Czy majątek po rodzicach żony wejdzie do majątku wspólnego małżonków?

Czy majątek po rodzicach żony wejdzie do majątku wspólnego małżonków?pixabay.com

Na wstępie wyjaśniam, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy tzw. wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Czasem mamy do czynienia z sytuacjami, gdy przedmioty majątkowe nabyte w trakcie małżeństwa, nie zostają objęte wspólnością ustawową, a stają się majątkiem osobistym każdego z małżonków. Poniższe przypadki są tego przykładem.

DAROWIZNA

Szanowni Państwo, bardzo często zastanawiacie się nad tym, czy to co zamierzacie podarować swojemu dziecku, będącemu w związku małżeńskim, stanie się również własnością waszego zięcia czy synowej. Zgodnie z art.

33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zasada jest zatem taka – przedmiot darowizny wchodzi do majątku odrębnego małżonka, chyba że darczyńca inaczej postanowił. Dokonanie darowizny np.

nieruchomości swojemu synowi czy córce, nie wchodzi do majątku wspólnego jego oraz jego żony/męża (majątku małżeńskiego), a stanowi wyłączną własność waszego dziecka, które może nią swobodnie dysponować bez zgody osób trzecich, w tym i bez zgody żony/męża.

Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by dokonując darowizny, przykładowo wyżej wspomnianej nieruchomości, złożycie przed notariuszemoświadczenie, iż darowana nieruchomość będzie wchodziła w skład majątku wspólnego waszego dziecka i jego żony/męża. Wówczas zgodnie z waszym życzeniem i wolą, nieruchomość stanie się własnością małżonków (syna i synowej czy córki i zięcia).

Czy spadek po rodzicach wchodzi do majątku wspólnego małżonków?

SPADEK

Podobnie jak przy darowiźnie, również spadek nie wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej k.r.o.) do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in.

przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Majątek nabyty w trybie dziedziczenia może wyjątkowo wejść do majątku wspólnego małżonków, pod warunkiem, że tak postanowił sam spadkodawca.

WYJĄTEK

Wyjątek od w.w. zasad wprowadza art. 34 k.r.o., zgodnie z którym przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Choć małżonek i dzieci zwykle dziedziczą w równych częściach, to żyjący rodzic często będzie właścicielem większości majątku

Gdy umiera jeden z rodziców i nie zostawia po sobie testamentu, spadek w pierwszej kolejności otrzymają jego małżonek i dzieci.

Zwykle dochodzi wtedy do sytuacji, gdy mężowi czy żonie zmarłego przysługują większe udziały w domu czy innych przedmiotach niż te przypadające dzieciom.

 Nie oznacza to jednak, że dziedziczenie po jednym z rodziców, gdy drugi żyje, jest mniej korzystne dla dzieci niż dla samego małżonka. 

Pod jednym z artykułów, które niedawno ukazały się na Bezprawniku, pojawił się komentarz zdziwionego czytelnika.

Pytał, jak to możliwe, że gdy zastosowanie znajduje dziedziczenie ustawowe, rodzic miałby otrzymać taką samą część spadku co jego dzieci.

Zaznaczył, że przecież małżonkowi ustawowo należy się połowa spadku, a dopiero druga połowa podlega podziałowi między wszystkich – tj. jego i dzieci.

To jednak nie do końca prawda. Spadek będzie się dzielił między małżonka i dzieci po równo (z pewnym wyjątkiem, o którym niżej). Wprawdzie finalnie jego udziały w domu, samochodzie czy jakichkolwiek innych przedmiotach nieraz będą wyższe niż te przypadające dzieciom. Nie jest to jednak efekt tego, że ustawa przyznaje mu większy udział w spadku. Chodzi o inną kwestię – wspólność majątkową.

Dziedziczenie a wspólność majątkowa małżonków

W momencie zawarcia małżeństwa co do zasady między mężem i żoną powstaje wspólność majątkowa. O ile nie postanowią inaczej i nie zawrą specjalnej umowy, większość rzeczy, które nabędą w trakcie trwania małżeństwa, będzie należeć do obojga. Oczywiście są tu pewne wyjątki – np. odziedziczony spadek czy darowizna co do zasady wchodzą w skład majątku osobistego, nie wspólnego.

W czasie trwania wspólności majątkowej istnieją w sumie aż 3 masy majątkowe – majątek osobisty męża, majątek osobisty żony i majątek wspólny. Kiedy jednak małżonek umiera, jego część podlega dziedziczeniu. Wiadomo więc, że w skład spadku na pewno wejdzie jego majątek osobisty. Ale jest jeszcze przecież majątek wspólny.

Oczywiste jest, że cały majątek wspólny nie mógłby stać się własnością spadkobierców. W końcu, jak sama nazwa wskazuje, był to majątek wspólny, a więc należał nie tylko do spadkodawcy, ale i do żyjącego wciąż małżonka. Rozwiązaniem jest więc jego podział.

Co do zasady przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z tego powodu po śmierci jednego z nich połowa majątku wspólnego staje się wyłączną własnością żyjącego męża czy żony.

Z kolei druga połowa + majątek osobisty staje się spadkiem i podlega dziedziczeniu.

Wspólność majątkowa to jednak nie jedyne rozwiązanie. Małżonkowie mogą przecież jeszcze zawrzeć intercyzę. Rzecz w tym, że rozdzielność majątkowa na dziedziczenie nie ma większego wpływu. Małżonkowi przysługuje dokładnie taki sam udział w spadku co w przypadku wspólności majątkowej.

Jak przebiega dziedziczenie po jednym z rodziców, gdy drugi żyje?

Teraz warto przejść już do samych zasad dziedziczenia. O ile zmarły nie sporządził testamentu, dziedziczenie przebiega na podstawie ustawy. Zgodnie z przepisami do spadku w pierwszej kolejności uprawnieni są spadkobiercy z I grupy spadkowej. Wśród nich znajduje się małżonek i zstępni.

See also:  Dowody w sprawie rozwodowej - nagrania, wydruki

Ich udziały co do zasady będą równe. Jeśli więc na przykład zmarły pozostawił po sobie żonę i dwójkę dzieci, każde z nich otrzyma 1/3 spadku. Istnieje jednak pewne „ale” – małżonek nie może otrzymać mniej niż ¼ spadku. Jeśli więc dzieci jest więcej niż trójka, podział nie będzie już równy. Małżonek dostanie wtedy ¼ spadku, a pozostała część (3/4) podzieli się na równo między dzieci.

Tym samym dziedziczenie po jednym z rodziców, gdy drugi żyje, zwykle wcale nie oznacza, że spadek ulega nierównemu podziałowi. Nie licząc takiej sytuacji jak ta opisana wyżej, a więc gdy dzieci będzie więcej niż trójka, każdemu przypadnie taki sam udział.

Oczywiście, finalnie sytuacja nieraz wygląda w ten sposób, że rodzic ma znacznie większe udziały w składnikach całego majątku. To jednak wcale nie oznacza, że przypadł mu większy spadek, a jest to jedynie efekt ustania wspólności majątkowej.

I tak przykładowo załóżmy, że zmarły miał żonę i dwójkę dzieci. Każdemu z nich należy się wtedy spadek wysokości 1/3. Małżonkowie mieli jednak wspólny dom.

W takim wypadku najpierw trzeba podzielić majątek wspólny. ½ udziałów  jest wyłączną własnością żyjącej żony.

Dopiero druga połowa (jako ta należąca do zmarłego) podlega dziedziczeniu – po równo między trójkę spadkobierców (żonę i dwójkę dzieci).

W efekcie więc każde z dzieci będzie mieć 1/6 udziałów w domu, a ich matka – aż 4/6. Nie jest to jednak efekt odziedziczenia większego spadku.

Zresztą dla porównania – taki dom mógł być przecież równie dobrze wyłączną własnością zmarłego, gdyby np. otrzymał go w darowiźnie czy kupił przed zawarciem małżeństwa.

W takiej sytuacji dom w całości wejdzie w skład spadku. Wtedy zarówno żonie, jak i dwójce dzieci przypadnie po 1/3 udziałów.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – Adwokat Marlena Słupińska

Niejednokrotnie małżonkowie zadają sobie pytanie, czy rozdzielność majątkowa wpływa na kwestię dziedziczenia. Czy spisanie intercyzy wyłącza żonę spoza kręgu spadkobierców? Oczywiście, że nie.

Ustrój wspólności majątkowej nie ma istotnego wpływu na dziedziczenie. Zapraszam do przeczytania artykułu „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie”, w którym dokładnie wyjaśnię tę kwestię.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach spadkowych lub rodzinnych, zapraszam do kontaktu. Udzielam porad prawnych online oraz porad przez telefon klientom z całej Polski. Chętnie pomogę także w Twojej sprawie. Zapraszam też do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie – SPRAWY SPADKOWE.

Ok, a teraz przejdźmy do rzeczy! ????

Czy przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy?

Tak, przy rozdzielności majątkowej żona dziedziczy po mężu. Do dziedziczenia dochodzi bowiem z tego względu, że żona jest żoną – a nie dlatego, że między Wami panuje wspólność bądź rozdzielność majątkowa.

Jaki wpływ ma więc intercyza na dziedziczenie? Otóż rozdzielność majątkowa ułatwi jedynie przeprowadzenie działu spadku.

Jeśli posiadacie intercyzę, to każdy z Was ma swój majątek osobisty. W takim wypadku, dziedziczeniu podlega tylko majątek osobisty zmarłego małżonka.

Natomiast nie będzie trzeba  dokonywać podziału majątku wspólnego, gdyż co do zasady takiego majątku nie będzie.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nabyliście jakieś rzeczy lub prawa jako współwłaściciele – np. dom. Wówczas Wasz dom będzie podlegać tzw. działowi spadku. A pisząc konkretniej, to udział w domu należący do męża będzie dziedziczony przez żonę i pozostałych spadkobierców, na ogólnych zasadach.

Inaczej rzecz się ma, jeśli macie wspólność majątkową. Wówczas do spadku po zmarłym mężu wejdzie połowa majątku wspólnego, np. połowa domu, połowa samochodu, połowa pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Trzeba to zatem najpierw podzielić na część należącą do żony oraz część należącą do zmarłego męża. Sprawa też się dodatkowo skomplikuje, jeżeli w grę wejdzie rozliczanie nakładów z majątku osobistego na wspólny bądź na odwrót. Trzeba będzie te wszystkie kwestie uporządkować, aby móc dokonać działu spadku.

Jeżeli mamy rozdzielność majątkową to od razu wiemy, że to co należało do zmarłego małżonka w całości, wchodzi w skład spadku.

rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie długów

Wprowadzoną intercyzą rozdzielność majątkową, można nazwać tarczą ochronną przed długami współmałżonka. Niestety po jego śmierci traci ona swoją ochronną funkcję.

W skład spadku po zmarłym małżonku wchodzi nie tylko jego majątek, ale również jego długi – nawet jeśli mieliście rozdzielność majątkową. Dlatego ustanowienie rozdzielności majątkowej nie ma wpływu na dziedziczenie długów przez żonę.

Innymi słowami, tak – żona odziedziczy długi po mężu, mimo spisanej intercyzy – jeśli mąż takowe miał.

Żona nie może zatem wziąć w spadku majątku i powiedzieć: „Dziękuję, ale długów już nie biorę, bo my z mężem mieliśmy rozdzielność majątkową”. Niestety tak to nie działa. Musi wziąć wszystko albo nic.

Jeżeli żona nie chce przejmować spadku z długami, to w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się, że jest spadkobiercą musi odrzucić spadek.

Inaczej przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza – będzie odpowiadać za długi tylko do wartości spadku.

W terminie 6 miesięcy może również złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost – wtedy ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienione są przesłanki, jakie musi spełniać wdowa (wdowiec), aby otrzymać rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, który w chwili śmierci miał ustalone prawo do emerytury. Z ustawy wyraźnie wynika, że takiego prawa nie ma wdowa (wdowiec), która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, chyba że miała prawo do alimentów od męża ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.

Problem w tym, że „wspólność małżeńska”, o której mowa wyżej to inne pojęcie niż ustrój „wspólności majątkowej”.

Czy zatem małżonkowie, którzy mieli ustanowioną rozdzielność majątkową są wyłączeni od dziedziczenia emerytury? Ta kwestia przysporzyła sądom sporo trudności. Ostatecznie Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 października 2006 r., sygn.

akt III UZP 3/06, wskazał, iż „wspólność małżeńska w rozumieniu tego przepisu nie ustaje wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, ale może funkcjonować w każdym ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej”

Jak widzisz, wspólność małżeńska jest pojęciem szerszym od wspólności majątkowej. Pozostawanie we wspólności małżeńskiej oznacza, iż małżonków łączy więź emocjonalna, fizyczna oraz gospodarcza.

See also:  Obniżenie alimentów na żonę po przejściu na emeryturę

Niezależnie od ustroju majątkowego małżonkowie nadal są zobowiązani przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Jeśli zatem masz rozdzielność majątkową, ale wspólnie z małżonkiem prowadzicie dom i funkcjonujecie jako małżeństwo, to będziesz mieć szansę na rentę rodzinną.

rozdzielność majątkowa a dziedziczenie emerytury

Rozdzielność majątkowa a spadek po rodzicach

Niezależnie od tego, czy małżonkowie mają wspólność, czy też rozdzielność majątkową – otrzymany przez małżonka spadek wchodzi do jego majątku osobistego. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, w art.

33, wprost wymienione są składniki majątkowe, które są wyłączną własnością każdego z małżonków.

Do tych składników należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Zatem otrzymany przez Ciebie spadek po rodzicach będzie należał wyłącznie do Ciebie, chyba że w testamencie rodzic zastrzeże, że spadek ma wejść do majątku wspólnego. Oczywiście, w przypadku rozdzielności majątkowej takie zastrzeżenie będzie niemożliwe.

Jeśli Twój rodzic będzie chciał powołać do dziedziczenia także Twojego małżonka, z którym masz spisaną intercyzę, to będzie musiał wskazać go jako spadkobiercę.

W tym sensie sytuacja Twojego małżonka nie różni się od jakiejkolwiek innej osoby, która zostałaby wyróżniona w testamencie.

Intercyza a dziedziczenie dzieci z poprzedniego małżeństwa

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na kwestię dziedziczenia dzieci z poprzedniego małżeństwa. Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności dziedziczą z ustawy dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek. Nie ma przy tym znaczenia, z którego małżeństwa pochodzą dzieci.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest sposobem na wyłączenie kogokolwiek od dziedziczenia. Jeżeli małżonkowie mają dwoje dzieci, zaś mąż ma z poprzedniego małżeństwa jedno dziecko, to po jego śmierci spadek po nim odziedziczą na podstawie ustawy żona i trójka dzieci. I to bez względu na ustrój majątkowy panujący w małżeństwie.

intercyza a dziedziczenie

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – największa zaleta

Jednakże rozdzielność majątkowa może stanowić swego rodzaju ochronę majątku.

Wyobraź sobie sytuację, gdy małżonkowie mają wspólność majątkową, zaś do powiększenia majątku przyczynia się tylko żona – ma bardzo dobrze płatną pracę, dzięki czemu małżonkowie zgromadzili oszczędności oraz nabyli majątek.

Mąż natomiast nie pracuje, a z poprzedniego małżeństwa ma dwoje dzieci. Po jego śmierci połowę tego majątku nabywa żona oraz jego dzieci. W przypadku rozdzielności majątkowej w skład spadku nic by nie weszło, gdyż żona pracowałaby tylko na swój majątek.

Jak widzisz, ustanowienie rozdzielności majątkowej w określonych warunkach może stanowić świetne narzędzie do planowania spadkowego. Jeśli chcesz odpowiednio ukształtować sprawy spadkowe po swojej śmierci, to ustanowienie intercyzy może być jednym z ciekawszych sposobów.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie – podsumowanie

Jak widzisz, w sytuacji gdy to jedno z małżonków ma otrzymać spadek, to rozdzielność majątkowa nie ma na to wielkiego wpływu. Sytuacja zmienia się, jeśli planujecie sprawy związane z dziedziczeniem po Was samych. Wówczas rozdzielność majątkowa jest bardzo ważnym narzędziem, pozwalającym na wyłączenie od dziedziczenia niepożądanych spadkobierców.

Dziękuję za zapoznanie się z powyższym wpisem – „Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu!

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudną sprawę spadkową?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że uregulowanie spraw spadkowych to ważne zadanie, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Wspólność i rozdzielność majątkowa małżeńska – Kancelaria prawnicza Polz & Polz

 Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa.

Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków, przy czym umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Umowa majątkowa małżeńska zawarta przez małżonków może być w każdym czasie przez nich zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że małżonkowie postanowią inaczej.

 • USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA Majątek wspólny Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego, chyba że zgodnie z wyraźnym przepisem prawa należą do majątku osobistego małżonka.
 • Do majątku wspólnego należą ponadto:
 • -pobrane wynagrodzenia za pracę,
 • – dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 • – dochody z majątku wspólnego,
 • – dochody z majątku osobistego każdego z małżonków,
 • – środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.
 • Majątek osobisty
 • Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
 • – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 • – przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego,
 • – inne przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • Udziały w majatku wspólnym

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba że w umowie majątkowej małżeńskiej postanowią inaczej.

W czasie trwania wspólności żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego ani rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Zarząd majątkiem wspólnym  Małżonkowie są zobowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać przedmiotami majątkowymi służącymi jemu do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, a innymi przedmiotami majątkowymi wchodzącymi w skład majątku majątkiem wspólnego, tylko o tyle o ile drugi małżonek nie sprzeciwi się czynności zarządu zamierzonej przez jego małżonka.

Zgoda drugiego małżonka jest jednak wymagana do dokonania czynności prawnych prowadzących do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków, a ponadto  do zbycia, odpłatnego nabycia lub obciążenia praw rzeczowych, których przedmiotem jest budynek lub lokal, przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego oraz do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych,

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego.

See also:  Czy mogę wyprowadzić się z dziećmi bez zgody męża?

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

 1. Zobowiązania podatkowe Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe każdego z małżonków pozostajacych we współności obejmuje ich majątki osobiste oraz majątek wspólny.
 2. Upadłość W razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków wspólność ustawowa między małżonkami ustaje z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości; małżonek upadłego może dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, przy czym domniemywa się, że majątek wspólny powstały w okresie prowadzenia przedsiębiorstwa przez upadłego został nabyty ze środków pochodzących z dochodów tego przedsiębiorstwa.    
 3. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
 4. Majątki osobiste małżonków
 5. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonkowie nie mają majątku wspólnego, lecz majątki osobiste.
 6. W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą:
 7. – przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
 8. – przedmioty nabyte w czasie wspólności majątkowej do majątku osobistego małżonka,
 9. – udział wynoszący co do zasady jedną drugą  części w przedmiotach wchodzących w skład dotychczasowego majątku wspólnego małżonków,
 10. – przedmioty majątkowe nabyte przez małżonka od daty zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową.
 11. Podział  dotychczasowego majątku wspólnego
 12. Każdy z małżonków może żądać podziału ich dotychczasowego majątku wspólnego oraz  rozporządzać lub zobowiązywać się do rozporządzania swoim udziałem w poszczególnych przedmiotach należących do dotychczasowego majątku wspólnego. W przypadku podziału majątku wspólnego każdy z małżonków jest obowiązany zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych dokonanych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód oraz może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny, 
 13. Zarząd
 14. Każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem osobistym.
 15. Małżonek może powoływać się względem osób trzecich na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome.
 16. Należy zaznaczyć, że przyjęty przez małżonków ustrój rozdzielności majątkowej nie znosi praw i obowiązków wynikających z zasad obowiązujących w stosunkach rodzinnych, w szczególności rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny.
 17. Zobowiązania podatkowe Każdy z małżonków odpowiada za zobowiązania podatkowe powstale po ustanowieniu rozdzielności swoim majątkiem osobistym,
 18. Upadłość
 19. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości małżonka dotychczasowy majątek wspólny małżonków nie wchodzi do masy upadłości po upływie dwóch lat licząc od daty zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność.
 20. ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW Małżonkowie mogą także ustanowić umową ozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
 21. Dorobek
 22. Przez dorobek każdego z małżonków należy rozumieć wzrost wartości jego majątku osobistego powstały po zawarciu umowy wprowadzającej rozdzielność.
 23. Jeżeli małżonkowie nie postanowią inaczej w umowie majątkowej, przy obliczaniu dorobków każdego z małżonków pomija się:
 24. – przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej,
 25. – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę,
 26. – przedmioty majątkowe wymienione w art. 33 pkt 2, 5-7, 9 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,   w tym wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub innej działalności zarobkowej,
 27. – przedmioty nabyte w zamian za wyżej wymienione pzredmioty majątkowe,
 28. natomiast dolicza się:
 29. – wartość darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
 30. – wartość usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
 31. – wartość nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
 32. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.
 33. Skutki wprowadzenia rozdzielności z wyrównaniem dorobków
 34. Zawarcie umowy majątkowej wprowadzającej w małżeństwie ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków wywołuje takie same skutki we wzajemnych stosunkach majątkowych małżonków, jak w przypadku wprowadzenia przez nich zwykłej rozdzielności majątkowej. 

Jednakże, w przypadku ustania rozdzielności majątkowej, na przykład w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej, którą małżonkowie wprowadzili rozdzielność lub w przypadku ustania małżeństwa, małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania jego dorobku przez zapłatę lub przeniesienie praw. W razie śmierci jednego z małżonków, wyrównanie dorobków następuje między jego spadkobiercami a małżonkiem pozostałym przy życiu.

Podsumowanie

Jak widać z opisanych powyżej zasad podstawowe różnice w stosunkach majątkowych małżonków w ustroju wspólności majątkowej i w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej dotyczą zarządzania majątkiem przez małżonków oraz odpowiedzialności majątkowej małżonków za zaciągnięte zobowiązania.

W przypadku prowadzenia przez któregokolwiek z małżonków  działalności gospodarczej ustrój rozdzielności majątkowej pozwala na szybkie i samodzielne podejmowanie przez niego decyzji gospodarczych przy jednoczesnym ograniczeniu jego odpowiedzialności majątkowej z tytułu prowadzonej działalności do jego majątku osobistego. Możliwość wprowadzenia w małżeństwie ustroju rozdzielności z wyrównaniem dorobków pozwala natomiast zabezpieczyć interesy ekonomiczne małżonka, który z różnych powodów ma ograniczone lub pozbawiony jest w zupełności możliwości zarobkowania i w zasadzie zapewnia mu ochronę majątkową taką, jaka daje ustrój wspólności majątkowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published.