Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Artykuł omawia uzyskanie alimentów na dziecko poprzez zawarcie umowy o ustalenie obowiązku alimentacyjnego w formie aktu notarialnego. 

Obowiązek alimentacyjny

Z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także wychowania. Obciąża on krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Co istotne, w piśmiennictwie prawniczym podkreśla się, że „Natura prawna alimentów polega na dostarczeniu uprawnionemu na bieżąco środków utrzymania”. [1]

Alimenty dla dziecka można uzyskać na podstawie  wyroku sądowego (postępowanie sądowe), ugody zawartej przez strony przed wniesieniem pozwu, ugody zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd, aktu notarialnego w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej. [2]

Pogląd Sądu Najwyższego – alimenty

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Z  uzasadnienia Uchwały Sądu Najwyższego  z dnia 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13, wynika, że „(-) nie ma przeszkód, aby obowiązek świadczenia został skonkretyzowany w umowie, ugodzie sądowej albo w orzeczeniu sądowym (argument z art. 138 k.r.o.).”, ponieważ „Stosunek alimentacyjny nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych stosunków prawnych, które powstają z mocy samego prawa i mają pozaumowną podstawę”. [3]  

Notarialna umowa alimentacyjna

Notarialna umowa alimentacyjna ma formę aktu notarialnego i  jest dokumentem pozasądowym. Polega ona na tym, że osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych np.

  ojciec dziecka zobowiązuje się  do  płacenia  ustalonych przez strony alimentów na jego rzecz i dobrowolnie poddaje się egzekucji w przypadku, gdyby przestał wywiązywać się ze swojego obowiązku.

Powyższa umowa może zostać zawarta w sytuacji, gdy strony nie chcą przeprowadzać postępowania sądowego i wolą rozwiązać sprawę polubownie albo jedno z rodziców chce z własnej inicjatywy  płacić alimenty na swoje dziecko. 

Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego powinna zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia umowy,
 • oznaczenie stron umowy: wierzyciel (imię, nazwisko, PESEL, adres) działający przez swoją matkę ……………… (imię, nazwisko, PESEL, adres), dłużnik ( imię, nazwisko, PESEL, adres),
 • przedmiot umowy (obowiązek alimentacyjny),
 • ustaloną wysokość alimentów,
 • termin i sposób zapłaty alimentów ( np. do 15 dnia każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni na podany rachunek bankowy matki dziecka ),
 • zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
 • własnoręczne podpisy stron lub ich przedstawicieli ustawowych ( np. matka reprezentująca dziecko ).

Ważne!

Stro­nami notarialnej umowy o ali­menty jest osoba uprawniona do otrzymywania alimentów oraz osoba zobowiązania do ich płacenia.  Jeżeli osoba uprawnionym do alimentacji jest małoletnie dziecko należy wtedy podać, że dziecko jest reprezentowane przez jednego z rodziców np. matkę lub ojca.

W przeciwieństwie do postępowania sądowego w akcie notarialnym nie trzeba przeprowadzać żadnych dowodów z dokumentu lub zeznań świadków na okoliczność uzyskiwanych dochodów stron, kosztów utrzymania dziecka.

Zabezpieczenie wykonania umowy

Z art. 777 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego akt nota­rialny w którym dłużnik poddaje się egzekucji jest tytu­łem egze­ku­cyj­nym. W zawartym akcie notarialnym ustalającym alimenty dłużnik (np.

ojciec dziecka) poddaje się egzekucji na rzecz wierzyciela (np. dziecko reprezentowane przez matkę) w wysokości ustalonych alimentów.

Oznacza to, że wyraża on zgodę na docho­dze­nie przez wie­rzy­ciela ali­men­ta­cyj­nego rosz­czeń  z tytułu powsta­łych zale­gło­ści ali­men­ta­cyj­nych bez postę­po­wa­nia sądowego.

Tak będzie w przypadku, gdy dłużnik przestanie płacić alimenty. W takiej sytuacji wierzyciel składa w sądzie rodzinnym  przedmiotowy akt notarialny (oryginał) wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Będzie to sąd w okręgu którego mieszka dłużnik alimentacyjny. Wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł.

 • W dniu 4 grudnia 2013 r. SN wydał  następującą Uchwałę (III CZP 85/13) :
 • „Dopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym dłużnik złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń alimentacyjnych; sąd może oddalić wniosek o nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, jeżeli z jego treści oraz oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w sposób oczywisty wynika, że zostało złożone w celu obejścia prawa”.
 • W jej uzasadnieniu Sąd podaje:

„Notarialny tytuł egzekucyjny może więc dotyczyć każdego obowiązku świadczenia polegającego na zapłacie sumy pieniężnej (…) , bez względu na to, jakie jest źródło tego obowiązku. Nie ma przeszkód, aby złożone w akcie notarialnym oświadczenie o poddaniu się egzekucji dotyczyło także obowiązku polegającego na spełnianiu świadczeń alimentacyjnych”. [ 4]

Nadanie klauzuli wykonalności – do czego uprawnia

Nadana przez sąd notarialnej umowie o alimenty zawierającej oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji – klauzula wykonalności z wniosku wierzyciela jest tytułem wykonawczym.  Uprawnia ona do egzekucji komorniczej z aktu notarialnego bez przeprowadzania rozprawy sądowej (art. 776 K.p.c. w powiązaniu z art. 777 par. 1 pkt 4 K.p.c.).

Podstawa prawna:

– art. 128, art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 776, art. 777 par. 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego

Objaśnienie:

[1] Ignaczewski J. [w:] Sądowe komentarze tematyczne pod red. Jacka Ignaczewskiego , Alimenty, Warszawa 2011, s. 169

[2] Potwierdza to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie o sygn. I OSK 1195/07  „(-) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego może przybrać postać zarówno świadczeń dobrowolnych, jak i w następstwie dochodzenia ich przed sądem.

Uprawniony i zobowiązany do alimentacji mogą w szczególności ustalić rodzaj i zakres świadczenia w umowie zawartej na zasadach ogólnych, w ugodzie zawartej przed mediatorem ( 445[2] w zw. z art. 183[15] k.p.c.) w toku posiedzenia pojednawczego (art. 184 k.p.c.

) wreszcie w trybie procesowym przed sądem”

[3] Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13 – http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2085-13.pdf  (dostęp w dniu 22 sierpnia 2018 r.)

 1. [4] Tamże
 2. Stan prawny na 22 sierpnia 2018  roku
 3. Wanda Książek – współpracownik Portalu
 4. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli ten artykuł Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji

Download WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress Themesudemy paid course free downloadDownload Nulled WordPress Themesdownload udemy paid course for free

500+ tylko z tytułem wykonawczym

Program Rodzina „500 +” to cały czas gorący temat. I dzisiejszy wpis jest niejako na zamówienie wierzycielki, która gubi się w meandrach prawa.

Czytelniczka bloga wraz z ojcem jej dziecka wspólnie uzgodnili kwotę alimentów na dziecko i podpisali ugodę w formie aktu notarialnego z rygorem egzekucji. Jednocześnie jest ona osobą samotnie wychowującą dziecko i pobiera świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina „500 +”.

Podstawą prawną wskazanego Programu zasiłkowego jest ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. W lipcu bieżącego roku zakończono w Sejmie procedowanie nad rządowym projektem zmian niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, w tym też interesującej nas ustawy. Zmiany zmierzają do ograniczenia uprawnień do 500 zł.

See also:  Jak usunąć drugą żonę z mieszkania?

Zgodnie z tym projektem zmianie ulegnie art. 8 Ustawy, który w nowej wersji będzie uzupełniony o ust. 2, stanowiący między innymi, że osobie samotnie wychowującej dziecko nie przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko, jeżeli świadczenie alimentacyjne nie zostało ustalone na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Pytanie, które zadała klientka brzmiało:

Co należy zrobić, aby umowa o alimenty zawarta w formie aktu notarialnego mogła być podstawą do wypłaty świadczenia wychowawczego osobie samotnie wychowującej dziecko z Programu Rodzina „500+” zgodnie z planowanymi zmianami Ustawy?

Odpowiedź na to pytanie jest następująca: należy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na „umowę o alimenty” zawartej w formie aktu notarialnego (o ile spełnione będą warunki z tej umowy). Taki akt notarialny zaopatrzony w klauzulę wykonalności stanowi bowiem tytuł wykonawczy zatwierdzony przez sąd.

Jak uzyskać taką klauzulę pisałem już we wpisie o egzekucji z aktu notarialnego.

Zmiany w ustawie wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r.

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Umowa alimentacyjna u notariusza wzór

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Taniej byłoby spisać taką umowę bez notariusza.Zastanawiam się, czy w ogóle jest wymagana asysta sądu, czy też notariusza dla ważności takiej umowy?. Umowa spisana u notariusza musi zostać “przyklepana” przez sąd jeśli ojciec nie wywiąże się z niej,by miała taką samą moc urzędową jak wyrok (tzn.nadaje się jej klauzulę wykonalności).I na podstawie samej umowy spisanej u notariusza nie otrzymasz świadczeń z FA.. Jeśli nawet notariusz będzie miał wzór takiej umowy, to nie poniesie odpowiedzialności za jej sporządzenie niezgodnie z interesem klienta.Re: Alimentacyjna umowa notarialna + Johnson : Juzek Kocimientka pisze: > Udało się przekonać byłego męża, że najtaniej i najprościej będzie jeśli > podpisze u notariusza umowę notarialną w której zobowiąże się do > płacenia na dziecko określonej sumy.. TrackBack URL.Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego.. Niestety wiąże się ona z większymi kosztami.. Zadatek a zaliczka – jaka jest różnica?. Okłamałaś go.. Zawarcie umowy alimentacyjnej nie oznacza jednak, że jej postanowienia nie mogą być w przyszłości zmieniane.. Chciałabym się dowiedzieć jakie należy poczynić kroki i jak wygląda to jeśli są opłaty.. (kliknij w gwiazdkę aby ocenić) W umowie o alimenty – strony (zobowiązany oraz uprawniony) mogą na podstawie takiej umowy ustalić wzajemne relacje w zakresie obowiazku aimentacyjnego..

Sprawdź Opinię użytkowników Money.pl na ten temat oraz dołącz się do Dyskusji na Forum Money.plKoszt umowy przedwstępnej u notariusza.. 22 sierpnia 2018.. Umowa przedwstępna – wzór, jest to najlepsza forma na zawarcie umowy przedwstępnej..

Orzeczenia sądów jak i umowy alimentacyjne podpisywane u notariusza określają oczywiście obowiązek w zakresie świadczeń pieniężnych.Umowa przedwstępna bez notariusza jest ważna.. Wzór umowy: Wzory dokumentów ugody zawierają dane stron, które ugodę chcą zawrzeć, ich zgodne oświadczenia o braku roszczeń oraz braku wpływu pisma na ich wzajemne .

Cena notarialnej umowy alimentacyjnej jest bardzo zróżnicowana – wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego notariusza.. czy takie coś istnieje?. Standardową praktyką u notariuszy jest to, że ich wynagrodzenie czyli taksa za sporządzenie tej umowy rozbijana jest na .Dokumentem, który rozstrzyga spór między sprzedającym, a kupującym jest ugoda..

Polega ona na tym, że osoba zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych np.Strona 1 z 2 – ugoda alimentacyjna – napisał w Sprawy rodzinne: Witam!. i czy taka umowa coś da jeśli ojciec .Ugoda alimentacyjna to dokument, który umożliwia zorganizowanie płatności alimentów w sposób polubowny przez Zobowiązanego (np.

jednego z rodzica, u którego dziecko nie mieszka) na rzecz Uprawnionego (którym może być dziecko lub osoba dorosła), bez konieczności występowania do sądu z pozwem o alimenty.

Umowa alimentacyjna – opinia prawna, I – KODEKS CYWILNY – Część ogólna, Kupujemy mieszkanie – u notariusza, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Jak bezpiecznie kupić lub sprzedać nieruchomość?, Podatek PCC u notariusza, W jaki sposób spółka z o.o.

może dokonać zakupu nieruchomości – opinia prawna, jakie dokumenty są potrzebne do .Download >> Download Ugoda alimentacyjna pdf Read Online >> Read Online Ugoda alimentacyjna pdf umowa przedrozwodowa jak napisac oswiadczenie o placeniu alimentow ugoda alimentacyjna wzor ugoda alimentacyjna u notariusza wzor alimenty Witam mam pytanko czy nalezy sie zasilek rodzinny dla Pani, ktora zawarla przed notariuszem UGODE ALIEMNTACYJNA wraz z Teraz ona prosi zebym napisal ugode .Kilka słów o alimentach Co to są alimenty?.

Obowiązek alimentacyjny wynika z przepisów Kro a nie z samej umowy, czy też orzeczenia sądu, a umowa tylko uszczegóławia procedury i wysokość świadczenia.Korzyści z zawarcia umowy o alimenty w formie aktu notarialnego.. §7 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Umowa alimentacyjna może być w każdej chwili zmieniona lub rozwiązana, a zawarcie Umowy nie wyłącza drogi sądowej w zakresie ustalenia lub zmiany zobowiązania alimentacyjnego.. Takie oświadczenie podpisane przez najemcę będzie pomocne w sytuacji, gdy lokator nie wywiązuje się z umowy, a właściciel mieszkania chce .

Umowa wygasa w przypadku odpadnięcia przesłanek, stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego.. W praktyce ceny sporządzenia umowy wahają się od 200 nawet do 1200 zł.. Umowa przedwstępna bez notariusza, zawarta w zwykłej formie pisemnej, też będzie ważna..

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje, że przedmiotem alimentów są środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania osoby uprawnionej.. Podstawowa różnica między umową a wyrokiem jest taka, iż w .Ugoda alimentacyjna u notariusza – cena ..

Zakładam, że chodzi Pani o zawarcie z ojcem dziecka umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, w którym ojciec dobrowolnie poddałby się egzekucji.. Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stanowi tak samo ważny tytuł wykonawczy jak wyrok sądu zasądzający alimenty..

Jak podkreśla Sąd Najwyższy .Witam serdecznie.. Otóż przed notariuszem mam spisaną ugodę z ojcem dziecka, że dobrowolnie będzie płacił alimenty.. .Alimentacyjna umowa notarialna + klauzula wykonalności – Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl – dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.pl w artykułach eGospodarka.

pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychUmowa najmu lokalu sporządzona u notariusza zawiera zwykle oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji co do wyprowadzenia się z najmowanego lokalu po zakończeniu obowiązywania umowy najmu..

Po co w takim razie zawierać umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości u notariusza?Ugoda alimentacyjna może być zawarta między stronami na 6 sposobów: ustnie, u notariusza, przed mediatorem, w trakcie postępowania alimentacyjnego, na posiedzeniu, które wyznaczył sąd na wniosek złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pisemnie i prywatnie, bez angażowania sądu.Umowa alimentacyjna – wzór dokumentu do pobrania..

See also:  Rozszerzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na partnera

Niewątpliwie zawarcie umowy alimentacyjnej może być w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu.. Jak wspomnieliśmy w innym artykule pt.. Określa ona warunki odstąpienia od wzajemnych roszczeń wynikających z tytułu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży dotyczącej przedmiotu ugody..

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości może, ale nie musi mieć formy aktu notarialnego.. Następnie wspólnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udać się do notariusza w celu zawarcia umowy notarialnej określającej obowiązek alimentacyjny.. Chciałem wraz z moim ojcem sporządzić ugodę alimentacyjną jako akt notarialny..

W żaden sposób jednak polskie prawo nie pozwala na zrzeczenie się w imieniu osoby uprawnionej świadczeń alimentacyjnych.Umowa alimentacyjna u notariusza.. Najlepiej umowę przedwstępną spisać jako akt notarialny u notariusza i wpłacić zadatek.. Staszzz, notariusz nie jest od sporządzania umów.. Notariusz Łódź ul.

Narutowicza 94Nie do końca tak jak napisałaś kejt.chmiel.. Witam.. W związku z tym moje pytanie czy możemy spisać taką umowę przed notariuszem że on się zgadza płacić alimenty?. Doszłam z ojcem mojego dziecka do porozumienia w sprawie alimentów, on chce dobrowolnie je płacić bez załatwiania tego sądownie..

Odpowiedzi w temacie (1) NOWY TEMAT.. Dzwoniłem do 14 notariuszy ,aby umówić się na wizytę ,a okazało się, że tylko jeden z nich miał jakieś pojęcie o takiej formię .Alimenty na dziecko można ustalić u notariusza.. Umowa alimentacyjna w formie aktu notarialnego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu zarządzający alimenty..

Taką umowę warto zawrzeć w momencie, kiedy dłużnik dobrowolnie będzie chciał płacić świadczenia.Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Ugoda – WZÓR PISMA Ugoda – WZÓR PISMA Strony mogą zawrzeć ugodę pozasądową, która ma postać zobowiązania.

Dyskusje na temat: umowa najmu lokalu u notariusza.. Kiedy warto spisać umowę przedwstępną?. 4.6 / 5 z 97 ocen.. umowa_alimentacyjna..

Ugoda alimentacyjna u notariusza

Spisanie umowy alimentacyjnej u notariusza bez sądu

Interesuje się prawem rodzinnym i opiekuńczym.. W tym przypadku przedstawia się notariuszowi wydrukowany egzemplarz projektu ugody, który sporządza w obecności dwóch stron akt notarialny.. W przedstawionym przepisie ustawowym jednoznacznie wskazano, że .. Koszty dokonania czynności notarialnej notariusz może, co do zasady, ustalać według własnego uznania, nie przekraczając jednak wskazanych w rozporządzeniu granic.. Choć wysokość taksy notarialnej może zostać ustalona przez notariusza w zasadzie dowolnie, dość .Witam Moze ktos juz cos takiego zalatwial?. Zakładam, że chodzi Pani o zawarcie z ojcem dziecka umowy o alimenty w formie aktu notarialnego, w którym ojciec dobrowolnie poddałby się egzekucji.. Nie jest więc konieczna wizyta u notariusza.Ugoda alimentacyjna Zgodnie z treścią art. 917 Kodeksu cywilnego, przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.Ugoda alimentacyjna u notariusza – czy to jest konieczne?. Chciałem wraz z moim ojcem sporządzić ugodę alimentacyjną jako akt notarialny.. Doszłam z ojcem mojego dziecka do porozumienia w sprawie alimentów, on chce dobrowolnie je płacić bez załatwiania tego sądownie..

W związku z tym moje pytanie czy możemy spisać taką umowę przed notariuszem że on się zgadza płacić alimenty?. Jeśli strony we własnej obecności nie mogą dojść do porozumienia .Ugoda alimentacyjna u notariusza może mieć miejsce wtedy, gdy jest zgoda pomiędzy małżonkami..

Po jej zawarciu wszelkie nieporozumienia można rozwiązać, powołując się na jej treść.. Proponuję udac się jednak do sądu z pozwem i tam na rozprawie zostanie zawarta ugoda (jeżeli sędzia przychyli się do waszych propozycji).. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.

Z uzasadnienia Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 r., III CZP 85/13, wynika, że „(-) nie ma przeszkód, aby obowiązek świadczenia został skonkretyzowany w umowie, ugodzie sądowej albo w orzeczeniu sądowym (argument z art. 138 k.r.o.).. Ugoda jest umową dwustronną, wzajemną..

Dzwoniłem do 14 notariuszy ,aby umówić się na wizytę ,a okazało się, że tylko jeden z nich miał jakieś pojęcie o takiej formię .Witam serdecznie.. Jej celem jest – jak sama nazwa wskazuje – dojście do porozumienia.. Tym samym taxa notarialna naliczana od wartości czynności może okazać się dość zróżnicowana.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF) Nie oznacza to, że właśnie taką kwotę pobierze od nas notariusz..

“, ponieważ „Stosunek alimentacyjny nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych stosunków prawnych, które powstają z mocy .

Oto sytuacje, w których warto zawrzeć umowę o alimenty u notariusza: strony chcą uniknąć przeprowadzenia postępowania sądowego, dłużnik dobrowolnie chce płacić świadczenia alimentacyjne, strony doszły do porozumienia w kwestii wysokości świadczeń oraz terminu i formy ich płacenia.

Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności stanowi tak samo ważny tytuł wykonawczy jak wyrok sądu zasądzający alimenty.. Pański opis wskazuje na to, że chodzi o sytuację odpowiadającą treści artykułu 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.

r.o.. ): W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.. Dlaczego warto się na nią zdecydować?Alimentacyjna umowa notarialna + klauzula wykonalności – Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl – dyskusja na Grupach dyskusyjnych w eGospodarka.plCharakterystyka ugody..

Chcemy z partnerem rozwiazac sprawe alimentow na dziecko prawnie i polubownie, oboje zgadzamy sie na kwote, wiec wygodniej jest dla nas spisac taka umowe .Uzyskiwanie alimentów na drodze sądowej nie powinno być regułą, a wyjątkiem..

Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór .Mój były mąż zaproponował spisanie ugody alimentacyjnej u notariusza i poprosił córkę o wycofanie pozwu z sądu..

Sporządzenie umowy w sprawie alimentów może odbyć się w znacznie prostszy, szybki i bezstresowy sposób.. W razie problemów z egzekucją alimentów lub też roszczeniami w stosunku do kwoty alimentów ugoda taka jest podstawą do dochodzenia swoich praw i ewentualnym .U notariusza.. Chciałabym się dowiedzieć jakie należy poczynić kroki i jak wygląda to jeśli są opłaty.. Piotr Wasiluk..

Co mamy teraz zrobić sprawa o alimenty moze się ciagnąć bardzo długo, poniewaz ojciec mojej córki jak sie okazało miał wyższe koszty niz dochody, a teść pewnie nie pojawi sie na sprawie bo jest bardzo chory.

See also:  Dziecko nie chce jechać na wakacje z ojcem i jego konkubiną, co robić?

Zawarcie ugody alimentacyjnej u notariusza to koszt nie duży, a notariusz wyliczając opłatę bierze pod uwagę: wysokość alimentów, termin płatności, czas na jaki alimenty będą zasądzone ugodą alimentacyjną.

Download >> Download Ugoda alimentacyjna pdf Read Online >> Read Online Ugoda alimentacyjna pdf umowa przedrozwodowa jak napisac oswiadczenie o placeniu alimentow ugoda alimentacyjna wzor ugoda alimentacyjna u notariusza wzor alimenty Witam mam pytanko czy nalezy sie zasilek rodzinny dla Pani, ktora zawarla przed notariuszem UGODE ALIEMNTACYJNA wraz z Teraz ona prosi zebym napisal ugode .Strona 1 z 2 – ugoda alimentacyjna – napisał w Sprawy rodzinne: Witam!.

Zobacz wszystkie wpisy, których autorem jest Piotr Wasiluk Opublikowano 29 lipca 2009 29 grudnia 2010 Autor Piotr Wasiluk Kategorie Alimenty – pisma procesowe.. Umowę warto zawrzeć, gdy dłużnik dobrowolnie chce płacić świadczenia, a obie strony są w stanie dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów.

Ugoda alimentacyjna może być zawarta między stronami na 6 sposobów: ustnie, u notariusza, przed mediatorem, w trakcie postępowania alimentacyjnego, na posiedzeniu, które wyznaczył sąd na wniosek złożonego w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, pisemnie i prywatnie, bez angażowania sądu.Ugoda to umowa między stronami będącymi w sporze..

W prawie polskim ugoda jest regulowana przez art. 917-918 Kodeksu cywilnego.Jest umową konsensualną i ustalającą stosunek prawny, choć może go również kształtować.. Niewątpliwie zawarcie umowy alimentacyjnej może być w wielu przypadkach znacznie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu..

W ramach umowy alimentacyjnej ustala się nie tylko wysokość świadczeń, ale także sposób i termin ich płatności.. Ważną częścią umowy o alimenty jest dobrowolne poddanie się egzekucji.Orzeczenia sądów jak i umowy alimentacyjne podpisywane u notariusza określają oczywiście obowiązek w zakresie świadczeń pieniężnych.. i czy taka umowa coś da jeśli ojciec .

Ugoda alimentacyjna u notariusza to znakomita alternatywa dla kosztownego postępowania sądownego, które nie zawsze kończy się na pierwszej rozprawie, a dodatkowo może oznaczać dla obu stron duży stres..

Nie ma wymagań co do formy ugody, o ile nie wynikają one z innych przepisów (w szczególności dotyczących obrotu nieruchomościami, w którym generalnie jest wymagana forma aktu notarialnego).Zniesienie obowiązku alimentacyjnego po usamodzielnieniu się pełnoletniego dziecka.. Przed mediatorem..

Otóż przed notariuszem mam spisaną ugodę z ojcem dziecka, że dobrowolnie będzie płacił alimenty.. Ugoda alimentacyjna to dokument, który umożliwia zorganizowanie płatności alimentów w sposób polubowny przez Zobowiązanego (np.

jednego z rodzica, u którego dziecko nie mieszka) na rzecz Uprawnionego (którym może być dziecko lub osoba dorosła), bez konieczności występowania do sądu z pozwem o alimenty.Jest to dokument, w którym strony spisują wzajemne ustępstwa w zakresie .Ugoda alimentacyjna u notariusza pozwala na jasne określenie obowiązków obydwu stron.. czy takie coś istnieje?.

Obowiązek alimentacyjny polegający na osobistych staraniach o wychowanie dziecka ciąży najczęściej na drugim z rodziców (tzw. osobista opieka nad dzieckiem np. przygotowywanie posiłków, dbanie o .Uprawniony i zobowiązany do alimentacji mogą w szczególności ustalić rodzaj i zakres świadczenia w umowie zawartej na zasadach ogólnych, w ugodzie zawartej przed mediatorem (445[2] w zw. z art. 183[15] kpc) w toku posiedzenia pojednawczego (art. 184 k.p.c.) wreszcie w trybie procesowym przed sądem”.Umowa o alimenty w formie aktu notarialnego..

Kancelaria Notarialna Katarzyna Grzybowska

Umowy notarialne powstają nie tylko wtedy, kiedy wymaga tego prawo, ale również wtedy, kiedy taka jest wola stron. Oznacza to, że każdą umowę można zawrzeć w formie umowy notarialnej. Taka umowa jest dokumentem szczególnym.

Niezależnie od tego, czego dotyczy, ma charakter dokumentu urzędowego. Sporządzić umowę notarialną może jedynie notariusz lub jego zastępca.

Jest to jedna z najbezpieczniejszych form zawierania transakcji, ponieważ oryginał umowy jest przechowywany w siedzibie notariusza, dlatego nie ma możliwości jej sfałszowania lub zgubienia.

Jakie rodzaje czynności notarialne wyróżniamy?

Wyróżniamy następujące rodzaje czynności notarialnych:

 • umowy darowizny;
 • umowy sprzedaży;
 • umowy dożywocia;
 • umowy zamiany;
 • umowy zniesienia współwłasności;
 • umowy o podział majątku;
 • umowy o dział spadku;
 • umowy służebności gruntowej;
 • umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
 • umowy służebności osobistej;
 • umowy deweloperskie;
 • umowy przedwstępne;
 • pełnomocnictwa;
 • umowy o alimenty;
 • akty poświadczenia dziedziczenia;
 • testamenty.

W formie umowy notarialnej można zawrzeć każdą inną umowę. Może to być umowa o alimenty (istnieje możliwość zawarcia takiej umowy wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji) intercyzy czy innych umów majątkowych.

Jak wygląda sporządzenie umowy notarialnej?

Umowy notarialne należy sporządzać w siedzibie notariusza. Istnieje możliwość wykonania czynności poza lokalem, ale tylko jeżeli mamy do czynienia z osobą chorą lub niemobilną. W trakcie czynności notarialnej w lokalu muszą być obecne wszystkie ze stron umowy.

Notariusz legitymuje obecnych, analizuje ich zdolność do czynności prawnych, odbiera oświadczenia woli i spisuje je. Po odczytaniu oświadczeń woli (czyli treści umowy), notariusz upewnia się, że strony rozumieją skutki prawne powziętych decyzji, po czym podpisuje i zatwierdza dokument.

Do złożenia podpisów zobowiązane są również strony. Dokument sporządzony w tym trybie ma charakter urzędowy.

Jakie korzyści wynikają z zawarcia umowy u notariusza?

Korzyści z zawarcia umowy u notariusza jest wiele. Jako podstawową należy wymienić pewność i bezpieczeństwo transakcji. Oryginał takiej umowy jest przechowywany przez notariusza. Nie ma możliwości jego fałszerstwa.

Ponadto w przypadku zgubienia swojego wypisu, można zwrócić się do notariusza po wykonanie kolejnego. Takim dokumentem można posługiwać się tak samo jak oryginałem. Jeszcze jedną korzyścią ze spisania umowy notarialnej jest możliwość zawarcia w niej klauzuli z art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Jest to podstawa do tego, aby uzyskać tytuł egzekucyjny, który stwarza możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego bez przeprowadzania postepowania sądowego. Jest to szczególnie przydatne w przypadku zobowiązań alimentacyjnych lub pożyczek.

Wierzyciel może skierować taką sprawę bezpośrednio do komornika, po uzyskaniu klauzuli wykonalności nadanej przez Sąd.

Umowa notarialna a umowa z notarialnie poświadczonym podpisem

Umowa z notarialnie poświadczonym podpisem nie jest umową notarialną. Takiej umowy nie trzeba sporządzać w siedzibie notariusza. Strony mogą uzgodnić jej treść wcześniej, by u notariusza złożyć jedynie podpisy.

Niektóre umowy wymagają poświadczenia podpisów przez notariusza. Są to umowy zbycia, wydzierżawienia lub ustanowienia użytkowania przedsiębiorstwa, umowy przeniesienia praw do rodzinnego ogródka działkowego oraz umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Za poświadczenie podpisu notariusz pobiera taksę notarialną.

Jeżeli są Państwo zainteresowani sporządzeniem umowy notarialnej lub umowy z notarialnie poświadczonym podpisem, zapraszamy do siedziby Kancelarii Notarialnej notariusz Katarzyny Grzybowskiej w Szczecinie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.