Alimenty od bezrobotnego ojca

Przepisy kodeksu rodzinnego nie określają minimalnych alimentów w 2022 r.

W niektórych sądach przyjmuje się, że nie zasądza się alimentów niższych niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Nie można jednak przyjąć tego założenia za zasadę.

Sądy przy ustalaniu wysokości alimentów muszą się jednak kierować pewnymi wytycznymi.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków utrzymania, a w razie potrzeby także środków wychowania.

O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują w każdym razie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego.

Pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokajane, wyznacza treść art. 96 k.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

 • Stosownie do tej dyrektywy rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby), jak i duchowych (kulturalnych), a także środki wychowania (kształcenia ogólnego, zawodowego) według zdolności, dostarczania rozrywek i wypoczynku.
 • Przy ocenie, które z potrzeb uprawnionego powinny być uznane za potrzeby usprawiedliwione, należy z jednej strony brać pod uwagę możliwości zobowiązanego, z drugiej zaś zakres i rodzaj potrzeb.
 • Zawsze jednak każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe oraz na ochronę jego osoby i majątku.
 • Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności i przyjętego przez zobowiązanego modelu konsumpcji.
 • Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie.

Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewidują także formę wykonania obowiązku alimentacyjnego, w całości lub w części, w postaci osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka.

W normalnie funkcjonującej rodzinie działania obojga rodziców polegają na jednoczesnym wykonywaniu obowiązku zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych dziecka jak też na osobistych staraniach o jego wychowanie. Następuje wówczas jedność dwóch sfer świadczeń majątkowych i osobistych.

 1. Przez ustawowe określenie “możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.
 2. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami.
 3. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie.
 4. Chodzi tu o przypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin bądź też pracuje dorywczo.
 5. Podstawą oceny możliwości zarobkowych w odniesieniu do pracownika będzie zarówno jego stałe wynagrodzenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki, jak i świadczenia w naturze stanowiące uzupełnienie wynagrodzenia (deputaty) oraz świadczenia i wypłaty przypadające pracownikowi lub członkom jego rodziny z różnych tytułów w związku z zatrudnieniem.

Są to np. nagrody, świadczenia z funduszu socjalnego, wynagrodzenia za projekty wynalazcze itp.

Opracowano na podstawie:
UCHWAŁA PEŁNEGO SKŁADU IZBY CYWILNEJ I ADMINISTRACYJNEJ SĄDU NAJWYŻSZEGO
z dnia 16 grudnia 1987 r.

Alimenty od bezrobotnego ojca

Kary za niepłacenie alimentów – co grozi dłużnikowi?

Autor

Alimenty trzeba płacić w terminie i w pełnej wysokości. Nie tylko wyrok sądu i komornik mogą być uciążliwością dla dłużnika, który nie płaci. Można też zastosować sankcje administracyjne i karne, które mają zmobilizować dłużnika do płacenia alimentów. Jakie są kary za niepłacenie alimentów?

Kary za niepłacenie alimentów – jakie?

Za niepłacenie alimentów dłużnikowi grozi szereg konsekwencji. O możliwości zajęcia wynagrodzenia za pracę na poczet alimentów można przeczytać w artykule: Potrącenia alimentacyjne z wynagrodzenia za pracę.

W powyższym artykule opisujemy, jakie kary za niepłacenie alimentów może zastosować wobec dłużnika wójt (burmistrz, prezydent miasta), na wniosek osoby uprawnionej do alimentów. Wskazujemy też, jakie kary może zastosować sąd, gdy niepłacenie alimentów uzna za przestępstwo.

Kiedy niepłacenie alimentów to przestępstwo?

W pewnych sytuacjach kary za niepłacenie alimentów mogą oznaczać więzienie – bo niepłacenie alimentów to przestępstwo. Przestępstwo niealimentacji (art. 209 Kodeksu karnego) popełnia ten, kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego np. orzeczeniem sądowym czy umową.

Nie każda zaległość w płaceniu alimentów oznacza popełnienie przestępstwa. Łączna wysokość zaległości musi stanowić równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych (z reguły są to 3 miesiące) albo wynosić co najmniej 3 miesiące (w sytuacji, gdy chodzi o opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe).

Jakie grożą kary za niepłacenie alimentów? Sprawca wspomnianego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeśli dłużnik alimentacyjny naraża osobę uprawnioną do alimentów na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jego odpowiedzialność jest bardziej surowa – podlega wówczas grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 • Sprawca może uniknąć kary za niepłacenie alimentów, jeśli w terminie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego zapłaci w całości zaległe alimenty.
 • Przykład 1.

Ojciec dziecka przestał płacić alimenty określone w wyroku rozwodowym. Zaległość w płatnościach to równowartość blisko 5 miesięcznych rat alimentacyjnych. W takiej sytuacji dłużnik może być skazany za przestępstwo.

Bez znaczenia dla istnienia tego przestępstwa będzie fakt, że dziecko miało środki do życia, bo jego matka ma duże dochody.

See also:  Zmniejszenie alimentów na dziecko

Kary za niepłacenie alimentów byłaby surowsze, jeśli niepłacenie alimentów przez dłużnika we wspomnianych okolicznościach doprowadziło do tego, że istniało ryzyko, że dziecko nie będzie mieć zapewnionych podstawowych życiowych potrzeb (np. zabraknie pieniędzy na jedzenie czy zakup niezbędnej odzieży).

Ściganie za przestępstwo niealimentacji zasadniczo następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Aby zatem prokuratura podjęła czynności, wymaga się działania ze strony wspomnianych osób.

W sytuacji, gdy pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (czyli świadczenie z tzw.

Funduszu alimentacyjnego), wówczas wniosku o ściganie nie potrzeba, gdyż następuje to z urzędu.

Sankcje administracyjne za niepłacenie alimentów – jakie?

Wobec osoby niepłacącej alimentów można też zastosować sankcje administracyjne wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Administracyjne kary za niepłacenie alimentów są stosowane przez organ samorządu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zanim jednak będzie można po nie sięgnąć, konieczne jest przeprowadzenie sprawy w sądzie cywilnym i podjęcie próby wyegzekwowania należności od dłużnika. Celem sprawy sądowej jest wydanie orzeczenia, w którym określona zostaje wysokość alimentów. Jest to tzw. tytuł egzekucyjny.

Można zastosować sankcje administracyjne, jeśli z wnioskiem w tej sprawie wystąpi osoba uprawniona do alimentów.

Osobę taką jest uprawniony do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Wcześniej sąd musi nadać tytułowi egzekucyjnemu (np. wyrokowi sądu) tzw. klauzulę wykonalności i należy skierować sprawę do komornika. 

Wśród sankcji administracyjnych wyróżnia się:

 • przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dłużnika,
 • przekazanie danych dłużnika i informacji o zaległościach do biura informacji gospodarczej,
 • zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się jako bezrobotny (gdy nie pracuje),
 • zobowiązanie do podjęcia pracy zaproponowanej przez właściwy urząd (gdy nie pracuje),
 • zatrzymanie prawa jazdy.

POLECAMY

Ogłoszenia o pracę z całej Polski

 • Poznaj wybrane oferty pracodawców
 • Podziel się opinią
 • Weź udział w rekrutacji

zobacz ogłoszenia

Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Sankcje administracyjne za niepłacenie alimentów – kiedy?

Co musi się stać, aby nałożyć sankcje administracyjne za niepłacenie alimentów? Konieczne jest:

 • określenie alimentów na dziecko w orzeczeniu sądowym (albo ugodzie sądowej) – tytuł egzekucyjny,
 • nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności i skierowanie sprawy do komornika,
 • wystąpienie stanu bezskuteczności egzekucji.

Sięgnięcie po administracyjne kary za niepłacenie alimentów możliwe będzie wtedy, gdy wystąpi stan bezskuteczności egzekucji. Bezskuteczność egzekucji oznacza m.in.:

 • egzekucję komorniczą, w wyniku której w okresie ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów,
 • niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika za granicą.

Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego u dłużnika

Po otrzymaniu wniosku, organ przeprowadza u dłużnika wywiad alimentacyjny. Jego celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentów. Dłużnik pod rygorem odpowiedzialności karnej musi złożyć oświadczenie w powyższej sprawie.

Przekazanie informacji do rejestru dłużników

Organ  informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego związanych z należnościami z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej, do których zwrotu zobowiązany jest dłużnik. Taka informacja może być ujawniona tylko w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zobowiązanie do zarejestrowania w urzędzie pracy

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w ciągu 30 dni jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy (w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny), oraz
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Utrata prawa jazdy

Co w sytuacji, gdy dłużnik nie chce zastosować się do poleceń otrzymanych z urzędu? Tj. gdy:

 • uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
 • odmówił np. złożenia oświadczenia majątkowego,  
 • odmówił zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy w oznaczonym terminie,
 • bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

W takim przypadku organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od alimentów. Taka decyzja pozwala nałożyć na dłużnika kary za niepłacenie alimentów, włącznie z odebraniem prawa jazdy.

Kiedy nie można uznać dłużnika za uchylającego się od alimentów? Decyzji w tej sprawie nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ:

 • składa wniosek o ściganie za tzw. przestępstwo niealimentacji,
 • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika.

Alimenty od bezrobotnego ojca

Alimenty od dziadków na dziecko

Co w sytuacji, kiedy rodzic uchyla się płacenia alimentów albo nie ma możliwości uzyskania ich od niego? Czy wówczas sąd może orzec wyegzekwowanie alimenty od kogoś innego? Okazuje się, że tak! Dowiedz się, czym są alimenty od dziadków dziecka i jakie istnieją formalne możliwości ich uzyskania.

Obowiązek alimentacyjny

Każdego rodzica obciąża obowiązek alimentacyjny względem dziecka, tj. obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Przez obowiązek alimentacyjny rozumie się nie tylko świadczenia pieniężne na rzecz dziecka, ale również szeroko rozumiane wychowanie i opiekę nad dzieckiem.

W wielu przypadkach zdarza się, że niemożliwe jest wyegzekwowanie alimentów zasądzonych dla dziecka od rodzica i nawet po wszczęciu postępowania egzekucyjnego komornik umarza egzekucję z powodu jej bezskuteczności.

Alimenty od dziadków na dziecko, zamiast od rodziców

Choć kilka lat temu zmieniono znamiona przestępstwa niealimentacji i obecnie zapada znacznie więcej wyroków skazujących za zawinione niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego względem dzieci, to wielu rodziców nadal uchyla się od tego obowiązku. Jeśli taki rodzic nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów, ani nie posiada majątku pozwalającego mu na zadośćuczynienie swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu względem dziecka, to wówczas może istnieć szansa na uzyskanie alimentów od dziadków dziecka.

See also:  Ubezwłasnowolnienie chorej mamy

Alimenty od dziadków, czyli kiedy dziadkowie muszą płacić na dziecko ?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Alimenty od dziadków, kiedy dziecko jest małoletnie i gdy rodzic nie jest w stanie spełnić swojego obowiązku

Jeśli chodzi o dzieci małoletnie, to obowiązek alimentacyjny względem nich przechodzi z rodziców na ich dziadków. Zatem obowiązek alimentacyjny ciążący na rodzicach przechodzi na dziadków przede wszystkim w przypadku śmierci rodzica.

Jeśli zaś rodzice dziecka żyją, to sąd każdorazowo szczegółowo bada, czy dziecko posiada usprawiedliwione, ale niezaspokojone potrzeby oraz czy i dlaczego rodzic nie jest w stanie w pełni ich zaspokoić.

Należy zaznaczyć, że brak zatrudnienia i osiągania stałych dochodów przez rodziców nie oznacza automatycznie, iż nie są w stanie oni uczynić zadość swojemu obowiązkowi alimentacyjnemu względem swojego dziecka i tym samym zobowiązani stają się dziadkowie.

Decydujące jest bowiem to, czy rodzice dysponują wystarczającym majątkiem.

Jeśli zatem rodzic nie pracuje albo wprawdzie pracuje, ale nie osiąga stałych dochodów, to wcale nie jest to równoznaczne z niemożliwością spełniania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka, jeśli okaże się, że posiada on majątek, który pozwala na pokrycie tych świadczeń.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka przechodzi na dziadków wtedy, gdy żadne z rodziców nie jest w stanie w pełni wypełniać swojego obowiązku. A więc obowiązek ten może przejść na dziadków w sytuacji, gdy np. ojciec nie spełnia swojego obowiązku alimentacyjnego w ogóle, a matka spełnia tylko częściowo – wówczas ta niezaspokojona część przechodzi na dziadków.

Alimenty od dziadków mają mają charakter posiłkowy i uzupełniający

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem dziecka może się zaktualizować również wtedy, gdy rodzice pomimo swoich wysiłków, nie są w stanie zaspokoić wszystkich usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Jak wynika bowiem z orzecznictwa Sądu Najwyższego, zobowiązani w dalszej kolejności mają obowiązek świadczyć w granicach potrzeb nie zaspokojonych przez zobowiązanych w pierwszej kolejności. Wynika to przede wszystkim z tego, że obowiązek alimentacyjny dziadków względem dziecka ma charakter posiłkowy i uzupełniający.

Jeśli więc rodzice, z przyczyn przez siebie zawinionych, nie spełniają swoich obowiązków względem dziecka, to obowiązek alimentacyjny nie przejdzie na dziadków.

Obowiązek alimentacyjny dotyczy wszystkich dziadków, zarówno ze strony ojca, jak matki

Jeśli obowiązek alimentacyjny względem dziecka przechodzi z rodziców (w całości lub tylko w części) na dziadków, to obciąża on wszystkich dziadków (zarówno ze strony ojca, jak i matki dziecka), niezależnie od tego, czy z obowiązku tego nie wywiązuje się matka, ojciec, czy oboje rodziców. Obowiązek alimentacyjny przechodzący na dziadków, obciąża każdego z dziadków stosownie do jego możliwości zarobkowych i majątkowych.

Roszczenie regresowe dziadków od rodzica

Należy podkreślić, że dziadkom, którzy spełnili obowiązek alimentacyjny względem swojego wnuka, ponieważ uzyskanie świadczeń od rodzica dziecka było niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, przysługuje roszczenie regresowe w stosunku do tego rodzica. Zatem dziadkowie mogą domagać się od rodzica, za którego płacili alimenty na dziecko, zwrotu wszystkich zapłaconych tytułem alimentów kwot.

Alimenty od dziadków dziecka – jaka może być ich wysokość?

Wysokość alimentów nie jest uzależniona od tego, kto jest zobowiązany do ich spełniania, więc dla samej wysokości alimentów bez znaczenia jest, czy dziecko domaga się ich zasądzenia od rodzica czy dziadka.

Na wysokość alimentów wpływ mają natomiast dwa kluczowe elementy: usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego. Może być zatem tak, że dziecko otrzyma od dziadków alimenty wyższe aniżeli otrzymałoby od rodzica, ale może być też tak, że alimenty te będą znacznie niższe.

Nawet jeśli usprawiedliwione potrzeby dziecka są duże i na ich zaspokojenie potrzebna jest przykładowo kwota rzędu 3.

000 zł miesięcznie, to nie oznacza to, że właśnie taka kwota zostanie zasądzona od dziadków.

Dziadkowie najczęściej otrzymują niewielką emeryturę, z której zobowiązani są pokrywać nie tylko bieżące koszty swojego utrzymania, ale również koszty swojego leczenia, których wysokość może być znaczna.

Sąd nie może zatem na dziadków w sposób niejako automatyczny przerzucać całego niespełnionego obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Co więcej, jeśli dziadkowie wyrażą taką wolę, ich obowiązek alimentacyjny względem dziecka może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego.

Może być zatem tak, że dziadkowie zadeklarują sprawowanie częściowej opieki nad małoletnim dzieckiem i wówczas sąd ewentualnie zasądzi od nich dla dziecka odpowiednio niższą kwotę alimentów.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat alimentów dla dziecka, a w szczególności przesłanek domagania się tych alimentów oraz uzyskać informacje, od czego zależy ich wysokość, to zapoznaj się z artykułem „Alimenty na dziecko”.

Radca prawny Nina Wolska
Kancelaria Prawna Proximo

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko

Na wstępie należy zaznaczyć, że rodzice są wzajemnie zobowiązani do utrzymania ich wspólnego dziecka.

Obowiązek alimentacyjny może polegać na dostarczaniu środków na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz na osobistych staraniach o jego wychowanie.

Często zdarza się, że to tylko jeden rodzic wychowuje i zajmuje się dzieckiem, w takiej sytuacji drugi rodzic może zostać zobowiązany do pokrywania w całości lub w części kosztów utrzymania  lub wychowania małoletniego.

Zgodnie z ustawą Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (w naszym przypadku dziecko) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (rodzic).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera katalogu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, stworzenie takiego zamkniętego katalogu, jest niemożliwe. W tym zakresie należy odnieść się każdorazowo do indywidualnej sytuacji dziecka. Małoletni w zależności od wieku i uzdolnień, powinien mieć zaspokojony prawidłowy rozwój fizyczny, jak i duchowy.

See also:  Błąd w umowie majątkowej

Na potrzeby tej publikacji umieszczam przykładowy katalog usprawiedliwionych potrzeb (wydatków) na dziecko:

– żłobek/szkoła(czesne), wyżywienie, ubrania, podręczniki, partycypowanie w kosztach utrzymania nieruchomości w której zamieszkuje małoletni (opłaty za media, czynsz), środki chemiczne, koszty wizyt lekarskich/ leków, wycieczki szkolne, korepetycje, zajęcia dodatkowe, wycieczki szkolne itd.

Co istotne należy podkreślić aspekt wieku dziecka, bowiem inne potrzeby finansowe ma noworodek, a inne 16 latek.Z roku na rok rosną koszty życia, jak i potrzeby dziecka, co jest głównym powodem wnoszenia powództw o podwyższenie alimentów.

Drugim najważniejszym aspektem branym pod uwagę przy ustalaniu wysokości zobowiązania alimentacyjnego są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Aby zobrazować tą przesłankę posłużę się przykładem – ojciec dziecka, zdrowy, posiadający wysokie kwalifikacje pracownicze, jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku.

Po drugiej stronie mamy matkę dziecka,pracującą na pełen etat zajmującą się ich wspólnym 10 letnim dzieckiem. Ojciec dziecka mimo licznych próśb ze strony matki, nie łoży dobrowolnie na utrzymanie dziecka, ani się nim nie interesuje. Zasłania się tym, że nie pracuje i nie ma za co płacić.

Matka dziecka decyduje się na złożenie pozwu o alimenty, czy pomimo braku dochodu ojca dziecka zostaną zasądzone alimenty?

Sąd rozpatrujący powyższą sprawę weźmie pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, sytuację matki oraz co istotne zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Przy odpowiedniej argumentacji, sąd zasądzi alimenty na dziecko, uznając, że ojciec dziecka może podjąć się zatrudnienia i uzyskać środki na płacenie alimentów.

Reasumując, orzekając o wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę także warunki osobiste, finansowe zobowiązanego, jakie może uzyskać przy wykorzystaniu swoich kwalifikacji i sił fizycznych.

Kolejne zagadnieniem dotyczy prawa małoletniego dziecka do życia na równej stopie życiowej z rodzicami, bez względu, czy dziecko mieszka razem z rodzicem, czy też oddzielnie.

Jeżeli zachodzi dysproporcja między środkami na utrzymanie małoletniego, a znacznymi zarobkami rodzica, może stanowić to podstawę do wystąpienia z powództwem o zasądzenie/ podwyższenie alimentów, aby zapewnić uprawnionemu stopę życiową zbliżoną do tej, na której mieszka rodzic.

Ostatnie zagadnienie w tym artykule dotyczy świadczenia 500 +. Wiele osób zobowiązanych do płacenia alimentów, tkwi w błędnym przekonaniu, iż pobieranie tego świadczenia przez drugiego z rodziców, ma wpływ na wysokość alimentów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprost określa, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływa pobieranie tego świadczenia.

Jak ściągać alimenty od „bezrobotnego"?

 Jak ściągnąć alimenty z rodzica, który oficjalnie jest bezrobotny, ale wiemy, że dorabia na czarno?

Jeżeli rodzic pracuje na czarno, a osoba uprawniona do alimentów wie, w którym zakładzie taka praca jest świadczona, wówczas może porozmawiać z pracodawcą, wyjaśnić konsekwencje zatrudniania pracownika bez umowy, co może przyczynić się podpisania umowy o pracę a uprawniony zyska źródło ściągania alimentów, można w razie trwania egzekucji komorniczej poinformować o tym fakcie komornika, który podejmie właściwe kroki w związku z taką informacją.

Gdy były partner nie płaci alimentów, warto złożyć doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa – niewywiązywaniu się z obowiązku alimentacyjnego przez ojca dziecka.

Wiele osób zaczyna wtedy spłacać długi, ponieważ obawiają się odpowiedzialności karnej, a szczególnie tego, że trafią do więzienia.

Należy jednak mieć na uwadze, że z przestępstwem niealimentacji mamy do czynienia w przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów uporczywie uchyla się od ich regulowania, przez co naraża osobę (na rzecz, której nie płaci alimentów) na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Karze nie podlega jednak dłużnik alimentacyjny, który nie reguluje swoich zobowiązań z przyczyn od siebie niezależnych np. z powodu ubóstwa lub jeśli zaniedbał ten obowiązek jednorazowo lub spóźnia się z płatnościami. 

Jak egzekwować alimenty od rodzica, który przebywa za granicą i dobrowolnie nie płaci alimentów?

Jeśli nie otrzymujesz alimentów na dzieci, bo dłużnik przebywa za granicą, ubiegaj się o świadczenia w tamtym kraju. W tym celu możesz wykorzystać umowę międzynarodową – Konwencję Nowojorską. Wystarczy, że masz w Polsce prawomocny wyrok zasądzający alimenty.

Konwencję Nowojorską podpisało 57 państw, w tym również Niemcy i Wielka Brytania, których często dotyczy problem. W tej procedurze rodzic uprawniony do pobierania alimentów na dziecko, zwraca się do sądu okręgowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Chodzi o to, aby sąd w naszym imieniu przesłał do sądu w kraju pobytu dłużnika alimentacyjnego dokumenty upoważniające do przeprowadzenia egzekucji, w celu uzyskania alimentów. Osoba uprawniona musi wypełnić specjalny wniosek, którego wzór można otrzymać w sądzie okręgowym.

Trzeba do niego dołączyć odpowiednie załączniki. Są to m.in.: odpisy aktów urodzenia dzieci, odpis wyroku zasądzającego alimenty dla celów obrotu zagranicznego, zaświadczenie ze szkoły dziecka, jeżeli jest objęte obowiązkiem szkolnym.

Potrzebne będzie też pełnomocnictwo dla organu, który w imieniu osoby uprawnionej będzie prowadził egzekucję alimentów.

Czy jeżeli były partner nie płaci alimentów, można wyegzekwować je od jego rodziców?

Tak, mówimy wtedy o tzw. alimentach uzupełniających, które są jedynie uzupełnieniem alimentów pierwotnie zasądzonych od ojca dziecka. Z tego powodu alimenty uzupełniające są niższe i mogą zostać przyznane jeśli dziecko, które miałyby je dostać, żyje w niedostatku.

Ponadto należy wykazać przed sądem, że sytuacja materialna dziadków pozwala na ich płacenie. Z uwagi na to, że większość dziadków zazwyczaj czerpie swoje dochody z niewielkiej emerytury, tego rodzaju alimenty często bywają symboliczne.

Każdy, kto chce złożyć wniosek o takie świadczenie, powinien udać się do sądu rejonowego i złożyć przeciwko dziadkom pozew o świadczenie alimentacyjne.

Chcesz porozmawiać z adwokatem o swoim problemie? Potrzebujesz taniej i szybkiej porady prawnej? Nie czekaj i zadzwoń co Centrum Pomocy Prawnej dla Czytelników Faktu. Telefon: 22 46 00 000.Nasi specjaliści czekają na Twój telefon. Porada prawna już od 39 zł. Sprawdź: www.cppfakt.pl

Ojciec alkoholik żąda alimentów, syn nie chce płacić

Tak odzyskasz zaległe alimenty

Leave a Reply

Your email address will not be published.