Alimenty od ojca dziecka na czas ciąży

Alimenty od ojca dziecka na czas ciąży

Czy matka dziecka pozamałżeńskiego (np. pochodzącego ze związku partnerskiego) może przed jego urodzeniem wystąpić do sądu rodzinnego i opiekuńczego z wnioskiem o zabezpieczenie środków na swoje utrzymanie w okresie porodu oraz  na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące życia? Odpowiedź na to pytanie przynosi niniejszy artykuł.

Matka dziecka pozamałżeńskiego w okresie ciąży i porodu nie zawsze może liczyć na pomoc ojca dziecka. Zdarza się, że z chwilą dowiedzenia się o ciąży zostaje sama.  Po jej stronie stoi wtedy prawo.

Ustawodawca przyznaje uprawnienie prawne

Jeżeli matka dziecka uwiarygodni ojcostwo mężczyzny niebędącego jej mężem, wówczas na podstawie art.

142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie sądu pierwszej instancji: „Obowiązek z art. 142 k.r.o. ma charakter alimentacyjny, dlatego też powinno się stosować treść art. 135 par. 1 k.r.o.

do ustalenia zakresu świadczeń, który jest uzależniony od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Ponadto w doktrynie wskazano, że zasądzenie sumy na podstawie art. 142 k.r.o.

> matki, jeszcze przed wszczęciem procesu o roszczenia z  art. 141 i 143 k.r.o. oraz jeszcze przed urodzeniem dziecka, która znajduje się w >”. [1]

Uprawdopodobnienie ojcostwa

Alimenty od ojca dziecka na czas ciąży

„Uwiarygodnienie oznacza wykazanie w znacznym stopniu prawdopodobieństwa, że dziecko pochodzi od danego mężczyzny”. [2] W celu dochodzenia roszczeń z art. 142 KRO matka dziecka może uprawdopodobnić ojcostwo mężczyzny przez wykazanie, że pozostawała z nim w zażyłych kontaktach np. poprzez zeznania świadków na tę okoliczność, dowody z dokumentu np. zdjęcia, korespondencję mailową lub sms-y wysyłane z telefonu komórkowego.

„W praktyce samo przyznanie przez ojca faktu współżycia seksualnego z matką dziecka w okresie koncepcyjnym jest wystarczająca podstawą do uprawdopodobnienia ojcostwa, gdyż ustawa nie precyzuje stopnia uprawdopodobnienia”. [3]  W świetle art.

 85 par.

1 KRO domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

Żądanie roszczeń przed urodzeniem dziecka

Matka pozamałżeńskiego dziecka przed jego urodzeniem może wystąpić do sądu rodzinnego z wnioskiem o  zasądzenie  w całości lub w odpowiedniej części:

 • kosztów jej trzymiesięcznego utrzymania w okresie porodu,
 • kosztów trzymiesięcznego utrzymania dziecka po urodzeniu.

Chodzi tutaj o całkowite lub częściowe pokrycie przez ojca dziecka pozamałżeńskiego wydatków związanych z:

 • kosztami opieki medycznej koszty dojazdu do lekarza, koszty prywatnych wizyt lekarskich, jeżeli są uzasadnione, opłata za udział w zajęciach w Szkole Rodzenia,
 • koszty odżywiania,
 • zakup odzieży ciążowej,
 • koszty wyprawki dla dziecka  wózek, łóżeczko, wanienka, ubranka niemowlęce, pampersy, kosmetyki.

Przykład z orzecznictwa:

„Na miesięczny koszt utrzymania K. W. składają się: wyżywienie – 600 zł, czynsz – 400 zł, opłata za wodę- 30 zł, opłata za prąd- 100 zł, opłata za telefon- 42 zł, leki 55 zł, wizyty lekarskie – 150 zł, paliwo na dojazd do lekarzy- 200 zł, środki czystości- 200 zł. Łącznie miesięczny koszt utrzymania wnioskodawczyni wynosi około 1.700 zł.

Na koszty związane z wyprawką matki składają się: środki higieniczne- 20 zł, odzież- 100 zł, wkładki laktacyjne- 12 zł, ręczniki kąpielowe – 52 zł, kurs szkoły rodzenia- 290 zł. Łącznie koszty bezpośrednio związane z ciążą K. W. wynoszą około 1.000 zł. (…). Postanowienie Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim  z dnia 29 czerwca 2016 r. , III RCo 11/16.

Wniosek do sądu

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych  matka dziecka składa do sądu pierwszej instancji, wydział rodzinny i nieletnich właściwego zgodnie z  jej miejscem zamieszkania. Może go złożyć w dogodnym dla siebie okresie, ale najlepiej na kilka miesięcy przed porodem (np. w czwartym miesiącu ciąży).

Wniosek taki powinien zawierać:

 • miejscowości datę jego sporządzenia,
 • oznaczenie sądu,
 • podanie sumy zabezpieczenia na rzecz matki i na rzecz dziecka,
 • oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, PESEL),
 • oznaczenie uczestnika postępowania (imię, nazwisko, adres),
 • tytuł wniosku: Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych,
 • petitum wniosku,
 • uzasadnienie,
 • dowody na okoliczności podane w uzasadnieniu ( rachunki, faktury VAT ),
 • podpis wnioskodawcy,
 • załączniki (załączniki wymienione we wniosku, odpis wniosku, odpis załączników).

W przykładowym petitum wniosku można napisać:

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z uwiarygodnieniem ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego przez zobowiązanie uczestnika postępowania ……………… (imię i nazwisko) do wyłożenia kwoty  ………. (słownie: ………………) zł na koszty utrzymania uprawnionej wnioskodawczyni ……………………….

(imię i nazwisko) – matki dziecka przez trzy miesiące w okresie porodu oraz kwoty …………….. (słownie:………………) zł na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu Kwota dla matki dziecka powinna być wpłacana od dnia  ……….. r. w trzech równych ratach miesięcznych po …….. (słownie: ………….

) zł każda na rachunek bankowy nr ………….. w banku ……………..  plus ewentualne odsetki z tytułu opóźnienia w płatności.  Kwotę dla dziecka należy wpłacać w trzech ratach każda po …………. (słownie: ………………) zł na rachunek bankowy jw.

wraz z odsetkami w przypadku opóźnienia,  poczynając od  miesiąca w którym dziecko się urodzi .   

W uzasadnieniu wniosku należy uprawdopodobnić ojcostwo dziecka, przedstawić sytuację życiową i majątkową stron, oraz  koszt trzymiesięcznego utrzymania siebie w okresie porodu  i dziecka w okresie 3 miesięcy w po urodzeniu (potrzeby przyszłe) oraz wszystko to udokumentować. Ma to na celu ustalenie przez sąd wysokości roszczeń proporcjonalnych do możliwości zarobkowych i majątkowych domniemanego ojca dziecka pozamałżeńskiego i jego matki.

Od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego sąd nie pobiera żadnych opłat.

Rozpoznanie wniosku

Artykuł 142 KRO zawiera materialnoprawną podstawę dochodzenia powyższego roszczenia, natomiast art. 754 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) reguluje postępowanie procesowe w jej zakresie.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w zdaniu pierwszy tego artykułu sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141  i art.

142 KRO, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

O zabezpieczeniu przyszłych roszczeń alimentacyjnych z wniosku matki orzeka sąd rodzinny po przeprowadzeniu rozprawy. Wydaje wtedy Postanowienie.

W tym postanowieniu zabezpiecza, przed urodzeniem się dziecka, przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, określając oddzielnie kwoty zabezpieczone na rzecz matki i oddzielnie kwoty zabezpieczone na rzecz dziecka. Termin płatności kwot dla matki określa się datą ścisłą.

Termin płatności kwot dla dziecka określa się datą urodzenia dziecka, którą należy wskazać w postępowaniu egzekucyjnym (par. 235 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316).

Przykład z orzecznictwa:

„Postanowienie

Sąd   Rejonowy  w ………..(-)

postanawia:

I –  zabezpieczyć przyszłe roszczenie alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, przez zobowiązanie S. M., zamieszkałego: D. 2B/8, do wyłożenia kwoty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie na rzecz A. P.

, przez trzy miesiące w okresie porodu, płatne w terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca poczynając od dnia 18 grudnia 2012 roku oraz kwoty po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie na koszty utrzymania dziecka, przez pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu, płatne do rąk matki dziecka A. P.

, w terminie do dnia 10-ego każdego miesiąca, poczynając od dnia urodzenia dziecka; (-) ” – Postanowienie Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2012 r. , III RCo 44/12.

W postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia sąd określa także termin do wniesienia pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty. Z art. 754 zd. drugie K.p.c. wynosi on  trzy miesiące od dnia urodzenia się dziecka.

W przypadku, gdy matka dziecka nie wniesie niniejszego pozwu lub po jego wniesieniu sąd uzna, że mężczyzna, który miałby być ojcem dziecka nim nie jest, wtedy ma on podstawę do żądania od matki dziecka zwrotu środków finansowych objętych postanowieniem.

Środek zaskarżenia

Z art. 741 K.p.c. na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.

Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie – od ogłoszenia postanowienia (art. 394 par. 2 K.p.c.).

Podstawa prawna:

– art. 85 par. 1, art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, art. 394 par. 2, art. 741, art. 754 Kodeksu postępowania cywilnego, par. 235 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316)

See also:  Wieloletni rozkład pożycia - jak się rozwieść?

Objaśnienie:

[1] Postanowienie Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie III RCo 11/16 – http://orzeczenia.starogard-gd.sr.gov.pl/content/$N/151015400001512_III_RCo_000011_2016_Uz_2016-06-29_001

(dostęp w dniu 30 sierpnia 2017 r.)

[2] Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, Warszawa 2000, s. 564

[3] Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz, Warszawa 2010, s. 811

Stan prawny na 30 sierpnia 2017 r.

Wanda Książek – współpracownik Portalu

Download Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress Themeslynda course free downloadDownload Best WordPress Themes Free Download

Alimenty w czasie ciąży? Czy można się ubiegać o alimenty

Alimenty od ojca dziecka na czas ciąży

Według polskiego prawa, kobieta może domagać się od ojca dziecka alimentów już za 3 miesiące ciąży, a także przez 3 miesiące po narodzinach dziecka. Musi jedynie uwiarygodnić, że dany mężczyzna jest ojcem jej dziecka. Chociaż test DNA może być dowodem dla sądu po narodzinach, może zostać wykonany jeszcze w ciąży, by mężczyzna zyskał pewność co do swojej odpowiedzialności.

Alimenty w czasie ciąży – uwiarygodnienie ojcostwa

Aby otrzymać należne alimenty w czasie ciąży, kobieta musi przed sądem udowodnić ojcostwo danego mężczyzny. Dowodami mogą być np. oświadczenia świadków czy dokumenty różnego typu. Wysokości alimentów w czasie ciąży jest zależna od tego, czy kobieta pracuje czy też nie. Sposób zapłaty oraz jej termin powinien zostać ustalony przez sąd.

Procedura uwiarygodnienia nie jest tożsama z ustaleniem ojcostwa, ponieważ, zgodnie z polskim prawem, może ono nastąpić dopiero po narodzinach dziecka. Jeśli do tego momentu mężczyzna nie uzna dziecka dobrowolnie, kobieta ma możliwość wystąpienia o ustalenie ojcostwa – sąd najprawdopodobniej zleci wykonanie sądowego testu na ojcostwo, który można wykonać już 2 dni po narodzeniu.

Alimenty w czasie ciąży – dobrowolne uznanie dziecka

Mężczyzna może dobrowolnie uznać dziecko jeszcze przed narodzinami, dzięki czemu stanie się jego prawnym ojcem. Ma on wtedy obowiązek wspierać finansowo najpierw ciężarną, a następnie również dziecko. Aby uznać dziecko nienarodzone, konieczne jest złożenie oświadczenia przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, konsulem lub sądem opiekuńczym.

Mężczyzna uznaje tam dziecko, co kobieta potwierdza – bez jej potwierdzenia (maksymalnie 3 miesiące od wypełnienia formalności przez mężczyznę) do uznania nie dojdzie.

Jeśli zarówno mężczyzna, jak i matka złożą swoje oświadczenia, zostanie spisany akt uznania dziecka nienarodzonego, na którym znajdują się dane obojga rodziców oraz nazwisko, jakie przyjmie dziecko po urodzeniu.

Czytaj więcej o uznaniu ojcostwa w ciąży >

Alimenty od ojca dziecka na czas ciążyAlimenty w czasie ciąży – test DNA na ojcostwo

Test DNA na ojcostwo w czasie ciąży jest testem prywatnym, jednak jego wynik może przekonać mężczyznę do uznania dziecka i/lub pomocy finansowej. Pewność co do ojcostwa powinna go bowiem skłonić do odpowiedzialności.

Taki test wykonuje się z próbki DNA dziecka, która uprzednio musi być wyizolowana z krwi matki (od matki zostaje pobrana krew) lub fragmentów kosmówki bądź płynu owodniowego. Od mężczyzny pobrać można wymaz z policzka lub wykorzystać tzw. mikroślad, np.

używaną szczoteczkę do zębów, maszynkę do golenia czy włosy z cebulkami.

Test DNA na ojcostwo w czasie ciąży można zrealizować już od 8. tygodnia ciąży. Bardzo szybko zyskuje się więc pewność co do ojcostwa. Wynik jest wiarygodny i pewny, niezależnie od sposobu pobierania próbek i tego, czy badanie wykonuje się w ciąży czy po urodzeniu dziecka. Czytaj więcej o badaniu na ojcostwo w czasie ciąży >

Formularz umówienia wizyty – umów badanie na ojcostwo w ciąży w wygodnym dla siebie terminie

Poniższy formularz pozwala Państwu dokonać wstępnej rezerwacji terminu na wybrane badanie. Rejestracja jest czynna 24 godziny na dobę.

Zobacz też:

Alimenty od ojca dziecka dla kobiety będącej w ciąży i w okresie porodu

Wiele kobiet staje przed problemem uchylania się ojca dziecka przed świadczeniem finansowym na rzecz potomstwa, szczególnie wtedy, kiedy dziecko urodziło się lub ma się urodzić poza związkiem małżeńskim. Tymczasem prawo jest w tym zakresie jednoznaczne – oboje rodzice są zobowiązani do łożenia na utrzymanie i wychowanie dziecka i nie ma znaczenia, czy ojciec jest czy nie jest mężem matki.

Alimenty od ojca dziecka na czas ciążyNie zawsze też kobiety są świadome faktu, że określonych roszczeń finansowych od ojca dziecka można się domagać jeszcze w okresie ciąży. Kodeks rodzinny i opiekuńczy odnosząc się do kwestii ewentualnych alimentów w ciąży precyzuje to w ten sposób, że ojciec niebędący mężem matki, ma obowiązek przyczynić się w zakresie odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z istotnych powodów matka może też domagać się udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może również żądać, aby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Te specyficzne alimenty w ciąży przysługują nawet w przypadku urodzenia martwego dziecka, ale nie wtedy, gdy nastąpiło poronienie lub dokonano aborcji.

Ważne jednak jest, by ojcostwo zostało uwiarygodnione, wtedy bowiem matka może domagać się jeszcze przed porodem wypłacenia określonej sumy pieniężnej na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz pierwsze trzy miesiące życia dziecka.

W dalszym okresie życia dziecka alimenty winny odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z utrzymania i wychowania dziecka.

Natomiast jeśli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, dziecko i matka mogą dochodzić swoich roszczeń jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa, co może nastąpić dopiero w momencie urodzenia dziecka.

Tak więc alimenty w ciąży dotyczą tylko określonych sytuacji, kiedy ojcostwo zostanie w trakcie postępowania uwiarygodnione, na przykład poprzez wykazanie, że miało miejsce współżycie płciowe w okresie między 180 a 300 dniem przed planowaną datą porodu.

Sprawa tego typu świadczeń jest zazwyczaj rozpatrywana przez sąd w trybie szczególnym i trwa bardzo krótko, a pozwany mężczyzna, jeżeli jego ojcostwo zostało uwiarygodnione, musi natychmiast wyasygnować zasądzoną kwotę.

Matka dziecka powinna jednak najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po porodzie wystąpić z pozwem o przyznanie zwykłych alimentów w normalnym trybie, jeżeli tego nie uczyni, bądź w trakcie rozprawy wykazane będzie, że ojcem dziecka jest ktoś inny, wypłacone wcześniej świadczenie musi zostać zwrócone.

Alimenty w ciąży nie są trudne do uzyskania. Czasami wystarczy samo uprawdopodobnienie ojcostwa

Kobieta może ubiegać się o alimenty w ciąży. Zgodnie z przepisami ojciec dziecka musi zapewnić jej utrzymanie. Koszt ustalany jest indywidualnie, podobnie jak okres, za który należą się alimenty.

Zobowiązania do płacenia alimentów w czasie ciąży możemy podzielić na dwie sytuacje. Kiedy przyszli rodzice są małżeństwem i kiedy nim nie są. Oczywiście, jak nietrudno się domyśleć, pierwszy przypadek będzie prostszy.

Kluczowe dla ustalenia obowiązku ponoszenie kosztów utrzymania jest ojcostwo. Zanim sąd przyzna kobiecie alimenty, musi uzyskać pewność, że ojcem jej dziecka jest mężczyzna, od którego ich dochodzi.

Sprawa w przypadku pozostawania w związku małżeńskim jest dość prosta. Zgodnie z przepisami ojcem jest mąż matki.

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

Sprawa komplikuje się w pozostałych przypadkach. Aby uzyskać alimenty, trzeba uprawdopodobnić ojcostwo. W trakcie postępowania matka musi więc dostarczyć dowodów potwierdzających taką możliwość. Do uprawdopodobnienia ojcostwa wystarczy samo wykazanie, że w okresie między 180 a 300 dniem przed planowanym porodem miało miejsce współżycie płciowe.

Zgodnie z przepisami taki mężczyzna jest zobowiązany do alimentów. Koszty mogą zostać przyznane za trzy miesiące w okresie porodu oraz za trzy miesiące po urodzeniu dziecka. W tym czasie matka musi wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa oraz przyszłe alimenty. Jeżeli tego nie zrobi albo okaże się, że ojcem jest ktoś inny, będzie musiała zwrócić otrzymane wcześniej pieniądze.

Alimenty w ciąży – kwoty

Sama kwota alimentów jest ustalana indywidualnie, jest więc zależna od sytuacji. Tutaj kwestią decydującą jest zdrowie matki i jej zatrudnienie. Jeżeli matka nie pracuje, ojciec może zostać zobowiązany do pokrycia całości kosztów jej utrzymania.

Co do zasady alimenty w ciąży są przyznawane za trzy miesiące. W szczególnych sytuacjach, z ważnych powodów matka dziecka może jednak żądać udziału ojca w kosztach swojego utrzymania przez dłuższy czas. Takimi ważnymi powodami może być np. stan zdrowia, chodzi tu zarówno o chorobę matki, jak i dziecka.

Warto pamiętać, że obok kosztów utrzymania matce przysługuje również żądanie pokrycia przez ojca odpowiedniej części szczególnych wydatków, jakie poniosła. Są to wydatki konieczne – takie jak ubranka, środki higieniczne, wózek, wyprawka. Obok wydatków matka może dochodzić również pokrycia strat majątkowych – kosztów leków, specjalistycznych zabiegów.

Brak uprawdopodobnienia ojcostwa w okresie ciąży nie przekreśla późniejszego dochodzenia alimentów za ten okres. Po urodzeniu dziecka można domagać się alimentów wstecz.

See also:  Żona nie chce wywiązać się z obietnicy rozliczenia finansowego

Alimenty w ciąży postępowanie przed sądem

W praktyce otrzymanie alimentów w ciąży sprowadza się do złożenia odpowiedniego powództwa w sądzie. Podczas postępowania sąd określi wysokość należnej kwoty, sposób jej płatności oraz jej termin.

Alimenty na czas ciąży nie są właściwymi alimentami, mają stanowić jedynie swoisty środek zabezpieczający matkę jeszcze przed wszczęciem procesu o alimenty oraz wspomóc ją w tym szczególnym okresie. W trakcie postępowania podobnie jak w pozostałych sprawach alimentacyjnych, sąd zapozna się z przedstawionymi przez matkę wydatkami oraz zbada możliwości zarobkowe ojca.

Po zbadaniu sprawy wyda orzeczenie, które z urzędu otrzyma rygor natychmiastowej wykonalności. Z urzędu nada również klauzule wykonalności. Zażalenie ojca nie wstrzymuje tego trybu.

Agnieszka Puczko | Alimenty „na ciążę” (czyli o alimentach płatnych jeszcze przed urodzeniem dziecka)

Poznali się. I zakochali. Bardzo szybko. Wspólne mieszkanie, wspólne rachunki, wspólne życie. I wspólna ciąża. Nie do końca zaplanowana. Choć można się było tego spodziewać. Wspólne szczęście? Czy wspólny kłopot? Pewnie, że wspólne szczęście.

A jeżeli tylko do czasu? Jeżeli sytuacja go przerośnie i on odejdzie? Porzuci, zostawi, a dzidziuś rośnie w pakiecie z wydatkami? Można domagać się alimentów „na ciążę”? Można.

I w tej sytuacji działa to tylko w jedną stronę – on odchodzi, ona została sama z ciążą, ona domaga się pieniędzy. Ale po kolei.

Opisana sytuacja dotyczy par, tzw. związków nieformalnych, a nie małżeństw. Alimentów może domagać się tylko przyszła mama. Uprawnienie to wynika w pierwszej kolejności z art.

141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w § 1 stanowi, że ojciec niebędący mężem matkiobowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom dopokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Zgodnie z § 2 tego przepisu, roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

Z powyższego przepisu wynika, że domniemany ojciec dziecka ze związku pozamałżeńskiego jest zobowiązany przyczyniać się do pokrycia:

 1. kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu (ten okres może być z ważnych powodów przedłużony),
 2. wydatków związanych z ciążą i porodem oraz
 3. innych koniecznych wydatków lub szczególnych strat majątkowych poniesionych przez matkę wskutek ciąży lub porodu.

Wydatki związane z ciążą i porodem to takie wydatki, które stały się potrzebne w związku z ciążą lub porodem, a których kobieta by nie poniosła, gdyby nie była w ciąży albo gdyby nie rodziła. Za taki wydatek związany z urodzeniem dziecka tradycyjnie uważa się np. nabycie wózka i wyprawki dla noworodka, przygotowanie pokoju dla dziecka. Do wydatków związanych z ciążą, można zaliczyć m.in.

koszty opieki medycznej nad matką w czasie ciąży, koszty odzieży ciążowej czy odpowiednich odżywek i leków zleconych przez lekarza, których przyjmowanie ma związek z ciążą lub porodem. Inne wydatki ponoszone przez matkę dziecka na swoje potrzeby i utrzymanie (koszty jej wyżywienia, mieszkania, kosmetyków, leków itp.

) będą brane pod uwagę przy rozliczaniu kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki.

Możliwość ubiegania się od ojca dziecka środków na pokrycie powyższych wydatków jeszcze przed urodzeniem dziecka wynika z kolei z art.

142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

W konsekwencji matka jest uprawniona wystąpić do sądu z żądaniem zapłaty od domniemanego ojca dziecka sumy potrzebnej na jej utrzymanie przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po jego urodzeniu.

Nie jest to typowe powództwo alimentacyjne, tylko postępowanie zabezpieczające. Przesądza o tym treść art.

754 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że sąd może jeszcze przed urodzeniem się dziecka zabezpieczyć przyszłe roszczenia alimentacyjne związane z ustaleniem ojcostwa, o których mowa w art. 141 i art.

142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przez zobowiązanie obowiązanego do wyłożenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.

A jak wygląda praktyka? Przyszła mama składa do sądu wniosek o zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych, do którego załącza dowody uprawdopodabniające ojcostwo (wspólne zdjęcia, zeznania świadków potwierdzające, że para była razem w okresie poczęcia, itp.

), dowody potwierdzające koszty jej utrzymania, wydatki, jakie poniosła w związku z ciążą i porodem. We wniosku należy podać sumę, której matka domaga się na swoje trzymiesięczne utrzymanie i sumę, której domaga się na utrzymanie dziecka przez trzy miesiące po urodzeniu.

Wniosek jest wolny od opłat, choć w niektórych sądach zdarzały się praktyki, że od wniosku o zabezpieczenie kosztów utrzymania matki pobierana była opłata.

Sąd wniosek rozpoznaje po przeprowadzeniu rozprawy. Po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia i zasądzeniu na rzecz przyszłej mamy i dziecka odpowiedniej kwoty, mama może już spokojnie oczekiwać porodu, mając na koncie co nieco na niezbędne wydatki. Po porodzie czeka ją jeszcze kolejne postępowanie – sprawa o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenia alimentacyjne na rzecz dziecka.

Ale to już ciąg dalszy tej krótkiej historii o miłości.

Alimenty na czas ciąży

Alimenty na matkę dziecka pozamałżeńskiego są jak najbardziej możliwe, jednaże mają one inny charakter i zakres niż alimenty na matkę – małżonkę.

Ojciec dziecka nie będący mężem matki jest zobowiązany do przyczyniania się w rozmiarze odpowiedającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące.

Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczgólne straty mająkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce nawet w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.   

Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego o przyczynianie się do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu  (a z ważnych powodów za okres dłuższy niż trzy miesiące) przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu. Zatem z omawianymi żądaniami matka może wystąpić przed upływem trzech lat, licząc od dnia porodu dziecka pozamałżeńśkiego; nie musi ze wskazanym żądaniem występować, jak się niekiedy błędne podnosi, w ciągu trzech miesięcy po urodzeniu dziecka.  

Pozew o alimenty na czas ciąży powinien spełniać wymogi pisma procesowego. Ważne jest, aby jako stronę powodową wskazać matkę dziecka, a nie dziecko, jak ma to miejsce w pozwie o alimenty na dziecko.  

Wzór pozwu o alimenty na czas ciąży w przygotowaniu.  

Powyższe roszczenia dotyczą sytuacji, gdy ojciec dziecka uznał je (bądź ojcostwo zostało ustalone w wyniku postępowania sądowego).   

Matka dziecka nie jest bez szans.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, nie będącego mężem matki, zostało uwiarygodnione (nie musi być ani ustalone, ani udowodnione; wystarczy uwiarygodnienie), matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Przyjmuje się, że termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd. 

keyword: Alimenty, Prawo rodzinne, Alimenty na czas ciąży, Alimenty na matkę  Zapraszamy do komentowania wpisu lub zadawania pytań. Istnieje również możliwość wymiany poglądów bądź własnych doświadczeń odnośnie do w/w tematyki. Administrator serwisu nie odpowiada za treść wpisów od innych osób niż on sam. 

12-07-2018 17:01:45 Dawid 

Alimenty w okresie okołoporodowym – Kancelaria prawa procesowego i rodzinnego

Pewne kwestie dotyczące alimentów weszły już na dobre do mądrości ludowych. Niektórzy uważają, że alimenty obciążają każdego rodzica po równo, inni, że alimenty uzależnione są tylko od wykazanych zeznaniami podatkowymi dochodów.

Przykłady te przytaczam jedynie by zobrazować morze niewiedzy i to, jak silne są nasze przekonania o sztywnych zasadach dotyczących alimentów.

Alimenty mogłyby obciążać rodziców równomiernie, gdy realizują model opieki naprzemiennej i mają identyczne dochody, zaś alimenty nie zależą od wykazanych zeznaniami podatkowymi dochodów, lecz od możliwości zarobkowych każdego z rodziców oraz zakresu osobistych starań celem wychowania i utrzymania dziecka. Moje doświadczenie zawodowe jasno wskazuje, że tzw. powszechna, czyli ogólna i bardzo powierzchowna, wiedza o alimentach jest bardzo słaba i wymaga uzupełnienia.

Wiedza o alimentach, które należą się matce dziecka w okresie okołoporodowym lub dziecka jeszcze nienarodzonego jest jeszcze mniejsza. Dlatego postanowiłem przybliżyć kwestie związane z możliwością dochodzenia przez matkę dziecka nienarodzonego roszczeń alimentacyjnych od ojca dziecka, który nie jest je mężem.

Zasadą jest, że ojciec niebędący mężem matki dziecka obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Jednak z ważnych powodów matka dziecka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Do ważnych powodów, które mogą uzasadniać takie żądanie, można zaliczyć zarówno chorobę matki dziecka, jak również chorobę dziecka, z czym wiąże się konieczność stałej nad nim opieki ze strony matki.

Ważnym powodem przedłużenia 3-miesięcznego okresu może być korzystanie przez matkę z urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka dziecka poniosłaby inne konieczne wydatki (np. na zakup odzieży dla dziecka, wyprawki, wózka, odzieży dla siebie, środków do kąpieli i higieny, etc.

) albo szczególne straty majątkowe (koszty specjalistycznej diety, leczenia, niezbędnych leków dla matki dziecka), matka dziecka może żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat.

Zwracam w tym miejscu uwagę, że przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie dają podstawy do wystąpienia z roszczeniem o wyprawkę dla dziecka przed jego urodzeniem się i ustaleniem ojcostwa.

Istotną okolicznością jest to czy matka dziecka pracuje oraz czy w okresie porodu wzrosły jej koszty utrzymania w porównaniu ze zwykłymi kosztami jej utrzymania. W sytuacji, gdyby matka dziecka nie pracowała, możliwe jest, że ojciec dziecka będzie zobowiązany do pokrywania znacznej części jej kosztów utrzymania, nie wyłączając nawet obciążenia go kosztami jej utrzymania w całości.

Takie uprawnienia przysługują matce dziecka, gdy ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało ustalone. Roszczenia te przysługują matce także w wypadku, gdyby dziecko urodziło się nieżywe. Roszczenia przedawniają się z upływem trzech lat od dnia porodu.

W tym miejscu warto jest dokonać rozróżnienia, które znacząco wpływa na dostępne matce dziecka roszczenia. Od urodzenia dziecka nieżywego należy odróżnić śmierć dziecka, które urodziło się żywe, zmarło zaś w bardzo krótkim czasie po porodzie, oraz poronienie.

W przypadku śmierci dziecka wkrótce po porodzie dochodzenie przez matkę przysługujących jej roszczeń jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym dochodzeniem ustalenia ojcostwa, chyba że takie ustalenie nastąpiło wcześniej.

Natomiast w wypadku poronienia roszczenia te w ogóle nie przysługują.

Możliwe jest wystąpienie o alimenty jeszcze w okresie ciąży.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, niebędącego mężem matki dziecka, zostałoby uwiarygodnione, matka dziecka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną na koszty utrzymania matki dziecka przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.

Matka dziecka pozamałżeńskiego może dochodzić roszczeń o alimenty dopiero od chwili ustalenia ojcostwa mężczyzny niebędącego jej mężem, tj.

od chwili uznania przez niego dziecka albo sądowego ustalenia ojcostwa, chyba że dochodzi tych roszczeń jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

W takim bowiem wypadku matka dziecka może dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to jednak roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

Czy alimenty dla dziecka nienarodzonego można zapewnić w drodze zabezpieczenia roszczenia?

W doktrynie obecny jest pogląd, że celem zabezpieczenia tych roszczeń możliwe jest skorzystanie z art. 754 KPC.

Daje on jednak możliwość zabezpieczenia roszczenia tylko w stosunku do przyszłych roszczeń alimentacyjnych i kosztów związanych z porodem i utrzymaniem dziecka przez pierwsze 3 miesiące po urodzeniu.

W takiej sytuacji należy przyjąć, że nie jest potrzebne uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa zaspokojenia roszczenia, ale konieczne jest uwiarygodnienie roszczenie (art. 730 § 1 KPC). Dotyczy to przede wszystkim faktu ojcostwa.

Ponadto musi być wykazany fakt ciąży i jej zaawansowanie przez świadectwo lekarskie, gdyż samo uprawdopodobnienie nie wystarcza. Ze względu na wyjątkowość tego rodzaju spraw i niewielką ich ilość, daleki jestem od kategorycznych stwierdzeń co do możliwości zabezpieczenia takich roszczeń w praktyce.

Alimenty na dziecko pozamałżeńskie – Artykuły prasowe

Alimenty ojca pozamałżeńskiego na dziecko i jego matkę

Obowiązek alimentacyjny ojca powstający przed urodzeniem dziecka.

Matka może żądać alimentów od ojca jeszcze nienarodzonego dziecka, wystarczy iż ojcostwo jest uwiarygodnione (np. kilkuletni konkubinat przed zajściem w ciążę). Rozwiązanie takie wynika z braku możliwości definitywnego ustalenia ojcostwa przed narodzinami dziecka.

Ojciec musi wyłożyć z góry odpowiednią sumę potrzebną na pokrycie wszystkich kosztów utrzymania kobiety przez 3 miesiące w okresie porodu oraz kosztów utrzymania dziecka przez pierwsze 3 miesiące po narodzinach.Termin i sposób zapłaty określa sąd. Co do zasady zapłata powinna nastąpić przed urodzeniem dziecka.

 • Obowiązek alimentacyjny ojca powstający po urodzeniu dziecka.
 • Aby ojciec musiał wypłacić odpowiednie alimenty, muszą spełnić się 3 warunki:matka musi wystąpić z żądaniem zapłaty alimentów; dziecko musi się urodzić, nawet nieżywe; musi zostać potwierdzone ojcostwo.
 • Najczęstszą sytuacją, w której kobieta decyduje się na żądanie pomocy finansowej ze strony ojca dziecka jest osobne zamieszkiwanie oraz brak zainteresowania finansową kwestią wychowania dziecka ze strony mężczyzny.

Matka pozamałżeńskiego dziecka może domagać się sfinansowania:wydatków związanych z ciążą, porodem i pielęgnacją małego dziecka (koszty opieki medycznej, lekarstw, odżywek, koszty mieszkania); wydatków związanych z tzw. wyprawką dla dziecka (łóżeczko, wózek, pościel, pieluszki, butelki, ubranka itp.).

Ojciec musi pokryć koszty trzymiesięcznego utrzymania matki dziecka w okresie porodu. Przeważnie są to koszty właściwego odżywiania ciężarnej kobiety, a także koszty zapewnienia mieszkania.

Obowiązek ten, z ważnych powodów, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 3 miesiące (nie ma ograniczenia czasowego – ojciec może być zobowiązany do świadczenia na rzecz swojego dziecka i jego matki nawet przez wiele lat). Do ważnych powodów można zaliczyć m.in.

brak możliwości podjęcia pracy w wyniku złego stanu zdrowia spowodowanego powikłaniami poporodowymi matki, chorobę dziecka, skorzystanie z bezpłatnego urlopu w celu opieki nad dzieckiem.

Mężczyzna musi także sfinansować nadzwyczajne wydatki związane z ciążą oraz porodem. Najczęściej są to koszty usług medycznych (poddanie się kosztownej terapii w celu ratowania zdrowia lub życia nienarodzonego jeszcze dziecka, koszty długiego przebywania w szpitalu np. przy zagrożeniu ciąży, koszty przebywania w placówce medycznej związane z powikłaniami przy porodzie).

Ojciec dziecka musi pokryć straty matki wynikłe z faktu zajścia w ciążę lub utracone z tego tytułu zarobki (np. przedłużenie się płatnej nauki, utrata pracy).

W przeciwieństwie do świadczenia ojca przed urodzeniem się dziecka w tym przypadku mężczyzna ponosi wyżej wymienione koszty w całości lub w części. Wszystko zależy od sytuacji materialnej obojga rodziców.

Jeżeli matka jest młoda, nie posiada wykształcenia ani zawodu, a co za tym idzie nie może znaleźć pracy, nie ma gdzie mieszkać (np.

przebywa w domu samotnej matki), a ojciec dziecka posiada pracę i mieszkanie to zobowiązany jest do pokrycia wszystkich wynikłych wydatków.

 1. Jednakże przy ustabilizowanej sytuacji bytowej obojga rodziców ponoszą oni wydatki w częściach – proporcjonalnie do swojej sytuacji materialnej i osobistej (zdarzyć się może, iż ojciec jest małżonkiem innej kobiety, także z nią posiada dzieci, a co za tym idzie obowiązki finansowe).
 2. Roszczenia matki przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu.
 3. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.
 4. mgr prawa Małgorzata Grigorjew

Leave a Reply

Your email address will not be published.