Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi Autor: thinkstockphotos.com Dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Rozwód to trudna sytuacja dla dziecka. Podczas rozwodu rodziców kontakty z dzieckiem bardzo często stają się jedną z głównych kwestii spornych. Dobro dziecka przestaje przyświecać byłym małżonkom, a ustalanie kwestii kontaktów i ich egzekwowanie staje się osią konfliktu. Jak skutecznie egzekwować kontakty z dzieckiem – doradza adwokat Robert Ofiara.

Czy mógłby Pan wskazać, kto najczęściej zgłasza się po pomoc prawną w zakresie kontaktów z dziećmi?Z reguły jest to jeden z rodziców, któremu kontakt z dzieckiem jest w jakiś sposób utrudniany. Jeżeli chodzi o blokowanie kontaktów, “odcinanie” rodzica od dziecka, częściej są to ojcowie. Jeśli zaś idzie o nieprawidłowe wykonywanie kontaktów, to zazwyczaj z takim problemem zjawiają się matki.

Czytaj także: Impreza rozwodowa, czyli o świętowaniu końca małżeństwa >>

Mecenasie, proszę wskazać, w jaki sposób spotkania dziecka z uprawnionym rodzicem są utrudniane? Najczęściej mamy do czynienia z fizycznym odcięciem od dziecka. Często bowiem rodzic pełniący bieżącą pieczę nad dzieckiem korzysta z pozycji „monopolistycznej”.

Wykorzystuje swoje uprawnienia dla osiągnięcia własnych interesów i korzyści. Takie zachowanie z całą pewnością wpływa na osłabienie więzi rodzinnych, co jest sprzeczne z dobrem dziecka. Dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców, jeśli tylko nie zagraża to jego dobru.

Wskazuje na to również artykuł 9 Konwencji o prawach dziecka.

Warto podkreślić, że kontakty z rodzicem utrudniane są również poprzez stosowanie szantażu emocjonalnego.

Ujawnia się to choćby poprzez okazywanie w obecności dziecka niechęci wobec drugiego z rodziców, a przecież według wskazówek specjalistów należy dokładać wszelkich starań, aby dziecko nie było świadkiem rozmów, gdy rodzice będący w konflikcie źle mówią o sobie wzajemnie.

Powoduje to stopniowe odcinanie rodzica od dziecka. Trzeba pamiętać, że rodzic, alienując drugiego rodzica, burzy prawidłowy obraz rodzicielstwa – bez względu na to, czy rodzice są razem, czy też nie.

Jak zatem dochodzić praw w realizacji kontaktów?

Można wyróżnić dwa charakterystyczne elementy: możliwości prawne i kwestie dowodowe, z uwagi na konieczność wykazania utrudnienia w kontaktach i udowodnienia przyczyn. Przepis 5821 § 2 k.p.c. wymienia przykładowy katalog zabezpieczeń wykonywania przez uprawnionego rodzica kontaktów z dzieckiem oraz zabezpieczeń dla rodzica zobowiązanego do wydawania dziecka. Sąd opiekuńczy może w szczególności zobowiązać osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem lub osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży i pobytu dziecka, jak również zobowiązać osobę opiekuna dziecka do złożenia na rachunek depozytowy odpowiedniej kwoty pieniężnej na wypadek niewykonania bądź niewłaściwego wykonania postanowienia o kontaktach. Sąd może także odebrać od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, przyrzeczenie określonego zachowania.   

Natomiast jeśli chodzi o dowody, to można wskazać na: zeznania świadków, opinie biegłego specjalisty z RODK, korespondencja pomiędzy rodzicami czy zeznania rodziców.

Opinia z RODK (rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny) w sprawach o ustalenie kontaktów jest na tyle istotna, iż pozwala ocenić umiejętności opiekuńczo–wychowawcze każdego z rodziców oraz wskazać na najodpowiedniejsze formy wsparcia rodziny.

Opinia specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki przyczynia się także do zajęcia obiektywnego stanowiska w sprawie przez sąd. Od redakcji: w 2016 r. rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne zostały przekształcone w opiniodawcze zespoły specjalistów sądowych, które działają przy sądach okręgowych.

Zobacz także: Pierwsze święta po rozwodzie: jak je zorganizować? >>

Jakie problemy mogą napotkać rodzice dochodzący swych praw o kontakty z dzieckiem?Najczęstszym problemem, z jakim spotykam się podczas postępowań rozwodowych, i co można uznać już za swoistą regułę, jest narastająca negatywna argumentacja jednej ze stron.

Jako przykłady można wskazać działania jednego z rodziców na niekorzyść drugiego przejawiające się m.in.: oczernianiem rodzica w oczach dziecka, podnoszenie zarzutu związanego z niewłaściwym zachowaniem drugiego rodzica, znęcanie, czy aż po krańcowy zarzut – wykorzystywania seksualnego.

Ważną kwestią jest przeciwdziałanie nastawianiu dziecka przez jednego z rodziców przeciwko drugiemu opiekunowi.

Dlatego też warto w przypadku przeprowadzania opinii biegłych zwrócić się o to, żeby sąd nakazał  biegłym ustalenie tego, czy dziecko jest nastawiane przeciwko któremuś z rodziców oraz czy ma wpajany negatywny obraz któregoś z rodziców.

Co robić, by jak najlepiej zabezpieczyć kontakty z dzieckiem?

W sytuacji, gdy konflikt nie jest zaostrzony zaleca się przygotowanie tzw. planu opieki rodzicielskiej. W trosce o to, aby był on opracowany profesjonalnie i kompleksowo, najlepiej zwrócić się do doświadczonego mediatora o specjalistyczną pomoc. W takiej sytuacji  można skierować się m.in. do Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który oferuje bezpłatną pomoc rodzicom będącym w trudnej sytuacji opieki nad dziećmi, gdy jeden z rodziców mieszka osobno. Istotne jest, że w planie opieki rodzicielskiej można również rozstrzygnąć inne niż ustalenie kontaktów kwestie, m.in. ustalenia w obrębie przysługiwania rodzicom władzy rodzicielskiej, w zakresie obowiązku alimentacyjnego, jak również w zakresie zgodnego podziału majątku wspólnego. Warto podkreślić, że szczegółowe i przemyślane przygotowanie planu rodzicielskiego może znacznie skrócić czas trwania postępowania rozwodowego.

Z uwagi na dobro małoletniego, a także w celu niwelowania skutków rozpadu rodziny, warto dołożyć starań o wypracowanie kompromisowych rozwiązań w kwestii ustalenia kontaktów. W zależności od stopnia nieporozumień pomiędzy rodzicami, można zwracać się o różne rozwiązania, m. in.

o opracowanie szczegółowego planu kontaktów z dzieckiem, precyzyjnie określającego terminy i sposób, w jakich rodzic mógłby spędzać czas z dzieckiem, jak również o zobowiązanie rodziców do uczestnictwa w terapii psychologicznej z dzieckiem. Pamiętajmy, iż szczegółowe ustalenia w zakresie m. in.

odbioru dziecka ze szkoły lub przedszkola, czy też odprowadzenia dziecka po zakończeniu kontaktu, pozwalają na uniknięcie sytuacji spornych.

Niestety, gdy konflikt między rodzicami narasta bądź jest już na tyle zaogniony, że próby ugodowego porozumienia się rodziców nie przynoszą efektu, konieczna jest ingerencja Sądu i sądowe uregulowanie kontaktów.

Z uwagi na długi czas toczącego się postępowania, warto wnioskować o wydanie zabezpieczenia roszczenia w zakresie kontaktów na czas trwania postępowania.

Pozwoli to  zmniejszyć ryzyko nagłego odseparowania rodzica z życia dziecka.

Czytaj także: Rozwód rodziców: jak oni sami go przeżywają? >>

A co w sytuacji, gdy rodzic mimo sądowego ustalenia kontaktów nie przestrzega postanowień Sądu? Niewątpliwie, w takiej sytuacji rodzic odcięty od dziecka  nie powinien pozostać bierny. Pamiętajmy, iż naczelnym prawem dziecka jest prawo do kontaktu z rodzicami.

See also:  Przymusowe leczenie męża alkoholika

Poczucie więzi, pomimo rozstania rodziców, oraz znajomość swoich korzeni są niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dlatego też w przypadku utrudniania odbycia kontaktów należy reagować poprzez np. zagrożenie zapłatą za niewywiązanie się z kontaktu. Na podstawie art.

59816 Sąd w przypadku niewypełniania obowiązku nakazuje zapłatę należnej sumy pieniężnej. Kara pieniężna przeznaczana jest dla rodzica, któremu kontakt został zasądzony.

Działanie to bardzo często odnosi pozytywny skutek w praktyce, bowiem rodzic karany jest grzywną  za każdy nieodbyty kontakt z jego winy.

Czy prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje bezwzględnie każdemu rodzicowi?

Warto wiedzieć, że nawet w sytuacji, gdy rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, to nadal ma prawo do kontaktów z nim. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Sąd postanowi inaczej ze względu na bezpieczeństwo dziecka i zakaże m. in. osobistej styczności z dzieckiem, zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, czy też zezwoli na kontakt z dzieckiem wyłącznie w obecności osoby trzeciej. Pamiętajmy, iż prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom także wtedy, gdy dziecko przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy w rodzinie zastępczej.

Robert Ofiara – Należy do Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską.

W przeszłości opiniował na potrzeby ustawodawcy projekty nowelizacji ustaw cywilnych i karnych. W latach 2004-2008 zajmował się zarządzaniem działem prawnym  w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (www.kopd.pl).

W roku 2011 zasiadał w Radzie ds. Dzieci Ofiar Handlu, działającej przy Fundacji Dzieci Niczyje (www.fdn.pl).

W trakcie swojej praktyki Adwokat Robert Ofiara współpracował między innymi z Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, Stowarzyszeniem “Niebieska linia”, C.H. Beck, Stowarzyszeniem Mediatorów Rodzinnych, Wydziałem Edukacji m.st.

Warszawy, Instytutem Spraw Publicznych, Funduszem Inicjatyw Obywatelskich, Fundacją Kronenberga, Fundacją „Mederii”, Fundacją „ABCXXI– Cała Polska czyta dzieciom”. Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka (www.

robertofiara.pl).

Polecamy wideo: Rozwód a podział opieki nad dziećmi

Czy artykuł był przydatny?

POBIERZ PORADNIK! Darmowy poradnik, z którego dowiesz się, jak zmienia się ciało kobiety w ciąży, jak rozwija się płód, kiedy wykonać ważne badania, jak przygotować się do porodu. Pobieram >

Pobieram Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

Porozumienie Wychowawcze | Adwokat Iwo Klisz

Plan wychowawczy, czy też porozumienie wychowawcze, to spisane przez rodziców zasady dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Sporządza się je w toku sprawy o rozwód lub załącza do pozwu.

Władza rodzicielska a rozwód

Krótkie przypomnienie: w wyroku rozwodowym najczęściej spotyka się dwa rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej: sąd pozostawia władzę obojgu rodzicom, lub powierza jej wykonywanie jednemu rodzicowi, pozostawiając drugiemu z nich prawo do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka.

Plan wychowawczy możecie sporządzić w obu tych sytuacjach, jeżeli uznacie, że dobro dziecka tego wymaga i poprawi to komunikację pomiędzy Wami.

Plan wychowawczy po zmianie przepisów

Porozumienie wychowawcze straciło nieco na znaczeniu po nowelizacji przepisów w 2015r.

Dotychczas możliwość powierzenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom zależała od tego, czy przedstawią zgodny plan wychowawczy (porozumienie wychowawcze).

Jeśli planu nie było, sąd ograniczał władzę rodzicielską jednego z rodziców. Dlatego jeśli któremuś z małżonków zależało, na tym, żeby każde z rodziców utrzymało pełnię władzy rodzicielskiej, naciskał na zawarcie takiego porozumienia i niejednokrotnie udawało się je przygotować.

Obecnie sąd rozwodzący małżonków może powierzyć władzę obojgu rodzicom, nawet jeśli nie przygotowali planu rodzicielskiego, a także na ich wspólny wniosek może nie orzekać o kontaktach rodziców z dziećmi. W ten sposób przygotowanie planu wychowawczego przy okazji sprawy rozwodowej jest rozwiązaniem nieobowiązkowym.

Czy warto przygotowywać porozumienie wychowawcze?

To zależy od Twoich relacji z byłym współmałżonkiem. Jeśli nie ma pomiędzy wami żadnych nieporozumień dotyczących tego, kto i kiedy przebywa z dzieckiem, spotyka się z nim, wyjeżdża na wakacje czy ferie, u kogo z was dziecko spędza święta itd. to nie musicie tego robić.

Jeśli jednak przewidujecie, że mogą się w tym zakresie pojawić nieporozumienia, to warto takie podstawowe zasady spisać. Przedstawię Ci kilka pytań, na które musisz znaleźć odpowiedź, żeby przygotować plan wychowawczy.

Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

Jak przygotować plan wychowawczy?

 • Nie ma żadnych przepisów, które regulowałyby sposób czy formę przygotowania porozumienia wychowawczego, a także nie ma bezpośrednich wskazówek dotyczących tego, jakie rzeczy należy w nim uregulować.
 • Wszystkie plany wychowawcze jakie widziałem były na piśmie i swoim wyglądem przypominały zwykłą umowę, której stronami byli małżonkowie wymienieni z imienia i nazwiska.
 • Porozumienie z reguły składa się z kilku części takich jak Kontakty, Opieka, Szkoła, Zdrowie, Finanse, a na końcu powinny znajdować się podpisy obojga rodziców.
 • W tych częściach zamieść odpowiedzi na poniżej wskazane pytania i będziesz miał/a gotowe porozumienie wychowawcze.
 • z którym z rodziców dziecko przebywa na co dzień?
 • kiedy drugi z rodziców ma możliwość widzenia się z dzieckiem poza jego miejscem zamieszkania (z reguły jest to jedno popołudnie w dzień powszedni w tygodniu i co drugi weekend)?
 • kiedy, w jaki sposób i z którym z rodziców dziecko spędza wakacje i ferie (z reguły ustalenia są takie, że każde z rodziców spędza z dzieckiem tydzień ferii i miesiąc wakacji)?
 • jeśli dzieci są małe, warto wskazać, kto jeszcze oprócz rodziców może się nimi zajmować (np. dziadkowie czy nowi partnerzy rodziców)?
 • jakie są zasady wyjazdu z dzieckiem za granicę i kto jest w posiadaniu paszportu dziecka?
 • jakie są zasady wyboru szkoły, zajęć dodatkowych, na które chodzi dziecko,
 • wyjazdów, wycieczek i kto te rzeczy finansuje i w jakim zakresie?
 • jakie są zasady wyboru metod i sposobów leczenia czy rehabilitacji dziecka i kto je finansuje?

Możesz wpisać wszelkie zasady, które przychodzą Ci do głowy. Ile dziecko może spędzać czasu przed

komputerem, jakich sportów nie może uprawiać, a jakie powinno itd.

Postaraj się odpowiedzieć na te pytania w miarę dokładnie. Rolą porozumienia wychowawczego – jak każdej umowy – jest wyeliminowanie przyszłych sporów i nieporozumień.

Dlatego nie pisz, że dziecko spędza z ojcem jedno popołudnie w tygodniu, tylko napisz jakie dzień (np. środa) i w jakich godzinach 17 – 19) i kto i skąd odbiera i kto i dokąd odwozi dziecko (może być tak, że ojciec odbiera dziecko prosto ze szkoły czy przedszkola, a następnie odwozi je do matki, a może być tak, że to matka przywozi ojcu dziecko itp. – zastanów się na tym)

Nie pisz tylko, że dziecko spędzi jeden tydzień ferii z ojcem, ale wskaż, czy to będzie pierwszy czy drugi tydzień. Co będzie jak oboje z byłym małżonkiem zamówicie i opłacicie wyjazd z dzieckiem na ferie w jednym terminie? A jak każde z was dostanie urlop tylko na pierwszy tydzień ferii, to kto będzie mógł wyjechać z dzieckiem?

Jeśli ojciec finansuje wycieczki czy zajęcia pozalekcyjne, to do jakiej wysokości itd. To wszystko przykłady z życia wzięte. Dobrze skonstruowane porozumienie wychowawcze może Ci uniknąć wiele nieporozumień.

See also:  Długi męża a wspólnota majątkowa

Nie ma też żadnego problemu z tym, żeby ustalone pomiędzy wami zasady się zmieniły lub ewoluowały. Takie porozumienie można zawsze „aneksować”.

Co więcej podpisanie porozumienia nie oznacza, że musicie się sztywno stosować do wszystkich wskazanych tam reguł jeśli oboje tolerujecie odstępstwa. Porozumienie wychowawcze – jak każda umowa – jest pisane na złe czasy.

Jeśli strony dogadują się bez niego, to po spisaniu porozumienia może ono sobie spokojnie leżeć w szufladzie.

Co jeszcze powinien zawierać dobry plan rodzicielski?

Zachęcam, żeby zapisy planu wychowawczego rzetelnie wypracowywać i negocjować, a nie jedynie przekopiować wzór z internetu na użytek sprawy o rozwód. Dobry adwokat lub mediator pomoże Wam przejść przez te negocjacje tak, by plan wychowawczy był rzeczywistym odzwierciedleniem Waszych oczekiwań.

Treść planu powinna wyjść od Was – bo tylko Wy i Wasze dzieci będą go realizować, a nie skład orzekający, który jedynie pobieżnie przyjrzy się przedstawionemu przez Was porozumieniu.

Uzupełniony wzór z internetu nie zawsze spełnia tę funkcję, główne dlatego, że znajdujące się tam zapisy bywają przez strony przyjmowane bezrefleksyjnie. Pamiętaj, że plan rodzicielski tworzycie dla Was i dla dobra dziecka, dlatego zapisy zawarte w porozumieniu powinny być szyte na miarę.

Czy rodzicielski plan wychowawczy zamieszcza się w wyroku?

Zgodnie z art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Nie oznacza to jednak, że sporządzony przez Was wspólnie plan wychowawczy zostanie przeniesiony do sentencji orzeczenia.

Niektóre ustalenia, które jednocześnie będą stanowiły obowiązkowe elementy wyroku zostaną tam zamieszczone.

W sprawach rozwodowych sąd zawsze musi określić miejsce zamieszkania dziecka, uregulować kontakty z dzieckiem, wskazać kwotę alimentów oraz podać sposób sprawowania władzy rodzicielskiej.

Te elementy muszą znaleźć się w orzeczeniu, niezależnie od sytuacji, nawet jeśli rodzicielski plan wychowawczy nie został sporządzony.

Jeżeli Wasz plan wychowawczy je uwzględnia, sędzia będzie się nim posiłkował formując wyrok. W orzeczeniu znajdzie się np.

kwota alimentów i godziny kontaktów, ale nie licz na to, że w wyroku znajdziesz zapis o tym, kto zapłaci za aparat ortodontyczny, albo jaki będzie klucz wybierania opiekunki do dziecka.

Tak szczegółowe regulacje mogą znaleźć swój wyraz jedynie w treści rodzicielskiego planu wychowawczego.

Jeżeli sąd dojdzie do wniosku, że rodzicielski plan wychowawczy jest niezgodny z dobrem dziecka, nie zatwierdzi go. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy w chaotyczny sposób ustalicie harmonogram opieki naprzemiennej, tak że dziecko nie będzie mogło się w nim rozeznać.

Wady i zalety porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej

Za niewywiązywanie się planu wychowawczego nie grozi żadna sankcja i to jest jego największy mankament. Nie ma możliwości, by rodzicielski plan wychowawczy został opatrzony klauzulą wykonalności, a następnie by jego realizacją zajął się komornik, chociaż od wielu lat w środowisku prawniczym pojawiają się takie postulaty.

Mimo wszystko warto sporządzić rodzicielski plan wychowawczy, bo pozwoli on Wam jasno nakreślić zasady sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem po rozwodzie i zminimalizuje ryzyko konfliktów w przyszłości.

Musisz wiedzieć, że w sytuacji gdy nie będziecie w stanie wspólnie podjąć decyzji w istotnych sprawach dziecka np. odnośnie wyboru szkoły, sposobu leczenia itp. macie prawo zwrócić się do sądu opiekuńczego, który rozstrzygnie daną kwestie. Plan rodzicielski jest dobrym wstępem do współpracy rodziców po rozwodzie.

Sami, na własnych zasadach, bez ingerencji sądu, angażowania biegłych i świadków możecie nakreślić podstawowe kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, mając na uwadze co mu służy. Nikt nie zna Waszego dziecka lepiej od Was. Sporządzenie planu rodzicielskiego jest więc rozwiązaniem dla odpowiedzialnych i świadomych rodziców.

Porozumienie rodzicielskie i opieka naprzemienna

Na spisanie porozumienia rodzicielskiego często decydują się rodzice, którzy po rozwodzie chcą wykonywać władzę rodzicielską nad dziećmi w systemie pieczy naprzemiennej. Tacy rodzice są w szczególnej sytuacji, bo zamieszkiwanie przez dziecko w powtarzalnych okresach czasu u ojca i u matki wymusza prężną współpracę i świetną komunikację pomiędzy rodzicami.

Gdy w grę wchodzi opieka naprzemienna, a w orzeczeniu znalazł się zapis, że każde z Was ponosi koszty utrzymania dzieci w czasie, kiedy znajdują się u niego, w planie rodzicielskim warto ustalić w jaki sposób będziecie finansować większe wydatki np. zakup butów, czy kurtek na zimę.

Warto też pamiętać że świadczenie 500 plus w takim przypadku jest wypłacane obojgu rodzicom po połowie. Jeżeli macie inne plany co do tej kwoty, już na etapie sporządzania planu rodzicielskiego możecie to uwzględnić.

Przeczytaj także:

 • Rozwód z orzekaniem o winie
 • Rozwód bez orzekania o winie

Kontakty z dziećmi w trakcie procesu | Adwokat Rodacki – Blog

Wiesz już, że Sąd może zasądzić alimenty od zobowiązanego w trakcie procesu przez cały okres jego trwania. Z egzekucją nie trzeba wtedy czekać na prawomocny wyrok w sprawie. Czy z podobnego mechanizmu można skorzystać w przypadku kontaktów z dzieckiem? Co zrobić gdy w trakcie procesu rozwodowego jeden małżonek utrudnia te kontakty drugiemu?

Skoro jedną z koniecznych przesłanek orzeczenia rozwodu jest ustanie między stronami więzi gospodarczej, to naturalne jest, że przeważnie w trakcie procesu rozwodowego małżonkowie nie mieszkają już razem.

Pojawia się zatem problem dotyczący dzieci. Jeśli małżonkowie nie są w stanie się porozumieć, to Sąd ustala miejsce pobytu dziecka w trakcie trwania postępowania rozwodowego.

Nie inaczej może być z kontaktami z dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Co zatem trzeba zrobić, aby Sąd uregulował kontakty rodzica (niemieszkającego z rodziną) z dziećmi w trakcie postępowania? Należy złożyć wniosek o ustalenie kontaktów przez Sąd w trybie zabezpieczenia roszczenia. Aby wniosek był prawidłowy, trzeba przedstawić konkretną propozycję jak kontakty z dziećmi miałyby wyglądać w trakcie trwania procesu rozwodowego.

See also:  Podział majątku wbrew byłemu małżonkowi

Wniosek o kontakty powinien więc zawierać konkretne wskazanie poszczególnych dni tygodnia i godzin, w których kontakty by się odbywały. Należałoby zaproponować zasady odbierania dzieci przed i po zakończonym kontakcie. Jeśli zanosi się na długi proces rozwodowy, to warto też uregulować sposób spędzania świąt czy wakacji oraz ferii.

Zasadą postępowania zabezpieczającego jest to, że „zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia w całości”.

Jakie to ma realne znaczenie dla spraw o kontakty? Wniosek o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia powinien być nieco węższy niż wniosek główny dotyczący kontaktów. A zatem w trakcie trwania procesu można zrezygnować np.

z jednego dodatkowego dnia kontaktu albo skrócić jego czas w stosunku do propozycji głównej, która znajduje się w pozwie bądź odpowiedzi na pozew.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów?

Istotne jest też pytanie: kto może wystąpić z wnioskiem o uregulowanie kontaktów w trybie zabezpieczenia w trakcie trwania postępowania? Odpowiedź brzmi: Każdy z rodziców. Pod tym względem nie jest ważne, które z rodziców przebywa na stałe z dzieckiem.

Przyjmuje się, że oboje rodziców mają interes w tym, aby te kontakty sądownie uregulować. Zwłaszcza jeśli między rodzicami dochodzi do nieporozumień na tym tle.

Rodzic sprawujący stałą opiekę nad dzieckiem może więc również złożyć taki wniosek i przedstawić swoją propozycję kontaktów na czas trwania procesu.

Z praktycznego doświadczenia dodam, że w przypadku nieco starszych dzieci warto najpierw przedyskutować z nimi kwestię kontaktów i uzgodnić z nimi propozycję zaprezentowaną Sądowi. Może się bowiem okazać, że w przyszłości kontakty nie będą efektywnie wykonywane z uwagi na postawę dziecka, z którego zdaniem rodzice nie liczyli się ustalając zasady kontaktów.

Postanowienie Sądu o zabezpieczeniu kontaktów z dziećmi będzie obowiązywało aż do uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. A następnie, to już treść prawomocnego wyroku będzie wiążąca dla stron także w kwestii kontaktów z dziećmi.

Czy taki prawomocny wyrok będzie można jeszcze kiedyś zmienić poprzez ustalenie „nowych” kontaktów? Jak najbardziej tak. Tyle tylko, że robi się to już w trybie innego postępowania przed Sądem rejonowym.

Oczywiste jest przecież, że dzieciom zmienia się rozkład zajęć, rodzice mogą zmienić pracę, a zatem w razie zmiany istotnych okoliczności jest przewidziana możliwość ustalenia kontaktów na nowo.

Podsumowując, tryb zabezpieczenia roszczenia znajduje więc realne zastosowanie także w sprawach rodzinnych. Niewątpliwą jego zaletą jest uzyskanie możliwości szybkiego działania i egzekucji. W sprawach o kontakty z dzieckiem również nie trzeba więc czekać na prawomocny wyrok Sądu.

 • ***
 • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
 • tel: 693 253 807
 • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Czym jest alienacja rodzicielska?

Każdego tygodnia do kancelarii prawnej docierają informacje i pytania od rodziców, którzy mają problem z egzekwowaniem kontaktów ze swoimi dziećmi.

To często efekt rozwodu, konfliktów rodzinnych czy innych sytuacji, które mocno rozregulowują standardowe relacje między rodzicami, a dzieci stają się ofiarami tych nieporozumień.

– Alienacja rodzicielska to poważny problem, który rykoszetem odbija się na dzieciach, a swoje źródło ma najczęściej w złości między rodzicami – przyznaje mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

 • 25 kwietnia od blisko dekady obchodzony jest Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej
 • Gdy dochodzi do alienacji rodzicielskiej to dziecko traktowane jest instrumentalnie
 • Pod pojęciem alienacji rodzicielskiej rozumie się sytuacje, w których jeden z rodziców dąży do osłabiania lub wręcz: niszczenia więzi emocjonalnej między dzieckiem, a drugim z rodziców.

– Działania te przybierają zwykle formę uniemożliwiania lub utrudniania kontaktów „alienowanego” rodzica z dzieckiem i nastawiania dziecka przeciwko rodzicowi – często polega to na manipulowaniu dzieckiem, np.

poprzez jego „przekupywanie” prezentami, jeśli nie pójdzie na kontakty, ciągłe przedstawianie drugiego rodzica w złym świetle, czy też angażowanie dziecka w konflikt rodziców i przedstawianie drugiej strony jako „wspólnego wroga”. Niestety, w praktyce zawodowej zjawisko alienacji rodzicielskiej obserwuję coraz częściej.

Ma to związek z tym, że często w konflikcie związanym z rozstaniem – czy to małżonków, czy partnerów w związku nieformalnym – dziecko traktowane jest przez jednego z rodziców instrumentalnie, jako instrument nacisku lub narzędzie zemsty na drugim rodzicu.

  Niestety, w takich sytuacjach traci się z oczu najważniejszą perspektywę, a więc wpływ takich sytuacji na rozwód psycho-społeczny i emocjonalny dziecka – wyjaśnia mec. Marek Jarosiewicz z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski.

Kto jest ofiarą alienacji rodzicielskiej? Eksperci: rodzic i dziecko. Trudno ocenić kto bardziej

Z opinii psychologicznych sporządzanych w sprawach rodzinnych wynika w zasadzie jednolity wniosek – z wyjątkiem skrajnych sytuacji, związanych z patologicznymi zachowaniami jednego z rodziców, dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców (odrębną kwestią jest oczywiście odpowiednie ustalenie zakresu tego kontaktu). Ofiarą alienacji rodzicielskiej jest zatem oczywiście rodzic, którego więź z dzieckiem jest osłabiana, ale przede wszystkim na zjawisku tym cierpi samo dziecko.

– W sytuacji braku możliwości osiągnięcia porozumienia między rodzicami pozostaje oczywiście złożenie odpowiedniego wniosku w Sądzie.

W pierwszej kolejności należy zadbać o to, by we właściwy sposób (z odpowiednią do wieku dziecka i innych okoliczności częstotliwością, w odpowiednich miejscach) zostały ustalone kontakty.

Warto też pamiętać, że kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dodatkowo możliwość wydawania przez Sąd odpowiednich zarządzeń zawsze, gdy dobro dziecka jest zagrożone – takie zagrożenie może w mojej ocenie polegać m.in. na alienacji rodzicielskiej.

Katalog zarządzeń, jakie może wydać Sąd, jest otwarty, ale – przykładowo – mogą one polegać na ustanowieniu nadzoru kuratora nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez jednego z rodziców, czy też na skierowaniu rodziców na terapię do specjalisty – dodaje mec. Marek Jarosiewicz.

Kancelaria Wódkiewicz & Sosnowski specjalizuje się zarówno w prawie gospodarczym jak i w kwestiach rodzinnych – w przypadku alienacji rodzicielskiej i łamania zasad sądowych w zakresie kontaktów rodzicielskich – zapraszamy do kontaktu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.