Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców lub rozstaniu konkubentów to wymagający temat, który bywa źródłem nieporozumień między partnerami. Jak ustalić kontakty z dzieckiem by jednak nikt nie został poszkodowany, a dziecko nie odczuło dużych zmian? Pozwól,…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Marzy Ci się małżeństwo, w którym działa intercyza? Świetnie. To ostatnio bardzo popularna forma porządkowania kwestii finansów w małżeństwie. Tylko, czy wiesz na jej temat wszystko? Czy znasz zasady działania intercyzy? Zobacz, jak sporządzić taki dokument i…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Coraz więcej osób przechodzi przez kryzys małżeński. Pary równie często dochodzą do wniosku, że będzie rozwód. Taka decyzja wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami, problemami i ustaleniami – inaczej to brzmi w teorii, a inaczej w praktyce.…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Klienci często nas pytają o to, jakimi szczegółami będą musieli podzielić się na sali sądowej w trakcie rozwodu. To ważny temat, bo wiele osób obawia się zbyt intymnych pytań. Boją się też, opowiadać o życiu małżeńskim w…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Przekonanie dziecka do podtrzymywania relacji z drugim rodzicem, kiedy małżeństwo się rozpada, to może być wyzwanie. Co zrobić, kiedy dziecko odmawia kontaktów z ojcem, by nie wyrządzić mu krzywdy? Warto dać dziecku możliwość wyrażenia swojej opinii i…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Mimo, że obowiązek wychowania dziecka spoczywa na matce i ojcu, to nie każdy rodzic zajmuje się swoim potomstwem. Jak udowodnić, że ojciec nie interesuje się dzieckiem? Tak naprawdę to, czy rodzic interesuje się dzieckiem można udowodnić zarówno…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich to często ostateczność. Wcześniej po drodze dzieją się rzeczy, których skutki mogą w przyszłości zaważyć na Twojej opiece nad dzieckiem. Być może jesteś w tej chwili w trudnej sytuacji, być może przed…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Wbrew pozorom brak współżycia w małżeństwie wcale nie należy do rzadkich przyczyn rozwodów. I choć statystyki GUS wskazują, że najczęstą przyczyną rozwodów w Polsce jest niezgodność charakterów, zdrada i nadużywanie alkoholu, to brak pożądania i seksu małżeńskiego…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Czy wiesz, że alimenty na żonę to Twój dożywotni obowiązek w sytuacji, kiedy zostałeś uznany za winnego rozpadu małżeństwa? Zdziwiony? To prawda. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że małżonek może być zmuszony do płacenia…

Read more

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Separacja. Takie sformułowanie padło w trakcie Twojej rozmowy z małżonkiem? Nie wiem, czy wiesz, ale do orzeczenia separacji nie jest potrzebna zgoda żony lub męża. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że z żądaniem o separację…

Read more

Obowiązki i prawa w nieformalnym związku (sytuacja dziecka pozamałżeńskiego) – opinia prawna

28.7.2007

Stan faktyczny

Mieszkam wraz z dzieckiem i jego ojcem, z którym nie zawarliśmy ślubu. Dziecko zostało uznane przez ojca w USC i nosi jego nazwisko. Chciałabym poznać sytuację prawną swoją i dziecka na wypadek rozpadu związku lub zgonu partnera.

Opinia prawna

Art. 23 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (kro) stanowi: „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Nie istnieje natomiast analogiczny przepis dotyczący praw i obowiązków osób pozostających w związku nieformalnym, tak jak jest to w Pani przypadku.

Polskie ustawodawstwo nie przewiduje szczególnego prawnego ukształtowania stosunków osobistych i majątkowych między kobietą i mężczyzną, którzy nie zawarli związku małżeńskiego. Majatek, jaki Państwo wspólnie będą nabywać będzie przedmiotem współwłasności  w częściach ułamkowych.

Jeśli każde z Państwa za własne środki nabędzie jakieś przedmioty, to będą one wyłączną własnością danego z partnerów. Ponieważ nie jesteście Państwo małżeństwem nie ciążą na Pani partnerze obowiązki wobec Pani (z tytułu wspólnego pożycia) choćby takie jakie kodeks rodzinny i opiekuńczy wiąże z instytucją małżeństwa.

W przypadku śmierci Pani partnera pozostawiony przez niego spadek (na który składa się ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego – art.

992 § 1 kodeksu cywilnego) będzie dziedziczony, o ile nie sporządzi on testamentu i w nim nie rozrządzi swym majątkiem, na podstawie ustawy, czyli w oparciu o reguły zawarte w kodeksie cywilnym. W takim przypadku nie będzie Pani dziedziczyć, gdyż przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego nie przewidują w kręgu spadkobierców ustawowych konkubiny/konkubenta. Oczywiście partner może w testamencie powołać Panią na swą spadkobierczynię w całości lub w części.

Co do praw dziecka, które zostało uznane przez Pani partnera, bez względu na to czy związek Państwa trwa czy też nie, na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny. Statuuje go art.

133 §1 kro, zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Należy zaznaczyć, że dla istnienia obowiązku alimentacyjnego nie ma znaczenia z jakiego związku pochodzi dziecko. Dzieci małżeńskie i pozamałżeńskie mają równe prawa. Oznacza to, że może Pani wystąpić do sądu z powództwem przeciwko ojcu dziecka o przyznanie dziecku alimentów, jeżeli dobrowolnie nie będzie się on wywiązywał z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Pani partner, uznając dziecko w USC uzyskał nad nim pełną władzę rodzicielską. Jego prawa i obowiązki w tym zakresie są takie same jak w Pani przypadku. Konsekwencja tego w razie rozstania jest możliwość żądania uregulowania kontaktów z dzieckiem. W przypadku małżonków odbywa się to w ramach postępowania o rozwód lub separację.

W Państwa przypadku będzie to osobne postępowanie, toczące się w trybie nieprocesowym.

Co się tyczy praw dziecka w razie śmierci jego ojca to należy rozważyć dwie sytuacje:

 • Jeżeli ojciec nie pozostawi testamentu wtedy dziecko będzie dziedziczyło na podstawie ustawy. Znajdzie wówczas zastosowanie art. 931 § 1 k.c., który wymienia dzieci (obok małżonka) jako dziedziczące w pierwszej kolejności. Dziedziczenie przez dzieci spadkodawcy w pierwszej kolejności oznacza, że w razie braku małżonka dziedziczą wyłącznie dzieci (od dziedziczenia wyłączeni są w takiej sytuacji dalsi krewni np.: rodzice czy rodzeństwo spadkodawcy). Dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych. Przy założeniu, że Państwa dziecko jest jedynym jakie posiada Pani partner i wykluczając, że pozostaje on w związku małżeńskim z inna kobietą, dziecko Państwa będzie jedynym spadkobiercą, czyli będzie dziedziczyło cały pozostawiony spadek. 
 • Jeżeli natomiast ojciec dziecka sporządzi testament, wówczas jego spadkobiercami zostaną osoby bądź osoba w nim wskazane. Gdyby Pani partner pominął w testamencie wasze dziecko nie wskazując na nie jako spadkobiercę, wówczas na mocy art. 991 § 1 k.c. będzie miało ono prawo do zachowku. Oznacza to, że wasze dziecko chociaż pominięte przez ojca w testamencie będzie miało roszczenie pieniężne (czyli żądanie wypłacenia określonej sumy) skierowane do ustanowionego spadkobiercy. Wysokości zachowku w przypadku gdy uprawnionym jest osoba małoletnia, jest równa dwóm trzecim wartości udziału spadkowego, który by mu przypadł przy dziedziczeniu ustawowym.
See also:  Matka nie przeznacza alimentów na utrzymanie dziecka

Informacje związane z powyższą opinią można znaleźć w artykułach:

Alimenty – komu się należą i w jakiej wysokości?

Władza rodzicielska – prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu? Zachowek – kto jest uprawniony i w jaki sposób to uprawnienie jest realizowane?

Kontakty ojca z dzieckiem po rozstaniu konkubentów

Dziecko urodzone w konkubinacie a prawo

Jak to  w życiu bywa, życie w konkubinacie, ma swoje plusy i minusy. O ile codzienne życie wcale nie musi różnić się od tego małżeńskiego, to w kwestii przepisów różnice są już zauważalne.

Inaczej kreują się stosunki majątkowe pomiędzy konkubentami, inaczej wygląda, na przykład kwestia prawa do odmowy składania zeznań w niektórych postępowaniach. Dziś o tym, co się dzieje, kiedy w związku nieformalnym pojawia się dziecko.

Czy dziecko urodzone w konkubinacie ma inną sytuację prawną niż dziecko małżeńskie?

Spojrzenie społeczeństwa na pojawienie się dziecka w związku pozamałżeńskim stopniowo zmienia się z upływem czasu. Coraz mniej par, zwłaszcza żyjących w długoletnich związkach nieformalnych, decyduje się na ślub jedynie z uwagi na pojawienie się dziecka. Warto jednak pamiętać o kilku, istotnych kwestiach prawnych, zwłaszcza w początkowym okresie po urodzeniu się potomka.

Brak domniemania ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie lub do 300 dni po jego ustaniu, to domniemuje się, że pochodzi ono od męża matki. W przypadku dzieci pozamałżeńskich to domniemanie nie istnieje.

Ojciec – konkubent powinien dokonać uznania takiego dziecka. Takie oświadczenie składa się przed  kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Matka dziecka musi takie oświadczenie ojca potwierdzić jednocześnie, albo w terminie 3 miesięcy. Ojcostwo dziecka może zostać uznane jeszcze przed jego urodzeniem, ale już po jego poczęciu.

Jeżeli ojciec nie chce uznać dziecka, to ustalenia ojcostwa można dochodzić na drodze sądowej.

Należy pamiętać o tym, że w przypadku braku uznania lub ustalenia ojcostwa, ojciec i dziecko traktowane są przez prawo jako osoby obce.

Jakie nazwisko nosi dziecko urodzone w konkubinacie?

Kolejną różnicą, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące dzieci małżeńskich i pozamałżeńskich jest kwestia ustalenia nazwiska.

Dziecko urodzone w konkubinacie, nosi takie nazwisko, jakie zostanie wskazane przez rodziców, przy oświadczeniu o uznaniu ojcostwa. Może to być nazwisko jednego z rodziców (ojca lub matki), albo nazwisko powstałe przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

Co jeżeli rodzice nie są dogadani w tej kwestii? Jeżeli rodzice nie są w stanie złożyć zgodnych oświadczeń, co do nazwiska dziecka, to wtedy dziecko urodzone w konkubinacie nosi nazwisko matki połączone z nazwiskiem ojca dziecka.

Jeżeli ojcostwo ustalane jest przed sądem, to sąd nadaje dziecku nazwisko stosując się do powyższych zasad.

Nazwisko wieloczłonowe

Należy pamiętać o tym, że nazwisko dziecka nie może mieć więcej niż dwa człony. Jeżeli na przykład jedno, albo oboje rodziców mają nazwiska dwuczłonowe, to do nazwiska dziecka wchodzą pierwsze człony nazwisk rodziców. Chyba, że w  wyniku takiego połączenia powstałoby nazwisko, którego człony są jednakowe.

Rozstanie rodziców a sytuacja dziecka

Na co dzień sytuacja dziecka urodzonego w konkubinacie niewiele różni się od sytuacji dziecka małżeńskiego.  Oboje rodzice dysponują władzą rodzicielską, zobowiązani są do troski o wychowanie dziecka i zarząd jego majątkiem.

Różnice pojawiają się przy rozstaniu. O ile małżeństwo rozwiązuje się poprzez rozwód, o tyle w konkubinacie, jako związku nieformalnym rozstanie również nie jest sformalizowane.

W postępowaniu o rozwód sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżeńskimi oraz o alimentach. Wszystko można załatwić zatem jednym postępowaniem. Oczywiście jednym postępowaniem nie zawsze oznacza szybko.

Takie postępowanie, w przypadku skłóconych stron, może trochę potrwać.

Przy rozstaniu partnerów, mogą oni oczywiście dojść do porozumienia, co do opieki i kosztów utrzymania dziecka. Nadal władza rodzicielska może przysługiwać obojgu rodziców, najważniejsze decyzje mogą podejmować wspólnie i wspólnie utrzymywać dziecko.

Jeżeli jednak strony nie doszły do porozumienia, to konieczne jest ustalenie tych  kwestii przed sądem. Jednak już nie w jednym postępowaniu o rozwód, ale w co najmniej dwóch. Obie sprawy rozpoznawane są przez sądy rodzinne.

W kwestii władzy rodzicielskiej i opieki należy złożyć stosowny wniosek. Sprawa toczy się w trybie nieprocesowym. Jeżeli chodzi o kwestie alimentów, należy wytoczyć powództwo ( złożyć pozew) sprawa toczy się w trybie procesowym. Z uwagi na te różnice tych trybów, nie mm możliwości załatwienia tych spraw jednym postępowaniem.

Zobacz też :  Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Konkubenci nie są osobami samotnie wychowującymi dzieci

Warto również wspomnieć o tym, że osoby wspólnie żyjące i wychowujące dziecko urodzone w konkubinacie nie są wobec prawa osobami wychowującymi dziecko samotnie.

O tym warto pamiętać przy ubieganiu się o rozmaite świadczenia rodzinne.

Zdarzają się takie przypadki, kiedy para decyduje się na wychowywanie dziecka w nieformalnym związku licząc na to, że bez ślubu traktowani będą jako rodzice samotnie wychowujący dziecko.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych zawiera definicję osoby samotnie wychowującej dziecko. Jest to panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba, że wychowuje co najmniej jedno dziecko wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku, jeżeli dziecko urodzone w konkubinacie wychowywane jest wspólnie, to nie może być mowy o tym, że dziecko jest wychowywane samotnie, niezależnie od tego, że rodzicie żyją bez ślubu. W takiej sytuacji złożenie oświadczenia o wychowywaniu dziecka samotnie, może zostać uznane za poświadczanie nieprawdy.

Wobec tego, że liczba związków nieformalnych rośnie, a pary częściej niż kiedyś decydują się na wychowywanie dzieci w nieformalnych związkach, warto wiedzieć jak  uregulowana jest sytuacja prawna dziecka pozamałżeńskiego.

Kontakt z dziećmi po rozstaniu

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że rodzice dziecka decydują się na rozstanie. Konsekwencją powyższego winno być jednoczesne ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem aby ono w jak najmniejszym stopniu odczuło rozpad rodziny.

Niestety do rzadkości należą sytuacje, w których dorośli potrafią samodzielnie wypracować wspólne porozumienie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentacji.

Emocje towarzyszące rozstaniu potrafią być na tyle duże, że rodzice tracą z oczu to co w tej sytuacji powinno być najważniejsze- dobro wspólnego dziecka oraz jego rozsądne życzenie.

Brak możliwości porozumienia się oraz pozostawania w konflikcie powoduje, że jedyną możliwością jest ustalenie kontaktów na drodze sądowej.

See also:  Przydział na mieszkanie przed ślubem a podział majątku

Uprawnieni do kontaktu z dziećmi

Do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie kontaktów z dzieckiem uprawnieni są oboje rodzice.

Najczęściej o uregulowanie kontaktów z dzieckiem występuje ten z rodziców z którym, dziecko nie mieszka na co dzień, choć zdarzają się również sytuację, że z inicjatywą uregulowania kontaktów występuje rodzic, z którym dziecko stale przebywa.

Zaznaczyć jednak należy, iż polskie prawo przewiduje możliwość uregulowania kontaktów z dzieckiem, nie tylko przez matkę i ojca, ale również przez dziadków, jak i inne osoby, które wykażą, że łączy je z dzieckiem silna więź emocjonalna.

Forma kontaktów z dzieckiem

Polski ustawodawca w art. 113 ust. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wprowadził dwie główne formy utrzymywania kontaktów z dzieckiem:

 1. możliwość osobistego przebywania z dzieckiem polegającą  między innymi na odwiedzinach, spotkaniach, zabieraniu dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
 2. możliwość porozumiewania się z dzieckiem za pomocą dostępnych środków komunikacji na przykład korespondencyjnie, telefonicznie, mailowo czy też przy wykorzystaniu komunikatorów społecznościowych itp.

Sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem

Do uregulowania kontaktów z dzieckiem dochodzi często już na etapie wydawania wyroku rozwodowego przez sąd okręgowy. Jednakże, nie ma żadnych przeszkód prawnych aby ustalić je niezależnie od postępowania rozwodowego.

Wniosek składa się wówczas do sądu opiekuńczego (rejonowego) właściwego według miejsca zamieszkania dziecka.

Sądy opiekuńcze rozpatrują również spawy w przedmiocie zmiany sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem uregulowanego wcześniejszym postanowieniem, zawartą ugodą bądź ustalonego w wyroku rozwodowym.

We wniosku należy szczegółowo opisać w jaki sposób mają odbywać się kontakty z dzieckiem. Warto wskazać w nim m.in.:

 • termin i czas trwania kontaktu;
 • miejsce i formę kontaktu;
 • czy spotkania mają obywać się w obecności czy pod nieobecność drugiego z rodziców;
 • kwestię odbierania/ odwożenia dziecka na wizytę a także przygotowania i wydania dziecka,
 • sposób i częstotliwość porozumiewania się z dzieckiem za pomocą dostępnych środków komunikacji;
 • sposobu wykonywania kontaktu w okresie świąt czy też innych ważnych uroczystości jak i  podczas ferii zimowych/wakacji letnich;

Pismo inicjujące postępowania w zakresie uregulowania kontaktów z dzieckiem powinno zawierać również wnioski dowodowe pozwalające na wykazanie m.in. więzi łączących nas z dzieckiem, dotychczasowego sposobu sprawowania opieki czy utrzymywania kontaktów, jak i aktualnych  warunków mieszkaniowych.

  W toku postępowania sąd opiekuńczy zleca wywiad środowiskowy, którego celem jest zebranie informacji dotyczących dziecka oraz środowiska w którym żyje.

Celem uzyskania prawa do kontaktów z dzieckiem jeszcze w trakcie trwającego postępowania sądowego we wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem warto złożyć wniosek o zabezpieczenie naszego żądania.

Opłaty sądowe

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem podlega opłacie sądowej w wysokości 100,00 zł. Wniosek o zabezpieczenie roszczenia złożony w piśmie inicjującym postępowanie główne nie podlega opłacie. Natomiast, złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na późniejszym etapie rodzi konieczność uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100,00 zł.

Pomoc prawna

Zespół radców prawnych z naszej Kancelarii zapewnia profesjonalne wsparcie w toku procedury sądowej w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

W razie potrzeby zapewniamy również fachową pomoc na etapie przedsądowym podczas negocjacji rodziców nad opracowaniem wspólnego porozumienia w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej oraz sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentacji.

Zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią również dziadków a także inne osoby posiadające silną więź emocjonalną z dzieckiem które chcąc ją kontynuować muszą wstąpić na drogę sądową.

Archiwa: uzyskanie alimentów – praworodzinne.eu – Blog o prawie rodzinnym

 • W najnowszym wpisie przedstawimy sytuację i możliwości jakie posiada ojciec biologiczny dziecka w kontekście prawa do realizowania kontaktów rodzicielskich.
 • W sensie prawnym sytuację ojca biologicznego określa: brak uznania przez niego ojcostwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, sądem opiekuńczym, natomiast poza granicami Polski także przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej; brak sądowego ustalenie ojcostwa; w akcie urodzenia dziecka jako ojciec widnieje mąż matki dziecka (w wyniku zastosowania domniemania prawnego).
 • Przystępując do objaśnienia sytuacji ojca biologicznego w kontekście możliwości podjęcia przez niego kontaktów rodzicielskich z dzieckiem należy wskazać, że obecnie obowiązująca ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zapewnia zabezpieczenia jego praw i obowiązków na równi z ojcem będącym nim w sensie „prawnym” – ojciec biologiczny nie mieści się w kodeksowym pojęciu „rodzica”.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimentacja, alimentacja dziecka, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty od ojca biologicznego, alimenty od ojca dziecka, blog o adopcji, brak kontaktu z dzieckiem, chcę odzyskać kontakt z dzieckiem, darowizny i spadki, dobrowolne alimenty, dziecko, informacje o adopcji, jak odzyskać kontakt z dzieckiem, jakie prawa ma ojciec biologiczny, jakie prawa mają biologiczni rodzice, jakie prawa mają rodzice biologiczni, jestem ojcem biologicznym, kontakty dziecka z ojcem biologicznym, kontakty ojca z dzieckiem, kontakty z dzieckiem, matka, obowiązek alimentacyjny, obowiązek kontaktów z dzieckiem, odzyskanie kontaktów z dzieckiem, ojciec, ojciec biologiczny, ojciec biologiczny dziecka, prawa ojca biologicznego, prawa rodzica biologicznego, prawo do kontaktów z dzieckiem, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, sądowe ustalenie ojcostwa, sprawy rodzinne – rozwody, swoboda umów, umowa alimentacyjna, umowa o kontakty, umowa o kontakty z dzieckiem, umowa rodziców o alimenty, umowa rodziców o kontakty z dzieckiem, ustalenie kontaktów, ustalenie kontaktów ojca biologicznego z dzieckiem, ustalenie kontaktów z dzieckiem, uznanie ojcostwa, uzyskanie alimentów

Czy w związku partnerskim partnerzy mogą względem siebie kierować jakiekolwiek roszczenia? Czy partnerowi należą się alimenty? Czy zawarcie nowego związku nieformalnego ma wpływ na obowiązek alimentacyjny byłego małżonka? O tym w najnowszym wpisie.

Konkubinat a obowiązek alimentacyjny partnerów

Jak wielokrotnie podkreślano w orzecznictwie sądów powszechnych – do partnerów nie mogą znaleźć zastosowania przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Sytuacji partnerów w związku nieformalnym nie możemy zrównywać z sytuacją prawną małżonków.

Nie oznacza to jednak, że partnerzy nie mogą układać stosunków między sobą zgodnie z zasadą swobody umów. Po krótce możemy wskazać, że zgodnie z tą zasadą, strony mają prawo zawrzeć umowę, w której wzajemne świadczenia są nierównoważne a nieekwiwalentność sytuacji prawnej stron nie wymaga, co do zasady, wystąpienia okoliczności które by ją usprawiedliwiały.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty dla konkubenta, alimenty dla konkubiny, alimenty dla partnera, alimenty na konkubenta, alimenty na konkubinę, alimenty na partnera, alimenty od byłego partnera, alimenty w konkubinacie, alimenty w przypadku konkubinatu, alimenty w przypadku związku partnerskiego, alimenty w związku nieformalnym, alimenty w związku partnerskim, art. 5 k.c., blog o adopcji, czy w konkubinacie można dostać alimenty, darowizny i spadki, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, jakie prawa ma konkubent, jakie prawa ma partner, k.r.o., konkubenci, konkubent, konkubinat, konkubinat a alimenty, konkubinat zmiana sytuacji finansowej, obowiązek alimentacyjny, obowiązek alimentacyjny w konkubinacie, obowiązek alimentacyjny w związku nieformalnym, obowiązek alimentacyjny w związku partnerskim, obowiązki konkubentów, obowiązki partnerów, partner, partnerzy, prawa konkubenta po rozstaniu, prawa partnera po rozstaniu, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, sprawy rodzinne – rozwody, swoboda umów, umowa, umowa partnerów, uzyskanie alimentów, związek, związek nieformalny a alimenty, związek partnerski
See also:  Rozliczenie majątku po rozwodzie

W najnowszym wpisie rozwiniemy kwestię przejścia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka na osoby inne – niż „pierwotnie” zobowiązany rodzic.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że w pierwszej kolejności zobowiązani do alimentacji są (w pewnym uproszczeniu): 1) Rodzice; 2) dziadkowie; 3) rodzeństwo uprawnionych.

Strony: 1 2 3

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty od dalszej rodziny, alimenty od dziadków, blog o adopcji, czy obowiązek alimentacyjny może obciążać dziadków, czy obowiązek alimentacyjny może obciążyć dziadków, darowizny i spadki, dziadkowie, dziecko, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, obowiązek alimentacyjny, obowiązek alimentacyjny dalszych krewnych, obowiązek alimentacyjny dziadków, obowiązek alimentacyjny krewnych, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, przejście obowiązku, przejście obowiązku alimentacyjnego, sprawy rodzinne – rozwody, uzyskanie alimentów, zobowiązany nie płaci alimentów
 1. W tym wpisie zebraliśmy najważniejsze informacje z punktu widzenia osoby zmierzającej do ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka.
 2. Domagając się ustalenia przez Sąd wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego musisz uwzględnić moment początkowy, od którego ciążący na Tobie obowiązek wygaśnie.
 3. Przykładowo za nieuzasadnione uznać należy domaganie się ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w dacie, w której Twoje dziecko nie miało realnej szansy na podjęcie zatrudnienia w oparciu o posiadane przez siebie formalne kwalifikacje.
 4. Kwota alimentów należnych dziecku, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, a jednocześnie nie posiada majątku osobistego przynoszącego dochód, zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości każdego z jego rodziców.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty na dorastające dziecko, alimenty na dorosłe dziecko, alimenty na dziecko, alimenty na studenta, alimenty na uczącego się, blog o adopcji, czy i kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny, darowizny i spadki, dziecko, egzekucja, egzekucja alimentów, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, jak wygasić obowiązek alimentacyjny, komornik, nie chcę płacić alimentów na dorosłe dziecko, obowiązek alimentacyjny, obowiązek alimentacyjny do kiedy, postępowanie egzekucyjne, pozew, pozew o uchylenie alimentów, pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, raty, raty alimentów, sprawy rodzinne – rozwody, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego, uchylenie obowiązku płacenia alimentów na dziecko, uzyskanie alimentów, wygaśnięcie, wygaśnięcie i uchylenie obowiązku płacenia alimentów na dziecko, wygaśnięcie obowiązku, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka, wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentów na dziecko, zakończenie obowiązku alimentacyjnego, zmiana, zmiana stosunków

W tym wpisie znacząco rozwiniemy kwestię poruszaną przy okazji omawiania strategii obrony pozwanego w sprawie o alimenty na dorastające dziecko – badania sytuacji majątkowej.

By myśleć o uwzględnieniu roszczenia polegającego na obniżeniu dotychczasowego zakresu obowiązku alimentacyjnego, powinniśmy wyjść od przedstawienia najważniejszych kwestii podlegających badaniu przez Sąd, którymi są: 1) majątkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji, a szerzej obojga rodziców, których przynajmniej z założenia obowiązek alimentacyjny powinien obciążać w równym stopniu, a także 2) zmiana stosunków uzasadniająca obniżenie alimentów.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, art. 138 k.r.o., blog o adopcji, darowizny i spadki, informacje o adopcji, jak obniżyć alimenty, jak uzyskać alimenty, komornik, możliwości majątkowe zobowiązanego, możliwości zarobkowe zobowiązanego, obniżenie alimentów, obowiązek alimentacyjny, postępowanie egzekucyjne, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, sprawy rodzinne – rozwody, uzyskanie alimentów, zabezpieczenie powództwa, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, zmniejszenie alimentów, zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego

W najnowszym wpisie przedstawimy praktyczne rozwiązanie problemu który pojawia się dla osób zobowiązanych do alimentowania dziecka w razie śmierci byłego partnera, pod którego stałą codzienną pieczą dziecko to przebywało.

Po pierwsze wyraźnego zaznaczenia wymaga to, że alimenty zasądzane na podstawie art. 133 § 1 k.r.o. w zw. z art. 135 § 1 k.r.o. (prawa i obowiązki alimentacyjne) z tego wynikające mają charakter ściśle osobisty, a co za tym idzie nie są przenoszalne.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty na dziecko, blog o adopcji, darowizny i spadki, dziecko, egzekucja, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, komornik, obowiązek alimentacyjny, postępowanie egzekucyjne, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, rodzice, śmierć, śmierć partnera, sprawy rodzinne – rozwody, uzyskanie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Jesteś osobą która dopiero wchodzi w dorosłe życie, nadal uczysz się i pracujesz, ale pieniądze którymi dysponujesz nie pozwalają Ci jeszcze na realizację marzeń o samodzielności? Rozwiązaniem może okazać się wystąpienie o alimenty. Sprawdź jak ruszyć temat.

Czy może jesteś osobą przeciwko której Twoje dziecko dochodzi alimentów? Sprawdź jak chronić się przed tego rodzaju roszczeniem.

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty na dorastające dziecko, alimenty na dziecko, alimenty na studenta, alimenty na uczącego się, blog o adopcji, darowizny i spadki, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, kraków, młody dorosły, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, radca prawny, sprawy rodzinne – rozwody, uzyskanie alimentów

W najnowszym wpisie omówimy najważniejsze elementy decydujące o możliwości skutecznego domagania się podwyższenia alimentów na dziecko. Jak przygotować się do takiej sprawy?

Podstawą kwestią dla podwyższenia wysokości świadczenia pieniężnego w ramach  istniejącego obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest istotna i trwała zmiana w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb.

To czy w ogóle możemy rozważać domaganie się od aktualnie zobowiązanego, dalszego zwiększenia zakresu jego obowiązku, zależne jest wprost od  istnienia po jego stronie możliwości zarobkowych (nie tylko aktualnych, ale również w przyszłości).

Strony: 1 2

 • Tagi adopcja blog, alimenty, alimenty na dziecko, art. 138 k.r.o., blog o adopcji, darowizny i spadki, informacje o adopcji, jak uzyskać alimenty, kraków, małopolska, podwyższenie alimentów, prawo rodzinne i opiekuńcze – co warto wiedzieć, prawo rodzinne informacje, radca prawny, sprawy rodzinne – rozwody, uzyskanie alimentów

Leave a Reply

Your email address will not be published.