Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Jak zapewne dobrze wiesz, sąd ustalając wysokość alimentów bierze pod uwagę możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów, a także usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka. Sąd orzeka na podstawie stanu stwierdzonego w chwili wydawania wyroku. Wysokość alimentów nie jest ustalana „raz na zawsze”, może ulec zmianie. Jeżeli od poprzedniego wyroku uległy zmianie potrzeby dziecka lub sytuacja majątkowa i zarobkowa zobowiązanego do alimentacji, możliwe jest wystąpienie do sądu z pozwem o zmianę wysokości alimentów. Można wnioskować o obniżenie, podwyższenie lub uchylenie alimentów.

 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji otrzymał podwyżkę lub zmienił pracę na lepiej płatną
 • Zobowiązany do alimentacji odziedziczył wartościowy spadek
 • Dzieci zobowiązanego do alimentacji usamodzielniły się finansowo
 • Wzrosły wydatki związane z dorastaniem dziecka
 • Pogorszył się stan zdrowotny osoby uprawnionej do alimentacji
 • Zmniejszyły się możliwości zarobkowe rodzica, z którym dziecko mieszka
 • Każdy powód ubiegania się o wyższe alimenty musi być zawsze dobrze udokumentowany

Do jakiego sądu należy wnieść pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć w wydziale rodzinnym i nieletnich sądu rejonowego. Który sąd będzie właściwy? Może to być sąd miejsca zamieszkania uprawnionego do alimentów lub miejsca zamieszkania osoby zobowiązanej do alimentacji. Wybór sądu należy do rodzica, który składa pozew.

Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie to pozew o podwyższenie alimentów w jego imieniu składa rodzic, który się nim opiekuje. Jeżeli dziecko jest pełnoletnie, pozew wnosi samodzielnie lub za pomocą pełnomocnika.

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony z kosztów sądowych.

Co powinien zawierać pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew powinien zawierać

 • oznaczenie sądu i wydziału, do którego pozew jest wnoszony
 • oznaczenie stron: imię, nazwisko i adres powoda (powodem jest dziecko) oraz pozwanego
 • informację o tym, że jest to pozew o podwyższenie alimentów
 • wartość przedmiotu sporu (12 x różnica między dotychczasową wysokością alimentów a wnioskowanymi alimentami)
 • uzasadnienie żądania podwyższenia alimentów i dowody (m.in. dokumentacja lekarska, rachunki za lekarstwa i wizyty lekarskie, zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach dodatkowych, zaświadczenia ze szkoły o przyjęciu na studia, dokument o wysokości czesnego, zestawienie miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania uprawnionego wraz z fakturami i rachunkami, zeznania świadków itp.)
 • listę załączników
 • własnoręczny podpis

Dobrze przygotowany pozew powinien jednoznacznie wskazywać istotne zmiany do jakich doszło od ostatniego wyroku w sprawie alimentów.

Czy dziecko pełnoletnie może złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Czy wiesz, że obowiązek alimentacyjny
rodziców nie jest prawnie ograniczony przez wiek? Uzyskanie pełnoletności przez
dziecko nie zwalnia automatycznie rodziców z obowiązku alimentacyjnego.

Dziecko pełnoletnie może otrzymywać
alimenty, jeżeli nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb
życiowych, w przypadku gdy studiuje, gdy z powodu niepełnosprawności nie może
podjąć pracy lub gdy przewlekle choruje.

Dziecko pełnoletnie może również  wystąpić z pozwem o podwyższenie alimentów.

Rodzice  zobowiązani do alimentacji mają  jednak prawo do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego w stosunku do dziecka pełnoletniego, w sytuacji gdy przekazywanie świadczeń alimentacyjnych jest połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub  jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Poprzez nadmierny uszczerbek rozumie się sytuacje,  w których zapłata świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego mogłaby doprowadzić go do stanu ubóstwa lub utraty zdrowia.

Do jakiej kwoty można podwyższyć alimenty?

Prawo nie określa maksymalnej wysokości alimentów. Tak jak już wspominaliśmy, przy ustalaniu kwoty alimentów sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Dodatkowo sąd przyjmuje, że poziom życia uprawnionego do alimentacji musi być przynajmniej taki, jak jego rodziców.

Jak często można składać pozew o podwyższenie alimentów?

Podobnie jak w przypadku maksymalnej wysokości alimentów, prawo również nie definiuje okresu czasu jaki musi minąć pomiędzy kolejnymi sprawami alimentacyjnymi. Art.

138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi:  ,,W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”  Sąd bierze pod uwagę, czy doszło do istotnej „zmiany okoliczności” w porównaniu z ostatnią sprawą.

W przypadku nagłych sytuacji typu wypadek dziecka czy utrata pracy przez osobę opiekującą się dzieckiem, zasadne jest złożenie pozwu po zaistnieniu tych okoliczności.

Jesteś z Gdańska, Gdynii lub okolic? Potrzebujesz porady prawnej w zakresie podwyższania alimentów? Chcesz wnieść pozew? Zachęcamy do kontaktu i spotkania w kancelarii. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Napisane przez Aleksandra Bednarek.

Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Artykuł o tym jak należy postępować, żeby w sposób sprawny i uczciwy wygrać w sądzie proces o alimenty na dziecko, czyli uzyskać zadowalające Cię, wysokie alimenty.

Skoro zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie nie możesz liczyć na pomoc byłego partnera, a podejmowane dotychczas próby porozumienia z nim spełzły na niczym.

Dobra wiadomość jest taka, że po swojej stronie masz prawo, a poniżej znajdziesz kompleksowy poradnik o tym jak przygotować się do sprawy o alimenty.

Dobrze przygotowany, poprawny pozew, usprawni cały proces

Na pewno wiesz już o tym, że aby zainicjować postępowanie przed Sądem, musisz wystąpić z pozwem na piśmie. Sprawy o alimenty rozstrzygane są przez sąd rejonowy w wydziale rodzinnym.

O tym, który zajmie się twoją sprawą decydujesz Ty, ale masz tylko dwie możliwości do wyboru: sąd właściwy według miejsca zamieszkania dziecka, bądź Twojego byłego partnera.

Wybór wydaje się prosty jeśli weźmiesz pod uwagę, że sprawa może nie skończyć się na jednej rozprawie i będziesz odwiedzać budynek Sądu przynajmniej kilkukrotnie.

Pamiętaj o tym, że chociaż to ty załatwiasz wszelkie formalności, sprawa dotyczy Twojego dziecka i dlatego ono będzie występować w sprawie w charakterze powoda, Ty natomiast działasz jako jego przedstawiciel dopóki nie osiągnie pełnoletniości.

Były partner przeciwko któremu kierujesz pozew o alimenty w postępowaniu przed sądem nazywany będzie zaś pozwanym i tak należy go oznaczyć.

Zapoznaj się z tymi pojęciami, ponieważ po oznaczeniu właściwego sądu, kolejnym elementem pozwu będzie wskazanie stron postępowania, to jest uprawnionego (powód) i zobowiązanego (pozwany) do płacenia alimentów z podaniem ich imion i nazwisk, a także numerów PESEL oraz adresów zamieszkania.

Dodatkowym wymogiem jest także wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu.

W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu to suma alimentów za jeden rok, zatem pomnóż kwotę alimentów jakich żądasz co miesiąc razy dwanaście. W niektórych sprawach ma to związek z obowiązkiem uiszczenia tzw.

opłaty sądowej od pozwu, jednak powoda dochodzącego alimentów to nie dotyczy, ponieważ jest on zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

W tym miejscu możemy przejść do istoty sprawy. Przede wszystkim to Ty musisz wskazać jakiej kwoty alimentów miesięcznie na dziecko żądasz, sąd nie może się tego domyślać, ani nie zrobi tego za Ciebie.

Dla dobra Twojego dziecka uwzględnij wszystkie wydatki jakie ponosisz na jego utrzymanie, ale pamiętaj, że w uzasadnieniu pozwu koniecznym będzie ich szczegółowe przedstawienie, dlatego nie może to być kwota dowolna. Dobrze jeśli na poparcie swoich twierdzeń powołasz stosowne dowody.

O tym jednak szerzej piszemy poniżej, ponieważ jak najlepsze przygotowanie się do sprawy w tym zakresie daje szansę na to aby uzyskać wysokie alimenty, a my chcemy Ci w tym pomóc.

Warto w kolejnym punkcie pozwu wnieść o zabezpieczenie, czyli o przyznanie alimentów tymczasowo, jeszcze w czasie trwania sprawy.

Tak przygotowany pozew należy złożyć do Sądu w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich zostanie przesłany do pozwanego.

Włóż wysiłek w gruntowne przygotowanie się do sprawy i uzasadnienie swoich żądań, a to będzie Ci się opłacać

Prawdopodobnie już między słowami stało się dla Ciebie jasne, że przygotowanie do sprawy o alimenty będzie wymagać od Ciebie odpowiedniego zaangażowania. Pamiętaj, że Sąd nie zna Ciebie, ani byłego partnera i nie wie tego w jakich warunkach żyjecie oraz jakie łączą was relacje.

W pierwszej kolejności opisz zatem jak przedstawia się wasza sytuacja, czy pozwany uczestniczy w życiu dziecka przyczyniając się do jego utrzymania, a jeśli tak to w jakim stopniu. Wyjaśnij również dlaczego nie możecie porozumieć się w tej kwestii poza salą sądową.

Wystarczy krótki opis, ponieważ najwięcej uwagi należy poświęcić przedstawieniu comiesięcznych wydatków jakie ponosisz na dziecko.

Chodzi tutaj nie tylko o koszty wyżywienia, odzieży, wizyt lekarskich, czy środków higienicznych i lekarstw. Trzeba uwzględnić również przypadający na dziecko udział w czynszu za mieszkanie, jak i opłatach za media. Jeśli płacisz za żłobek, przedszkole lub szkołę, nie zapomnij także i o tym.

Jak najbardziej możesz wskazać też opłaty jakie ponosisz na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy to nauka języka obcego, basen, balet itd. Kino, teatr i inne hobby dziecka tak samo służą jego rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, dlatego uwzględnij związane z tym wydatki.

See also:  Czy skoro ja nie pracuję, mąż ma płacić alimenty?

Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy w okresie ferii oraz wakacji. Aby to było dla Sądu czytelne, nie możesz poprzestać na wskazaniu uśrednionej kwoty jaką wydajesz miesięcznie na utrzymanie dziecka.

Rozpisz to szczegółowo, tak aby przedstawić każdy wydatek z osobna i odpowiednio ile średnio kosztuje cię on miesięcznie.

Jest to kluczowa część pozwu, dlatego przygotuj i załącz dowody, które pozbawią pozwanego argumentów przeciwko Tobie. Przede wszystkim nie będzie mógł zarzucić Ci, że zawyżasz kwoty utrzymania waszego wspólnego dziecka.

Z (co najmniej) kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zacznij zatem gromadzić zaświadczenia (np. lekarskie), rachunki, a zwłaszcza faktury za poszczególne zakupy i usługi.

Dokumenty te powinny przedstawiać rzeczywiste zdarzenia, w przeciwnym razie druga strona wykorzysta Twój błąd, a co gorsza, możesz nawet narazić się w ten sposób na odpowiedzialność karną.

Podstawowa różnica jeśli chodzi o moc dowodową faktur, a paragonów polega na tym, że te wymienione jako pierwsze będą zawierać Twoje dane. Z paragonów nie wynika natomiast kto faktycznie dokonywał zakupów, po co więc pozbawiać się środków zdatnych do osiągnięcia zamierzonego przez Ciebie celu.

Ponieważ każdy z rodziców zobowiązany jest do utrzymywania dziecka, opisz zwięźle jak przedstawia się Twoja sytuacja finansowa, tzn.

czy zarabiasz i jakie inne ciążą na tobie wydatki związane chociażby z dojazdem do pracy, bądź wynikające z zaciągniętych pożyczek, czy kredytu. Jeśli nie pracujesz i poświęcasz się wychowaniu Waszego wspólnego dziecka, jest to bardzo ważna informacja dla Sądu.

Opisujemy tu aspekt materialny, ale obowiązek alimentacyjny jest znacznie szerszy i uwzględnia także sprawowanie pieczy i opieki nad małoletnim.

Jak opisać sytuację pozwanego?

Odniesienie się do sytuacji majątkowej pozwanego może stanowić niemały problem jeśli nie utrzymujecie ze sobą żadnego kontaktu lub stara się on ukrywać swój majątek. W takiej sytuacji można jednak liczyć na pomoc Sądu.

Należy zawnioskować o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji dotyczącej osiąganych przez niego zarobków, bądź o zwrócenie się przez Sąd do instytucji i organów o udzielenie potrzebnych informacji co do jego statusu i posiadanego mienia. Będzie to na przykład Urząd Pracy gdzie można sprawdzić, czy pozwany zarejestrował się jako bezrobotny, ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Jak widzisz, istnieją sposoby, które pozwolą Ci obnażyć przed Sądem nieuczciwość byłego partnera lub partnerki i jego stosunek względem obowiązków rodzicielskich.

Inna rzecz, że Sąd ustalając wysokość alimentów oczywiście bierze pod uwagę osiągane przez pozwanego dochody, nie są one jednak jedynym decydującym wyznacznikiem kwoty jaka zostanie przyznana wyrokiem.

To co będzie badał Sąd, to wykorzystanie przez pozwanego posiadanych kwalifikacji i jego potencjału zawodowego.

Jeśli pozwany wskazuje na niskie wynagrodzenie, będąc jednocześnie zdolnym do podjęcia lepiej płatnej pracy – orzeczone alimenty mogą być wyższe, współmierne do zarobku jaki mógłby osiągać.

Analizując swoją sytuację zastanów się zatem, czy aby nie przedłożyć atrakcyjnych pod względem finansowym ofert pracy na stanowisku, na którym mógłby zostać zatrudniony pozwany, zgodnie z jego zainteresowaniami i umiejętnościami. Z pewnością znajdziesz je w Internecie.

Trudno nam wyodrębnić jeden całościowy katalog środków dowodowych, które przydadzą się w Twojej sprawie. Każda sprawa jest inna i tak też będzie rozpatrywana przez Sąd – indywidualnie.

Na pewno zarówno Ty, jak i druga strona zostaniecie przesłuchani na okoliczność rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz waszych możliwości zarobkowych i majątkowych.

Jeśli Twoja najbliższa rodzina i przyjaciele mają o tym wiedzę, możesz wskazać ich jako świadków i podać na jaki adres Sąd powinien skierować do nich pisemne wezwania na rozprawę.

Wysokość alimentów – jak obliczyć i jakie dowody złożyć?

Wiesz już, że nie ma czegoś takiego, jak przeciętna kwota alimentów na dziecko w danym wieku. Niemniej, w pozwie trzeba wskazać konkretną kwotę.

We wpisie Jak ustalić kwotę alimentów? napisałam, że kwota ta jest wypadkową tego, 1) ile potrzebuje dziecko i 2) ile jest w stanie zarobić rodzic, który ma płacić alimenty.

Ad. 1) Potrzeby dziecka.

W internecie mnóstwo jest skomplikowanych tabelek, tzw. kalkulatorów alimentów, w które możesz wpisać ile kupujesz miesięcznie mąki, mydła i płatków kukurydzianych, a na końcu Excel wyliczy Ci kwotę alimentów.

Można się tym posłużyć, ale dla siebie – żeby zobaczyć, ile tak naprawdę wydajesz na wyżywienie, ubranie, czy środki czystości.

Do sądu natomiast nie składaj 5-stronicowej tabeli z tego rodzaju wyliczeniami, lecz zestawienie z ogólnymi kategoriami.

 • Przykładowe kategorie w przypadku dziecka – dajmy na to – w wieku szkolnym to:
 • 1. Szkoła
 • – podręczniki, zeszyty
 • – przybory, pomoce szkolne, materiały plastyczne itp.
 • – składki klasowe, rada rodziców, ubezpieczenie

– koszty wyjść do kina, teatru itp. ze szkołą, zdjęcie klasowe itp.

– świetlica (obiady)

– w przypadku starszych dzieci, może tu się pojawić także komputer / laptop, oprogramowanie itp.

2. Zajęcia dodatkowe (językowe, sportowe, artystyczne itp.)

 1. 3. Wyżywienie
 2. 4. Kosmetyki, środki czystości, fryzjer
 3. 5. Ubranie, w tym zwłaszcza warto wyodrębnić obuwie i droższe zakupy typu kurtka zimowa, ubrania okolicznościowe
 4. 6. Większe wydatki jednorazowe typu sprzęt sportowy (łyżwy, rolki, rower), zdrowotne (aparat ortodontyczny, nebulizator), meble do pokoju, pościel, sprzęt do słuchania muzyki, elektronika
 5. 7. Wyjazdy weekendowe i wakacyjne / opieka w czasie wolnym od zajęć szkolnych (wszelkie półkolonie, odpłatne zajmowanie się przez osoby trzecie)

8. Leczenie (uzasadnione prywatne wizyty np. dentysta), koszty leków (czy jakieś leki na stałe, leki z powodu infekcji)

9. Rozrywka / kultura (książki, gazety, płyty, zabawki, wyjścia typu zoo, kino), prezenty okolicznościowe, urodziny, urodziny dla kolegów / koleżanek

10. Koszty dojazdów (np. na zajęcia dodatkowe)

11. Opłaty mieszkaniowe – czynsz, media, internet (część przypadająca na dziecko, np. przy 3 zamieszkujących osobach, 1/3 wszystkich opłat)

Wszystkie wydatki jednorazowe (np. podręczniki) wylicz jako koszt miesięczny dzieląc całą kwotę przez 12 i podaj kwotę jako miesięczną, w nawiasie pokazując sposób wyliczenia), np.:

Podręczniki – 25 zł / mies. (300 zł : 12).

 • Co z wymienionych wyżej wydatków trzeba udowodnić, a co nie? Można przyjąć ogólną zasadę, że nie ma potrzeby udowadniania zwykłych, przeciętnych kosztów, natomiast trzeba udowodnić:
 • – koszty odbiegające od przeciętnej
 • – takie, które mogą być różne dla różnych osób.

Nie trzeba zatem udowadniać np. ile kosztuje chleb czy mleko i przedstawiać sądowi tego rodzaju paragonów. Trzeba natomiast udowodnić np. wysokość czesnego w prywatnej szkole, koszt leków, które dziecko przyjmuje w związku z jakimś schorzeniem, czy koszt specjalistycznego obuwia ortopedycznego.

Ad. 2) Możliwości zarobkowe rodzica

Zwróć uwagę, że mowa o możliwościach, a nie rzeczywistych zarobkach. Nie zawsze jest to to samo. Nie jest to to samo, jeżeli rodzic nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości. Jeśli np.

młody, zdrowy mężczyzna / młoda, zdrowa kobieta jest bezrobotny/a “bo nie ma pracy”, nie znaczy to, że jego / jej możliwości zarobkowe wynoszą 0 zł.

Wynoszą tyle, ile jest w stanie zarobić osoba o danym wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, umiejętnościach.

Jeśli nie jesteś w tak komfortowej sytuacji, że możesz wykazać możliwości zarobkowe drugiego rodzica składając zeszłoroczny PIT, czy jego / jej umowę o pracę, opisz szczegółowo, co potrafi, jaki ma zawód, gdzie pracował/a, a w miarę możliwości przedłóż na to dowody (np. umowy od poprzedniego pracodawcy, certyfikaty świadczące o uprawnieniach itp.)

Możesz też wyszukać przykładowe oferty pracy dla osób o podobnych kwalifikacjach w internecie. To działa jednak tylko w przypadku niektórych zawodów, w wielu ofertach nie podaje się wysokości wynagrodzenia. Ale przynajmniej można pokazać, że nie jest prawdą, że “nie ma pracy”.

 1. Jeżeli rodzic nie ma żadnego konkretnego zawodu, wykształcenia ani doświadczenia, podstawą do wyliczenia możliwości zarobkowych będą oferty dla osób bez zawodu.
 2. Możesz też wnosić, by sąd zwrócił się do miejscowego urzędu pracy o nadesłanie informacji, czy są oferty dla osób o określonych kwalifikacjach lub bez zawodu.
 3. Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Pamiętaj, że obowiązek alimentacyjny dotyczy obojga rodziców, jednak nie oznacza to, że jeśli wyszło Ci, że miesięczny koszt utrzymania dziecka wynosi 1000 zł, to dzielimy tę kwotę na pół i wnosimy o 500 zł. Na rodzica, który z dzieckiem na co dzień nie mieszka przypada więcej, ponieważ obowiązek alimentacyjny realizuje się też poprzez bezpośrednią opiekę.

See also:  Wieloletni rozkład pożycia - jak się rozwieść?

Wiesz już o ile wnosić, w następnym wpisie napiszę, jak to zrobić, czyli jak napisać pozew o alimenty.

Podobne artykuły

Otagowane jako: alimenty możliwości zarobkowe, alimenty wydatki na dziecko

Podwyższenie Alimentów – Co Trzeba Wiedzieć? | Iwo Klisz

Podwyższenie alimentów nie jest możliwe zawsze i w każdym przypadku, a sprawy o podwyższenie alimentów nie zawsze kończą się wygraną. Chcesz konkretów? Proszę.

Podwyższenie alimentów jest możliwe w przypadku, kiedy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie.

O jaki wyrok chodzi? O ten, w którym sąd ustalił dotychczasową wysokość alimentów.

Jeśli nic Ci nie wiadomo o takim wyroku, to znaczy, że ten wpis nie jest dla Ciebie. Jesteś o jeden krok wcześniej.

Nawet jeśli obecnie płacisz albo otrzymujesz alimenty na podstawie dobrowolnych ustaleń, to w pierwszej kolejności czeka Cię sprawa o alimenty. Podwyższenie alimentów będzie Cię interesować dopiero później. Na razie przeczytaj ten wpis: Sprawa o alimenty

Które warunki muszą ulec zmianie, żeby żądanie podwyższenia alimentów było uzasadnione? Chodzi o możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów albo o zakres uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

Podwyższenie alimentów – argumenty

Oczywistym przypadkiem zmiany okoliczności uzasadniających żądanie podwyższenia alimentów jest np. sytuacja kiedy zobowiązany do zapłaty alimentów dostał sporą podwyżkę lub w ogóle zmienił pracę na znacznie lepiej płatną.

Nie tylko o takie oczywiste przypadki chodzi. A może dosyć mocno zmalały jego koszty utrzymania? Np.

spłacił kredyt hipoteczny, wziął rozwód, jego dzieci usamodzielniły się finansowo? Być może odziedziczył wartościowy spadek, wygrał na loterii, zakończył rehabilitację i wrócił do pełni sił po długiej chorobie, kupił dom i nie musi już płacić za wynajem.

Jeśli coś wypłata na zdolności zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego do alimentów, to można to wykorzystać jako argument do ich podwyższenia.

W przypadku alimentów na dziecko, najczęściej wystarczy powołać się na to, że im dziecko starsze, tym wyższe są jego uzasadnione potrzeby.

Nie chodzi tu tylko o koszty wyżywienia czy ubrań.

Z wiekiem u młodego człowieka pojawiają się pasje (gra na instrumencie, nauka języków), hobby (jazda konna, sport), chęć podróżowania, potrzeby kulturalne czy społeczne (kino, teatr itp.)

Również przełomowe wydarzenia w życiu dziecka często wiążą się z wydatkami i nie pozostają bez wpływu na jego koszty utrzymania.

Chodzi tu o takie okoliczności jak zaczęcie edukacji szkolnej, pójście do szkoły średniej, rozpoczęcie studiów, przeprowadzka, z którymi wiąże się cały szereg wydatków (zakup wyprawki, korepetycje, znalezienie stancji, ponoszenie kosztów dojazdów itp.). To dobry moment, by wnieść pozew o podwyższenie alimentów. 

To wszystko kosztuje i tym samym wpływa na możliwość podwyższenia alimentów.

Argumentem często przytaczanym w pozwie o podwyższenie alimentów jest także spadek siły nabywczej pieniądza.

Dla przykładu jeszcze dziesięć lat temu można było spotkać się z sytuacją, gdy sąd zobowiązywał pozwanego do płacenia alimentów w wysokości 300 złotych miesięcznie (w przypadku małych dzieci). Obecnie takie kwoty są nie do przyjęcia.

Jeśli przez bardzo długi czas sąd nie zajmował się kwestią podwyższenia alimentów, możesz być pewien, że sama inflacja będzie istotnym argumentem.

Innym uzasadnieniem może być długotrwała choroba uprawnionego do alimentów, rehabilitacja po wypadku lub związana z pogorszeniem stanu zdrowia. Nie bez znaczenia pozostaje także sytuacja majątkowa drugiego rodzica (np. utrata pracy). Inne okoliczności to np. podwyższenie czynszu, czy konieczność przeprowadzenia remontu, dokonania większych zakupów (np. mebli) itp.

Musisz też wiedzieć, że tylko istotna zamiana okoliczności uzasadnia podwyższenie alimentów.

Pozew, wniosek, pismo a może podanie o podwyższenie alimentów?

Jak dochodzić podwyższenia alimentów?

Musisz skierować pozew do sądu. Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rejonowego miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, albo do sądu rejonowego miejsca zamieszkani strony pozwanej – wybór należy do Ciebie.

Sprawy o zasądzenie i podwyższenie alimentów są z mocy prawa zwolnione z opłaty sądowej. Mimo to, musisz w pozwie wskazać wartość przedmiotu sporu.

Będzie to różnica pomiędzy kwotą, którą zobowiązany musi płacić obecnie, a kwotą na którą opiewa Twoje żądanie pomnożona przez 12 miesięcy.

Jeśli ubiegasz się o podwyższenie alimentów na dziecko, to w pozwie jako powoda powinieneś wskazać małoletniego. Rodzic jest tylko przedstawicielem ustawowym działającym w jego imieniu.

Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, wówczas samo składa pozew we własnym imieniu.Bez sprawy sądowej się nie obejdzie.

Co istotne, przed sądem musisz udowodnić, że faktycznie doszło do zmiany okoliczności umożliwiających podwyższenie alimentów, a zmiana ta jest istotna.

Przedstawiając dowody przed sądem musisz pamiętać, że Twoim zdaniem jest wykazanie tego, co zmieniło się od ostatniego wyroku. Bardzo częstym błędem przy sporządzaniu pozwu o podwyższenie alimentów jest pisanie pozwu w taki sposób, jakby chodziło o zasądzenie alimentów na dziecko po raz pierwszy, a nie o ich podwyższenie.

Pozew o podwyższenie alimentów musi przede wszystkim akcentować co uległo zmianie wraz z upływem czasu i to zarówno po stronie uprawnionego, jak i zobowiązanego. Przytaczanie od początku wszystkich okoliczności związanych z potrzebami dziecka, nawet tymi, które nie wzrosły, może zaciemnić obraz sytuacji.

Nie pisz o tym, że w poprzedniej sprawie sąd nie wziął czegoś od uwagę, albo, że nie zgadzasz się z poprzednim wyrokiem. W tej sprawie istotna jest zmiana okoliczności, a nie ponowna ocena tych faktów, które sąd już ocenił w poprzedniej sprawie.

Dlatego zanim napiszesz pozew o podwyższenie alimentów znajdź i przeczytaj uzasadnienie wyroku, który zasądził alimenty. To jest Twój punkt wyjścia.Pamiętaj, że sprawy o podwyższenie alimentów, to postępowania, które w głównej mierze bazują na dowodach z dokumentów.

Uzasadnione potrzeby dziecka, które w ostatnim czasie zaspokajałeś, powinny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami i fakturami, bo to właśnie od nich zależy wysokość alimentów. Każde twierdzenie, którego nie poprzesz dowodem z całą pewnością będzie kwestionowane przez drugą stronę.

A znasz aktualny adres pozwanego? Co jeśli od czasu poprzedniej sprawy zmienił on swoje miejsce zamieszkania? To może być problem przy składaniu pozwu.

Podwyższenie alimentów – jak się bronić?

Pierwszy sposób, to postaraj się wykazać, że fakty, na które powołuje się powód, są nieprawdziwe (nie doszło do zmiany okoliczności) albo nieistotne.

Po drugie, przeczytaj wpis: Obniżenie alimentów.

Zawarte tam informacje mogą Cię zainspirować do przyjęcia skutecznej linii obrony w sprawie, w której zostałeś pozwany o podwyższenie alimentów.

Dla osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, argumenty w sprawie o obniżenie alimentów są takie same jak w sprawie o ich podwyższenie.

Jeśli Twoja sytuacja pogorszyła się, w odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów powinieneś to podkreślić.

Co może być istotnym argumentem? Na przykład problemy zdrowotne, albo zawodowe.

Jeśli straciłeś pracę i bezskutecznie poszukujesz nowej, to w oczywisty sposób niekorzystnie wpływa to na Twoje możliwości zarobkowe.

Częstym powodem zmiany sytuacji po stronie zobowiązanego jest urodzenie się dziecka z drugiego związku.

Teoretycznie sądy w orzeczeniach podkreślają, że fakt, że zobowiązany do alimentów ma kolejne dziecko, nie może umniejszać jego obowiązków względem starszego syna, czy córki.

W praktyce wiadomo, że drugie dziecko również potrzebuje środków do życia, a rodzic jest zobowiązany mu je dostarczać, dlatego sądy mają to na uwadze.

Podwyższenie alimentów – krok po kroku • Adwokat Kobiet

Podwyższenie alimentów – krok po kroku. Wiem, że ten temat wzbudza wiele emocji. Zdarza się bardzo często, że w trakcie rozwodu godzicie się na nieprzemyślanie niskie alimenty, licząc że w razie czego szybko się je podwyższy.

Albo od lat macie zasądzone symboliczne kwoty, bo kiedyś tak to bywało. W końcu dochodzicie najczęściej do wniosku, że jednak to nie jest w porządku, bo zasądzone alimenty nie pokrywają nawet jednej trzeciej wydatków.

Wtedy stajecie przed pytaniem – czy to już ten moment, żeby je podnieść? W tym tekście odpowiedzi na pytania jak to zrobić – krok po kroku.

Wniosek pozew o podwyższenie alimentów

Podwyższenie (ale też obniżenie!) alimentów polega na zmianie wcześniejszego rozstrzygnięcia w tym zakresie. Żebyśmy mogły mówić o podniesieniu alimentów musi istnieć:

 • wyrok rozwodowy zasądadzający alimenty;
 • wyrok sądu rodzinnego zasądzający alimenty;
 • ugoda zawarta przed sądem lub zatwierdzona przez sąd w przedmiocie alimentów.
See also:  Zniesienie lub zmniejszenie alimentów na pełnoletnie dzieci

Jeśli masz tylko ugodę prywatną lub ustne porozumienie z ojcem dziecka – ten artykuł nie jest dla Ciebie. W takim wypadku musisz dopiero wnieść o zasądzenie alimentów.

Pozew o podwyższenie alimentów składa się do sądu rodzinnego – sądu rejonowego właściwego ze względu zamieszkania ojca lub dziecka. Pozew jest zwolniony z opłaty. Jeśli nie dopełnisz formalności (np. zapomnisz o jakimś wymaganym elemencie) sąd wezwie Cię do uzupełnienia tych danych – niestety spowolni to postępowanie.

Jeśli chcesz uniknąć tego typu niespodzianek to polecam Ci skorzystanie z mojego gotowca – wzoru pozwu o podwyższenie alimentów, który zagwarantuje Ci kompletną argumentację i 100% poprawności formalnej. Wraz z dołączoną instrukcją bez problemu sama wyślesz pozew do sądu.

Rzecz w tym, że aby wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu zmienić muszą istnieć ku temu poważne powody. Zasadniczo istnieją trzy podstawowe schematy sytuacyjne, które uzasadniają zwiększenie kwoty zasądzonych alimentów:

 • Twoje możliwości zarobkowe znacząco się zmniejszyły
 • Możliwości zarobkowe ojca dziecka znacząco się zwiększyły
 • Uzasadnione wydatki na dziecko istotnie wzrosły

Oczywiście bardzo często występuje miks dwóch lub wszystkich z powyższych scenariuszy. Bardzo dużo zależy od okoliczności konkretnego przypadku. W każdym razie musicie pamiętać, że nie sam upływ czasu powoduje, że alimenty należy koniecznie podwyższyć.

Na tym tle bardzo często też pytacie, jaki minimalny czas powinien upłynąć zanim wystąpimy z takim pozewem. Rozwiewam wątplwiości – w tą stronę też sam upływ czasu nie ma znaczenia. Najwcześniejszy moment, w którym zmiany można żądać to po uprawomocneiniu się poprzedniego rozstrzygnięcia.

Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której z przyczyn losowych już następnego dnia istnieje potrzeba wystąpienia z pozewem (wypadek, nagła choroba, utrata pracy lub odziedziczenie dużego spadku). Najczęściej jednak jest tak, że alimenty podwyższamy, gdy zachodzi większa zmiana w życiu dziecka.

Przykład? Dziecko rozpoczyna kolejny etap edukacji (idzie do przedszkola) albo zakochuje się w kosztownej aktywności (zaczyna grać w tenisa).

Sprawdź też: 5 najczęstszych błędów przy obliczaniu alimentów.

Podniesienie alimentów – jakie dokumenty?

Skoro już wiesz z jakich powodów można podwyższyć alimenty (przypominam: istotna zmiana okoliczności) to już pewnie się domyślasz, że właśnie to powinnaś przed sądem udowodnić. Należy więc wykazać, jakie koszty generowało dziecko na etapie wydawania poprzedniego rozstrzygnięcia, a jak to wygląda w tej chwili.

Kwestie danych historycznych zwykle zabezpiecza nam protokół przesłuchania stron lub uzasadnienie pierwotnego wyroku. Natmiast aktualne wydatki polecam pieczołowicie wylistować i w miarę możliwości udowodnić. Podobnie, jeśli sprawę opierasz na zmianie możliwości zarobkowych, warto udokumentować je w ujęciu porównawczym.

Jeśli nie dysponujesz kopiami dokumentów ze starej sprawy to warto wiedzieć, że sąd może samodzielnie ściągnąc akta z archiwum. Musisz mu jednak podać przynajmniej sygnaturę i nazwę sądu orzekającego poprzednim razem.

Podobnie rzecz ma się z dokumentami, które mogą być przydatne, ale nie jesteś w ich posiadaniu. Na Twój wniosek sąd może zobowiązać ojca do złożenia PIT/umowy o pracę/ksiąg rachunkowych. Jeśli tego nie wykona – w kolejnym kroku możesz wnioskować np.

o zwrócenie się przez sąd bezpośrednio do Urzędu Skarbowego o ich nadesłanie.

Zobacz też: Co może być dowodem w sądzie?

Podwyższenie alimentów od kiedy obowiązuje?

Wyrok w sprawie o podwyższenie alimentów może zapaść z różnym skutkiem – najczęściej ze skutkiem od dnia wniesienia pozwu.

Z taką też datą sąd powinien nadać wyrokowi od razu tak zwany rygor natychmiastowej wykonalności.

W takim wypadku podwyższone alimenty będą obowiązywać już w dacie wydania wyroku przez sąd I instancji – i to niezależnie od tego czy któreś z Was wniesie apelację.

Jeśli na podwyżkę nie chcemy jednak czekać aż do końca procesu – może spróbować sąd przekonać do zabezpieczenia podwyższonej kwoty alimentów? Z moich obserwacji wynika, że akurat w sprawach o podwyższenie alimentów sądy niechętnie się garną do chojnych zabezpieczeń. Mimo to zawsze warto spróbować. Dlaczego? Pisałam o tym w tym artykule o >> zabezpieczeniu alimentów.

Wysokość ustalonych alimentów może zmieniać się w czasie. Od czego zależy podwyższenie lub obniżenie alimentów i kiedy jest możliwe?

Raz ustalona wysokość alimentów – czy to przez sąd, czy na podstawie umowy między rodzicami – może ulec zmianie. Może się bowiem okazać, że dana kwota jest nieadekwatna do potrzeb dziecka albo że zmieniła się sytuacja materialna rodzica, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny. W takim wypadku możliwe jest podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Przy orzekaniu o wysokości alimentów, sąd bierze pod uwagę uzasadnione potrzeby dziecka oraz majątkowe i zarobkowe możliwości rodzica, który ma te alimenty płacić. Sytuacja ta oceniana jest na moment wydania wyroku i oczywistym jest, że może zmienić się z czasem.

Gdy dziecko dorasta, zmieniają się jego potrzeby – zarówno te związane z nauka, jak i życiem prywatnym. Nie bez znaczenia pozostaje też inflacja czy zmiany w przepisach podatkowych.

Może się też zdarzyć, że dziecko poważnie zachoruje i opieka zdrowotna zacznie pochłaniać dużo pieniędzy. Z drugiej strony sytuacja samego rodzica również może ulec zmianie.

On także może zachorować lub ulec wypadkowi, a także stracić pracę i przez to utracić zdolność do regularnego płacenia zasądzonej kwoty. Właśnie w takich przypadkach możliwe jest odpowiednie podwyższenie lub obniżenie alimentów.

Najczęstszym argumentem przemawiającym za podwyższeniem alimentów jest wspomniany już wzrost potrzeb dziecka. Nie chodzi tu jednak tylko o podstawowe potrzeby, ale przede wszystkim o chęć rozwijania swoich pasji, uczestniczenia w dodatkowych zajęciach czy odbywania podróży.

 O podwyższeniu alimentów może przesądzić także zmiana sytuacji majątkowej rodzica, z którym mieszka dziecko.

Jeśli on straci pracę, ulegnie wypadkowi albo pojawi się konieczność dokonania wysokich wydatków – na przykład na przeprowadzenie remontu – to również może być argumentem na korzyść podwyższenia alimentów.

Z drugiej strony podwyższenie alimentów będzie możliwe także, gdy zmieni się sytuacja majątkowa rodzica zobowiązanego do ich płacenia.

Jeśli dostanie on lepiej płatną pracę albo podwyżkę, tym samym zwiększa się jego możliwości finansowe.

Tak samo okolicznością przemawiającą za podwyższeniem alimentów może być fakt, że taki rodzic akurat skończył spłacać kredyt, wygrał na loterii albo otrzymał duży spadek.

Co jednak ważne, zmiana okoliczności uzasadniające podwyższenie alimentów musi być istotna. Rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny, może więc się bronić, wskazując, że zmiany takie są nieprawdziwe albo nieistotne.

Te same argumenty mogą powodować zarówno podwyższenie, jak i obniżenie alimentów. Zawsze znaczenie mają dwie kwestie – potrzeby dziecka i możliwości finansowe rodziców.

Za obniżeniem alimentów może więc przemawiać zwolnienie z dobrze płatnej pracy.

Warunek jest jednak taki, że nie mogą to być przyczyny zależące od samego zobowiązanego, a więc wypowiedzenie przez niego umowy, jak i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne).

Obniżenie dotychczasowych alimentów może być także uzasadnione ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia zobowiązanego – o ile jest ono długotrwałe. Innym uwzględnianym przez sądy argumentem jest także fakt założenia nowej rodziny.

Oczywiście przy założeniu, że wszystkie dzieci mają równe prawa, więc ich potrzeby finansowe należy zaspokajać w tym samym stopniu. Wreszcie sytuacja może zmienić się także po drugiej stronie. Zdarza się, że to małoletni otrzymuje spadek czy darowiznę albo podejmuje stałą pracę zarobkową.

Na tej podstawie też można więc wnosić o obniżenie alimentów. Sam fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletności nie przesądzi natomiast o obniżeniu wysokości alimentów, a tym bardziej o całkowitym wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

 Jeśli dziecko nadal się uczy i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, rodzic wciąż musi zaspokajać jego potrzeby.

Jak ubiegać się o podwyższenie lub obniżenie alimentów?

Zmiana wysokości alimentów wymaga skierowania sprawy do sądu. W toku postępowania należy udowodnić, że zostały spełnione przesłanki przewidziane przez przepisy.

Co więcej, należy wykazać, że zmiana okoliczności przemawiająca za podwyższeniem lub obniżeniem alimentów jest istotna. Najlepszy punkt odniesienia będzie stanowił tutaj poprzedni wyrok, w którym sąd zasądził alimenty.

 Wskazane w nim okoliczności stanowią dobry punkt odniesienia dla wykazania, że sytuacja finansowa rodzica lub potrzeby dziecka uległy zmianie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.