Jakie dowody zdrady uznaje sąd?

Jakie dowody zdrady uznaje sąd?

Niewierność małżeńska stanowi dzisiaj jedną z częstszych przyczyn rozwodów.

Nie ulega wątpliwości, że zdrady można dopuścić się nie tylko przez stosunek płciowy czy kontakty seksualne, ale również przez nawiązanie relacji uczuciowej z osobą trzecią.

Kluczowe znaczenie w tej kwestii mają dowody przedstawione na okoliczność niewierności, a także ich wiarygodność. Zastanawiając się, jak udowodnić zdradę, warto wiedzieć, że sąd może orzec rozwód:

 • bez orzekania o winie,
 • z winy jednego z małżonków
 • bądź z winy obojga.

Wykazanie zdrady małżeńskiej wcale nie jest takie łatwe, jak może pozornie się wydawać. Oczywiście najlepiej byłoby złapać partnera na gorącym uczynku, ale w większości przypadków jest to trudne i wręcz niemożliwe.

Przedstawienie wyłącznie własnych argumentów i twierdzeń to na ogół za mało, aby sąd mógł orzec rozwód. Chyba, że druga strona sama przyzna się to winy, ale takie sytuacje należą do rzadkości.

Zatem jak udowodnić zdradę przed sądem?

Udowodnienie zdrady w sądzie

Zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi w Kodeksie cywilnym, ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego powodu wywodzi skutki prawne, aby więc uzyskać rozwód z winy współmałżonka, należy najpierw niewierność udowodnić, a następnie wykazać związek przyczynowo skutkowy między niewiernością, a rozpadem małżeństwa. Dowody zdrady, które można przedstawić w sądzie to:

 • zeznania świadków – każda osoba, która zostanie wezwana przez sąd na świadka musi stawić się przed sędzią – na sali sądowej prawo do odmowy składania zeznań przysługuje wyłącznie tym, którzy są w jakikolwiek sposób spokrewnieni z małżonkami (mogą to być na przykład rodzice),
 • zdjęcia – sąd może uznać je za rzeczowy dowód w postępowaniu rozwodowym, pod warunkiem, że będzie na nich widnieć data ich wykonania (aparaty, którym się robi fotografie na ogół posiadają taką funkcję, może również być to data, kiedy zdjęcia zostały oddane do wywołania),
 • emaile i smsy – sąd również może uznać je za dowód w sprawie, ale należy dostarczyć sędziemu wydruki wiadomości elektronicznych, sms-ów oraz bilingi telefoniczne (sąd tego typu dowody uznaje wyłącznie w sytuacji, kiedy wiadomo, od kogo pochodzą materiały),
 • raport detektywa – jeśli jeden ze współmałżonków przed wniesieniem pozwu o rozwód korzystał z usług agencji detektywistycznej, to raport, który zostanie przygotowany przez prywatnego detektywa również może zostać potraktowany jako dowód w sprawie.

Udowodnienie zdrady nie jest takie łatwe, a samodzielne robienie zdjęć czy nagrywanie materiałów wideo to nie lada wyzwanie. Jeśli więc nie wiesz, jak udowodnić zdradę, warto zdecydować się na współpracę z prywatnym detektywem.

Powinien to być nie tylko doświadczony, ale i licencjonowany detektyw, który w legalny sposób zdobędzie dla nas niezbędne dowody niewierności, które będziemy mogli przedstawić do sądu, a dodatkowo taka osoba będzie mogła zostać złożyć zeznania w charakterze świadka.

Dlaczego uznanie jednego z małżonków za winnego jest tak ważne?

Jeśli zdecydujesz się na pomoc licencjonowanego detektywa, który podpowie, jak udowodnić zdradę, musisz wiedzieć, że orzeczenie winy ma duży wpływ na obowiązek alimentacji zarówno na rzecz niewinnego współmałżonka, jak również na rzecz razem wychowywanych dzieci.

Partner winny rozpadu małżeństwa zostanie ponadto poddany bardziej wnikliwemu badaniu przez sąd na okoliczność tego, czy po orzeczeniu rozwodu będzie we właściwy sposób sprawował opiekę nad dziećmi.

Nie można także zapominać, że małżonek winny rozwodu najczęściej zostaje obciążony kosztami postępowania toczącego się na drodze sądowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sąd orzekający w przedmiocie winy powinien ustalić, czy postępowanie współmałżonka jest sprzeczne z normami prawnymi bądź obowiązkami małżonków, które wynikają z zasad współżycia małżeńskiego. Co więcej, zachowanie partnera musi być umyślne lub wynikające z jego niedbalstwa.

Warto też zaznaczyć, że między zachowaniem współmałżonka a rozkładem pożycia małżeńskiego powinien zaistnieć związek przyczynowy.

Konieczne jest zatem wykazanie przed sędzią, że sprzeczne z normami zachowanie współmałżonka miało istotny wpływ na pogorszenie relacji między małżonkami, w konsekwencji doprowadzając do rzeczywistego rozstania.

Tradycyjne i nowoczesne środki dowodowe

Zastanawiając się, jak udowodnić zdradę, warto posiłkować się zarówno tradycyjnymi, jak i nieco nowocześniejszymi środkami dowodowymi, w których zgromadzeniu może nam pomóc licencjonowany prywatny detektyw.

Poza tym, że mogą to być na przykład dowody z przesłuchania obojga małżonków, dowody z zeznań świadków oraz oponie biegłych (na przykład biegłego lekarza stwierdzającego wystąpienie obrażeń fizycznych na skutek przemocy domowej), można też sądowi przedstawić dowody zebrane nowoczesnymi metodami.

Do takiego typu dowodów zalicza się między innymi fotografie robione z ukrycia, nagrania pozyskane z monitoringu, GPS-tracking, bilingi rozmów telefonicznych, podsłuch, itp.

Zdrada – jak ją udowodnić

Jakie dowody zdrady uznaje sąd?

Zdrada małżeńska jest jedną z głównych przyczyn składania pozwu o rozwód. Dzisiaj więc artykuł na temat zdrady, czym jest zdrada małżeńska oraz tego jak ją udowodnić. Zapraszam także do mojego innego artykułu o sposobach na wykrycie zdrady.

Czym jest zdrada małżeńska?

Zdradę najkrócej można opisać jako naruszenie wierności małżeńskiej.

Można ją określić jako wszelkie zachowanie jednego z małżonków wobec osoby trzeciej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości.

Należy więc podkreślić, że zdradą nie jest tylko i wyłącznie dopuszczenie się przez małżonka fizycznego aktu seksualnego czy nawet pozostawanie przez tego małżonka w bliskich stosunkach z inną osobą.

Za zdradę mogą zostać uznane wszelkie zachowania, które u osób postronnych mogą wywoływać przekonanie o pozostawaniu przez małżonka w bliskich relacjach z osobą trzecią. Dlatego też w orzecznictwie możemy spotkać się z pojęciem zdrady emocjonalnej, która nie ma związku z fizyczną zdradą lub też jest wstępem do niej.

Zdrada emocjonalna

Zapewne zaskoczyłem większość moich czytelników faktem, że nie tylko czynności fizyczne mogą zostać uznane przez sąd jako zdrada małżeńska. Czym więc jest owa zdrada emocjonalna? W orzecznictwie wykształciło się pojęcie tzw.

zdrady emocjonalnej, przez którą rozumie się pozostawienie małżonka samemu sobie przy równoczesnym spędzaniu wolnego czasu z inną osobą, brak szczerości co do rzeczywistych uczuć względem małżonka, zerwanie więzi uczuciowych i przeniesienie uczuć na osobę trzecią.

Zdrada emocjonalna jest więc oznaką braku lojalności wobec partnera, złamaniem zasady poufności między partnerami, intymności emocjonalnej, wyjściem poza ramy związku. W skrócie rzecz ujmując, zdrada emocjonalna to dokonywanie z inną osobą czynności zastrzeżonych dla relacji z partnerem lub partnerką.

Bardzo częstym przykładem, w którym to można bez problemu udowodnić zdradę emocjonalną, a nie zawsze można udowodnić bezpośrednią fizyczną zdradę małżeńską, jest sytuacja, w której partner wyjeżdża w delegacje do pracy mówiąc, że jedzie do Gdańska, a w rzeczywiści znajduje się w Krakowie na spacerze z inną kobietą.

Nawet jeżeli detektywowi nie uda się zrealizować bezsprzecznego materiału przedstawiającego fakt, że osoby te np. się całują lub przytulają, sama sytuacja, w której partner okłamał drugą stronę i przebywa z inną osobą jest bardzo mocnym dowodem w sądzie.

See also:  Jakich argumentów mogę użyć, wnioskując o podwyższenie alimentów?

Zdrada – jak udowodnić ją w sądzie

Wiele osób przychodzących do mojego biura detektywistycznego uważa, że samo udowodnienie zdrady swojemu życiowemu partnerowi wystarczy, aby uzyskać szybki rozwód. Musisz więc wiedzieć, że sama zdrada nie stanowi od razu podstawy do orzeczenia przez sąd rozwodu.

Abyśmy otrzymali rozwód sąd musi stwierdzić, że między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zdrada małżeńska sama w sobie jest bardzo mocną przesłanką, która stanowi podstawę rozwodu, ponieważ zdrada ta doprowadziła do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W swojej karierze wielokrotnie byłem świadkiem w sądzie podczas spraw rozwodowych moich klientów. Na tej podstawie wyrobiłem sobie pewne spostrzeżenia, którymi zawsze dzielę się z klientami na początku współpracy. Pierwsza najważniejsza kwestia, która zapewne rozczaruje wiele osób znających pracę detektywa tylko i wyłącznie z perspektywy telewizji.

Prywatny detektyw bardzo rzadko rejestruje w materiale dowodowym twarde dowody jak, np. stosunek seksualny, ponieważ kochankowie spotkają się w hotelach czy też innych zamkniętych prywatnych miejscach, gdzie nie ma możliwości zainstalowania podsłuchu czy też kamery, bo jest to po prostu nielegalne.

Czy więc zdradzani partnerzy są bezsilni? Oczywiście, że nie.

Pierwsza najważniejsza rada: dla sądu ważna jest cykliczność i powtarzalność różnego rodzaju czynów. Dlatego jeżeli detektyw zarejestruje, że, np. mąż klientki przyjechał do hotelu z inną kobietą, oraz że wynajęli wspólny pokój – jest to już ważny dowód.

Warto jednak nie poprzestać na tym i postarać się podczas kolejnych dni czy też tygodni udowodnić, że nie był to jeden raz, że jest to stała relacja. Będzie to bardzo trudny dowód do obalenia w sądzie. Słowo klucz w tego typu przypadkach to powtarzalność różnego rodzaju zdarzeń, dzięki czemu sąd będzie mógł bez problemu uznać naszą rację.

Przy tej okazji zapraszam do mojego artykułu o dowodach w sprawie rozwodowej.

Patrząc na orzecznictwo należy zwrócić także uwagę no to, że jeżeli po ujawnieniu zdrady małżeńskiej pożycie było kontynuowane, szczególnie jeżeli był to dłuższy czas, to brak jest podstaw do uznania jej za przyczynę rozkładu tego pożycia. Dlatego też jeżeli „przyłapiemy” naszego partnera lub partnerkę na zdradzie i wybaczymy jej, a np. po roku będziemy chcieli jednak rozwodu z powodu tej zdrady, sąd może nie uznać jej jako przyczyny.

Należy pamiętać, że jeżeli chcemy uzyskać rozwód z powodu zdrady małżeńskiej, powinniśmy być przygotowani na wykazanie, że do zdrady doszło oraz kiedy miało to miejsce.

Współżycie z inną niż małżonek osobą nie stanowi bowiem przyczyny rozkładu pożycia wówczas, gdy do współżycia doszło już po zupełnym i trwałym rozpadzie więzi rodzinnych.

Jeżeli więc najpierw małżonkowie kłócili się ze sobą i jedna ze stron wyprowadziła się a dopiero potem nastąpiła zdrada Sąd może uznać, że do współżycia doszło już po zupełnym i trwałym rozpadzie więzi rodzinnych. Sąd więc nie uzna nam zdrady małżeńskiej ponieważ nastąpiła póżniej niż rozkład pożycia.

Detektyw radzi

Wierność małżeńska, a raczej brak jej dochowania, zazwyczaj stanowi zawinioną przyczynę rozkładu pożycia. Wierność to jeden z podstawowych obowiązków małżeńskich; zarówno ta fizyczna jak i emocjonalna.

Tak na prawdę tylko do Ciebie należy decyzja co zrobić dalej. Bardzo trudno jest zadecydować o rozwodzie, separacji lub rozstaniu z partnerem, kierując się tylko podejrzeniami i przypuszczeniami.

Osobiście uważam, że zawsze lepiej poznać najgorszą prawdę niż żyć złudzeniami i kłamstwem.

Jakie dowody zdrady są uznawane przez sąd?

Jakie dowody zdrady uznaje sąd?

Niewierność małżeńska jednego z partnerów to bardzo częsta przyczyna rozpadu związku. W wielu przypadkach zdrada małżeńska stanowi podstawę do wszczęcia postępowania rozwodowego przed sądem. Sprawom tym często towarzyszą silne emocje i nie są one łatwe dla żadnej ze stron. Zanim jednak zdradzony partner zdecyduje się złożyć pozew rozwodowy, powinien wiedzieć jak udowodnić zdradę współmałżonka oraz jakie dowody niewierności są uznawane przez sądy w Polsce?

Czym jest zdrada małżeńska?

Przepisy polskiego prawa nie mówią wprost o tym, czym dokładnie jest zdrada małżeńska. Przyjmuje się jednak, że zdrada nie powinna być utożsamiana jedynie z cudzołóstwem.

 Odbycie pozamałżeńskiego stosunku seksualnego jest z całą pewnością dużym wykroczeniem i stanowi podstawę rozpadu pożycia małżeńskiego, ale wejście w relację z osobą trzecią nie zawsze musi wiązać się z fizyczną zażyłością.

Dlatego też zdrada jednego z małżonków nie w każdym przypadku wiąże się z odbyciem fizycznego aktu płciowego z osobą trzecią.

W jaki sposób jeden z małżonków może udowodnić zdradę drugiego?

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego, ciężar udowodnienia winy małżonka, który dopuścił się zdrady partnera, zawsze spoczywa na osobie wnoszącej sprawę do sądu, czyli tej, która z tego powodu uzyskuje skutki prawne.

W tym przypadku jest to najczęściej orzeczenie sądu uznające rozwód z winy niewiernego małżonka. W jaki sposób jeden z partnerów może udowodnić zdradę drugiego? Przede wszystkim musi skupić się na zebraniu dowodów, które będzie mógł przedstawić w sądzie.

Przykłady dowodów zdrady, które są uznawane przez sąd to:

 • zgodne z prawdą zeznania świadków,
 • zdjęcia i filmy,
 • korespondencja (listy, wiadomości e-mail, SMS),
 • nagrania i bilingi rozmów telefonicznych.

Jak zdobyć dowody zdrady małżeńskiej?

Zdobycie dowodów na zdradę współmałżonka nie jest prostą sprawą. Samodzielne robienie zdjęć, wykonywanie materiałów wideo czy nagrywanie rozmów telefonicznych to nie lada wyzwanie.

Dlatego też w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do niewierności partnera warto skorzystać z usług agencji detektywistycznej, która zajmie się poszukiwaniem dowodów zdrady.

Profesjonalni detektywi zaczną dyskretnie obserwować podejrzanego partnera i w razie zauważenia jego niepokojących zachowań wykonają stosowne fotografie lub nagrają film, który później będzie mógł zostać użyty jako jeden z dowodów przed sądem. Prywatny detektyw może również świadczyć na korzyść klienta w trakcie postępowania sądowego.

Jaki stosunek ma sąd do dowodów zdrady uzyskanych bezprawnie dzięki podsłuchom lub Facebookowi?

Jakie dowody zdrady uznaje sąd?Procesy rozwodowe nie należą do najłatwiejszych. To niewątpliwie stres dla obu małżonków, gdyż na sali sądowej są często poruszane bardzo intymne chwile z ich życia. Poza tym w przypadku rozwodów, w których ma zostać ustalona wina w rozkładzie pożycia, należy ją najpierw udowodnić.

Współmałżonek raczej rzadko przyznaje się do winy np. zdrady. Dlatego, aby sąd mógł orzec rozwód z winy współmałżonka trzeba najpierw przedstawić odpowiednie dowody jego winy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, które dotyczą postępowania dowodowego przedmiotem dowodu są fakty, które mają dla rozstrzygnięcia danej sprawy duże znaczenie. Ich wiarygodność i moc według własnego przekonania ocenia sąd.

Ciężar dowodu obciąża stronę, która z podnoszonych faktów wywodzi skutki prawne.

Jeśli żona twierdzi, że do rozpadu małżeństwa doszło ze względu na nawiązanie przez jej męża romansu, to musi tę zdradę udowodnić odpowiednimi dowodami, podobnie jak fakt, że ten czyn doprowadził do zerwania więzi małżeńskich.

Udowodnienie zdrady w czasie postępowania sądowego na ogół ogranicza się do przekazania jednoznacznych fotografii przedstawiających współmałżonka z nowym partnerem.

See also:  Rewizja wyroku rozwodowego przed uprawomocnieniem

Niekiedy na dowód powoływane są też nagrania rozmów współmałżonka z kochankiem bądź wydruki wiadomości wymienianych przez niego mailowo czy za pośrednictwem portali społecznościowych.

Takie dowody są jednak najczęściej uzyskiwane niezgodnie z prawem, gdyż na otrzymanie dostępu do korespondencji w zasadzie niemożliwe jest pozyskanie zgody współmałżonka. Również i te dowody mogą mieć wartość w czasie postępowania rozwodowego.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają zapisu, który kazałby sądowi pomijać dowody pozyskane niezgodnie z prawem. W tym przypadku nie ma zastosowania tzw. zasada owoców zatrutego drzewa, która nie pozwala oprzeć wyroku sądowego na dowodach zdobytych bezprawnie.

Dowód w formie nagrań czy zapisów z korespondencji bywa bardzo wartościowy, zwłaszcza wówczas, gdy zdrady w inny sposób wykazać nie można. Jednak jednocześnie nie oznacza to, że bezprawność uzyskania takiego dowodu została uchylona. Małżonek, który takim dowodem się posłużył, musi pamiętać, że naraża się w ten sposób na odpowiedzialność cywilną i karną.

Na mocy obowiązującego Kodeksu cywilnego, dobra osobiste człowieka, w tym tajemnica korespondencji, podlegają ochronie prawa cywilnego. Osoba, której prawo zostało naruszone może więc zażądać zaniechania takiego działania, a także zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego itd.

Z kolei na mocy przepisów Kodeksu karnego osoba, która bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonych (otwiera zamknięte pismo, podłącza się do sieci telekomunikacyjnej czy omija elektroniczne, informatyczne i magnetyczne zabezpieczenia) podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Podczas powoływania się w czasie postępowania rozwodowego na dowody, które nie są zdobyte w sposób legalny, trzeba mieć na uwadze obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne i zdawać sobie sprawę z negatywnych konsekwencji takiego działania.

 • Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.
 • Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.
 • Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.
 • Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Udowodnienie zdrady, dowody do rozwodu. Blog detektywistyczny

Jakie dowody zdrady uznaje sąd?

Niemal codziennie detektywi odpowiadają na pytanie: jak udokumentować zdradę? Wszechobecne seriale oparte na pracy detektywów ukazują przekłamany obraz dokumentowania zdrady oparty o łamanie prawa na każdym kroku. Jak zatem udokumentować zdradę bez naruszania przepisów?

Zdrada kojarzy się zazwyczaj w bardzo prosty sposób jako uprawianie seksu z inną osobą. Mając takie rozumienie zdrady wielu klientów oczekuje wprost, że detektywi dokumentując zdradę zdobędą nagrania dokumentujące intymne zbliżenia.

W zdecydowanej większości przypadków takie nagrania są nie do zdobycia. – Pada wówczas pytanie: zatem, jak mam udowodnić, że mąż ma kochankę.

Niektórzy klienci wręcz kpią z oferowanych przez prywatnego detektywa dowodów do rozwodu – przyznaje detektyw Katarzyna Bracław z biura detektywistycznego Lublin.

Jak zatem udowodnić zdradę? – Dowody potwierdzające pozamałżeńskie relacje damsko-męskie zazwyczaj potrzebne są do rozwodu z orzeczeniem o winie tej strony, która dopuszcza się zdrady.

Jednak, aby takie orzeczenie sądu otrzymać należy zgromadzić i przedstawić dowody zdrady.

Zgromadzone materiały ocenia sąd i na ich podstawie wydaje wyrok rozwodowy z winy jednego z małżonków lub winy obojga – tłumaczy Józef Polikowski z agencji Detektyw24 Warszawa.

Czytaj także: koszt wynajęcia detektywa

Wynajęcie detektywa wielu klientom kojarzy się z sensacyjnymi działaniami, na koniec których ekipa filmowa wpada do cudzego mieszkania, w którym przyłapuje na gorącym uczynku roznegliżowanych kochanków. Rzeczywistość niejednokrotnie jest dużo mniej emocjonująca i jest żmudnym zbieraniem dowodów potwierdzających relację pozamałżeńską.

– Na palcach jednej ręki można zliczyć okoliczności, w których zdobycie intymnego nagrania lub zdjęć jest wykonalne: do intymnego zbliżenia musiałoby dojść w miejscu publicznym, np.

na plaży czy w parku, lub – druga sytuacja – w domu należącym do klienta, w którym zamontowane byłyby jakieś urządzenia nagrywające – tłumaczą prywatni detektywi. 

Takie sytuacje są jednak niezwykle rzadkie, a zdradzający zazwyczaj dbają o dyskrecję i poufność swojej relacji. Do intymnych schadzek dochodzi w hotelach lub wynajętych do tego celu mieszkaniach.

Nawet wiedząc, gdzie są te spotkania detektyw nie ma uprawnień, aby przebrany za hydraulika czy elektryka wejść do czyjegoś domu i w ułamku sekundy zamontować kamerę lub zostawić podsłuch. Takie działania są nielegalne i zagrożone odpowiedzialnością karną, a na pewno utratą licencji.

Trudno sobie wyobrazić, aby którykolwiek profesjonalny detektyw na tyle się narażał.

Co więcej, nielegalne pozyskanie takich nagrań nie gwarantuje możliwości ich wykorzystania w postępowaniu dowodowym. – Zatem całe ryzyko może być nic nie warte, bo materiał nie zostanie dopuszczony.

Pamiętam także sytuację, w której intymne nagranie żony klienta z kochankiem zostało wykonane legalnie w domu klienta, a również nie zostało dopuszczone do materiału dowodowego z uwagi na obrazę sądu.

Przewodniczący składu sędziowskiego uznał, że materiał jest obsceniczny i nie powinien być wykorzystywany w sądzie – dodaje detektyw Katarzyna Bracław.

Czytaj także: usługi detektywa – informatyka śledcza

Wobec tego: jakie dowody do rozwodu? Rozwód orzekany jest w sytuacji rozpadu trzech więzi łączących małżonków: fizycznej, gospodarczej i emocjonalnej. Rozwód z orzeczeniem o winie związany jest z udowodnieniem, że rozpad tych więzi spowodowany jest działaniem którejś ze stron.

– Dowody do rozwodu, jakie zbiera detektyw to udokumentowanie wspólnych wyjść, wyjazdów, wizyt w hotelu, wspólnych imprez czy nocowania pod wspólnym adresem, nawet jeżeli kochankowie dyskretnie przyjeżdżają do miejsca schadzek oddzielnie.

Jeżeli dokumentujemy, że kochankowie pojechali razem na weekend i mają jeden pokój w hotelu, to sądom więcej nie potrzeba. Podstawowym materiałem kończącym nasze działania jest pisemne sprawozdanie, które opisuje precyzyjnie jakie działania zostały podjęte. Do tego dołączamy zdjęcia i nagrania video.

Detektywi prowadzący czynności mogą także zeznawać w sądzie jako świadkowie – wyjaśnia detektyw.

Podstawą jest udokumentowanie trwałości i powtarzalności relacji pozamałżeńskiej. W orzecznictwie sądów rodzinnych to właśnie najlepiej przyjmowany argument w sprawach rozwodowych spowodowanych zdradą jednej ze stron.

Dowody zdrady męża

Proces rozwodowy to drugi z najgorszych momentów w rozwodzie. Tutaj każda ze stron stara się najlepiej jak umie oskarżyć drugą stronę i udowodnić jej winę rozpadu małżeństwa. Te cechy partnera/partnerki, które kiedyś były do zaakceptowania nagle urastają do niebotycznych rozmiarów. Każda strona chce wygrać rozwód. Jak dowieść przed sądem winy partnera? Istnieje wiele sposobów na zebranie pośrednich dowodów zdrady męża. W zestawieniu z zebranym przez nas materiałem dowodowym nabiorą one większego znaczenia.  

Jak sprawdzić czy mąż mnie zdradza?

Nasza długoletnia praktyka i doświadczenie zawodowe wykazują, że zdradzający mężczyźni zachowują się inaczej niż zdradzające kobiety. Panowie są bardziej pewni, że żony nie odkryją zdrady i często w takim przeświadczeniu trwają do końca, tj.

See also:  Spłata brata ze wspólnych środków a prawo do mieszkania po teściowej

do chwili gdy zobaczą nasz raport a w nim… swoje zdjęcia z ich 'nową idealną kobietą'. Kobiety szybciej odczuwają, że w związku coś dzieje się 'nie tak' i wówczas narasta ogromne poczucie niepewności.

Często Panie przekraczając próg naszej agencji, przychodzą raczej z nadzieją, że się mylą. Niestety, jak pokazują statystyki w 95 % mają rację.

Jak zdobyć dowód na zdradę męża?

Podstawowa zasada to uważnie OBSERWOWAĆ i nie dawać po sobie poznać, że widzimy co się święci. Jeżeli chcemy zebrać dobre dowody na zdradę to należy do końca zachować spokój i powstrzymać się przed wykrzykiwaniem podejrzeń. Jeżeli partner zorientuje się, że podejrzewamy go, to może się okazać, iż jego poczynania będą jeszcze bardziej skrywane.

 Na szczęście jest wiele sposobów na zgromadzenie pośrednich dowodów potwierdzających zdradę męża. Będą to 'niby' drobiazgi, które w zestawieniu z zebranym przez nas materiałem dowodowym nabiorą innego – większego znaczenia.  W pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, jakie materiały mogą być uznane za dowód zdrady przez Sąd.

 Dowodami takimi mogą być m.in.:

 • Zeznania osób, które potwierdzą, że były świadkami pewnych sytuacji;
 • Nagrania rozmów (uwaga to delikatna sprawa, należy ostrożnie podchodzić do tego tematu);
 • Zdjęcia, które mogą świadczyć o zdradzie;
 • Fotografie potwierdzające zdradę;
 • Wiadomości e-mail;
 • Smsy;
 • Wiadomości z komunikatorów społecznościowych;
 • Billingi, potwierdzające rozmowy;
 • Wydruki z czatów;
 • Paragony ze sklepów, restauracji (nagle mąż zapłacił za dwie kawy czy obiady);
 • Faktury za paliwo z miejsc gdzie w tym czasie jak twierdzi nie był;
 • Wyciągi z konta (płacił lub wybierał gotówkę bez jasnego powodu).

Czy na podstawie dowodu zdrady, można żądać rozwodu?

Zdrada jest uznawana przez Sąd za zawinioną przesłankę rozwodową. Oznacza to, że nawet jednorazowy postępek jednego z małżonków, może spowodować trwały i zupełny rozkład pożycia.

W jednym z wyroków, Sąd Najwyższy uznał, iż małżeństwo, w którym choć jeden z małżonków dopuścił się zdrady, nie jest związkiem, który zasługuje na ochronę ze względu na interes społeczny. Należy jednak pamiętać, że Sąd to też człowiek i NIGDY do końca nie można być pewnym jakie będzie ostateczne orzeczenie.

Już  niejednokrotnie zdarzało się, że Temida była bardzo ślepa, dlatego lepiej mieć JEDEN DOWÓD WIĘCEJ NIŻ O JEDEN ZA MAŁO.

Ile czasu trwa zdobywanie dowodów zdrady?

W pojedynczych przypadkach mocne dowody zdrady udaje się nam zdobyć  w ciągu dwóch tygodni, ale jest to uzależnione od możliwości 'urwania się z domu', dyspozycyjności drugiej strony i innych okoliczności. Najczęściej jednak cały proces wydłuża się do trzech – czterech tygodni. Nie znaczy to jednak, że pracujemy każdego dnia.

By nie generować kosztów pracujemy w takim czasie, który daje najwięcej szans na 'sukces'. Dobra współpraca z małżonkiem i odpowiednio częsta komunikacja, pozwala nam skrócić czas potrzebny na zdobycie dowodów. Na bieżąco informujemy małżonka o postępach naszej pracy.

Dokładamy wszelkich starań, aby zebrać dowody, które będą stanowiły niepodważalny dowód w sprawie sądowej.

Co jest dowodem zdrady dla sądu i jak zdobyć dowody zdrady?

Zdrada i rozwód często chodzą w parze. Jeśli małżonek Cię oszukuje i nie widzisz już szansy na poprawę swojego małżeństwa, czas na stanowczy krok. Ale w walce o najkorzystniejsze rozwiązanie potrzebujesz dobrych środków – dowodów. Jakie dowody zdrady uznaje sąd i jak je zdobyć?

Dowody zdrady w sądzie – co jest dowodem zdrady dla sądu?

Przepisy milczą na temat tego, czym dokładnie jest zdrada małżeńska. Sądy przyjmują jednak zgodne stanowisko, że zdrada nie powinna być pojmowana jako synonim cudzołóstwa.

Stosunek płciowy z osobą trzecią z pewnością jest poważnym wykroczeniem, które mocno wpływa na rozpad małżeństwa. Jednak naruszenie pożycia małżeńskiego może stanowić już samo nawiązanie relacji uczuciowej z osobą trzecią. Dlatego dowody zdrady męża lub żony nie muszą koniecznie wiązać się z fizyczną zażyłością.

Jak udowodnić zdradę męża lub żony?

Najlepiej przedstawić przed sądem wszelkie dowody na zdradę, które uwiarygodnią winę małżonka. Zastanawiasz się jak zdobyć dowód zdrady? Do dyspozycji masz szeroki wachlarz środków dowodowych.

W postępowaniu rozwodowym sąd ma obowiązek przeprowadzić dowód z przesłuchań stron. Dla Ciebie stanowi do idealny moment do przedstawienia swoich racji oraz okoliczności dowodzących winy współmałżonka. Wnieś o przeprowadzenie dowodów z zeznań świadków, np. członków rodziny lub przyjaciół, którzy potwierdzą Twoje wcześniejsze wyjaśnienia.

Środkiem dowodowym, który trudno będzie podważyć, jest dowód z dokumentów. W praktyce dokumenty nie muszą oznaczać oficjalnych pism, ale nieformalne notatki, e-maile, smsy, czy też bilingi rozmów telefonicznych.

Jeśli ich treść obejmuje rozmowy kochanków, będą stanowić silny środek dowodowy, który prawdopodobnie przeważy wynik postepowania na Twoją korzyść. Wiarygodnym środkiem dowodowym są również zdjęcia i nagrania rozmów telefonicznych.

Bez pomocy profesjonalnych firm detektywistycznych może być Ci jednak trudno zdobyć takie dowody.

Owoce zatrutego drzewa – dowody zdrady małżeńskiej zdobyte niezgodnie z prawem

Być może słusznie zastanawiasz się, czy niektóre środki dowodowe, takie jak zdjęcia wykonane z ukrycie albo nagrania rozmów telefonicznych pozyskane bez wiedzy podsłuchiwanych, naruszają ich dobra osobiste. A co za tym idzie, czy takie dowody zdrady zostaną w ogóle uznane przez sąd?

Co do zasady tak jest. Jednak poglądy przedstawicieli doktryny w tej kwestii stoją na stanowisku, że małżonkowie mogą korzystać z wszelkich środków dowodowych dla wykazania rozpadu pożycia małżeńskiego.

To stanowisko zdaje się potwierdzać linia orzecznicza.

Sąd Najwyższy stwierdził, że dopuszczalne jest posługiwanie się w procesie dowodem z nagrania rozmowy telefonicznej, nawet jeśli jej uczestnicy nie wiedzieli, że są nagrywani.

Zdrada a rozwód z orzeczeniem o winie

Podstawową przesłanką orzeczenia rozwodu jest zaistnienie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Może to nastąpić z winy jednego lub obu małżonków albo w sposób niezawiniony.

Jeśli wiesz, że współmałżonek nie jest Ci wierny, złóż pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie. Jedną z przesłanek uznania małżonka za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego jest zdrada.

Jeśli uda Ci się udowodnić ją przed sądem, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że sąd wyda wyrok orzekający winę współmałżonka za rozpad waszego związku.

Jak zdobyć dowody zdrady żony lub męża?

Jeśli nie wiesz, jak znaleźć dowody zdrady, masz trzy opcje – działasz na własną rękę, wynajmujesz profesjonalistów albo równolegle korzystasz z obu rozwiązań.

Zanim zgłosisz się do biura detektywistycznego, warto podjąć samodzielne kroki. Co możesz zrobić? Bądź bardziej czujny. Badaj nastroje współmałżonka. Prowokuj niewygodne tematy.

Jeśli partner lub partnerka zaczynają się denerwować, to znak, że coś może być na rzeczy.

Niezbyt elegancką, ale skuteczną metodą, jest regularne sprawdzanie telefonu oraz komputera współmałżonka. O ile nie należy on/ona do tych ostrożnych, na obu urządzeniach możesz odkryć smsy lub maile potwierdzające zdradę.

Gdy jednak te działania nie przyniosą zamierzonych skutków, poproś o pomoc specjalistów. Biura detektywistyczne mogą dostarczyć Ci twardych dowodów w postaci zdjęć i nagrań rozmów telefonicznych.

W ten sposób niewierny małżonek może zostać nakryty na gorącym uczynku.

Istnieje co najmniej kilka metod na to, jak udowodnić zdradę męża lub żony. Jeśli wiesz, że Twój partner lub partnerka nie są wierni, nie czekaj dłużej i zacznij zbierać dowody.

Leave a Reply

Your email address will not be published.