Ustalenia w sprawie alimentów

Ustalenia w sprawie alimentów

Obowiązek alimentacyjny to ciążący na pewnych osobach obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Najczęściej spotykaną sytuacją są alimenty na rzecz dziecka od rodzica, z którym to dziecko nie mieszka. Jednym ze sposobów uzyskania alimentów jest złożenie do sądu pozwu o alimenty. Jest to niezbędne zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzic nie chce płacić kwot na dziecko albo gdy rodzice dziecka nie mają zgodnego stanowiska co do wysokości alimentów. Osoba składająca pozew o alimenty staje przed różnymi pytaniami, między innymi może zastanawiać się na tym, ile będzie trwała sprawa o alimenty.

Pozew o alimenty

Pierwszą czynnością, jakiej należy dokonać w celu wszczęcia postępowania o alimenty, jest złożenie pozwu. Już ta czynność może mieć wpływ na długość postępowania. Jeśli bowiem złożymy prawidłowy pozew, nieobarczony żadnymi brakami formalnymi, sąd po zapoznaniu się z nim będzie mógł podjąć dalsze kroki w sprawie.

Jeśli jednak w pozwie zabraknie jakichś niezbędnych elementów, to sąd wezwie nas do ich uzupełnienia, wyznaczając na to określony termin.

Konieczność uzupełnienia braków pozwu będzie skutkować przedłużeniem postępowania, a w razie ich nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie sąd odrzuci pozew i trzeba będzie wnieść go jeszcze raz.

W związku z tym przy sporządzaniu pozwu o alimenty należy pamiętać o tym, aby zamieścić w nim konieczne elementy, takie jak:

 • wskazanie stron postępowania (w przypadku sprawy o alimenty powodem jest dziecko, jeśli jest niepełnoletnie to musi być reprezentowane przez rodzica) – imiona, nazwiska, adresy, a w przypadku powoda również numer PESEL,
 • wskazanie, czego się domagamy,
 • podanie faktów, na których opieramy swoje żądanie,
 • wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu, którą określamy przez przemnożenie przez 12 żądanej kwoty alimentów.

Pozew należy podpisać, należy też załączyć do niego odpis, czyli drugi egzemplarz pozwu.

Rozprawa o alimenty

Po wniesieniu pozwu sprawie zostanie nadana sygnatura oraz zostanie wyznaczony sędzia, który będzie ją rozpoznawał.

Następnie sąd sprawdzi pozew pod kątem braków formalnych, a jeśli wszystko będzie w porządku to doręczy go pozwanemu. Wyznaczy przy tym czas na przesłanie przez pozwanego odpowiedzi na pozew.

Zazwyczaj są to dwa tygodnie, niemniej w każdej sprawie sąd indywidualnie ustala ten termin. Sąd wyznaczy też termin rozprawy.

To, ile czasu będziemy czekać na rozprawę, różni się w zależności od sądu oraz ilości spraw prowadzonych przez danego sędziego. Dlatego ciężko jest jednoznacznie ustalić długość oczekiwania.

Zwykle jest to kilka miesięcy, natomiast z różnych powodów termin rozprawy może się opóźnić – sytuacje takie miały miejsce chociażby po ogłoszeniu stanu epidemii, gdy przez jakiś czas sądy funkcjonowały w ograniczonym zakresie.

Alimenty – czy zakończy się na jednej rozprawie?

To, czy sprawa o alimenty zakończy się na jednej rozprawie, zależy od różnych okoliczności. W toku postępowania sąd zazwyczaj przesłuchuje strony oraz zapoznaje się z materiałem dowodowym. Może to nastąpić na jednej rozprawie, ale też z uwagi np. na długość przesłuchania może zostać wyznaczony kolejny termin.

Poza tym sąd może dojść do wniosku, że zachodzi potrzeba zobowiązania strony do przedstawienia jakiegoś dowodu albo zwrócenia się do jakiejś instytucji – np. do zakładu pracy pozwanego o zaświadczenie o zarobkach. Sąd może też przeprowadzić inne dowody, np.

przesłuchanie świadków, co również może skutkować koniecznością wyznaczenia kolejnej rozprawy albo nawet kilku rozpraw.

Oczekiwanie na kolejną rozprawę trwa zazwyczaj kilka miesięcy, w związku z czym w przypadku wyznaczenia kilku rozpraw sprawa może trwać ponad rok, a w bardzo skomplikowanych przypadkach nawet dłużej.

Najczęściej jednak na wyrok zasądzający alimenty czeka się jednak krócej niż rok.

Aby już w czasie oczekiwania na wyrok otrzymywać pieniądze niezbędne dla bieżącego utrzymania dziecka, warto zawrzeć w pozwie wniosek o zabezpieczenie postępowania poprzez zasądzenie alimentów już na czas jego trwania.

Ile trwa sprawa w II instancji

Jeśli wyrok w sprawie o alimenty zostanie wydany i którejś ze stron nie będzie odpowiadać jego treść, to może się od niego odwołać. Procedura w takim przypadku wygląda tak, że w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia bądź doręczenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie jego pisemnego uzasadnienia.

Na uzasadnienie zwykle oczekuje się kilka tygodni, choć niekiedy zdarza się, że trwa to nawet kilka miesięcy. Po doręczeniu uzasadnienia stronie ma ona dwa tygodnie na złożenie apelacji, którą składa się do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, w którym sprawa toczyła się w I instancji.

Po wpłynięciu apelacji sąd przekazuje ją do sądu II instancji, a ten bada jej prawidłowość i znów w przypadku braków formalnych wzywa stronę do ich uzupełnienia. Apelacja zostaje doręczona drugiej stronie, która ma możliwość ustosunkowania się do jej treści.

Co do zasady apelacja jest rozpoznawana na rozprawie, jednak sąd może uznać, że nie ma potrzeby jej przeprowadzania i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, o ile żadna ze stron nie złożyła wniosku o wyznaczenie rozprawy.

Oczekiwanie na rozstrzygnięcie przez sąd II instancji trwa zazwyczaj kilka miesięcy, choć zależy to od okoliczności sprawy.

Ile trwa sprawa o alimenty – podsumowanie

Czas oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty zależy od różnych okoliczności, takich jak ilość materiału dowodowego czy też to, czy sprawa  trafiła do sądu II instancji. Aby nie prowadzić do jego niepotrzebnego przedłużania warto zadbać o to, aby pozew został sporządzony prawidłowo, tak by nie było konieczności uzupełniania braków formalnych.

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o alimenty? Zobacz jak możemy Ci pomóc.

Pozwanie samego siebie o alimenty nie tylko jest możliwe, ale może się wręcz okazać bardzo korzystne

Czy komukolwiek przyszłoby do głowy, żeby pozwać samego siebie o alimenty na rzecz dzieci? Choć brzmi to abstrakcyjnie, ma to konkretne i racjonalne wytłumaczenie, a w dodatku jest w pełni dopuszczane przez przepisy prawa.

Kwestia ustalenia alimentów bywa dość problematyczna i konfliktowa. Bywają sytuacje, kiedy rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ich wymiaru i zakresu. Przyjęło się sądzić, że o alimenty do sądu występuje osoba zainteresowana ich otrzymywaniem.

To ona wykonuje pierwszy ruch procesowy i nadaje rytm postępowaniu. Strona pozwana, czyli zobowiązana do alimentów może się do tego jedynie dostosować i odpowiadać na zarzuty.

A gdyby tak odwrócić sytuację i, jako strona zobowiązana przejąć inicjatywę? W końcu jest to w pełni dopuszczalne w świetle prawa.

Mam na myśli powództwo z art. 189 kpc, czyli żądanie ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego albo prawa, które może złożyć osoba mająca w tym interes prawny. Zgodnie z tym rodzic, który wie, że spoczywa na nim obowiązek alimentacyjny, może wystąpić do sądu o ustalenie alimentów. Jaki jest cel takiego kroku? Bardzo prosty. W dodatku ma kilka zalet.

Często zdarzają się sytuacje, w których jedno z rodziców świadomie powoduje konflikty i nie chce dojść do porozumienia w kwestii alimentów. Używa ich do szantażu drugiej strony bądź niepotrzebnie przeciąga sprawę.

Drugi z rodziców chcąc zakończyć konflikt może, a nawet powinien przejąć w tym zakresie inicjatywę. Dzięki temu uniknie np.

niespodziewanego zabezpieczenia roszczenia, które zwykle zapada na posiedzeniu niejawnym bez wysłuchania stanowiska drugiej strony.

Taki rodzic może też sam ustalić dogodną dla niego kwotę alimentów i o nią wnioskować, przedstawiając potrzebne dowody. Dzięki temu nie powstaje również zadłużenie z tytułu alimentów wstecz. Sprawa zwykle jest mniej konfliktowa, a postępowanie sprawniejsze. Od czysto życiowej strony kwestię ustalenia alimentów ma się również po prostu szybciej za sobą.

Jak złożyć powództwo o ustalenie obowiązku alimentacyjnego?

Wytoczenie tego typu powództwa z punktu prawnego nie różni się od innych tego typu pozwów. Przedstawiamy w nim swoje żądanie, wnioskowaną kwotę oraz dowody w sprawie o alimenty. Pozew składa się w tym samym sądzie, który byłby właściwy do ustalenia alimentów. Ważną kwestią jest jednak czas. Taki pozew musi być złożony przez rozpoczęciem sprawy o alimenty przez drugą stronę.

Sprawa o alimenty • Jak je otrzymać? Jak ustalić wysokość alimentów?

W naszym systemie prawnym obowiązek alimentacyjny rozumiany jest jako konieczność dostarczania określonym osobom niezbędnych środków utrzymania.

Najbardziej powszechnym zobowiązaniem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dzieci, który też adwokat Angelika Rucińska, która reprezentuję Kancelarię Adwokacką w Poznaniu przybliży Państwu w niniejszym artykule.

Z alimentami mamy do czynienia najczęściej wtedy, gdy jeden z rodziców nie mieszka na stałe z dzieckiem. Wówczas zobowiązany będzie do łożenia na jego utrzymanie. Żeby ustalić kwotę jaką należy uiszczać tytułem alimentów, konieczne jest wytoczenie przez rodzica stale zamieszkującego z dzieckiem pozwu o alimenty przeciwko drugiemu rodzicowi.

W sytuacji, gdy dziecko jest pełnoletnie samo musi wystąpić z takim powództwem. Sprawy o alimenty wnosimy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka do wydziału rodzinnego i nieletnich.

Sprawę o alimenty należy rozpocząć poprzez złożenie do sądu pozwu o alimenty, w którym określimy kwotę, którą jako alimenty chcielibyśmy otrzymywać.

See also:  Jak wpisać ojca do aktu urodzenia?

Co powinniśmy załączyć do pozwu o alimenty?

Do pozwu o alimenty musimy załączyć skrócony akt urodzenia dziecka, jak również dokumentację potwierdzającą miesięczne koszty utrzymania dziecka, tj. na przykład faktury za wyżywienie, odzież, przybory szkolne, zajęcia dodatkowe, leczenie). Pomocne będzie przedstawienie miesięcznych wydatków.

Naszym obowiązkiem jest wykazanie przed sądem miesięcznych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Złożenie odpowiednio przygotowanego pozwu zainicjuje rozpoczęcie sprawy o alimenty.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób należy ustalić wysokość alimentów. Niestety brak jest ogólnych wyznaczników, bądź tabeli alimentacyjnych wskazujących kwotę możliwą do uzyskania. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do zapłaty oraz od usprawiedliwionych kosztów utrzymania dziecka.

Duże znaczenie ma zatem sytuacja dziecka, a więc wysokość dotychczas ponoszonych na nie wydatków, jak również przedstawienie sądowi nowo powstałych kosztów, które są niezbędne i które rodzic musi ponosić.

Kolejno też istotne jest wykazanie sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Nawet w sytuacji, gdy wykazuje ona niskie dochody, możliwym jest uzyskanie ponadprzeciętnej kwoty alimentów.

Wykazanie okoliczności, że rodzic jest zdrowy, w pełni sprawny do pracy, posiada majątek, czy oszczędności, ukończył różne kursy, czy posiada specjalistyczne uprawnienia, a mimo to uzyskuje niewielkie wynagrodzenie podważa wiarygodność takiej osoby i pomaga uzyskać wyższe kwoty alimentów. Wówczas sąd może uznać, że zobowiązany może podjąć lepiej płatną pracę, która umożliwi mu uregulowanie wszelkich zobowiązań, w tym tego najważniejszego, jakim jest obowiązek alimentacyjny.

Adwokat Angelika Rucińska reprezentująca Kancelarię Adwokacką w mieście Poznań z całą pewnością złoży stosowne wnioski, które pozwolą ustalić sytuację majątkową zobowiązanego do alimentacji.

Jak długo należy płacić alimenty?

Rodzic płacący alimenty często jest przekonany, że jego obowiązek alimentacyjny automatycznie wygaśnie, kiedy dziecko skończy 18 lat. Nic bardziej mylnego.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie precyzują, do jakiego wieku dziecku należą się alimenty.

Stanowią jedynie, że dopóki dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzice mają obowiązek alimentacji.

Najczęściej obowiązek ten dalej będzie ciążył na zobowiązanym w sytuacji podejmowania przez dziecko kształcenia, które uniemożliwia zatrudnienie, czy też w przypadku dziecka chorego, niepełnosprawnego.

W przypadku jednak, gdy dziecko uczy się w weekendy, na co dzień zaś podejmuje zatrudnienie i samo się utrzymuje obowiązek alimentacyjny wygaśnie. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja będzie indywidualna oceniana przez Sąd.

Jednakże, należy mieć na uwadze, że uchylenie obowiązku alimentacyjnego wymaga wydania w tym przedmiocie stosownego orzeczenia przez sąd. Samo zaprzestanie płacenia nie zwalnia nas z obowiązku.

Adwokat Angelika Rucińska reprezentująca Kancelarię Adwokacką w mieście Poznań zajmuje się sprawami o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Obniżenie/podwyższenie alimentów

Należy nie zapominać, że przy każdej zmianie okoliczności dotyczących dziecka, jak również zmiany sytuacji materialnej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów możliwe jest wystąpienie z ponownym pozwem – o zmianę dotychczasowej wysokości alimentów. Możemy zatem wnosić o podwyższenie alimentów lub ich stosowne obniżenie.

Alimenty zasądzone na kilkuletnie dziecko nie są adekwatne co do osoby nastolatka, co daje możliwość ich podwyższenia.

Ponadto, gdy rodzic był zdrowy i miał wysokie zarobki, a teraz stale choruje i nie ma możliwości wykonywania podobnego zatrudnienia, może wystąpić z pozwem o obniżenie alimentów.

Celem poprowadzenia tego typu postępowania niezbędne może okazać się skorzystanie z usług adwokata w mieście Poznań.

Adwokat Angelika Rucińska świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania, podwyższenia lub obniżenia alimentów, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.

Od czego zależy wysokość alimentów na dzieci? Jak ją ustalić

Alimenty to świadczenie na rzecz osób, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Do takich osób bez wątpienia zalicza się małoletnie dzieci. Będą to też osoby dorosłe znajdujące się w niedostatku. Świadczenie to cechuje obligatoryjność i regularność. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa.

Podstawa prawna do żądania alimentów

Obowiązek alimentacyjny regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przepis art. 133 § 1 k.r.io. stanowi, że do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka są zobowiązani rodzice. Obowiązek trwa dopóty, dopóki dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Osiągnięcie przez dziecko pełnoletności, nie zwalnia od razu z obowiązku płacenia alimentów. Niemniej jednak § 3 określa, kiedy rodzice mogą uchylić się od alimentów względem dziecka pełnoletniego. Jest to możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli to połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem. Po drugie, jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się.

Poza dziećmi, do świadczeń alimentacyjnych uprawniony jest tylko, ten, kto znajduje się w niedostatku. Stanowi o tym art. 133 § 2 k.r.io.

Jak ustalić wysokość alimentów na dziecko?

Musisz wiedzieć, że niestety nie ma żadnego kalkulatora alimentów, którym można się posłużyć. Nie ma również określonej minimalnej ani maksymalnej wysokości alimentów. Nie istnieje również jakaś średnia wysokość alimentów na dzieci.

Zastanawiasz się zatem, od czego zależy wysokość zasądzanych alimentów? Jest to niewątpliwie kwestia indywidualnej oceny Sądu, który kieruje się obowiązującymi przepisami i doświadczeniem życiowym.

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wysokość alimentów zależy od:

 • usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka) oraz
 • od zarobkowych i majątkowych możliwości osoby, która ma płacić alimenty.

Może Cię zainteresować także:

 • alimenty a zaspokajanie potrzeb rodziny

Jakie zatem przedstawić dowody na swoją korzyść ?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co oznaczają usprawiedliwione potrzeby dziecka. To wszelkie wydatki, mające na celu zapewnienie prawidłowego rozwoju dziecka. Pojęcie rozwoju obejmuje rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny, społeczny.

Nie ma definicji usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W praktyce więc Sąd ocenia indywidualnie aktualną sytuację dziecka. Jego wiek, stan zdrowia, stopę życiową, realne możliwości zaspokajania wszystkich potrzeb. Sąd bierze pod uwagę warunki materialne, jak i niematerialne.

Warto zatem przygotować sobie coś w rodzaju kosztorysu utrzymania dziecka. Ważne, aby zestawienie kosztów i wydatków było indywidualne dla każdego z dzieci. Taki kosztorys pomoże policzyć faktyczne wydatki na dziecko. Jak również sprawdzić, czy wszystkie ponoszone koszty są uzasadnione.

Z pewnością do podstawowych kosztów utrzymania dziecka należą:

 • wyżywienie,
 • opłaty za mieszkanie (czynsz)
 • opłaty za media (prąd, gaz, śmieci, woda)
 • telefon i internet
 • odzież, obuwie,
 • środki czystości,
 • wizyty u lekarza, lekarstwa,
 • dojazdy do placówki edukacyjnej
 • materiały szkolne i edukacyjne
 • zajęcia dodatkowe i hobby
 • kieszonkowe
 • wakacje i ferie

Trzeba wiedzieć, że Sąd będzie brał jedynie uzasadnione wydatki. A to oznacza, że Sąd poddaje ocenie słuszność ponoszonych kosztów.

Zdarzają się zatem sytuacje, w których są, uznaje, że koszty utrzymania dziecka są zawyżone. Dla przykładu Sąd może uznać, że rodzić wydaje zbyt dużo na ubrania dla dziecka.

Czy też kupuje środki czystości i kosmetyki w drogich, firmowych drogeriach.

Przy ustalaniu wysokości alimentów, Sąd interesuje się również tym, czy dziecko jest zdrowe i rozwija się prawidłowo. Jeżeli dziecko ma szczególne potrzeby, z pewnością będą one uwzględnione.

Druga składowa to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Tutaj również nie ma kodeksowej definicji. W błędzie jednak ten, kto myśli, że Sąd bierze pod uwagę jedynie wysokość pobieranego wynagrodzenia. Sąd ocenia bowiem, nie tylko to ile osoba zarabia, ale czy zarobkuje zgodnie ze swoimi możliwościami.

Co to oznacza w praktyce ? Sąd w konkretnej sprawie może uznać, że rodzić mógłby znaleźć lepiej płatne zajęcie. Bądź też pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Co więcej, oceniając możliwości majątkowe Sąd ustala między innymi:

 • jaki majątek posiada zobowiązany
 • na jakiej żyje stopie życiowej
 • wysokość ponoszonych kosztów utrzymania
 • wiek
 • stan zdrowia
 • wykształcenie
 • wykonywany zawód
 • ilość dzieci na utrzymaniu i innych członków rodziny.

Ważne dla Sądu przy ustalaniu wysokości alimentów są relacji i kontakty rodzica z dzieckiem. Bez wątpienia alimentacja nie ogranicza się jedynie do pieniądza. Ważne są też osobiste starania i trud włożony w wychowywanie dzieci.

Przy ustalaniu wysokości alimentów Sąd weźmie zatem pod uwagę:

 • regularny kontakt z dzieckiem,
 • zaangażowanie w wychowanie,
 • uczestniczenie w życiu dziecka,
 • koszty ponoszone, kiedy dziecko jest u drugiego rodzica.

Jeżeli zaś dziecko przebywa tylko u jednego z rodziców, to on ponosi cały trud wychowawczy. Taka okoliczność będzie miała wpływ na wysokość alimentów. Alimenty zapewne zostaną odpowiednio podwyższone.

Zabezpieczenie alimentów – co powinieneś wiedzieć?

Na wysokość alimentów nie wpływają natomiast:

 1. świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego,
 2. świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 3. świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 4. świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 5. rodzicielskie świadczenie uzupełniające,
See also:  Dziecko w patologicznej rodzinie

Zasadniczo zatem, świadczenie np. 500 plus nie powinno wpływać na wysokość alimentów. W praktyce bywa z tym jednak różnie.

Jakie dowody należy przedstawić w sprawie o alimenty?

Jak w każdej sprawie sądowej, również w postępowaniu alimentacyjnym należy przedstawić dowody. Przy spornych stanowiskach zarówno powód, jak i pozwany powinien udowodnić swoje twierdzenia.

Jeżeli jesteś osobą, która będzie składała pozew o zasadzenie alimentów na dziecko, to z całą pewnością nie ma potrzeby, abyś zbierała przez np. 6 miesięcy faktury i paragony na wszystko, co kupujesz dziecku. Oczywiście jest to przydatne, ale w umiarkowanym zakresie.

Niewątpliwie pożądanymi dowodami w sprawie alimentacyjnej będą:

 • rachunki za mieszkanie
 • rachunki za prąd, gaz, media
 • faktury za telefon i internet
 • potwierdzenie ponoszenia innych opłat,
 • umowy o pracę, zlecania czy dzieło
 • pit
 • zaświadczenia lekarskie,
 • zeznania świadków.

Jeżeli w sprawie odbyła się jakaś korespondencja pomiędzy stronami, to również może mieć znaczenia dla sprawy. Oceny jej przydatności z pewnością dokona prawnik, mający doświadczenie w sprawach alimentacyjnych.

Gdzie należy skierować sprawę o alimenty?

Pozew o zasądzenie alimentów należy skierować do Sądu Rejonowego według miejsca zamieszkania dziecka. Wydział rodzinny i opiekuńczy. Do tego samego Sądu należy złożyć również pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Długość prowadzonego postępowania zależy w dużej mierze od tego, ile spraw prowadzi dany sędzia. A także od tego, jak dalece zwaśnione są strony.

Często sprawa o alimenty kończy się po pierwszym posiedzeniu, na skutek zawarcia ugody. Dużą rolę w polubownym zakończeniu sporu mogą odegrać pełnomocnicy stron.

Doświadczony Adwokat od alimentów będzie umiał skutecznie przeprowadzić bowiem negocjacje pozasądowe.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy alimentacyjnej?

Jeżeli wytaczasz powództwo o zasądzenie alimentów w imieniu dziecka, to nie ponosisz żadnych opłat sądowych. Według ustawy jesteś zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych w całości. Jeżeli jesteś stroną pozwaną o obniżenie alimentów, również korzystasz ze zwolnienia.

Jeżeli występujesz z pozwem o uchylenie alimentów, to konieczne będzie poniesienie opłaty. Najpierw trzeba ustalić wartość przedmiotu sporu: 12 x kwota alimentów ( np. 12 x 1000 zł = 12 000 zł).

Następnie sprawdza się przedział zgodnie z obowiązującą ustawą:

 1.  do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych,

  Przy wartości ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości. Nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Ile kosztuje Adwokat lub Radca Prawny w sprawie alimentacyjnej?

Adwokat lub Radca Prawny może reprezentować Cię w sprawie alimentacyjnej. Prawnik od alimentów oceni zebrany w sprawie materiał dowodowy i szanse na powodzenie. Wynagrodzenie mecenasa ustalane jest natomiast indywidualnie z Klientem. Koszt pełnomocnika powinna zwrócić strona wygrywająca proces sądowy. Chyba że przeciwnik jest zwolniony od kosztów lub doszło do zawarcia ugody.

Podsumowując, wysokość alimentów zależy od wielu czynników. Jeżeli nie jesteś pewien wysokości alimentów, skontaktuj się ze specjalistą. Dobry Adwokat od spraw alimentacyjnych dokona oceny Twojej sprawy. Tylko wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe określenie wysokości żądanych alimentów.

Może cię zainteresować także:

Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako adwokat specjalizuje się w prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów), prawie rodzinnym oraz karnym. Klienci cenią ja za szeroką wiedzę prawną, a także cierpliwość i zdecydowaną postawę podczas rozpraw sądowych.

Alimenty – od kogo, w jakiej wysokości, od czego zależą? | Adwokat Lublin tel. 500-506-506, Adam Bernau

Czym są alimenty?

Obowiązek alimentacyjny (alimenty) ma na celu dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania – co ma szczególne znaczenie przy dochodzenia alimentów na dziecko.

Czym są środki utrzymania w odniesieniu do alimentów?

Środki utrzymania to środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb bytowych (mieszkanie, prąd, ogrzewanie, woda, oświetlenie, wyżywienie, odzież, opieka lekarska, pielęgnowanie w chorobie) oraz do zapewnienia właściwego wychowania (wykształcenie, przygotowanie do życia w społeczeństwie, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień).

Do środków utrzymania należy zaliczyć wszystko, co zaspokaja wszelkie usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji.

Mówiąc o usprawiedliwionych potrzebach, należy przyjąć, że z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych wynika, iż ich celem jest zaspokojenie potrzeb bieżących i to tych podstawowych, jak wyżywienie, ubranie, zapewnienie opieki medycznej, domowej, a gdy chodzi o dziecko (niekiedy też osobę dorosłą), to również zapewnienie mu mieszkania itp.

Czym są środki wychowania w odniesieniu do alimentów?

Obowiązek zapewnienia środków wychowania dotyczy sytuacji, w której uprawnionym do alimentacji jest dziecko, a zobowiązanymi są z reguły jego rodzice.

Środki wychowania wchodzą w zakres alimentów na rzecz dziecka – jak to określono w przepisie – „w miarę potrzeby”, co należy rozumieć jako nakaz, aby realizować zaspokajanie potrzeb związanych z wychowaniem adekwatnie do wieku dziecka, jego uzdolnień, rodzaju szkoły i profilu klasy, do której uczęszcza, itp.

Kogo mogą obciążać alimenty?

Alimenty obciążają przede wszystkim krewnych w linii prostej czyli rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, a także rodzeństwo.

Aby obowiązek alimentacyjny powstał niezbędne jest istnienie pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym, teraz lub w przeszłości, więzi rodzinnej lub innej relacji, z którą przepisy wiążą istnienie tego obowiązku.

Zobowiązanymi do alimentacji są przede wszystkim krewni w linii prostej, czyli osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (czyli rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki, itd). Obowiązek alimentacyjny może dotyczyć osób spokrewnionych w linii prostej we wszelkich możliwych relacjach, tj. rodzice – dzieci, dzieci – rodzice, dziadkowie – wnuki, wnuki – dziadkowie itd.

Zgodnie z przepisami alimentacyjnymi, mężczyzna, który uznał swoje ojcostwo jest traktowany jak osoba spokrewniona w linii prostej względem dziecka, którego uznanie dotyczy, a także adoptowanego i osobę, która go adoptowała oraz wstępnych tych osób.

Natomiast spośród krewnych w linii bocznej obowiązek alimentacyjny dotyczyć może jedynie rodzeństwa, także przyrodniego.

Podstawą powstania obowiązku alimentacyjnego jest też zawarcie małżeństwa. Może on trwać również po jego ustaniu w konsekwencji rozwodu, a także w trakcie separacji.

Kiedy powstaje obowiązek alimentacyjny?

Musi również wystąpić niemożność samodzielnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb przez osobę uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych.

Dalej potrzebne jest posiadanie przez osobę zobowiązaną dostatecznych możliwości majątkowych / zarobkowychpozwalających zaspokoić potrzeby uprawnionego.

Dodatkowo, w przypadku żądania alimentów przez osobę dorosłą lub spowinowaconą, konieczna jest zgodność żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego.

Czym jest obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny?

Charakter alimentacyjny ma również nienazywany wprost alimentami – tzw.

obowiązek małżonków przyczyniania się – stosownie do swych możliwości zarobkowych i majątkowych – do zaspokojenia potrzeb założonej przez siebie rodziny.

Spoczywa on na obojgu małżonkach i polega zarówno na pracy zarobkowej, jak i na osobistych staraniach o wychowanie dzieci oraz na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Obowiązek ten ma charakter zbliżony do obowiązków alimentacyjnych, a jego celem jest zapewnienie wszystkim członkom rodziny zaspokojenia potrzeb na podobnym poziomie, według tzw. równej stopy życiowej.

Obowiązek ten polega na dostarczaniu środków utrzymania zarówno w ramach rodziny tworzonej przez małżonków oraz ich dzieci, jak też wówczas, gdy małżonkowie dzieci takich nie mają.

Jednakże obowiązek ten może bowiem służyć również dla zaspokojenia potrzeb indywidualnych drugiego małżonka, a jego przedłużeniem jest możliwość ustalenia obowiązku alimentacyjnego między małżonkami po rozwodzie, unieważnieniu małżeństwa czy orzeczeniu separacji.

Od czego zależy wysokość alimentów?

To ile wyniosą alimenty zależy od dwóch rzeczy. Z jednej strony zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a z drugiej – od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Z reguły zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych nie może skutecznie powoływać się na to, że osoba dochodząca alimentów korzysta ze stałej pomocy materialnej (także finansowej) ze strony tzw. opieki społecznej.

Zazwyczaj świadczenia alimentacyjne wyprzedzają pomoc socjalną ze strony państwa.

Jednocześnie otrzymywanie przez osobę zasiłku dla bezrobotnych może, w zależności od okoliczności sprawy, być podstawą do uznania, że jest ona w stanie utrzymać się samodzielnie.

Czy można zrzec się prawa do alimentów?

Uprawniony do alimentów nie może zrzec się prawa do alimentów nawet za zapłatą jednorazowej skapitalizowanej kwoty przyszłych świadczeń. Nie jest też możliwe przejęcie obowiązku alimentacyjnego przez inną osobę.

See also:  Czy sąd weźmie pod uwagę zdradę przy sprawie rozwodowej?

Adwokat wskazuje również, że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeśli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, wynikłej stąd zmiany nie uwzględnia się przy ustalaniu wysokości alimentów.

Jaka może być forma alimentów?

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem określenia alimentów jest świadczenie pieniężne, płatne okresowo, zazwyczaj miesięcznie, w wysokości oznaczonej kwotowo. Świadczenie pieniężne, o które tu chodzi, może być też określane w wysokości oznaczonej ułamkowo (procentowo) w stosunku do dochodu rodzica.

Sąd Najwyższy uznał bowiem za dopuszczalne zasądzenie alimentów przez określenie ich ułamkową częścią wynagrodzenia zobowiązanego, gdy uprawniony ma prawo do równej z nim stopy życiowej, a wynagrodzenie stanowi jedyne źródło dochodów zobowiązanego, system wynagrodzenia zaś gwarantuje regularne, zbliżone do siebie zarobki okresowe, najczęściej miesięczne. Przy ułamkowym określeniu wysokości zasądzonych alimentów możliwe jest jednoczesne wskazanie ich dolnej granicy. Zasądzenie alimentów w ułamkowej części zarobków jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy zarobki stanowią stałe źródło utrzymania zobowiązanego, a system wynagradzania gwarantuje regularne, zbliżone do siebie zarobki okresowe.

W jaki sposób można ustalić alimenty?

Przepisy o obowiązku alimentacyjnym umożliwiają ustalenie alimentów w drodze umowy stron, a także w ugodzie sądowej w toku procesu o alimenty lub w postępowaniu pojednawczym.

Gdyby jednak umowa ustalała świadczenia alimentacyjne zbyt niskie w stosunku do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, to w istocie stanowiłoby to niedopuszczalne częściowe zrzeczenie się alimentów i umowa taka byłaby nieważna.

Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem trzech lat. Oznacza to, że w sprawie o alimenty można dochodzić nie tylko bieżących, ale także zaległych świadczeń alimentacyjnych. Samo prawo do alimentacji w zasadzie nie ulega przedawnieniu.

Powództwo o alimenty można wytoczyć przemiennie, albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, ale także według miejsca zamieszkania uprawnionego (np. dziecka).

Sprawa o alimenty podlega rozpoznaniu w procesie, w postępowaniu zwykłym. Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mieszka za granicą, można dochodzić przeciwko niemu alimentów przed sądem polskim.

Czym jest rygor natychmiastowej wykonalności i klauzula wykonalności w sprawie o alimenty?

Sąd z urzędu jest zobowiązany nadać wyrokowi zasądzającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa – za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje również klauzulę wykonalności z urzędu, a tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi alimentacyjnemu z urzędu.

Jak wygląda sprawa o alimenty w czasie procesu o rozwód i separację?

W czasie trwania procesu o rozwód lub o separację nie można wszcząć odrębnej sprawy o alimenty między małżonkami albo między nimi a ich małoletnimi dziećmi za okres od chwili wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację.

Pozew lub wniosek o zabezpieczenie powództwa w takiej sprawie sąd przekazuje sądowi prowadzącemu sprawę o rozwód.

Wówczas postępowanie w sprawie o alimenty, wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega automatycznie zawieszeniu z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego wytoczenia.

Po prawomocnym orzeczeniu rozwodu dopuszczalne jest rozstrzygnięcie o roszczeniach alimentacyjnych za okres do chwili orzeczenia rozwodu w postępowaniu, które wskutek procesu rozwodowego zostało zawieszone.

Rozpoznając sprawę o alimenty, sąd powinien wykazać szczególną aktywność w gromadzeniu i przeprowadzaniu dowodów w celu prawidłowego ustalenia rzeczywistych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Z pomocą adwokata przedstawisz przed sądem rzeczywiste potrzeby uprawnionego, odpowiesz również na istotne pytania, aby wszystko co ważne w tej sprawie zostało uwypuklone.

Sąd powinien pominąć paragony i ich kserokopie, bowiem nie mogą one stanowić dowodu na okoliczność tego, kto wydawał określoną kwotę i na zaspokojenie czyich potrzeb. Należy składać faktury dokumentujące poniesione na dziecko wydatki.

Składając z kolei do akt sprawy zestawienie wydatków, należy pamiętać o jego podpisaniu, gdyż złożone bez podpisu nie mogą być dowodem w sprawie.

Od wyroku wydanego w sprawie o alimenty przysługuje apelacja do sądu okręgowego. Od wyroku sądu drugiej instancji nie przysługuje już odwołanie do Sądu Najwyższego.

Jakie są koszty sprawy o alimenty?

Od złożenia pozwu o alimenty nie uiszcza się opłaty sądowej.

Wynika to z mocy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, gdzie stwierdzono, że nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych osoby dochodzące roszczeń alimentacyjnych a także osoba pozwana w sprawie o obniżenie alimentów. Dotyczy to także wniosku o udzielenie zabezpieczenia w toku trwającej już sprawy o rozwód lub alimenty.

Z kolei zgodnie z ustawa o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia.

Wynagrodzenie adwokata w sprawie o alimenty ustala się w zależności od wartości dochodzonej kwoty alimentów.

Jeśli jednak nie stać Cię na wynajęcie prawnika do prowadzenia sprawy o alimenty przed sądem, możesz zlecić adwokatowi opracowanie pozwu z uzyskaniem informacji co do przebiegu procesu, na co w szczególności w konkretnej sprawie należy zwrócić uwagę, co uwypuklić, jak się bronić. Możesz również ubiegać się o ustanowienie adwokata z urzędu składając stosowny wniosek wraz z pozwem.

Kiedy i jak złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu?

Adwokat podpowie również, że wraz z pozwem o alimenty można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia alimentów tzn. można złożyć wniosek, aby sąd już w najbliższym czasie, na czas trwania procesu, zobowiązał pozwanego, tego od którego żądamy alimentów, do płacenia na rzecz dochodzącego alimentów kwoty w odpowiedniej wysokości.

Czy sąd będzie mi podpowiadał?

Osobom nieobeznanym w prawie, a które samodzielnie występują do sądu o alimenty, adwokat zwraca uwagę, że sąd nie może orzec alimentów w kwocie odpowiadającej kryteriom wskazanym w przepisach, jeżeli żądanie pozwu będzie niższe od kwoty, jaką należałoby zasądzić zgodnie z przepisami. Innymi słowy obecnie już sądy nie podpowiadają i nie wyręczają strony w pewnych czynnościach procesowych, aby polepszyć ich sytuację.

W jakich innych sprawach mogą być rozstrzygane alimenty?

Poza postępowaniami toczącymi się wyłącznie o alimenty, spory tego rodzaju są ważkim elementem innych postępowań.

W procesach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa sąd ma obowiązek zasądzenia alimentów na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron.

Na wniosek jednej ze stron sąd orzeka o ewentualnym obowiązku alimentacyjnym między byłymi małżonkami po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa czy też w trakcie separacji. Obowiązek alimentacyjny jest też ważnym wątkiem przy orzekaniu w sprawach o ustalenie ojcostwa.

Kto może złożyć pozew o alimenty?

Z powództwem o alimenty może wystąpić: osoba uprawniona do alimentacji, jej przedstawiciel ustawowy np.

rodzic w imieniu dziecka, pełnomocnik rodzica, adwokat tych osób, prokurator, organizacja społeczna nieprowadząca działalności gospodarczej, ośrodek pomocy społecznej i powiatowe centrum pomocy rodzinie, rodzina zastępcza lub placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa uprawniony do alimentacji wychowanek, organ wypłacający wierzycielom alimentacyjnym świadczenia na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Co z alimentami po śmierci?

Zgodnie z zasadą wyrażoną wprost w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego. Po stronie uprawnionego sytuacja wygląda inaczej – raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie zasądzone, należą do spadku po uprawnionym.

Czy należą się alimenty za okres przed złożeniem pozwu o alimenty?

Dochodzenie alimentów za okres poprzedzający wytoczenie powództwa jest dopuszczalne tylko w ograniczonym zakresie, bo tylko w wypadku, gdy pozostały nie zaspokojone potrzeby lub zobowiązania zaciągnięte przez uprawnionego względem osoby trzeciej na pokrycie kosztów wychowania i utrzymania. Zasadą jest więc, że roszczenie alimentacyjne nie dochodzone w czasie właściwym wygasa.

Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

Leave a Reply

Your email address will not be published.