać określone elementy. Każdy pozew powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu,
 • określenie powoda (podanie swoich danych – imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • określenie pozwanego (imię, nazwisko, adres, PESEL, jeśli to możliwe),
 • oznaczenie wniosku, żądania,
 • określenie, czy strony korzystały z form polubownego rozwiązywania sporów,
 • podpis,
 • dołączenie załączników.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, pozew o rozwód powinien również obejmować swoją treścią:

 • wniosek dotyczący rozwiązania małżeństwa przez rozwód za porozumieniem stron bez orzekania o winie,
 • wskazanie dowodów, na których strona opiera swoje żądania, uzasadnienie stanu faktycznego,
 • opis stanu faktycznego uzasadniającego orzeczenie rozwodu, wykazanie rozkładu pożycia,
 • wnioski dotyczące alimentów na dzieci, na małżonka, władzy rodzicielskiej nad dziećmi, wspólnego mieszkania, kontaktów z dziećmi,
 • porozumienie dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, o ile strony zdecydują się na takie rozwiązanie.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć każdorazowo odpis skrócony aktu małżeństwa, a oprócz tego odpis skrócony aktów urodzenia dzieci. Jeśli oprócz tego strona pragnie również przeprowadzić jakieś dowody związane np. z alimentami, dochodami, winno się je również dołączyć do pozwu.

Pozew powinno się doręczyć w dwóch egzemplarzach (podpisanych), gdyż jeden zostaje dla sądu, a drugi zostanie doręczony pozwanemu. Bardzo ważną kwestią jest wykazanie, iż między stronami doszło do całkowitego rozkładu pożycia w sferze uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

WAŻNE!

Z jednej strony pozew o rozwód nie ma określonej formy, może zostać np. wypisany ręcznie. Jednocześnie istnieje kilka wymagań co do tego, co powinien zawierać. Bez ich spełnienia nie będzie mógł zostać potraktowany jako pozew o rozwód i nie zostanie skutecznie wniesione postępowanie sądowe. Jeśli pozew będzie obarczony brakami, sąd wezwie do ich uzupełnienia.

Elementy wyroku rozwodowego

Wyrok rozwodowy powinien zawierać określone przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego elementy, aby spełniał wszystkie wymogi i wywoływał skutki prawne.

Przede wszystkim pierwszym i najważniejszym punktem musi być, że sąd rozwiązuje małżeństwo stron za porozumieniem stron bez orzekania o winie. Jeśli małżonkowie mieli wspólne małoletnie dzieci, istnieje szereg dodatkowych kwestii, o których powinien orzec.

Należą do nich : władza rodzicielska nad dziećmi, miejsce zamieszkania dziecka, w jakiej wysokości małżonkowie są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania (czyli jaka będzie wysokość alimentów), o kontaktach z dzieckiem.

Jeśli małżonkowie mają wspólne mieszkanie, sąd orzeka również o sposobie korzystania z owego mieszkania, a rozstrzygnięcie to obejmuje okres wspólnego zamieszkiwania przez rozwiedzionych małżonków.

W kwestii władzy rodzicielskiej możliwych jest kilka rozstrzygnięć:

 • sąd może pozostawić władzę rodzicielską w pełni jednemu z rodziców, a drugiemu ograniczyć do określonych uprawnień i obowiązków (jak np. decydowania o istotnych sprawach leczenia i kształcenia),
 • sąd może ograniczyć władzę rodzicielską obojgu rodziców poprzez np. nakazanie pracy z asystentem rodziny lub inną osobą,
 • pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom i powierzyć jej wykonywanie jednemu z nich,
 • jeśli będzie to uzasadnione, dla dobra dzieci sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców.

Kwestia władzy rodzicielskiej jest tematem skomplikowanym i sąd każdorazowo musi dokonywać oceny, jakie rozwiązanie jest w konkretnych okolicznościach najlepsze, głównie ze względu na dobro dziecka, a także możliwości w danej sytuacji, jak chociażby związane z relacjami między stronami i możliwością współpracy między nimi.

Po rozwodzie dziecko lub dzieci zwykle zostają z jednym z rodziców i potem mają przy nim swoje miejsce zamieszkania, co również jest określane przez sąd.

Drugi małżonek zostaje zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka, które oczywiście ponosi też rodzic, z którym dziecko mieszka. Jest to obowiązkowy element wyroku.

Wysokość alimentów zależy od wysokości potrzeb uprawnionego dziecka, a także możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica (nie należy tego mylić z osiąganymi i wykazywanymi dochodami).

WAŻNE!

Zasadniczo sąd w postępowaniu rozwodowym określa również o sposobie wykonywania kontaktów z dzieckiem, chyba że strony w tej kwestii potrafią się porozumieć i na ich zgodny wniosek sąd nie orzeka o wykonywaniu kontaktów.

Widać więc, iż jest wiele elementów, o których sąd powinien orzec, wydając wyrok w sprawie o rozwód, aby jak najbardziej kompleksowo uregulować sytuację rodziny po rozwodzie. Kwestie te są przedmiotem badania przez sąd w trakcie postępowania, aby móc podjąć jak najlepszą decyzję.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

W każdym postępowaniu dotyczącym orzekania o rozwodzie sąd musi podjąć decyzję, czy orzeczenie rozwodu będzie zgodne z dobrem wspólnych małoletnich dzieci. Jeśli sąd uzna, że byłoby to sprzeczne, wówczas nie orzeknie o rozwodzie, ale odmówi rozwiązania małżeństwa przez rozwód.

Nie ma ściśle określonych przesłanek ani warunków pozwalających na uznanie, ze rozwód stałby w sprzeczności z dobrem dzieci, więc za każdym razem musi oceniać indywidualnie. Często w takich sytuacjach strony podkreślają, że np.

jedno z rodziców już się wyprowadziło i doszło do faktycznej separacji między stronami, dzieci zaakceptowały tę sytuację i rozwód jej nie pogorszy, a będzie jedynie sformalizowaniem tego, co i tak już ma miejsce.

Nawet jeśli rodzice pragną rozwodu bez orzekania o winie, sąd i tak ma obowiązek orzec o kwestiach związanych z dziećmi, takich jak alimenty, miejsce zamieszkania. Najlepiej jeśli strony wypracowały sobie porozumienie, a jeśli jest ono zgodne z dobrem dziecka, sąd zasadniczo je uwzględnia.

Pewną nowością jest plan wychowawczy oraz opieka naprzemienna, która polega na tym, iż część czasu dziecko mieszka z jednym z rodziców, a część z drugim i nie jest to równoważne z kontaktami.

Tak więc nawet w przypadkach, kiedy rodzice chcą rozwodu za porozumieniem stron, sąd musi brać pod uwagę i rozważać, co będzie najlepsze dla dobra dziecka i w oparciu o to kryterium podejmować decyzje.

Rozwód bez orzekania o winie krok po kroku

Każde postępowanie rozwodowe musi zacząć się od złożenia pozwu w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania małżonków. Osoba, która go złoży, będzie powodem, a druga pozwanym. W takim procesie niemożliwe jest uznanie powództwa.

W pozwie bardzo istotne jest wykazanie, że nastąpił rozkład pożycia, czyli ze małżonków nie łączą już więzy emocjonalne i fizyczne, jak do tego doszło, w jakim okresie czasu i jak wyglądają obecnie relacje. Powinno się wskazać, że nie ma już podstaw do ratowania małżeństwa.

Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w którym najważniejszym elementem jest wysłuchanie stron na okoliczność rozkładu pożycia, a także przyszłych ustaleń dotyczących mieszkania, opieki nad dziećmi i alimentów. W sprawie alimentów można przeprowadzić różne dowody, np.

zaświadczenie o dochodach, dokumentowanie wysokości potrzeb, albo też możliwości zobowiązanego rodzica.

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron, o ile sąd nie uzna, że rozwód jest sprzeczny z dobrem dzieci, często kończy się to na jednej rozprawie, zwłaszcza jeśli strony dokonały wcześniej ustaleń dotyczących alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej.

Dobrze jest to ustalić zawczasu, aby jak najbardziej uprościć postępowanie i je przyspieszyć. Sąd wydaje wyrok, a strona, która chciałaby go zaskarżyć, ma tydzień na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. W przeciwnym wypadku wyrok się uprawomocni. Od wyroku orzekającego rozwód lub w którym sąd nie rozwiązał małżeństwa, przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. Może to dotyczyć całości wyroku lub tylko części, np. dotyczącej alimentów lub władzy rodzicielskiej.

Sprawy rozwodowe należą do dość prostych pod względem prawnym, jednakże bardziej skomplikowanych pod względem faktycznym. Są one również trudne ze względu na silne emocje, które towarzyszą tego typu sprawom.

Postępowanie za porozumieniem stron pozwala uniknąć wielu problemów i zdecydowanie przyspieszyć proces, choć i tak jest wiele kwestii, o których sąd będzie musiał rozstrzygnąć.

Jeśli rozstaniu małżonków towarzyszy poważny konflikt, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy prawnej w przygotowaniu pozwu (lub odpowiedzi na pozew), ewentualnie na sprawie rozwodowej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

See also:  Zakup domu z narzeczoną na kredyt w nie w równych częściach

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna

Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie.„Pani mecenas, no i po co mi to orzekanie o winie, to pranie brudów, to wzajemne upokarzanie się? Chciałbym rozstać się z klasą”

No właśnie, co jest lepsze, czy rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Jeżeli rozważasz rozwód, to może stoisz przed takim dylematem, jak mój klient. Z jednej strony chciałbyś rozstać się stosunkowo szybko i bez nerwów, a z drugiej strony chciałbyś także zabezpieczyć swoje finansowe interesy.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie?

Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą wyjaśniam, że wyróżniamy dwa rodzaje rozwodu :

 1. bez orzekania o winie ( inaczej za porozumieniem stron),
 2. z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Zgoda małżonków potrzebna

To, czy Sąd orzeknie o winie, czy nie zależy głównie od samych małżonków. Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym orzeka o winie rozpadu małżeństwa. Jednak na wspólny wniosek małżonków sąd zaniecha tego. Zatem warunkiem uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest wspólna zgoda małżonków.

Jeżeli dojdziesz do wniosku, że wystarcza Ci rozwód bez orzekania o winie, to wówczas w pozwie składasz wniosek o taką postać rozwodu. Jeżeli Twój małżonek zgodzi się na taki rozwód, to sąd nie będzie miał wyjścia, jak orzec rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli jednak Ty chcesz rozwodu bez orzekania o winie, ale Twój małżonek nie wyrazi na to zgody, to niestety sąd będzie musiał ustalić, kto jest winny rozpadu małżeństwa.

Rozwód z orzekaniem o winie wydłuży postępowanie sądowe

Dużym minusem rozwodu z orzekaniem o winie jest to, że znacznie wydłuża on postępowanie sądowe. Czasem, gdy małżonkowie są bardzo aktywni w wykazywaniu winy drugiej strony i powołują wielu świadków, postępowanie rozwodowe przy tym rodzaju rozwodu może trwać nawet kilka lat.

Rozwód z orzekaniem o winie – alimenty

Wina, bądź jej brak, wpływa na zakres obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami.

  Inaczej wygląda obowiązek alimentacyjny małżonków, którzy rozwiedli się bez orzekania o winie, a inaczej małżonków, którzy zakończyli związek przez rozwód z orzekaniem o winie.

Niemniej obowiązek alimentacji między byłymi małżonkami w każdym przypadku rozwodu istnieje. Tyle, że w większym lub mniejszym zakresie.

Jeżeli nie ponosisz winy w rozpadzie małżeństwa (jesteś małżonkiem „niewinnym”), to uzyskanie rozwodu z winy współmałżonka może Ci przynieść korzyści finansowe. Dodatkowo uzyskanie rozwodu z winy współmałżonka może także stanowić dla Ciebie zabezpieczenie na wypadek, gdyby Twoja sytuacja finansowa uległa istotnemu pogorszeniu. Ale po kolei.

Jeśli sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Twojego małżonka, a dla Ciebie, jako małżonka niewinnego, rozwód powoduje istotne pogorszenie sytuacji majątkowej, to możesz żądać dożywotnich alimentów od małżonka. To ma szczególne znaczenie, gdy małżonek winny zarabia dużo więcej, niż małżonek niewinny. Często to żona zarabia mniej.  Jeżeli wskutek rozwodu znacznie spadła jej stopa życiowa, to może domagać się alimentów od byłego męża.

Rozwód bez orzekania o winie – alimenty

Natomiast, gdy orzeczono rozwód bez orzekania o winie, to możesz żądać alimentów od byłego małżonka tylko, jeżeli znajdujesz się w niedostatku, tj. w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Polega ona na tym, że własnymi siłami nie jesteś w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. cierpisz na ciężka chorobę uniemożliwiającą podjęcie zatrudnienia.

Małżonek wyłącznie winny nie dostanie alimentów

Zgodnie ze złotą zasadą prawa alimentacyjnego  małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nigdy nie będzie mógł żądać od drugiego alimentów, nawet jeśli popadnie w niedostatek. Takie rozwiązanie wydaje się być sprawiedliwe moralnie.

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie? Wina a okres płacenia alimentów

Wina ma również wpływ na okres, przez jaki alimenty między byłymi małżonkami są  płacone.

W razie rozwodu z  orzekaniem o winie, obowiązek alimentacyjny jest nieograniczony w czasie. Możesz zatem żądać alimentów nawet do końca życia.

Natomiast w razie rozwodu bez orzekania o winie, obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem 5 lat od daty rozwodu.

Jednak, zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jak i rozwodu z orzekaniem o winie, obowiązek alimentacyjny wygaśnie, gdy małżonek uprawniony do alimentów zawrze nowy związek małżeński. Jeżeli zatem wyjdziesz za mąż/ożenisz się, to wtedy Twój były małżonek przestanie być zobowiązany do alimentacji.

 • *****
 • Więcej na temat rozwód bez orzekania o winie a  z orzekaniem o winie przeczytasz tutaj.
 • O tym, ile kosztuje rozwód przeczytasz tutaj.
 • Gawor Kancelaria Prawna reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych przed nast. sądami:

Rozwody z elementem transgranicznym

Gawor Kancelaria Prawna specjalizuje się także w prowadzeniu spraw rozwodowych z elementem międzynarodowym. Zatem jeżeli chcesz rozwieść się w Polsce z obcokrajowcem, to umów się na konsultację.

 1. Jeśli natomiast Ty i Twój małżonek jesteście Polakami i mieszkacie za granicą, to również skonsultuj z nami przeprowadzenie rozwodu w Polsce.
 2. #adwokat rozwód Kraków
 3. #adwokat rozwód Warszawa
 4. #adwokat rozwód Katowice
 5. # rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Porozumienie stron czy orzekanie o winie – jakie są różnice?

Chociaż w legislacyjnej terminologii nie występuje pojęcie „rozwodu za porozumieniem stron”, to jednak taką formę zakończenia związku małżeńskiego, której towarzyszy brak orzekania o winie jednego z partnerów, zwykło się nazywać właśnie „porozumieniem”.

Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zapoznać się z prawnymi konsekwencjami – zarówno rozwodu z orzekaniem o winie, jak i tego, któremu orzekanie o winie nie towarzyszy.

Porady prawne, udzielane przez adwokata z bydgoskiej Kancelarii, poprzedzające sporządzenie oraz złożenie pozwu pozwolą Państwu uzyskać odpowiedź na wiele nurtujących pytań, dotyczących zarówno przesłanek pozwalających na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz opinii, jak również wdrożenie poszczególnych rozwiązań prawnych.

Przede wszystkim należy przyjrzeć się konsekwencjom poszczególnych decyzji. Porady prawne, udzielone przez adwokata Aleksandra Domka pozwolą m.in. zapoznać się z formalnym przebiegiem oraz postępowaniem sądowym towarzyszącym procedurom stanowiącym podstawę rozwodu bez orzekania o winie.

Wbrew powszechnej opinii – obopólna wola małżonków oraz wniosek przez nich podpisany nie jest wystarczającą podstawą do orzeczenia rozwodu.

Sąd, jako niezawisły organ państwowy, zobowiązany jest do zbadania, czy rzeczywiście doszło pomiędzy stronami do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz, co istotne, czy nie istnieją negatywne przesłanki, czyli czynniki wskazujące na winę za rozpad pożycia jednego z małżonków. Jednak w przypadku porozumienia oraz braku tzw.

negatywnych przesłanek sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie. W takiej sytuacji należy mieć na uwadze również konieczność przygotowania dokumentacji pozwalającej na zawarcie porozumienia dotyczącego opieki nad dziećmi (tzw. plan wychowawczy). W przypadku zgodności obojga partnerów postępowanie oraz orzeczenie rozwodu zazwyczaj przebiega sprawnie i wiąże się z ograniczonymi kosztami sądowymi.

Kancelaria Prawna adwokata Aleksandra Domka w Bydgoszczy udziela również porad prawnych i podejmuje się prowadzenia spraw w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia oraz kiedy istnieją przesłanki świadczące o winie jednego z nich. Wówczas pozew oraz jego uzasadnienie w postaci przygotowanej przez bydgoskiego adwokata opinii wskazują na konkretne, kodeksowe podstawy pozwalające na orzeczenie winy pozwanego.

Wsparcie adwokata okaże się niezbędne – przede wszystkim ze względu na konieczność przygotowania się do tego typu postępowania. Pozwowi rozwodowemu z orzeczeniem o winie małżonka musi towarzyszyć udowodnienie tejże winy. Powoływani są więc świadkowie, przedstawiane zostają raporty policyjne, obdukcje lekarskie lub też inne dokumenty potwierdzające zeznania powódki/powoda.

Istotnymi konsekwencjami, na które w trakcie prowadzonych z Klientem konsultacji wskazuje nasza kancelaria prawna z biurem w Bydgoszczy, są m.in. konsekwencje alimentacyjne. Strona, która została uznana przez sąd za winną całkowitemu rozpadowi małżeństwa nie ma prawa ubiegać się o alimenty od współmałżonka.

Przedstawione powyżej aspekty to tylko wybiórcze problemy i trudy z którymi muszą się zmagać osoby znajdujące się na początku postępowania, czy też podejmujące decyzję dotyczącą zakończenia związku małżeńskiego. By uniknąć przeciągających się etapów postępowania oraz dokonać właściwej, korzystnej dla siebie oraz dzieci decyzji, należy skontaktować się z adwokatem.

Kancelaria Prawna Aleksandra Domka z siedzibą w Bydgoszczy pozostaje do Państwa dyspozycji.

Różnica pomiędzy rozwodem za porozumieniem stron a rozwodem bez orzekania o winie

 • Czy jest jakakolwiek różnica przy orzekaniu o rozwodzie „za porozumieniem stron” oraz „bez orzekania o winie”?

Na początku pozwolę sobie przytoczyć regulacje prawne dotyczące rozwodu. Kwestię rozwodu reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.). Zgodnie z art. 56 K.r.o.

See also:  Jak sprawdzić czy jest prowadzona przeciwko mnie sprawa o alimenty?

stwierdzić należy, że aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia miedzy małżonkami. W tym celu sąd bada, czy istnieje miedzy nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna.

Należy pamiętać, iż o rozwodzie orzeka sąd po przeprowadzeniu rozprawy.

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 1. zawinione (np. groźba skierowana pod adresem drugiego z małżonków, nieetyczne postępowanie, bezczynny tryb życia, nadużywanie alkoholu, narkomania, agresja, odmowa wzajemnej pomocy, poniżanie małżonka, zdrada małżeńska, niewłaściwy stosunek do dzieci, zły stosunek do rodziny małżonka),
 2. niezawinione (np. długotrwała, nieuleczalna choroba uniemożliwiająca albo w wysokim stopniu utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, poważna choroba psychiczna, zasadnicza różnica charakterów, niedobór seksualny),
 3. mogące być uznane – w zależności od okoliczności – za zawinione lub niezawinione (np. bezpłodność, niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka, różnica światopoglądów, różnica stanowisk co do sposobu wychowywania dzieci, duża różnica wieku między małżonkami).

Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód bez orzekania o winie a rozwód za porozumieniem stron

Rozwód bez orzekania o winie oznacza, iż żadna ze stron (ani mąż, ani żona) nie są winni rozpadu małżeństwa. Aby rozwód bez orzekania o winie mógł mieć miejsce, musi być porozumienie, zgodna wola pomiędzy mężem a żoną co do chęci rozwodu w takiej właśnie formie.

Reasumując, aby można było orzec rozwód bez orzekania o winie, musi być między małżonkami porozumienie w tej kwestii, dlatego zwykle w pozwie używa się zwrotu, iż „wnoszę o rozwiązanie mojego małżeństwa z osobą X bez orzekania o winie za porozumieniem stron”.

Zatem porozumienie stron jest konieczną przesłanką, aby miał miejsce rozwód bez orzekania o winie. Należy mieć również na uwadze, że za porozumieniem stron można także wystąpić np. o rozwód z orzeczeniem winy obojga małżonków, gdy np. zgadzają się oni, iż są oboje winni rozpadu pożycia małżeńskiego (np.

z uwagi wzajemne zdrady) i z tego powodu chcą rozwodu i orzeczenia wzajemnej winy.

Zobacz również: Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Rozwód – z orzekaniem o winie czy za porozumieniem stron?

Rozwód można otrzymać w sytuacji, gdy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego na płaszczyznach duchowej, fizycznej i gospodarczej. Wówczas małżonek może wnieść do sądu pozew rozwodowy – ważne jest przy tym określenie, czy rozwód ma odbyć się za porozumieniem stron, czyli bez orzekania o winie, czy też z orzekaniem o winie jednej ze stron bądź obu stron.

Podjęcie decyzji o tym, czy rozwód ma wiązać się z orzekaniem o winie, czy też nie jest to konieczne, ma bardzo duże znaczenie – nie tylko wpływa na skomplikowanie i czas rozwodu, ale również ma dalekosiężne konsekwencje, na przykład dotyczące alimentów płaconych na poszkodowanego małżonka czy też opieki nad małoletnimi dziećmi z małżeństwa. Statystyki wskazują, że około 70% rozwodów kończy się z orzeczeniem o winie.

Rozwód bez orzekania o winie

Przeważnie w przypadku orzeczenia rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie wspólnie dochodzą do wniosku, że nie widzą sensu w kontynuowaniu swojego związku i jednocześnie są w stanie porozumieć się w zakresie dalszej przyszłości swojej oraz swoich małoletnich dzieci.

W takiej sytuacji konieczne jest złożenie odpowiedniego pozwu bez orzekania o winie. W trakcie rozpraw sąd nie zajmuje się kwestiami ustalenia winy pomiędzy małżonkami, dlatego też rozprawy tego rodzaju trwają krócej, ponieważ nie ma potrzeby powoływania świadków i analizowania materiałów dowodowych.

Nierzadko można rozwieść się nawet w ciągu jednej rozprawy, najczęściej wtedy, gdy małżonkowie nie mieli dzieci. W przypadku posiadania małoletnich dzieci sąd musi również ustalić udział matki lub ojca w kosztach utrzymania dzieci.

Zgodnie z prawem rodzice mogą złożyć też porozumienie dotyczące utrzymywaniu kontaktu z dziećmi po rozwodzie, niemniej jednak kwestie te mogą być rozstrzygnięte przez sąd, gdy małżonkowie nie mogą dojść do ugody, co przedłuża czas rozwodu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Rozwód jest znacznie bardziej złożony w sytuacji, gdy jeden z małżonków czy każdy z małżonków chce orzeczenia o winie drugiej strony.

Konieczne jest w związku z tym przeprowadzenie szczegółowego postępowania dowodowego, co powoduje, że całe postępowanie sądowe może przedłużyć się nawet do kilku lat.

Nie powinno się jednak z tego powodu rezygnować z dochodzenia winy w rozpadzie małżonka.

Podstawą do orzeczenia wyłącznej winy małżonka są między innymi następujące okoliczności:

– zdrada małżeńska lub zachowania małżonka, które mogłyby sprawiać pozory zdrady – agresja, przemoc, znieważanie, stosowanie gróźb wywołujących poczucie realnego zagrożenia u małżonka – niewłaściwe relacje małżonka z rodziną, w tym niewłaściwe i niestosowne zachowanie, zaniedbywanie obowiązków małżeńskich czy opieki nad chorym małżonkiem – lekceważący stosunek do instytucji małżeństwa – opuszczenie małżonka, które doprowadziło do rozerwania więzi – nieróbstwo, unikanie pracy – nielojalność wobec małżonka

Są to jedynie przykładowe okoliczności, ponieważ należy pamiętać o tym, że sąd każdorazowo rozstrzyga indywidualnie zależnie od postępowania dowodowego. Może wobec tego okazać się, że sąd zasądzi rozwód z winy obu małżonków, gdy do rozpadu małżeństwa doprowadzili oni wspólnie.

Skutki orzeczenia rozwodu z orzeczeniem o winie

Jako że w przypadku rozwodu za porozumieniem stron małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych w stosunku do byłego współmałżonka, skutki orzeczenia rozwodu nie są takie same, jak w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie.

Przede wszystkim rozwód z orzeczeniem o winie otwiera poszkodowanemu małżonkowi drogę do ubiegania się o alimenty w celu zaspokojenia swoich potrzeb w rezultacie pogorszenia sytuacji materialnej, gdy znajduje się on w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny względem byłego współmałżonka wygasa w okresie 5 lat po rozwodzie, niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach może być on wydłużony.

Obowiązek alimentacyjny wygasa także w momencie, gdy poszkodowany małżonek zawrze nowy związek małżeński.

Warto również wskazać, że w przypadku orzeczenia o winie, gdzie duże znaczenie miało zaniedbywanie rodziny, w tym dzieci, również przemoc, może skutkować w odebraniu praw rodzicielskich czy ograniczeniu kontaktów małżonkowi, z którego winy doszło do rozwodu.

Więcej informacji na stronie: http://kancelaria-cieslak.pl/rozwod

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez orzekania o winie? | Anczewska i Puńko

Do rozpadu małżeństwa zazwyczaj dochodzi wówczas, gdy małżonkowie nie osiągają porozumienia, a relacje pomiędzy nimi są negatywne. Zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym każde małżeństwo można rozwiązać poprzez rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy. Ile trwa rozwód z orzekaniem o winie, a ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód to nic innego jak rozstanie się z osobą, z którą to dotychczas tworzyliśmy wspólną rodzinę. Aby doszło do rozwodu, muszą ku temu istnieć oczywiste dowody oraz przesłanki.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do rozwodu może dojść, gdy pomiędzy małżonkami doszło do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Stan taki uznaje się za zasadny, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Owe więzi mogą ustać w wyniku negatywnego działania jednego czy też obojga małżonków.

Sposoby rozwiązania małżeństwa

Wnosząc do sądu pozew rozwodowy, powód musi w nim zawsze wskazać jedną z opcji: rozwód z orzeczeniem o winie lub rozwód bez orzekania o winie.

Jeśli wniesie on pozew o rozwód bez orzekania o winie, a druga strona się temu nie sprzeciwi, to Sąd rozwiąże małżeństwo zgodnie z takim żądaniem. Należy pamiętać, że tylko wtedy tak będzie, gdy obie strony wyrażą taką wolę i będą w tej kwestii zgodne.

Co ważne, Sąd i w takim wypadku zawsze wyjaśnia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Sąd może orzec rozwód:

 • bez orzekania o winie,
 • z orzeczeniem o winie obojga małżonków,
 • z winy męża,
 • z winy żony.

Jak przebiega rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie stanowi jedną z najtańszych, a zarazem najszybszych metod rozwiązania nieudanego małżeństwa.

Wnosząc do sądu pozew o rozwód bez orzekania winy, małżonkowie mogą skutecznie uniknąć długotrwałego postępowania dowodowego. Podczas tego typu rozwodu w rozprawie uczestniczą zazwyczaj tylko małżonkowie.

Nie ma konieczności angażowania rodziny, przyjaciół oraz pozostałych osób postronnych w roli świadków. Zazwyczaj jednak kończy się na jednej rozprawie sądowej.

Rozwód bez orzekania o winie jest w wielu sytuacjach bardzo korzystny, ponieważ istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że małżonkowie po rozstaniu pozostaną w koleżeńskich stosunkach. Taka sytuacja w ogromnym stopniu ułatwi wykonywanie władzy rodzicielskiej nad nieletnimi dziećmi.

Wyrok bez orzekania o winie ma znaczenia dla roszczeń alimentacyjnych. Gdy nie została orzeczona wina, wówczas strony mogą żądać od siebie alimentów. Dzieje się tak, jeśli znajdą się w niedostatku. Obowiązek ten jest ograniczony do pięciu lat od chwili uprawomocnienia się wyroku sądowego w sprawie rozwodu.

See also:  Jak zmusić ojca do spędzenia wakacji z dziećmi według ustaleń sądu?

Rozwód z orzeczeniem o winie

Ustalenie przez Sąd przyczyn rozwodu ma istotne znaczenie w ustaleniu winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. Do przyczyn zawinionych należą przede wszystkim:

 • alkoholizm
 • agresja i przemoc
 • zdrada małżeńska
 • nieróbstwo
 • niegospodarność
 • brak wzajemnej pomocy
 • uzależnienie od internetu; hazardu; narkotyków
 • zaniedbywanie małżonka
 • zaniedbywanie rodziny
 • opuszczenie małżonka
 • odmowa współżycia
 • zły stosunek do rodziny małżonka

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie powinien zawierać dokładny opis stanu faktycznego. Konieczne jest wskazanie wszelkich dowodów na poparcie swoich twierdzeń.

Kolejnym etapem jest uczestnictwo w poszczególnych rozprawach sądowych, które to w praktyce dość często są przyjemne.

Niemal każda rozprawa rozwodowa z orzekaniem o winie przebiega w burzliwy oraz trudny dla obu małżonków sposób. Obie strony chcą udowodnić swoje racje. Warto wiedzieć, że w sprawie o rozwód oprócz Sądu bierze udział dwóch ławników.

Nieprzyjemne sytuacje, które miały miejsce podczas trwania małżeństwa trzeba będzie zatem opisać publicznie.

Warte uwagi jest również to, że w tego typu sprawach obowiązuje zasada braku stopniowania winy. Owa zasada polega na tym, że podczas dokonywania oceny czy dany małżonek jest winny, sąd nie bierze pod uwagę stopnia winy. Sąd nie orzeknie więc, który z małżonków zawinił w większym i mniejszym stopniu.

Rozwód z orzeczeniem o winie w praktyce

W praktyce zgodnie z powyższą zasadą, jeśli jedna strona zawiniła nawet w niewielkim stopniu, a druga dopuściła się o wiele bardziej poważnych przewinień, to Sąd orzeknie winę obojga małżonków.

I tak na przykład, jeśli żona dopuściła się zdrady, a mąż wpadł w alkoholizm, to wówczas Sąd może uznać, że zachowanie obu stron było niewłaściwe i w związku z tym mogło stać się przyczyną rozpadu małżeństwa.

Jeśli chodzi o konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie, to współmałżonek, który został uznany za winnego rozpadu małżeństwa, może zostać też zobowiązany do płacenia na rzecz osoby niewinnej alimentów.

Nie trzeba udowadniać niedostatku. Wystarczy wykazać, że rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie się sytuacji materialnej.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi niewinnemu nie wygasa.

Decydując się na rozstanie, warto zawsze pamiętać o tym, że rozwód z orzeczeniem winy nie jest łatwy ani przyjemny. W sytuacji, kiedy bierzemy rozwód z orzekaniem o winie dowody stanowią zawsze istotne znacznie do pomyślnego zakończenia sprawy.

Istotne dowody winy podczas rozwodu z orzeczeniem o winie

W przypadku orzekania takiego rozwodu ogromną rolę odgrywają zgromadzone dowody winy. Trzeba wskazać także istotne fakty, które to dostatecznie obciążą małżonka i przesądzą o uznaniu go za osobę winną rozpadu małżeństwa.

Istotnymi dowodowymi w sprawie rozwodu z orzeczeniem o winie są:

 • bezpośrednie zeznania stron,
 • zeznania świadków, a więc przyjaciół rodziny i pozostałych osób,
 • zdjęcia oraz poszczególne nagrania audio czy wideo, istotne SMS-y,
 • notatki z interwencji policji,
 • obdukcje i zaświadczenia lekarskie,
 • wyroki o znęcaniu się nad rodziną,
 • istotne dokumenty o częstym pobycie w izbie wytrzeźwień,

oraz wszelkie inne dokumenty, z których wynikają istotne okoliczności wskazujące na winę strony postępowania.

Rozwód z orzeczeniem winy w wielu przypadkach, zwłaszcza tych bardziej skomplikowanych trwa przez długi czasu i jest dla obu stron wyczerpującym przeżyciem emocjonalnym. Zatem decydując się na takie rozwiązanie małżeństwa, warto zawsze zaczerpnąć fachowej porad prawnej, a podczas procesu rozwodowego korzystać z pomocy doświadczonego w prawie rodzinnym Adwokata lub Radcy Prawnego.

Rozwód, gdy żaden z małżonków nie ponosi winy za jego rozpad

Takie orzeczenie zapada zazwyczaj w sytuacji, kiedy to przyczyną rozkładu danego małżeństwa są obiektywne okoliczności. Mowa o okolicznościach, które mają charakter niezależny od obu małżonków. Wśród wielu ważnych powodów można wymienić między innymi:

 • chorobę,
 • chorobę psychiczną i niedorozwój
 • niedobór seksualny
 • niezgodność charakterów

Przyczyny rozpadu małżeństwa mogę też zawinione lub niezawinione. Ich ocena należy do Sadu, który wydaje wyrok w oparciu o zebrany materiał dowodowy. Do takich przyczyn zaliczamy:

 • bezpłodność
 • różnica wieku
 • różnice światopoglądowe
 • wady oświadczenia woli

Kiedy Sąd nie orzeknie rozwodu, czyli negatywne przesłanki rozwodowe

Należy pamiętać, że Sąd rozwodowy nie jest związany żądaniem pozwu. Sąd ustalając przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego, może dojść do przekonania, że istnieją negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Rozwód nie jest dopuszczalny jeżeli:

 • ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci
 • jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 • żąda go małżonek wyłącznie winny

Może cię zainteresować także:

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Rozwód bez orzekania o winie – Kancelaria Adwokacka

Rozwód za porozumieniem stron, inaczej rozwód bez orzekania o winie, staje się coraz bardziej popularnym sposobem zakończenia małżeństwa. Taka forma rozwodu niewątpliwie posiada wiele zalet.

Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić sporo czasu i szybko osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie wyroku rozwodowego, bez konieczności toczenia jałowych sporów w sądzie.

Rozwód bez orzekania o winie pozwala również zachować dobre relacje między małżonkami na przyszłość i jednocześnie chroni ich interesy w sytuacji pojawienia się ewentualnych roszczeń alimentacyjnych, gdyż wzajemny obowiązek alimentacyjny małżonków, którzy nie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, wygasa z upływem pięciu lat od rozwodu.

Kiedy doradzamy rozwód za porozumieniem stron?

Kancelaria doradza małżonkom rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, gdy faktycznie żadne z nich nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego.

Dzieje się tak najczęściej, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa nie są celowe, zawinione działania jednego czy obu małżonków, lecz czynniki, na które nie mają oni wpływu, np.

różnica charakterów, odmienne cele i dążenia, odmienne wizje małżeństwa, długotrwała rozłąka związana z obowiązkami zawodowymi lub innymi nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Często małżonkowie w chwili zawierania związku małżeńskiego są świadomi pewnych okoliczności, które mogą stanowić przeszkodę dla ich małżeństwa, jednak zbyt optymistycznie wierzą, że uda im się je przezwyciężyć lub funkcjonować mimo tych przeszkód. Dopiero po pewnym czasie uświadamiają sobie, że założenia te były błędne i być może decyzja o małżeństwie była również błędna. Wtedy, zachowując wobec siebie szacunek i szczerość, decydują się na rozwód bez orzekania o winie. 

Rozwód bez orzekania o winie jest także dobrym wyjściem, gdy oboje małżonkowie ponoszę większą lub mniejszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W takim przypadku również niecelowe jest prowadzenie procesu rozwodowego z ustaleniem winy, ponieważ sąd może orzec, że winę ponoszą oboje małżonkowie.

W takiej sytuacji każdy z nich jest zagrożony obowiązkiem alimentacyjnym wobec drugiego przez okres dłuższy niż pięć lat od chwili rozwodu. Poza tym niepotrzebnie wydłuża się proces rozwodowy i często również koszty.

Na czym polegają mediacje rozwodowe i czy są skuteczne? 

Często zdarza się, że do porozumienia małżonków doprowadzają mediacje rozwodowe. Polegają one na negocjacjach małżonków z udziałem mediatora, a także pełnomocników. Małżonkowie mają w toku mediacji rozwodowych możliwość swobodnego przedstawienia swoich stanowisk i prowadzenia negocjacji co do wszystkich aspektów związanych z rozwodem.

Zazwyczaj okres mediacji rozwodowych trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w czasie których strony mogą odbyć wiele spotkań celem wypracowania satysfakcjonującego ich porozumienia.

W przeciwieństwie do rozprawy sądowej, podczas której nie ma czasu na prowadzenie negocjacji i panuje formalizm procesowy, spotkania mediacyjne stwarzają okazję do swobodnej wymiany stanowisk i rozmowy. Mediacje rozwodowe mogą przyjąć także formę spotkań w kancelarii pełnomocników stron bez udziału mediatora.

Podczas takich spotkań w praktyce bardzo często dochodzi do wypracowania zgodnych stanowisk z pomocą profesjonalnych pełnomocników, którzy służą nie tylko wiedzą prawniczą, ale również obiektywnym spojrzeniem, a przede wszystkim potrzebnym doświadczeniem.

Co jeszcze wiąże się z rozwodem za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron nie oznacza tylko rezygnacji przez małżonków z orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.

Dotyczyć on może również wspólnych dzieci małżonków, w tym wypracowania planu wychowawczego, czyli uregulowania na przyszłość po rozwodzie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, zakresu kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów oraz wszelkich innych istotnych kwestii z tym związanych. Dodatkowo porozumienie może obejmować nawet podział majątku wspólnego małżonków bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania sądowego.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług naszej kancelarii zapraszamy na spotkanie informacyjne z adwokatem. W celu umówienia terminu spotkania prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.