Rozwód, separacja, alimenty

Rozwód, separacja, alimenty

Sprawy rodzinne, to sprawy szczególnego rodzaju wiążące się z silnymi emocjami i stresem, albowiem wszelkie rozstrzygnięcia sądu rodzinnego wywierają konkretne skutki w życiu stron, jak i w życiu ich wspólnych dzieci. Kancelaria zapewnia pomoc prawną we wszystkich najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem rodziny, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w toku postępowania przed sądem.

ROZWÓD i SKUTKI JEGO ORZECZENIA

W postępowaniu rozwodowym sąd orzeka w sprawie rozwiązania małżeństwa, w tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (na zgodne żądanie sąd zaniecha orzekania o winie).

Należy jednak pamiętać, że na tym nie kończy się rola sądu rozwodowego.

W postępowaniu rozwodowym sąd rozstrzyga również szereg kwestii związanych z ustaniem małżeństwa, zarówno w stosunkach między rozwiedzionymi małżonkami, jak i między nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi.

W sprawie o rozwód sąd orzeka z urzędu o:

 • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków,
 • kontaktach małżonków ze wspólnym małoletnim dzieckiem, chyba że małżonkowie zgodnie wnieśli o nieorzekanie o kontaktach,
 • wysokości w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci (alimenty),
 • sposobie korzystania przez małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Na żądanie jednego z małżonków sąd rozwodowy może w wyjątkowych wypadkach, gdy jeden z małżonków swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, nakazać jego eksmisję.

Ponadto na zgodny wniosek stron sąd może orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe. Sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

WŁADZA RODZICIELSKA

Władza rodzicielska to zespół uprawnień i obowiązków rodziców względem małoletniego dziecka, mających na celu zapewnienie pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem, a także jego wychowanie, z poszanowaniem godności i praw dziecka. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską, obowiązani troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój, aby przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, niemniej jednak jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd na wniosek lub z urzędu – również w sprawie o rozwód – może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

KONTAKTY Z DZIECKIEM

Niezależnie od władzy rodzicielskiej (jej pozbawienia lub ograniczenia) rodzice mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów obejmujących w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Utrzymywanie kontaktów może jednak podlegać pewnym ograniczeniom w wypadku, gdy zachowanie rodziców lub jednego z nich zagraża dobru dziecka. Wówczas sąd opiekuńczy może ograniczyć kontakty z dzieckiem, w szczególności:

 • zakazać spotykania się z dzieckiem,
 • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd,
 • ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
 • zakazać porozumiewania się na odległość.

W skrajnych wypadkach sąd może zakazać utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, gdy utrzymywanie kontaktów poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza.

ALIMENTY NA DZIECKO

Obowiązek alimentacyjny oznacza obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania i ma na celu zapewnienie niezbędnych środków uprawnionej osobie, która nie jest w stanie własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Powinność alimentacyjna wynika z pokrewieństwa oraz innych więzi o charakterze osobistym. Przede wszystkim obciąża krewnych w linii prostej (zstępnych i wstępnych). Obciąża także rodzeństwo, w tym przyrodnie.

Oczywiście obowiązek ten może dotyczyć również małżonków po unieważnieniu małżeństwa, rozwodzie lub orzeczeniu separacji. Obowiązek alimentacyjny nie obejmuje osób, które łączą bliskie relacje osobiste (np.

związek partnerski).

ALIMENTY DLA MAŁŻONKA

Prawo nie wyklucza również możliwości domagania się alimentów od byłego małżonka.

W tej mierze znaczenie ma wynik postępowania rozwodowego oraz sytuacja materialna małżonka, który żąda alimentów.

W pierwszym wariancie sąd może przyznać alimenty, o ile małżonek żądający świadczeń alimentacyjnych nie został w wyniku orzeczenia rozwodu uznany za winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku.

W drugim wariancie małżonek może żądać alimentów od byłego małżonka również wtedy, gdy jego były małżonek został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Wówczas sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do tych świadczeń.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

Pamiętać należy, że nawet jeśli sąd zasądził alimenty w wysokości niezgodnej z oczekiwaniami uprawnionego albo zobowiązanego do alimentów – nic straconego. W każdym czasie można żądać zmiany orzeczenia w zakresie alimentów, wnosząc do sądu pozew o podwyższenie albo obniżenie alimentów.

See also:  Powrót z dzieckiem do Polski - czy ojciec może utrudniać powrót do kraju?

Z żądaniem np.

 podwyższenia alimentów mamy do czynienia najczęściej w związku z upływem czasu od chwili ostatniego orzekania w tym przedmiocie oraz zwiększeniem się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a także zmianą możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, co zwykle wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci przy separacji

Podczas sprawy separacyjnej zazwyczaj orzekany jest również obowiązek alimentacyjny. Sąd może nakazać płacenia alimentów na rzecz współmałżonka lub wspólnego potomstwa.

Obowiązek alimentacyjny

Oboje rodzice, niezależnie od stanu prawnego, są zobowiązani do dbania o dobro dziecka. Wiąże się to z opieką i wychowaniem, ale również z zapewnieniem środków materialnych.

W przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu lub separacji najczęściej dochodzi do sytuacji, kiedy na jedno z rodziców nałożony zostaje obowiązek alimentacyjny wobec dziecka.

Jeśli tego rodzaju ustalenia nie odbywają się podczas rozprawy separacyjnej, wtedy rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem może w imieniu dziecka złożyć wniosek o przyznanie alimentów.

Określenie wysokości alimentów

Rozwód, separacja, alimentyW polskim prawie nie istnieje wymierny przelicznik wysokości alimentów, które może otrzymać dziecko. Istnieje jednak szereg założeń, które sędzia powinien brać pod uwagę podczas ustalania ich wysokości. Podstawowym założeniem podczas ustalania kwoty alimentów są uzasadnione potrzeby dziecka, a z drugiej strony zarobkowe i majątkowe możliwości rodzica. Ponadto według polskiego prawa dziecko ma prawo żyć na stopie podobnej do stopy życiowej rodziców. W praktyce oznacza to, że powinno mieszkać w podobnych warunkach, co rodzice, czy jeździć na wakacje o podobnym standardzie co rodzice. Warto jednak podkreślić, że rodzice nie muszą oddawać całego swojego majątku dziecku, a jedynie część, która pokryje jego usprawiedliwione potrzeby. Należy pamiętać, że niskie dochody, albo tymczasowy brak zatrudnienia nie zwalniają z obowiązku alimentacyjnego.

Zmiana wysokości zasądzonych alimentów

W przypadku zmieniających się potrzeb dziecka istnieje możliwość zmiany wysokości zasądzonych alimentów. W takim wypadku należy złożyć wniosek w sądzie rodzinnym oraz dołączyć do niego dokumenty wykazujące wzrost wydatków. Sąd rozpatruje taki wniosek pozytywnie lub negatywnie.

Dokumenty przydatne podczas określania wysokości alimentów

Do rozprawy określającej wysokość alimentów warto dobrze się przygotować. Do wniosku o ich przyznanie (bądź podniesienie zasądzonej wcześniej kwoty), należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego np.

PIT-y, zaświadczenie od pracodawcy itp. oraz dokumenty dotyczące wydatków ogólnych takich jak opłaty za czynsz czy rachunki, jak również wydatków na dziecko np. rachunek za dodatkowe lekcje, korepetycje czy wizyty u lekarza specjalisty.

Na ich podstawie sąd określa wysokość świadczenia alimentacyjnego.

Warto wiedzieć

Mówiąc o alimentach warto pamiętać, że nie muszą być one w formie pieniężnej. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka może polegać również, w całości lub w części, na staraniach o jego utrzymanie i wychowanie.

Separacja a rozwód – podobieństwa i różnice

Rozwód, separacja, alimenty

Separacja jako instytucja prawna istnieje w polskim stanie prawnym stosunkowo krótko. Została wprowadzona w 1999 r. poprzez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku. W polskim kodeksie rodzinnym i opiekuńczym normy dotyczące separacji są uregulowane w artykułach od 611 do 616 k.r.o. Jest ona tuż obok rozwodu instytucją, która potwierdza ustanie więzi pomiędzy małżonkami. Istnieją pomiędzy nimi różnice które jednoznacznie oddzielają obie stany prawne.

Zarówno pozew o separację jak i rozwód może złożyć każdy ze współmałżonków. W przypadku nieposiadania przez nich wspólnych, małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, w związku z czym, sprawa może się zakończyć na pierwszej rozprawie.

Pozytywne przesłanki

Separacja polega na tymczasowym uchyleniu wspólnoty małżeńskiej. Sąd może wydać wyrok orzekający separację, w sytuacji jeśli między małżonkami doszło do zupełnego rozkładu pożycia.

Zupełny rozkład pożycia następuje, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Małżonkowie, wskutek okoliczności zmierzających do tego stanu, przestali odczuwać przywiązanie emocjonalne, zrezygnowali z pożycia oraz np.

jedno z nich wyprowadziło się ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

W przypadku rozwodu konieczne jest dodatkowo stwierdzenie trwałości tego stanu. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.
Element trwałości rozkładu, wymagany dla orzeczenia rozwodu, polega na braku możliwości zmiany tego stanu i powrotu do siebie małżonków.

Negatywne przesłanki

Negatywne przesłanki separacji są jednakowe jak w przypadku rozwodu. Orzeczenie separacji bądź rozwodu jest niedopuszczalne w przypadku jeśli naruszyłoby to dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków bądź byłby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku jednoczesnego wystąpienia z żądaniem separacji i rozwodu przez małżonków, sąd w przypadku spełnienia wszystkich warunków orzeka rozwód, który pociąga za sobą poważniejsze konsekwencje poprzez rozwiązanie związku.

W przypadku, gdy orzeczenie rozwodu nie jest możliwe np. z uwagi na niepełnosprawność jednej ze stron, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd podejmuje decyzję o orzeczeniu separacji.

See also:  Jak zakończyć małżeństwo z człowiekiem chorym psychicznie?

Kwestia winy

Sąd na wniosek strony ustala, które z małżonków (bądź oboje) poprzez swoje naganne zachowanie spowodowało rozpad pożycia małżeńskiego. Ma to znaczenie przy ewentualnej konieczności orzeczenia alimentów na rzecz jednej ze stron.

Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Separacji może żądać również małżonek wyłącznie winny rozkładowi małżeństwa co przy rozwodzie w zasadzie jest zakazane, z niewielkimi wyjątkami.

Skutki prawne

Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa, w przeciwieństwie do orzeczenia rozwodowego.

Wyłączona jest możliwość zmiany nazwiska przez stronę postępowania o separację, małżonek nie może wrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Niektóre skutki rozwodu stosuje się odpowiednio do separacji. Do najważniejszych z nich zalicza się ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej oraz dopuszczalność podziału majątku wspólnego przez małżonków pozostających w separacji.

Sąd orzekający separację jest zobowiązany analogicznie jak w wyroku rozwodowym uregulować zasady dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, kontakty z nimi, a także ustalić zakres obowiązków dotyczących pokrywania kosztów ich utrzymania przez każdego z małżonków.

Małżonkowie decydujący się na separację, zobowiązani są do wzajemnej pomocy, w przypadku gdy wymagają tego względy słuszności.
Sąd orzekając separację może pochylić się nad kwestią wspólnego mieszkania małżonków oraz ustalić zasady korzystania z zajmowanego lokalu.

Na skutek separacji może powstać obowiązek alimentacyjny względem uprawnionej strony. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego separacji, może ubiegać się o orzeczenie alimentów od drugiego małżonka.

W przypadku, gdy małżonek nie uznany za wyłącznie winnego znajdzie się w niedostatku, ma prawo do starania się o pomoc finansową od współmałżonka.

Podczas ustalania wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę nie tylko usprawiedliwione potrzeby małżonka starającego się o alimenty, ale również możliwości finansowe drugiego małżonka.

Zniesienie separacji

Sąd orzeka o zniesieniu separacji, w przypadku, gdy strony złożą zgodne oświadczenie. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki, które powstały po jej orzeczeniu.

Warto zauważyć, że w wyniku zniesienia separacji, związane z nią wszelkie toczące się postępowania, ulegają zawieszeniu.

Dotyczy to przykładowo sposobu korzystania przez małżonków ze wspólnego mieszkania, a także eksmisji partnera.

Pamiętać należy, że niektóre kwestie będą rozstrzygane na wniosek stron. Znosząc separację, sąd reguluje prawa rodzicielskie oraz opiekę nad wspólnymi małoletnimi dziećmi małżonków. Aby przywrócić stan poprzednio obowiązujący, konieczne będzie wniesienie wniosku przez strony.

Od decyzji stron zależy również kwestia rozdzielności majątkowej. Orzekając separację, automatycznie zostaje zniesiona wspólność majątkowa małżonków. Jeśli postanawiają oni wrócić do siebie i próbować naprawić relację między nimi, mogą pozostawić rozdzielność majątkową.

W przypadku braku takiego wniosku, automatycznie jest przywracana ustawowa wspólność majątkowa.

Rozwód, w przeciwieństwie do instytucji separacji, pociąga za sobą dalsze, poważniejsze konsekwencje. Separację można znieść, z uwagi na to, że jej celem jest umożliwienie małżonkom powrotu do siebie, naprawienia swojej relacji.

W tym przypadku, współmałżonkowie nie mogą zawierać kolejnych małżeństw, w przeciwieństwie do rozwodu, gdzie dochodzi do rozwiązania związku małżeńskiego, co w konsekwencji daje im możliwość sformalizowania kolejnych związków.

Adwokat rozwód Gdańsk – Jeśli zależny Ci na sprawnym i bezproblemowym procesie przeprowadzenia separacji lub sprawy rozwodowej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata. Warto pamiętać, że sprawy  rozwodowe i separacje to niezwykle emocjonalne chwile więc warto mieć przy sobie dobrego adwokata aby nie popełnić żadnego błędu który mógłby działać na niekorzyść całej sprawy.

Czym się różni rozwód od separacji? –omawia adwokat Szymczyk

 • czwartek, 19 lipca 2018 r. Wrocław / Twardogóra
 • Aktualizowany: 04 stycznia 2022 r. 

Co do zasady orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Istnieją jednak różnice pomiędzy rozwodem a separacją, o których kilka słów poniżej.

Podstawową różnicą jest to, iż po orzeczeniu separacji małżonkowie stają się małżonkami w separacji, a po rozwodzie następuje definitywne rozwiązanie związku małżeńskiego.

Zapytaj adwokata o rozwód

Podczas separacji strony nie mogą zawierać nowego związku małżeńskiego natomiast po rozwodzie tak. Oczywiście mowa tu o kolejnym małżeństwie cywilnym. Brak możliwości zwarcia nowego związku małżeńskiego wynika z tego, iż strony pozostają dalej w związku małżeńskim i na zgodny wniosek mogą wrócić do wspólnego pożycia. Zobacz do serwisu: Rozwód

Zainteresowała Cię ta publikacja – zleć napisanie porozumienia adwokatowi

Kolejnym elementem odróżniającym separacje od rozwodu jest to, iż na zgodne żądanie małżonków sąd orzeknie o zniesieniu separacji i strony mogą powrócić do wspólnego pożycia, natomiast rozwodu znieść się nie da. Oczywiście można razem żyć po rozwodzie a nawet jeszcze raz wstąpić w związek małżeński, ale znieść rozwodu się nie da. Zleć – sprawę o rozwód adwokatowi do poprowadzenia

W przypadku separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy, natomiast po rozwodzie takiego obowiązku niema.

Oczywiście istnieję zarówno po rozwodzie, jaki i po separacji możliwość zasądzenia alimentów jednak to nie jest taki sam obowiązek jak obowiązek wzajemnej pomocy.

See also:  Zawieszenie płacenia alimentów podczas braku pracy

Obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy zarówno sfery materialnej, jak i sfery niematerialnej, polegającej na duchowym i psychicznym wsparciu, okazywania zainteresowania np. podczas choroby.

Napisz do adwokata: [email protected]

W przypadku rozwodu, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Natomiast po uprawomocnieniu się orzeczenia separacji, małżonkowie nie mogą powrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

Planujesz się rozwieść – zleć napisanie pozwu o rozwód adwokatowi

Jak już wspomniałem, małżonkowie po orzeczeniu separacji, jak i po rozwodzie mogą żądać alimentów od siebie, jednak w przypadku rozwodu obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa, a gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Natomiast w przypadku orzeczenia separacji obowiązek alimentacyjny z wymienionych przyczyn nie wygasa. Poza tym obowiązek alimentacyjny między małżonkami w separacji nie jest uzależniony od zasad słuszności.

Zadzwoń do adwokata: 725118998

Rozwod-Separacja.pl – Pomoc Prawna

Rozwód to duża “operacja” Ile kosztuje rozwód? To pytanie zadaje sobie wiele osób. Rozwód to bardzo drogie i porządne zadanie – trzeba napisać poz

Zakaz reklamy adwokatów budzi niezgodności w środowisku prawniczym. Zwraca się uwagę na konieczność nowych rozstrzygnięć w tym zagadnieniu, które jes

Rozwodzą się rodzice, a dzieci muszą mieć opiekę Rozwód w Polsce orzekany jest przez sąd. Między małżonkami dochodzi do zaniku pożycia i jest to s

Co z kredytem w momencie, kiedy współmałżonkowie decydują się na rozwód? Dla banku, w którym mają kredyt, nie oznacza to żadnych zmian w umowie kredy

Składając pozew o rozwód,  a w następstwie tego otrzymując wyznaczony termin rozprawy, zaczynamy się zastanawiać, jak będzie ona wyglądała. Z re

Pełnoletnie dzieci, które otrzymują alimenty, w obawie przed uchyleniem obowiązku alimentacyjnego, często boją się podjęcia jakiejkolwiek pracy zarob

Alimenty to obligatoryjne świadczenie najczęściej przyznawane dla członków rodziny. Obecnie najwięcej spraw w polskich sądach dotyczy przede wsz

W powszechnej świadomości alimenty to świadczenie pieniężne płacone po rowodzie orzeczonym przez sąd. Oczywiście tak jest najczęściej, ale zdarzają s

Alimenty z zagranicy można uzyskać. Niejedna osoba walczy o takie alimenty i pragnie uzyskać je dla dobra dziecka czy dzieci. Ma do nich prawo. Oboje

Obowiązek alimentacyjny dotyczy rodziców, których dziecko nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochody z

Podejmując decyzję o wystąpienie do sądu o alimenty należy pamiętać o dopełnienie wymaganych prawem formalności. Ich zaniedbanie może bowiem spo

Ludzie rozwodzą się i jest to całkiem naturalna kolej rzeczy. Nie zawsze jednak rozwód oznacza koniec problemów. Kolejne rafy pojawiają się, gdy trze

Alimenty są orzekane przez sąd i rodzic lub dziecko muszą je zapłacić. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Co zrobić, gdy alimenty nie są płacone? Nie

W jaki sposób przekazywać alimenty? Można je przekazywać pocztą lub przelewem. Najlepiej jednak przelewem bankowym. Nie zaleca się płacenia alimentów

Alimenty po rozwodzie nietrudno uzyskać. Jest to sprawa jak najbardziej konieczna, gdy druga strona ma problem z utrzymaniem siebie. Żona była na utr

Wsparcie z budżetu państwa w formie funduszu alimentacyjnego jest skierowane do rodzin, które nie otrzymują przysługujących im alimentów. Benefic

Alimenty, czyli pieniądze na utrzymanie, płaci najczęściej rodzic na utrzymanie dziecka, z którym nie mieszka. Drugi przypadek to alimenty płacone pr

Alimenty, kto płaci za sprawę? W sytuacji, kiedy powód domaga się ustalenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany kwoty płaconych alimentów, wówcza

Alimenty płacą rodzice na dzieci, czasami dzieci na rodziców lub ubogich dziadków czy rodzeństwo z problemami finansowymi. Alimenty są spłacane przez

Alimenty są należne małoletnim dzieciom, ale nie tylko. Mają do nich prawo także współmałżonkowie, którzy są w niedostatku oraz rodzice, którzy mają

Leave a Reply

Your email address will not be published.