Ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich

Ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich

Adobe Stock

Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć jednego lub obojga rodziców, m.in. kiedy rażąco zaniedbują oni swoje obowiązki wobec dziecka. O pozbawienie władzy występuje się do sądu opiekuńczego. Wyjaśniamy, co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich.

Pozbawienie praw rodzicielskich (władzy rodzicielskiej) następuje zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego art. 111. Prawa rodzicielskie można też ograniczyć oraz przywrócić.

O pozbawieniu władzy rodzicielskiej decyduje sąd, jeśli istnieją ku temu wyraźne przyczyny. Sprawa może zostać wszczęta na wniosek rodziców lub z urzędu, np.

po zawiadomieniu sądu przez policję o tym, że dobro dziecka jest zagrożone.

Całkowite pozbawienie praw rodzicielskich: kiedy?

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej ojca i/lub matkę dziecka, jeśli:

 • nadużywają swoich praw (np. stosują przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystują dziecko seksualne, nadużywają alkoholu);
 • rażąco zaniedbują obowiązki wobec dziecka (np. porzucili je, nie płacą alimentów);
 • istnieje trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. rodzic jest w więzieniu, cierpi na poważną chorobę psychiczną, zaginął lub wyjechał na stałe i nie interesuje się dzieckiem).

Ważne: Pozbawienie praw rodzicielskich nie musi być stałe. Jeśli w przyszłości okoliczności się zmienią, sąd będzie mógł je przywrócić.

Podobnie jak w przypadku ograniczenia praw rodzicielskich wniosek o pozbawienie ich jednego lub obojga rodziców może złożyć każdy, kto wie, że dziecku dzieje się krzywda.

Może to być ojciec lub matka dziecka, dziadkowie, szkoła, kurator, policja. Wniosek składa się do sądu opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Sąd może wszcząć też postępowanie z urzędu.

Opłata sądowa za złożenie wniosku wynosi 100 zł.

Co oznacza pozbawienie praw rodzicielskich?

Rodzic, który jest pozbawiony praw rodzicielskich, nie ma prawa do decydowania m.in. o:

 • finansach,
 • miejscu zamieszkania dziecka,
 • edukacji,
 • leczeniu,
 • wychowaniu.

Nadal ma on jednak prawo do spotkań z dzieckiem (chyba że sąd wyda taki zakaz ze względu na dobro dziecka). Ma także obowiązek płacenia alimentów. Dziecko ma prawo do spadku po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Rodzic może natomiast w przyszłości też domagać się alimentów na siebie i może dziedziczyć po dziecku.

Zobacz też:

Pozew o ustalenie ojcostwa alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich wzór

Ustalenie ojcostwa, alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich

Mam synka we wrześniu będzie miał sńczone 2 latka.. Radosława Nysztala.. O ustalenie, że pozwany Bogdan Bryk, urodzony 10 marca 1978 roku w Gostyninie, jest ojcem powoda Bernarda Kowalskiego, urodzonego dnia 10 lutego 1999 roku w Kutnie,Pozew o alimenty składany jest najczęściej w chwili, gdy doszło do rozpadu związku małżeńskiego i jedna ze stron domaga się uregulowania kwestii dotyczących płacenia na potrzeby dziecka, bądź całej rodziny.. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie jej wykonywania i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – przesłanki.. Domniemuje się bowiem, że mąż matki jest .Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty W imieniu małoletniego Bernarda Kowalski i własnym wnosz ę: 1. przy ul. Starej 123/45, 22-333 Wrocław, jest ojcem małoletniego Jakuba Nowaka ur. dnia 18.02.2013 r. we Wrocławiu, którego akt urodzenia .1 Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – co wprowadza ?. Podstawowe informacje odnośnie spraw rodzinnych (DOC) Pozew o alimenty (DOC) Pozew o obniżenie alimentów (DOC) Pozew o podwyższenie alimentów (DOC) Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty (DOC) Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (DOC) Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego (DOC)Tematyka dotycząca władzy rodzicielskiej i alimentów jest szczególnie istotna, ponieważ dotyczy wychowania i opieki nad dziećmi oraz zabezpieczenia ich przyszłości..

Orzeczenie pozbawienia władzy rodzicielskiej Dariusza Pomykało nad jego małoletnią Łucją Misztal ur. dnia 7 lipca 1989 r. w Krakowie, córką wnioskodawczyni i uczestnika postępowania.POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA.. Uzasadnienie Małoletni Jacek Koliber jest dzieckiem wnioskodawczyni i uczestnika postępowania pochodzącym ze związku .

Krótka 3 WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ Wnoszę o: 1.. Do czasu obalenia tego domniemania nie można ani dziecka uznać ani żądać ustalenia ojcostwa.Jeżeli pozew o ustalenie ojcostwa jest skierowany przeciwko domniemanemu ojcu, należy pozew złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał pozwu z załącznikami + 1 kopię pozwu i kopię załączników)..

Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. mam proźbę!. [/cytat] Pewnie,że można złożyć oba wnioski tylko do sprawy o pozbawienie trzeba mieć mocne argumenty ( nalezy pamiętać, że Sąd nie pozbawia kogoś władzy ot tak sobie tylko dlatego, że jeden rodzic nie chce aby drugi miał cos do gadania) a z tego co wyczytałam dziecko jeszcze się nie narodziło więc nie .

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty.pdf: 621.64 KB: Pozew o ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego.pdf: 647.98 KB: Pozew o zaprzeczenie ojcostwa.pdf: 646.4 KB: Sprawozdanie opiekuna.pdf: 627 KB: Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem.pdf: 656.39 KB: Wniosek o pozbawienie_zawieszenie władzy .

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać złożony w sytuacji kiedy rodzicie dziecka żyją w rozłączeniu lub kiedy rodzic, lub rodzice Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej może zostać złożony, gdy rodzicie dziecka żyją osobno lub gdy podejmują czynności zagrażające dobru dziecka.

Pozew o ustalenie ojcostwa jeżeli dziecko urodziło się w trakcie małżeństwa lub do 300 od jego ustania (np. poprzez rozwód) jest niedopuszczalny, albowiem istnieje w stosunku do tego dziecka domniemanie, że pochodzi ono od męża matki (lub byłego męża)..

Na prośbę ojca w akcie urodzenia dziecka wskazano, iż ojciec jest nieznany.. [cytat=”Mrcn”]Wszystko jest w porządku.. – WZÓR POZWU O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA – ..

2 Utrudnianie realizowania prawa do kontaktów z dzieckiem stanowi naruszenie dóbr osobistych 3 Pozbawienie władzy rodzicielskiej – kiedy jest możliwe ?. Przyjęło się, że pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje w tzw.

patologicznych sytuacjach rodzinnych, w których pojawia się przemoc fizyczna lub psychiczna względem dzieci.. W tej sytuacji radziłabym Pani córce jak najszybciej wnieść sprawę do sądu o pozbawienie tego człowieka praw rodzicielskich do dziecka, bo zrzec się takich praw nie może.

Poniżej zamieszczone zostały bezpłatne wzory podstawowych pism procesowych wykorzystywanych podczas spraw o ustalenie bądź też zaprzeczenie ojcostwa.. Proszę złożyć oba pozwy..

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.Pozew o ustalenie ojcostwa jest to dokument, który wnosi się do sądu, gdy ojciec dziecka nie jest wpisany w akcie urodzenia dziecka i nie złożył oświadczenia w urzędzie miasta (urząd stanu cywilnego) o uznaniu dziecka..

See also:  Dorobek życia do podziału

– jeśli ojcu dziecka nie ma być przyznana władza rodzicielska, wskazać jakie zachowanie pozwanego uzasadnia taki wniosek (np. brak zainteresowania dzieckiem, opuszczenie matki w momencie gdy dowiedział się o .

Wnoszę o pozbawienie władzy rodzicielskiej Jana Koliber nad małoletnim Jackiem Koliber, urodzonym w dniu 23 czerwca 2001 roku w Suwałkach, syna Jana Kolibra i Alicji Koliber.. Z opisu sprawy wynika, że ojciec dziecka nie jest osobą zdrową psychicznie i stanowi zagrożenie dla dziecka..

Jeżeli sądowego ustalenia ojcostwa żąda domniemany ojciec dziecka, wówczas wytacza on powództwo przeciwko matce i dziecku.§ ustalenie ojcostwa, alimenty,pozbawienie praw rodzicielskich (odpowiedzi: 1) czy moge w jednym pozwie wpisac o ustalenie ojcostwa alimenty i pozbawienie praw rodzicielskich?. Zgodnie z art.

107 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy:.. Chcę wnieść sprawę do sądu o ustalenie ojcostwa, alimenty i nie przyznanie ojcu władzy rodzicielskiej, a także aby dziecko nosiło dalej moje nazwisko.Ojciec dziecka w cigu tych 2 lat widział malego 5 razy.. Może to być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania powoda lub pozwanego..

Chodzi o to, że od 3 miesiąca ciąży nie widziałam się z “dawcą”.pozew o ustalenie ojcostwa, alimenty, pozbawienie praw – napisał w Sprawy rodzinne: no coz.widze, ze niezbyt zrozumiale napisalam, albo..

Obecnie dziecko ma 4 lata i chcę pozwać ojca dziecka o ustalenie ojcostwa, alimenty i jednocześnie chcę go pozbawić praw rodzicielskich.

Opis dokumentu: Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty to pismo wnoszone do sądu przez powoda przeciwko pozwanemu, mające na celu ustalenie czy mężczyzna jest ojcem dziecka oraz nałożenie na niego obowiązków przewidzianych przepisami prawa..

4 Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem – wzór 5 Wniosek o ograniczenie kontaktów z dzieckiem – wzórPozew o ustalenie ojcostwa wnieść należy do właściwego Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego.. Wzory pism procesowych zostały przygotowane przez Kancelarię Adwokacką adw..

Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty może być wytoczone przez ojca lub matkę dziecka, a także przez prokuratora.

Pozew o alimenty Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane Pozew o ustalenie, że obowiazek alimentacyjny wygasł Pozew o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej Pozew o zaprzeczenie ojcostwa Pozew o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów Wniosek o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiejPozbawienie ojca praw rodzicielskich do dzieci.. Spis wzorów pism procesowych: 1.. Pozew o alimenty jest pismem procesowym, który należy złożyć w sądzie, aby w ogóle mogło dojść do sprawy o świadczenie alimentacyjne.Wzory dotyczące spraw rodzinnych.. Jednym z najczęściej zadawanych przez rodziców pytań jest to, jak wpływają na siebie ograniczenie władzy rodzicielskiej, a nawet jej całkowite pozbawienie, i alimenty.Ojciec dziecka zostawił mnie w trakcie ciąży.. Wytoczenie powództwa przez pełnoletnie dziecko lub matkę następuje przeciwko domniemanemu ojcu, natomiast przez domniemanego ojca – przeciwko dziecku i matce (jeśli żyje).Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej może zostać złożony przez jednego z rodziców, przez osoby bliskie dziecku, jak również przez prokuratora lub pracownika szkoły, do której uczęszcza dziecko.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą “kopiuj-wklej” .Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej jest dokumentem składanym we właściwym sądzie rejonowym (wydział rodzinny i opiekuńczy) na mocy przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego..

Pisma w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty

Poniżej prezentujemy wzór pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty oraz przykładowy pozew w fikcyjnej sprawie.

– WZÓR POZWU O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA –

 …………………………., dnia …………………. r. (miejscowość)                                    

Sąd Rejonowy w ……………………..*

Powodowie:   1. małoletni(-a) ……………………………….. PESEL: …………………………………                             (imię i nazwisko)                        

zastępowany przez matkę,

2. ……………………………………………… PESEL: ……………………………………..       (imię i nazwisko matki dziecka)

 oboje zam. …………………………………………………………………………………….                                   (adres zamieszkania)

Pozwany:  ……………………………………….. zam. ………………………………….                  (imię i nazwisko ojca dziecka)           (adres zamieszkania)

Wartość przedmiotu sporu: ……. zł (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy oraz koszty wyprawki o jakie się wnioskuje)

POZEW O USTALENIE OJCOSTWA, ALIMENTY I INNE ROSZCZENIA

Działając w imieniu własnym i małoletniego(-ej) ……………………. wnoszę o:

1) ustalenie, że pozwany ……………….. ur. ………………….. r., zam. …………………. jest ojcem małoletniego(-ej) …………….. ur. dnia ……………. r. w …………………, którego(-ej) akt urodzenia o numerze …………….

został sporządzony w USC w …………..;2) nadanie/nie nadanie dziecku nazwiska pozwanego;3) orzeczenie, że pozwanemu będzie/nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnim(-ą) …………………..;4) zasądzenie od pozwanego ………..

…………… na rzecz małoletniego(-j) ……………….. tytułem alimentów kwoty ………. zł miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniego(-j) …………………….. do …

-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;5) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki ……………………. kwoty ……………… zł.

tytułem wyprawki;6) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu;7) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie postanowienia o alimentach oraz wyprawce.

Ponadto wnoszę o:

8) wezwanie na rozprawę w charakterze świadków:a) ……………………………….. zam. …………………………………..b) ……………………………….. zam. …………………………………..

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy:- podać fakty i dowody potwierdzające, że pozwany jest ojcem dziecka; można np. wskazać świadków, którzy potwierdzą związek powódki z pozwanym, wspólne zamieszkiwanie, itp.

;- napisać czy w czasie kiedy dziecko zostało poczęte matka utrzymywała intymne kontakty z innymi mężczyznami;- napisać kiedy dziecko urodziło się, wskazując jako dowód jego akt urodzenia;- jeśli ojcu dziecka nie ma być przyznana władza rodzicielska, wskazać jakie zachowanie pozwanego uzasadnia taki wniosek (np.

brak zainteresowania dzieckiem, opuszczenie matki w momencie gdy dowiedział się o ciąży, nieodpowiedzialne zachowanie, itp.),- wskazać z czego wynika żądana kwota alimentów. Co do zasady wysokość alimentów jest uzależniona od usprawiedliwionych potrzeb małoletniego (należy uwzględnić wydatki wynikające z wieku dziecka, np.

opłaty za żłobek, opiekunkę, wydatki na odzież, wyżywienie, leczenie wynikające ze stanu zdrowia dziecka itp.) oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego (osiąganych dochodów, poziomu życia, wykształcenia, wieku).

Trzeba wymienić składniki kosztów utrzymania dziecka i podsumowując określić koszt jego miesięcznego utrzymania (kwotowo).

See also:  Czy osoba niepełnoletnia może zrobić darowiznę pieniężną?

Należy opisać sytuację rodzinną każdego z rodziców (osoby będące na ich utrzymaniu) i zarobkową (czy pracują, gdzie, jaki zawód wykonują, miejsce pracy, wysokość wynagrodzenia miesięcznego, inne dochody i informacje, które mogą mieć wpływ na wysokość alimentów),- występując z wnioskiem o wyprawkę (koszt zakupu wózka, łóżeczka, mebli dziecinnych, itp.) należy opisać poniesione wydatki (np. w formie zestawienia) i załączyć rachunki.

                                                                    ………………………………………(czytelny podpis)           

 • Załączniki:
 • 1) pozew i załączniki w 2 egzemplarzach,2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,3) w przypadku dochodzenia wyprawki – rachunki za poniesione wydatki.
 • * Pozew składa się do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego.

Łączenie postępowań w sprawach rodzinnych

Sądy są organami, które rozstrzygają najważniejsze sprawy rodzinne takie jak m.in. rozwód, władza rodzicielska, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa czy też podział majątku.

Konieczność rozstrzygnięcia szeregu spraw rodzi pytanie, czy mogą być one rozpoznane w jednym postępowaniu sądowym czy też niezbędnym jest wszczęcie kilku osobnych.

Należy wskazać, że część z powyższych zagadnień może podlegać łącznemu rozpoznaniu, lecz niektóre z nich wymagają osobnego rozpatrzenia.

Mając na uwadze obowiązujący stan prawny, wskazuje się, że w postepowaniach, których przedmiotem jest rozwód bądź ustalenie ojcostwa można rozstrzygnąć największą liczbę zagadnień.

Postępowanie rozwodowe ma bowiem na celu kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej oraz majątkowej rodziny, stąd też sąd zajmuje się kilkoma zagadnieniami w ramach jednego postępowania.

Wyjątkiem jest jednak podział majątku, który może być rozpoznawany w trakcie rozwodu jedynie w przypadku jego bezspornego podziału.

Przywołane powyżej postępowanie o ustalenie ojcostwa reguluje z kolei w sposób całościowy sytuację prawną dziecka, toteż w trakcie tego postępowania możliwym jest orzeczenie co do wykonywania władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów, wysokości alimentów czy nadania dziecku nazwiska.

Należy jednak pamiętać, że w rzeczonym postępowaniu niemożliwym jest orzeczenie rozwodu, separacji czy też dokonanie podziału wspólnego majątku.

W dalszej kolejności wyjaśnienia wymaga, że Sąd nie rozpozna wspólnie sprawy o alimenty ze sprawami o władzę rodzicielską oraz kontakty z dzieckiem z uwagi na fakt, iż opisane postępowania różnią się trybem ich rozpoznawania.

Alimenty rozpatrywane są w trybie procesowym, zaś władza rodzicielska oraz ustalenia dotyczące kontaktów z dzieckiem klasyfikowane są jako postępowania nieprocesowe. Należy pamiętać, że w procesie występują strony tj. powód oraz pozwany, zaś w postępowaniach nieprocesowych mamy do czynienia z wnioskodawcą oraz uczestnikiem.

Wspomniany powyżej tryb nieprocesowy charakteryzuje się większą niżeli w „procesie” inicjatywą Sądu tj. podejmowaniem działań z urzędu, stąd też w tym trybie rozpatruje się sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem.

Małżonkowie podejmując decyzję o rozwodzie muszą wiedzieć, że poza przeprowadzeniem postępowania rozwodowego, czeka ich również kwestia uregulowania spraw dotyczących posiadanych przez nich małoletnich dzieci tj. alimentów, określenia władzy rodzicielskiej oraz ustalenia kontaktów z dziećmi.

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dzieci mają prawo jak i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Obecnie istniejące uregulowania rozdzielają kwestię władzy rodzicielskiej od ustalenia kontaktów z małoletnim. 

Z powyższego wynika zatem, że ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza pozbawienia rodzica kontaktu z dzieckiem.

Pamiętać przy tym należy, iż pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica oraz ograniczenie lub zakazanie u kontaktów z dzieckiem wymaga przeprowadzenia dwóch postępowań sądowych.

W aktualnie obowiązującym systemie prawnym możliwym jest połączenie rzeczonych spraw z uwagi na tożsamy skład orzekający, mianowicie w obydwu przypadkach postępowania toczą się przed jednym sędzią zawodowym. Wskazanym jest jednak wystąpienie z właściwym wnioskiem o połączenie tych spraw do wspólnego ich rozpoznania.

Wielość postępowań w sprawach rodzinnych wiąże się z potrzebą częstego stawiennictwa w sądzie.

Należy także mieć na względzie, że w każdej oddzielnie prowadzonej sprawie niezbędnym jest przeprowadzenie osobnego postępowania dowodowego, mimo iż ich zakres oraz materia często się pokrywają z uwagi na zbliżony przedmiot postępowania. W konsekwencji może prowadzić to do powtórnego przeprowadzania dowodów, co z kolei przedłuża postępowanie sądowe.

Pozbawienie praw rodzicielskich a obowiązek alimentacyjny – Adwokat Rozwód Kraków

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najsurowszą formą ingerencji państwa w sferę rodzinną.

W praktyce ma to miejsce wtedy, gdy rodzic nie może wykonywać swoich obowiązków względem dziecka z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Czy pozbawienie władzy rodzicielskiej wpływa jednak w jakikolwiek sposób na obowiązek alimentacyjny?

Alimenty na dziecko

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a niekiedy także i wychowania uprawnionemu (w praktyce przyjmuje on postać pieniężną).

Świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletniego dziecka niekoniecznie muszą wiązać się z rozwodem, choć rzeczywiście w takich sytuacjach pojawiają się one najczęściej. Alimenty są możliwe do uzyskania także, gdy rodzice dziecka nie żyją ze sobą od samego początku. 

W celu uzyskania świadczeń należy skierować sprawę do sądu lub spisać stosowną umowę, można także sporządzić odpowiedni wniosek w pozwie rozwodowym. 

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Art. 133 §1 KRO

Pozbawienie praw rodzicielskich

Przyjęło się, że pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje w tzw. patologicznych sytuacjach rodzinnych, w których pojawia się przemoc fizyczna lub psychiczna względem dzieci. Takich przypadków jest oczywiście sporo, jednak pozbawienie władzy rodzicielskiej może wyniknąć z zupełnie innych przyczyn.

Jeśli rodzic nie jest w stanie zajmować się dzieckiem, np. z powodu długotrwałej i ciężkiej choroby, sąd również może pozbawić go władzy nad potomstwem. Podobnie będzie, jeśli rodzic nie chce utrzymywać kontaktu z dzieckiem i nie wykazuje żadnego zainteresowania w zakresie swoich obowiązków wychowawczych.

Warto zapamiętać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru generalnego i może być orzeczone tylko, co do jednego dziecka, jeżeli w stosunku do tego dziecka wystąpi którakolwiek z przyczyn przewidzianych w art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje zawsze na skutek orzeczenia właściwego sądu – nie jest jednak ostateczne, a to oznacza, że po odpadnięciu podstaw do pozbawienia tej władzy danej osoby, sąd może ją z powrotem przywrócić (w pełnym lub częściowym kształcie).

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

See also:  Czy konkubina może żądać podziału majątku i firmy?

Art. 111 §1 KRO

Czy pozbawienie praw rodzicielskich zwalnia z płacenia alimentów?

W społeczeństwie panuje mylne przekonanie jakoby pozbawienie, a niekiedy nawet i ograniczenie, władzy rodzicielskiej miało istotny wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego. Nic bardziej mylnego – te dwie instytucje są bowiem od siebie niezależne.

Rodzic, który zostanie pozbawiony władzy nad dzieckiem (lub gdy jej wykonywanie zostanie mu przez sąd ograniczone) nie przestaje być biologicznym rodzicem małoletniego – tej więzi nie da się bowiem już rozerwać. Nie ma przy tym znaczenia z jakich powodów nastąpiło ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ani przez jak długi okres trwało. 

Ostatecznie więc kwestia praw rodzicielskich nad małoletnim nie wpływa w żaden sposób na istniejący obowiązek alimentacyjny. Podstawowymi przesłankami decydującymi o możliwości zasądzenia tego rodzaju świadczeń są bowiem usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości majątkowe zobowiązanego, a nie fakt istnienia władzy rodzicielskiej. 

Co ciekawe, pozbawienie czy ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu także na kwestie dziedziczenia pomiędzy danym rodzicem a dzieckiem. Innymi słowy, dziedziczenie ustawowe będzie zachodziło w tym przypadku niezależnie od tego, czy prawa rodzicielskie przysługują danej osobie czy też nie. 

Innymi słowy, pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje zatem zerwania wszelkich więzi między rodzicami pozbawionymi władzy rodzicielskiej a dzieckiem, w szczególności rodzice zachowują prawo do kontaktów z dzieckiem, nadal istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, zostają zachowane zasady dziedziczenia.

Zaprzeczenie ojcostwa a alimenty

Zdecydowanie inną sprawą będzie zaprzeczenie ojcostwa, które jeśli zostanie przeprowadzone skutecznie, doprowadzi do udowodnienia, że dany mężczyzna nie jest biologicznym ojcem dziecka. Czy w takim przypadku świadczenia alimentacyjne są obowiązkowe?

Odpowiedź na powyższe pytanie daje nam Sąd Najwyższy, który w uchwale z dnia 11 października 1982 roku (sygn.

akt III CZP 22/82) stwierdził, że mąż matki, zobowiązany prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, może z chwilą prawomocnego obalenia domniemania jego ojcostwa w drodze zaprzeczenia ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał, co do świadczeń alimentacyjnych nie spełnionych do tej chwili.

Prawomocne zaprzeczenie ojcostwa nie wywiera zatem żadnego wpływu na wyrok nakazujący spełnianie obowiązku alimentacyjnego w okresie, gdy obowiązywało domniemanie ojcostwa względem dziecka, jak również nie ma wpływu na uznanie nieważności umowy zawartej między stronami, określającej świadczenia alimentacyjne.

Mąż matki, chcąc ustalenia, iż jego obowiązek alimentacyjny ustał, musi w tym celu wystąpić z powództwem do sądu. Mężowi matki nie przysługuje jednak roszczenie o zwrot świadczeń spełnionych przed prawomocnym zaprzeczeniem ojcostwa.

Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi, nie później jednak niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Art. 63 KRO Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prawnej doświadczonego adwokata rozwodowego to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią w Krakowie – tel. +48 517 278 198 lub [email protected]

Pozbawienie władzy rodzicielskiej w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka

Sporządziła:adw. Anna Strumpf-Rybicka

W związku ze zmianą przepisu art. 93 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która weszła w życie 13 czerwca 2009 r.

Sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym – w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługiwała ojcu tylko wtedy, gdy przyznał mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo. Sąd opiekuńczy mógł ojcu przyznać władzę rodzicielską także po ustaleniu ojcostwa.

Wprowadzona zmiana ma na celu realizację zasady równouprawnienia kobiety i mężczyzny w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. Dotychczas ojciec, którego ojcostwo zostało ustalone sądownie, obejmował władzę rodzicielską nad dzieckiem wyłącznie, gdy sąd w wyroku ustalającym ojcostwo wydał w tym zakresie pozytywną decyzję.

Obecnie rodzic ten nabywa pełnię władzy rodzicielskiej wraz z sądowym ustaleniem jego ojcostwa bez konieczności wydawania pozytywnego rozstrzygnięcie w tym zakresie.  Skutkiem omawianej noweli jest więc przyjęcie zasady nabycia władzy rodzicielskiej ex lege w razie ustalenia pochodzenia dziecka.

Sąd ustalający ojcostwo czy macierzyństwo może jednak modyfikować władzę rodzicielską poprzez jej ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie. Brak rozstrzygnięcia sądu powoduje, że rodzic uzyska władzę rodzicielską w pełnym zakresie.

W sytuacji, w której sąd ustala pochodzenia dziecka i nie ogranicza, nie zawiesza czy nie pozbawia władzy rodzicielskiej, rodzic nabywa władzę rodzicielską.

W przypadku gdy mężczyzna, który nie uznał ojcostwa, a którego ojcostwo ustalone zostało przez sąd, uzyskuje z mocy ustawy władzę rodzicielską, to jednak sąd może już w wyroku ustalającym ojcostwo ograniczyć, zawiesić, a nawet orzec pozbawienie tej władzy.

Sąd zmodyfikuje zakres władzy rodzicielskiej po wnikliwej analizie sytuacji dziecka w razie stwierdzenia, że wymaga tego jego dobro i że pozostawienie rodzicowi władzy rodzicielskiej nie jest najkorzystniejsze dla dziecka.

Przy rozstrzyganiu kwestii związanej z przyznaniem władzy rodzicielskiej mają z zasady znaczenie takie okoliczności, jak stosunek ojca do dziecka, wzajemne stosunki między rodzicami, kwalifikacje moralne ojca.

W razie dojścia do przekonania, że władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody, albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Leave a Reply

Your email address will not be published.