Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu

 • Budowa
 • Prawo i finanse
 • Dom po rozwodzie – podział majątku

Tekst: Małgorzata Kapelusiak03-02-2005 01:00

Stosunki majątkowe między małżonkami to często drażliwy i delikatny temat, który potrafi być prawdziwą mieszanką wybuchową w chwili rozwodu.

Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwoduDom po rozwodzieRys. Małgorzata Ślińska1 z 1Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwoduDom po rozwodzieRys. Małgorzata Ślińska Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków oraz każdego z nich z osobna. Do ustanowienia wspólności nie jest konieczne żadne oświadczenie małżonków.

Majątek wspólny

Wspólność ustawowa to inaczej wspólność łączna, czyli bezudziałowa. Oznacza to, że w jej trakcie nie można określić wysokości udziału, jaki przysługuje każdemu małżonkowi.

 • Przedmioty majątkowe, które tworzą majątek wspólny to:
 • wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków (czyli z umów-zleceń, umów o dzieło, z prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej),
 • – dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (czyli np. zarówno dochody z dzierżawy działki kupionej za wspólne środki po ślubie, jak i czynsze z najmu mieszkań, które małżonkowie mieli przed ślubem),
 • Majątek odrębny
 • Oprócz majątku wspólnego każdy z małżonków posiada jeszcze majątek odrębny (osobisty). W jego skład wchodzą przedmioty majątkowe:
 • – uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (wyjątkiem będzie renta należna poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej – renta ta wchodzi do majątku wspólnego),
 • – uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (nagrody w konkursach literackich, sportowych, teleturniejach),

– środki zgromadzone na rachunku bankowym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków. – nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (kupione przed ślubem), – nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, – służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (są to między innymi kosmetyki, odzież, akcesoria niezbędne do wykonywania pracy czy spędzania czasu wolnego), – nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (czyli np. samochód zakupiony za wygraną w maratonie),oraz prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, a także prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (przykładem jest prawo dożywocia ustanowione na rzecz jednego z małżonków).

Podstawową cechą majątku osobistego jest to, że w chwili rozpadu małżeństwa nie podlega on podziałowi i zawsze należy do jednego z małżonków.

Jeśli małżonkowie kwestionują przynależność danego dobra do majątku odrębnego, wówczas małżonek zainteresowany rozstrzygnięciem tego sporu może wytoczyć przeciwko drugiemu małżonkowi powództwo o ustalenie, czy dany przedmiot wchodzi w skład majątku wspólnego.

Ustanie wspólnoty

W trakcie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może też rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w udziale. Podział majątku (zarówno sądowy, jak i umowny) jest możliwy z chwilą, kiedy ustaje wspólność majątkową. W trakcie małżeństwa możliwe jest to wówczas, gdy: – małżonkowie postanowią zawrzeć umowę o rozdzielność majątkową (czyli intercyzę, która może być podpisana przed ślubem, ale także po kilku latach małżeństwa), – sąd ustanowi rozdzielność majątkową,

 1. – jedno z małżonków zostanie ubezwłasnowolnione,
 2. – w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,
 3. – sąd orzeknie separację małżonków.
 4. rozwodu; wspólność ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego,
 5. śmierci jednego albo obojga małżonków,
 6. Do podziału majątku wspólnego małżonków może dojść na podstawie zgodnej umowy zawartej przez małżonków lub na mocy orzeczenia sądu.
 7. Umowny podział majątku
 8. Sądowy podział majątku

Z chwilą ustania małżeństwa rozdzielność następuje w momencie: – uprawomocnienia się wyroku unieważniającego małżeństwo. Jeśli małżonkowie zgodnie dojdą do porozumienia w sprawie podziału, unikną długich i często przykrych dla stron sporów sądowych. Dodatkowym atutem podziału umownego jest też to, że strony mogą go ograniczyć tylko do niektórych składników majątku (np. nieruchomości), odkładając podział pozostałych (np. sprzętu AGD) na później. Przy podziale sądowym takie działanie jest niemożliwe; sąd dokona od razu podziału całości wspólnego majątku. Podziału dokonuje się w formie umowy, przy czym jeśli w skład podziału wchodzi nieruchomość, wymagana jest forma aktu notarialnego (koszt należnej taksy notarialnej zależy od ogólnej wartości majątku podlegającego podziałowi). Umowa wyszczególnia posiadane przedmioty (w tym nieruchomości), określa ich wartość i przyporządkowuje każdy z nich konkretnemu małżonkowi wraz ze wskazaniem ewentualnych dopłat.

Jeżeli małżonkowie nie potrafią sami dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, pozostaje im jego podział w sądzie. Właściwy będzie wydział cywilny sądu rejonowego miejsca położenia majątku.

Od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej pobiera się opłatę stałą w wysokości 1000 zł.

Jeżeli natomiast wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku, opłata stała wynosi 300 zł.

 • Aby rozpocząć postępowanie o podział, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać między innymi następujące elementy:
 • – wyszczególnienie składników majątku podlegających podziałowi wraz z określeniem ich wartości,
 • – przedstawienie dowodów na prawa do majątku odrębnego (np. wskazanie, że samochód był zakupiony przed zawarciem małżeństwa, a działka została odziedziczona po rodzicach),

– załączniki (takie jak umowy, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych).

Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej (np. prawomocny wyrok rozwodowy).

Skład i wartość (określona według cen rynkowych z daty podziału) majątku ulegającego podziałowi ustala sąd. Jeśli między małżonkami istnieje rozbieżność co do wartości majątku, niezbędne może się okazać powołanie biegłego.

Dotyczy to najczęściej wyceny nieruchomości. Za opinie sporządzoną przez biegłego płacą małżonkowie.

Sądowy podział majątku wspólnego może nastąpić przez: – podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie nieruchomości, pod warunkiem że istnieje techniczna i prawna możliwość wyodrębnienia w jednym domu dwóch odrębnych lokali (jeśli w wyniku podziału powstaną różnice w powierzchni, sąd określi wysokość koniecznej dopłaty ze strony jednego z małżonków), – przyznanie rzeczy (nieruchomości) jednemu z małżonków na wyłączną własność z jednoczesnym obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka, n sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży. Gdy zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. Przy rozłożeniu dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat.* * * Małżeńskie rozliczenia to kwestia delikatna i nie zawsze udaje się ją szybko rozwiązać. Nie ma tu jednak potrzeby pośpiechu. Z żądaniem podziału majątku dorobkowego można wystąpić do sądu także kilka lat po rozwodzie czy formalnej separacji. To uprawnienie się nie przedawnia, można się zatem spokojnie zastanowić nad sposobem uregulowania rozliczeń finansowych

Nieruchomość po rozwodzie. Komu powinien przypaść dom lub mieszkanie? Ile kosztuje podział majątku?

Budowa domu przed ślubem a zabezpieczenie majątku w przypadku rozwodu Podział majątku po rozwodzie budzi sporo komplikacjiSprawy o podział majątku potrafią ciągnąć się miesiącami. Taniej i szybciej można go przeprowadzić, gdy strony wcześniej się porozumieją. Krzysztof Kapica

Sprawy rozwodowe, gdy w grę wchodzi podział majątku, potrafią ciągnąć się latami. Największe konflikty budzi zawsze wśród byłych małżonków podział nieruchomości. Problemów można jednak uniknąć. Jak?

See also:  Alimenty na córkę która urodziła dziecko i zamieszkała z partnerem

Niska świadomość prawna i nieznajomość konsekwencji, jakie dla majątku rodzi zawarcie związku małżeńskiego generuje w przypadku rozwodu potężne konflikty. Wielu z nich można byłoby uniknąć, gdyby małżonkowie znali swoje prawa i obowiązki przed wypowiedzeniem sakramentalnego „tak”.

Intercyza i porozumienie

W pewnych sytuacjach sprawa podziału majątku jest oczywista. Tak jest wtedy, gdy małżonkowie przed zawarciem ślubu zdecydowali się na podpisanie intercyzy. Wtedy każdy z małżonków dorabia się niejako na własne konto.

Liczba tych umów co roku rośnie, ale i tak jest ciągle niewielka w stosunku do liczby zawieranych małżeństw. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że składniki majątku, które należały do każdego z małżonków przed małżeństwem również po jego zawarciu należą wyłącznie do nich.

Jeśli ktoś posiadał przed ślubem np. kawalerkę, działkę budowlaną czy dom, po rozwodzie ma do niego wyłączne prawo.

Podobnie, jeśli w trakcie małżeństwa jeden z małżonków odziedziczy lub przyjmie jako darowiznę nieruchomość, ta również po rozwodzie należy wyłącznie do niego i nie wchodzi w skład majątku wspólnego przeznaczonego do podziału.

Gotowe porozumienie odnośni podziału majątku można przedstawić sądowi na pierwszej sprawie rozwodowej albo ustalić szczegóły wcześniej, spisując umowę notarialną. Na taki głos rozsądku stać jednak około 30 procent rozwodzących się par.

W takim porozumieniu można zapisać na przykład, że wspólny dotąd dom zostanie sprzedany, a strony podzielą się po równo uzyskanymi środkami.

Można też zaproponować, że jedna strona spłaci drugą, a ta zrzeknie się praw majątkowych do nieruchomości.

Nieco trudniej jest wtedy, gdy wspólna nieruchomość obciążona jest hipoteką, ale i tu można się dogadać – także z bankiem.

Porozumienie może zakładać sprzedaż nieruchomości, spłatę kredytu i potem równy podział, jak również spłatę jednego z małżonków z przejęciem obowiązków spłaty kredytów na tę stronę, która zostanie wyłącznym właścicielem nieruchomości (tu potrzebna będzie zgoda banku, który straci przecież jednego z kredytobiorców, a więc i jedno ze źródeł zabezpieczeń kredytu). Jeśli jednak do spłaty kredytu została już niewielka suma albo małżonek biorący na siebie kredyt jest w dobrej sytuacji finansowej, nie powinno być tym większych problemów.

Większość spraw rozwodowych przebiega jednak w klimacie ostrego konfliktu, w którym strony nie mogą dojść do porozumienia, nie tylko w sprawie tak ważnych składników majątku jak nieruchomości, ale kłócą się nawet o tak absurdalne przedmioty jak nawilżacz powietrza, toster czy stary rower. Jak wtedy zadziała sąd? Gdy nieruchomość na to pozwala, dom można decyzją sądu podzielić na dwie mniejsze części, które będą zamieszkiwane przez dotychczasowych małżonków. Takie możliwości daje zwykle duży dom, ale już nie małe mieszkanie bloku.

Zwykle więc sąd zdecydować musi o tym, komu zostanie przyznana nieruchomość po rozwodzie. Nie jest to łatwe i najczęściej pozostawia jedną ze stron w poczuciu krzywdy i niesprawiedliwości (co rodzi odwołania i przedłuża procedurę rozwodową). Wszystko przez to, że zmiennych, na podstawie których sąd podejmie decyzję, jest wiele.

Warto przeczytaćOszuści mieszkaniowi na rynku sprzedaży. Uważaj na te metody przestępców 

Ogromne znaczenie będzie miało to czy rozwodząca się para ma małoletnie dzieci i z kim te dzieci będą zamieszkiwać. W sposób oczywisty większe szanse na przejęcie nieruchomości ma ten z małżonków, z którym zostają dzieci, a więc w praktyce orzeczniczej – kobieta. Gdy dzieci brak, istotna będzie zdolność współmałżonka do spłacenia części majątku drugiej osoby.

Jeśli przez całe życie kobieta nie pracowała i nie ma dochodów, trudno jej będzie spłacić część udziałów w nieruchomości należącą do jej męża.

Z drugiej jednak strony badana będzie również możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych przez współmałżonka, który przestanie być właścicielem nieruchomości – powinien on mieć możliwość – z własnych funduszy i spłaty udziałów – te potrzeby mieszkaniowe zaspokoić.

Sprawy o podział majątku prowadzone przed sądem potrafią kosztować krocie, choć – jeśli małżonkowie się dogadają – nie obciąża budżetów zbyt mocno. W przypadku porozumienia co do podziału majątku i jego składników koszty wyniosą 300 złotych.

Jeśli porozumienia nie ma koszty wzrastają i choć są sztywne ustalone na poziomie 1000 złotych, to nie ma co liczyć na to, że to koniec wydatków. Sprawy o podział majątku są bowiem skomplikowane, a to oznacza konieczność powołania biegłych sądowych z zakresu budownictwa, architektury, geodezji czy rzeczoznawców majątkowych, którzy wycenią wartość mienia ruchomego.

Takie opinie, w zależności od komplikacji, mogą kosztować nawet kilka tysięcy złotych (ich koszty wspólnie pokryć będą musiały strony postępowania). Do tego dochodzą jeszcze wydatki na adwokatów – każda kolejna rozprawa zwiększa ich wysokość. Oczywiście, korzystanie z usług adwokatów i radców prawnych nie jest konieczne, ale w tak trudnych sprawach jednak polecane.

Na ich usługi – w zależności od sprawy, wartości majątku, liczby rozpraw i renomy kancelarii prawnej – trzeba przeznaczyć minimum kilka tysięcy złotych. 

Portal Orzeczeń
Sądu Rejonowego w Toruniu

 • Dnia 24 maja 2018 r.
 • Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny
 • w składzie następującym:
 • Przewodniczący: SSR Larysa Rozmarynowicz

Protokolant: st. Sekr. Sąd. Mirosława Prusaczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 11 maja 2018 r.,

sprawy z wniosku S. P.,

z udziałem: I. P.,

o podział majątku wspólnego,

postanowił:

I. Ustalić, że w skład majątku wspólnego uczestników S. P. i I. P. wchodzi wyłącznie:

a) nieruchomość zabudowana położona w Z. gmina O. oznaczona jako działka nr. 81, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości: 348 000 zł,

b) nieruchomość niezabudowana położona w Z. gmina O. oznaczona jako działka nr. 151, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości: 28 000 zł ,

II. Oddalić wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

III. Dokonać podziału majątku wspólnego S. P. i I. P. w ten sposób, że: przyznać S. P. na wyłączną własność:

a) nieruchomość zabudowaną, położoną w Z. (szczegółowo opisaną w pkt. I a postanowienia), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…);

b) nieruchomość niezabudowaną, położoną w Z. (szczegółowo opisaną w pkt. I b postanowienia), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…),

IV. Zasądzić od S. P. na rzecz I. P. kwotę 188 000 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) tytułem spłaty udziału w majątku wspólnym, płatną w dwóch ratach:

 1. – pierwszą w kwocie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) płatną w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,
 2. – drugą w kwocie 88 000 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) płatną w terminie roku od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,
 3. V. Umorzyć postępowanie w zakresie podziału ruchomości,

VI. Zasądzić od S. P. na rzecz I. P.

See also:  Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

kwotę 14 726,01 zł ( czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 1/100) płatną w terminie 1 ( jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, tytułem rozliczenia kwoty 29 452,02 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 2/100) pobranej przez wnioskodawcę z majątku wspólnego, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności;

VII. Zasądzić od I. P. na rzecz S. P. kwotę 145 zł ( sto czterdzieści pięć ) tytułem rozliczenia nakładów na ubezpieczenie nieruchomości , w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,

VIII. Oddalić wnioski w pozostałej części ,

IX. Ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie,

X. Nakazać pobrać od S. P., I. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu kwoty: od każdego po 545 zł (pięćset czterdzieści pięć złotych), tytułem zwrotu wydatków tymczasowo wyłożonych na wynagrodzenie biegłego przez Skarb Państwa.

Sygn. akt: XI Ns 2952/16

Wnioskiem z dnia 2 grudnia 2016 r. S. P. wniósł o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy i I. P. wchodzi: nieruchomość zabudowana położona w Z. gmina O., dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) (działka (…)), nieruchomość niezabudowana położona w Z.

gmina O., dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…), działka (…) oraz szereg ruchomości. Nadto wnioskodawca wniósł o ustalenie, że strony posiadają wspólne niespłacone zobowiązania wynikające z umów kredytowych, z czego obecnie pozostaje do spłaty 114 487 zł.

Ponadto wnioskodawca wniósł o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, w postaci: wydatków na budowę domu rodzinnego przed zawarciem małżeństwa w łącznej kwocie 120 600 zł, darowizn otrzymanych od rodziców w okresie od sierpnia 2001 r. do 2012 r.

w łącznej kwocie 89 060 zł, spłaty rat dwóch kredytów od lutego do października 2016 r. w łącznej kwocie 2 756,50 zł, ubezpieczenia domu w kwocie 290 zł w VIII 2016 r., ustalenie, że udziały stron w majątku wspólnym nie są równe: udział wnioskodawcy wynosi 70%, a uczestniczki postępowania 30%. S. P.

wnosił o dokonanie podziału majątku stron:

przyznanie na wyłączną własność wnioskodawcy:

nieruchomości opisanych we wniosku o nr działek (…);

ruchomości znajdujących się w pkt. II 1a wniosku;

przyznanie na wyłączną własność uczestniczki: ruchomości wymienionych w pkt. II 2a a wniosku z obowiązkiem spłaty w kwocie 22 367,05 zł.

Nadto wniósł o obciążenie obu stron kosztami postępowania w sprawie po połowie.

W uzasadnieniu wskazał, że przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymał nieruchomości opisane we wniosku od rodziców w darowiźnie. Rozpoczął budowę domu jednorodzinnego z własnych środków pieniężnych oraz ze środków otrzymanych w darowiźnie od rodziców w latach 2001-2012 r.

W dniu 27 stycznia 2004 r. zawarł z I. P. małżeńską umowę majątkową, którą rozszerzył wspólność majątkową małżeńską o składniki majątku sprzed zawarcia małżeństwa. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu rozwiązał małżeństwo uczestników przez rozwód.

Wartość nieruchomości opisanych we wniosku oszacował odpowiednio: nieruchomości zabudowanej 300 000 zł, nieruchomości niezabudowanej 10 000 zł. Wskazał, że względy natury moralnej oraz niskie dochody, słabe zaangażowanie w prace domowe i uchylanie się od pracy I. P.

uzasadniają ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym na podstawie art. 43 § 2 Kro.

W odpowiedzi na wniosek, uczestniczka I. P. zakwestionowała twierdzenia wnioskodawcy odnośnie: składu i wartości ruchomości, nakładów i darowizn na majątek wspólny, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, propozycję podziału majątku.

Wniosła o przyznanie jej na wyłączną własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w Z. (działka (…)), przyznanie wnioskodawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Z. (działka (…

)), orzeczenie spłaty od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy w kwocie 87 291, 50 zł tytułem wyrównania udziałów. Wniosła o odliczenie od wartości majątku wspólnego zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że za przyznaniem jej nieruchomości przemawia dobro wspólnych małoletnich dzieci, które mają ustalone miejsce zamieszkania przy matce.

W toku postępowania strony podjęły rokowania ugodowe, które zakończyły się niepowodzeniem.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r. (k. 177) pełnomocnik uczestniczki wskazał, że uczestnicy spłacają raty kredytu po połowie, żadna ze stron nie ponosi dodatkowych obciążeń z tytułu spłaty kredytu.

Wniosek o przyznanie na wyłączną własność uczestniczki nieruchomości zabudowanej położonej w Z. został cofnięty. Wskazano nową propozycję podziału majątku: przyznanie nieruchomości zabudowanej położonej w Z.

na własność wnioskodawcy z obowiązkiem spłaty uczestniczki w kwocie 152 289,25 zł . Pełnomocnik uczestniczki podniósł również że, przekazem bankowym z dnia 3 stycznia 2014 r. o tytule “przelew środków” S. P. dokonał przekazu bankowego w kwocie 29 452 , 02 zł z rachunku bankowego I. P.

o numerze (…) na rachunek siostry wnioskodawcy A. F.. W głosie do protokołu rozprawy z dnia 11 maja 2018 r. pozostawił ocenę w/w zdarzenia do uznania Sądu.

W głosie do protokołu rozprawy z dnia 10 stycznia 2018 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o przyznanie jemu własności nieruchomości i udokumentował możliwości spłaty uczestniczki. Pełnomocnik uczestniczki oświadczył, że nie jest ona zainteresowana żadną z nieruchomości.

Na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. uczestnicy zgodnie oświadczyli, że ruchomości wchodzące w skład majątku wspólnego i objęte wnioskiem zostały już podzielone i nie ma potrzeby dokonywać ich podziału bądź wyrównywać wartości. Wnioskodawca wskazał, że ma przygotowane środki finansowe na spłatę uczestniczki: aktualnie ma wygospodarowane na ten cel 100 000 zł.

W nawiązaniu do zarzutu wyprowadzania środków pieniężnych na rzecz A. F. wskazał, że pieniądze te przeznaczył na zarząd majątkiem wspólnym, przede wszystkim zakup opału.

W pozostałym zakresie strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

I. P. i S. P. zawarli związek małżeński w dniu 21 września 2002 r. Przed tą datą S. P. był właścicielem nieruchomości objętych wnioskiem – otrzymał je w darowiźnie od swoich rodziców. Budowa domu w miejscowości Z. na działce nr (…) była rozpoczęta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego – w dniu zawarcia związku małżeńskiego budowa kończyła się na etapie stropu.

W dniu 27 stycznia 2004 r. przed notariuszem P. F., prowadzącym kancelarie notarialną w G. I. P. i S. P.

zawarli umowę majątkową małżeńską, w której stosunki majątkowe w ich małżeństwie poddali wspólności majątkowej umownie rozszerzonej na składniki majątku nabyte przez nich przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wspólność nie obejmowała jedynie przedmiotów służących wyłącznie do użytku osobistego każdego z małżonków tj odzież, kosmetyki biżuteria.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 lutego 2016 r., prawomocnego z dniem 1 marca 2016 r. związek małżeński I. P. i S. P. został rozwiązany przez rozwód. I. P. i S. P.

posiadają dwoje małoletnich dzieci: P. (ur. (…)) i M. (ur. (…)).

Oboje rodziców wykonuje władzę rodzicielską względem dzieci, zgodnie z zawartym porozumieniem, przy czym miejsce zamieszkania dzieci ustalono przy matce.

/dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa S. P. i I. P. zd. J. USC w C. k. 47, zeznania świadka H. P. k. 193 v., zeznania świadka J. K. k.

See also:  Rozłożenie na raty należności alimentacyjnych

193, akt notarialny – małżeńska umowa majątkowa z dnia 27 stycznia 2004 r. zawarta przed notariuszem P. F., prowadzącym kancelarie notarialną w G. D. rep. A poz. 530/2004 k.

48, odpis wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 lutego 2016 r. sygn. I C 1519/14 k. 64/

W skład majątku wspólnego I. P. i S. P. na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej rozszerzonej wchodzą dwie nieruchomości położone w Z.: nieruchomość zabudowana nr dz. 81, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) oraz nieruchomość niezabudowana nr dz. 151, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości 28 000 zł.

Nieruchomość oznaczona jako działka o nr (…) ma powierzchnię 0,56 ha przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i garażowym. Budynek mieszkalny został wzniesiony w latach 2001-2005 r. metodą gospodarczą i został oddany do użytkowania.

Łączna powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 157, 37 m2 . Standard całej nieruchomości jak i stan techniczny budynków jest dobry. Rynkowa wartość nieruchomości według stanu z dnia oględzin biegłego w dniu 11 lipca 2017 r. wynosi 348 000 zł.

Budowa domu została rozpoczęta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego (do etapu stropu) – była wówczas finansowana przez S. P. oraz z darowizn otrzymanych od rodziców. Po zawarciu małżeństwa była finansowana z darowizn otrzymanych przez małżeństwo P. od rodziców S. P., od rodziców I. P.

, pieniędzy otrzymanych w prezentach ślubnych, pożyczki i pracy małżonków.

Nieruchomość oznaczona jako działka o nr (…) ma powierzchnię 0,64 ha. Działka przeznaczona jest na cele rolne. Ma nieregularny, trójkątny kształt, dwoma bokami przylega do dróg asfaltowych.

Działka posiada słabą przydatność glebowo-rolniczą. Na nieruchomości znajdują się złoża kredy – złoża są jednak trudne do eksploatacji i wymieszane z ziemią.

Rynkowa wartość nieruchomości według stanu z dnia oględzin biegłego w dniu 11 lipca 2017 r. wynosi 28 000 zł.

/dowód: odpis zwykły księgi wieczystej nr (…) k 13, odpis zwykły księgi wieczystej nr (…) k. 14, opinie biegłego sądowego B. K. w formie operatu szacunkowego k. 134, uzupełniająca opinia biegłego sądowego B. K. k. 161-161v., zeznania świadka H. P. k. 193 v. – 194 , zeznania świadka A. P. k. 194, zeznania świadka B. J. k. 195, zeznania świadka E. Z. (1) k. 195 v./

Pozostały majątek został przez strony umownie podzielony.

/dowód: zgodne oświadczenie S. P. i I. P. k. 196 v.,/

W trakcie trwania małżeństwa oboje małżonków w równym stopniu wykonywali obowiązki wobec rodziny. Żaden z małżonków nie trwonił majątku. W ramach podziału obowiązków wobec rodziny: S. P. wyjeżdżał zarobkowo zagranicę (Dania, Niemcy, Urugwaj), pracował w (…

), wykonywał fizyczne prace przy budowie i wykończeniu domu. Dziećmi zajmował się w czasie wolnym od pracy. I. P. stale zajmowała się dziećmi i domem oraz podejmowała różne prace: pracowała przy weselach, szyła, układała wiązanki, wykonywała pracę w przedsiębiorstwie (…).

Przy budowie domu uczestniczka wykonywała lżejsze prace oraz nadzorowała inne.

/dowód: zeznania świadka H. P. k. 193 v. – 194 , zeznania świadka A. P. k. 194, zeznania świadka I. B. k. 194 v., zeznania świadka J. J. (2) k. 194v., zeznania świadka B. J. k. 195, zeznania świadka E. K. k. 195, zeznania świadka E. Z. (2) k. 195, zeznania świadka E. B. (1) k. 195 v., zeznania świadka E. Z. (1) k. 195 v./

Nasz dom na twojej działce, czyli jak się rozliczyć i przeżyć

Stając na ślubnym kobiercu 5 lub 10, a może 20 lat temu nie pomyślałeś raczej, że kiedyś możesz żywić do swojej połowicy odmienne uczucia. Nagle okazuje się, że snując plany nie zabezpieczyłeś swoich interesów finansowych, w razie gdyby ta przyszłość nie miała być kiedyś wspólna.

Sylwia dostała od rodziców działkę budowlaną na długo przed zawarciem ślubu z Bartkiem. Po sakramentalnym „tak”, małżonkowie wspólnie zaciągnęli kredyt gotówkowy na dom, który miał być spłacany przez najbliższe trzy dekady. Bartek zainwestował w budowę spadek po wujku. Budynek jeszcze dobrze nie osiadł, a w sądzie już toczy się sprawa rozwodowa.

Do Bartka dopiero teraz dotarło, że formalnie nie jest współwłaścicielem domu – bo w polskim prawie obowiązuje zasada, w myśl której właściciel gruntu jest również właścicielem posadowionego na nim budynku. Tak więc w księdze wieczystej nieruchomości jako szczęśliwa właścicielka domu widnieje wyłącznie Sylwia.

Nawet to, że budowę małżonkowie finansowali wspólnie, nie zmienia tej sytuacji. Co może zrobić Bartek?

Może w trakcie sprawy o podział majątku wspólnego wystąpić z roszczeniem o zwrot nakładów. Co w praktyce to oznacza? Zazwyczaj intuicyjnie wiesz, że chodzi o pieniądze, ale niemal wszyscy klienci błędnie przyjmują, że skoro zainwestowali w budowę 200.000 złotych, to powinni otrzymać 200.

000 złotych z powrotem. Niestety tak to nie działa. Ceny nieruchomości są zmienne, tak więc i Twój nakład nie będzie zawsze taki sam. W sprawie powołuje się biegłego, który stwierdza, że w dacie budowy domu zainwestowałeś w niego np.

2/3 jego wartości, a dom ten w momencie dokonania nakładów wart był przykładowo 300.000 złotych. Biegły wycenia, ile teraz wart jest ten budynek i ustala, że obecna wysokość Twojego wkładu to właśnie te 2/3 bieżącej wartości domu.

Jeżeli dom stracił na wartości, to nominalnie możesz otrzymać mniej niż zainwestowałeś – ale jeżeli na wartości zyskał, to być może uznasz, że ubiłeś niezły interes…

Skąd wiadomo, kto i ile zainwestował w budowę? O to właśnie toczy się najbardziej zaciekłe postępowanie dowodowe, które ma na celu ustalić źródła finansowania budowy waszego wspólnego gniazdka.

Głównym orężem w tej potyczce są wyciągi z rachunków bankowych, faktury, rachunki, zeznania rodziny, przyjaciół, a nawet wykonawców robót.

Tę wojnę wygrają ci najbardziej skrupulatni, którzy przez lata pieczołowicie przechowywali dokumenty dotyczące budowy.

A co jeśli Bartek czuje taki sentyment do postawionego przez siebie domu, że nie chce się z nim rozstawać? Na szczęście tutaj też istnieje stosowne rozwiązanie prawne. Bartek może w trakcie postępowania o podział majątku żądać przeniesienia na niego w połowie wartości nieruchomości.

W takim przypadku zamiast gotówki otrzyma udział we własności nieruchomości (rozumianej jako dom i grunt znajdujący się pod domem). Będzie wtedy współwłaścicielem działki i budynku na takich samych zasadach jak jego małżonka. Szkopuł w tym, że Bartek będzie musiał zapłacić Sylwii wynagrodzenie za otrzymaną część działki.

Przed podziałem majątku działka była tylko i wyłącznie jej własnością, dlatego przysługuje jej stosowna spłata.

W praktyce strony decydują się częściej na zwrot nakładów. Bo jeśli nie ma takiej konieczności, to po co mieszkać ze swoim byłym małżonkiem pod jednym dachem?

Podobne artykuły

Leave a Reply

Your email address will not be published.