Wyjazd córki do liceum do innego miasta a opieka

 • Współpraca z rodzicami
 • 28 listopada 2018
 • NR 59 (Styczeń 2016)

Magdalena Mikoś-Korzeń

Współcześnie powszechnym zjawiskiem są rozstania rodziców dziecka, ich życie w rozłączeniu, brak zainteresowania jednego z nich sytuacją dziecka, bądź przeciwnie – rywalizacja o nie. Powyższe jest źródłem licznych konfliktów, które dają o sobie znać także w relacji rodzice − szkoła. 

Rozwód, separacja małżonków bardzo często prowadzi do zmiany szkoły przez dziecko, co nie zawsze jest wynikiem konsensusu między rodzicami.

Skłóceni rodzice mogą mieć również odmienne stanowisko odnośnie do tego, które z nich będzie podejmowało decyzje w sprawach szkolnych dziecka, kto ponosił będzie koszty nauki dziecka, kto będzie je przyprowadzał i odbierał ze szkoły, kto będzie chodził na wywiadówki.

  Stając w obliczu tego rodzaju impasu w relacjach rodziców, dyrektor, nauczyciel, pedagog, wychowawca muszą kierować się przede wszystkim przepisami prawa i umieć zastosować je w praktyce. Temu służyć będzie niniejszy cykl poradniczy, w którym jako pierwsze omówione zostanie prawo wyboru szkoły przez rodziców.

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawa o systemie oświaty gwarantuje rodzicom prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka. Prawo to obejmuje również możliwość przeniesienia dziecka do innej szkoły.

Procedura formalna zapisania czy też przeniesienia ucznia do innej szkoły jest szkołom powszechnie znana, często jednak nieświadomość dotycząca prawa obojga rodziców do decydowania o wyborze szkoły dziecka sprawia, że procedura ta nie jest właściwie przeprowadzona.

Na co winna zwrócić uwagę szkoła, realizując uprawnienia rodziców w tym względzie? 

Zgodne stanowisko rodziców

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 97 stanowi: „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. §2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Orzecznictwo i doktryna prawa rodzinnego zgodnie wskazują, że kwestia wyboru szkoły dla dziecka jest istotną sprawą dziecka, podobnie jak wybór imienia dziecka, decyzje co do leczenia go, wyjazdu za granicę, jego obywatelstwa, złożenia wniosku o paszport dla małoletniego dziecka.

We wszystkich tych sprawach rodzice winni decydować wspólnie, zaś w braku porozumienia między nimi spór władny jest rozstrzygnąć jedynie sąd opiekuńczy. Jego postanowienie w jednej z kwestii będących istotnymi sprawami dziecka zastępuje oświadczenie rodziców.

  Jak wynika z powyższego, warunkiem umożliwienia rodzicom należytej realizacji prawa wyboru szkoły dla dziecka jest uwzględnienie stanowiska obojga z nich.

Tak więc kwestie zapisania czy też przeniesienia ucznia do innej szkoły w praktyce winny być realizowane w obecności obojga rodziców, jeżeli zaś nie jest to możliwe – jedynie po przedstawieniu na piśmie zgody drugiego rodzica.

Jeżeli autentyczność takiego pisemnego oświadczenia budzi jakiekolwiek wątpliwości, szkoła może zażądać oświadczenia z notarialnie potwierdzonym podpisem – wówczas notariusz, poświadczając autentyczność podpisu rodzica, przejmuje na siebie stwierdzenie tożsamości osoby składającej oświadczenie na piśmie, co daje gwarancję sporządzenia tego oświadczenia przez osobę na nim podpisaną.  Częstą praktyką rodziców, mającą na celu zabezpieczenie się przed przeniesieniem dziecka do innej szkoły bez zgody i wiedzy jednego z nich, jest przedłożenie szkole pisemnego oświadczenia o braku zgody na przeniesienie dziecka do innej szkoły na wypadek ewentualnego wniosku drugiego rodzica. Oświadczenie takie jest dla szkoły wiążące, ponieważ w zakresie prawa wyboru szkoły dla dziecka konieczna jest jednomyślność rodziców. Szkoła po otrzymaniu takiego oświadczenia ma obowiązek odmówić przeniesienia dziecka do innej szkoły na wniosek drugiego z rodziców i poinformować, że otrzymała na piśmie oświadczenie o braku zgody na przeniesienie.

Oczywiście, w sytuacji gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje, do zapisania lub przeniesienia dziecka do innej szkoły wystarczający jest wniosek tylko jednego rodzica. 

Prawa do decydowania o wyborze szkoły nie należy przypisywać temu z rodziców, przy którym ustalono miejsce pobytu dziecka. Częstym błędem jest bowiem twierdzenie, że o dziecku decyduje ten rodzic, który sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem, u którego dziecko zamieszkuje na mocy postanowienia sądu.

Dysponowanie prawem decydowania w kwestii wyboru szkoły dziecka

Wyjątek od konieczności uzyskania zgodnych stanowisk stron istnieje wówczas, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska jest ograniczona, zaś w katalogu zagadnień, o których może decydować, nie znajduje się prawo wyboru szkoły. Szkoła nie ma prawa uwzględniać zdania tego rodzica.

  Pozbawienie, jak i ograniczenie władzy rodzicielskiej orzeka w drodze postanowienia sąd rodzinny (a także sąd okręgowy w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację małżonków), zaś strona, która się na takie postanowienie powołuje, winna okazać treść postanowienia (wyroku) sądu.

Szczególną ostrożność zaleca się w relacjach z małżonkami skłóconymi, rozwiedzionymi lub też żyjącymi w separacji.

Przede wszystkim, wzajemne zwaśnienie często prowadzi do odmiennych poglądów w zakresie wyboru szkoły dla dziecka, prób przeniesienia dziecka do innej szkoły bez wiedzy drugiego rodzica, prób rywalizowania o dziecko czy wreszcie złośliwego naruszania praw drugiego rodzica.

Aby uniknąć zarzutów którejkolwiek ze stron, w każdej tego typu sytuacji należy położyć duży nacisk na uzyskanie zgody obojga rodziców, a nadto upewnić się, czy każde z nich ma prawo decydować w tym przedmiocie.

W przypadku małżonków, względem których orzeczono separację lub rozwodników kwestia władzy rodzicielskiej rodziców z pewnością została stwierdzona wyrokiem sądu orzekającym rozwód lub separację, bowiem orzeczenie w tym przedmiocie stanowi obligatoryjny element wyroku.

W stosunku do rodziców należących do tego grona zapisanie lub przeniesienie dziecka do innej szkoły można uzależnić od przedłożenia do wglądu wyroku sądowego, który z pewnością był wydany i owe kwestie reguluje.

W przypadku zaś małżonków czy też rodziców żyjących w związkach nieformalnych zażądanie stosownego rozstrzygnięcia sądu nie stanowi adekwatnego rozwiązania, bowiem w kwestii ich władzy rodzicielskiej postanowienie sądu nie musiało zostać wydane, jeżeli ich władza rodzicielska nie wymagała do tej pory uregulowania.

Tutaj więc jedynym sposobem weryfikacji pozostaje zapytanie każdego z rodziców, czy dysponują pełnią władzy rodzicielskiej i ewentualnie zweryfikowanie oświadczeń każdego z rodziców u drugiego z nich. Reasumując, w przypadku dwojga rodziców dysponujących pełnią władzy rodzicielskiej zapisanie dziecka do szkoły czy też jego przeniesienie go może nastąpić tylko w razie uzyskania od obojga rodziców oświadczeń w tym przedmiocie i upewnieniu się, że dysponują oni pełnią władzy rodzicielskiej, a w przypadku rodzica o ograniczonej władzy rodzicielskiej – upewnienia się, że w ramach ograniczenia władzy rodzicielskiej nie odebrano rodzicowi prawa do decydowania o wyborze szkoły. Te same zasady stosować należy względem opiekunów prawnych dziecka, którzy winni okazać zaświadczenie o opiece jako dowód sprawowania nad dzieckiem władzy rodzicielskiej. 

Pamiętać również należy o tym, że zapisania lub przepisania dziecka do innej szkoły nie mogą dokonywać babcie, ciocie i inne osoby niebędące rodzicami i opiekunami prawnymi, bowiem nie mają one prawa realizować władzy rodzicielskiej. Wyjątkiem jest działanie z umocowania rodziców, w ramach udzielonego przez nich pełnomocnictwa.

W przypadku gdy prośba jest skierowana przez osobę inną niż rodzic lub opiekun prawny, pozytywne załatwienie sprawy winno być uzależnione od przedłożenia przez tę osobę pełnomocnictwa szczególnego − określającego wprost czynność, do której pełnomocnik został powołany, np.

do przeniesienia dziecka z określonej szkoły do innej, z jednoznacznym określeniem, o jaką szkołę chodzi.

Jeżeli pełnomocnictwo takie nie budzi wątpliwości, wówczas nie ma podstaw żądania od reprezentowanego rodzica dodatkowego oświadczenia, jeżeli jednak pełnomocnik nie reprezentuje obojga rodziców, wówczas nadal utrzymuje się konieczność uzyskania stanowiska drugiego z rodziców. W razie okazania pełnomocnictwa rodzajowego – do pewnego rodzaju czynności, np.

„do reprezentacji w sprawach szkolnych dziecka”, z którego nie wynika wprost wola reprezentowanego rodzica, wniosek reprezentującego pełnomocnika można uwzględnić tylko wtedy, gdy udokumentuje na piśmie stanowisko reprezentowanego rodzica w kwestii, w której pełnomocnik zgłosił się z wnioskiem. Zachowanie formy pisemnej pełnomocnictwa i wszelkich oświadczeń jest zalecane dla celów dowodowych.

To dobro dziecka jest naczelną zasadą i przesłaniem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W sytuacji gdy ujawnia się konflikt rodziców na tle uczęszczania dziecka do określonej szkoły, nauczyciel, dyrektor, pedagog, wychowawca powinni zachęcać do samodzielnego rozwiązania go przez rodziców.

Dobro dziecka

To dobro dziecka jest naczelną zasadą i przesłaniem Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W sytuacji gdy ujawnia się konflikt rodziców na tle uczęszczania dziecka do określonej szkoły, nauczyciel, dyrektor, pedagog, wychowawca powinni zachęcać do samodzielnego rozwiązania go przez rodziców, bowiem konflikt ten z pewnością będzie rzutował niekorzystnie na sytuację dziecka i wykonywanie przez niego obowiązku szkolnego.

Należy polecać w tym względzie skorzystanie z pomocy pedagoga szkolnego, a także instytucji pozaszkolnych – poradni rodzinnych, pedagogicznych, mediatorów. Brak możliwości porozumienia się rodziców w żadnym wypadku nie uprawnia…

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Mielec

Przypominamy rodzicom i opiekunom prawnym dzieci i młodzieży o wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) podstawowych obowiązkach Rodziców w zakresie spełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego i nauki.

Rodzice dzieci w wieku od 7 lat do czasu ukończenia gimnazjum (obowiązek szkolny) zobowiązani są:

 • zgłosić dziecko do szkoły,
 • zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
 • zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,
 • informować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie, którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
See also:  Jak uregulować kontakty ojca z bardzo małym dzieckiem?

Rodzice młodzieży w wieku 16 – 18 lat (obowiązek nauki w szkole ponadgimnazjalnej), na żądanie prezydenta miasta, na terenie, którego dziecko mieszka, mają obowiązek poinformowania go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Nauka jest obowiązkowa do 18 roku życia. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego i nauki określa ustawa o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia 18 roku życia (art. 15 ww. ustawy).

Nadzór nad spełnianiem obowiązku szkolnego powierzono dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjów, wobec dzieci zamieszkałych w obwodach tych szkół.

Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo kształcenie (zdobywanie zawodu) w formach pozaszkolnych. Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat.

Niespełnianie obowiązku szkolnego bądź nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wyniku, którego nakładana jest grzywna. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Grzywna nakładana może być wielokrotnie. Aktualnie jednorazowo grzywna nie może przekroczyć, dla osób fizycznych, kwoty 10 000 zł, a łączna kwota grzywien – 50 000 zł (art. 121 § 2 i § 3u stawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Oznacza to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku posyłania dziecka do szkoły (art.

20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela pracownik UM Wydziału Edukacji ul. Żeromskiego 23 (p. 30, tel. 17 788-85-76) Mosior Małgorzata, tel. 17 788 85 76, e-mail: [email protected]

OBOWIĄZKI RODZICóW WYJEŻDŻAJĄCYCH WRAZ Z DZIEĆMI DO PRACY ZA GRANICĘ

Jeżeli rodzice wyjechali wraz z dziećmi za granicę a posiadają zameldowanie na pobyt stały na terenie miasta Mielec, również podlegają kontroli obowiązku szkolnego i nauki.

Związku z tym niedopełnienie obowiązku powiadomienia dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (16-18 lat) podlegają tym samym sankcją, które wymienione są wyżej. W tej sytuacji rodzice, muszą wywiązać się ze swoich podstawowych obowiązków, określonych w przepisach prawa.

Rodzice dziecka 7-letniego, które podlega obowiązkowi przedszkolnemu/szkolnemu, a także rodzice dziecka w wieku od 7 do 16 lat, które podlega obowiązkowi szkolnemu, powinni:

 1. powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum (w obwodzie, którym dziecko mieszka) o wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą oraz
 2. uzyskać zgodę dyrektora na spełnianie przez dziecko obowiązku przedszkolnego lub szkolnego w innej formie (dziecko może np. uczęszczać na zajęcia w szkole w danym kraju).
 3. przesłać informację do dyrektora szkoły o realizacji tego obowiązku

Z kolei rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, tj. dziecka w wieku od 16 do 18 lat, mają obowiązek powiadomić gminę (na terenie, której dziecko jest zameldowane na pobyt stały) o:

 1. wyjeździe i przewidywanym czasie pobytu za granicą oraz
 2. formie spełniania przez dziecko obowiązku nauki.

OBOWIĄZKI RODZICóW WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY ZA GRANICĘ

Opieka nad dziećmi, gdy rodzice wyjeżdżają za granicę. W przypadku, gdy oboje rodzice wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko zostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu opieki. Chodzi tu nie tylko o opiekę faktyczną, ale i prawną.

Opieka prawna potrzebna jest także wówczas, gdy tylko jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską nad dzieckiem i właśnie ten rodzic wyjeżdża na dłużej pozostawiając dziecko pod opieką innych osób. Rodzice jako prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę rodzicielską.

Tylko oni uprawnieni są do sprawowania zarządu osobą i majątkiem dziecka, podejmują decyzje dotyczące dziecka. Wszelkie istotne decyzje, takie jak nauka, leczenie, wyjazdy dziecka wymagają zgody obojga rodziców sprawujących władzę rodzicielską (albo rodzica sprawującego władzę). Decyzje te nie mogą być podejmowane przez osoby sprawujące faktyczną opiekę, a więc np.

babcię, dziadka, rodzeństwo itp. Nie można skutecznie wyliczyć wszystkich spraw, które wymagają akceptacji rodziców. Istnieją także przypadki, w których tylko rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni być informowani o stanie dziecka.

Dlatego tak ważne jest, aby przed wyjazdem za granicę uregulować kwestię opieki nad nieletnim dzieckiem pozostającym w Polsce. Samo powierzenie dziecka osobie z rodziny – babci, dziadkowi, dalszej rodzinie czy pełnoletniemu rodzeństwu, nie wystarcza.

W każdej, bowiem sytuacji, w której konieczne będzie szybkie podjęcie decyzji dotyczącej dziecka, osoba faktycznego opiekuna nie będzie mogła działać. Dotyczy to, np.

wyrażenia zgody na zabieg medyczny, zapisanie dziecka do placówki oświatowej (szkoły, przedszkola), zmianę trybu nauki, wybór przedmiotów, zajęcia pozalekcyjne.

Szkoła nie ma podstaw, aby osobie sprawującej faktyczną opiekę udzielać informacji o postępach w nauce czy problemach wychowawczych dziecka. Oczywiście szkoła często znając sytuację faktyczną dziecka udziela takich informacji np. babci sprawującej opiekę, jednak nie jest to właściwe postępowanie.

Opiekun faktyczny nie ma możliwości dochodzenia praw należnych dziecku i występowania w jego imieniu. Nie może np. domagać się alimentów od osób zobowiązanych, świadczeń z opieki społecznej, wydania dziecka od osoby nieupoważnionej.

Z tych powodów, zanim rodzice wyjadą za granicę powinni rozważyć zapewnienie opieki prawnej nad dzieckiem na czas swojej nieobecności. Ma to na celu ochronę praw dziecka, ale także uchronienie się od zarzutu porzucenia dziecka.

Przekazanie sprawowania opieki prawnej nad dzieckiem w drodze pełnomocnictwa notarialnego.Rodzice (ewentualnie opiekunowie prawni) mogą upoważnić pełnoletnią osobę do sprawowania opieki prawnej nad ich małoletnim dzieckiem poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa notarialnego. Pełnomocnictwo takie powinno wymieniać osoby (osobę), której rodzice powierzają sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Osoba opiekuna musi być pełnoletnia i posiadać zdolność do czynności prawnych. Opiekunem może być ktoś z rodziny, ale i osoba niespokrewniona z dzieckiem. Pełnomocnictwo może być ograniczone w czasie – np. określać, że wygasa po danym terminie, albo nieograniczone (np. na czas pobytu rodziców za granicą, bez daty końcowej).

Pełnomocnik – opiekun może być uprawniony do wykonywania tylko części obowiązków i praw wobec dziecka. Pełnomocnictwo może stanowić, że do dokonania określonych czynności potrzebna jest zgoda rodziców. Przekazanie opieki nad dzieckiem w takiej formie nie powoduje utraty władzy rodzicielskiej przez rodziców. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane.

Odwołanie pełnomocnictwa powinno nastąpić przez oświadczenie woli oraz odebranie dokumentu pełnomocnictwa.

Sądowe ustanowienie opieki prawnej nad dzieckiem.W sytuacji, gdy rodzice nie sprawują nad dzieckiem władzy rodzicielskiej, np. z powodu wyjazdu za granicę na dłuższy czas, istnieją podstawy do podjęcia przez sąd kroków zmierzających do ustanowienia dla dziecka opiekuna prawnego.

Sąd rodzinny i opiekuńczy może działać z urzędu, o ile poweźmie wiadomość, że dobro dziecka jest zagrożone. Instytucje takie jak szkoła, szpital, opieka społeczna, mają obowiązek poinformować sąd rodzinny w razie podejrzenia, że zachodzą okoliczności wskazujące na zagrożenie interesów dziecka.

Sąd może być także powiadamiany o braku sprawowania opieki nad dzieckiem przez inne osoby np. sąsiadów, czy członków dalszej rodziny dziecka, nauczycieli.

Sąd może zawiesić rodzicom sprawowanie władzy rodzicielskiej, jeśli nie mogą jej sprawować z powodu przemijającej przeszkody (czasowy wyjazd za granicę) i ustanowić dla dziecka opiekuna prawnego. Opiekunem prawnym może być osoba wskazana przez rodziców lub też osoba, która zdaniem sądu zapewni dziecku prawidłową opiekę i wychowanie.

Należy pamiętać, że wyjazd za granicę i pozostawienie dziecka u kogoś z rodziny, nie zwalnia rodziców z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązku szkolnego przez ich syna czy córkę i może być potraktowane jako zaniedbanie obowiązków wobec dziecka.

Jeżeli nie zostaną dopełnione przed wyjazdem formalności związane z ustanowieniem opiekuna prawnego, to dziecko nie będzie mogło:

 • wyjechać na wycieczkę szkolną – tylko rodzice lub opiekun prawny może wyrazić zgodę na wyjazd małoletniego ucznia na wycieczkę,
 • brać udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w zajęciach sportowych, konkursach,
 • korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • korzystać z opieki medycznej (udzielanie „innych świadczeń zdrowotnych” uzależniony jest od zgody przedstawiciela ustawowego, a gdy małoletni pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie z nim jest niemożliwe, wymagana jest zgoda sądu).
See also:  Rozwód z ubezwłasnowolnioną żoną

Wydział Edukacji UM

Szkoła średnia za granicą – USA, UK, Kanada, Europa

 • Szkoła średnia za granicą – zapraszamy uczniów w wieku od 15 do 18 lat do skorzystania z możliwości nauki i życia za granicą.
 • Proponujemy wyjazdy na rok szkolny, semestr lub na krótszy czas (1-3 miesiące).
 • Rozpoczęcie programu:
 • wyjazd na 1 semestr od jesieni 2022 lub od stycznia 2022
 • wyjazd na rok szkolny od jesieni 2022
 • krótsze programy (1-3 miesiące) możliwe są w ciągu roku szkolnego lub podczas wakacji

Oferujemy także pełne programy nauki do uzyskania matury za granicą (np. dla absolwentów szkół podstawowych lub uczniów liceów):

 • międzynarodowej IB – 2 lata nauki dla uczniów w wieku od 16 lat
 • zagranicznej (np. A-level, BTEC, Leaving Certificate, High School Diploma) – 2 lata nauki dla uczniów w wieku od 16 lat
 • wstęp na studia wszędzie na świecie z maturą międzynarodową lub zagraniczną

Zakwaterowanie u rodzin goszczących lub w szkolnej rezydencji (do wyboru)

Oferujemy 27 lat naszego doświadczenia, znakomite szkoły,  duży wybór programów i krajów, pomoc w wyborze i procedurze aplikacji.

Najpopularniejsze programy to:

 1. Szkoła średnia w USA
 2. Academic Year Program umożliwia polskim uczniom doświadczyć życia nastolatków amerykańskich. 
 3. Można wyjechać na cały rok szkolny (a nawet na kilka lat) lub na krócej: na semestr, lub 1-3 miesiące.

Uczniowie mieszkają u amerykańskich rodzin goszczących lub w szkolnych rezydencjach (do wyboru), uczą się w amerykańskiej szkole średniej razem z ich amerykańskimi kolegami.

  Nadzór nad realizacją programu, opieka i pomoc na miejscu ze strony amerykańskiej fundacji.

Bardzo duży wybór szkół i lokalizacji (także miasta i stany, np. Floryda, Kalifornia czy Hawaje).

Możliwość otrzymania high school diploma nawet w 1 rok (dla uczniów po 11 latach edukacji) lub po 2 latach (także matury międzynarodowej IB).

Szkoła średnia w UK

Rok szkolny w UK pozwala na naukę w brytyjskich szkołach średnich – zarówno dziennych, jak i szkołach w internatem. Publicznych i prywatnych (także bardzo dobre boarding schools). Można pojechać na 1, 2 lub 3 termy (czyli cały rok szkolny), albo nawet na 2 lub 3 lata. Można wybrać konkretną szkołę i miasto.

Koszt udziału w programie zależy od rodzaju szkoły i od długości programu (od 7,3 tys. funtów za rok). Ofert jest bardzo wiele – przykładowe można znaleźć na naszej stronie. 

UWAGA: Z powodu Brexitu bardzo ograniczona jest możliwość uczęszczania do szkoły państwowej w UK uczniów z zagranicy od jesieni 2021. Maksymalna długość programu wymiany w szkole państwowej to 1 semestr.

Nauka w szkołach prywatnych – bez zmian.

 Szkoła średnia w Irlandii

Polecamy także program Rok szkolny w Irlandii – zwłaszcza tamtejsze boarding schools (czyli szkoły z internatem). Irlandia jest dość małym krajem i takich szkół jest niewiele. Uczą się tam dzieci celebrytów, polityków i innych wpływowych osób – a także dzieci znanych osób z całego świata (np. następca tronu Belgii). Można więc nawiązać ciekawe znajomości.

Koszt od ok. 10 tysięcy euro za roczny program. Wiele szkół do wyboru – także bardzo dobre dzienne szkoły z zakwaterowaniem u przyjaznych rodzin irlandzkich.

Także możliwość zdobycia irlandzkiej matury Leaving Certificate w 2 lata (także zaraz po gimnazjum) z wstępem na uczelnie na całym świecie, w tym m.in. na irlandzkie uniwersytety z bezpłatną edukacją.

Szkoła średnia w Kanadzie

Mamy też podobne ofertywKanadzie (27 regionów szkolnych, m.in. Vancouver, Whistler, Victoria, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa – cena od 18,5 do 28 tys. CAD za rok szkolny).

Kanada to bezpieczny i wysokorozwinięty kraj, z piękną przyrodą, bardzo dobrą edukacją i znakomitymi warunkami dla uczniów zagranicznych.

Można wybrać jeden z 27 dystryktów szkolnych w atrakcyjnych miastach, a w nim konkretną szkołę, która spełni nawet najbardziej wymagające kryteria.

W każdej szkole można rozwijać swoje zainteresowania i pasje – nie tylko edukacyjne, ale także sportowe, artystyczne i inne – dzięki tzw. akademiom – czyli specjalnym programom rozwijającym pasje i zainteresowania uczniów.

Zakwaterowanie w przyjaznych i dobrze sytuowanych rodzinach kanadyjskich.

Szkoła średnia na Antypodach (Australia i Nowa Zelandia)

Trzeba pamiętać, że rok szkolny na półkuli południowej (Australia, Nowa Zelandia) trwa od lutego (nasza jesień) do grudnia (nasza późna wiosna). Wakacje letnie to styczeń – luty.  Mamy w ofercie znakomite szkoły w pięknych i bezpiecznych miejscach.

Program roczny na Antypodach kosztuje od 18 tys. dolarów (NZD lub AUD  = ok. 2,5 – 2,7 PLN), można wybrać szkołę i miasto.

Możliwe są także krótsze pobyty (na semestr czy term – lub na dowolną liczbę miesięcy).

Różnica w porach roku na półkuli południowej pozwala np. na wyjazd na 3 miesiące podczas polskich wakacji: czerwiec – sierpień lub lipiec – wrzesień. Specjalne oferty wyjazdów 4 – 12 tygodniowych do Australii lub Nowej Zelandii.

Uwaga – z powodu pandemii wyjazd do Australii i Nowej Zelandii na razie nie jest możliwy, ale jest prawdopodobne, że te kraje otworzą najpóźniej się od połowy 2022 roku.

Program IB – Międzynarodowa Matura

Polecamy także 2-letni program Międzynarodowej Matury (IB) – który jest oferowany przez szkoły w różnych krajach, m.in. w Anglii, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, w Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i USA.

Radzimy nie zwlekać z decyzją, bo dostępność miejsc jest ograniczona.

Czas spędzony za granicą pozwala na:

 • doskonalenie języka obcego
 • poznawanie innych kultur
 • zawieranie międzynarodowych przyjaźni
 • rozwój osobowości
 • rozwijanie samodzielności i pewności siebie

Zachęcamy do skorzystania z tej szansy

 • To może być najpiękniejszy rok w dotychczasowym życiu ucznia!
 • Oto, co mówi Magda, która była exchange student w USA:
 • Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod specjalny nr telefonu: 601 762308 w razie jakichkolwiek pytań.

UWAGA: Jeśli rozpoczęcie programu nie będzie możliwe z powodu pandemii, to jest GWARANCJA ZWROTU OPŁAT.  Można będzie także przesunąć termin rozpoczęcia programu na późniejszy termin.

Zachęcamy też do kontaktu z naszymi biurami w Warszawie i we Wrocławiu, lub przez poniższy formularz:

Zespół Szkół w Dobrym Mieście

    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • Młodzież z Zespołu Szkół w Malinowie, z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie-Osada oraz z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście odbywająca staże zawodowe w Tolo (Grecja) w ramach programu Erasmus+ uczciła 11 listopada marszem przez miasteczko i odśpiewanie hymnu z wtórem szumu fal morza egejskiego.
     • 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
     • W dniu 8 listopada 2021 roku grupa 18 uczennic i uczniów z Technikum w Zespole Szkół W Dobrym Mieście z ogromnym entuzjazmem rozpoczęła staże zawodowe w przepięknej miejscowości Tolo na Peloponezie w Grecji w ramach projektu pt. “Staże zagraniczne szansą rozwoju” realizowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+. Ponieważ jak wiadomo Grecja turystyką stoi, więc jest oczywiste, że staże odbywają się w firmie zajmujacej się właśnie turystyką. WhiteBlue Tour Service przyjęła w szeregi swoich pracowników uczniówTechnikum w Dobrym Mieście. Logistycy, informatycy i ekonomiści rozpczeli prace nad optymalizacją funkcjonowania firmy. W obecnejpandemicznej rzeczywistości wiele spraw nabrało innego wymiaru a tymsamym staje się dużo trudniejsze do przewidzenia jak chocby cenypaliwa. Ale młodzież z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście koleny razudowadnia, że nie a takimi problemami radzi sobie doskonale.
     • Szanowni Absolwenci Zespołu Szkół w Dobrym Mieście Drodzy Koledzy i Koleżanki! W tak uroczystym dniu, chcemy pożegnać Was najszczerszymi życzeniami. Zakończenie roku szkolnego dla wszystkich, którzy kończą szkołę, jest wielkim wydarzeniem, gdyż rozstajecie się zarówno ze swoimi kolegami, gronem pedagogicznym oraz wszystkimi pracownikami Szkoły. Niestety w tym roku nie możemy osobiście Was pożegnać ze względu na pandemię. Mamy nadzieję, że pamięć o naszej szkole zagości w Waszych sercach na długo i często jeszcze będziecie wracać myślami do spędzonych tu lat.
     • Dobre Miasto, dnia 23.04.2021r. Informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022.
      1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej można składać w terminie od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.
      2. Uzupełnienie wniosku o świadectwo
     • Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Kompetencje przyszłości”, który został pozytywnie rozpatrzony. W wyniku czego otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt o wartości 307 287,83 zł, z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 261 194,65 zł.
     • Do 29 listopada br. przedłużony został okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
     • UWAGA ROZPOCZYNAMY NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/21 PRZYJMUJEMY PODANIA TRADYCYJNIE I ELEKTRONICZNIE NASZE SZKOŁY TO DOBRY WYBÓR Druk podania w zakładce dokumenty.
     • “Szanowni Rodzice, Opiekunowie i Uczniowie! W wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego, w przypadku braku porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi od 8 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Dobrym Mieście zostanie rozpoczęty strajk, do odwołania. W tym czasie nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Prosimy o zapewnienie młodzieży opieki w czasie trwania strajku. Informacje o strajku będą podawane na bieżąco na Librusie.Wicedyrektor-Małgorzata Postek”
     • Staże zawodowe w terminie 1.04 – 19.04. 2019 roku w Tolo – Grecji.
      • Celem wyjazdu jest realizacja staży zawodowych grupy 16 uczniów Technikum w Dobrym Mieście
      • w zawodach technik informatyk i technik logistyk w ramach projektu „Stażowo – zawodow”
      • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (
     • Dnia 26.03.2019r w bibliotece szkolnej odbył się konkurs wiedzy o mitach greckich. Miesiąc wcześniej w pierwszym etapie konkursu zostały wytypowane grupy uczniów z klas: 1LO, 2LO, 1 TI, 2TEI, 2BSI. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, spostrzegawczością i współpracą w grupie. Pierwsze miejsce po dogrywce zdobyła klasa 2 TEI.
     • Dnia 18 marca grupa wolontariuszy z Zespołu Szkół w Dobrym Mieście przeprowadźiła zajęcia w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Głogowie. Dzieci zdobyły cenne wiadomość i i umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach. Ćwiczyły jak wzywać pomoc i jak układać poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Mieli też możliwość przymierzenia strojów strażackich.
     • W dniach 19.02 i 26.02. 2019r. gościliśmy w naszej szkole uczniów klas trzecich gimnazjum „Nasza Jedynka” oraz klas ósmych SP 1 i SP 2 w Dobrym Mieście. Kandydaci na uczniów naszej szkoły po spotkaniu z Dyrekcją uczestniczyli w zajęciach pokazowych z przedmiotów: Informatyka, logistyka, ekonomia oraz język angielski. Zajęcia te były prowadzone przez naszych nauczycieli : panią Urszulę Wojchowską -Wichę, pania Joannę Gugę – Wyrzykowską, pana Grzegorza Sobola oraz uczniów klas: II TEI, I LO. Każda grupa miała też zajęcia w bibliotece szkolnej z wolontariuszami i ich opiekunką panią Barbarą Opałą.
     • Uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście laureatami konkursu “Europa z naszej ulicy” ! Ogólnopolski Program “Europa z naszej ulicy” jest realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, ma na celu odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości, rozwój kompetencji społecznych młodzieży.
      Program realizowany był w formie dwuetapowego konkursu: pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu co i w jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować; uczniowie Zespołu Szkół w Dobrym Mieście zdecydowali, że przygotuja projekt pn. “Nasze europejskie dziedzictwo kulturowe” w formie prezentacji filmowej oraz przygotowanych plansz wystawowych i strony internetowej DobreMuzeum i zaprezentują nasze dobromiejskie dziedzictwo kul
     • Dnia 6 stycznia 2019 roku grupa wolontariuszy włączyła się do organizacji Orszaku Trzech Króli. Rolę króla Baltazara zagrał Remi, anioła Karolina, a w niesfornych diabłów wcielili się: Paulina, Adam i Kuba. Diabły zachęcały najmłodszych, aby poszły z nimi do cieplutkiego piekła. Na szczęście dobromiejskie dzieci były na tyle rozsądne że nawet obietnica nieskończonych gier komputerowych ich nie przekonała do przejścia na złą stronę.
     • Wieczorem dnia 21 grudnia grupa wolontariuszy wraz z panią Barbarą Opałą i ks. Erykiem Sienkiewiczem śpiewała kolędy w dwóch oddziałach dobromiejskiego szpitala.Pacjenci i personel szpitalny ze wzruszeniem śpiewali z nami. Poprosili mas abyśmy nigdy nie zapomnieli o ludziach chorych.Po drodze rzucaliśmy się ścieżkami i do szkoły wróciliśmy przemoczeni do suchej nitki.W bibliotece czekał na nas pięknie przygotowany przez Ewelinę i Jej świtę stół wigilijny.Składaliśmy sobie wzajemnie życzenia, śpiewaliśmy kolędy i coeszylìśmy się swoją obecnością.Życie stawia przed nami różne wyzwania, ale razem jesteśmy w stanie przenosić góry
     • Nabycia nowej wiedzy, na temat ptaków zamieszkujących Warmię i Mazury.
      Dnia 20 listopada uczniowie klas pierwszych oraz drugich liceum, mieli możliwość nabycia nowej wiedzy, na temat ptaków zamieszkujących Warmię i Mazury. Michał Wawirowicz reprezentujący ornitologów z naszego województwa zaszczycił nas swoją obecnością i poprowadził lekcję, dzięki której wiemy o pojawieniu się w naszym rejonie nowych gatunków ptaków, jak na przykład Łabądź krzykliwy, ale też obalił popularny mit, jakoby to orzeł dumnie prezentował się na naszych godle. Po szczegółowych analizach stwierdzono, iż jest to Bielik, który do orłów nie należy. Wartym zapamiętania było przedstawienie, jak wygląda przygotowanie do obserwacji. Otóż ptaki także potrafią liczyć i żeby je przechytrzyć potrzeba stosować najróżniejsze sztuczki. Poza tym dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, które przydadzą się nam zarówno na lekcji geog
See also:  Wyjechanie z dzieckiem na stałe do UK

Historia szkoły

Prehistoria

W 1967r w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 18 rozpoczęła pracę filialna placówka I LO w Rzeszowie. W ciągu trzech kolejnych lat przyjmowano do niej po dwa oddziały, tak że w roku szkolnym 1969/70 naukę pobierało 6 zespołów w klasach I – III.

Jednocześnie trwała budowa obiektów przeznaczonych na mające powstać czwarte w Rzeszowie liceum ogólnokształcące.

W lutym 1970 roku ówczesny wicedyrektor III LO – Adolf Gubernat został mianowany dyrektorem nowego liceum i wraz z księgową – Heleną Pyrcz oraz woźnym – Stanisławem Ciebierą – rozpoczął pracę, aby przygotować budynek do przyjęcia młodzieży w roku szkolnym 1970/71.

Nie było łatwo – prace budowlane jeszcze trwały, sprzęt i pomoce naukowe gromadzono w kilku salach na parterze a teren wokół szkoły przypominał krajobraz księżycowy. Pierwsze egzaminy wstępne do IV Liceum odbyły się z konieczności w SP nr 3.

Na wakacjach pracowali już wszyscy – dyrektor, przyszli nauczyciele, którzy póki co roznosili do sal stoliki, krzesła, urządzali pracownie i bibliotekę oraz gabinety przedmiotowe.

Trudno uwierzyć, ale i tym razem z chaosu wyłoniła się najpiękniejsza wtedy a najlepsza potem w Rzeszowie – szkoła średnia, w której 1. IX. 1970 r. zadzwonił pierwszy dzwonek….

Naukę rozpoczęło 507 uczniów, w tym wszystkie klasy uczęszczające wcześniej do wspomnianej wyżej filii.

Rok szkolny 1970/71

Naukę rozpoczęło 507 uczniów, 484 pozostało do końca roku. Pracowało 6 oddziałów klas pierwszych, 2 drugich, 2 trzecich i 2 czwartych.

Przyjęto matematyczno – fizyczny profil kształcenia jako wiodący kierunek rozwoju szkoły, utworzono pierwsze w Rzeszowie klasy o profilu matematyczno – fizycznym, zorganizowano także klasy tzw. “usportowione”.

Działalność rozpoczęły organizacje młodzieżowe: ZMS, ZHP, SU, LOK, LOP, PCK, TPPR. Powstało 8 kół zainteresowań, w tym: żywego słowa, fotograficzne, recytatorskie, zespół muzyczny.

19. X. 1970r. WSK przekazała szkole bogaty zestaw pomocy na wyposażenie pracowni technicznej.

Zebrania Rady Pedagogicznej odbywały się w tym pierwszym roku pracy szkoły bardzo często – młodzi, pełni entuzjazmu nauczyciele żarliwie spierali się o kształt nowego liceum. W zapisach “Księgi protokołów” znajdują się jednak i takie, które po 45 latach budzą radość, np: “Niedozwolone jest noszenie pierścionków oraz malowanie oczu i włosów. Chłopcy powinni być ostrzyżeni”.

 • Prasa podała, że ogólny koszt budowy IV LO wyniósł 13 mln zł.
 • Każdy uczeń miał obowiązek przynieść 10 kg makulatury w ciągu roku.
 • Rok szkolny 1971/72
 • Przyjęto 6 oddziałów klas I; łącznie w 16 oddziałach rozpoczęło naukę 639 uczniów.
 • Po raz pierwszy ogłoszono szkolne konkursy: matematyczny i fizyczny.

Rok szkolny dzielił się na cztery okresy. Klasyfikację przeprowadzano bardzo surowo. Np. za II okres na 625 klasyfikowanych tylko 54.2% uczniów nie miało ocen niedostatecznych. Podobnie było w latach następnych.

Nauczyciele od początku stawiali wysokie wymagania, co już niedługo stanie się jednym z wyróżników tej szkoły w środowisku.

Wniosek z zebrania RP: “Jeśli uczeń pracuje – otoczyć go opieką – jeśli nie – wydalić ze szkoły”.

Prezesem Ogniska ZNP na 10 następnych lat została S. Szabatowska – Fudali.

Życie szkoły rozjaśniał zespół muzyczny “Agrawka” – jego duszą był m. in. uczeń Semeniuk – za niespełna 5 lat – nauczyciel j. niemieckiego w IV LO.

Komitet Opiekuńczy (WZPHiU) przekazał 9 tys. zł. na wakacyjne obozy wędrowne – w tym na obóz językowy w NRD.

Prasa donosiła: “Ogólnie budynek [IV LO] jest funkcjonalny, są jednak zastrzeżenia do klatek schodowych, które są – jak dla szkoły – zbyt wąskie…”. (Było 600 uczniów – dziś 1100 a prasa nie donosi, że wąskie… .)

Uroczystość rozdania świadectw maturalnych uświetnił występ kabaretu szkolnego “Skąd się wzięło to dziecko…”.

10.06.1972r. szkołę zwizytował Minister Oświaty – Jerzy Kuberski.

Leave a Reply

Your email address will not be published.