Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Wyśnione zagraniczne wakacje z dzieckiem są czasem, o którym marzy każdy rodzic. Aby jednak stały się one możliwe, konieczne jest dojście w tym zakresie do porozumienia przez obu opiekunów osoby małoletniej.  Co jednak zrobić w sytuacji, gdy nie mamy zgody  drugiego rodzica na taki wyjazd? Czy istnieje procedura, która pozwala pomimo tego na odbycie zaplanowanej podróży?

Z tego artykułu dowiesz się:

 • zgoda na wyjazd dziecka za granicę – jak ją uzyskać?
 • czy zgoda drugiego rodzica na wyjazd dziecka za granicę zawsze jest niezbędna?
 • kiedy nie trzeba się ubiegać o otrzymanie zgody drugiego rodzica na wyjazd dziecka?
 • wyjazd dziecka za granicę – czy może nastąpić jedynie na wniosek drugiego rodzica?

Komu przysługuje władza rodzicielska?

Wbrew pozorom, tak sformułowane pytanie wcale nie jest absurdalne. Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co do zasady, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 krio).  Jednak w praktyce często zdarza się, że spoczywa ona wyłącznie na jednym z nich.

Tak się dzieje w sytuacji, kiedy jedno z rodziców nie żyje, nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Zostało pozbawione władzy rodzicielskiej bądź doszło do zawieszenia jej wykonywania. Istnieją też przypadki, kiedy zakres władzy rodzicielskiej jednego z rodziców został znacząco ograniczony.

Przypomnieć trzeba, że jeżeli jeden z rodziców zupełnie nie interesuje się losem swojego dziecka. Nie uczestniczy w procesie jego wychowywania. Nie wypełnia swoich obowiązków względem niego bądź rażąco nadużywa swojej władzy opiekuna. Wówczas drugi z nich może wystąpić z wnioskiem o ograniczenie.

A nawet pozbawienie go władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego – wydziału rodzinnego i nieletnich. Także w wyroku rozwodowym, sąd, biorąc pod uwagę dobro dziecka, ma obowiązek zdecydować o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.

W efekcie może on zdecydować o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej tylko jednemu z rodziców i jednocześnie albo całkowicie pozbawić, albo ograniczyć władzę rodzicielską drugiego z nich jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

W tym na przykład ustalić, że nie ma on prawa decydować o takich sprawach jak na przykład wakacyjny wyjazd dziecka za granicę.

Podczas trwania postępowania rozwodowego, do czasu wyjaśnienia statusu dziecka. Wypowiedzenia się przez sąd co do sprawowania władzy rodzicielskiej i ustalenia miejsca stałego pobytu dziecka u któregoś z rodziców. Oboje rodziców musi wyrazić zgodę na wakacyjną podróż poza granice kraju. W przeciwnym razie, każde z rodziców może dochodzić powrotu dziecka do Polski.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – jak uzyskać?

W świetle powyższych rozważań, stwierdzić trzeba, iż jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Bądź też w stosunku do jednego z nich została ona jedynie ograniczona. Bez wyraźnego zastrzeżenia, że nie ma on prawa decydować w tym przedmiocie.

Wówczas aby możliwy był wyjazd dziecka za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, konieczna jest zgoda obojga rodziców. Zgodnie bowiem z prawem rodzinnym o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie (art. 97 § 2 krio).

Sąd Najwyższy stwierdził nawet, iż na wyjazd dziecka za granicę na pobyt stały wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka.

Warto wiedzieć również, że ponieważ ojczym bądź macocha są osobami niebędącymi rodzicami dziecka. Ich zgoda na wyjazd dziecka za granicę nie jest konieczna.

Wyjazd dziecka za granicę- w jakiej formie powinna być udzielona zgoda?

Podkreślenia wymaga fakt, iż wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę może zostać wyrażona w całkowicie dowolnej formie, jednakże dla celów dowodowych, w tym konieczności przedstawienia takiego dokumentu w urzędzie paszportowym czy na lotnisku, najlepiej, aby nastąpiło to chociaż w zwykłej formie pisemnej. Kiedy sąd przyznał drugiemu rodzicowi prawa rodzicowi prawa rodzicielskie na wyłączność, wówczas rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa decydować o sprawach dziecka. W takim przypadku oczywiście jego zezwolenie nie jest potrzebne.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę – orzeczenie sądowe

Jeżeli rodzice w przedmiocie wyjazdu dziecka za granicę nie mogą dojść do porozumienia, wówczas rozstrzygnięcie podejmuje sąd opiekuńczy, przy czym właściwy jest sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich, miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.

W sprawie tego rodzaju jeden z rodziców występuje jako wnioskodawca. Drugi z nich ma status uczestnika, tak samo jak dziecko, które ukończyło 13 lat i nie jest ubezwłasnowolnione. Chyba, że sąd ograniczy lub wyłączy osobisty udział takiego małoletniego w postępowaniu, ponieważ przemawiają za tym względy wychowawcze.

Wskazać trzeba, iż przedmiotowy wniosek sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu jawnym.

Kończy się ono wydaniem postanowienia, w którym sąd, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka, bądź wyraża zgodę na wyjazd dziecka poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, co zastępuje w całej pełni zgodę rodzica, bądź też oddala wniosek złożony przez jednego z rodziców.

Od przedmiotowego postanowienia strony mogą wnieść apelację do sądu drugiej instancji, a więc sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu  pierwszej instancji, który wydał zaskarżane rozstrzygnięcie. Zaznaczyć jednak trzeba, że od orzeczenia sądu drugiej instancji, nie przysługuje już skarga kasacyjna (art. 5191 §2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Czy warto skorzystać z pomocy adwokata?

Masz ograniczoną władzę rodzicielską, ale pomimo tego chciałbyś zabrać swoje dziecko na wakacje? Nie wiesz, co zrobić w sytuacji, w której niepełnoletnie dziecko wyjeżdża z drugim rodzicem bez Twojej zgody? A może chcesz uzyskać wyłączną pełnię władzy rodzicielskiej, w związku z tym, iż drugi rodzic nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i zastanawiasz się nad tym, czy powinien zostać całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej? Co, jeśli pomimo przysługujących Ci praw, drugi rodzic nie wyraża zgody na wyjazd za granicę?

Kwestie prawne związane ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców dziecka zaliczają się do spraw, które należy poprowadzić z najwyższą starannością. Ich często bardzo osobisty oraz delikatny charakter może powodować, iż całe postępowanie będzie przebiegać w bardzo nerwowej atmosferze.

Stając się dla rodziców dziecka istną drogą przez mękę. Sąd bowiem decyduje o licznych wrażliwych kwestiach. W tym o miejscu zwykłego pobytu dziecka. Podziale opieki nad małoletnim czy kwestiom związanym ze spędzaniem wakacji, ferii oraz dni świątecznych.

Tego rodzaju sprawy mają ogromny wpływ na obie strony postępowania. A przede wszystkim na nieletniego, dlatego istotne jest, aby zostały rozwiązane w sposób możliwie bezkonfliktowy, bezbolesny i szybki. Doświadczony adwokat, specjalizujący się w prawie rodzinnym jest w stanie znacznie usprawnić cały proces.

Zapewniając profesjonalną obsługę prawną i służąc niezbędną radą oraz pomocą.

 • Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica
 • Przeczytaj także:
 • Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Wywiad z adwokatem Michałem Dziedzicem

Zgoda rodzica na pobyt dziecka za granicą

Jeżeli oboje z rodziców posiadają pełnię władzy rodzicielskiej do wyjazdu dziecka za granicę potrzebna jest zgoda obojga rodziców.

Wynika to bowiem z ogólnej zasady, że w ważnych sprawach dziecka oboje rodzice decydują wspólnie.

Ewentualne orzeczenie rozwodu małżonków (rodziców dziecka) nie wpływu na ich władzę rodzicielską względem niego (oczywiście jeżeli sąd żadnego z nich jej nie pozbawi lub nie ograniczy).

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom.

Tak więc kodeks rodzinny przyznaje obojgu rodzicom jednakowe prawa w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, i to bez względu na to, czy rodzice są małżeństwem.

Każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy z wyjątkiem istotnych spraw dziecka, o których rozstrzygają rodzice wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Innymi słowy o sprawach dnia codziennego (czyli z wyłączeniem spraw istotnych dziecka) każde z rodziców może decydować samodzielnie nie pytając o zgodę drugiego rodzica. Taką sprawą mógłby być wyjazd zagraniczny jednak o charakterze urlopowym. Z całą pewnością wyjazd dziecka za granicę na stałe jest rozstrzygnięciem o charakterze istotnym dla dziecka.

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Podsumowując, matka dziecka nie może samodzielnie podjąć decyzji o wyjeździe dziecka na stałe za granicę. Jeżeli będzie chciała postępować zgodnie z prawem, to taki ewentualny wyjazd będzie musiała uzyskać Pana zgodę.

W braku takiej zgody będzie mogła wystąpić do sądu o wydanie takiego pozwolenia (co jednak nie oznacza z całą pewnością, iż takie pozwolenie uzyska).

Proszę pamiętać, iż w związku z tym, iż rodzice powinni wykonywać władzę rodzicielską wspólnie, mają oni obowiązek uzgadniania między nimi sposobu wychowania dziecka i załatwiania jego spraw.

W braku porozumienia każde z rodziców, choćby nie pozostawali oni w związku małżeńskim, może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu – również i Pan.

See also:  Czy mam prawo wykonać test na ojcostwo?

Jako istotną sprawę rodziny orzecznictwo sądowe uznało między innymi określenie miejsca pobytu dziecka. Art.

95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka.

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Należy stwierdzić, że zgoda na wydanie paszportu jest bezwarunkowa. Zatem nie można określić pod jakimi warunkami wyraża jeden z rodziców zgodę na wyjazd zagraniczny (udzielam zgody na wydanie paszportu tylko na wyjazd wakacyjny).

Inną natomiast kwestią jest decydowanie o miejscu zamieszkania dziecka. Tu rodzic niepozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do decydowania o tej kwestii. W razie braku zgody można wystąpić do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tego problemu.

W wyniku wszczęcia takiego postępowania może dojść do unieważnienia paszportu.

Paszport ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. Po utracie ważności zgoda na wyrobienie nowego jest również potrzebna.

Pamiętać należy, że na podstawie art. 1 ust.

3 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość danej osoby, poświadczającym obywatelstwo polskie oraz uprawniającym obywateli polskich do przekraczania granic między państwami członkowskimi UE. Jednak wydaje się, iż dowodem osobistym w rozumieniu tego przepisu, uprawniającym do przekraczania granic jest tylko tzw. nowy dowód osobisty.

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Uprowadzenie dziecka przez rodzica za granicę

Coraz częściej zdarzają się przypadki uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców za granicę w celu wywiezienia go i dłuższego tam przebywania bez zamiaru powrotu do miejsca jego dotychczasowego pobytu.

Dzieje się tak bezprawnie, bez uzyskania na to zgody drugiego rodzica na tle konfliktu między małżonkami, często różnic kulturowych, a zwłaszcza religijnych.

Jeżeli ten problem dotyczy również Ciebie, sprawdź, co możesz zrobić, aby sprowadzić swoje dziecko do Polski.

Zgoda drugiego rodzica na wyjazd za granicę – konieczny czy nie? 

Na wstępie wyjaśnię, że wyjazd jednego z Was ze wspólnym dzieckiem za granicę wymaga co do zasady zgody Was obojga.

Zgodnie bowiem z orzecznictwem wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, a nawet jedynie w celu spędzenia wakacji zaliczany jest do kategorii spraw istotnych, tj. wymagających takiej zgody.

Co jednak w przypadku, gdy drugi rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie albo został lub została ich pozbawiony lub pozbawiona? Czy wówczas również potrzebujesz zgody drugiego rodzica, by wyjechać z dzieckiem za granicę?

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Jeżeli Sąd w wyroku ograniczającym władzę rodzicielską Twojego byłego partnera zastosował środek zabezpieczający w postaci pozbawienia go współdecydowania np. o miejscu zwykłego pobytu dziecka, to nie będzie on mógł sprzeciwić się zmianie miejsca zwykłego pobytu dziecka w Polsce na miejsce zwykłego pobytu za granicą.

Oznacza to, że jego zgoda nie będzie wymagana w przypadku wywiezienia Waszego dziecka za granicę. Ale jeżeli drugiemu rodzicowi co prawda Sąd ograniczył władzę rodzicielską, ale nie pozbawił go uprawnienia do współdecydowania o miejscu pobytu dziecka, to chcąc wyjechać z dzieckiem za granicę, powinieneś zapytać go o zgodę.

Zgoda nie jest natomiast wymagana w przypadku pozbawienia drugiego rodzica praw rodzicielskich

Powrót dziecka na podstawie przepisów Konwencji Haskiej

Jeżeli Twoje dziecko zostało wywiezione przez drugiego rodzica za granicę bez Twojej zgody, to zastosowanie do takiego przypadku ma tzw. Konwencja Haska z dnia 25 października 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Postępowanie, które zostanie wszczęte na podstawie przepisów powyższej Konwencji, ma na celu przeciwdziałać negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzenia, doprowadzając do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka, tzn. ma zapewnić niezwłoczny powrót dziecka do państwa jego stałego pobytu. Co ważne, Konwencja nie rozstrzyga, przy kim dziecko ma mieć miejsce pobytu i z którym z Was zostanie na stałe

Konwencja Haska nie ma oczywiście zastosowania, jeżeli dziecko zostało uprowadzone lub zatrzymane w obrębie tego samego kraju. 

Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było uznać, że dziecko zostało uprowadzone za granicę?

Zgodnie z postanowieniami Konwencji Haskiej, aby można było uznać, że dziecko zostało uprowadzone za granicę, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. aby móc stosować Konwencję, niezbędne jest, aby oba państwa – to, w którym dziecko miało miejsce pobytu przed zatrzymaniem lub uprowadzeniem oraz to, do którego zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane – były stronami Konwencji;
 2. dziecko nie ukończyło 16. roku życia;
 3. wskutek uprowadzenia lub zatrzymania doszło do naruszenia prawa do opieki, tzn. rodzic dokonał tego bezprawnie, a rodzic wnioskujący o wydanie dziecka skutecznie wykonywał to prawo w chwili uprowadzenia lub zatrzymania.

Kiedy Sąd może nie zarządzić wydania dziecka?

Dziecko bezprawnie uprowadzone lub zatrzymane powinno zostać niezwłocznie wydane, jeżeli od dnia uprowadzenia lub zatrzymania do chwili wpłynięcia wniosku do władzy sądowej lub administracyjnej państwa, w którym znajduje się dziecko, upłynął okres krótszy niż rok.

Rodzic występujący z wnioskiem o wydanie dziecka na podstawie Konwencji haskiej powinien sporządzić wniosek w języku polskim, ale powinien być on również przetłumaczony na język państwa wezwanego.

Niestety musi dokonać tego na swój własny koszt. Tłumaczenia będą wymagały również wszystkie dokumenty dołączone do wniosku.

Taki rodzic jest jednak zwolniony z kosztów sądowych, w których przypominam, że nie mieszczą się koszty wydane na adwokata lub radcę prawnego. 

Wniosek można złożyć za pośrednictwem organu centralnego państwa stałego pobytu dziecka lub bezpośrednio do organu centralnego państwa wezwanego. W Polsce organem właściwym jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Po tym, jak wniosek do niego wpłynie, przekaże on go do organu centralnego państwa, w którym przebywa dziecko (sądu lub organu administracyjnego). Organ ten w ciągu 6 tygodni od złożenia wniosku, powinien wydać decyzję.

Kiedy Sąd może nie zarządzić wydania dziecka?

Jeżeli zostaną zachowane wszystkie przesłanki, organ centralny, w którym przebywa dziecko, powinien nakazać powrót dziecka do państwa jego stałego pobytu. Nie będzie to jednak możliwe w poniższych przypadkach:

 1. rodzic sprzeciwiający się wydaniu dziecka wykaże, że wnioskujący rodzic nie wykonywał prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zaakceptował uprowadzenie;
 2. rodzic sprzeciwiający się wydaniu dziecka wykaże, że istnieje poważne ryzyko, iż powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną;
 3. dziecko sprzeciwia się powrotowi, a osiągnięty przez nie wiek i stopień dojrzałości uzasadnia uwzględnienie jego opinii;
 4. wniosek o wydanie wpłynął do właściwej władzy państwa wezwanego po upływie roku od dnia uprowadzenia, a dziecko przystosowało się już do swego nowego środowiska;
 5. zwrotowi dziecka sprzeciwiają się podstawowe zasady państwa wezwanego dotyczące ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

Obok Konwencji Haskiej mamy jeszcze Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

Rozporządzenie to ma charakter nadrzędny względem Konwencji Haskiej i uzupełnia jej przepisy.

Ma ono jednak zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy zarówno państwo pobytu dziecka bezpośrednio przed jego uprowadzeniem lub zatrzymaniem, jak i państwo, do którego dziecko zostało uprowadzone, jest państwem członkowskim UE.

W przypadku bezprawnego uprowadzenia dziecka lub zatrzymania sądami właściwymi do rozstrzygania o wniosku w sprawie wydania dziecka są sądy państwa, w którym dziecko posiadało pobyt zwykły bezpośrednio przed przemieszczeniem. Sądy państwa członkowskiego, do którego skierowany jest wniosek, są właściwe tylko w wyjątkowych przypadkach.

Podsumowując, sprawy dotyczące wydania dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego przez drugiego rodzica są zawsze skomplikowane. Procedury często przedłużają się, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika procesowego, który posiada doświadczenie w znajomości przepisów krajowego prawa rodzinnego, ale także przepisów prawa międzynarodowego oraz orzecznictwa TSUE i ETPCz.

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Tak, powinniśmy dać zgodę na wyjazd dziecka za granicę, która powinna być sporządzona w formie pisemnej i może się ona przydać w kilku sytuacjach. Zazwyczaj biura podróży sygnalizują o konieczności takiej zgody, ale także, gdy jest to wyjazd organizowany samodzielnie, warto dać opiekunom dziecka taki dokument. 

Co w sytuacji, kiedy dziecko wyjeżdża z jednym z rodziców?

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i każdy z rodziców jest zobowiązany i uprawniony do jej wykonywania.

Zatem możliwe jest, by rodzic wyjeżdżający z dzieckiem samodzielnie, wybrał się bez zgody drugiego z rodziców. Jednakże z uwagi na występowanie tzw.

porwań rodzicielskich  i wrażliwość odpowiednich służb na sytuacje, gdy jedno z rodziców podróżuje z dzieckiem, z ostrożności zalecam przygotowanie zgody.

See also:  Mąż chce zostawić chorą żonę - co robić?

Jak wyglądają formalności związane ze sporządzeniem takich dokumentów?

Warto, by zgoda na wyjazd dziecka była sporządzona w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Poświadczenie podpisu można uzyskać w kancelarii notarialnej.

Mimo że nie jest to czynność notarialna zajmująca dużo czasu proponuję, by uprzednio skontaktować się telefonicznie z notariuszem i ustalić konkretny termin na jej dokonanie. 

Należy zgłosić się do  kancelarii z napisanym, lecz nie podpisanym, dokumentem. Następnie notariusz sprawdzi tożsamość rodzica (należy mieć zatem ze sobą ważny dowód osobisty lub paszport) i poprosi go o złożenie podpisu.

Fakt, że podpis złożono w obecności notariusza, zostanie odnotowany na oddzielnej karcie podpisanej przez notariusza i opatrzonej urzędową pieczęcią notariusza (z godłem), która zostanie połączona z dokumentem.

Ta czynność będzie miała nadany swój niepowtarzalny numer w rejestrze nazywanym Repertorium A notariusza.

Jaki jest koszt sporządzenia dokumentów?

Koszt poświadczenia podpisu pod zgodą to 20 zł plus VAT, razem 24,60 zł.

Jeżeli chcielibyśmy by taki dokument sporządził notariusz, należy liczyć się z dodatkową opłatą, zazwyczaj 200 zł plus VAT, czyli 246 zł.

Jakie konsekwencje może mieć wyjazd dziecka bez stosownych dokumentów?

Wyłącznie paszport dziecka wystarcza do przekroczenia przez nie granicy.

Jednak z uwagi na zdarzające się uprowadzenia dzieci, także uprowadzenia rodzicielskie, pracownicy straży granicznej, a także osoby pracujące na lotniskach są szczególnie wrażliwe na dzieci podróżujące bez rodziców lub z jednym rodzicem. W konsekwencji np. dziadkowie wylatujący z wnukiem na wakacje mogą być narażeni na konieczność złożenia wyjaśnień. 

Czy na terenie UE także obowiązują takie restrykcje?

Tak, pamiętajmy, że choć kontrole na granicach między państwami UE nie są przeprowadzane, to mogą być w szczególnych sytuacjach przywrócone.

Poświadczona notarialnie zgoda rodziców i paszport wystarczą do podróżowania po całym świecie,  czy też istnieją kraje, w których wymagane są dodatkowe dokumenty?

Paszport dziecka i zgoda powinny wystarczyć, jednak dobrą praktyka jest, by przed podróżą skontaktować się z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa (urząd konsularny, ambasada) i potwierdzić jakie dokumenty są potrzebne.

Ile trwają formalności?

Notarialne poświadczenie podpisu pod przygotowaną już zgodą na wyjazd dziecka to czynność, która nie zajmuje wiele czasu, zazwyczaj wszystko udaje się załatwić w przeciągu godziny.

Jeżeli rodzice chcą, aby to notariusz przygotował dokument, zajmie to nieco więcej czasu – najlepiej skontaktować się z notariuszem wcześniej, aby mógł uprzednio przygotować pismo i zgłosić się do kancelarii na umówiony termin złożenia podpisu. 

Dokument będzie potrzebny na granicy, czy także w innych sytuacjach?

Dokument będzie potrzebny na granicy, ale nie jest wykluczone także skorzystanie z niego np. podczas kontroli policyjnej.

Proszę wziąć pod rozwagę przygotowanie dokumentu obejmującego w swej treści nie tylko zgodę na wyjazd dziecka za granicę, ale także przewidującego w przypadku choroby bądź wypadku zgodę na leczenie dziecka i na zabiegi medyczne w okresie pobytu za granicą. 

W jakim języku musi być sporządzona zgoda?

Najlepiej by była sporządzona w języku polskim i w języku kraju, do którego się uda dziecko z opiekunem. Może być także sporządzona w języku polskim i następnie przetłumaczona (po złożeniu podpisów u notariusza, gdyż wtedy tłumaczenie obejmie też klauzulę poświadczeniową) przez tłumacza przysięgłego. 

Czy jeśli w podróży małoletni będzie przekraczał kilka granic, powinien dysponować dokumentem przetłumaczonym na język każdego z tych krajów?

Czasami stosuje się tłumaczenie na język państwa docelowego i na angielski, który stał się w zglobalizowanym świecie językiem wspólnym. Jednak należy pamiętać, że służby graniczne nie mają obowiązku znać języka angielskiego, stąd najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest tłumaczenie dokumentu na języki każdego z krajów, których granice będą przekraczane.

Czy takie oświadczenie ma datę ważności, czy np. wystawione raz dla dziadków może obowiązywać na kilka wyjazdów?

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica. | Kancelaria Adwokacka Monika Mocha

Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Każde dziecko, aż do osiągnięcia 18 roku życia pozostaje pod opieką rodziców, którzy sprawują nad nim pieczę i wykonują przysługującą im władzę rodzicielką. Władza rodzicielska należy do obojga rodziców, jeżeli Sąd ich nie pozbawił jej wykonywania. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, głównym aspektem jest tutaj dobro małoletniego dziecka, które Sąd każdorazowo ocenia indywidualnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.

Wyjazd dziecka za granicę niewątpliwie jest sprawą istotną, o której rodzice powinni decydować wspólnie i w porozumieniu – tu jednakże pojawiają się zazwyczaj liczne problemy i brak porozumienia.

W orzecznictwie podkreśla się, że wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską. Zaznaczyć należy, że dotyczy to rodziców zarówno w związku małżeńskim, rozwiedzionych jak i tych którzy nigdy małżeństwem nie byli!

Drugi rodzic, nie ma obowiązku wyrażenia zgody na wyjazd swojego dziecka i nikt, nie może zmusić go do zmiany decyzji. W takiej sytuacji rodzic musi zwrócić się do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na wyjazd małoletniego.

Zdarza się także, że tożsamy problem nie dotyczy tylko krótkotrwałego wyjazdu dziecka na wakacje, ale ma związek z zamiarem zmiany miejsca zamieszkania – dla przykładu: matka dziecka rozwija swoją firmę i ma możliwość wyjazdu do Anglii gdzie będzie uzyskiwała znacznie wyższe dochody niż w Polsce, jednocześnie posiada dziecko z nieformalnego związku z mężczyzna, który mieszka w Polsce i ma prawidłowe relacje z dzieckiem. Matka w takiej sytuacji chce wyjechać na stałe za granicę wraz z córką, ale brak jest zgody na wyjazd ojca dziecka.

By móc wyjechać z dzieckiem, matka w tym przypadku potrzebuje bezwzględnie zgody ojca, gdyby ten – zgody nie wyraził, wówczas jak wskazałam wyżej, musi wnieść sprawę do Sądu. Należy pamiętać jednak, że w ocenie wielu sądów, kwestie materialne dla wychowania dziecka nie są najważniejsze.

Najważniejsza jest dobra opieka wychowawcza i pozytywne więzi emocjonalne z obojgiem rodziców.

Każde dziecko potrzebuje przede wszystkim miłości od rodziców, wobec czego wyjazd za granicę kosztem utraty relacji z jednym z rodziców byłby dla dziecka zbyt dużą szkodą mimo polepszenia warunków bytowych.

Jak wskazano, każdy przypadek będzie oceniany przez Sąd indywidualnie i z najwyższą starannością, jednakże dla Sądu najważniejsze jest dziecko i jego potrzeby, nawet kosztem ambicji rodziców ????

Potwierdził to Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 10 listopada 1971 r., w sprawie o sygn.

III CZP 69/71 – „Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka” .

Wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę składamy do Sądu rodzinnego (sąd rejonowy wydział rodzinny i opiekuńczy) właściwy względem miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Jednocześnie należy pamiętać o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 100,00 złotych.

Czy drugi rodzic mojego dziecka może powstrzymać nas przed wyjazdem za granicę? | IMD Solicitors

Wysłane przez Craig Walker Opublikowany w Prawo rodzinne, Sprawy rozwodowe Wyjazd dziecka za granicę a zgoda drugiego rodzica

Jedną z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi mogą się zetknąć rozwodzące się pary, jest sytuacja, w której jeden z rodziców chce przeprowadzić się za granicę. Z wielu powodów jedna z rozwodzących się stron lub ubiegających się o separację może potrzebować zmiany miejsca zamieszkania, niezależnie od tego, czy powodem jest praca, czy też chęć zamieszkania bliżej rodziny. Bez względu na powody, ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje prawne takiej decyzji i kroki, które należy podjąć, aby uniknąć jeszcze większych trudności w dalszej części procesu. Rozumiemy, że możesz chcieć lub potrzebować rozpocząć nowe życie w innym kraju ze swoimi dziećmi, ale kiedy masz dzieci z partnerem, z którym się rozstajesz, ma on/ona pewne prawa i możesz potrzebować współpracy ze strony partnera.

Nasz zespół regularnie współpracuje z rozwodzącymi się rodzicami, gdy jedna ze stron chce przenieść się za granicę.

Pomożemy Ci dojść do wzajemnie akceptowalnego rozwiązania lub, w razie potrzeby, będziemy reprezentować Twoje interesy w postępowaniu sądowym.

Takie przypadki mogą być trudne, dlatego zawsze radzimy zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej w konkretnych okolicznościach. W tym artykule przyjrzymy się, co możesz zrobić, jeśli chcesz przenieść się z dzieckiem za granicę.

Czy potrzebuję pozwolenia od mojego byłego małżonka/partnera na wyjazd za granicę z naszym dzieckiem?  

Jeśli chcesz przenieść się za granicę z dzieckiem, będziesz potrzebować zgody drugiego rodzica dziecka lub nakazu sądowego.

Co mogę zrobić, jeśli chcę wyjechać za granicę z moim dzieckiem i a partner się nie zgadza? 

Masz do wyboru kilka opcji porozumienia z byłym partnerem. Pomożemy przeprowadzić Cię przez każdy etap.

See also:  Kiedy można starać się o uznanie dziecka?

Bezpośrednie dyskusje

Zawsze zalecamy zasięgnięcie porady prawnej przed bezpośrednią dyskusją na temat wywiezienia dziecka za granicę. Chociaż możesz czuć, że możesz omówić ten temat w uczciwy i praktyczny sposób, chcesz mieć pewność, że przedstawisz swoją sprawę w możliwie najlepszy sposób.

Podczas mediacji neutralna strona trzecia, zwana mediatorem, pomoże w prowadzeniu rozmów między Tobą a drugim rodzicem Twojego dziecka. Obu stronom stworzy to szansę omówienia swoich obaw i pomoże Ci znaleźć rozwiązanie.

Dyskusje między prawnikami

Jeśli uważasz, że nie możesz omówić sprawy z drugim rodzicem, możemy pomóc Ci osiągnąć porozumienie, rozmawiając w Twoim imieniu z prawnikami drugiej strony.

Możemy komunikować się z nimi listownie lub umawiać się na spotkania w celu przepracowania dowolnych spraw.

Jeśli nie jesteś w stanie dojść do porozumienia, a mimo to chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę, może okazać się konieczne wszczęcie postępowania sądowego.

Jak adwokat może mi pomóc?

Większość naszych klientów zgłasza się do nas, gdy chcą wyjechać ze swoim dzieckiem za granicę, ponieważ nie mogą dojść do porozumienia z drugim rodzicem swojego dziecka.

Dojście do takiego porozumienia może być trudne, ponieważ zasadniczo są tylko dwie możliwości: wyprowadzić się za granicę lub zostać.

Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia, konieczne może okazać się postępowanie sądowe.

Czy mogę po prostu zabrać dziecko za granicę? 

Jeśli zabierzesz dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica lub nakazu sądowego, uważa się to za uprowadzenie dziecka.

Uprowadzenie dziecka może skutkować postępowaniem sądowym zarówno w Wielkiej Brytanii, jak iw kraju, do którego dziecko zostało zabrane, aby zapewnić jego bezpieczny powrót do Wielkiej Brytanii. Takie działanie może również skutkować wszczęciem postępowania karnego przeciwko Tobie, dlatego ważne jest, aby uzyskać niezbędne zezwolenia przed zabraniem dziecka za granicę.

Jak zadecyduje Sąd?

Jeśli chcesz wyjechać z dzieckiem za granicę, koniecznie zastanów się, jak Sąd może rozpatrzyć Twoją skargę. Najważniejszym czynnikiem dla Sądów w tych sprawach jest dobro dziecka. Czy wyjazd za granicę leży w najlepszym interesie dziecka? Pomożemy Ci przedstawić dowody na poparcie Twojej sprawy.

Skontaktuj się z IMD Solicitors Międzynarodowymi Prawnikami Rodzinnymi

Zawsze pożądane jest, aby rodzice doszli do porozumienia w sprawie ustaleń dotyczących ich dzieci, takich jak miejsce zamieszkania dzieci, z kim powinni spędzać czas, kontakt wakacyjny i zabranie dziecka za granicę, czasowo lub na stałe.

Nasi doświadczeni prawnicy z Wielkiej Brytanii mogą doradzić Ci najlepsze możliwe rozwiązania dla Ciebie i Twojej rodziny.

Aby uzyskać specjalistyczną poradę, zadzwoń do nas już dziś pod numer 0330 107 0107 lub wypełnij nasz formularz zapytania, a my niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.

Powyższy artykuł zawiera jedynie podstawowe informacje i nie stanowi profesjonalnej lub prawnej porady. Prosimy mieć również na uwadze, że zasady prawne, o których mowa w artykule, mogły ulec zmianie od czasu jego publikacji.

Wyjazd dziecka za granicę – czy potrzebna zgoda drugiego rodzica?

Co do zasady oboje rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej nad niepełnoletnim dzieckiem. W takiej sytuacji, jeśli jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem za granicę, musi posiadać zgodę drugiego rodzica.

W sytuacji skonfliktowania rodziców, warto postarać się, aby oświadczenie o zgodzie na wyjazd podpisane zostało przed notariuszem.

Pozwoli to w przyszłości uniknąć wszelkich, ewentualnych wątpliwości czy zgoda została wydana w sposób prawidłowy.

W sytuacji braku uzyskania takiej zgody, konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego o uzyskanie pozwolenia na wyjazd. Prawomocne orzeczenie sądowe w tym zakresie, zastępuje zgodę drugiego rodzica.

Często rodzice zastanawiają się co w sytuacji, jeśli jednemu rodzicowi powierzona została władza rodzicielska z ograniczeniem drugiego rodzica do określonych spraw dziecka. W takiej sytuacji należy dokładnie zapoznać się w zapisami sądu w tym konkretnym przypadku. Najczęściej sądy stosują następujący zapis

,,(…) powierzyć władzę rodzicielską Wnioskodawczyni Annie Kowalskiej, ograniczając uprawnienia Uczestnika Postępowania Jana Kowalskiego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka”.

W takiej sytuacji mimo faktu, że rodzic ma ograniczone prawa, jest osobą decyzyjną w sprawie wyjazdu dziecka za granicę, albowiem do istotnych spraw dziecka – zgodnie z powszechną linią orzeczniczą –  oprócz m.in. decydowania w zakresie wyboru szkoły czy podejmowanego leczenia, zalicza się również wyjazd dziecka za granicę. (przykład orzeczenia sądowego w tym zakresie:

Postanowienie Sądu Najwyższego  z dn. 6 marca 1985 r., sygnatura akt: III CRN 19/85).

W sytuacji jeśli w orzeczeniu sądu będą konkretne, zamknięte wyszczególnienia i nie będzie tam zawarta kwestia wyjazdu za granicę, to można opowiadać się za twierdzeniem że rodzic, któremu powierzona została władza rodzicielska, może samodzielnie decydować o wyjeździe małoletniego za granicę.

Sprawa jest natomiast prosta w sytuacji jeśli rodzic został sądownie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Osoba pozbawiona władzy rodzicielskiej nie ma prawa decydowania o sprawach dziecka (na marginesie warto jednak dodać, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest sytuacją trwałą – pozbawienie władzy rodzicielskiej może być w każdej chwili przywrócone sądownie, jeśli usunięte zostaną przesłanki, na mocy których rodzic został tej władzy rodzicielskiej pozbawiony.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Adwokat Patrycja Pietryka

Europejski portal e-sprawiedliwość – Legalne wywiezienie dziecka za granicę

Co do zasady nie wymaga się zgody drugiego z rodziców na czasowy wyjazd dziecka za granicę.

Jeżeli rodzice sprawują władzę rodzicielską wspólnie, każde z nich może wyjechać z dzieckiem bez zgody drugiego z rodziców.

Jeżeli wyjątkowo jeden tylko jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską, zgoda drugiego z rodziców na wyjazd dziecka, wyrażona wyraźnie albo w sposób milczący, nie jest wymagana.

To z rodziców, które jest pozbawione władzy rodzicielskiej, może, w ramach wykonywania swojego prawa do odwiedzania dziecka i zabierania go do siebie, bez zgody drugiego rodzica wyjechać z dzieckiem na pewien czas za granicę.

Zgody drugiego z rodziców nie wymaga również krótkotrwały wyjazd z dzieckiem za granicę (np. na zakupy) ani na dłuższy czas (np.

na wakacje), pod warunkiem, że taki wyjazd odbywa się w ramach wykonywania prawa do odwiedzania dziecka i zabierania go do siebie.

Obowiązujące wymogi prawne dotyczące dokumentów tożsamości lub innych dokumentów niezbędnych do wyjazdu dziecka na czas określony są różne w zależności od państwa, do którego dziecko ma przyjechać.

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Wyjazd dziecka na stałe lub na czas określony z ważnych powodów (np. w celu podjęcia leczenia poważnej choroby) zawsze wymaga zgody obojga rodziców, o ile sprawują oni władzę rodzicielską wspólnie.

Zmianę domicylu lub miejsca zwykłego pobytu na zagraniczny poczytuje się za wyjazd dziecka na stałe, co wymaga zgody obojga rodziców. Jeżeli tylko jedno z rodziców sprawuje władzę rodzicielską, zgoda drugiego nie jest wymagana.

Na żądanie drugiego z rodziców można jednak umożliwić mu wykonywanie jego prawa do odwiedzania dziecka.

Ze względów dowodowych zgoda rodziców wymaga zachowania formy pisemnej. Dokument taki mogą sporządzić sami rodzice. Na żądanie państwa przyjmującego rodzice mogą wystąpić do sądu o nadanie ich zgodom formy utrwalonej.

3 W jaki sposób można zgodnie z prawem wywieźć dziecko do innego państwa, jeżeli drugi rodzic nie udziela zgody na wywiezienie dziecka do innego państwa, mimo że jest to konieczne?

Jeżeli jedno z rodziców odmawia zgody na wyjazd dziecka do innego państwa, konieczne jest wystąpienie do sądu rodzinnego o wydanie zezwolenia na pobyt zagraniczny dziecka.

4 Czy do tymczasowego wywiezienia dziecka (np. na wakacje, w celach związanych z opieką medyczną itd.) oraz wywiezienia dziecka na stałe takie mają zastosowanie te same zasady? Jeżeli dotyczy, proszę przedstawić właściwe formularze zgody

Jak wskazano w sekcjach 1–3, wymogi prawne są zróżnicowane w zależności od tego, czy chodzi o wyjazd dziecka na czas określony, czy na pobyt stały.

Wyjazd dziecka na czas określony za granicę bez opieki rodziców każdorazowo wymaga zezwolenia na opuszczenie kraju (dokumentu, w którym jedno z rodziców zezwala na wyjazd swojego małoletniego dziecka z terytorium Luksemburga).

Stosowny formularz zezwolenia można uzyskać w urzędzie gminy. Większość urzędów pobiera opłaty za udostępnienie takiego formularza na pokrycie kosztów administracyjnych. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od urzędu gminy.

Choć skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, wiele organów innych państw wymaga jego przedłożenia pod rygorem niewpuszczenia dziecka na swoje terytorium.

Jeżeli dziecku towarzyszy tylko jedno z rodziców, zaleca się uzyskanie zgody drugiego z rodziców, gdyż niektóre państwa przedstawienia takiej zgody żądają.

Linki

http://www.legilux.lu/ https://justice.public.lu/fr.html

Leave a Reply

Your email address will not be published.