Wymeldowanie byłego męża i korespondencja do niego

Wymeldowanie byłego męża i korespondencja do niego

Adwokat radzi, żebym wymieniła w domu zamki i żeby córka dała mężowi wypowiedzenie umowy użyczenia oraz skierowała sprawę do eksmisji.Powyższe oznacza, że w sprawie o eksmisję sąd będzie musiał orzec czy byłemu mężowi należy się lokal socjalny, który co do zasady przysługuje m.in. kobietom w ciąży,małoletnim, niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionym oraz sprawującym nad taką .Wzór wniosku małżonka o nakazanie wypłacenia mu wynagrodzenia za prace drugiego małżonka.. Nadanie, zmiana numeru porządkowego nieruchomości- wniosek.. Ostatnio wyslal mi przedsadowne wezwanie do zaplaty za czynsz, wode,gaz,prad itp.Gotowe wzory pism.. Dziękuję za wypowiedzi, także te troszczące się o byłego męża.. Chciałbym uzyskać poradę prawną dotyczącą eksmisji byłego męża mojej mamy a jednocześnie mojego ojca, który nadal z nią mieszka.. Niezależnie od tego w jakiej formie rozpocznie się sprawa o eksmisję, najważniejszą kwestią jest, aby nie zlekceważyć otrzymanej korespondencji, co pozwoli we właściwym czasie podjąć działania, które mogą uchronić przed utratą dachu nad głową.Jak postępować po otrzymaniu pozwu o eksmisję?. Konieczne będą zeznania świadków obciążające męża lub dowody na .Re: Eksmisja byłego małżonka z mieszkania.. Pismo pewnie nie zrobi na nim żadnego wrażenia..

Oto treść wyroku 1.. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości – prośba.. Mam pytanie .. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych.. Wzory pozwów i wniosków.Orzeczenie eksmisji byłego współmałżonka w wyroku z reguły jest jednoznaczne z ustaleniem, że rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił z jego wyłącznej winy..

Uzyskałam pełnomocnictwo od męża i przepisałam dom na pełnoletnią córkę.. W takiej sytuacji pomocny będzie art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków..

Nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z osób i rzeczyW pozwie o eksmisję wnioskowałam o orzeczenie eksmisji byłego męża, a także o odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez męża z mojej nieruchomości.. pobierz >> Wniosek o eksmisję w trakcie trwania rozwodu i po rozwodzie.. wniosek, wzór, zapłata, załącznik.Wzór pozwu o eksmisję : Kraków, dnia ..

Do Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział Cywilny Powód : Jan Kowalski zam.. Proszę o informację, jaką mam szansę załatwić tę sprawę?Witam proszę o pomoc, moja Mama jest właścicielką mieszkania złożyła wniosek do sądu o eksmisję byłego męża – ze względu na Jego naganne zachowanie, awantury, brak uiszczania opłat itd..

Sąd może, orzekając o eksmisji wyznaczyć termin do jej spełnienia, tj. wskazać termin, w którym małżonek powinien opuścić wspólne mieszkanie.POZEW O EKSMISJĘ.. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o eksmisję jest sąd rejonowy dla miejsca zamieszkania pozwanego (wydział cywilny).

Eksmisja z mieszkania byłego małżonka Chciałabym eksmitować byłego męża (alkoholika) z mieszkania, którego jestem jedynym właścicielem.. Po rozwodzie oraz w trakcie trwania małżeństwa również możliwe jest żądanie eksmisji małżonka ze wspólnie zajmowanego lokalu..

Z dniem 27 wrzesnia wyrzucił mnie juz teraz były mąż z domu z dniem 10 lutego 2010 roku jestem po rozwodzie maz wymienił zamki do drzwi domu którym głównym włąscicielem jestem ja a on współwłascicielem jestem tam zameldowana na stałe i utrudnia mi dostęp do domu z dniem 31 marca 2010 roku zgłosiłam to na tutejszy .Wzór pozwu o eksmisję 2 Wzór umowy przygotowała Kancelaria Prawnicza Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy Pozwany pomimo wezwania, nie uiścił zaległego czynszu.. Jest on natomiast osobą nadużywającą alkoholu i bardzo często wszczyna w .WNIOSEK o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu .. wnoszę o przeprowadzenie eksmisji zgodnie z treścią załączonego tytułu wykonawczego..

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Małżonek może domagać się eksmisji drugiego małżonka lub byłego małżonka w różnych trybach postępowania, w zależności przyczyn żądania eksmisji, rodzaju tytułu prawnego do mieszkania (najem, użyczenie, prawo własności, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego) jak i w zależności od tego, czy prawo do mieszkania wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

Wzór pisma procesowego Wniosek o zobowiązanie do opuszczenia mieszkania w trybie art.11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, znajduje się pod artykułem..

Przed podjęciem decyzji o pobraniu wzoru pisma procesowego zapraszam do zapoznania się z przykładowym wzorem, który znajduje się w zakładce: O SERWISIE Celem niniejszego artykułu jest omówienie wniosku o eksmisję .Jestem po rozwodzie.. Mam już wyrok z klauzulą wykonalności.. § eksmisja (odpowiedzi: 25) Witam ojciec rozwiodl sie z matula i razem mieszkamy w mieszkaniu ..

Małżonek Pani X wybudował na tej działce warsztat samochodowy i prowadził własną .Osoby doświadczające przemocy domowej ze strony innej osoby wspólnie zajmującej mieszkanie mogą ubiegać się o eksmisję sprawcy rozumianą jako nakaz opuszczenia zajmowanego lokalu..

Są dwa tryby postępowania przy staraniu się o eksmisję i zależą od sytuacji osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzine i to osoba pokrzywdzona decyduje, w jakim trybie chce swych praw dochodzić.Może to być np. agresja byłego męża, jego alkoholizm, szczególnie trudny we współżyciu charakter.. Działając zgodnie z dyspozycją art.

8 ust 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dniaWygrałam sprawę o eksmisję byłego męża alkoholika.. Oboje małżonkowie są zameldowani w ww.. Dzięki.. Pozwy cywilne, rodzinne, pracownicze.. Pozwy – serwis poradniczy o pozwach..

Dodatkowo pozwany nie odbiera telefonów od powoda, nie odpisuje na przesłaną przez powoda korespondencję, jak również nie otwiera drzwi od przedmiotowego lokalu.Orzeczenie eksmisji jednego z byłych małżonków w wyroku rozwodowym załatwia tak naprawdę całą sprawę..

Pytanie: W trakcie trwania związku małżeńskiego z Panem Y, Pani X otrzymała od rodziców działkę i dom w formie darowizny, z wyraźnym wskazaniem, że obdarowanym jest tylko Pani X.. Co do pierwszego żądania sąd nie miał wątpliwości – wydałwyrok nakazujący opuszczenie niechcianemu lokatorowi, natomiast drugi wniosek oddalił jako nie mający zasadności.

jedyne co, to pismo do męża z wezwaniem do wykonania wyroku sądu, jeśli nie to wniosek o eksmisję 03-03-2009, 17:05 marysia53.. Sąd nakazuje pozwanemu opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego i wydanie go powódce w stanie wolnym od osób i rzeczy.Eksmisja byłego męża z mieszkania – napisał w Sprawy rodzinne: Witam!. Były mąż jest na rencie i mieszka dotąd z nami..

Wniosek o wymeldowanie .. Początkujący .. Dom, w którym mieszkamy, moja mama darowała aktem notarialnym mi i mojemu byłemu mężowi.. terminowi, należy wystąpić do sądu z powództwem o nakazanie opuszczenia lokalu (pozew o eksmisję).. Kraków ul.Królewiecka 12/1 Wartość przedmiotu sporu 50.000 zł POZEW O EKSMISJĘ wnoszę o: 1..

Mieszkanie w bloku jest w pełni własnością mojej mamy i ojciec nie rości do niego żadnych praw.. Kraków ul.Królewiecka 12/3 Pozwany: Jan Nowak zam.. Wzory pozwów.. Występując do sądu z wnioskiem o wydanie nakazu eksmisji, trzeba ten powód jasno określić, gdyż sąd musi mieć podstawy – jakieś uzasadnienie swojej decyzji.. Przez .Rozwód i ustanie małżeństwa..

Wnoszę o: 1.. Sąd może orzec eksmisję byłego małżonka jedynie w przypadkach wyjątkowych.. Właściciel – wynajmujący lokal najemcy, który od kilku miesięcy zalega z zapłatą czynszu -ma prawo żądać od niego opuszczenia i opróżnienia lokalu wraz ze wszystkimi rzeczami (eksmisja).

Właścicielowi lokalu (lub prawa spółdzielczego) przysługuje powództwo o opróżnienie lokalu – jeśli zajmująca go osoba czyni to bezprawnie.. Rażąco naganne postępowanie uniemożliwiające wspólne zamieszkiwanie może przejawiać się m.in .Eksmisję byłego małżonka sąd może orzec wyroku rozwodowym.. Wniosek do Sądu Rejonowego – Wydział Cywilny o .

Następnie, w przypadku uchybienia przez Pani byłego męża ww.. Nakazanie pozwanemu, aby opuścił i opróżnił z osób i rzeczy reprezentujących jego prawa .. b) określona ustawą o ochronie praw lokatorów – współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, byłego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.. Były mąż nie ma pracy i jej nie szuka, korzysta z prądu, gazu, nie partycypuje w żadnych kosztach, nie wykazuje żadnej chęci zmian.. Należy jednak pamięta..

Obowiązek meldunkowy – wszystko, co musisz wiedzieć

Obow­iązek mel­dunkowy — na czym pole­ga, co to jest, kogo i czy obow­iązu­je, jak go dopełnić i jakie są kon­sek­wenc­je braku zameldowania?

#1 Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obow­iązek mel­dunkowy (relikt PRL) wciąż ist­nieje. Były plany, aby go znieść, ale się rozmyślono. W efek­cie każdy ma obowiązek:

 1. zamel­dować się w miejs­cu poby­tu stałego lub czasowego;
 2. wymel­dować się z miejs­ca poby­tu stałego lub czasowego;
 3. zgłosić wyjazd poza granice RP oraz powrót z wyjaz­du poza granice RP, z uwzględ­nie­niem art. 36.

Od razu krótkie wyjaśnienie:

 • pobyt stały to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem z zami­arem stałego przebywania;
 • pobyt cza­sowy to mieszkanie w danej miejs­cowoś­ci pod określonym adresem bez zami­aru stałego przebywania;
 • równocześnie możesz mieć po 1 poby­cie stałym i czasowym.

Przykład 1: Mieszkasz w rodzin­nej miejs­cowoś­ci X, a na stu­dia wyjeżdżasz do miejs­cowoś­ci Y, ale nie masz zami­aru później mieszkać w Y, więc pobyt stały masz w X, a pobyt cza­sowy w Y.

Przykład 2: Wyjeżdżasz z domu rodzin­nego A i nie zamierza­sz wracać do A, a zostać już w B, to pobyt stały masz w B, a cza­sowego nigdzie.

#2 Jak się zameldować?

Wchodzą tutaj w grę dwie opcje:

 1. możesz złożyć wniosek na for­mu­la­rzu papierowym, przed­staw­ia­jąc do wglą­du dowód oso­bisty lub pasz­port w organie gminy, albo
 2. zde­cy­du­jesz się na wer­sję online i złożysz doku­ment elek­tron­iczny, np. przez plat­for­mę ePUAP.
 1. potwierdze­nie poby­tu w lokalu, doko­nane przez właś­ci­ciela lub inny pod­miot dys­ponu­ją­cy tytułem prawnym do lokalu (np. najem­cę), oraz
 2. doku­ment potwierdza­ją­cy tytuł prawny do lokalu tego właś­ci­ciela lub pod­mio­tu, w tym: umowa cywilno­praw­na (np. umowa naj­mu), odpis z księ­gi wieczys­tej albo wyciąg z dzi­ałów I i II księ­gi wieczys­tej, decyz­ja admin­is­tra­cyj­na lub orzecze­nie sądu.
See also:  Dom kupiony przez męża za wspólne pieniądze, co należy się żonie?

Jako Najem­ca np. poko­ju w mieszka­niu na pod­staw­ie umowy naj­mu samodziel­nie możesz się zamel­dować! Umowa naj­mu, jaką dys­ponu­jesz, jest tytułem prawnym do lokalu. Nie potrze­bu­jesz zgody oso­by, która wyna­jęła Ci lokal. Przy umowie na czas określony wchodzi w grę zamel­dowanie na pobyt cza­sowy, przy umowie na cza nieokreślony — na pobyt stały.

Obow­iązku mel­dunkowego należy dopełnić najpóźniej w 30. dniu poby­tu w dane miejsce. Wyjątek: gdy pobyt cza­sowy trwa do 3 miesię­cy, to nie podle­gasz obow­iązkowi meldunkowemu.

Zamel­dowanie służy wyłącznie celom ewiden­cyjnym i ma na celu potwierdze­nie fak­tu poby­tu oso­by w miejs­cu, w którym się zamel­dowała, a nie przesądza o włas­noś­ci danego miejsca.

#3 Jak się wymeldować?

Przede wszys­tkim, mel­du­jąc się w nowym miejs­cu na pobyt cza­sowy następu­je wymel­dowanie z poprzed­niego miejs­ca poby­tu cza­sowe. Ana­log­icznie jest z pobytem stałym (w końcu może­my mieć tylko jeden pobyt stały i cza­sowy równocześnie).

Jeśli upłynął ter­min zamel­dowa­nia na pobyt cza­sowy, to także nie musimy już nic robić.

Pozosta­je sytu­ac­ja, kiedy opuszcza­my miejsce poby­tu cza­sowego przed upły­wem ter­minu, albo poby­tu stałego, nie mel­du­jąc się w innym miejs­cu. Wtedy należy w sposób podob­ny, jak przy zamel­dowa­niu, zgłosić to organowi gminy.

#4 O co chodzi ze zgłoszeniem wyjazdu za granicę?

Przepisy nakłada­ją obow­iązek zgłoszenia wyjaz­du za granicę na stały pobyt (lub cza­sowy trwa­ją­cy pon­ad 6 miesię­cy).

 1. Zgłasza­jąc zami­ar wyjaz­du na pobyt stały, zosta­je­my wymel­dowani z miejs­ca poby­tu stałego i czasowego.
 2. Zgłasza­jąc zami­ar cza­sowy, musimy poin­for­mować o dacie wyjaz­du i dacie powrotu.

Tak właś­ci­wie to nie ma sankcji. Kary za niedopełnie­nie obow­iązku mel­dunkowego nie ma. Do wyro­bi­enia dowodu oso­bis­tego adres zamel­dowa­nia też nie jest wymagany.

#6 To po mi meldunek?

Wbrew pozorom warto o nim pamiętać.

 1. Do Powia­towego Urzę­du Pra­cy rejestru­je się na pod­staw­ie adresu zamel­dowa­nia, a więc brak mel­dunku (nawet cza­sowego) w miejs­cu zamieszka­nia uniemożli­wia sko­rzys­tanie z najbliższego PUP. W grę wchodzi wtedy tylko PUP w miejs­cu zamel­dowa­nia i na wszys­tkie spotkanie trze­ba jeźdz­ić do mias­ta, gdzie jest się zameldowanym.
 2. Powia­towy Rzecznik Kon­sumen­tów for­mal­nie poma­ga osobom zamieszkałym na tere­nie jego dzi­ała­nia. W prak­tyce (w dużych mias­tach) odmaw­ia osobom nieza­mel­dowanym w “jego obszarze”. Braku­je mu cza­su, więc wprowadza ograniczenia…
 3. Przy rekru­tacji dzieci do przed­szkoli i szkół, zamel­dowanie w danej gminie jest częs­to dodatkowo punktowane.
 4. Przy wyb­o­rach samorzą­dowych zamel­dowanie jest niezbędne do móc wziąć udzi­ał w głosowa­niu, a tym samym, by móc pełnić m.in. funkcję męża zaufania.

Właś­ci­ciel ma pra­wo doma­gać się wymel­dowa­nia oso­by, która opuś­ciła miejsce poby­tu, a nie dopełniła obow­iązku wymel­dowa­nia się. Skła­da w tym celu wniosek do wójta/ burmistrza/ prezy­den­ta mias­ta. We wniosku należy udowod­nić, że oso­ba opuś­ciła miejsce poby­tu stałego, tzn. nie ma już zami­aru prze­by­wa­nia w tej nieruchomości.

Słowo końcowe

Obow­iązek mel­dunkowy jak widać wciąż obow­iązu­je, ale sankcji brak, stąd wielu go lekce­waży. Cza­sem jed­nak bard­zo się przy­da­je, więc warto o nim pamiętać.

Poz­draw­iam
Ania Maciąg

Wymeldowanie byłego męża i korespondencja do niego

Ile trwa wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania?

Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!

W jednym z poprzednich materiałów wideo (jak wymeldować najemcę z mieszkania) mówiłem o tym, że do przymusowego wymeldowania byłego najemcy z mieszkania konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

 1. złożenie wniosku o wymeldowanie przez osobę uprawnioną do złożenia takiego wniosku (taką osobą jest w szczególności właściciel mieszkania);
 2. przeprowadzenie pełnego postępowania administracyjnego w tej sprawie, w trakcie którego urzędnik ustali, czy powinno się wymeldować byłego najemcę z mieszkania,

A to czy dana osoba powinna zostać wymeldowana zgodnie z żądaniem właściciela mieszkania, to nie zawsze jest sprawa do końca oczywista (dotyczy to zwłaszcza konfliktów rodzinnych, zwłaszcza tych prowadzonych na gruncie spraw rozwodowych lub spadkowych).

Zadaliście mi wiele pytań dotyczących przebiegu takiej procedury, ale najwięcej dotyczyło jednej kwestii: ile czasu będzie trwało wymeldowanie byłego najemcy z mojego mieszkania? I to jest bardzo dobre pytanie!

Ile powinno trwać wymeldowanie byłego lokatora?

Wymeldowanie lokatora z mieszkania powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania powinno być załatwione bez zbędnej zwłoki. Dotyczy to zresztą każdego postępowania administracyjnego, nie tylko tego w sprawie o wymeldowanie. Taka tajemnicza zasada wynika z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

[ … ]

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.[ … ]

W pewnym uproszczeniu możemy przyjąć, że chodzi o to, że postępowanie administracyjne cały czas powinno być w toku. Postępowanie w sprawie wymeldowania z mieszkania cały czas powinno coś się w nim dziać, urzędnicy nie powinni pozostawać bezczynni.

Oczywiście nie oznacza to tego, że urzędnik musi cały czas musi robić coś w Twojej konkretnej sprawie.

Istnieją przecież naturalne okresy, w których takie działanie nie jest możliwe do podjęcia przez urzędnika – Takim okresem jest na przykład oczekiwanie podjęcie pewnych czynności przez inną osobę biorącą udział w postępowaniu (w przypadku postępowania o wymeldowanie może to dotyczyć na zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej do innego urzędu i oczekiwaniem na odpowiedź).

Wymeldowanie z mieszkania bez zbędnej zwłoki, czyli w 2 miesiące?

Zasada załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki to tylko zasada. I to zasada bardzo ogólna. Dlatego przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego wyznaczają też pewne bardziej konkretne terminy załatwiania spraw.

Zasadą jest, że każda sprawa powinna być załatwiona w terminie 1 miesiąca. A jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana, to powinna ona zostać załatwiona w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego.

W tym momencie możesz sobie zadawać następujące pytanie: jaka jest szansa za zamknięcie postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wymeldowanie? Odpowiedź na takie pytanie zależy od dwóch rzeczy:

 1. od tego czy uda się ustalić aktualny adres najemcy;
 2. czy najemca będzie protestował przeciwko wymeldowaniu.

Nie wiesz gdzie przebywa były najemca? Zapomnij o 2 miesiącach!

Zacznijmy od pierwszej kwestii. Wbrew pozorom brak wiedzy na temat tego gdzie aktualnie przebywa były najemca jest potężnym utrudnieniem w prowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z mieszkania.

Mogłoby się wydawać, że jest całkowicie inaczej. No bo przecież skoro najemcy nie ma w mieszkaniu, to powinien być wymeldowany. A nikogo nie powinno interesować, gdzie tak naprawdę ten były najemca się znajduje.

Były najemca jest stroną postępowania administracyjnego o wymeldowanie

Z perspektywy właściciela mieszkania jest to założenie jak najbardziej racjonalne. Ale niestety (przynajmniej z punktu widzenia właściciela mieszkania), przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nakazują aby urzędnicy zapewnili uczestnictwo w tym postępowaniu wszystkim stronom tego postępowania.

A to oznacza, że osobie której dotyczy wniosek o zameldowanie urzędnicy muszą stworzyć przynajmniej potencjalną możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i przedstawienia swoich racji co do zasadności złożonego wniosku o wymeldowanie. Potencjalną, bo to czy były najemca mieszkania skorzysta z tego prawa to już jego swobodna decyzja. Musi mieć jednak zapewnioną taką możliwość.

Ile trwa ustalenie adresu byłego najemcy? Kto i jak to robi w trakcie postępowania o wymeldowanie z mieszkania?

Jeżeli nie znasz aktualnego adresu, pod którym przebywa były najemca to rozpoczynają się problemy. Urzędnicy będę musieli ustalić gdzie przebywa były najemca Twojego mieszkania.

Wymeldowanie byłego męża i korespondencja do niegoMogą to zrobić poprzez próbę skontaktowania się z nim poprzez członków rodziny zamieszkałych w jego byłych miejscach zameldowania. I często jest to skuteczne, ale trwa.

W najgorszej sytuacji jako właściciel mieszkania znajdziesz się jednak kiedy konieczne będzie wyznaczenie kuratora dla Twojego byłego najemcy jako dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. A to trwa, bo kuratora wyznacza sąd.

A potem kurator będzie podejmował czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu osoby objętej wnioskiem o wymeldowanie. A to trwa. Ostatecznie, to kurator weźmie udział w postępowaniu w imieniu Twojego byłego najemcy, ale to znowu trwa.

Jak były lokator może zachowywać się w postępowaniu w sprawie o wymeldowanie

W tym momencie przejdźmy do drugiej kwestii. Jeżeli najemca już weźmie udział w postępowaniu, to może postąpić na trzy sposoby. Dwa pierwsze są dla właściciela mieszkania korzystne, a trzecie może oznaczać poważne problemy.

Były lokator może pomóc albo przynajmniej nie przeszkadzać

Po pierwsze, może przyznać, że nie przebywa już na stałe mieszkaniu, z którego korzystał kiedyś na podstawie umowy najmu. To jest zachowanie bardzo korzystne dla właściciela mieszkania. Umożliwia wydanie decyzji administracyjnej, której treść nie będzie budziła jakichkolwiek wątpliwości.

Po drugie, były najemca może nie robić nic – w szczególności nie odpowiadać na korespondencję kierowaną do niego z urzędu miasta lub gminy. Z punktu widzenia właściciela mieszkania takie zachowanie jest nadal dosyć korzystne.

Urzędnicy powinni uznać w takiej sytuacji, że wniosek o wymeldowanie jest uzasadniony.

Wydanie decyzji o wymeldowaniu będzie trwało odrobinę dłużej niż w pierwszym przypadku, ale postępowanie będzie miało w zasadzie prosty i bezbolesny przebieg dla właściciela mieszkania.

Najemca nie musi się zgadzać z wnioskiem o jego wymeldowanie

Ale były najemca mieszkania może zachować się także w trzeci sposób: oświadczyć, że nadal mieszka w mieszkaniu. Może także oświadczyć, że co prawda nie przebywa chwilowo w mieszkaniu, ale to mieszkanie nadal stanowi jego miejsce stałego pobytu.

Bo przypominam, że do wymeldowania z miejsca stałego pobytu nie wystarczy fizyczna nieobecność w mieszkaniu. Konieczne jest także zerwanie pewnej więzi psychicznej z mieszkaniem (osoba nie traktuje lokalu jako swojego centrum życiowego). A do wymeldowania konieczne jest zerwanie z mieszkaniem i więzi psychicznej i więzi prawnej.

Aktywność byłego najemcy musi skutkować wyjaśnieniem istoty sprawy

W momencie, w którym były najemca zacznie uczestniczyć w postępowaniu właśnie w taki sposób, to urzędnicy mogą być zmuszeni do podejmowania czynności zmierzających do dokładnego wyjaśnienia istoty sprawy, czyli tego jak jest naprawdę.

See also:  Nieuregulowane należności alimentacyjne wobec dziecka

Mogą przesłuchiwać świadków (zwłaszcza sąsiadów), mogą wyznaczać rozprawy administracyjne, mogą wzywać do udzielania wyjaśnień na piśmie. Zwyczajny żywot prawnika prowadzącego postępowanie administracyjne.

Decyzję w sprawie wymeldowanie można oprotestować. I to na kilku etapach

Nie zapominajmy także, że decyzja administracyjne o wymeldowaniu nie jest decyzją ostateczną. Od decyzji przysługuje odwołanie. A od decyzji wydanej na skutek odwołania osobie niezadowolonej przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. A od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna na Naczelnego Sądu Administracyjnego.

A jeżeli mamy rozmawiać szczerze o sposobie prowadzenia postępowań administracyjnych w tych sprawach, to takie postępowania bardzo często prowadzone są w sposób wadliwy. A to skutkuje uchylaniem takich decyzji przez wojewódzkie sądy administracyjne i kierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez organ administracji.

Do rzeczy! To ile trwa wymeldowanie byłego najemcy z mieszkania?

To ile tak naprawdę trwa to postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania? Jeżeli znasz nowe miejsce zamieszkania Twojego byłego najemcy, a on nie będzie protestował przeciwko wymeldowaniu, to sprawa powinna się zamknąć ostatecznie w 2 – 3 miesiące.

Jeżeli nie znasz nowego miejsca zamieszkania byłego najemcy, ale urzędnikom uda się ustalić miejsce zamieszkania w prosty sposób (na przykład poprzez kontakt z rodziną albo w oparciu o wpis do CEIDG) to wymeldowane może potrwać do pół roku. Jeżeli konieczny będzie udział kuratora, to wymeldowanie może trwać do roku.

A jeżeli były najemca będzie brał czynny udział w postępowaniu administracyjnym w sprawie jego wymeldowania (czyli protestował przeciwko wymeldowaniu), to czas trwania takiego postępowania jest tak naprawdę nieograniczony. Taka sprawa może zostać załatwiona w pół roku, rok, 2 lata – wszystko zależy od tego ile razy w rozstrzygnięcie organów administracji będą ingerowały sądy administracyjne (a zdarza się to często).

Jeżeli doceniasz pracę, którą wkładam w rozwój bloga i upowszechnianie informacji na temat bezpiecznego najmu, bardzo proszę o pomoc. Kliknij przycisk Lubię to / Udostępnij, pomóż dotrzeć do wartościowych informacji swoich przyjaciołom i znajomym. Dziękuję!

Jak usunąć partnera z mieszkania?

Przed 5 laty kupiłam mieszkanie, wprowadziłam się do niego z konkubentem i naszym wspólnym dzieckiem, jest tu zameldowany. Konkubent 2 lata temu stracił pracę i od tego czasu już jej nie podjął.

Żyje mi się z nim ciężko: nie pracuje, nie dokłada się do opłat, nadużywa alkoholu, kradnie mi pieniądze, zastrasza.

Kilka razy wezwałam policję, bo krzyczał na mnie i na dziecko, ale nic mu nie zrobili, ponieważ jest u mnie zameldowany i fizycznie się nade mną nie znęca. Jak mogę się go pozbyć i spokojnie mieszkać w moim domu?

Pani celem jest usunięcie partnera z mieszkania, przez co rozumieć należy jego wymeldowanie i eksmisję.

Zatem w pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż meldunek jest czynnością administracyjno-techniczną organu administracji publicznej, realizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.

o ewidencji ludności i dowodach osobistych, który służy wyłącznie celom ewidencyjnym i potwierdza jedynie fakt pobytu w danym lokalu, nie tworząc jednocześnie żadnego prawa, a tym samym prawa do lokalu zameldowanej w nim osoby.

Na początek powinna Pani wypowiedzieć partnerowi umowę użyczenia, a następnie wystąpić do sądu z pozwem o wydanie lokalu (eksmisję).

Zgodnie z art. 710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej „K.c.”) – „przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

Zobacz również: Wypowiedzenie ustnej umowy użyczenia

Wypowiedzenie umowy użyczenia mieszkania

Stosownie do art. 715 K.c.: „Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nie oznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić”. Według zaś art. 716 K.c.

: „Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony”.

Należy pamiętać, że nawet jeśli umowa użyczenia nie jest zawarta na piśmie, nie oznacza to, iż nie została zawarta, albowiem umowa użyczenia może być zawarta ustnie.

Celowo poruszam ten temat, albowiem w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystąpić do konkubenta z żądaniem opróżnienia zajmowanego lokalu. Należy również w piśmie określić termin, do upływu którego lokal powinien zostać opróżniony.

Jak eksmitować niechcianego lokatora?

Gdyby po wspomnianym terminie Pani partner nadal zamierzał przebywać w danym lokalu, wówczas jedynym wyjściem jest wystąpienie do sądu z powództwem o wydalenie z lokalu (tzw. eksmisję).

Odnosząc się natomiast do regulacji dotyczących eksmisji, należy zauważyć, iż pojęcie eksmisja nie zostało uregulowane w treści przepisów prawnych, jednakże przez to pojęcie należy rozumieć zespół czynności faktycznych i prawnych, które zmierzają do opróżnienia lokalu lub nieruchomości z osób i rzeczy oraz wydania uprawnionej osobie.

Eksmisja prowadzona jest wyłącznie na podstawie wyroku, który sąd wydaje po przeprowadzeniu sprawy z powództwa o eksmisję. Podstawą orzeczenia eksmisji są konkretne powody, natomiast jednym z nich jest zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, czyli sytuacja, w której np.

biorący do używania, pomimo wypowiedzenia umowy użyczenia – nadal zamieszkuje w lokalu, mimo że upłynął termin wypowiedzenia mu umowy.

Podstawą prawną eksmisji jest przede wszystkim art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”.

Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) – pozew o eksmisję winien być wniesiony do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli miejsca, w którym pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu. W Pani przypadku będzie to lokal, z którego Pani partner miałby być eksmitowany.

W pozwie należy wskazać powoda (właściciela nieruchomości), czyli Panią, wraz z adresem zamieszkania i ewentualnie adresem do korespondencji oraz pozwanego (partnera), a także żądanie pozwu.

Następnie należy określić wartość przedmiotu sporu, który zgodnie z art. 231 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) powinien odpowiadać sumie 3-miesięcznego czynszu należnego od danego rodzaju nieruchomości.

W uzasadnieniu pozwu powinna Pani wykazać, iż jest właścicielem przedmiotowego lokalu, jako dowód może posłużyć odpis z księgi wieczystej, a także wypis z ewidencji gruntów i budynków. Ponadto proszę wskazać, iż Pani partner przebywa w lokalu bez tytułu prawnego, dołączając do pozwu kserokopię wypowiedzenia umowy użyczenia.

Pozew należy podpisać oraz wymienić wszystkie załączniki dołączone do pozwu.

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594z późn. zm.) pozew o eksmisję podlega opłacie stałej w wysokości 200 zł.

 • Pozew o eksmisję wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć bądź wysłać do właściwego sądu w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla sądu, natomiast drugi dla pozwanego.
 • Reasumując: w pierwszej kolejności należy wystąpić z wypowiedzeniem umowy użyczenia lokalu Pani partnerowi, a następnie dopiero z pozwem o eksmisję.
 • Zobacz również: Czy konkubinę można wyrzucić z mieszkania?

 Co zrobić kiedy lokator nie uiszcza opłat za czynsz i media

Pragnę również poinformować, że sam fakt braku uiszczania opłat za media przez Pani partnera stanowi naruszenie art. 713 K.c., zgodnie z którym: „Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia”.

Regularne ponoszenie opłat za media należy zaliczyć do zwykłych kosztów utrzymania rzeczy, a zatem skoro Pani partner nie płaci za nie i to Pani reguluje wspomniane rachunki, to może Pani również żądać na drodze sądowej zwrotu poniesionych kosztów (opłat za rachunki), do których zobowiązany był Pani partner.

Po tym, jak już eksmituje Pani konkubenta i będzie on musiał wynieść się z Pani mieszkania, będzie Pani mogła wystąpić do gminy z wnioskiem o jego wymeldowanie.

Proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że jeżeli Pani konkubent ma status osoby bezrobotnej, to zapewne w wyroku eksmisyjnym sąd przydzieli mu mieszkanie socjalne. Jednakże eksmisja będzie w tym wypadku zawieszona do czasu, gdy gmina zaproponuje Pani konkubentowi takie mieszkanie, czyli do tego czasu będzie on nadal z Panią mieszkał.

Zobacz również: Eksmisja z domu rodzinnego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

IV SA/Wa 1010/12 – Wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Zaskarżoną decyzją z dnia […] kwietnia 2012 r. nr […] wydaną na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.

U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, ze zm.) Wojewoda […] utrzymał w mocy decyzję Prezydenta W. z dnia […] lutego 2012 r. nr […] orzekającą o wymeldowaniu S. D. z pobytu stałego z lokalu nr […] przy ulicy […] w W.

Inicjatorem postępowania o wymeldowanie S. D., była jego była żona – H. D. Wnioskodawczyni wyjaśniła, że S. D. obecnie mieszka z nową żoną pod W., a omawiany lokal opuścił dnia 1 marca 2010 r. zabierając swoje rzeczy. H. D. oświadczyła, że jej były mąż nie przychodzi do lokalu nr […] przy ulicy […] w W. i nie posiada do niego kluczy.

Podczas przesłuchania przed organem I instancji S. D. potwierdził, że opuścił lokal w marcu lub kwietniu 2010 r. i ostatni raz do miejsca stałego zameldowania przyszedł wiosną 2011 r., lecz nie mógł wejść do środka z powodu wymiany zamków w drzwiach. Jednocześnie S. D. zaprzeczył, że nie pozostawił w nim dokumentów i rzeczy osobistych.

Z kolei przesłuchana w charakterze świadka C. W. zeznała, że S. D. od ponad 5 lat zamieszkuje z obecna żoną w miejscowości D., gm. C. S. D.

See also:  Czy żona ma prawo do spadku otrzymanego podczas małżeństwa

nie zgodził się z tym i oświadczył, że nie mieszka w domu stanowiącym własność obecnej żony, a przyjeżdża tam tylko na weekendy. S. D. poinformował, że mieszka w schowku piwnicznym w budynku przy ul. […

] w W., a w czasie silnych mrozów przebywa w mieszkaniu siostry.

W oparciu o zebrany materiał dowodowy organ przyjął, że S. D. nie przebywa w dotychczasowym miejscu stałego zameldowania, tj. lokalu nr […] przy ul. […] w W.

Wojewoda […] uznał, że S. D. trwale opuścił przedmiotowy lokal i wskazał, że założył on nową rodzinę, z którą wyremontował dom w miejscowości D., gmina C.

Organ nie uwzględnił na korzyść S. D. faktu, że była żona skarżącego – H. D. wymieniła latem 2010 r. zamki w drzwiach do lokalu nr […] przy ul. […] w W.

W ocenie organu dostęp do lokalu był utrudniony dopiero po wyprowadzeniu się z przedmiotowego lokalu, a S. D.

nie zgłosił tego faktu organom ścigania, nie złożył pozwu posesoryjnego lub wniosku o nakaz wydania kluczy do sądów powszechnych.

Wojewoda […] podniósł, że S. D. dobrowolnie opuścił miejsce stałego zamieszkania.

W ocenie organu mało prawdopodobny jest powrót S. D. do przedmiotowego lokalu z uwagi na prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w W. sygn. akt […] za znęcanie się nad byłą żoną i córką, które zamieszkują w przedmiotowym lokalu.

Ponadto organ podniósł, że fakt przechowywania w lokalu rzeczy należących do S. D. nie przesądza o skoncentrowaniu w nim spraw życiowych, gdyż opuszczenie lokalu nie musi łączyć się z jego opróżnieniem.

Skargę na decyzję W. M. z dnia […] kwietnia 2012 r. wniósł S. D.

Skarżący nie zgadza się ze stanowiskiem organu, że dobrowolnie i trwale opuścił lokal […] przy ul. […] w W. S. D. wskazał, że został zmuszony do opuszczenia lokalu wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia […] grudnia 2008 r. sygn. akt […], co uczynił 1 marca 2010 r. Jednakże omawiany lokal traktuje jako miejsce koncentracji swojej działalności osobistej i zawodowej.

W ocenie skarżącego niewiarygodne są zeznania świadka C. W. – koleżanki H. D. Skarżący podniósł, że omawiany lokal opuścił w marcu 2010 r. dlatego nie prawdą jest, że od 5 lat mieszka u nowej żony w miejscowości D., gmina N. jak zeznała C. W.

Skarżący wskazał, że mieszka w schowku piwnicznym przy ul. […] w W., a przedmiotowy lokal jest całym jego majątkiem.

Ponadto pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 16 listopada 2012 r. wskazał, że organ pominął istotne dla sprawy okoliczności faktyczne. Pełnomocnik zwrócił uwagę na fakt, że S. D.

dysponuje kluczami do skrzynki pocztowej w budynku przy ul. […], z której raz w tygodniu odbiera korespondencję.

Wskazał również na fakt, że skarżący w dalszym ciągu przechowuje w lokalu swoje rzeczy a fakt wymiany zamków przez byłą żonę zgłosił dzielnicowemu.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda […] wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje.

Skarga, jako niezasadna podlega oddaleniu, ponieważ zaskarżona decyzja nie narusza prawa.

Kwestię wymeldowania uregulowano w art. 15 ust.

2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z którym organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Pobytem stałem w świetle art. 6 ust. 1 tej ustawy jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.

Wymeldowanie niechcianego współlokatora bez udziału zainteresowanego

Czasami zdarza się, że dzielisz adres z niechcianym współlokatorem. Na przykład z byłym partnerem. Albo z poprzednim lokatorem, który zapomniał się wymeldować i pozostaje nieuchwytny. Sytuacja co najmniej niezręczna, ale przede wszystkim mająca wpływ na twoje finanse.

Dzielenie z kimś adresu oznacza bowiem ograniczenie dostępu do niektórych dodatków. Osoba, która jest zameldowana pod tym samym adresem, staje się współmieszkańcem, a często też – partnerem w zakresie dodatków (toeslagpartner).

A posiadanie (lub nie) takiego partnera, ma znaczenie przy ubieganiu się o tzw. dodatki uzupełniające. Są to np. dodatki na opiekę zdrowotną, mieszkaniowy, na opiekę nad dzieckiem, czy dodatek na dziecko. Dlatego warto postarać się o wymeldowanie niechcianego współlokatora.

Podpowiadamy, co możesz zrobić w tej sytuacji.

Prawa do nieruchomości i główny lokator

Spore znaczenie przy chęci wymeldowania kogoś bez udziału samego zainteresowanego, ma to, kto właściwie jest głównym lokatorem. Ale też to, czy nieruchomość jest własnością głównego lokatora, czy też jest ona wynajmowana, np. od spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku posiadania własnej nieruchomości, to jej właściciel decyduje o tym, kto z nim zamieszka. Jednak wymeldowanie danej osoby, uzależnione jest od wielu czynników.

W przypadku związków małżeńskich, gdzie nieruchomość jest własnością obojga małżonków, prawdopodobnie konieczne będzie wykupienie udziału małżonka. Jeśli jednak tylko jedno z małżonków jest właścicielem nieruchomości, to może drugiego z partnerów wyprosić za drzwi, kiedy tylko chce.

Jakiekolwiek prawa partnera powstają bowiem wyłącznie wtedy, kiedy opłaca on czynsz na rzecz partnera, który ma prawa do nieruchomości.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku nieruchomości pod wynajem. Jak wiadomo, to czy w ogóle można ją wynajmować, zależy od umowy wynajmu i tego, czy sporządzona ona została wyłącznie na jedno nazwisko.

Jeżeli możesz wynajmować komuś mieszkanie, osoba ta staje się współwynajmującym. Trzeba więc uwzględnić ją w umowie wynajmu. A współmieszkańca nie tak łatwo jest wymeldować.

Odpowiednie zapisy w tej sprawie powinny znajdować się w umowie wynajmu.

W sytuacji, gdy współlokator nie został uwzględniony w umowie najmu, istnieje wiele różnic pomiędzy prawami głównego lokatora i współlokatora. Najważniejszą z nich jest w tym przypadku fakt, że wyłączne prawo do mieszkania w nieruchomości ma główny lokator. I w każdym momencie ma prawo żądać opuszczenia nieruchomości przez współlokatora.

Prawa współlokatora

Nawet, jeżeli dana osoba zameldowana jest pod twoim adresem w Podstawowym Rejestrze Osób (Basisregistratie Personen, BRP), nie może uzyskać żadnych praw z tego tytułu.

Rejestracja ta wskazuje bowiem wyłącznie miejsce zamieszkania tej osoby w gminie. Inne zasady obowiązują wyłącznie wtedy, gdy mowa jest o wspólnym płaceniu czynszu, o czym pisaliśmy wyżej.

Zasada ta obowiązuje również w przypadku, gdy osoba ta mieszka z tobą w nieruchomości, stanowiącej waszą wspólną własność.

Wymeldowanie bez wiedzy zainteresowanego

Wiesz już, czy masz prawo do mieszkania w danej nieruchomości samodzielnie (np. dlatego, że jesteś głównym lokatorem, albo nieruchomość ta jest twoją własnością). Czy w takiej sytuacji możesz wymeldować niechcianego lokatora ze swojego adresu?

Odpowiedź brzmi: nie. Nie możesz tego zrobić samodzielnie. Możesz jednak wystąpić do gminy o wszczęcie dochodzenia w sprawie adresu (adresonderzoek).

Na jego podstawie gmina sprawdzi, gdzie faktycznie mieszka dana osoba i czy jest zameldowana pod właściwym adresem.

Jeśli okaże się, że tak nie jest, gmina zmieni dane lub całkowicie wyrejestruje niechcianego lokatora z BRP. Dochodzenie takie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Dochodzenie w sprawie adresu

Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie ustalenia adresu niechcianego lokatora możesz (w zależności od gminy), złożyć na trzy sposoby: za pośrednictwem strony internetowej, pobierając formularz wniosku ze strony gminy i wysyłając go pocztą lub umawiając się na spotkanie w gminie.

Do złożenia wniosku będziesz potrzebować ważnego dokumentu tożsamości oraz umowy wynajmu lub umowy kupna nieruchomości oraz danych niechcianego współlokatora.

Przeprowadzenie dochodzenia jest gratis, ale może potrwać nawet do kilku miesięcy (większość gmin obiecuje zamknięcie sprawy w terminie od 6 do 12 tygodni).

Wniosek o przeprowadzenie dochodzenia mogą złożyć następujące osoby: najemca/mieszkaniec nieruchomości, osoba wynajmująca nieruchomość innym, właściciel nieruchomości lub komornik sądowy.

Dochodzenie w sprawie adresu rozpoczyna się od przeprowadzenia kontroli w bazie BRP. Na tej podstawie gmina próbuje ustalić nowy adres danej osoby. Następnie gmina wysyła na stary adres tej osoby list, z wezwaniem do podania nowego adresu i zamiarem wymeldowania jej ze starego adresu.

Jeżeli dostaniesz taki list, a osoba, którą chcesz wymeldować nie mieszka już pod tym adresem i nie posiadasz jej aktualnego adresu, musisz zwrócić list z adnotacją „adresat nieznany”.

Jeżeli gmina nie otrzyma odpowiedzi od osoby, co do której prowadzone jest dochodzenie w sprawie adresu, może się zdarzyć, że wyśle pod wskazany adres urzędnika.

W przypadku, gdy pracownicy gminy nie będą w stanie ustalić adresu, wydają decyzję w tej sprawie. Po niej nastąpi wymeldowanie danej osoby z rejestru BRP przez gminę. Pracownicy gminy rejestrują następnie tę osobę z adnotacją „nieznane miejsce pobytu”. Decyzja ta zostanie prawdopodobnie opublikowana na stronie gminnych ogłoszeń.

Źródło: Hello Law, Gemeente Heerlen, Belastingdienst

Foto: Pixabay

Leave a Reply

Your email address will not be published.