Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty Wysokość diety należy liczyć w ten sposób, że najpierw zmniejsza się pełną dietę o wartość posiłków, a następnie tak otrzymaną kwotę pomniejsza się o procent zależny od czasu trwania podróży. Tak orzekł przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 18 czerwca 2019 r. (III Sa/Wa 2494/18). Za innym (niekorzystnym dla pracownika) sposobem wyliczeń opowiada się resort pracy.

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Diety i inne należności za odbywane przez zatrudnioną osobę podróże służbowe zwolnione są z ozusowania i opodatkowania pod warunkiem, że:

 • są wypłacane do wysokości / limitów przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (a jeżeli należności są wyższe od ww. limitów, to nadwyżki ponad te limity należy opodatkować i oskładkować),
 • przysługują w związku z podróżą odbywaną w ramach świadczenia pracy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy bądź stałe miejsce wykonywania pracy zatrudnionego.

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Od 11 stycznia 2019 r., jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, zajęciu podlega 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Taką zmianę wprowadziła ustawa z 6 grudnia 2018 r.

o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, dzięki której ustawodawca chce przyczynić się do wzrostu ściągalności alimentów m.in. poprzez:

 • rozszerzenie egzekucji na diety należne z tytułu podróży służbowych oraz
 • wzmocnienie sankcji nakładanych na pracodawców za nielegalne zatrudnianie pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi i wypłacanie wynagrodzeń (lub ich części) „pod stołem”.

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Pierwsza część przeglądu interpretacji podatkowych z czerwca 2018 r. rozstrzyga m.in. takie kwestie jak:

 • czy z wyłączenia z podstawy podatku korzystają należności za podróże służbowe odbywane w ramach zagranicznego oddelegowania?
 • czy naliczać podatek od zapewnianych pracownikom posiłków w formie otwartego bufetu dostępnego dla wszystkich zatrudnionych?
 • czy i jak opodatkować nagrody w konkursach organizowanych dla pracowników?
 • jakie skutki w zakresie PIT ma skorygowanie rozliczeń z ZUS i opłacenie zaległych składek?
 • jak prawidłowo zastosować zwolnienie podatkowe wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o PIT?

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej określa wysokość diet i innych należności za czas krajowej podróży służbowej odbywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznej podróży służbowej odbywanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. z Polski do kraju EU). Tym samym, nie ma ono zastosowania do krajowej podróży służbowej odbywanej na terytorium kraju zagranicznego oddelegowania innym niż Polska, jak również do zagranicznej podróży służbowej odbywanej poza krajem delegowania innym niż RP (np. z Holandii do Polski). Ma to swoje przełożenie na kwestie opodatkowania należności wypłacanych za ww. podróże. (więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Wykonywanie zlecenia (czy kontraktu menedżerskiego lub umowy o dzieło) może wiązać się z odbywaniem określonych podróży. Przy czym nie chodzi tu o typowe podróże służbowe, o których mowa w Kodeksie pracy i które są przypisane zasadniczo tylko do stosunku pracy, ale niejako o konieczność przemieszczania się związanego z realizowaną umową. (więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Sposób rozliczania delegacji odbywanych przez zatrudnione osoby zależy przede wszystkim od tego, czy rozliczanie to dokonywane jest na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, czy też w oparciu o regulacje wewnątrzzakładowe.

Tak czy inaczej, dieta delegacyjna nie może być niższa od diety należnej za delegację krajową wypłacaną w budżetówce, która obecnie wynosi 30 zł.

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Przegląd lutowych interpretacji podatkowych rozstrzyga m.in.:

 • czy impreza / wyjazd, który nie stanowi integracji generuje dla pracowników przychód?
 • czy dodatek relokacyjny dla pracownika może korzystać ze zwolnienia przewidzianego dla przeniesienia służbowego?
 • czy uiszczane przez spółkę składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz są dla nich przychodem?
 • w jaki sposób rozliczać Ukraińców pracujących w Polsce na umowę o pracę gdy ich pobyt na terenie RP przekracza 183 dni lub gdy jest on krótszy?
 • czy karty rabatowe dla pracowników i członków ich rodzin stanowią przysporzenie majątkowe?

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Posiłki w czasie podróży służbowej są wolne od składek ZUS i podatku, ale tylko do wysokości diety określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Jeśli zatrudnionej osobie zapewniono w trakcie delegacji wyżywienie o wartości przewyższającej poziom ww. diet, wówczas od nadwyżki należy naliczać składki zusowskie oraz zaliczki podatkowe. Na takim stanowisku konsekwentnie stoi fiskus (np.

w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2017 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.949.2016.1.DJD).

Ostatnio prezentowaną przez organy skarbowe linię interpretacyjną potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 maja 2017 r. o sygn. II FSK 945/15.

(więcej…)

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Zajęcie komornicze dotyczące pracownika otrzymywane przez pracodawcę nasuwa istotne pytanie o to, czy wszystkie należności wypłacane zatrudnionemu podlegają egzekucji. Otóż nie i fakt ten dodatkowo utrudnia proces prawidłowego dokonywania potrąceń z pensji pracowniczej.

W myśl art. 831 § 1 Kodeks postępowania cywilnego, nie podlegają egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Oznacza to, że potrąceń nie można dokonywać z diet i innych należności przysługujących tytułem przebywania w delegacji na polecenie przełożonego. (więcej…)

Potrącenia alimentów z diet z tytułu podróży służbowych

Od bieżącego roku egzekucji podlega 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli ma ona na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów. Nadal wolne od egzekucji są zwroty kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r.

– Kodeks pracy). Rodzaj należności i ich wysokość oraz zasady rozliczania reguluje rozporządzenie z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Mogą je stosować również inni pracodawcy, o ile nie unormowali kwestii delegacji we własnych przepisach płacowych lub umowach o pracę, z zastrzeżeniem, że diety krajowa i zagraniczna za dobę podróży nie mogą być niższe niż dieta za dobę wyjazdu krajowego dla pracownika jednostki budżetowej.

 • Z tytułu podróży krajowej oraz zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:
 • 1) diety;
 • 2) zwrot kosztów:
 • a) przejazdów,
 • b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • c) noclegów,
 • d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Należności delegacyjne nie stanowią wynagrodzenia, co oznacza, że nie podlegają egzekucji, z pewnym wyjątkiem. Mianowicie, od 11 stycznia 2019 r.

, po zmianie przepisów, egzekucji nie podlega 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli ma ona na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (art. 831 § 1 pkt 1a ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Podobne uregulowanie obowiązuje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Nie podlega bowiem egzekucji administracyjnej 50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Powyższe ograniczenie ma zastosowanie wyłącznie do diet, a więc zryczałtowanego zwrotu kosztów żywieniowych, a w przypadku delegacji zagranicznych – także innych drobnych wydatków.

Natomiast nadal wolne od egzekucji są zwroty kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Reasumując, tylko diety z tytułu podróży służbowych podlegają egzekucji alimentacyjnej w wysokości 50%.

Przykład

W marcu pracownik przebywał 3 dni w podróży służbowej na terenie kraju. Oprócz stawki zasadniczej 2570 zł, dodatku za staż pracy 179,90 zł, pracownik otrzymał dietę równą 90 zł i zwrot wydatków na przejazdy koleją 120 zł oraz noclegi – 240 zł. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną sumę ponad 6000 zł. W razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych potrącenia mogą być dokonane:

 1. 1) do wysokości 3/5 wynagrodzenia za pracę (netto), bez zachowania kwoty wolnej;
 2. 2) do wysokości 1/2 diety z tytułu podróży służbowej.
 3. Należności delegacyjne są zwolnione zarówno ze składek na ZUS, jak i z podatku dochodowego.
See also:  Zmniejszenie alimentów na dziecko
LISTA PŁAC MARZEC 2019
 • a) Wynagrodzenie zasadnicze
 • b) Dodatek stażowy
 • c) Diety za podróż służbową
 • d) Pozostałe należności podróżne
 1. 2 570,00 zł
 2. 179,90 zł
 3. 90,00 zł
 4. 360,00 zł
Podstawa wymiaru składek społecznych (a + b) 2 749,90 zł
Składki:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 1,5%
 • chorobowa 2,45%
 • 268,39 zł
 • 41,25 zł
 • 67,37 zł
Razem składki finansowane przez pracownika 377,01 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2 749,90 zł – 377,01 zł = 2 372,89 zł
Składka zdrowotna:

 • do ZUS 9%
 • do odliczenia od zaliczki na podatek 7,75%
213,56 zł 183,90 zł
Podstawa opodatkowania 2 749,90 zł – 377,01 zł – 111,25 zł = 2 262 zł
Zaliczka na podatek: (2 262,00 zł × 18%) – 46,33 zł = 360,83 zł 360,83 zł – 183,90 zł ≈ 177,00 zł
Kwota netto 2 749,90 zł – 377,01 zł – 213,56 zł – 177,00 zł = 1 982,33 zł
Kwota graniczna potrącenia 3/5 × 1 982,33 zł = 1 189,40 zł
Kwota wynagrodzenia do wypłaty po potrąceniu 1 982,33 zł – 1 189,40 zł = 792,93 zł
Potrącenie z diety 1/2 × 90,00 zł = 45,00 zł
Łączny dochód do wypłaty 792,93 zł + 45,00 zł + 360,00 zł = 1 197,93 zł

PODSTAWY PRAWNE

 • art. 831 § 1 pkt 1 i 1a ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1360; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60)
 • art. 8 § 1 pkt 10 i 10a ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1314; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2193)
 • art. 87 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2244)
 • § 2 rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167)
 1. ©℗
 2. IZABELA NOWACKA
 3. ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym; autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022

Tylko teraz

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny? Sprawdź akceptowane źródła dochodu

Mówisz: zdolność kredytowa, myślisz: środki z pracy etatowej, własnej firmy.

Czy dochód przynoszą nam też inne opcje, takie jak wynajem nieruchomości, liczne dodatki, zasiłki, alimenty, czy zlecenia wykonywane po godzinach? Warto mieć na uwadze, że to, co fizycznie daje nam pieniądze, nie zawsze jest traktowane przez banki jako dochód. A jeśli już jest wliczane do zdolności kredytowej, to często w pakiecie z listą warunków do spełnienia.

Przeczesując oferty kredytów hipotecznych, mocno skupiamy się na ich kosztach, często zapominając o pierwszym, niezwykle istotnym kroku. Na starcie warto sprawdzić przede wszystkim to, jak poszczególne banki postrzegają nasze źródła dochodów, a także czy i na jakich warunkach biorą je pod uwagę.

Akceptowane źródła dochodu

Istnieje wiele źródeł dochodu, które są akceptowane w większości banków. Jednak oferty kredytów hipotecznych mogą różnić się niuansami zmieniającymi ostateczny kształt naszej zdolności kredytowej. Przyjrzyjmy się im bliżej:

 Umowa o pracę

Opcja, która przez niemal wszystkie banki uważana jest za najbardziej stabilne źródło dochodu. Możliwość starania się o kredyt mamy zazwyczaj już po przepracowaniu 3 miesięcy, czyli po standardowym okresie próbnym.

Niektóre banki dają nam możliwość zaciągnięcia kredytu już po pierwszym miesiącu, jeśli wykażemy ciągłość zatrudnienia. Umowa o pracę może być podpisana na czas określony i nieokreślony. W przypadku umów na czas określony, banki zwracają uwagę na to, od kiedy trwa umowa oraz do kiedy jest podpisana.

Zazwyczaj wystarczy, by nasza umowa była podpisana na co najmniej 6 miesięcy do przodu.

Wyjątek: umowa na zastępstwo

Jeśli podjęliśmy pracę w zastępstwie za kogoś, kto jest np. na urlopie zdrowotnym lub macierzyńskim, z góry wiadomo, że nasza przygoda zakończy się z datą wygaśnięcia umowy. Taka forma umowy o pracę nie będzie przez banki akceptowana.

 Umowa zlecenie / umowa o dzieło

Pracę w ramach umów cywilnoprawnych w Polsce wykonuje ok. 20-30% zatrudnionych[1]. Umowa zlecenie i umowa o dzieło to opcje akceptowane przez banki, a najistotniejsze w ich przypadku są takie elementy, jak ciągłość i powtarzalność.

Oceniając stabilność dochodu, banki najczęściej zwracają uwagę na to, czy wynagrodzenie wypłacane jest w każdym miesiącu, a jeśli nie, to jak duże są przerwy między kolejnymi wypłatami.

Najczęściej wynagrodzenie musi wpływać od minimum 12 miesięcy, choć znajdziemy bank, który zaakceptuje dochód już po 6 miesiącach. Czasem zdarza się, że środki z umowy cywilnoprawnej traktowane są jako dodatkowy dochód.

W tej sytuacji bank prosi, aby gospodarstwo domowe wykazało również inne źródło wpływów wynagrodzenia, aby uwzględnić dochód z umowy cywilnoprawnej.

 Działalność gospodarcza

Jeśli prowadzimy firmę, bank będzie wymagał od nas udokumentowania minimum 12 miesięcy działalności. Bank zweryfikuje nasze dochody, przyglądając się wahaniom w każdym miesiącu analizowanego okresu. Ogromne znaczenie ma także branża, w jakiej uzyskujemy dochody.

W przypadku przejścia na samozatrudnienie, gdzie wcześniej pracowaliśmy na umowę o pracę, a teraz w ramach działalności gospodarczej wykonujemy usługi dla tego samego podmiotu, można starać się o kredyt już po 3 pełnych miesiącach.

  Ważny dla banku jest także rodzaj rozliczania się z urzędem, gdyż ma on wpływ na poziom przyjętego dochodu do analizy.

 Dochody ze spółek

Jeśli prowadzimy spółkę z o.o. lub inną spółkę, która posiada odrębną osobowość prawną, do wyliczenia zdolności kredytowej bank nie przyjmie samych dochodów generowanych przez podmiot. Musimy pamiętać, aby wypłacać zysk ze spółki. Są różne sposoby wypłaty zysku np.

 • umowa o pracę
 • pełnienie funkcji członka zarządu
 • dywidenda
 • wypłata zaliczek na poczet zysku

Każdy z tych rodzajów cechuje się innym okresem, przez jaki musimy otrzymywać dany dochód, aby mógł być uwzględniony przez bank. Najdłużej trwa to w przypadku dywidendy, gdzie wymagany jest okres 2 lat.

 Dochody z najmu

Jeśli wynajmujemy komuś mieszkanie, musimy to robić nieprzerwanie od co najmniej 6 miesięcy, a w większości banków od 12 miesięcy.

Dochód musi być rozliczony w Urzędzie Skarbowym na zasadach ogólnych bądź w postaci ryczałtu. Najlepiej, aby czynsz wpływał na konto bankowe.

Ważne jest także, aby wynajmowana nieruchomość była naszą własnością. Musimy także posiadać umowy z najemcami naszej nieruchomości.

 Dochody zagraniczne

Jeśli prowadzimy działalność za granicą i rozliczamy się za granicą, nie otrzymamy finansowania w polskim banku. W przypadku zarabiania w walucie na podstawie umowy o pracę, mamy możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Niestety, rzecz nie dotyczy wszystkich walut.

Kredyt możemy otrzymać wyłącznie w walucie w której zarabiamy zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23 marca 2017 roku.

 Emerytury/ Renty

Jeśli chcemy uwzględnić dochód z emerytury lub renty, nasze świadczenie musi być wydane na stałe. Emerytura może zostać zaakceptowana przez banki już po pierwszym miesiącu. Bank będzie wymagał przedstawienia aktualnej decyzji, aby potwierdzić fakt uzyskiwania dochodu.

 Alimenty

Otrzymywane przez  rodzica alimenty na dziecko nie są traktowane jako dochód.

Co jednak istotne, w niektórych przypadkach alimenty pomniejszają koszty utrzymania gospodarstwa domowego, a to przekłada się na uzyskanie wyższej zdolności kredytowej.

Z kolei jeśli to my płacimy alimenty, musimy być przygotowani na to, że bank będzie brał je pod uwagę jako zobowiązanie, co obniży nasze możliwości kredytowe.

 Diety

Sprawa dotyczy głównie kierowców, którzy znaczną część swojego wynagrodzenia otrzymują w dietach i delegacjach. Tylko nieliczne banki akceptują diety, z kolei delegacje nie są w ogóle brane pod uwagę.

Jeśli z dokumentacji finansowej jasno nie wynika jaka jest wartość diet, a jaka delegacji i zasadniczego wynagrodzenia, należy przedstawić specjalne zaświadczenie od pracodawcy.

Dokument ma wykazywać wszystkie składowe wynagrodzenia, w celu wyliczenia zdolności kredytowej.

 Nieoczywiste akceptowane źródła dochodu

Istnieje kilka źródeł dochodu, które wydają się nieakceptowane, jednak banki mogą rozpatrzyć je pozytywnie i włączyć do puli źródeł dochodu, z których wyliczamy naszą zdolność kredytową. To przede wszystkim:

 • Dodatek mieszkaniowy dla żołnierzy
 • 13-ste wynagrodzenie roczne
 • Nadgodziny

Ostatni punkt jest szczególnie istotny z racji powszechności nadgodzin. Wiele osób znacząco podnosi swoje zarobki, wyrabiając imponujące miesięczne pule dodatkowego czasu pracy. A mowa często nawet o kwotach zbliżonych do wysokości wypłaty czy dodatkowej premii za wyrobienie konkretnej liczby nadgodzin (np. co najmniej 20 w skali miesiąca).

Dochody z diet i delegacji w sprawie o alimenty

Nieakceptowane źródła dochodu

Istnieje lista źródeł dochodu, które w żadnej formie nie są brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej. To przede wszystkim:

 • delegacje
 • ryczałt za samochód
 • dodatki za ubranie robocze
 • mundurówki (​​czyli okresowe kwoty wypłacane żołnierzom na zakup nowego umundurowania)
 • zysk ze sprzedaży papierów wartościowych
 • zasiłki wychowawcze
 • zasiłki dla bezrobotnych
 • nieudokumentowane źródła dochodu (czyli tzw. „płatne pod stołem”)
 • alimenty
 • świadczenia 300+ i 500+
See also:  Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?

Jaką część dochodu zaakceptuje bank?

Fakt, że dane źródło dochodu jest z reguły brane pod uwagę podczas obliczania zdolności kredytowej nie oznacza, że bank uwzględni 100% jego wartości. W zależności od źródła dochodu, ale także polityki konkretnego banku, różnice w postrzeganiu dochodu są nieraz kolosalne. By lepiej zobrazować to zjawisko, sprawdźmy je na konkretnym przykładzie:

Klient prowadzi działalność gospodarczą, rozliczając się z Urzędem Skarbowym na podstawie ryczałtu. Przychód miesięczny utrzymuje się na poziomie 10 000 zł.

Jeden bank weźmie pod uwagę dochód na poziomie 2000 zł, inny w tym samym przypadku przyjmie 8000 zł. Te różnice przekładają się na ogromne rozbieżności w ostatecznym kształcie zdolności kredytowej.

W efekcie klient w jednym banku może mieć zdolność kredytową z nadwyżką, a w drugim nie posiadać jej wcale.

Sprawdzaj zdolność kredytową z ekspertem

Kredyt hipoteczny to poważne, długofalowe i przede wszystkim kosztowne zobowiązanie, dlatego wybór najbardziej korzystnej oferty jest priorytetem. Zanim zdecydujemy o wyborze opcji kredytowej konkretnego banku, warto skonsultować się z niezależnym od banku specjalistą w obszarze kredytów, czyli z jednym z nas, Profitowych.

To bardzo istotne, szczególnie gdy mamy wiele różnych źródeł dochodu i zależy nam na optymalnym wyliczeniu zdolności kredytowej. Ekspert pomoże nam przeanalizować źródła, sprawdzi i porówna dostępne na rynku oferty, a następnie pomoże wybrać najlepszą dla nas opcję.

To pewny i bezpieczny ruch, który pozwoli oszczędzić czas i zyskać nieocenioną wiedzę przed podjęciem decyzji o wyborze oferty kredytu.

Chcesz porozmawiać o inwestowaniu w nieruchomości?

Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania.

POWIEDZ NAM CZEGO SZUKASZ

PROFITOWI. Trudne decyzje podejmujemy łatwo!

[1] Źródło: https://biznes.interia.pl/praca/news-2030-proc-zatrudnionych-polakow-pracuje-na-umowach-czasowych,nId,4834652

Alimenty a delegacja kierowcy

Połowa diet przysługujących z tytułu podróży służbowych podlega zajęciu przez komornika. Nowy przepis obowiązuje niemal od początku 2019 roku i warto na niego zwrócić uwagę, by jako pracodawca nie mieć później niepotrzebnych problemów.Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie…

Jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, komornik może zająć 50 procent kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Diety podlegają zajęciu również wtedy, gdy egzekucja dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Chodzi o świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego. Nowy przepis obowiązuje od 11 stycznia 2019 roku.

Tylko alimenty

Zmiana wynika z dodania w przepisach dotyczących egzekucji cywilnej nowego przepisu – pkt 1a w art. 831 § 1 k.p.c.[1] W efekcie tego zmienił się zakres wyłączenia spod egzekucji należności z tytułu podróży służbowych.

Nową regulację wprowadzono ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

W uzasadnienia projektu ustawy wprost wskazano, że zmiana dotyczy kierowców zawodowych w ruchu międzynarodowym.

Połowa diet podlega zajęciu tylko wtedy, gdy egzekucja dotyczy alimentów lub należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (zaległości wobec Funduszu Alimentacyjnego). Diety nie podlegają zajęciu, jeśli egzekucja dotyczy innych należności niż alimenty.

 • Zajęciu nie podlegają ryczałty
 • Zajęciu nie podlegają inne niż diety należności z tytułu podróży służbowych. Zatem pracodawcy nie muszą obawiać się o zwiększoną ilość pracy administracyjnej w takich przypadkach jak:
 • – zwrot kosztów przejazdów,
 • – dojazd środkami komunikacji miejscowej,
 • – noclegi,
 • – inne niezbędne, udokumentowane wydatki, określone lub uznane przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Wynika to z tego, że pojęcie „diet” zostało wyraźnie wyodrębnione od innych należności z tytułu podróży służbowych[2], a dodany przepis[3] obejmuje wyłącznie diety w rozumieniu w/w rozporządzenia, a nie inne należności. Takie samo rozwiązanie zostało wprowadzone w przypadku egzekucji administracyjnej, która dotyczy należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Wystarczy stare zajęcie?

W praktyce może pojawić się problem, czy wcześniej dokonane przez komornika zajęcia wynagrodzenia za pracę dotyczą również połowy diet.

Wynika to z tego, że należności z tytułu podróży służbowych nie są zaliczane do kategorii wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli zatem zajęcie komornicze dotyczyło tylko wynagrodzenia za pracę, to czy po zmianie przepisów wcześniejsze zajęcia dotyczą również połowy diety, skoro te nie są wynagrodzeniem?

Należy zwrócić uwagę, że komornicy do końca 2018 roku w zajęciach wynagrodzenia za pracę wskazywali, że dotyczy ono w szczególności periodycznych wypłat za wykonywane czynności zawodowe, prace zlecone, nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia. A także związanego ze stosunkiem pracy zysku lub udziału w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostających w związku ze stosunkiem pracy. W zajęciu nie wskazywano diet.

Wobec tego powstaje pytanie, czy w takiej sytuacji konieczne jest, żeby komornik dokonał nowego zajęcia innych niż wynagrodzenie wierzytelności przysługujących pracownikowi – połowy diet, czy jednak wystarczające jest samo zajęcie wynagrodzenia? W tej chwili trudno jednoznacznie to stwierdzić. Przepis funkcjonuje od niedawna, brakuje jeszcze interpretacji mogących tutaj stanowić istotną przesłankę do danego trybu postępowania.

Rekomenduję jednak, by pracodawcy przyjęli wariant, że do potrącania połowy diet nie jest konieczne ponowne zajęcie komornicze i należy je realizować na podstawie wcześniej otrzymanych zajęć.

Rozwiązanie takie wydaje się najbezpieczniejsze z perspektywy pracodawcy, bowiem brak prawidłowej realizacji zajęcia oprócz kar może rodzić również odpowiedzialność odszkodowawczą, o czym napiszemy w dalszej części tekstu. Zatem ryzyko błędu w interpretacji przepisów jest zbyt duże.

Dla pewności przewoźnicy mogą oczywiście zwrócić się do komornika o to, by jednoznacznie wskazał, czy połowa diet podlega zajęciu i na jakiej podstawie – jako wynagrodzenie, czy jako inna wierzytelność.

Kary dla pracodawców

Od 1 grudnia 2020 roku zmienią się również przepisy Kodeksu pracy. Na pracodawcę będzie mogła zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 45 000 zł. Nastąpi to w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez pisemnej umowy o pracę lub wypłaty wynagrodzenia wyższego niż wynikające z umowy, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Należy zwrócić uwagę, że brak prawidłowej realizacji zajęć nie wiąże się wyłącznie z karami. Dużo poważniejszą konsekwencją może być obowiązek wypłacenia wierzycielowi połowy diet po raz drugi[4].

Pracodawca, który dokonał wypłaty zajętej części wynagrodzenia dłużnikowi, odpowiada za wyrządzoną przez to wierzycielowi szkodę.

W konsekwencji, jeśli przedsiębiorca nie przekaże części diet podlegających zajęciu komornikowi, może zostać zobowiązany do ponownej wypłaty tej części diet osobom uprawnionym do alimentów.

Case study

Przykład. Pracodawca pomimo zajęcia wynagrodzenia nie przekazywał połowy diet komornikowi prowadzącemu egzekucję alimentów. W związku z tym, po trzech latach wierzyciel uprawniony do alimentów wystąpił przeciwko pracodawcy o zapłatę odszkodowania odpowiadającego kwocie 50 procent diet, które nie zostały potrącone przez pracodawcę i przekazane komornikowi.

Jeżeli zajęcie było prawidłowe, a uprawniony do alimentów ich nie otrzymał, z wysokim prawdopodobieństwem dojdzie do zasądzenia odszkodowania od pracodawcy. W takiej sytuacji pracodawca zostanie zobowiązany, aby po raz drugi zapłacić połowę diet.

Co prawda będzie mu przysługiwało roszczenie wobec pracownika, lecz szansa na jego realizację w praktyce może być znikoma.

Tykająca bomba

Należy zwrócić uwagę, że przepis umożliwia prowadzenie egzekucji z 50 procent diet nie tylko alimentów, ale również należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

W tym przypadku mało prawdopodobne jest, by wierzyciel publiczny zrezygnował z dochodzenia odszkodowania w przypadku niezrealizowania zajęcia.

Nietrudno sobie wyobrazić o jakich kwotach może być mowa w przypadku pracodawców zatrudniających kilkunastu lub kilkudziesięciu pracowników z egzekucją komorniczą alimentów.

Z tego względu przedsiębiorcy powinni sprawdzić akta osobowe pracowników.

Koniecznie należy ustalić, w naszej firmie pracują kierowcy lub też inni pracownicy wysyłani na delegacje, przeciwko którym prowadzone są egzekucje alimentów.

Warto również sprawdzić, czy stosowny dział w przedsiębiorstwie prawidłowo wywiązuje się z nowych obowiązków. Obowiązki wynikające z nowych regulacji warto również przedstawić pracownikom.

Informacja w świadectwie pracy

Należy również pamiętać, że w przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, wobec którego toczy się egzekucja alimentów, pracodawca ma obowiązek uczynić wzmiankę o egzekucji w świadectwie pracy.

Jeżeli przedsiębiorca zna kolejny podmiot zatrudniający daną osobę, ma obowiązek przekazać stosowne wiadomości o zajęciu. To samo dotyczy konieczności poinformowania komornika o tym fakcie.

Wzmianka w świadectwie pracy powinna zawierać oznaczenie komornika, który zajął należność, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak również wskazać wysokość potrąconych już kwot[5].

Fragmentu uzasadnienia projektu wprowadzającego zmianę

Część dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z odbywaniem podróży służbowych – np. kierowcy zawodowi w ruchu międzynarodowym, otrzymuje wynagrodzenie opodatkowane i oskładkowane na poziomie minimalnego lub niewiele wyższego wynagrodzenia za pracę.

See also:  Spłata przy podziale majątku a kredyt na dom

Jednocześnie dodatkowo na ich konto wpływają sumy wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Ich wysokości często wielokrotnie przewyższa kwotę wynagrodzenia.

Czasami celem takich działań jest “ukrycie” części wynagrodzenia dłużnika w kwotach wolnych od egzekucji sum na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych. Aby zwiększyć możliwość prowadzenia skutecznej egzekucji proponuje się wprowadzenie stosownych zmian.

W ich wyniku, wolne od egzekucji alimentów będzie jedynie 50 procent kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Przepis będzie miał zastosowanie do wszystkich niewyegzekwowanych należności alimentacyjnych, które mogłyby być wyegzekwowane z przysługujących dłużnikowi diet wypłaconych po dniu wejścia w życie ustawy. Z uwagi na fakt, że przepis ma zastosowanie do przychodów uzyskiwanych po dniu wejścia w życie ustawy, wprowadzenie przepisów przejściowych nie jest konieczne.

Art 831 § 1 pkt 1a k.p.c.

 1. Nie podlegają egzekucji: 50 procent kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych – jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
 2. Przypisy
 3. [1] Kodeks postępowania cywilnego.
 4. [2] W § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

[3] Art. 831 § 1 pkt 1a k.p.c.

[4] Wynika to z treści art 886 § 3 k.p.c.

[5] Obowiązek taki wynika z art. 884 § 2 k.p.c.

Portal Orzeczeń
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

 • Dnia 17 grudnia 2020 r.
 • Sąd Apelacyjny w Szczecinie I Wydział Cywilny
 • w składzie następującym:
Przewodniczący: SSA Dariusz Rystał
Sędziowie: SA Tomasz Sobieraj SA Zbigniew Ciechanowicz

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2020 r.

na posiedzeniu niejawnym w Szczecinie

sprawy z powództwa G. R., M. R., A. R., R. Ż.

przeciwko (…) Towarzystwu (…) spółce akcyjnej w W.

 1. o zapłatę
 2. na skutek apelacji pozwanego
 3. od wyroku Sądu Okręgowego w Koszalinie

z dnia 31 sierpnia 2020 r. sygn. akt I C 292/19

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w punktach 6, 9 i 10 w ten sposób, że:

1.  oddala powództwo w zakresie żądania zapłaty renty

odszkodowawczej na rzecz powódki G. R.,

2.  zasądza od powódki G. R. na rzecz pozwanego (…) Towarzystwo (…) spółki akcyjnej w W. kwotę 1.238,99 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem kosztów postępowania,

3.  nakazuje ściągnąć na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Koszalinie od:

– pozwanego (…) Towarzystwa (…) spółki akcyjnej w W. kwotę 74,62 (siedemdziesiąt cztery sześćdziesiąt dwa) złote,

– powódki G. R. kwotę 212,38 (dwieście dwanaście trzydzieści osiem) złotych

tytułem brakującej opłaty sądowej od rozszerzonego powództwa,

II.  zasądza od powódki G. R. na rzecz pozwanego (…) Towarzystwa (…) spółki akcyjnej w W. kwotę 1.850 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSA Tomasz Sobieraj SSA Dariusz Rystał SSA Zbigniew Ciechanowicz

Sygnatura akt I ACa 506/20

Powódka G. R. domagała się zasądzenia od pozwanego (…) Towarzystwa (…) S.A z siedzibą w W. kwoty 101.225,90 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią męża Z. R. w wypadku z dnia (…) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 marca 2019r.

do dnia zapłaty, z uwzględnieniem, iż zmarły przyczynił się w 20 % do powstania szkody. Ponadto powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz renty odszkodowawczej w kwocie 1118,35 złotych netto, płatnej do 10 dnia każdego miesiąca począwszy od listopada 2018r.

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w przypadku uchybienia którejkolwiek z rat, również z uwzględnieniem, iż zmarły przyczynił się w 20 % do powstania szkody.

Powód M. R. domagał się zasądzenia od pozwanego (…) Towarzystwa (…) S.A z siedzibą w W. kwoty 79.989,20 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią ojca Z. R. w wypadku z dnia (…) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty, z uwzględnieniem, iż zmarły przyczynił się w 20 % do powstania szkody.

Powód A. R. domagał się zasądzenia od pozwanego (…) Towarzystwa (…) S.A z siedzibą w W. kwoty 79.989,20 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią ojca Z. R. w wypadku z dnia (…) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty, z uwzględnieniem, iż zmarły przyczynił się w 20 % do powstania szkody.

Powódka R. Ż. domagała się zasądzenia od pozwanego (…) Towarzystwa (…) S.A z siedzibą w W. kwoty 79.989,20 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią ojca Z. R. w wypadku z dnia (…) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 kwietnia 2019r. do dnia zapłaty, z uwzględnieniem, iż zmarły przyczynił się w 20 % do powstania szkody.

Powodowie wnieśli nadto o zasądzenie na ich rzecz od pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew pozwany (…) domagał się oddalenia powództwa w całości a także zasądzenia od powodów na rzecz pozwanego kosztów sądowych i zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych.

Pismem z dnia 16 grudnia 2019r. powódka G. R. rozszerzyła swoje żądanie, w ten sposób, że dodatkowo domagała się zasądzenia od pozwanego kwoty 5.730,61 złotych tytułem odszkodowania za poniesione koszty pogrzebu i nagrobka wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 grudnia 2019r. do dnia zapłaty.

Pozwany w odpowiedzi na rozszerzone żądanie pozwu domagał się oddalenia powództwa również w zakresie rozszerzonego żądania pozwu.

500 plus. Przez diety za delegacje służbowe można stracić świadczenie

Diety za podróże zagraniczne liczą się do wysokości dochodu, na podstawie którego wypłacane jest świadczenie 500 plus – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Oznacza to, że przy ustalaniu prawa do świadczenia brane pod uwagę są wszystkie rzeczywiste źródła dochodów rodziny.

Chcesz być na bieżąco? Śledź Radio ZET – BIZNES na Facebooku

500 plus to świadczenie przysługuje rodzicom wychowującym co najmniej dwójkę dzieci i więcej. Pieniądze z rządowego programu są dostępne również na pierwsze dziecko, ale są one wypłacane dopiero po spełnieniu kryterium dochodowego (obecnie wynosi 800 złotych).

Jak podał dziennik “Rzeczpospolita”, z tej możliwości korzystała od 2016 roku 4-osobowa rodzina, w której ojciec dwóch dzieci znalazł pracę jako kierowca zagraniczny w prywatnej firmie przewozowej. Z tego powodu wzrósł dochód w całym gospodarstwie i w marcu 2017 roku wynosił 1500 złotych. 

Sąd po stronie urzędników

W rezultacie wójt gminy, gdzie mieszkała rodzina, zdecydował o zwieszeniu wypłacania 500 plus na pierwsze dziecko oraz zwrot już przekazanego świadczenia. Z taką argumentacją nie zgodziła się żona kierowcy, która złożyła odwołanie od decyzji magistratu.

Jej zdaniem diety otrzymywane przez męża za podróże zagraniczne nie mogą być wliczone w dochód rodziny, ponieważ rekompensują koszty wyżywienia podczas pracy poza Polską. Te pieniądze jej zdaniem są niezależnie od pensji i nie podlegają opodatkowaniu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku Białej stanęło po stronie władz gminy. Co więcej – przypomniało fakt, że dopiero po 8 miesiącach rodzina poinformowała gminę o podjęciu pracy przez ojca dzieci, w której otrzymuje dietę za podróże zagraniczne. Żona kierowcy również odwołała się od tej decyzji. 

Po raz kolejny – tym razem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach – przyznał rację gminnym urzędnikom.

Orzekł, że wszystkie pozyskiwane przez członków rodziny dochody – w tym diety za podróże w transporcie międzynarodowym – liczą się do kryterium decydującego o wypłacie 500 plus. WSA uznał, że rodzina od kwietnia do października 2017 roku nienależnie pobierała świadczenie na pierwsze dziecko. 

Co to jest 500 plus?

To nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. 

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku, można składać przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP/PTD 

Leave a Reply

Your email address will not be published.