Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Rozwodzicie się. Droga, którą do tej pory razem podążaliście, rozeszła się w dwie różne strony. Do rozstrzygnięcia pozostaje jednak jedna ważna sprawa. Powinniście zdecydować, jakie będzie miejsce zamieszkania Waszego dziecka po rozwodzie.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie nie jest niezbędnym elementem wyroku rozwodowego. Przyjęło się jednak, że sądy i tak zamieszczają wzmiankę o nim w wyroku. Np. w ten sposób:

„… i ustala miejsce zamieszkania małoletnich w każdorazowym miejscu zamieszkania matki dzieci”.

Zauważyłeś, że brakuje tu dokładnego adresu? Prawidłowo. W wyroku nie wpisuje się tego typu danych. Zawsze przecież można się przeprowadzić.

Pamiętaj też, że zgodnie z polskim prawem nie można rozdzielić rodzeństwa. Wszystkie dzieci powinny mieć miejsce zamieszkania przy jednym (tym samym) rodzicu.

Kiedy jesteście zgodni co do miejsca zamieszkania dziecka

Możecie wspólnie zdecydować, z kim będzie przebywało na co dzień. W tym celu najlepiej:

 • opisać tę kwestię w porozumieniu wychowawczym
 • albo, jeśli nie było zawierane, złożyć stosowny wniosek bezpośrednio w odpowiedzi na pozew.

Miejsce zamieszkania dziecka – gdy nie możecie dojść do porozumienia

Decyzję o tym, z kim zamieszka małoletni, podejmie sąd. Weźmie pod uwagę punkt widzenia obojga rodziców. Musisz przekonać sędziego, dlaczego to właśnie z Tobą powinno mieszkać Twoje dziecko. Nawet Twoje zachowanie podczas zeznań może wpłynąć na jego decyzję. Ale przede wszystkim będzie on kierował się dobrem dziecka.

Sędzia zapozna się z dowodami, o których przeprowadzenie będziesz wnioskować. Aby wykazać, że lepiej zajmiesz się dzieckiem na co dzień niż drugi rodzic, warto wykorzystać:

 • zeznania świadków,
 • dokumenty, np. opinie nauczycieli ze szkoły lub przedszkola dziecka, albo opinie obrazujące zdolności wychowawcze rodzica; te dokumenty można przygotować jeszcze przed rozprawą sądową,
 • opinię biegłych psychologów,
 • opinię psychologiczno-pedagogiczną opracowaną przez OZSS.

Wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka – jak napisać?

Na przykład w ten sposób:

„Wnoszę o pozostawienie obojgu rodzicom władzy rodzicielskiej nad małoletnim X, z ustaleniem miejsca zamieszkania małoletniego w każdorazowym miejscu zamieszkania jego matki Y”.

Czy dziecko może samo zdecydować z kim zamieszka?

Raczej nie. Może oczywiście przedstawić sędziemu swój punkt widzenia, ale:

 • wysłuchanie dziecka w sądzie nie jest powszechną praktyką. Przepisy, które na to pozwalają, nie są precyzyjne. Wszystko zależy od sędziego. To on zdecyduje, czy dziecko jest wystarczająco dojrzałe, by brać jego zdanie pod uwagę. Więcej na ten temat w artykule Czy w sprawach rodzinnych można przesłuchać małoletnie dziecko?
 • Jeśli sąd wysłucha tego, co małoletni ma do powiedzenia, nie musi się zgodzić z nim w kwestii zamieszkania. Dziecko chce mieszkać z ojcem, ale sędzia może stwierdzić, że z codziennej opieki lepiej wywiązuje się matka. Że to ona lepiej dba o zdrowie dziecka i bardziej troszczy się o jego edukację.

Opieka naprzemienna a miejsce zamieszkania dziecka

Domagaliście się opieki naprzemiennej. Sąd przychylił się do Waszego wniosku. Teraz Wasza pociecha będzie spędzać jeden tydzień u mamy, jeden u taty. Jednak w wyroku rozwodowym sędzia wpisze miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców.

Przeczytaj więcej o opiece naprzemiennej.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie – osobna sprawa sądowa

Proces rozwodowy jeszcze się nie rozpoczął, ale już nie możecie porozumieć się, z kim ma przebywać Wasz smyk. Możesz wnieść o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka w postępowaniu przed sądem rodzinnym. W tym celu powinieneś złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego.

To, z kim zamieszka Twoje dziecko zależy w dużej mierze od tego, jak dogadacie się z drugim rodzicem. Brak porozumienia w tej sprawie, to kolejne nerwy i dłuższy czas do uzyskania rozwodu.

Mam nadzieję, że artykuł zaspokoił Twoją ciekawość. Jeśli Ci się podobał, zostaw komentarz. Będzie mi miło, bo nieźle się przy nim napracowałam.

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Niewątpliwie, rozwód rodziców to czas zmian także dla ich dzieci. To czas podejmowania wielu trudnych decyzji dotyczących istotnych spraw rodziny.

Rozwodzący się małżonkowie powinni między innymi ustalić, z którym z rodziców zamieszka ich dziecko. W braku takiego porozumienia, o miejscu zamieszkania dziecka rozstrzygać będzie sąd.

Co istotne, wpływ na ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, będzie miało rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej.

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Zakres władzy
rodzicielskiej ma wpływ na miejsce zamieszkania dziecka

Oczywiście, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej jest obowiązkiem sądu. Podczas gdy, nie zawsze sąd ma ustawowy obowiązek określenia miejsca zamieszkania dziecka w wyroku rozwodowym.

Przede wszystkim, wszystko zależy od tego, komu przysługuje władza rodzicielska lub od tego czy rodzice dojdą do porozumienia w zakresie tego, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkać po rozwodzie.

Praktyka

W
praktyce, nawet w przypadku braku ustawowego obowiązku, sądy zamieszczają w
wyroku rozstrzygnięcie w przedmiocie miejsca zamieszkania dziecka, aby usunąć
wszelkie wątpliwości.

Gdzie jest miejsce
zamieszkania dziecka

Zgodnie z art. 28 kodeksu cywilnego można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania, a miejscem tym jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kc). W przypadku dziecka jego miejscem zamieszkania jest miejsce zamieszkania rodziców, albo jednego z nich.

Natomiast, w świetle art.

26 §1 kc miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest każdorazowe miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Miejscem zamieszkania rodziców (rodzica) jest miejscowość, w której przebywają oni z zamiarem stałego pobytu.

Przede wszystkim, miejscem zamieszkania jest miejscowość, a nie dokładny adres.

See also:  Żona nie chce wywiązać się z obietnicy rozliczenia finansowego

Miejsce zamieszkania
dziecka po rozwodzie

Oczywiście, sprawa jest prosta jeżeli rodzice mieszkają razem i obojgu przysługuje władza rodzicielska. Nie ma także wątpliwości w sytuacji, gdy władzę rodzicielską sprawuje tylko jedno z rodziców. Jednak co w sytuacji, gdy po rozwodzie władza rodzicielska zostaje przyznana na równi obojgu rodzicom, którzy z oczywistych względów nie mieszkają razem?

Niewątpliwie, jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

Jeżeli jednak dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd. Podobnie, w przypadku, gdy rozwodzący się rodzice nie będą w stanie porozumieć się co do miejsca zamieszkania dziecka, to o jego miejscu zamieszkania będzie rozstrzygać sąd.

Nierzadko, po uzyskaniu przez sąd opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (OZSS).

Przeczytaj także: http://wygrajrozwod.pl/7-najwazniejszych-informacji-o-badaniu-ozss-opiniodawcze-zespoly-specjalistow-sadowych/

Sąd rozstrzygając o miejscu zamieszkania dziecka nie wskazuje konkretnego adresu, pod którym dziecko ma przebywać. W praktyce, zapis w wyroku brzmi następująco: „miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania jego matki/ojca”.

Miejsce zamieszkania
dziecka a miejsce pobytu dziecka

Od
miejsca zamieszkania dziecka – które powinno być jedno – należy odróżnić
miejsce pobytu dziecka, czyli miejsce jego faktycznego przebywania.

Jeżeli
władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o
miejscu pobytu dziecka. Gdy nie jest możliwe pomiędzy nimi porozumienie w tym
zakresie, o miejscu pobytu decyduje sąd.

W znaczeniu prawnym, miejsce zamieszkania dziecka i miejsce pobytu dziecka to tzw. istotne sprawy dziecka. Zgodnie z art. 97 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd.

Miejsce zamieszkania
dziecka a opieka naprzemienna

Opieka naprzemienna wciąż budzi mieszane uczucia, wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie. Choć opieka naprzemienna jest ustalana coraz częściej, to jednak wciąż brak jednolitej praktyki, jak w takiej sytuacji ustalać miejsce zamieszkania dziecka.

Formalnie bowiem miejsce zamieszkania może być jedno. Jego ustalenie wynika z potrzeby przyjęcia jednego centrum życiowego dziecka. Zatem, nawet w przypadku opieki naprzemiennej, należy ustalić, czy miejsce zamieszkania będzie przy matce, czy też przy ojcu.

W skali kraju, rozstrzygnięcia w tym zakresie zdarzają się bardzo różne.

W doktrynie przyjmuje się, że opieka naprzemienna polega na cyklicznej zmianie miejsca pobytu dziecka pomiędzy rozwiedzionymi rodzicami. Nie jest zaś zmianą miejsca zamieszkania.

Wyjazd dziecka za
granicę

Problem
miejsca pobytu dziecka bardzo często pojawia sie w przypadku wyjazdu dziecka za
granicę. Zdarza się, że rodzic, u którego dziecko na stałe nie przebywa,
sprzeciwia się takim wyjazdom. Co wtedy?

Jeżeli w wyroku rozwodowym wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało powierzone jednemu z rodziców, a władza rodzicielska drugiego z rodziców została ograniczona do określonych praw i obowiązków, to uprawnienia i obowiązki względem dziecka określa wyrok. Prawa i obowiązki rodzica, którego władza rodzicielska została w ten sposób ograniczona powinny być szczegółowo wymienione.

Jeżeli wśród nich nie znajduje się uprawnienie do współdecydowania o wyjeździe dziecka za granicę, to rodzic, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej może decydować o wyjeździe samodzielnie.

Zatem, o ile to możliwe – warto dopilnować, by wśród praw i obowiązków rodzica, którego władza rodzicielska jest w ten sposób ograniczana, był zapis o prawie decydowania o wyjazdach zagranicznych.

Zgoda sądu

Jeżeli wykonywanie władzy rodzicielskiej zostało powierzone obojgu rodzicom, to wówczas taki wyjazd zagraniczny wymaga zgody obojga rodziców.

W braku porozumienia rodziców, o wyjeździe dziecka może rozstrzygnąć sąd. Jeśli jednak chodzi o wakacyjne wyjazdy, szybkie uzyskanie zgody sądu może być trudne, a nawet niemożliwe.

Zatem, o zgodzie rodzica na wyjazd zagraniczny dziecka należy pomyśleć już zawczasu.

Czy sąd bierze pod uwagę
zdanie dziecka?

Z
tym bywa różnie. Często rodzice uważają, że wiedzą, czego dziecko chce – bo mu
to powiedziało. Jednak zdaniem psychologów prawda jest taka, że dzieci mówią
to, co rodzice chcą usłyszeć i mają poczucie konfliktu lojalnościowego. To dla
nich trudne i nie chcą ranić żadnego z rodziców.

W sprawach o rozwód lub separację nie ma praktyki słuchania dzieci w zakresie tego, z którym z rodziców chciałoby mieszkać po rozwodzie.

W przypadku sporu rodziców, z którym z nich dziecko ma mieszkać po rozwodzie, zwykle sąd przeprowadza dowód z opinii biegłych – Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych (OZSS).

Z treści takiej opinii wynika, z którym z rodziców dziecko jest silniej związane albo który z rodziców daje lepsze gwarancje prawidłowego wykonywania pieczy nad dzieckiem. Praktyka sądowa pokazuje, że w większości przypadków wnioski takiej opinii są przesądzające.

Zmiana prawomocnego
orzeczenia w zakresie miejsca zamieszkania dziecka

Pamiętajmy,
że ustalone w wyroku rozwodowym miejsce zamieszkania dziecka nie jest ustalane
jeden raz na zawsze. Zmiana prawomocnego orzeczenia w zakresie miejsca
zamieszkania dziecka jest możliwa (art. 577 kpc).

Orzeczenie w tym przedmiocie
nie korzysta z tzw. „powagi rzeczy osądzonej”.

Oznacza to, że zawsze
wtedy, gdy zmianie ulegną okoliczności faktyczne, które legły u podstaw takiego
rozstrzygnięcie, a także w przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka, możliwa
będzie zmiana orzeczenia.

W
praktyce zdarzają się sytuację, gdy dziecko, którego miejsce zamieszkania było
ustalone przy matce, zaczyna mieszkać z ojcem, lub odwrotnie. Wówczas, aby
sformalizować ten stan, należy wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem.
Konsekwencją zmiany orzeczenia w zakresie miejsca zamieszkania dziecka będzie
możliwość wystąpienia do sądu także o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów.  

Rozwód, a miejsce zamieszkania dziecka

 • Przed rozwodem oczywistym jest, że dziecko zamieszkuje razem z rodzicami jednak po ustaniu małżeństwa powstaje problem określenia gdzie dziecko faktycznie zamieszkuje.
 • Zgodnie przepisami kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a więc mówiąc o miejscu zamieszkania na gruncie prawa cywilnego, nie mówimy o dokładnym adresie, gdzie dana osoba zamieszkuje, lecz o miejscowości.
 • Zgodnie z kodeksem cywilnym, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców, albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
 • Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka pojawia się, gdy pomiędzy rodzicami został orzeczony rozwód, rodzice nie mieszkają wspólnie, a ponadto oboje posiadają pełną władzę rodzicielską.
 • W takim przypadku, zgodnie kodeksem cywilnym, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.
See also:  Podział zajęcia alimentacyjnego

Miejsce zamieszkania dziecka, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców?

W takim wypadku miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy i może uczynić to już w wyroku rozwodowym.

Należy Pamiętać, że kwestia ustalenia miejsca zamieszkania dziecka w związku z rozwodem rodziców Sąd obligatoryjnie rozstrzyga w wyroku rozwodowym (w przypadku braku zgodnego wniosku stron o nieorzekanie o takich kontaktach).

Miejsce zamieszkania dzieci po rozwodzie

Jak Sąd ustala miejsce zamieszkania dziecka w wypadku rozwodu ?

 1. Sąd ustalając miejsce pobytu dziecka nie wskazuje konkretnego adresu, wskazuje natomiast, że dziecko mieszka w każ razowym miejscu zamieszkania jednego rodzica.

 2. Również w przypadku zastosowania przez Sąd tak zwanej opieki naprzemiennej Sąd może ustalić miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców co w późniejszym czasie może okazać się bardzo istotna kwestią.

 3. Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.) ,

• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1995 r., Nr 83, poz. 417 ze zmianami),

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami).

Adwokat Warszawa rozwód.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka

 • Zmiana miejsca zamieszkania dziecka wskazanego w wyroku rozwodowym (i nie tylko), a zgoda drugiego rodzica.
 • Inne wpisy z zakresu prawa rodzinnego znajdą Państwo tutaj.
 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla klientów indywidualnych, w tym z zakresu spraw rodzinnych.

Miejsce zamieszkania to miejscowość, w której przebywamy z zamiarem stałego pobytu.

Z kolei miejscem zamieszkania dziecka małoletniego – pozostającego pod władzą rodzicielską, jest miejsce zamieszkania jego rodziców.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu rodzicowi, to miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania tego rodzica, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska.

W wypadku, w którym władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mieszkającym osobno, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Innymi słowy u tego z rodziców, u którego dziecko spędza więcej czasu.

Wreszcie coraz częściej zdarza się, że rodzice mieszkający osobno i posiadający pełną władzę rodzicielską, ustalają opiekę naprzemienną nad dzieckiem.

W konsekwencji dziecko nie przebywa na stałe u żadnego z rodziców, a na równi u każdego z nich. W tej sytuacji sąd opiekuńczy musi określić miejsce zamieszkania dziecka, tak by dziecko formalnie miało jedno miejsce stałego zamieszkania (np.

na potrzeby zameldowania, czy ustalenia właściwej szkoły itp). Sąd określi to miejsce w:

 • wyroku rozwodowym
 • wyroku albo postanowieniu o separacji
 • postanowieniu sądu opiekuńczego – sądu rejonowego.

Co to jest zmiana miejsca zamieszkania dziecka

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka to zmiana miejscowości, w której dziecko przebywa na stałe. Zmiana samego adresu, ale w obrębie tej samej miejscowości, nie jest traktowana jako zmiana miejsca zamieszkania. Zatem zmiany samego adresu zamieszkania w obrębie tej samej miejscowości można dokonać bez zgody drugiego rodzica.

Istotna sprawa dziecka

Trudności zaczynają się, gdy rodzic, u którego ustalone jest stałe miejsce zamieszkania dziecka, chce przeprowadzić się do innej miejscowości i chce zabrać ze sobą dziecko.

Podkreślić przy tym należy, że zmiana miejsca zamieszkania dziecka – zmiana miejscowości, w której przebywa na stałe, należy do tzw. istotnych spraw dziecka. Zmiana ta wpływa m.in. na:

 • zmianę szkoły,
 • odległość od drugiego rodzica,
 • możliwość wykonywania kontaktów z nim,
 • odległość od dalszej rodziny,
 • dziadków czy
 • przyjaciół.

W konsekwencji, co do zasady, na takie posunięcie wymagana jest zgoda obojga rodziców. Zgoda obojga rodziców wymagana jest gdy:

 • oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską,
 • jedno z nich ma władzę ograniczoną do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, w tym o miejscu zamieszkania dziecka.

Gdy drugi rodzic się nie zgadza

Jeżeli drugi rodzic nie zgadza się na zmianę miejsca zamieszkania dziecka, to rodzic, który taką zmianę chce przeprowadzić musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Również w wypadku, w którym w orzeczeniu sądu (np. w wyroku rozwodowym) wskazano, że: „miejscem zamieszkania dziecka jest każdorazowe miejsce zamieszania matki (ojca)”, to rodzic ten musi uzyskać zgodę drugiego rodzica albo sądu na dokonanie takiej zmiany.

Jak uzyskać zgodę sądu

Rodzic chcący zmienić miejsce zamieszkania dziecka musi wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego, właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszania dziecka, o zgodę na zmianę miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek należy uzasadnić.

Drugi rodzic będzie uczestnikiem postępowania. Może podnosić argumenty przeciwne wnioskowanej zmianie. W szczególności, gdy nowe miejsce zamieszkania będzie w znacznym oddaleniu od dotychczasowego, to zmiana znacząco wpłynie np. na wykonywanie kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem.

Sąd rozstrzygając sprawę weźmie pod uwagę przede wszystkim dobro małoletniego dziecka, jego prawo do wychowywania się zarówno z matką, jak i ojcem. Gdy dziecko jest wystarczająco duże, sąd również weźmie pod uwagę rozsądne życzenie dziecka. Gdy dzieci jest kilkoro sąd musi wziąć pod uwagę zasadę zgodnie z którą rodzeństwo powinno wychowywać się razem.

Kiedy decyzję podejmuje samodzielnie jeden rodzic

Samodzielną decyzję o zmianie miejsca zamieszkania dziecka – a zatem miejscowości, w której przebywa na stałe, jeden rodzic może podjąć tylko w następujących sytuacjach:

 • posiada wyłączną władzę rodzicielską nad dzieckiem, a drugi rodzic został jej pozbawiony lub nie żyje,
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską poprzez wyłączenie mu prawa do współdecydowania o miejscu zamieszkania dziecka.
See also:  Dowody w sprawie rozwodowej - nagrania, wydruki

Zmiana miejsca zamieszkania bez zgody rodzica/sądu

W sytuacji, w której jeden z rodziców samowolnie zmieni miejsce zamieszkania dziecka, musi liczyć się z konsekwencjami jakie to wywoła. W skrajnym wypadku może nawet zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej, z dużą dozą prawdopodobieństwa zostanie pozbawiony pieczy nad dzieckiem. Gdy wyjedzie z dzieckiem za granicę, będzie traktowany jako rodzic, który bezprawnie uprowadził dziecko.

Gdy sąd dowie się o takim zdarzeniu, wszczęte zostanie postępowanie o wydanie zarządzeń opiekuńczych. Wynikiem postępowania może nawet być pozbawienie władzy rodzicielskiej i oddanie dziecka pod pieczę drugiego rodzica, którego zdanie nie było respektowane.

Podsumowanie

We wszystkich sprawach dotyczących dzieci należy kierować się przede wszystkim ich dobrem. Dobro, kariera, pomysł na życie, wygoda czy zachcianki rodziców nie mają tu znaczenia.

Po rozstaniu rodzice muszą brać pod uwagę to, że dziecko ma prawo do kontaktów z drugim rodzicem.

Przy realizacji własnych planów, muszą brać pod uwagę już tylko to, że dziecko powinno pozostać w niedalekiej odległości od drugiego rodzica, by móc regularnie się z nim kontaktować.

W tej sytuacji często trzeba poświęcić własne ambicje i plany na rzecz potrzeb, dobra i praw swojego dziecka. Należy pamiętać, że rodzice każdorazowo muszą brać pod uwagę rozsądne życzenia dziecka. Tym bardziej, jeżeli dziecko jest na tyle duże, że w dotychczasowym miejscu zamieszkania zbudowało już np. silne więzi przyjacielskie.

Jeżeli potrzebujesz:

 • porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego,
 • pomocy w prowadzeniu sprawy o rozwód, o separację, o alimenty, o ustalenie kontaktów lub innej z zakresu prawa rodzinnego

zapraszamy do kontaktu – adwokat Katowice – [email protected] tel. 322541818

Podstawa prawna: Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Stan prawny: 09.2021 r.

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Zmiana miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie

Rozwód rodziców jest dla dziecka wielkim przeżyciem, ponieważ najczęściej wiąże się z tym, że jednego z opiekunów będzie widywało rzadziej niż drugiego.

Należy jednak pamiętać, że ustalenie miejsca zamieszkania nieletniego jest sprawą kluczową, ponieważ chodzi wyłącznie o jego dobro. Tak więc, w treści wyroku rozwodowego sąd ma obowiązek zdecydować także o pełnionej władzy rodzicielskiej.

Musi także wskazać centrum życiowe dziecka, które ma być podyktowane głównie względami praktycznymi i dobrem jego rozwoju.

Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie

Zgodnie z art. 26 § 1 k.c. miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest co do zasady miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Sytuacja jest najprostsza wówczas, gdy strony są zgodne odnośnie wychowania i kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji rzadko się zdarza, by Sąd nie uwzględnił stanowiska rodziców w zakresie miejsca zamieszkania nieletniego.

Jak to jednak bywa, życie pokazuje, że wcale nie jest tak łatwo i strony nie są w stanie samodzielnie się porozumieć. Adwokat od rozwodów reprezentuje więc ich również na etapie postępowanie o ustalenie władzy rodzicielskiej.

Pojawia się jednak jeszcze jeden problem. Co zrobić w sytuacji, gdy oboje rodzice po rozwodzie mają pełną władzę rodzicielską, a ten u którego nieletni mieszka przez dłuższy czas planuje przeprowadzkę na drugi koniec Polski? Sprawy tego typu zaliczane są do tzw. istotnych spraw dziecka, dlatego drugi z opiekunów musi wyrazić zgodę na przeprowadzkę.

Brak zgody na przeprowadzkę dziecka po rozwodzie

Wiadomo, jeżeli obojgu rodzicom zależy w równym stopniu na dziecku i chcą je widywać zapewne nie wyrażą zgody na żaden wyjazd.

Co wówczas możemy zrobić? Mimo, że sprawa się komplikuje, powinniśmy wystąpić do Sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, w tym wypadku o wyrażenie zgody na zmianę miejsca zamieszkania potomka.

W tym przypadku adwokat od rozwodów i spraw rodzinnych może okazać się pomocny z uwagi na znajomość przepisów, co pozwoli znacząco skrócić czas oczekiwania na wokandę i wyrok. Pamiętajmy, wyjazd bez zgody ex – małżonka może być przyczyną kłopotów.

Ograniczona władza rodzicielska a przeprowadzka z dzieckiem

Pojawia się kolejne pytanie, co w sytuacji, gdy Sąd nam powierzył władzę rodzicielską, a drugiemu ograniczono możliwość współdecydowania a istotnych kwestiach dotyczących nieletnich np. edukacja, leczenie, wyjazdy zagraniczne itp.

Czy wówczas możemy zmienić miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie bez zgody ex-małżonka? Pamiętajmy, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do określonych uprawnień wobec dziecka nie oznacza automatycznie wyłączenia go z możliwości współdecydowania o niektórych istotnych sprawach swojej pociechy.

Tak więc, chcąc uniknąć kłopotów, adwokat od spraw rozwodowych i rodzinnych pomoże nam uzyskać zgodę na przeprowadzkę.

Tylko rodzic wykonujący jednoosobowo władzę rodzicielską decyduje sam o miejscu pobytu dziecka. Co więcej, wola małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską nie rozstrzyga o jego miejscu zamieszkania w sensie prawnym.

Rozwód rodziców nie rozchodzi się echem u dzieci, dlatego warto zadbać o ich dobro i jak najszybciej rozwiązać sporne kwestie. W sprawach rodzinnych pomoże nam adwokat od rozwodów, który dodatkowo podpowie, co i w jaki sposób należy zrobić, by bez szkody dla małoletnich formalnie zakończyć związek małżeński.

Leave a Reply

Your email address will not be published.