Trudny podział majątku po rozwodzie

Postępowania dotyczące takich kwestii, jak podział majątku po rozwodzie, należą do jednych z najczęściej rozpatrywanych przed polskimi sądami. W praktyce uznaje się je też za skomplikowane i trudne do rozstrzygnięcia.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy obie strony pozostają ze sobą w konflikcie i nie mogą dojść do porozumienia, a dodatkowo w grę wchodzi konieczność ustalenia nierównych udziałów.

Niekiedy zdarza się, że właściwe organy sądowe w wydanym wyroku rozwodowym wskazują, w jaki sposób należy rozdzielić dobra materialne przynależące do byłych małżonków.

W większości przypadków jednak procesy dotyczące podziału majątku wspólnego osób, które definitywnie zakończyły formalny związek małżeński, toczą się na osobnych rozprawach. Jak to wygląda w praktyce? Czym jest wspólność majątkowa, jak dochodzi do jej powstania i ustania oraz które dobra materialne ona obejmuje? Tego dowiesz się z artykułu – przeczytaj.

Majątek wspólny i majątki osobiste małżonków

Standardowo w małżeństwie wyróżnia się dwa rodzaje majątków (https://noriet.pl/malzenskie-ustroje-majatkowe/):

 • wspólny – w jego skład wchodzą wszystkie dobra ruchome i nieruchome nabyte w czasie trwania małżeństwa, a także zwykłe przedmioty codziennego użytku; odnosi się to również do osiągniętych w tym czasie dochodów z pracy zarobkowej lub z innych źródeł;
 • osobiste męża i żony – złożone z ruchomości i nieruchomości kupionych bądź otrzymanych jeszcze przed ślubem, jak również pieniędzy i wartościowych przedmiotów otrzymanych w trakcie małżeństwa w formie spadku lub darowizny (chyba że darczyńca postanowił inaczej).

Do powstania majątku wspólnego dochodzi zwykle w chwili zawarcia związku małżeńskiego ważnego w świetle obowiązującego prawa. W praktyce jednak nie zawsze tak się dzieje. Do okoliczności wykluczających wspomnianą możliwość zalicza się np. ogłoszenie upadłości jednej ze stron oraz jej ubezwłasnowolnienie.

Podobnie o zaistnieniu wspólności majątkowej nie może być mowy, jeśli osoby zawierające związek małżeński zdecydowały się jeszcze przed ślubem (lub w czasie trwania małżeństwa) na podpisanie tzw.

intercyzy, czyli specjalnej umowy w formie aktu notarialnego, na mocy której zostaje ustanowiona rozdzielność majątkowa.

Co istotne, polskie prawo dopuszcza także odwrotną sytuację, tzn. rozszerzenie zakresu wspólności ustawowej.

Jeśli obie strony wyrażają taką wolę, w skład majątku wspólnego mogą wchodzić także inne dobra materialne niż te przewidziane w obowiązującym ustawodawstwie. Odnosi się to m.in.

do nagród za osiągnięcia osobiste, dochodów z praw autorskich, a także przedmiotów nabytych w drodze dziedziczenia albo darowizny. Wszelkie kwestie z tym związane muszą być uregulowane w stosownym dokumencie w formie aktu notarialnego.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Zasadniczo podział majątku wspólnego po rozwodzie (https://noriet.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie/) może nastąpić albo w ramach umowy zawartej między obiema stronami, albo w wyniku wydanego orzeczenia sądowego. Umowne rozdzielenie dóbr materialnych między małżonkami staje się możliwe jedynie wówczas, gdy dojdą oni do wzajemnego porozumienia w tej sprawie. W tym przypadku poszczególne składniki majątkowe mogą zostać podzielone w całości albo w części. Umowa rozstrzygająca tego typu kwestie może być zawarta w dowolnej postaci. Pewien wyjątek stanowi jednak sytuacja, gdy jednym z elementów składowych majątku wspólnego jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego albo przedsiębiorstwo. W tych okolicznościach wymaga się, aby wspomniany dokument miał formę aktu notarialnego.

Sądowy podział majątku jest rozwiązaniem dla małżonków, którzy ze względu na istniejący pomiędzy nimi konflikt, nie są w stanie rozstrzygnąć tych kwestii polubownie.

Wówczas stosowny wniosek składa się do sądu rejonowego miejsca położenia rzeczy.

Jeśli jednak dobra należące do stron w ramach istniejącej pomiędzy nimi wspólności majątkowej znajdują się w obrębie działania dwóch lub więcej sądów rejonowych, o wyborze danego organu może zdecydować wnioskodawca.

Podział majątku – przed czy po rozwodzie?

Musisz wiedzieć, że podział majątku wspólnego w określonym zakresie może nastąpić zarówno po rozwodzie, jak i jeszcze przed formalnym rozstaniem stron i zakończeniem ich związku.

W pierwszym przypadku małżonkowie zazwyczaj decydują się na zawarcie między sobą umowy o ustaniu wspólności majątkowej i automatycznym powstaniu rozdzielności. Zwykle przybiera ona formę aktu notarialnego, zwłaszcza jeśli w skład majątku wchodzi określona nieruchomość albo przedsiębiorstwo.

Jeżeli natomiast dobra materialne dzielone są dopiero po rozwodzie, poza wymienionym powyżej rozwiązaniem możliwy jest także sądowy podział majątku. Może on nastąpić w jeden z trzech sposobów:

 • rozdzielenie poszczególnych składników majątkowych pomiędzy stronami, w zależności od okoliczności oraz indywidualnych ustaleń każdemu ze współmałżonków może przypaść równy lub nierówny udział;
 • przyznanie jednej osobie całości majątku z jednoczesnym obciążeniem jej obowiązkiem spłaty byłego męża lub żony;
 • sprzedaż dóbr materialnych i rozdzielenie uzyskanej w ten sposób kwoty między małżonków.

Zastanawiasz się, ile masz czasu na dokonanie podziału majątku wspólnego po rozwodzie? Musisz mieć świadomość, że roszczenie to nie ulega przedawnieniu. To oznacza, że postępowanie sądowe w tej sprawie można wszcząć nawet kilka lub kilkanaście lat po ustaniu małżeństwa.

Trudny podział majątku po rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie

W niektórych przypadkach rozstający się małżonkowie dążą do ustalenia wszystkich kwestii majątkowych jeszcze w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Rozprawa dotycząca rozwiązania małżeństwa oraz podziału majątku wspólnego toczy się w tym sądzie okręgowym, gdzie został złożony pozew z dołączonym wnioskiem o rozstrzygnięcie, jakie udziały – jednakowe czy nierówne – w zgromadzonych dobrach materialnych należą się każdej stronie.

Sąd okręgowy wskazuje w wydanym wyroku rozwodowym, w jakim zakresie byli małżonkowie mają podzielić się zgromadzonym majątkiem. Zwykle dochodzi do tego wtedy, gdy obie strony prezentują przed danym organem sądowym wspólne stanowisko wypracowane na drodze przeprowadzonych wcześniej negocjacji lub mediacji procesowych albo przedprocesowych.

W tym przypadku wszelkie niezbędne ustalenia odnoszące się do rozdziału środków finansowych i wartościowych rzeczy między współmałżonków mogą zapaść już na pierwszej rozprawie. Dla obu zainteresowanych stron takie rozwiązanie jest korzystne. Pozwala im to uniknąć długiego i kosztownego procesowania się o majątek.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Wszczęcie postępowania o podział mienia odbywa się zawsze na wniosek zainteresowanych osób. W zależności od indywidualnych okoliczności stosowny dokument sporządzony przy pomocy adwokata może zostać złożony razem z pozwem o rozwód lub też osobno.

W piśmie tym należy wskazać, jakie dobra materialne obejmuje istniejąca do czasu formalnego rozstania pary wspólność majątkowa oraz jaka jest szacunkowa łączna wartość wchodzących w jej skład ruchomości i nieruchomości.

Warto także przedstawić szczegółowe ustalenia odnośnie do praw obu stron do wybranych elementów mienia, zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem.

Podział majątku wspólnego – czy zawsze musi być równy?

Standardowo w praktyce orzeczniczej w zakresie podziału majątku przyjmuje się, że obojgu małżonkom należy się taka sama część zgromadzonych dóbr. W praktyce jednak dopuszcza się także możliwość wnioskowania przez jedną ze stron konieczności ustalenia nierównych udziałów w posiadanych dobrach. Może to nastąpić jedynie z bardzo ważnych powodów. Wśród nich wymienia się np.:

 • porzucenie rodziny przez męża lub żonę na długo przed rozwodem;
 • notoryczne uchylanie się od konieczności wywiązywania się z utrzymania dzieci i współmałżonka.

Występowanie istotnych przyczyn przyznania jednej ze stron większej części mienia kosztem drugiego ze współmałżonków nie wystarczy do rozstrzygnięcia tej sprawy. Inną, bardzo istotną przesłanką jest bowiem także niejednakowy stopień przyczynienia się do powstania majątku.

Jeśli zatem mąż lub żona wnieśli nieporównanie więcej wysiłku oraz nakładów finansowych do pomnożenia posiadanych dóbr, mogą oni domagać się przyznania większej ich części.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że sam fakt wykonywania pracy zarobkowej przez jednego małżonka w sytuacji, gdy drugi pozostaje w domu ze względu np. na konieczność opieki nad dziećmi, nie jest równoznaczny z możliwością przyznania pierwszej z wymienionych osób większego udziału w majątku.

W tym przypadku należałoby bowiem uznać, że oboje w podobnym stopniu, choć na różne sposoby podejmowali określone działania na rzecz dobra tworzonej przez siebie rodziny.

Podział majątku przy pomocy adwokata

Adwokaci towarzyszą klientom na każdym etapie starania się o sprawiedliwy podział majątku wspólnego. Udzielają im porad prawnych oraz podejmują się opracowywania wniosków procesowych. Prawnicy reprezentują interesy stron w przeprowadzanym postępowaniu. Pomagają także w oszacowaniu aktualnej ceny rynkowej posiadanych dóbr.

Jak ustalić wartość majątku podlegającego podziałowi?

Jedynym organem upoważnionym do ustalenia składu oraz wartości mienia podlegającego podziałowi jest sąd. W większości przypadków przy wskazywaniu poszczególnych elementów składowych majątku bierze się pod uwagę jego stan na termin ustania wspólności małżeńskiej.

Z kolei na wartość dóbr posiadanych przez rozstające się małżeństwo oddziałuje ich rynkowa cena z dnia dokonania rozdzielenia. Jeśli byli partnerzy nie mogą dojść do porozumienia w tej sprawie, zazwyczaj decydują się na zasięgnięcie opinii biegłego, który realizuje stosowną wycenę.

Na jej podstawie organy sądowe decydują o tym, w jaki sposób podzielić mienie między byłych współmałżonków oraz jaka część zgromadzonych wspólnie kosztowności powinna im przypaść w udziale.

Zalecanym rozwiązaniem dla byłych współmałżonków jest polubowne ustalenie wszystkich kwestii dotyczących podziału majątku wspólnego po rozwodzie. Można to zrobić z pomocą adwokata.

See also:  Ujawnianie zaciągniętych długów przy rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – Kancelaria Prawna Lidia Makarska Bydgoszcz

Czym jest majątek wspólny?

Majątek wspólny  to – w uproszczeniu – przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich. Warto zaznaczyć, iż w majątek wspólny nie wchodzą przedmioty majątkowe pochodzące z majątku osobistego małżonka.

Do majątku wspólnego należy zaliczyć w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • dochody z majątku wspólnego jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
 • środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie

Pod pojęciem przedmiotów majątkowych należy rozumieć między innymi prawa majątkowe takie jak własność i inne prawa rzeczowe, a także wierzytelności.

Czym jest majątek osobisty?

Poza majątkiem wspólnym każdy z małżonków posiada swój własny majątek – tzw. majątek osobisty. Do majątku osobistego zaliczamy przede wszystkim:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (np. mieszkanie zakupione przed ślubem), 
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, 
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. protezy),
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość),
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (uwaga: wygrana w Lotto wchodzi do majątku wspólnego),
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (tzw. zasada surogacji – najczęściej mamy z nią do czynienie wówczas, gdy sprzedajemy mieszkanie z czasów panieńskich / kawalerskich i wspólnie z małżonkiem nabywamy kolejne, większe mieszkanie).

Trudny podział majątku po rozwodziePodział majątku bywa trudny i długotrwały. Skorzystaj z pomocy profesjonalisty. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Kiedy można żądać podziału majątku wspólnego małżonków?

Podziału majątku wspólnego małżonków można dokonać dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie oznacza to, że trzeba czekać do momentu zakończenia małżeństwa. Podziału majątku można dokonać jeszcze w czasie jego trwania.

Podziału majątku można dokonać gdy:

 • małżonkowie zawrą umowę o rozdzielność majątkową,
 • sąd dokona ustanowienia rozdzielności majątkowej,
 • jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
 • w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 • sąd orzeknie separację pomiędzy małżonkami.

W jaki sposób dokonać podziału majątku?

Jeżeli małżonkowie chcą go podzielić majątek jeszcze przed rozwodem, to w pierwszej kolejności powinni wprowadzić ustrój rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą dokonać podziału w sposób umowny, a w przypadku braku każdy z małżonków może wystąpić do sądu o podział majątku.

Umowny podział majątku

Umowa o podział majątku  może zostać zawarta w formie ustnej, pisemnej lub pisemnej kwalifikowanej.

Jednak w sytuacji gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, użytkowanie wieczyste lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowa musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Strony mogą również ograniczyć podział tylko do części majątku wspólnego, mogą przy ustalaniu wartości przedmiotów uwzględnić ich subiektywną wartość, a także mogą dowolnie ustalić komu przypadną poszczególne przedmioty.

Sądowy podział majątku

Z ważnych powodów każdy z małżonków może wystąpić do sądu o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Poprzez ważne powody należy rozumieć okoliczności, które nie służą dobru rodziny tj.: alkoholizm jednego z małżonków, uzależnienie od narkotyków czy lekkomyślne trwonienie majątku.

Sądowy podział majątku co do zasady obejmuje jego całość. Wartość przedmiotów wchodzących w skład majątku określana jest według kryteriów obiektywnych – cen rynkowych. Podział dokonany jest przede wszystkim przez podział fizyczny przedmiotów  majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego.

Podsumowując jeżeli planujemy się rozwieść, albo chcemy dokonać podziału majątku wspólnego i jesteśmy zgodni z małżonkiem możemy zrobić to samodzielnie z pomocą notariusza . Jeżeli jednak nie możemy dojść do porozumienia sprawę kierujemy do sądu.

Są to problematyczne sprawy, skomplikowane i stresujące. Często ciężko określić nam jaka jest wartość rynkowa danego przedmiotu, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co nie.

Zdarza się również, iż niezbędna jest pomoc rzeczoznawcy, biegłego czy geodety, a to wydłuża sprawę i naraża nas na większe koszty.

Warto w takiej sytuacji skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika lub mediatora, który pomoże dojść do konsensusu i zaoszczędzi nam czasu i nerwów.

Patrycja Zambrzycka

Podział majątku po rozwodzie: jak wygląda? Jak uniknąć konfliktów?

Trudny podział majątku po rozwodzie

Fot. by Bill Oxford on Unsplash

Decyzja o zakończeniu małżeństwa bywa podyktowana emocjami. Często dopiero po ochłonięciu małżonkowie dochodzą do wniosku, że rozwód nie będzie wcale taki prosty, zwłaszcza jeśli owocem związku są dzieci, a dodatkowo małżonkowie zgromadzili pokaźny majątek wspólny.

W tym artykule skupię się na czysto ekonomicznych skutkach rozstania. Podział majątku po rozwodzie może być drogą przez mękę, bo nierzadko związane z tym sprawy sądowe ciągną się latami.

Istnieją jednak sposoby, by tego uniknąć i rozstać się – również pod względem finansowym – w pełnej zgodzie. Zapraszam do lektury.

Rozróżnienie majątku wspólnego i majątku osobistego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje tzw. wspólność majątkowa.

Oznacza to, że od tej chwili małżonkowie wspólnie odpowiadają za swoje finanse, razem gromadzą oszczędności i utrzymują gospodarstwo domowe. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że np. jedno z małżonków nie pracuje.

Wszystko, co zarobi druga osoba, wchodzi w skład majątku wspólnego.

Za majątek wspólny uznaje się przede wszystkim:

 • Wynagrodzenia za pracę oraz dochody z działalności gospodarczej (lub innej działalności zarobkowej);
 • Dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego małżonków, np. czynsz za wynajmowane mieszkanie;
 • Wszelkie świadczenia socjalne;

Do wspólnoty majątkowej nie wlicza się natomiast majątku osobistego małżonka. W dużym uproszczeniu można napisać, że mówimy tutaj o wszystkich dobrach, jakie dana osoba posiadała jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Będą to więc m.in.:

 • Przedmioty nabyte jeszcze w stanie kawalerskim/panieńskim;
 • Dobra odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie, o ile spadkodawca lub darczyńca nie zaznaczył, że przekazuje je obojgu małżonkom;
 • Przedmioty służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (np. ubrania, które z uwagi na inny rozmiar nie pasują na współmałżonka);
 • Środki uzyskane jako odszkodowanie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, ewentualnie wypłacone jako zadośćuczynienie za krzywdę;
 • Nagrody za osobiste osiągnięcia (premia w pracy);
 • Środki z praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz innych praw twórcy;

Podstawowym problemem przy podziale majątku po rozwodzie jest więc określenie, co właściwie wchodzi w skład majątku wspólnego. Tutaj bardzo rzadko dochodzi do oczywistych rozstrzygnięć. W praktyce po wielu latach trwania małżeństwa trudno jest ustalić, kto i w jakim zakresie „dołożył się” do zakupu np. samochodu.

W grę wchodzi również tzw. surogacja, czyli zastąpienie jednego majątku drugim. Mówimy o niej wtedy, gdy np. jedno z małżonków sprzedało odziedziczone mieszkanie (a więc wchodzące w skład majątku osobistego), by za uzyskane pieniądze kupić mieszkanie wspólne, a drugie z małżonków włożyło w tę transakcję swoje oszczędności.

Intercyza, czyli skuteczna obrona przed kłopotliwym podziałem majątku po rozwodzie

Intercyzie poświęciłem osobny artykuł na moim blogu, do którego lektury gorąco zachęcam. Przypomnę więc tylko, że intercyza jest dokumentem wprowadzającym rozdzielność majątkową w małżeństwie.

Można ją zawrzeć także już w trakcie trwania związku.

Niestety, na ten krok decyduje się stosunkowo niewiele małżeństw, co jest głównie pokłosiem bardzo złych skojarzeń związanych z intercyzą (pokutuje przekonanie, że jej sporządzenie jest wynikiem braku zaufania do małżonka).

Intercyza praktycznie rozwiązuje problem podziału majątku po rozwodzie. Byli małżonkowie po prostu zachowują swoje dobra zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

Tak zwana umowa majątkowa małżeńska dodatkowo chroni majątek przed egzekucją, gdy np.

jedno z małżonków narobi długów, to drugie nie będzie za nie odpowiadać finansowo (poza pewnymi wyjątkami, o których przeczytacie w artykule na temat intercyzy).

See also:  Czy żona ma prawo do majątku po śmierci rodziców?

Podział majątku po rozwodzie w przypadku wspólnoty majątkowej

Wbrew obiegowej opinii takiego podziału nie trzeba wcale dokonywać za pośrednictwem sądu. Byli małżonkowie mają możliwość porozumienia się w tej kwestii, np. poprzez skorzystanie z mediacji lub na drodze negocjacji.

Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie, również z przyczyn finansowych. Po pierwsze: odpadają koszty sądowe. Po drugie: podział majątku następuje znacznie szybciej.

Po trzecie: nie ma konieczności ponoszenia kosztów biegłego, którego z pewnością powoła sąd, chociażby do wycenienia wspólnej nieruchomości.

Na polubowny podział majątku najlepiej jest zdecydować się jeszcze przed ogłoszeniem rozwodu, np. w trakcie separacji. W tym celu małżonkowie powinni zacząć od ustalenia, co komu przypada. Następnie udają się do notariusza, by sporządzić rozdzielność majątkową w formie aktu notarialnego oraz umowę podziału majątku.

W sytuacji, gdy małżonkowie lub byli małżonkowie nie mogą się porozumieć, sprawa musi trafić do sądu, bo tylko on może dokonać podziału majątku przy braku zgodności. Trzeba się tutaj jednak przygotować na długą procedurę, ponieważ sąd musi bazować na precyzyjnych wyliczeniach, a więc m.in. powoływać biegłych, co zawsze zajmuje dużo czasu.

Ważne! Przy podziale majątku uwzględniane są wyłącznie aktywa, ale nie długi – sąd nie weźmie więc pod uwagę chociażby hipoteki ustanowionej na wspólnej nieruchomości.

Warto również wiedzieć, że sąd niekoniecznie podzieli majątek „po równo”. Jedna ze stron może otrzymać więcej dóbr, jeśli np. udowodni, że to ona ponosiła większe wydatki na zgromadzenie wspólnego majątku czy też włożyła więcej pracy w sprawowanie opieki nad dziećmi.

Największe wyzwanie: podział nieruchomości

O ile małżonkowie mogą się łatwo podzielić ruchomościami i gotówką, o tyle znacznie więcej komplikacji następuje w momencie, gdy przychodzi do podziału nieruchomości. Tutaj nie zawsze możliwe jest polubowne załatwienie sprawy. Zwłaszcza jeśli żadnego z małżonków nie stać, by spłacić byłego partnera/partnerkę.

W takiej sytuacji sąd może orzec np. zlicytowanie mieszkania czy domu i podzielenie uzyskanej kwoty pomiędzy byłych małżonków.

W grę wchodzi również fizyczny podział nieruchomości, co jednak jest rzadko praktykowanym rozwiązaniem (z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo występowania konfliktów lokatorskich).

Sprawa dodatkowo się komplikuje, gdy składnikiem majątku jest lokatorskie mieszkanie spółdzielcze, które co do zasady może funkcjonować wyłącznie w odniesieniu do małżeństwa.

Z tego też powodu najrozsądniej będzie dogadać się poza sądem i ustalić, że nieruchomość np. zostanie sprzedana lub przekazana jednemu z byłych małżonków w zamian za dalsze spłacanie przez niego kredytu czy chociażby odstąpienie od wysokich alimentów na dziecko. Ciekawą opcją jest również wynajęcie wspólnego mieszkania i dzielenie się zyskami z czynszu.

Na koniec wspomnę jeszcze o bardzo istotnej kwestii, mianowicie o tym, że prawo do udziału we wspólnym majątku nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że o podział majątku można wystąpić nawet wiele lat po rozwodzie.

Czy są wśród nas osoby, które przechodziły przez przykry etap podziału majątku po rozwodzie? Może niedługo Was to czeka? Myślicie, że nawet mocno skonfliktowane osoby są w stanie się w tej kwestii porozumieć? Zapraszam do komentowania!

Adwokatura – Kancelaria Adwokacka Andrzej Jemielita | Szczytno

Każdy należący do niego przedmiot przysługuje niepodzielnie obojgu małżonkom. Podział tego majątku nie jest możliwy tak długo, jak istnieje wspólność majątkowa. Z momentem uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód wspólność majątkowa ustaje – i wtedy możliwy jest podział majątku.

Jakie mamy opcje? Jak podzielić majątek?

Podziału majątku może dokonać sąd w trybie postępowania nieprocesowego i tak też jest najczęściej, jednak nie musi on przebiegać przed sądem. Zgodnie z art. 1037 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art.

46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podziału majątku można dokonać w drodze umowy. Ponieważ prawo nie reguluje tej metody podziału majątku w żaden sposób, (byli) małżonkowie mogą dokonać go w sposób im odpowiadający.

Muszą jedynie dochować ogólnych wymagań stawianych przez prawo – zawarta przez nich umowa nie może uchybiać przepisom ani zasadom współżycia społecznego.

Przykładowo przy podziale nieruchomości należy zachować formę aktu notarialnego, a ustalenia nie mogą być rażąco niesprawiedliwe. W dochowaniu wszystkich wymagań z pewnością pomoże adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych i o podział majątku. 

Na czym polegają problemy przy podziale majątku po rozwodzie?

Jeżeli chodzi o pierwszą opcję – sądowy podział majątku – nie jest tajemnicą, że sprawy o to ciągną się latami. Po latach małżeństwa trudno jest ustalić, kto w jakim zakresie dołożył się do nabycia danego przedmiotu. Dodatkowo trzeba liczyć się z wysokimi kosztami sądowymi.

Szczególnie dotkliwe są koszty poniesione za ekspertyzę, a sąd prawie zawsze powołuje biegłego w celu wycenienia majątku – ponieważ koniecznie musi bazować na precyzyjnych wyliczeniach. Drugą opcją jest próba dojścia do porozumienia z małżonkiem.

Aby to sobie ułatwić, można zdecydować się na mediacje lub negocjacje. Wyzwanie będzie stanowić podział wartościowych przedmiotów, na przykład samochodu, nieruchomości.

W tym przypadku również można poradzić sobie bez sądu – umówić się można na zlicytowanie danego przedmiotu i podzielenie się uzyskaną kwotą. Znowuż, dobrą radą posłuży adwokat doświadczony w tych sprawach.

Jak uniknąć konfliktu? Jaka opcja jest najbardziej opłacalna?

Powierzenie sądowi rozstrzygnięcia o podziale majątku co prawda przenosi ciężar podjęcia decyzji na kogoś innego, ale na pewno nie jest opcją najbardziej opłacalną. Dodatkowo, udział w rozprawach może być tak samo stresujący jak negocjowanie z partnerem, a wyrok – niesatysfakcjonujący.

Próba dojścia do porozumienia z małżonkiem i załatwienia podziału majątku umownie na pewno bardziej się opłaca i przebiega szybciej. Nie będzie trzeba ponosić kosztów sądowych czy kosztów biegłego, ani czekać na wyrok latami.

Niemniej skorzystanie z tego rozwiązania nie jest możliwe, jeżeli małżonkowie nie są skłonni współpracować. Na koniec warto wspomnieć, że najprostszym sposobem na uniknięcie konfliktu przy podziale majątku jest zawarcie intercyzy. Intercyza to umowa, która modyfikuje lub znosi wspólność majątkową.

Można zawrzeć ją w trakcie trwania związku, ale warto rozważyć ją jeszcze przed zawarciem małżeństwa – nie oznacza ona wcale, że narzeczeni nie biorą się nawzajem na poważnie.

Poza uproszczeniem podziału majątku, intercyza ma także mnogość innych zalet – na przykład pomaga uchronić jedno z małżonków od ponoszenia konsekwencji za długi drugiego, co będzie szczególnie zalecane w przypadku prowadzenia przez jedno z nich działalności gospodarczej. 

Obierz najkrótszą drogę do podziału majątku po rozwodzie. Podpowiadamy, jak uniknąć trudności

Kiedy wspólność małżeńska ustaje, konieczne jest rozdzielenie zgromadzonego majątku między strony. O tym, kto zatrzyma dom, a komu przydzielony zostanie samochód, może zadecydować sąd.

Jednak skierowanie postępowania na drogę sądową często wiąże się z wieloma miesiącami oczekiwania na decyzję. Do tego dochodzą nerwy i stres, od których trudno się odciąć przechodząc przez rozwód, a potem sprawę o podział majątku.

Kiedy zależy nam na czasie, najlepszym rozwiązaniem będzie porozumienie się między sobą.

Walka o majątek nie musi być ciężka. Wystarczy znaleźć złoty środek

Byli małżonkowie nie muszą udawać się do sądu, żeby podzielić między siebie majątek wspólny. Te pary, które są w stanie zgodnie ustalić stosunek swoich udziałów, mogą zawrzeć ugodę. Jest to najprostsza, a zarazem najkrótsza droga dokonania podziału majątku po rozwodzie.

Umowne rozdzielenie wspólnych środków w większości sytuacji sprowadza się do podziału „po równo”, w stosunku 50:50. Czasem jedna strona godzi się na to, aby druga zatrzymała większą część majątku, np. cały dom.

Polubowne ustalenie tego, kto powinien otrzymać jaki procent zgromadzonych dóbr pozwala szybko zakończyć sprawę.

Jesli więc zależy nam na tym, żeby podział majątku został dokonany w możliwie najkrótszym czasie, warto porozumieć się z byłym małżonkiem. Nie oznacza to, że przy zawieraniu ugody trzeba zrezygnować z negocjacji.

Te jednak dobrze przeprowadzić z pomocą adwokata rodzinnego, który pomoże przygotować propozycję nierównego podziału. Znalezienie kompromisu i spokojna rozmowa z byłą małżonką nie zawsze są proste.

Często kosztuje to wiele wysiłku, szczególnie wtedy, gdy jedna ze stron czuje się pokrzywdzona po rozwodzie i nie godzi się na równy podział majątku.

Była żona domaga się nierównego podziału majątku. Co wtedy?

Wniesienie o to, by sąd podzielił majątek z korzyścią dla jednej ze stron jest zgodne z polskim prawem.

Lecz żeby wniosek został pozytywnie rozpatrzony, należy przedstawić dowody i argumenty, które przekonają sąd, iż rozdzielenie wspólnych dóbr w taki sposób będzie sprawiedliwym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy chcemy uniknąć komplikacji wydłużających postępowanie sądowe, słuszne okaże się zatrudnienie adwokata. Prawnik z doświadczeniem w prowadzeniu spraw rodzinnych będzie wiedział, jak skutecznie wnieść o ustalenie nierównych udziałów w majątku.

Na koniec pragniemy zaznaczyć, że porady dostępne na stronie serwisu Rozwód z Nią nie zastąpią osobistego spotkania z adwokatem. Jeśli czeka Cię podział majątku, zapraszamy do kontaktu – podpowiemy, doradzimy i kompleksowo zajmiemy się Twoją sprawą.

See also:  Odeszłam od męża, jak się rozwieść?

Podział majątku po rozwodzie

Opublikowano: 16-10-2020

Jest to także etap trudny, często długotrwały (jeżeli podział majątku dokonywany jest na drodze sądowej już po orzeczeniu rozwiązania małżeństwa przez rozwód). Nie zawsze w skład majątku wspólnego małżonków wchodzą same aktywa. Pojawia się zatem pytanie – jak dokonać podziału długów po rozwodzie?

Podział długów po rozwodzie – czy jest możliwy?

W tym miejscu trzeba najpierw ustalić, czy chodzi o długi już spłacone, czy jeszcze nie. Dla przykładu – jeżeli jeden z małżonków spłacił wspólne długi, powstałe w czasie trwania małżeństwa, może, w sprawie o podział majątku, żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł z tego powodu, w części odpowiadającej udziałowi, jaki przypadał drugiemu małżonkowi w majątku wspólnym.

W postępowaniu o podział majątku nie ma natomiast możliwości rozliczenia długów, które na dzień wydania postanowienia kończącego postępowanie pozostały jeszcze niespłacone.

Uregulowanie takie wynika z ochrony wierzycieli – nie biorą oni bowiem udziału w postępowaniu o podział majątku.

Ustalenie przez sąd który z małżonków i w jakiej części ma spłacić dany dług bez ich zgody mogłoby istotnie naruszać ich interesy.

Odpowiedzialność za długi w małżeństwie

W tym miejscu warto wspomnieć, z czego wynikają wspólne długi w małżeństwie. Może to być efekt wspólnie zaciągniętych zobowiązań, np. na kupno domu, mieszkania.

Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje małżonkowie są również odpowiedzialni solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich dla zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Odpowiedzialność za takie długi nie ustaje po rozwodzie.

Odpowiedzialność solidarna małżonków polega na tym, że wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od jednego z nich w całości lub od obu w odpowiednich częściach (niekoniecznie równych).

Wybór sposobu spełnienia świadczenia zależy wyłącznie od wierzyciela – najpewniej jednak będzie on kierował swoje żądanie do tego małżonka, z którego majątku łatwiej będzie mu wyegzekwować należne mu świadczenie.

Może się więc okazać, że choć małżonkowie powinni odpowiadać za długi zaciągnięte w małżeństwie wspólnie, to ostatecznie należne świadczenie spełni w całości tylko jeden z nich.

Rozwód a odpowiedzialność za wspólne długi

Tak jak już wspomniano, odpowiedzialność solidarna za zobowiązania wspólne małżonków nie ustaje po rozwodzie, nie można jej także „podzielić” w toku podziału majątku wspólnego. To jednak nie oznacza, że były małżonek, który spłacił sam – już po dokonaniu podziału majątku – wspólne długi, nie ma względem drugiego żadnych roszczeń.

Może on żądać zwrotu kosztów, jakie poniósł z tego powodu, w odpowiedniej części od współodpowiedzialnego za dług byłego małżonka. Niestety jednak, uzyskanie ich nie zawsze będzie możliwe, np. gdy były małżonek będzie niewypłacalny.

Lepiej więc postarać się o bieżące regulowanie zobowiązań niż zastanawiać się później, co zrobić z długami po rozwodzie.

Może zainteresuje Cię również:

Wróć do Bloga

Rozwód a podział majątku – 8 Rzeczy

Rozwód a podział majątku

Zacznijmy od pewnej historii…

Sprawa o rozwód – w rolach głównych informatyk i znana doktor medycyny estetycznej z Warszawy.

Było co dzielić… Mieli mieszkania na Pradze-Południe, na Woli, po 120 metrów kwadratowych, dom w Piasecznie, działki w Otwocku i Grodzisku Mazowieckim oraz mieszkanie po babci w Mińsku Mazowieckim. A dodatkowo kilka milionów kredytów. Ale spokojnie – małżonkowie mieli spore oszczędności.

Co ciekawe, oboje uznali, że skoro prowadzą działalność jednoosobową, to każdy pracuje na siebie. Moje konto to moje konto… „Mój milion na koncie to mój milion, a Ty nie masz do niego prawa”.

Zacznijmy od początku… Podstawy są ważne.

Chcesz wiedzieć o mnie więcej? ->  Jak pomagam – Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Rozwód a podział majątku – co jest ważne?

1. Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

To nie tylko przedmioty nabyte po ślubie, ale m.in. takie dobra, jak dochody i zarobki płynące z pracy zawodowej małżonków i powstałe z posiadanych majątków osobistych, czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdej ze stron. 

Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

2. Co wchodzi w skład majątku osobistego?

Natomiast do majątku osobistego każdego z małżonków należą (art. 33 kro):

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę…

Majątek przy rozwodzie- Historia z Wojtka z Warszawy -CEO

3. Nierówny podział majątku wspólnego – jak wygląda to w praktyce? Możesz dostać mniej

W praktyce zwykle nie udaje się dokonać podziału majątku wspólnego tak, aby każdy z małżonków mógł otrzymać przedmioty równej wartości odpowiadające udziałowi małżonków w majątku wspólnym. Strona, która otrzymała przedmiot niższej wartości może domagać się rekompensaty pieniężnej. Jest to dopłata przy podziale majątku wspólnego wyrównująca stratę.

Alimenty na żonę po rozwodzie

4. Rozwód a podział majątku – Kto kogo spłaca?

Spłata i dopłata przy podziale majątku wspólnego

Ze spłatami i dopłatami będziemy mieli do czynienia, gdy wartość przyznanych składników przy podziale majątku nie jest jednakowa. Spłata ma miejsce, gdy jeden z małżonków otrzyma cały majątek wspólny. Jest on wówczas zobowiązany do spłaty drugiego małżonka.

Dopłata przy podziale majątku występuje, gdy jedna ze stron otrzyma mniej wartościowe składniki majątku. Rozwód a podział majątku – zrób to kompleksowo.

Jeśli szukasz pomocy, sprawdź, dlaczego warto nas wybrać -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

Dopłata przy podziale majątku wspólnego – jaka wysokość?

Aby można było ustalić wysokość dopłaty lub spłaty, konieczne jest ustalenie wartości składników majątku wspólnego. Wartości te ustalają pomiędzy sobą małżonkowie. Jeśli kwestia jest zbyt sporna, wartość składników majątku wspólnego ustala biegły rzeczoznawca sądowy. Zostaje on powołany przez sąd niemniej jednak na koszt małżonków.

Trudna sytuacja majątkowa a dopłata przy podziale majątku wspólnego

Trudna sytuacja majątkowa nie jest argumentem do obniżenia spłaty lub dopłaty. Strona zobowiązana do dopłaty może powołać się na sytuację majątkową i złożyć wniosek o ustalenie zapłaty w ratach. Należy pamiętać jednak, że sąd w takich sprawach bierze pod uwagę interesy obu stron.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

5. Nie trzeba iść do sądu 

Podziału majątku możesz dokonać w sądzie lub w ramach zawartej z drugą stroną ugody.

Sprawa rozwodowa w praktyce????????????

6. Rozwód a podział majątku – Jakie są sposoby podziału?

 •  podział w naturze (np. wyodrębnienie dwóch lokali w budynku, podział pieniędzy)
 •  przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność wraz z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka
 •  sprzedaż przez sąd – egzekucyjna sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży – NIE WARTO

Jak wygrać sprawę o Alimenty Adwokat radzi

7. Trudna sytuacja materialna 

 • Czy sytuacja majątkowa stron może mieć wpływ na wysokość spłat i dopłat?
 • Jeśli liczyłeś/aś na to, że uda Ci się uniknąć spłat czy dopłat z powołaniem na ciężką sytuację materialną, to muszę Cię rozczarować. Nie jest to łatwe…
 • Chyba że zgodzi się na to druga strona.

8. Nawet 10 lat!

Tak, maksymalny okres karencji to 10 lat.

W takim wypadku sąd ustala w orzeczeniu kończącym sprawę terminy spłat poszczególnych rat i wysokość odsetek. Odroczenie czy płatności ratalne nie zawsze są możliwe.

Rozłożenie spłat i dopłat na raty stanowi wyjątek od reguły i każdorazowo powinno być uzasadnione szczególnymi okolicznościami. Przepis art. 212 § 3 k.c. nie przewiduje w jakich okolicznościach spłata ma być dokonana jednorazowo, a w jakich uzasadnione jest jej rozłożenia na raty, bądź odroczenie płatności którejkolwiek z rat.

 1. Więcej przeczytasz:
 2. Nierówny podział majątku
 3. Z poważaniem,
 4. Adwokat Marta Wnuk
 5.  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.