Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera

Pewnie większość z Was jeszcze nie wie, ale do prac w Komisji wpłynął projekt mający na celu zmianę prawa rodzinnego.

Bez obaw, zmiana nie będzie dotyczyła całego Kodeksu. Chodzi o nowelizację tylko przepisów w zakresie ustalenia opieki nad dziećmi po rozwodzie.

Czy ja użyłem słowa – tylko?!

Właściwie powinienem użyć zwrotu – aż!

Dlaczego?

Bo, z punktu widzenia rozwodzących się małżonków procedowane obecnie zmiany w prawie rodzinnym, należy traktować w kategorii REWOLUCJI!!!
Mam na myśli rewolucji w orzecznictwie – rzecz jasna. Chociaż poniekąd również i tej światopoglądowej.

Dlaczego?

Ponieważ zmienia zupełnie pozycję procesową stron. Dotąd panował pogląd, że ojciec dziecka nie ma szans na to, aby jemu powierzono opiekę nad dzieckiem.

Radca Prawny/Mediator sądowy – prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz sprawy z zakresu zasiedzenia nieruchomości i służebności to płaszczyzny, na których działam i swobodnie się poruszam.

Skontaktuj się ze mną

Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera

Piotr Woś

Jest to pogląd mający ugruntowanie w statystykach prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości (powołane dane dostępne są tu -> https://bit.ly/2Kk99zl).

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

 • Jak wynika z  ostatniej III Edycji Statystyki Sądowej obejmującej lata 2011 – 2017, w ponad 60 % orzeczeń dotyczących rozwodów Sąd powierzył opiekę wraz z ustaleniem miejsca pobytu dziecka – matce.
 • Powierzenie opieki wraz z ustaleniem miejsca pobytu dziecka przy ojcu nastąpiło jedynie w około 5% spraw.
 • Powołane wyżej statystki tego nie badały, ale powołując się w tym miejscu na własne doświadczenie, zapewniam Was, że w ogromnej większości orzeczenia sądowe dotyczące powierzenia opieki i ustalenia miejsca pobytu dziecka, nie opierały się na ocenie kompetencji rodzicielskich rodziców, a na zwykłym powszechnym stereotypie głoszącym, że dzieci powinny zostać przy matce.

W uzasadnieniu do projektu zmieniającego słusznie uznano, że Sądy nie biorą pod uwagę zmian zachodzących w modelu rodziny tj. z radykalnym wzrostem liczby rozwodów, zmianą ról społecznych związanych z płcią oraz zwiększeniem zaangażowania ojców w wychowanie dzieci i sprawowanie nad nimi bezpośredniej opieki.

Stwierdzono również, że powoduje to występowanie tzw. alienacji rodzicielskiej, czyli zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji między dzieckiem a drugim z rodziców, niszczących ich wzajemne więzi.

Również i to potwierdzają dane Ministerstwa Sprawiedliwości (dostępne są tu -> https://bit.ly/2Kk99zl), z których można wnioskować, że:

 • porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem przedstawiane jest sądowi w niewielkim odsetku spraw,
 • opieka nad dzieckiem częściej przyznawana jest matkom niż ojcom,
 • znacznie więcej matek niż ojców składa do sądu wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem,
 • matki są częściej karane za utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub niestosowanie się do obowiązków wynikających z orzeczenia sądu albo zawartej ugody.

W związku z powyższym, w celu zagwarantowania równego udziału obojga rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem oraz przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej  w uzasadnieniu do projektu zmieniającego ustawę zaproponowano wprowadzenie rozwiązań polegających na:

 • obligatoryjnym powierzaniu przez sądy władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określaniu wykonywania opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach w sytuacji braku porozumienia rodziców – z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą;
 • nakładaniu kar ograniczenia albo pozbawienia wolności za utrudnianie lub uniemożliwianie wykonania kontaktów lub sprawowania opieki nad dzieckiem;
 • obowiązku informowania drugiego rodzica o bieżących sprawach dziecka;
 • obowiązku przekazywania sobie wzajemnie przez rodziców żyjących w rozłączeniu, a wspólnie wykonujących władzę rodzicielską, dokumentów dziecka.

Oczekiwanym efektem, według pomysłodawców zmiany oczywiście, projektowanej regulacji ma być zwiększenie sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem przez drugiego z rodziców (najczęściej ojca).

Jakie szanse ma ojciec w walce o dziecko?

Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym opisane w uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o KRiO

W świetle obowiązującego art.

58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Sąd powinien rozważyć pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej jako rozstrzygnięcia, które co do zasady najlepiej zapewnia dziecku możność wychowywania go przez rodziców i utrzymywania z nimi kontaktów.

Dopiero po stwierdzeniu, że w okolicznościach konkretnej sprawy nie byłoby to zgodne z dobrem dziecka, sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Zmiana art.

58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma na celu wprowadzenie, jako priorytetowej, możliwości orzekania opieki naprzemiennej, czyli powierzenia przez sąd wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz określenia wykonywania opieki nad dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkało przemiennie z każdym z rodziców w porównywalnych okresach, z wyjątkiem przypadku, gdy jedno z rodziców zamieszkuje za granicą.

 1. W związku z tym projekt ustawy wprowadza do Kodeksu karnego przepis, który przewiduje karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 w przypadku utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania kontaktów lub sprawowania opieki nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem.
 2. Ponadto jeżeli w wyniku wyżej wymienionego czynu małoletni dozna uszczerbku na zdrowiu psychicznym, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 3.
 3. W przypadku, gdy w następstwie tego czynu pokrzywdzony targnie się na własne życie, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.
 4. Jak widzicie nie bez kozery napisałem, że zmiany są REWOLUCYJNE.
 5. W przygotowaniu tego tekstu posiłkowałem się w znacznej mierze uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie KRO, który opublikowany jest i na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.
 6. Pisze o tym, ponieważ  znaleźć w nim można znacznie więcej ciekawych i ważnych informacji, dlatego gorąco zachęcam do lektury.

Pamiętajcie jednak, że wciąż jest to PROJEKT zmiany. Jaki ostatecznie kształt przybierze omawiana nowelizacja – trudno przewidzieć.

Trudno powiedzieć dlatego, że nie obeszło się bez krytyki tej zmiany. Otóż, adw. Katarzyna Frankiewicz – Burda działając w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej wydała Senatowi RP negatywna opinię rekomendując rezygnację z wprowadzania wyżej opisanej nowelizacji.

Uzasadnienie do tej opinii nie jest zbyt obszerne, a jej autorka w głównej mierze opiera się na, jak sama twierdzi, wciąż aktualnym orzecznictwie z 1968 r.! Moim zdaniem powiela jedynie stereotypy nie uwzględniając przy tym zmian jakie zaszły w modelu rodziny.

 • Autorem tekstu jest radca prawny Piotr Woś specjalista ds. rozwodowych/rodzinnych (adwokat Kraków)
 • Chcesz skonsultować swoją sprawę – umów się na spotkanie dzwoniąc pod nr tel.: 12 411 05 94,
 • bądź wejdź na naszą stronę i skorzystaj z  PRAWNICZEJ KONSULTACJI TELEFONICZNEJ.
See also:  Czy osoba niepełnoletnia może zrobić darowiznę pieniężną?

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem – Kacprzak Kowalak – adwokat, radca prawny Poznań

Zespół adwokatów i radców prawnych Kancelarii Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Poznaniu spośród szerokiego zakresu spraw prawa rodzinnego i opiekuńczego, prowadzi również sprawy dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej, a także kontaktów rodziców z dziećmi.

Nasi specjaliści mają świadomość, że z jednej strony podczas prowadzenia tego typu spraw, ważą się losy dzieci, a ich rozstrzygnięcie będzie rzutować na ich przyszłość, a z drugiej, że sprawy dotyczące uregulowania władzy rodzicielskiej, a także kontaktów rodziców z dziećmi, obok spraw o rozwód, separację czy dotyczących ustalania wysokości alimentów, budzą największe emocje. Dlatego też gwarantujemy, że powierzając nam swoją sprawę Klient otrzyma profesjonalną oraz rzetelną pomoc, nie zapominając jednak przy tym o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

W trosce o szczególnie chroniony interes Klientów, nasza kancelaria w zakresie dotyczącym władzy rodzicielskiej  zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach o:

 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zawieszenie sprawowania opieki nad dzieckiem,
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej.
 • ustalenia miejsca pobytu dziecka;
 • wydania paszportu lub dokonania innej czynności mającej bezpośredni związek z dzieckiem, w przypadku, gdy jeden z rodziców sprzeciwia się jego wydaniu bądź dokonania czynności.

Natomiast, w zakresie kontaktów rodziców z dziećmi, nasi specjaliści – adwokaci i radcowie prawni oferują pomoc prawną w sprawach dotyczących: 

 • polubownego uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem,
 • uregulowania kontaktów rodziców z dzieckiem w postępowaniu sądowym,
 • zmianę wyroku sądowego, postanowienia sądowego lub ugody sądowej regulujących kontakty z dzieckiek,
 • ograniczenia kontaktów z dzieckiem,
 • zakazu utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
 • egzekwowania obowiązków wynikających z ugody zawartej przez rodziców,
 • egzekwowania obowiązków rodziców wynikających z orzeczenia sądowego,
 • dochodzenia pieniężnych należności w przypadku uporczywego uniemożliwiania rodzicowi kontaktu z dzieckiem,
 • dochodzenia pieniężnych należności w przypadku uporczywego nierealizowania przez rodzica orzeczenia sądowego regulującego kontakty z dzieckiem,
 • uregulowania kontaktów dziadków z dzieckiem.
 • Adwokaci i radcowie prawni naszej kancelarii mają świadomość, jak bardzo ważnym elementem rozwoju młodego człowieka jest utrzymywanie dobrych relacji z najbliższymi członkami rodziny, do których to prawidłowego rozwoju wymagany jest osobisty kontakt.
 • Mając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi mamy również świadomość jak szczególnie ważny w tego typu sprawach jest żarówo czas jak i szybkość postępowania pełnomocnika, a także jak ważne jest wyegzekwowanie uprawnień.
 • Dlatego też, przekazując  zespołowi naszej kancelarii prowadzenie sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem, Klient otrzymuje pewność, że jego interesy będą profesjonalnie reprezentowane.

Warto zdać sobie sprawę, że sprawy dotyczące dzieci są co do zasady sprawami trudnymi emocjonalnie. Dla większości osób, dobro dziecka jest  najważniejsze, dlatego też w wielu przypadkach górę nad racjonalnym podejściem do sprawy biorą emocje.

W konsekwencji może prowadzić to do znacznego wydłużenia postępowania, a także wielu nieprzyjemnych sytuacji, których to jednak można uniknąć.

Ponadto, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem naszych prawników pragniemy wskazać, że sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi są zazwyczaj postępowaniami o złożonym, wielowątkowym charakterze.

Chcąc uniknąć niekorzystnego obrotu sprawy, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata czy radcy prawnego.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy naszej  kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu naszej poznańskiej kancelarii. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów.

Powierzając kancelarii prowadzenie sprawy o władzę rodzicielską czy kontakty oferujemy Tobie:

 • Przygotowanie indywidualnej strategii prowadzenia sprawy
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy,
 • Nieograniczony kontakt mailowy z naszymi specjalistami,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy,
 • Adwokat, radca prawny sporządzą wszystkie niezbędne pisma procesowe, ugodę, czy też tzw. plan rodzicielski,
 • Osobisty udział w negocjacjach, których głównym celem jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań dla stron,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sądowych,
 • Kulturę i empatię.

W pierwszej kolejności, warto wskazać, że sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów rodziców z dziećmi  mogą stanowić zarówno jeden z elementów spraw o rozwód czy separację, jak i mogą zostać rozpoznawane samoistnie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy i stosunki pomiędzy małżonkami / rodzicami oddziałują bezpośrednio na stosunki pomiędzy nimi, a dziećmi oraz często nie jest łatwo je oddzielić. Niemniej jednak, należy pamiętać o tym, że dobro dziecka jest dobrem priorytetowym, dlatego też nie należy przedkładać sporu pomiędzy rodzicami na linię relacji drugi rodzic – dziecko.

Należy również rozgraniczać pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, gdyż nie są one tożsamymi pojęciami.

Pod lakonicznym pojęciem władzy rodzicielskiej, kryje się w szczególności obowiązek, ale także i uprawnienie do  sprawowania opieki nad dzieckiem i zarządzanie jego majątkiem (jeżeli takowy posiada).

Jednocześnie z władzy rodzicielskiej wynika obowiązek zapewnienia dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz bytowych, a także troszczenia się o rozwój fizyczny, a także duchowy dziecka.

Ponadto na rodzicu spoczywa obowiązek troszczenia się o edukację dziecka, pomocy w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań, wychowania dziecka oraz przystosowania go do samodzielnego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie.

Co do zasady, władza ta przysługuje obojgu rodzicom i jest przez nich wykonywana łącznie. Jednak po rozwodzie, władza rodzicielska może zostać powierzona jednemu z rodziców, z ograniczeniem władzy drugiego z rodziców.

W przypadku, kiedy rodzicie w trakcie postępowania rozwodowego lub w odrębnym postępowaniu uzgodnią tzw.

plan rodzicielski (zwany również planem wychowawczym), w którym w sposób dokładny ustalą sposób dzielenia się obowiązkami oraz prawami związanymi z wychowywaniem dziecka, sąd może postanowić o pozostawieniu władzy rodzicielskiej nad dzieckiem  obojgu rodzicom.

Zdarza się również, że w wyniku swojego postępowania rodzic może zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, o czym niżej.

Sąd orzekając o władzy rodzicielskiej biorąc pod uwagę dobro dziecka może powierzyć jej wykonywanie wyłącznie jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską do określonych obowiązków oraz uprawnień wobec dziecka drugiemu rodzicowi.

W praktyce sąd w orzeczeniu dotyczącym władzy rodzicielskiej może dokonać określonego wyliczenia praw i obowiązków rodzica wobec dziecka.

I tak  sąd może przykładowo przyznać uprawnienie rodzica któremu ograniczono władzę rodzicielską do współdecydowania o najistotniejszych kwestiach życia dziecka,  takich jak wybór szkoły, kwestiach dotyczących leczenia czy też wyjazdu za granicę.

Podjęcia decyzji o ograniczeniu władzy rodzicielskiej wobec jednego z rodziców, sąd dokonuje po poddaniu dokładnej analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, a z którego to jasno wynika, z którym rodzicem dziecko ma lepsze relacje oraz który z rodziców zapewni lepsze wychowanie dziecku.

See also:  Alimenty po wielu latach od rozwodu

Oczywistym jest zatem, że dobro dziecka jest istotną przesłanką przemawiającą za ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Jednak należy przy tym pamiętać, że sądy biorą pod uwagę również inne przyczyny mające szczególny wpływ na dobro dziecka.

Sąd może więc ograniczyć władzę rodzicielską w stosunku do jednego rodzica w przypadku, gdy ten przejawiał wobec dziecka negatywne zachowanie.

Ponadto przesłanką przemawiającą za ograniczeniem władzy rodzicielskiej może być brak relacji lub osłabienie relacji pomiędzy rodzicami, które mogą utrudniać wspólne wychowywanie dziecka.

Oczywistym przecież jest, że wykonywanie władzy rodzicielskiej wiąże się ze współpracą dwojga rodziców, a w przypadku, gdy jeden ze skłóconych rodziców utrudnia, dokucza, czy nie współpracuje z drugim – władza rodzicielska nad ich wspólnym dzieckiem nie może być prawidłowo sprawowana.

Sąd opiekuńczy może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem w przypadku, kiedy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Istotnym w tym przypadku jest, że sąd właściwy do rozpoznania sprawy może orzec pozbawienie władzy nie tylko wobec obydwojga rodziców, ale także w stosunku do jednego z rodziców.

Zacznijmy od pojęcia trwałej przeszkody – jest to przeszkoda, która wyłącza na stałe, na długi czas, możliwość sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Przykładowo za taką przeszkodę można uznać skazanie rodzica na wieloletnią karę pozbawiania wolności, chorobę psychiczną czy przewlekłą chorobę rodzica.

Za nadużywanie władzy rodzicielskiej uznaje się natomiast nie tylko negatywne zachowanie rodzica w stosunku do dziecka, ale także każde zachowanie wobec drugiego rodzica, czy też innej osoby.

Za przykład posłużyć może agresywne zachowanie, groźby kierowane wobec dziecka/ drugiego rodzica/ innej osoby, zakłócanie spokoju domowników, nadużywanie alkoholu.

Koniecznym w tym przypadku jest wykazanie, że do sytuacji nadużywania władzy rodzicielskiej ze strony rodzica dochodziło nie jednokrotnie, ale wielokrotnie.

Rażącym zaniedbywaniem obowiązków wobec dziecka jest natomiast zaniedbywanie zarówno poważne jak i te mniejszej wagi, które cechuje się uporczywością, wyrażaniem złej woli, niepoprawnością.

Co prawda ustawodawca nie wskazał dokładnego katalogu czynności, które mogłyby zostać uznane za rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka, niemniej jednak za takie zachowania można uznać: nieutrzymywanie kontaktu z dzieckiem, nieinteresowanie się jego losem, brak ingerencji w wychowanie czy w proces edukacji dziecka, brak poświęcania czasu na rozwój fizyczny czy duchowy dziecka. Podsumowując, rola rodzica kończy się na figurowaniu imienia i nazwiska rodzica w dokumentach dziecka. Wydając rozstrzygnięcie w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej sądy biorą zatem pod uwagę każdorazowo indywidualną sytuację każdego z dzieci oraz rodziców, w szczególności biorąc pod uwagę, które zachowania mogą mieć negatywny wpływ na wychowanie dziecka.

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje najbliższej rodzinie, w szczególności rodzicom, dziadkom, a także rodzeństwu. Przy czym należy pamiętać, że nie jest to wyłącznie uprawnienie, ale także i obowiązek.

Co więcej, nawet w przypadku, gdy wobec rodzica sąd opiekuńczy orzekł ograniczoną władzę rodzicielską bądź też rodzic został jej pozbawiony, to i tak cały czas takiemu rodzicowi przysługuje prawo do kontaktów z dzieckiem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem może stanowić zarówno część postępowania sądowego o rozwód czy separację, jak i może być rozpoznawane samoistnie podczas odrębnego postępowania przed sądem opiekuńczym.

O ile pozwalają na to relacje pomiędzy rodzicami dziecka, zdaniem naszych specjalistów z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, najlepszym sposobem na uregulowanie kontaktów z dziećmi jest uprzednie sporządzenie porozumienia, tzw. planu rodzicielskiego.

Oczywiście nie jest on obowiązkowym elementem postępowania, niemniej jednak ułatwi on procedowanie w sprawie oraz pozwoli na szybsze zakończenie postępowania. W planie rodzicielskim to rodzice po przeprowadzeniu wspólnych ustaleń, określają w szczegółowy sposób wszystkie kwestie związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej oraz sposobem realizacji kontaktów z dzieckiem.

Przykładowo, w tego typu porozumieniu można zawrzeć, uregulowania dotyczące spędzania z dzieckiem wakacji/ świąt/ weekendów

Analizując sprawy, w których w ostatnim czasie pełniliśmy rolę pełnomocników, można wyciągnąć wniosek, że wiele rodziców podejmuje decyzję o opiece naprzemiennej nad dzieckiem, co oznacza, że oboje rodzice sprawuje pełną władzę rodzicielską nad dzieckiem najczęściej w systemie – jeden tydzień dziecko przebywa u jednego z rodziców, kolejny tydzień u drugiego. Rodzice decydując się na takie rozwiązanie, kierują się dobrem dziecka, jednak dla nich samych sytuacja ta nie należy do łatwych. Często muszą iść na kompromisy co może doprowadzać do wielu niejasności oraz konfliktów. Aby im zapobiec warto w sposób dokładny określić zasady realizowania kontaktów z dzieckiem, i najważniejsze ich przestrzegać.

Jeżeli nie ma możliwości osiągnięcia porozumienia przez rodziców co do uregulowania kontaktów z dzieckiem należy wszcząć postępowanie w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem.

W tym celu rodzic musi złożyć wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w którym wskaże szczegółowo kiedy – w jaki dni, w jakich godzinach chciałaby spotykać się z dzieckiem oraz gdzie – w miejscu zamieszkania dziecka lub poza tym miejscem.

Adwokaci i radcowie prawni z naszej kancelarii pomogą w prawidłowym sformułowaniu takiego wniosku.

W pierwszej kolejności warto podjąć próbę polubownego rozwiązania sytuacji. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, bądź znacznie utrudnione, należy zwrócić się o pomoc w realizacji praw do sądu. Chcąc jednak wystąpić do sądu, warto posiadać wiarygodne dowody, które potwierdziłyby faktyczne zaniedbywanie obowiązków po stronie drugiego rodzica.

Owszem, sąd jest uprawniony do orzeczenia w przedmiocie ograniczenia kontaktów z dzieckiem. Orzeczenie takie może zostać wydane w przypadku wykazania, że kontakty dziecka z drugim rodzicem mogą mu szkodzić.

Ograniczenia te mogą polegać na zakazaniu bądź nakazaniu odpowiednich działań.

Jako przykład może posłużyć zakaz zabierania dziecka poza jego stałe miejsce pobytu czy też nakaz uczestnictwa osoby trzeciej w czasie spotkań dziecka z rodzicem np. kuratora sądowego.

Za przesłankę przesądzającą zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem uznaje się poważne zagrożenie dobra dziecka. Dlatego też środek ten stosowany jest naprawdę w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacją.

Nasi adwokaci i radcowie prawni z uwagi na wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz opiekuńczego, nie raz prowadzili sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej jak i kontaktów rodziców z dziećmi, dlatego też zapewniamy pomoc przy przygotowaniu wszelkich pism oraz wniosków w sprawach sądowych.

Gwarantujemy również, ze nasi Klienci będą reprezentowani w sposób profesjonalny zarówno podczas negocjacji pomiędzy rodzicami, a także przed sądem. Dlatego też zakładamy sobie za cel wypracowanie jak najlepszych rozwiązań związanych ze sprawowaniem opieki nad dziećmi. A wszystko po to, aby chronić dobro dziecka.

See also:  Wyjazd córki do liceum do innego miasta a opieka

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentowanie przed sądami wszystkich instancji na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów przed sądami leżącymi w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu. Oznacza to, że świadczymy pomoc prawną również dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

 1. Z wyrazami Szacunku
 2. Adwokat Maciej Kacprzak i radca prawny Bartosz Kowalak
 3. Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy
 4. Adwokaci i radcowie Prawni w Poznaniu

Ojczym: kto to jest? Prawa, zmiana nazwiska dziecka, alimenty

Ojczym nie ma władzy rodzicielskiej, ale ma pewne prawa do dziecka. Zależą m.in. od tego, czy poślubił jego matkę. Relację ojczym-dziecko reguluje polskie prawo.

Ojczym, zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN, to mąż matki w stosunku do jej dzieci z poprzedniego małżeństwa. Innymi słowy – ojczym jest niespokrewnionym z dzieckiem przybranym ojcem.

Jak tę relację definiuje prawo?
1. Definicja
2. Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma
3. Przysposobienie przez ojczyma
4. Czy ojczym to opiekun prawny?
5. Prawa ojczyma
6. Alimenty na pasierba
7. Dziedziczenie po ojczymie
8.

Relacje ojczyma z dzieckiem

Ojczym: kto to? Definicja prawna

W świetle prawa ojczymem jest nowy mąż matki. Dziecko staje się wtedy pasierbem/pasierbicą. Prawo wyróżnia różne stopnie bliskości między dzieckiem a nowym partnerem mamy. W zależności od tego, czy matka i mężczyzna są małżeństwem, prawny stopień bliskości to:

 • obcy ludzie – kiedy mama nie ma ślubu z partnerem (żyje w związku partnerskim, konkubinacie)
 • powinowaci – jeśli mama zawrze ślub z ojczymem dziecka, mężczyzna staje się w świetle prawa rodziną (powinowactwo). Ojczym nie ma jednak władzy rodzicielskiej.

Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma

Dziecko nie może przyjąć nazwiska ojczyma, jeśli nosi nazwisko swojego biologicznego ojca.

Jeśli jednak ma nazwisko mamy, może zmienić je na nazwisko ojczyma, pod warunkiem jednak, że mężczyzna jest mężem matki, czyli powinowatym dziecka. Jeśli dziecko ma skończone 13 lat, musi osobiście wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.

Aby przyjąć nazwisko ojczyma, małżonkowie (i dziecko, które skończyło 13 lat) muszą wspólnie złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego.

Przysposobienie dziecka przez ojczyma

Adopcja dziecka przez ojczyma jest możliwa tylko wtedy, gdy biologiczny ojciec pozbawiony jest władzy rodzicielskiej lub nie żyje. Ojczym i pasierb muszą być powinowatymi, czyli mężczyzna musi być mężem matki dziecka. Adopcja jest możliwa do 18 urodzin dziecka.

Czy ojczym jest opiekunem prawnym?

Sytuacja jest jasna, kiedy dziecko zostało przysposobione przez ojczyma (adoptowane). Nabywa wtedy takie sama prawa jak rodzic biologiczny. W przeciwnym razie tylko mama jest przedstawicielem ustawowym dziecka.

Prawa ojczyma do dziecka

Czy oznacza to, że ojczym nie ma żadnych praw do dziecka? To zależy od prawnego stopnia bliskości:

 • Jeśli nie jest w związku małżeńskim z mamą dziecka, jest traktowany przez prawo jak obca osoba i nie przysługują mu żadne prawa. Może oczywiście pomagać swojej partnerce w opiece nad dzieckiem, ale nie może decydować o jego zdrowiu, edukacji itd.
 • Po ślubie z matką dziecka między ojczymem a pasierbem występuje stosunek powinowactwa, który daje ojczymowi pewne prawa (np. do kontaktów z dzieckiem i do alimentów).

A jak wyglądają prawa ojczyma do dziecka w praktyce? Nawet jeśli nie jest on mężem mamy, zazwyczaj może odbierać dziecko z przedszkola lub szkoły, jeśli rodzic upoważni go do tego na piśmie, ale już zgoda na udział w wycieczce, opiekę lekarską itp.

musi być wyrażona przez opiekuna ustawowego (biologiczny rodzic z pełnią władzy rodzicielskiej lub ojczym, który adoptował pasierba). Mama może jednak udzielić pisemnego pełnomocnictwa swojemu partnerowi do decydowania w takich sprawach (po 16 urodzinach zgodę na to musi wyrazić także dziecko).

Można również wyrazić zgodę do przekazywania informacji o stanie zdrowia innym osobom (w tym ojczymowi) podczas zapisywania dziecka do przychodni, przyjęcia do szpitala itp.

Alimenty od ojczyma

W sytuacji powinowactwa między pasierbem i ojczymem istnieje obowiązek alimentacyjny. Oznacza to, że dziecko może domagać się alimentów od męża swojej matki, ale także ojczym może domagać się alimentów od swojego pasierba, jeśli brał udział w jego wychowaniu i utrzymaniu.

Spadek i dziedziczenie po ojczymie

Zarówno dziedziczenie, jak i darowizny między pasierbem i ojczymem są zwolnione od podatku, ponieważ powinowactwo jest w tym przypadku traktowane na tej samej zasadzie co w przypadku najbliższej rodziny.

W praktyce jednak nieczęsto zdarza się otrzymać spadek po ojczymie, ponieważ, aby zostać spadkobiercą ustawowym w tym przypadku, muszą być spełnione następujące warunki: ojczym nie pozostawił po sobie żadnego innego spadkobiercy, a rodzice biologiczni pasierba nie żyją. 

Relacje ojczyma z dzieckiem

– Internet to nieocenione źródło wiedzy odnośnie funkcjonowania rodziny – mówi socjolożka, dr Marta Bierca z Uniwersytetu SWPS.

– Wyobrażam sobie, że świat online może oferować mnóstwo wskazówek i porad, jak budować relacje w rodzinie patchworkowej, niekiedy niestety sprzecznych lub nieprzystających do danej sytuacji.

Wyzwaniem może być zatem to, jak skorzystać z dostępnych na wyciągnięcie ręki porad i stworzyć rodzinę zrekonstruowaną, której charakter zadowoli w pełni jej członków – zauważa.

Rada dla ojczyma: Bądź wspierającym mężem i pomagaj żonie/partnerce rozwiązywać problemy, ale rób to dyskretnie i tylko wtedy, kiedy ona cię o to poprosi.

Jeśli nie natrafisz na wrogość i opór materii, i dopisze ci szczęście, będziesz działać cierpliwie i powoli, może uda ci się stworzyć silną emocjonalną więź z przybranymi dziećmi.

Wysoce prawdopodobne jest, że po jakimś czasie stworzysz relacje na wzór rodzicielskich, jeśli dziecko jest  jeszcze małe i masz dużo czasu na wypracowanie silnej więzi. W przypadku nastolatków, jeśli uda ci się to osiągnąć, należy ci się medal.

 Nie możesz jednak dobrej relacji z pasierbem, czy pasierbicą uznawać za pewnik. Istnieją większe szanse na zdobycie statusu rodzica, jeśli uznasz to za bonus, a nie coś, czego się spodziewasz i na co zasługujesz. (Źródło: ” 100 zasad udanego związku” Harriet Lerner).

Zobacz też:

Leave a Reply

Your email address will not be published.