Skutki rozdzielności majątkowej

Strona główna > Prawo cywilne > Sądowa rozdzielność majątkowa – czy wiesz kiedy możesz ją uzyskać?

Skutki rozdzielności majątkowejJednym ze sposobów ustanowienia między małżonkami rozdzielności majątkowej jest orzeczenie sądowe, które może być wydane na podstawie przepisu art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Zgodnie z jego treścią „Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”.

Powyższe rozwiązanie przewidziane jest przede wszystkim dla osób, które chcą w dalszym ciągu pozostawać w związku małżeńskim jednakże nie chcą prowadzić wspólnie spraw finansowych lub ze względu na przedłużające się postępowanie rozwodowe chcą uregulować swoją sytuację ekonomiczną.

Podstawowym skutkiem rozdzielności majątkowej jest bowiem prawo do samodzielnego dysponowanie majątkiem i środkami finansowymi powstałymi po jej ustanowieniu oraz brak ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego z małżonków.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej daje również możliwość podziału majątku wypracowanego w czasie jej trwania.

Ważne powody jako podstawa ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd:

Warunkiem ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami przez sąd jest zaistnienie „ważnych powodów”.  Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia „ważnych powodów” w treści ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, ani w żadnym innym akcie prawnym.

W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że są to takie okoliczności natury ekonomicznej, które w ramach utrzymywania wspólnoty majątkowej skutkują pokrzywdzeniem rodziny lub jednego z małżonków.

Jako przykład ważnych powodów podaje się zaistnienie separacji faktycznej, a zatem sytuacji w której w dalszym ciągu formalnie  mamy do czynienia z trwaniem małżeństwa, jednakże faktycznie małżonkowie żyją w rozłączeniu i samodzielnie podejmują decyzje finansowe.

Innym przykładem zaistnienia ważnych powodów może być zaciąganie przez jednego z małżonków zobowiązań finansowych w celu zaspokojenia wyłącznie własnych potrzeb niezwiązanych z potrzebami rodziny.

Data ustanowienia rozdzielności majątkowej:

Sąd ustanawiając rozdzielność majątkową zobowiązany jest wskazać dzień, w którym ona następuje. Zasadą jest, iż dniem takim jest data wytoczenia powództwa przez osobę zainteresowaną. Przez datę wytoczenia powództwa rozumie się dzień złożenia pozwu w biurze podawczym sądu lub dzień wysłania pozwu za pośrednictwem operatora publicznego, którym aktualnie jest Poczta Polska.

W wyjątkowych wypadkach sąd uprawniony jest jednak do orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.  W szczególności sąd uprawniony jest do orzeczenia rozdzielności z datą wsteczną w sytuacji, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu. Konstrukcja ta ma na celu ochronę jednego z małżonków przed negatywnymi skutkami działania drugiego z nich.

W praktyce zdarza się bowiem, iż jeden z małżonków bez zgody i wiedzy drugiego z nich zaciąga poważne zobowiązania finansowe. Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, a zatem przed zaciągnięciem niekorzystnych dla drugiego małżonka zobowiązań finansowych umożliwi mu uwolnienie się od nich.

Małżonek nie będzie bowiem ponosił odpowiedzialności za zobowiązania powstałe już po dacie wskazanej w wyroku sądowym.

Sąd właściwy do orzeczenia rozdzielności majątkowej:

Właściwym do ustanowienia rozdzielności majątkowej jest sąd rejonowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze stale przebywa.

Jeśli nie można na tej podstawie określić sądu rejonowego, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy mimo wszystko nie uda się określić sądu, w ostateczności pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda.

Wraz ze wniesieniem pozwu do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Przykład: Jan Kowalski w dniu 6 stycznia 2001 r. zawarł związek małżeński z Karoliną Nowak. Po ok. 4 latach trwania związku małżeńskiego strony stwierdziły, iż nie pasują do siebie i postanowiły się rozstać. Na skutek dokonanych ustaleń Jan  Kowalski w dniu 3 stycznia 2005 r. wyprowadził się z zajmowanego wspólnie z żoną mieszkania. Od tego czasu utrzymywał z nią jedynie sporadyczne kontakty.

Strony samodzielnie gospodarowały uzyskiwanymi z tytułu pracy środkami finansowymi. W styczniu 2018 r. Jan Kowalski otrzymał z firmy pożyczkowej wezwanie do zwrotu pożyczki w wysokości 35 tys. zł. W treści wezwania wskazano, iż jego żona Karolina Nowak zawarła umowę pożyczki środków finansowych w dniu 23 maja 2017 r. i nie spłaciła jej w ustalonych terminach.

W ciągu następnego miesiąca Jan Kowalski otrzymał kolejne wezwania do zwrotu środków finansowych z innych instytucji finansowych. Łącznie zobowiązania Karoliny Nowak przekraczały kwotę 100 tys. zł. Jan Kowalski pozwem z dnia 24 maja 2018 r.

wystąpił do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z Karoliną Nowak z datą wsteczną, to jest na dzień 3 stycznia 2005 r. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż Karolina Nowak bez jego wiedzy i zgody zaciągnęła zobowiązania finansowe w znacznej wysokości. Z uzyskanych w ten sposób środków finansowych nigdy nie korzystał.

Powód zaznaczył, iż nie ma kontaktu ze swoją żoną od ok. 13 lat. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie wyrokiem z dnia 14 stycznia 2019 r. uwzględnił powództwo Jana Kowalskiego i orzekł rozdzielność ze skutkiem na dzień 3 stycznia 2005 r. W pisemnych motywach rozstrzygnięcia wskazał, iż strony od ponad 13 lat żyją w rozłączeniu.

Powód od powyższego czasu utrzymywał z pozwaną jedynie kontakty sporadyczne. Nie miał wiedzy o zaciągnięciu zobowiązań przez pozwaną. Powyższe świadczy o zaistnieniu ważnych powodów przemawiających za konicznością ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Dodał: Adwokat Tomasz BorowiecW dniu: 16-01-19

Opublikowano w kategorii: Prawo cywilne

Najnowsze wpisy:

Archiwum:

 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014

Kategorie:

 • Aktualności
 • Inne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne

Skutki rozdzielności majątkowej

Zniesienie wspólności majątkowej – sposoby i konsekwencje

Autor

Zniesienie wspólności majątkowej może nastąpić dobrowolnie, w wyniku zawarcia intercyzy, lub przymusowo, na mocy orzeczenia sądu. Jakie są skutki zniesienia wspólności? Czy się różni sądowe zniesienie wspólności od intercyzy? 

Intercyza, czyli dobrowolne zniesienie wspólności majątkowej

Małżonkowie mogą porozumieć się i znieść wspólność majątkową zawierając intercyzę.

Można to zrobić przed zawarciem małżeństwa lub już w trakcie trwania małżeństwa. Wymaga wizyty u notariusza, bo intercyza musi mieć formę aktu notarialnego.

Sprawa jest prosta, gdy intercyza jest podpisywana przed zawarciem małżeństwa. W takim małżeństwie w ogóle nie powstaje majątek wspólny małżonków. Każdy z nich ma swój majątek osobisty sprzed zawarcia małżeństwa i nabyty “dla siebie” po zawarciu małżeństwa.

Co, jeśli intercyza jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa, gdy zdążył już powstać majątek wspólny małżonków? Niepodzielny dotąd majątek wspólny, objęty wspólnością majątkową, przekształca się we współwłasność “po połowie”.

Małżonkowie mogą się nią więc podzielić, mogą tę współwłasność w prosty sposób znieść (np.

umawiając się, że jeden ze wspólnych dotąd samochodów będzie własnością męża, a drugi – żony z odpowiednią dopłatą od męża, bo drugie auto ma mniejszą wartość).

Nie ma przeszkód, żeby w trakcie trwania małżeństwa zmienić intercyzę lub ją rozwiązać. W razie jej rozwiązania, co do zasady powstaje między małżonkami wspólność majątkowa.Zniesienie wspólności majątkowej wpływa również na odpowiedzialność za długi podatkowe i wobec ZUS. 

Dwa rodzaje intercyzy znoszącej wspólność

Jaką intercyzę wybrać? Są dwie możliwości.

Pierwsza to “zwykła” rozdzielność majątkowa (art. 51 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Tu zasada jest prosta. Każdy z małżonków ma swój majątek osobisty. To, co zarobi “jest jego”.

Jeśli małżonkowie się rozwiodą, każdy pozostaje przy swoim majątku.

Mogą powstać duże różnice między majątkiem męża i żony, szczególnie wtedy, gdy jeden z małżonków pracował, a drugi został w domu i zajmował się dziećmi. 

Drugi rodzaj intercyzy to rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków (art. 512 K.r.o.). Tu również nie ma majątku wspólnego, każdy z małżonków pracuje na swój majątek osobisty. Czy więc się to różni od “zwykłej” intercyzy? Różnice ujawnią się, gdy rozdzielność majątkowa ustanie (np. w wyniku rozwodu, śmierci małżonka):

 • porównywana jest wtedy wartość obu majątków (męża i żony), według zasad szczegółowo opisanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;
 • następnie ten małżonek, którego majątek jest mniejszy, może żądać od drugiego małżonka odpowiedniego wyrównania;
 • w razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd

Nie zawsze małżonkowie chcą i potrafią się porozumieć w sprawach majątkowych. Zdarza się np., że jeden z małżonków trwoni wspólny majątek. Na wniosek małżonka, sąd może ustanowić rozdzielność majątkową bez zgody drugiego z małżonków. Nazywa się to “przymusowym ustrojem majątkowym”. Podstawą prawną jest art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Sąd nie ustanowi rozdzielności majątkowej “na życzenie”. Musi być spełniony podstawowy warunek: ustanowienie rozdzielności majątkowej jest uzasadnione “ważnymi powodami”.

Sądy za “ważne powody” uzasadniające zniesienie wspólności majątkowej przyjmują m.in.:

 • długotrwałą separację faktyczną małżonków, która uniemożliwia im lub znacznie utrudnia współdziałanie w zarządzie ich majątkiem wspólnym;
 • poważne zagrożenie interesu majątkowego któregoś z małżonków, np. w związku z trwonieniem majątku.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Podziel się opinią
 • Weź udział w rekrutacji

zobacz ogłoszenia

Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Umowne czy sądowe zniesienie wspólności majątkowej – różnice

Na co się zdecydować: umowne czy sądowe zniesienie wspólności majątkowej w małżeństwie? Wszystko zależy od okoliczności i celu, jaki chcemy osiągnąć. Przed podjęciem decyzji warto mieć na uwadze, że:

 • umowne zniesienie wspólności (intercyza) jest szybsze, wystarczy podpisanie umowy u notariusza; przy sądowym zniesieniu trzeba czekać na zakończenie postępowania sądowego, co w razie sporu między małżonkami może trwać;
 • do umownego zniesienia wspólności potrzebna jest zgoda obu małżonków; do sądowego wystarczy wniosek jednego z małżonków;
 • sądowe zniesienie wspólności może w wyjątkowych przypadkach nastąpić z datą wsteczną, umowne zniesienie wspólności majątkowej – nie;
 • sądowe zniesienie wspólności majątkowej jest skuteczne wobec osób trzecich (np. kontrahentów) niezależnie od tego, czy o nim wiedzieli, czy nie;  przy umownym zniesieniu wspólności, powoływanie się na intercyzę wobec osób trzecich będzie skuteczne wtedy, gdy osoby te o zawarciu i rodzaju intercyzy wiedziały – a więc gdy np. przy zawarciu umowy poinformowano o tym kontrahenta.
See also:  Co zrobić, jeśli mąż nie interesuje się rodziną?

Sądowe zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową “wstecz”. Zasadą jest wprawdzie, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. Ale w wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

“Zniesienie wspólności z określoną wcześniejszą datą jest możliwe o tyle tylko, o ile w tej dacie istniały już ważne powody zniesienia wspólności.

Rozpoznając żądanie zniesienia wspólności z wcześniejszą datą, należy mieć przy tym na uwadze, czy uwzględnieniu tego żądania nie sprzeciwia się interes rodziny lub interes wierzycieli małżonków”.

Wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.1997 r., sygn. akt I CKN 38/97

Pozew wierzyciela o zniesienie wspólności majątkowej

Sądowego zniesienia wspólności może żądać także wierzyciel któregoś z małżonków. Chodzi tu o sytuację, gdy jeden z małżonków jest zadłużony, a komornik nie może od niego wyegzekwować należności. 

Dlaczego wierzyciel może mieć problemy z odzyskaniem należności od małżonka, w którego małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa? Wiele osób błędnie sądzi, że jeśli ktoś ma w małżeństwie wspólność majątkową, to łatwiej będzie od niego wyegzekwować długi, bo na majątek “składa się” też małżonek dłużnika. Z przepisów wynika jednak coś innego.

Żeby komornik mógł sięgnąć do majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, musi być dodatkowo spełniony ważny warunek. Wyrokowi czy nakazowi zapłaty wydanemu przez sąd, musi być nadana tzw. sądowa klauzula wykonalności obejmująca możliwość prowadzenia egzekucji komorniczej ze wspólnego majątku małżonków.

Żeby sąd taką klauzulę wykonalności nadał, wierzyciel musi wykazać, że małżonek dłużnika zgodził się na zaciągnięcie zobowiązania, z którego dług wynika. Trzeba to wykazać dokumentem. W praktyce większość osób zawierających umowy nie dba o to, żeby małżonek dłużnika zgodził się na piśmie na zaciągnięcie zobowiązania.

Bez takiej zgody, małżonek dłużnika może skutecznie powstrzymać egzekucję komorniczą z majątku wspólnego.

W takiej sytuacji wierzyciel może zażądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej w małżeństwie swojego dłużnika. W rezultacie będzie mógł prowadzić egzekucję z tej części wspólnego majątku, która po zniesieniu wspólności należeć będzie do jego dłużnika.

Upadłość małżonka powoduje zniesienie wspólności

Rozdzielność majątkowa może również powstać z mocy prawa, w razie:

 • ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, lub 
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, a także umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, między małżonkami powstaje wspólność majątkowa.

Zniesienie wspólności majątkowej w wyniku separacji

Również orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Wspólność majątkowa więc ustaje. Chodzi tu oczywiście o separację prawną, orzeczoną przez sąd w wyniku złożenia pozwu o separację. 

Co jeśli separacja zostanie zniesiona? Z chwilą zniesienia separacji powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy (wspólność majątkowa). Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Skutki rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa – dla kogo i jakie wywiera skutki ? –

Rozdzielność majątkowa

Ustrój rozdzielności majątkowej, w przeciwieństwie do ustroju ustawowego, kreuje jedynie dwie masy majątkowe: majątek odrębny żony i majątek odrębny męża. Brak jest tutaj majątku wspólnego.

Ze względu na ewoluujące stosunki międzyludzkie, zmiany zachodzące w funkcjonowaniu współczesnej rodziny oraz eskalację osób wykonujących działalność gospodarczą, rozdzielność majątkowa staje się coraz bardziej popularna.

Ustrój rozdzielności majątkowej powstać może w wyniku umowy zawartej przed notariuszem, ale może powstać także z mocy prawa lub na mocy orzeczenia sądu, gdy wystąpi o to jeden z małżonków lub jego wierzyciel.

Koszt zawarcia przed notariuszem umowy majątkowej to 400 zł netto.

Warto pamiętać, że każda umowa majątkowa małżeńska, nie tylko ustanawiająca rozdzielność, nie powinna uchybiać równości praw i obowiązków małżonków wynikających z zawartego związku małżeńskiego.

Małżonkowie są nieustannie obowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania na rzecz dobra rodziny.

Powinni wspólnie rozstrzygać o sprawach istotnych, a każdy według swych sił oraz możliwości zarobkowych, powinien przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Obowiązujący w związku małżeńskim ustrój majątkowy nie ma wpływu na spadkobranie. Ustrój majątkowy małżeński nie odnosi się do stosunków osobistych małżonków, lecz jedynie do ich stosunków majątkowych.

Zgodnie z art. 47 k.r.o. umowa majątkowa małżeńska może zostać zawarta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. W praktyce taka sytuacja nie jest rzadkością. Nupturienci oświadczają wówczas o zamiarze zawarcia małżeństwa, podając planowany termin ślubu, choć nie jest to rzecz obligatoryjna, gdyż umowa staje się skuteczna z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Umowa majątkowa małżeńska może być w każdej chwili zmieniona albo rozwiązana. W razie rozwiązania umowy majątkowej w czasie trwania małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa, chyba że strony postanowią inaczej i wprowadzą inny ustrój majątkowy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku ustania rozdzielności majątkowej z jakiejkolwiek przyczyny, czy wobec rozwiązania umowy czy z mocy prawa lub orzeczenia sądu, przedmioty majątkowe należące do obojga małżonków nie wchodzą powtórnie w skład majątku wspólnego, gdyż zgodnie z art. 33 pkt 1) k.r.o.

wchodzą w skład majątków osobistych.

Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Uregulowanie to wskazuje, że przy zaciąganiu zobowiązań małżonkowie powinni powiadamiać swojego kontrahenta o obowiązującym ich ustroju majątkowym.

W praktyce jest to niezwykle ważne i może ochronić drugiego małżonka przed ewentualną egzekucją. Co prawda na podstawie art.

7872 kodeksu postępowania cywilnego, na etapie nadawania klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu, sąd nie bada ustroju majątkowego dłużnika i jego małżonka, ale nie wyłącza to obrony małżonków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, jeżeli umowa majątkowa małżeńska była skuteczna wobec wierzyciela.

Rozdzielność majątkowa uregulowana jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym lakonicznie, gdyż poświęcone są jej w istocie dwa artykuły:art.  51.

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.art.  511.

 Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem.

Przepisy powyższe potwierdzają, że przy rozdzielności majątkowej nie występuje tzw. majątek wspólny. Każdy z małżonków posiada swój majątek, w skład którego wchodzą przedmioty nabyte zarówno przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i po.

Każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem, co oznacza że może zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania bez zgody drugiego, może np. podpisywać umowy kredytu, pożyczki, sprzedaży ruchomości lub nieruchomości.

W wyniku zawarcia umowy rozdzielności majątkowej, dotychczasowy majątek wspólny (tzw.

wspólność bezudziałowa czy wspólność do niepodzielnej ręki), przekształca się co do zasady we współwłasność w częściach równych, w której udziały każdego z małżonków we wszystkich należących do nich przedmiotach wynoszą po ½ części. Inne udziały może ustanowić sąd w wypadku, gdy małżonek z ważnych powodów wystąpi o ustanowienie rozdzielności.

Jako zostało wcześniej wspomniane, rozdzielność majątkowa powstaje także z mocy samej ustawy.

Dochodzi do tego w razie ubezwłasnowolnienia, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków lub orzeczenia separacji.

W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia, umorzenia, ukończenia lub uchylenia postępowania upadłościowego, lub z chwilą zniesienia separacji, powstaje między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy.

Kto w szczególności powinien rozważyć zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową ?

Istotnym z punktu widzenia małżonków asumptem do zawierania umów ustanawiających rozdzielność majątkową jest rodzaj pracy zarobkowej wykonywanej przez jednego lub obu małżonków.

Na zawieranie umów decydują się przede wszystkim małżeństwa, w których choć jeden małżonek prowadzi działalność gospodarczą: czy to w formie jednoosobowej, czy w ramach spółki cywilnej, czy w ramach spółki osobowej prawa handlowego.

Nie bez znaczenia dla stosunków majątkowych pozostaje kwestia piastowania przez małżonka stanowiska w organach spółek kapitałowych prawa handlowego tj. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej.

Odpowiedzialność małżonków za zaciągnięte zobowiązania inaczej kształtuje się przy wspólności ustawowej, a inaczej przy rozdzielności majątkowej.

Tematowi odpowiedzialności przy wspólności ustawowej poświęcony został jeden z poprzednich wpisów „Odpowiedzialność małżonków przy zaciąganiu zobowiązań” – https://notariuszpanska.pl/odpowiedzialnosc-malzonkow-przy-zaciaganiu-zobowiazan/

Zawierając umowę rozdzielności majątkowej możemy ograniczyć lub wyłączyć ewentualną odpowiedzialność małżonka za nieudane decyzje majątkowe drugiego.

Zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność, może okazać się korzystne nie tylko dla „małżonków – przedsiębiorców”, ale również dla małżonków będących wspólnikami spółki osobowej tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo – akcyjnej.

Wynika to z tego, że przy spółkach osobowych odpowiedzialność za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania mogą ponosić również jej wspólnicy. Jest to tzw. subsydiarna odpowiedzialność wspólnika. Oznacza ona, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Jest tak zawsze w odniesieniu do spółki jawnej, spółki partnerskiej, zaś przy spółce komandytowej i spółce komandytowo – akcyjnej odpowiedzialność mogą ponieść wspólnicy – komplementariusze i ewentualnie wspólnicy – komandytariusze (tylko do wysokości sumy komandytowej).

W spółkach kapitałowych natomiast, co do zasady wierzyciel może zaspokajać się jedynie z majątku spółki. Nie wyłącza to jednak odpowiedzialności organów spółki. Przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poświęcony jest temu zagadnieniu cały rozdział kodeksu spółek handlowych, w tym m. in. art.  291, art.

See also:  Określenie wartości sprzedanych przed laty nieruchomości a podział majątku

293 – mówiący o odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów wobec spółki za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, a przede wszystkim art.

299 – mówiący o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki w przypadku gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Duże znaczenie dla skuteczności umowy rozdzielności majątkowej ma czas jej zawarcia. Umowa zawarta „za późno” może nie być w pełni skuteczna i może uniemożliwić „ucieczkę” z majątkiem przed przyszłymi wierzycielami. Odnoszą się do tej kwestii skorelowane z sobą art. 116 i art. 126 ustawy prawo upadłościowe.

Wynika z nich, że ustanowienie rozdzielności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa zawarta została co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, i tym samym roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej mogą być uwzględnione tylko wówczas, gdy umowa majątkowa była zawarta co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości nie można ustanowić rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą niż data ogłoszenia upadłości i tak samo po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego ustanowienie rozdzielności majątkowej jest niedopuszczalne z datą wcześniejszą niż dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Podział majątku wspólnego

Zawarcie umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową umożliwia następcze dokonanie podziału majątku wspólnego, którego przeprowadzenie w czasie trwania wspólności ustawowej jest niemożliwe.

Przy podziale majątku wspólnego małżonkowie mogą zadecydować, czy pozostaną współwłaścicielami i współuprawnionymi do wszystkich przedmiotów majątkowych w udziałach po ½ części każde z nich, jak wynika z ustanowionej rozdzielności, czy konkretne przedmioty majątkowe nabędzie jeden z małżonków za dopłatą lub bez.

Umowa o podział majątku wspólnego może prowadzić również do przyznania konkretnych przedmiotów majątkowych w innych niż dotychczas udziałach. W umowie o podział majątku wspólnego małżonkowie mają również możliwość rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych przez każdego z nich na majątek wspólny jak i na majątek osobisty drugiego małżonka.

Umowa o podział majątku wspólnego nie wymaga żadnej formy szczególnej, chyba że jej przedmiotem są nieruchomości lub spółdzielcze własnościowe prawa. Wówczas wymagana jest forma aktu notarialnego.

Podsumowując, ustanowienie w związku małżeńskim ustroju rozdzielności majątkowej nie kreuje nowych stosunków osobistych pomiędzy małżonkami, nie ma wpływu na prawa i obowiązki małżonków wobec rodziny i nie ma wpływu na prawo dziedziczenia, a reguluje jedynie stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami, tworząc dwa odrębne majątki. Zawarcie tego rodzaju intercyzy warto w szczególności rozważyć w przypadku, gdy małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą lub zajmują kierownicze stanowiska w spółkach prawa handlowego. Niekiedy umowa zawierana jest również zapobiegawczo, najczęściej gdy obie strony pomne swoich doświadczeń zabezpieczają swoją przyszłość w nowym związku małżeńskim

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z definicją, którą zawiera art. 51 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 tj.) dalej w treści artykułu jako: „k.r.i.o.

”: „w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”.

Inaczej mówiąc w przypadku ustanowienia przez małżonków rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa oraz majątek nabyty później. Każdy z nich zarządza swoim majątkiem samodzielnie. 

Co to jest intercyza?

Nie należy jednak utożsamiać rozdzielności majątkowej z intercyzą, bo intercyza to jeden z rodzajów rozdzielności, a więc każda intercyza jest rozdzielnością majątkową, ale już nie każda rozdzielność majątkowa jest intercyzą.

Intercyza to umowna rozdzielność majątkowa czyli ustrój, który powstaje z chwilą podpisania umowy przed notariuszem. Jest to rodzaj rozdzielności majątkowej, który powstaje w sposób dobrowolny. Małżonkowie podejmują decyzję o zawarciu między nimi umowy rozdzielności majątkowej.

Taka umowa,  ze względu na czas i chwilę zawarcia, może zostać ustanowiona w czasie trwania małżeństwa, przed rozwodem albo jeszcze przed zawarciem małżeństwa, na etapie narzeczeństwa. W takim wypadku jej skutek wystąpi na przyszłość.

Co do zasady, nie ma możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej ze skutkiem wstecznym. 

Rozdzielność majątkowa małżonków może powstać również  w drodze przymusowej, np. na skutek orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd żądania jednego z małżonków lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków (skarga pauliańska). Sytuacje powstania rozdzielności majątkowej w sposób przymusowy określają przepisy art. 52 – 54 k.r.i.o.

Obok ww. ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze orzeczenia sądowego, rozdzielność majątkowa przymusowa może powstać także z mocy prawa, ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków (art. 53 k.r.i.o.) oraz w skutek orzeczenia separacji (art. 54 k.r.i.o.). 

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Zgodnie z treścią wcześniejszego akapitu, aby ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa, należy posłużyć się metodą przymusowego ustanowienia rozdzielności przez sąd lub metodą dobrowolnego ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy zawartej przed notariuszem w formie aktu notarialnego.  

Każdy z małżonków, z ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Jest to sposób, którym można się posłużyć  dopiero w trakcie małżeństwa i zazwyczaj jest stosowany, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Metoda dobrowolna ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy jest możliwa przy obopólnej zgodzie i współpracy obojga małżonków. 

Ile kosztuje intercyza?

Koszt ustanowienia intercyzy zależy od chwili, w której rozdzielność majątkowa jest ustanowiona. Koszt podstawowy przeprowadzenia rozdzielności to 400 zł i podatek VAT 23 %. Jest to jednak koszt, który obowiązuje jeśli intercyza jest ustanowiona przed ślubem.

Jeśli  umowy rozdzielności majątkowej zawierana jest w  trakcie małżeństwa, do podstawowej taksy notarialnej należy doliczyć dodatkowe koszty uzależnione od wielkości posiadanego majątku.

Podczas ustalania wartości poszczególnych dóbr (nieruchomości i ruchomości) składających się na majątek wspólny uwzględnia się ceny aktualne, a nie z chwili nabycia.

Wysokość kosztów  notarialnych intercyzy reguluje Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020, Nr 1473 tj.). 

Rozwód a rozdzielność majątkowa?

Podstawowa zasada brzmi, że rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na możliwość uzyskania rozwodu przez któregokolwiek z małżonków. Oczywiście jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej bez rozwodu. A odwrotnie? Jak uzyskać rozwód z ustanowioną wcześniej rozdzielnością majątkową? 

Z chwilą rozwodu między stronami automatycznie ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Rodzaj rozwodu nie ma znaczenia. Rozdzielność majątkowa powstanie zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie jak i przy rozwodzie z orzekaniem o winie.

Zniesienie wspólności ustawowej majątkowej otwiera możliwości do  podziału majątku wspólnego. O tematyce działu majątku wspólnego małżonków pisaliśmy w poprzednim wpisie na blogu.

Dla postępowania rozwodowego nie ma znaczenia, czy strony mają ustawową wspólność majątkową czy rozdzielność majątkową małżeńską. Każdorazowo sąd przeprowadzający postępowanie o rozwód bada czy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej czy też ustała ona wcześniej.

Jeśli ustała wcześniej, a nie z chwilą wydania orzeczenia o rozwodzie, w postępowaniu o podział majątku wspólnego, datą rozgraniczającą okres wspólności majątkowej małżonków nie będzie prawomocny wyrok rozwodowy, a moment zawarcia intercyzy.

Zasadą jest jednak to, że nie można dokonać podziału majątku  małżonków przed ustaniem wspólności małżeńskiej ustawowej, bez względu na to czy ustała ona na skutek orzeczenia rozwodu czy wcześniej w efekcie podpisania przez małżonków dobrowolnej umowy intercyzy. 

Rozdzielność majątkowa i jej konsekwencje po rozwodzie?

W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Po ustaniu wspólności przestaje istnieć majątek wspólny, dorobkowy.

Od tej pory istnieją tylko majątki osobiste, do których należą udziały każdego z małżonków w majątku dorobkowym i przedmioty uzyskane w drodze darowizny lub spadku, przedmioty osobistego użytku itd., które już wcześniej stanowiły majątek osobisty.

Oznacza to, że zawsze po ustaniu wspólności dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych i może być podzielony tak samo ja np. spadek. W przypadku istniejącej wspólności majątkowej małżonków podział jest niedopuszczalny. 

Pozew o rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu?

Od wspomnianej powyżej zasady, że nie można ustanowić rozdzielności majątkowej ze skutkiem wstecznym istnieje wyjątek.

Tym wyjątkiem jest powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwającego powstępowanie o rozwód.  Instytucję reguluje art.  52 § 1 k.r.i.o., który stanowi podstawę prawną powództwa.

Zgodnie z  tym przepisem, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd, wszczyna odrębne postępowanie sądowe od postępowania rozwodowego. Celem tego pozwu jest ustanowienie rozdzielności majątkowej wcześniej niż z datą rozwodu. Na skutek wniesionego pozwu toczą się w sądzie dwa odrębne postępowania jednocześnie.  

„Ważne powody” określone w art. 52 § 1 k.r.io. powinno się interpretować tak samo jak w przypadku art. 43 § 1 i 2 k.r.io., który stanowi, że: „§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. §  2.

  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”. 

Pojęcie ważnych powodów nie posiada definicji legalnej. Trafne jest twierdzenie, że w przypadku art. 43 k.r.i.o. to pojęcie ma charakter bardziej restrykcyjny niż ważne powody ujęte w art. 52 § 1 k.r.o., a to z uwagi na to, że w tym drugim wypadku małżonkowie zachowują równe prawa do majątku wspólnego.

W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrócono uwagę na to, że ważne powody powinny być oceniane w kontekście norm moralnych. W szczególności stwierdzić należy, iż ważnym powodem jest rażące lub uporczywe naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny, jak również długotrwała separacja zawiniona przez danego małżonka.

Trafnie w dorobku doktryny zwrócono uwagę na ocenę ważnych powodów w kontekście okresu, który powinien być badany. Słuszny jest pogląd ograniczający ustalenia do czasu trwania małżeństwa i relacji małżonków w tym okresie, a zatem zdarzenia, które wystąpiły po rozwodzie, nie powinny wpływać na kształtowanie nierównych udziałów.

See also:  Pomoc od dziecka wychowywanego w rodzinie zastępczej

Istotą problemu jest bowiem to, że przedmiotowe pojęcie dotyczy relacji między małżonkami, por. Fras Mariusz (red.) Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. WKP 2021. Regulacja określona w art. 43 § 2 k.r.io. dotyczy ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków poprzez określenia stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku.

Określona tym przepisem instytucja stanowi odstąpienie od ogólnej i naczelnej zasady, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. 

Natomiast, powództwo wytaczane na podstawie art. 52 § 1 k.r.io. pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania postępowania o rozwód, z datą wsteczną, bo wcześniejszą niż chwila wydania prawomocnego wyroku rozwodowego.

Może mieć to istotne znaczenie dla małżonków, zwłaszcza wobec tego, że postępowania rozwodowe bardzo często trwają nawet kilka lat.

W sytuacji gdy przykładowo, jeden z małżonków przed wniesieniem pozwu o rozwód, kupił mieszkanie, w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, można wykazać, że zakup mieszkania nastąpił ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 tj.). 
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, Nr 1666 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021, poz. 1080 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018, poz. 265). 
 5. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020, Nr 1473 tj.). 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.

: +48 71 729 21 50 lub e-mail: [email protected]) – reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Rozwód w przypadku rozdzielności majątkowej

Czym jest rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa to majątkowy ustrój małżeński, który zakłada, że każdy z małżonków posiada oddzielny majątek osobisty, którym dysponuje wedle własnej woli.

Wówczas między małżonkami nie powstaje wspólnota majątkowa.

Zgodnie z definicją rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej oraz majątek nabyty później. 

Jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a intercyzą?

Czym różni się intercyza od rozdzielności majątkowej? Pojęcia te często bywają używane zamiennie. W rzeczywistości jednak intercyza to umowa małżeńska, która może nie tylko rozdzielić majątek wspólny, ale również przyjąć formę umowy:

 • rozszerzającej wspólność ustawową,
 • ograniczającej wspólność ustawową,
 • wprowadzającej tzw. rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

Rozdzielność majątkowa i jej ustanowienie przed ślubem skutkuje zaś niepowstaniem wspólnoty majątkowej w dniu zawarcia małżeństwa, natomiast po ślubie, zakończeniem jej istnienia. 

Jak zawrzeć rozdzielność majątkową i kiedy to można zrobić?

Rozdzielność majątkowa najczęściej zawierana jest jeszcze przed dniem ślubu, co pozwala małżonkom od samego początku zachować możliwość dysponowania odrębnym majątkiem. Prawo nie wyklucza również możliwości zawarcia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. 

Ustanowienie rozdzielności między małżonkami może natomiast odbyć się na dwa sposoby. Polubownie w formie aktu notarialnego u notariusza, jeżeli małżonkowie są ze sobą zgodni co do zawarcia rozdzielności.

Drugi rodzaj rozdzielności majątkowej nazywany jest przymusowym, a postępowanie w tej sprawie przebiega na drodze sądowej. Wówczas jeden z małżonków składa pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania lub, jeżeli choć jeden z nich nadal przebywa w tym okręgu.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być również odpowiednio uzasadniony, bowiem na podstawie przesłanek sąd podejmie ostateczną decyzję.

Sąd może zasądzić rozdzielność w niektórych przypadkach, takich jak m.in.

sytuacje, kiedy jeden z małżonków nie zgadza się na rozdzielność majątkową lub, gdy został ubezwłasnowolniony, ogłosił upadłość, lub kiedy małżonkowie pozostają w separacji. 

Czy można utworzyć rozdzielność majątkową po ślubie?

Tak, jak zostało to wspomniane, zawrzeć rozdzielność majątkową można także w trakcie trwania małżeństwa. W takim przypadku konieczne będzie ustalenie, co wchodzi w skład majątku, jaka jest wartość składników i w jakim stopniu do owych składników mają prawo małżonkowie.

Podpisanie rozdzielności majątkowej spowoduje, że pomiędzy małżonkami przestanie istnieć wspólność majątkowa. Od tego momentu wszelkie zakupione rzeczy przestaną wchodzić w skład majątku wspólnego, a małżonkowie będą mogli samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem.

Rozdzielność majątkowa – skutki

Jakie skutki ma zawarcie rozdzielności majątkowej przed ślubem? W momencie zawarcia małżeństwa z mocy prawa nie powstanie pomiędzy nimi wspólnota majątkowa. Oznacza to, że każdy z małżonków posiada majątek osobisty, którym dysponuje niezależnie od woli drugiej osoby. Rzeczy nabywane w trakcie małżeństwa będą wówczas wchodzić do majątku osobistego.

Zawarcie rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem sprawia, że każdy z małżonków samodzielnie odpowiada za zaciągnięte przez siebie długi. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy jeden z małżonków udzielił poręczenia za zaciągnięte zobowiązania finansowe. 

Jakie konsekwencje będzie mieć rozdzielność majątkowa po rozwodzie? Przede wszystkim przyspieszy ona postępowanie rozwodowe. Ze względu na to, że każdy z małżonków będzie posiadał majątek osobisty, rozdzielność pozwoli uniknąć konfliktów związanych z podziałem majątku wspólnego. 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy wystąpiła tzw. nadzwyczajna sytuacja. W związku z tym po złożeniu pozwu jeden z małżonków musi dokonać jego uzasadnienia i przedstawienia dowodów w sprawie. 

Po przekazaniu dowodów sąd dokładnie zbada, czy zachodzą okoliczności, które umożliwiają zawarcie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Za sytuacje nadzwyczajne uważane są natomiast, sytuacje, gdy jeden z małżonków zagraża interesom drugiego małżonka lub dobru rodziny, gdy małżonkowie pozostają w separacji, która uniemożliwia im zarządzanie wspólnym majątkiem. 

Zawarcie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną może również mieć miejsce w momencie, gdy jeden z małżonków zaciągnął długi, a małżonkowie pozostają w separacji. 

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Ustanowienie rozdzielności przed zawarciem związku małżeńskiej u notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia podstawowej opłaty w wysokości 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 proc. oraz ewentualne koszty odpisów. 

Jeżeli zaś rozdzielność majątkowa zawierana jest w trakcie trwania małżeństwa, oprócz obowiązującej taksy notarialnej, konieczne będzie doliczenie kwoty, której wysokości zależna jest od wielkości zgromadzonego wspólnie majątku. Opłaty te są ściśle określone i wynoszą:

 • do 3 tys. zł – opłata 100 zł;
 • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
 • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
 • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
 • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata 1 010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – opłata 4 770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
 • powyżej 2 mln zł – opłata 6 770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.

Rozwód a rozdzielność majątkowa małżonków

Warto wiedzieć, że wniesienie pozwu o rozwód, nie znosi wspólnoty majątkowej. Mimo tego, że małżonkowie nie żyją już razem, wszystkie rzeczy nabyte do momentu orzeczenia o rozwodzie, będą wchodzić w skład majątku wspólnego, który będzie podlegał podziałowi. Dopiero w chwili uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, między małżonkami ustanie wspólnota majątkowa.

Małżonkowie mogą jednak w trakcie rozwodu zawrzeć rozdzielność majątkową u notariusza lub złożyć wniosek do sądu.

Ma to szczególne znaczenie dla podziału majątku, ponieważ skład majątku ustalany jest na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej. Ponadto postępowanie o rozdzielność będzie znacznie szybsze niż uzyskanie wyroku rozwodowego.

Wraz z datą ustanowienia rozdzielności, małżonkowie będą mogli również złożyć wniosek o podział majątku i dokonać tego jeszcze przed rozwiązaniem małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Rozdzielność majątkowa może być też zawarta bez orzeczenia rozwodu. Zniesienie rozdzielności będzie pierwszym krokiem do podziału majątku, dzięki czemu rozwód przy rozdzielności majątkowej ustanowionej wcześniej przebiegnie o wiele szybciej. 

Po ustaleniu rozdzielności następnie można zawrzeć umowę o podziale majątku. Wówczas należy wymienić, do jakich części małżonkowie mają prawa, wymienić ich skład i określić wartość. Podział zgromadzonego majątku, czy też podział wspólnego domu po ustanowieniu rozdzielności majątkowej może z kolei przebiegać polubownie lub na drodze sądowej. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Sortuj wedługPopularneNajnowszeNajstarsze

Policzmy głos…

2 miesiące temu

Rozwód to przede wszystkim bozbycie się teściów i reszty tamtej rodziny. Wierzcie mi ze to cenniejsze niż majątki

Najlepsze są te opłaty np od 60 tyś do 1 mln opłata 1010 plus prowizja . Jak będzie 61 tyś to opłata taka jak przy mln . Hieny żerują !

Swoje długi przepisuje swojej kochance

Leave a Reply

Your email address will not be published.