Nowy plan opieki nad dzieckiem

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy, pracujący rodzice mogą skorzystać z 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem. Opiekę można wykorzystać w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. Kto i kiedy może skorzystać z tego uprawnienia? Jakie trzeba spełnić warunki? – wyjaśniamy.

Zgodnie z treścią powoływanego powyżej art. 188 Kodeksu pracy pracującemu rodzicowi przysługują dwa dni zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w roku.

Art. 188 KP § 1.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.§ 2.

O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Źródło: shutterstock.com

Kto może skorzystać z 2 dni opieki w roku nad dzieckiem? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy za pracowników uznaje się  osoby zatrudnione na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, zatem takie osoby mają uprawnienie do korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Co ważne, pracownik nabywa uprawnienie do dni wolnych na dziecko niezależnie od wymiaru etatu, na jakim został zatrudniony.

Z opieki uregulowanej w powyższym przepisie mogą korzystać rodzice dziecka, nie jest ważne czy są małżeństwem, czy pozostają w separacji lub żyją w związku partnerskim.

Prawo do opieki nad dzieckiem przysługuje bez względu na staż pracy.

 Z  uprawnienia tego mogą skorzystać nie tylko rodzice biologiczni, ale również inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, w szczególności: rodzic adopcyjny, rodzic zastępczy, inny opiekun prawny, opiekun faktyczny.

Rodzic pozbawiony przez sąd władzy rodzicielskiej utracił prawo do korzystania ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.

Dla nabycia przez pracownika prawa do płatnych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 lat nieistotny jest także moment zatrudnienia.

Kodeks pracy nie przewiduje żadnego minimalnego stażu pracy, jaki jest niezbędny do skorzystania z omawianego uprawnienia. Prawo do 2 dni wolnych na dziecko pracownik nabywa już w pierwszym dniu pracy, nawet jeśli jest to jego pierwsza praca w życiu.

Musi spełnić  jedynie warunek wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat. Z kolei z uprawnienia jakim   jest opieka nad dzieckiem nie skorzystają osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych — umowy zlecenia i umowy o dzieło. Wynika to z faktu, że osoby zatrudnione na takich umowach nie są pracownikami w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Dla nabycia przez pracownika prawa do płatnych dni wolnych na opiekę nad dzieckiem do 14 lat nieistotny jest także moment zatrudnienia.

Kodeks pracy nie przewiduje bowiem żadnego minimalnego stażu pracy, jaki jest niezbędny do nabycia tego uprawnienia.

Oznacza to, że pracownik uzyskuje prawo do dni wolnych na dziecko już w pierwszym dniu pracy, nawet jeśli jest to jego pierwsza praca w życiu. Musi oczywiście spełnić warunek wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat.

Opieka na dziecko do 14 lat

W przypadku opieki na zdrowe dziecko ważny jest wiek dziecka. Przepisy kodeksu pracy nie określają, w jaki sposób należy ustalać wiek dziecka, w związku z czym stosuje się tu przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, osoba osiąga wiek 14 lat z początkiem dnia, w którym obchodzi swoje czternaste urodziny.

Oznacza to, że ostatnim dniem, w którym pracownik może skorzystać z opieki nad dzieckiem  jest dzień poprzedzający datę czternastych urodzin dziecka. W  przypadku dzieci młodszych  2 dni opieki należy wykorzystać do 31 grudnia, z nowym rokiem przysługuje nowy limit  2 dni opieki.

 Jeżeli pracownik nie wykorzysta zwolnienia w danym roku kalendarzowym, uprawnienie to przepada i nie można go przenieść na następny rok. 

2 dni wolnego na wszystkie dzieci

Trzeba zaznaczyć, że liczba dwóch dni przysługujących pracownikowi nie zależy od liczby wychowywanych lub współwychowywanych przez niego dzieci w wieku do 14 lat. W każdym przypadku będą to dwa dni, niezależnie od tego, czy pracownik wychowuje jedno, dwoje, troje czy więcej dzieci spełniających określone w Kodeksie pracy kryterium wiekowe.

 Co istotne, dwa dni zwolnienia w roku kalendarzowym przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Wynika z tego, że mają oni razem do wykorzystania w sumie dwa dni zwolnienia w trakcie danego roku kalendarzowego, a nie po dwa dni na osobę, jak mogłoby się wydawać.

Jeśli zatem oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni na etacie, muszą wspólnie ustalić, w jaki sposób zamierzają wykorzystać przysługujące im dwa dni wolne na opiekę nad dzieckiem w danym roku kalendarzowym. Jeśli więc jedno z rodziców lub opiekunów wzięło dzień wolny na opiekę nad dzieckiem, to drugi rodzic/opiekun nie może już skorzystać z tego prawa w danym dniu.

W sytuacji, gdy jedno z rodziców nie jest zatrudnione, uprawnienie do dwóch dni wolnych na opiekę nad dzieckiem w całości przechodzi na drugiego rodzica będącego pracownikiem.

Wysokość wynagrodzenia za czas opieki nad dzieckiem

Rodzic, który korzysta z opieki nad dzieckiem zdrowym otrzymuje pensje w takiej wysokości, jakby normalnie pracował, za czas sprawowania opieki należy się 100% wynagrodzenia.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem

W Kodeksie pracy nie zwarto żadnych regulacji, które by określały formę w jakiej należy wnioskować o opiekę nad dzieckiem. W praktyce przyjęto, że zwolnienie na opiekę nad dzieckiem udzielane jest, podobnie jak urlopy, na pisemny wniosek pracownika.

Pracownik nie musi przy tym uzasadniać potrzeby uzyskania dni wolnych, a tym samym nie musi udowadniać pracodawcy, że dziecko potrzebuje opieki we wskazanym we wniosku terminie. Natomiast zgodnie z par. 6 ust.2 pkt. 2 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28-05-1996 r.

w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika każdy pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania z ww. uprawnienia rodzicielskiego.

Stąd raz w roku pracodawcy wymagają złożenia stosownego oświadczenia.

Źródło: bankier.pl

5 dni opieki w roku – projekt

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy w celu wprowadzenia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, który ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 (druk sejmowy nr 1319), wymiar zwolnienia związanego z opieką niebawem ma zostać zwiększony do 5 dni lub 40 godzin. Dyrektywa zakłada wprowadzenie tzw. urlopu opiekuńczego, który ma wynosić 5 dni roboczych i umożliwić  zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z  pracownikiem  w  tym  samym gospodarstwie domowym, którzy  wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z  poważnych  względów medycznych. Czas na dostosowanie polskich przepisów do unijnych upływa 2 sierpnia 2022 r. 

Wymiar czasu pracyMacierzyństwoUrlopKodeks pracy

Nowy plan opieki nad dzieckiemAutor

MZ przygotowało nowy program poświęcony wcześniakom. Co zawiera?

Ok 6 proc. porodów kończy się przedwcześnie. Resort zdrowia chce poprawić wyniki leczenia wcześniaków i temu celowi poświęca nowy program KORD. Chodzi o pilotaż w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie poniżej 33. tygodnia ciąży. Projekt opublikowano 1 czerwca w RCL, skierowano go do konsultacji publicznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nowy plan opieki nad dzieckiemMZ przygotowało nowy program w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dzieckiem urodzonym poniżej 33. tygodnia ciąży.

Celem programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie KORD, tj. poniżej 33.

tygodnia ciąży, od daty wypisu z oddziału noworodkowego do ukończenia 3.

roku życia, jest poprawa wyników leczenia niedojrzałych noworodków, a także jakości i efektywności działań koniecznych do prawidłowego rozwoju takiego dziecka.

Co zawiera pilotaż KORD?

Autorzy rozporządzenia zwracają uwagę, że dzieci urodzone przedwcześnie nierzadko są obarczone wieloma problemami zdrowotnymi, dlatego poza rutynową opieką lekarza rodzinnego wymagają kontroli specjalistycznej przynajmniej do 3. roku życia, a optymalnie do wieku szkolnego. Z uwagi na często występującą wielochorobowość, współistniejące zaburzenia psychoruchowe czy zaburzenia żywienia, opieka medyczna nad nimi bywa wyzwaniem.

See also:  Zatajenie miejsca pobytu dziecka podczas wakacji

Obecnie opieka nad dzieckiem urodzonym przedwcześnie jest rozproszona, brak jest odrębnych regulacji prawnych, nakładających obowiązek nadzoru i odpowiedzialności za opiekę medyczną nad dzieckiem – tj.

planowania diagnostyki, terapii, kontroli wyników leczenia.

Zwłaszcza, że właściwa ocena i koordynacja koniecznych interwencji medycznych i terapeutycznych są niezbędne dla zapewnienia optymalnego rozwoju dziecka i mogą zapobiec zaburzeniom rozwoju lub ograniczyć istniejący deficyt rozwojowy.

Resort zdrowia proponuje więc kompleksową opiekę rozwojową nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie. Program pilotażowy dot.

opieki nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie zakłada prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ośrodkach mających doświadczenie w opiece nad wcześniakami i w oparciu o wielodyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny. Rekomendowany model opieki obejmuje diagnozę, leczenie ambulatoryjne, opiekę psychologa oraz rehabilitację leczniczą.

Monitoring wcześniaków w warunkach ambulatoryjnych

W uzasadnieniu wskazano aby po opuszczeniu szpitala po kilkutygodniowej lub kilkumiesięcznej hospitalizacji w warunkach oddziału intensywnej terapii noworodka, rozwój dziecka był nadzorowany przez lekarzy specjalistów.

Odpowiednia opieka medyczna stwarza szansę na prawidłowy rozwój noworodków urodzonych przedwcześnie i możliwość wyrównywania różnic rozwojowych, a przez to i szans życiowych, w porównaniu do noworodków urodzonych w prawidłowym terminie.

Pilotaż KORD w 8 ośrodkach

Projekt przewiduje realizację świadczeń w ramach programu pilotażowego w ośmiu ośrodkach koordynujących KORD:

 • Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła
 • II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • Instytucie “Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi;
 • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie;
 • Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie;
 • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie;
 • Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy;
 • Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku; Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Ile wcześniaków rodzi się w Polsce

Według Rejestru Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, częstość występowania dzieci urodzonych przedwcześnie poniżej 33. tygodnia ciąży określa się na poziomie ok. 21 proc. wszystkich dzieci urodzonych przedwcześnie (4881 przypadków w 2020 r.).

W 2019 r. liczba urodzeń w Polsce wynosiła 376 192 i obniżyła się o blisko 13 tys., tj. o 3,5 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W tej liczbie 21 174 dzieci urodziło się przedwcześnie, tj. z masą 2,500 g. Odsetek urodzeń przedwczesnych w naszym kraju zawiera się w granicach 5,5–7,4 proc., co daje nam szacunkowo 10. miejsce pod tym względem w Unii Europejskiej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: W łódzkim ICZMP powstanie specjalna poradnia dla ciąż mnogich

Prof. Czajkowski: ginekolodzy mają problem z rozpoznawaniem depresji u kobiet po porodzie

Święta z dziećmi po rozwodzie

Nowy plan opieki nad dzieckiem

Prawnicy oraz sędziowie zajmujący się prawem rodzinnym w New Jersey codziennie sporają się z tym ciężkim problemem jak ustalić, który z rodziców ma spędzić czas z dziećmi i kiedy.

Podział czasu z dziećmi po rozwodzie (lub po rozejściu się rodziców) jest zawsze delikatnym tematem.

Prawnicy oraz sędziowie zajmujący się prawem rodzinnym w New Jersey codziennie sporają się z tym ciężkim problemem jak ustalić, który z rodziców ma spędzić czas z dziećmi i kiedy.

Każdy adwokat rozumie, że z reguły oboje rodziców chce mieć dzieci ze sobą na całe święta.

Jednak, rzeczywistość jest taka, że większość rodziców po rozwodzie musi iść na kompromis i godzić się na wymianę dzieci oraz współpracę podczas świąt biorąc w tym pod uwagę co jest najlepsze dla dziecka. W przypadku gdy rodzice nie są w stanie dojść do ugody co do planu opieki nad ich potomstwem, i nie są w stanie dojść do porozumienia, sędzia ma prawo ustalić oraz narzucić im plan opieki, który on/ona uważa za stosowny.

 • Poniżej załączamy przykładowy plan świąteczny opieki nad dziećmi ustalony przez sąd:
 • ŚWIĘTO                                                                        OJCIEC                                    MATKA
 • Nowy Rok                                                                   Rok Parzysty                            Rok Nieparzysty
 • (od 12pm do 12pm 01/02)
 • Martin Luther King Day
 • (Dzień Marcina Lutera Kinga)                                       Rok Nieparzysty                         Rok Parzysty
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Ferie Zimowe                                                           Rok Parzysty                             Rok Nieparzysty
 • (Piątek po szkole w ostatni dzień szkoły
 • do 8am piewszego dnia powrotu do
 • szkoły po przerwie) 
 • President’s Day Weekend
 • (Weekend na Dzień Prezydenta)                                Rok Nieparzysty                        Rok Parzysty
 • (Piątek po szkole w ostatni dzień szkoły
 • do 8am piewszego dnia powrotu do
 • szkoły po przerwie)
 • Wielki Piątek                                                         Rok Parzysty                          Rok Nieparzysty
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Wielka Sobota i Wielkanoc                                    Rok Nieparzysty                      Rok Parzysty
 • (od 8am w sobotę do 8am w poniedziałek)
 • Przerwa Wiosenna                                                 Rok Parzysty                         Rok Nieparzysty
 • (Piątek po szkole w ostatni dzień szkoły
 • do 8am piewszego dnia powrotu do
 • szkoły po przerwie)
 • Dzień Matki oraz Urodziny Matki                                                                       Każdy Rok
 • (od 10am do 8am następnego dnia)
 • Memorial Day Weekend                                         Rok Nieparzysty                     Rok Parzysty
 • (Piątek po szkole w ostatni dzień szkoły
 • do 8am piewszego dnia powrotu do
 • szkoły po przerwie)
 • Dzień Ojca oraz Urodziny Ojca                             Każdy Rok
 • (od 10am do 8am następnego dnia)
 • July 4th (Czwatry Lipca)                                        Rok Parzysty                          Rok Nieparzysty
 • (od 6pm 07/03 do 10am 07/05)
 • Labor Day (Dzień Pracy)                                      Rok Nieparzysty                     Rok Parzysty
 • (Piątek po szkole w ostatni dzień szkoły
 • do 8am piewszego dnia powrotu do
 • szkoły po przerwie)
 • Columbus Day (Dzień Kolumba)                           Rok Parzysty                        Rok Nieparzysty
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Halloween                                                             Rok Nieparzysty                   Rok Parzysty
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Veteran’s Day
 • (Święto Niepodległości/Dzień Weterana)                   Rok Parzysty                      Rok Nieparzysty
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Thanksgiving                                                        Rok Nieparzysty                   Rok Parzysty
 • (Dzień Dziękczynienia)
 • (od 8am do 8am następnego dnia)
 • Wigilia                                                                    Rok Parzysty                       Rok Nieparzysty
 • (od 12pm do 12pm Pierwszego Dnia Świąt)
 • Pierwszy Dzień Świąt                                          Rok Nieparzysty                    Rok Parzysty
 • (od 12pm do 12pm 12/26)
 • Sylwester                                                           Rok Nieparzysty                   Rok Parzysty
 • (od 12pm do 12pm Nowy Rok)
 • Urodziny Dziecka                                              Rok Parzysty                           Rok Nieparzysty
 • (od 10am do 8am następnego dnia)

Oczywiście rodzice mogą tego typu plan przystosować do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Wyżej załączony plan, skupia się głównie na dobru dzieci, tak aby mogły one spędzić taką samą ilość czasu z obojgiem rodziców podczas świąt.

Proszę jednak pamiętać, że powyższy plan, jest jedynie przykładem pokazującym jak można rozdzielić spędzanie świąt z dziećmi pomiędzy obojgiem rodziców, i nie gwarantuje, że każdy będzie z niego zadowolony. Taki plan można ustalić samodzielnie jeżeli oboje rodziców się na niego godzi.

W większości sytuacji, sędzia nie bedzię stawiał(a) oporu aby zatwierdzić plan opieki, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Sędzia zajmie się ustalaniem planu za rodziców wyłącznie wtedy kiedy strony nie będą w stanie dojść do porozumienia między sobą.

Mam nadzieję, że powyższy artykuł był pomocny, i dostarczył Państwu nowych informacji lub wskazówek na temat prawa. Przypominam jednak, że powyżej udostępnione informacje nie stanowią, ani nie zastępują porady prawnej.

Każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnej analizy. Artykuł nie zastąpi rozmowy z adwokatem, bo udostępnione informacje są bardzo ogólne, a prawo jest niezmiernie wrażliwe na fakty oraz okoliczności.

Aby otrzymać szczególną indiwidulaną analizę swojej sytuacji prawnej, należy skonsultować się z prawnikiem.

Natalia Teperwww.teperlaw.com609-737-3030

Kategoria: Porady > Prawne

Data publikacji: 2017-05-24

Plan wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć. – Marlena Słupińska

Plan wychowawczy porozumienie wychowawcze

Plan wychowawczy – wszystko co musisz wiedzieć.

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej oraz kontaktach rodziców z dzieckiem. Jednakże jako rodzice możecie podsunąć sądowi gotowe rozwiązanie podpisując tzw. rodzicielski plan wychowawczy. W niniejszym artykule znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć o planie wychowawczym.

Z poniższego artykułu znajdziesz m.in. odpowiedzi na następujące tematy:

 • Rodzicielski plan wychowawczy co to jest?
 • Porozumienie wychowawcze jak przygotować?
 • Plan wychowawczy a opieka naprzemienna
 • Rodzicielski plan wychowawczy wzór
 • Plan wychowawczy a władza rodzicielska

Rodzicielski plan wychowawczy – co to jest?

Rodzicielski plan wychowawczy, zwany również porozumieniem wychowawczym lub rodzicielskim, to nic innego jak wspólnie wypracowane przez rozwodzących się małżonków porozumienie. Dotyczy ono sprawowania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnymi dziećmi oraz określenia sposobu realizacji kontaktów z dzieckiem.

Porozumienie wychowawcze – jak przygotować?

Przygotowując plan wychowawczy w pierwszej kolejności musisz pamiętać o tym, że dobro dziecka jest najważniejsze. Pod żadnym warunkiem nie można o tym zapomnieć. Jeżeli sąd czytając Wasze porozumienie, choć przez chwilę mógłby pomyśleć, że zagraża ono dobru dziecka, możecie je wyrzucić do kosza. Sąd go nie uwzględni.

Zatem pierwsza zasada – kierujecie się wyłącznie dobrem dziecka. Nie Waszymi partykularnymi interesami.

Druga zasada – porozumienie musi być zawarte na piśmie. Nie ma natomiast żadnych wymagań co do jego treści, pozostawiono Wam tutaj pełną swobodę.

Najczęściej plany wychowawcze przypominają swoim wyglądem zwykłą umowę. To tak jakbyście zawierali ze sobą umowę, w której określacie jakie są Wasze wzajemne prawa i obowiązki względem dzieci.

Trudno to sobie wyobrazić? Bez obaw, poniżej zamieszczam wzór porozumienia wychowawczego.

Porozumienie wychowawcze wzór

 • Plan wychowawczy
 • (Porozumienie wychowawcze)
 • zawarte w dniu 1 grudnia 2020 r.  w Poznaniu,
 • pomiędzy Ewą Kowalską a Janem Kowalskim,
 • zwanymi dalej stronami albo rodzicami.
 1. Strony oświadczają, iż są rodzicami małoletniego dziecka Julii Kowalskiej.

 2. Władza rodzicielska będzie przysługiwać obojgu rodzicom.
 3. Decyzję w sprawach istotnych jak wybór szkoły, metody leczenia, wyjazd dziecka za granicę strony będą podejmować wspólnie, zaś w sprawach bieżących decyzję będzie podejmować rodzic sprawujący aktualnie opiekę nad dzieckiem.

 4. Strony ustalają, iż opiekę nad małoletnią Julią Kowalską będzie sprawować matka, Ewa Kowalska. Miejscem zamieszkania małoletniego dziecka będzie miejsce zamieszkania Ewy Kowalskiej.
 5. Kontakty Jana Kowalskiego z małoletnią Julią Kowalską ustala się w następujący sposób: w każdą środę od godz. [***] do godz.

   [***] oraz w co drugi weekend, liczony od piątku od godz. [***] do niedzieli do godz. [***].

 6. Jan Kowalski będzie spędzał Boże Narodzenie oraz Wielkanoc z małoletnią Julią Kowalską naprzemiennie w ten sposób, że [***]
 7. Rodzice będą wzajemnie informować się o trudnościach w realizacji ustalonych kontaktów.

 8. Rodzice zobowiązują się współdziałać dla dobra dziecka.

                                                Podpisy rodziców

Pamiętaj, że treść porozumienia wychowawczego możesz redagować swobodnie. Możesz więc dowolnie wypełnić pola dotyczące dni tygodnia i godzin, w których będą miały miejsce kontakty, zasady spędzania świąt, zasady wykonywania władzy rodzicielskiej, itp.

Plan wychowawczy a opieka naprzemienna

W porozumieniu wychowawczym możecie uregulować kwestię tzw. opieki naprzemiennej. Brzmi trochę tajemniczo, ale już wyjaśniam o co chodzi.

Otóż, opieka naprzemienna polega na tym, że dziecko przez  pewien czas mieszka razem z mamą, potem mieszka razem z tatą – i tak na zmianę.

W porozumieniu sami możecie zadecydować przez jaki czas dziecko będzie mieszkało z każdym z Was. Może to być tydzień, 2 tygodnie bądź miesiąc.

Pamiętajcie tylko, że takie rozwiązanie ma sens, jeżeli mieszkacie od siebie w stosunkowo niedużej odległości. Dziecko chodzi do przedszkola/do szkoły, uczęszcza na dodatkowe zajęcia, ma swoich znajomych, dlatego też pewna odległość od centrum życiowego dziecka musi zostać zachowana.

Opiekę naprzemienną łatwiej przeforsować w sądzie, jeśli zawrzecie porozumienie wychowawcze w tym zakresie. To kolejny argumenty, dla którego warto przygotować plan wychowawczy na rozprawę rozwodową. W Polsce sądy bardzo niechętnie podchodzą do wprowadzania w wyroku rozwodowym opieki naprzemiennej, jeśli istnieje co do tego spór między rodzicami.

Plan wychowawczy a ustalenie kontaktów z dzieckiem

Możecie też podjąć decyzję, że dziecko będzie na stałe mieszkało tylko z jednym z Was. Warto wówczas w planie wychowawczym uregulować kwestię kontaktów z dzieckiem. Daje to poczucie pewnej stabilizacji.

Rodzic, niemieszkający wspólnie z dzieckiem, nabywa pewność, że w określonym czasie spędzi czas ze swoją pociechą. Drugi z rodziców pozbywa się obaw, iż były małżonek zrobi mu niespodziewaną wizytę i będzie nalegał na kontakt z dzieckiem.

I tutaj ważna zasada! Im więcej ustalicie w planie wychowawczym, tym większe poczucie stabilizacji otrzymacie. Dlatego uregulujcie kontakty w sposób jak najdokładniejszy. Wpiszcie dni i godziny, w których rodzic, niemający kontaktu z dzieckiem na co dzień, będzie mógł się z nim zobaczyć. Ustalcie kiedy dziecko będzie spędzało z Wami wakacje, ferie zimowe oraz święta.

Przykładowo:

Jan Kowalski ma prawo do kontaktu z małoletnią Julią Kowalską co drugi weekend od piątku od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 16:00, w ten sposób, że będzie odbierał małoletnią z jej miejsca zamieszkania oraz będzie odwozić małoletnią do jej miejsca zamieszkania.

Jan Kowalski będzie spędzał Boże Narodzenie z  małoletnią Julią Kowalską naprzemiennie:

– począwszy od Wigilii od godz. 15:00 do Pierwszego Święta do godz. 19:00 w pierwszym roku od daty zawarcia planu wychowawczego,

– w kolejnym roku od Pierwszego Święta od godz. 19:00 do Drugiego Święta do godz. 20:00.

Plan wychowawczy a władza rodzicielska

Pod lupę trzeba wziąć również kwestię wpływu planu wychowawczego na władzę rodzicielską. Koniecznie ustalcie, czy władza rodzicielska będzie przysługiwać Wam obojgu, czy też jeden z Was będzie miał ograniczone prawa i obowiązki względem Waszego dziecka.

Władza rodzicielska to nieustanny proces podejmowania decyzji dotyczących różnych sfer życia dziecka. Są to decyzje mniejszej lub większej wagi. Szczególnie w tych ostatnich należy ustalić kto będzie odgrywał główną rolę w procesie decyzyjnym.

 1. Czy w takich sprawach jak:
 2. – wybór szkoły,
 3. – wyjazd dziecka za granicę,
 4. – wyrobienie paszportu,
 5. – wybór metody leczenia dziecka,

decyzję będziecie podejmować wspólnie? Czy też będzie to samodzielna decyzja jednego z Was?

Sporządzając plan wychowawczy musicie pochylić się nad tą kwestią.

Dodam jeszcze, że dziecko może mieć również swój majątek (takie sytuacje zdarzają się jeżeli otrzymało darowiznę albo spadek). Wtedy w planie wychowawczym należałoby również ustalić plan działania w zakresie zarządu tym majątkiem. Ustalcie czy majątkiem dziecka zarządzacie wspólnie, czy pozostawiacie to w gestii jednego z Was.

Plan wychowawczy – obowiązek czy dobrowolność?

Na koniec jeszcze wspomnę, że sporządzenie planu wychowawczego nie jest Waszym obowiązkiem. W poprzednim stanie prawnym, jeżeli rodzice nie sporządzili planu wychowawczego, sąd ograniczał władzę rodzicielską jednemu z nich. Aktualnie brak sporządzenia planu wychowawczego nie wpływa na rozstrzygnięcie sądu w kwestii władzy rodzicielskiej.

Sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom, nawet jeżeli nie podpisali porozumienia wychowawczego. Taka sytuacja nie wróży jednak pozytywnie dalszej, wspólnej opiece nad dzieckiem.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Rozwody Poznań

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Na zachodzie opieka NAPRZEMIENNA to standard. Polscy rodzice są niechętni. Słusznie?

Opieka naprzemienna nad dzieckiem, zwana również pieczą wspólną, oznacza, że dziecko przebywa na przemian u każdego z rozwiedzionych rodziców. Aby sąd zadecydował o opiece naprzemiennej nad dzieckiem po rozwodzie, rodzice muszą zgodnie wystąpić o to rozwiązanie. Wyjaśniamy, czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka.

Opieka naprzemienna po rozwodzie polega w na tym, że dzieckiem zajmują się na przemian matka i ojciec. Dziecko przebywa pod opieką raz jednego, raz drugiego rodzica w dłuższych okresach, np.

przez tydzień u jednego z rodziców, następnie przez kolejny tydzień u drugiego. Podstawową zaletą opieki naprzemiennej nad dzieckiem jest zachowanie równych relacji dziecka z obojgiem rodziców. Ale są też wady takiego rozwiązania.

Aby sąd przyznał rodzicom pieczę wspólną nad dzieckiem, muszą oni udowodnić, że będzie to korzystne dla ich potomstwa.

Czym jest opieka naprzemienna nad dzieckiem?

W ramach pieczy wspólnej dziecko po rozwodzie rodziców mieszka przez tyle samo czasu z tatą i z mamą. Najczęściej jest to rozwiązywane tak, że na tydzień dziecko jedzie do jednego z rodziców, a na kolejny tydzień do drugiego. Rodzice zachowują pełnię praw rodzicielskich.

Kiedy sąd ustala opiekę naprzemienną po rozwodzie?

Jeśli rozwodzący się rodzice wystąpią do sądu ze zgodnym wnioskiem o przyznanie im wspólnej opieki nad dzieckiem i przedstawią (najlepiej wraz z pozwem rozwodowym) plan wychowawczy, a sąd uzna, że takie rozwiązanie jest dobre dla dziecka, może ustanowić opiekę naprzemienną. W tym przypadku w wyroku rozwodowym sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom.

Ważne: Aby uzyskać prawo do opieki naprzemiennej, niezbędna jest zgoda rozwiedzionych rodziców.

Jeśli więc rodzice nie porozumieją się co do spraw dotyczących dziecka i nie podpiszą porozumienia wychowawczego, sąd ograniczy władzę rodzicielską jednego z nich. To wyklucza możliwość opieki naprzemiennej.

Sąd nie zgodzi się także na pieczę wspólną, jeśli rodzice mieszkają w innych miejscowościach, ponieważ uniemożliwiałoby to dziecku uczęszczanie do jednego przedszkola lub jednej szkoły.

W planie wychowawczym złożonym wraz z wnioskiem o sprawowanie opieki naprzemiennej rodzice wskazują, kiedy dziecko będzie przebywać u każdego z nich (dwa miejsca pobytu) oraz, dla celów formalnych, uzgadniają jedno miejsce zamieszkania dziecka, którym powinno być miejsce zamieszkania jednego z rodziców.

Opieka naprzemienna jest popularna m.in. w Szwecji, Danii, Niemczech, Francji, Anglii, Finlandii, USA, Kanadzie.

W krajach tych mówi się o pozytywnym wpływie takiego rozwiązania na jakość życia i dobro dziecka.

Zdarza się nawet, że w celu sprawowania opieki w tym systemie rodzice kupują mieszkanie, w którym dziecko przebywa na stałe, a rodzice wprowadzają się na przemian w okresach, kiedy opiekują się dzieckiem.

Przy ustalaniu opieki naprzemiennej zarówno sąd, jak i rodzice muszą wziąć pod uwagę wiek dziecka. Piecza wspólna nie może dotyczyć dziecka w wieku niemowlęcym, kiedy maluch jest jeszcze najczęściej karmiony mlekiem matki. Przyjmuje się, że dziecko, nad którym rodzice chcą sprawować opiekę na przemian, powinno być w miarę samodzielne.

Przemieszczanie się pomiędzy domami obojga rodziców nie powinno też być dla niego uciążliwe i stresujące, co może się zdarzyć w przypadku bardzo małych dzieci.

Czy opieka naprzemienna jest dobra dla dziecka?

Rozwiązanie, dzięki któremu dziecko po rozwodzie rodziców mieszka tyle samo czasu z tatą, co z mamą, może być dla niego dobre pod warunkiem, że rodzice:

 • pozostają w zgodnych relacjach;
 • są gotowi do ustępstw;
 • mają wspólny front wychowawczy;
 • wspólnie podejmują najważniejsze decyzje dotyczące dziecka.

Zalety opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Dr n. hum. Ewa Milewska, specjalista psycholog kliniczny, wymienia w ocenie wpływu opieki naprzemiennej na małoletnie dzieci i ich relacje z rodzicami, przygotowanej dla Biura Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu następujące pozytywy dla dziecka:

 • „indywidualny i bardziej swobodny kontakt z każdym rodzicem i tym samym możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb dziecka,
 • możliwość uczestnictwa w codziennej aktywności każdego z rodziców oraz poznawania/uczenia się różnych ról i wzorców postępowania,
 • możliwość kontaktów z dziadkami i innymi członkami rodziny każdego z rodziców, mających znaczenie dla kształtowania poczucia tożsamości i dobrej samooceny”.

Wady opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Przeciwnicy tego rozwiązania uważają, że piecza naprzemienna może zaburzać poczucie bezpieczeństwa dziecka. Może się tak zdarzyć, jeśli dziecko jest wyraźnie bliżej związane z jednym z rodziców.

Jednak największym problemem w takiej sytuacji jest brak zgody między rodzicami, traktowanie dziecka jako karty przetargowej, mówienie przy nim złych rzeczy o drugim rodzicu.

Jeśli jednak rodzice podchodzą dojrzale do zapewnienia dziecku dobrego i szczęśliwego dzieciństwa, są w stanie porozumieć się między sobą dla jego dobra, korzyści z opieki naprzemiennej mogą przewyższać wady tego rozwiązania.

Trzeba jednak pamiętać, że zawsze powinniśmy traktować każde dziecko jako indywidualny przypadek i to do niego dostosowywać najlepszą formę opieki po rozwodzie. Trzeba zawsze myśleć o tym, żeby dziecko jak najmniej ucierpiało po rozwodzie rodziców.

Opieka naprzemienna a alimenty

Przy ustalaniu alimentów sąd bierze pod uwagę dobro dziecka i stara się znaleźć takie rozwiązanie, które nie pogorszy sytuacji materialnej małoletniego.

W przypadku opieki naprzemiennej może zadecydować o braku alimentów, jeśli rodzice mają podobne możliwości finansowe.

Jeśli jedno z nich żyje na niższej stopie, sąd może zasądzić alimenty od zamożniejszego rodzica nawet w przypadku wspólnej pieczy nad dzieckiem.

Podstawa prawna: Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 788 z późn. zm.)

Zobacz także:

Opieka Naprzemienna

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie reguluje zbyt ściśle zasad naprzemiennej opieki nad dzieckiem. Wobec tego, opieka taka orzekana jest przez sądy jeśli uznają to za uzasadnione.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem

Naprzemienna opieka nad dzieckiem polega na jego naprzemiennym przebywaniu u jednego i drugiego rodzica. Opiekę taką orzeka się po rozwodzie lub rozpadzie związku nieformalnego.

Konkretnie rzecz biorąc, dziecko przebywa tyle samo czasu u każdego z rodziców, na przykład dwa tygodnie u mamy i taty na zmianę. Po rozwiązanie to sięga się głównie w zamożnych krajach, takich jak USA czy Skandynawia.

Zdarza się i tak, że rodzice nabywają dom, w którym przebywa dziecko, a oni wprowadzają się tam na zmianę.

Polskie sądy rodzinne coraz częściej sięgają po system naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

Zalety naprzemiennej opieki nad dzieckiem:

Podstawową zaletą tego systemu jest jednoczesny i równy kontakt dziecka z obojgiem rodziców.

System ten przeciwdziała przebywaniu większości dzieci po rozwodzie tylko z matkami. Dzieje się tak, ponieważ to im najczęściej sądy przyznają prawo do stałej opieki. Rola ojców, niejednokrotnie sprowadza się do płacenia alimentów i rzadkiego widywania się z dzieckiem.

Z drugiej strony, naprzemienna opieka nad dzieckiem obliguje do starań o dziecko i kontaktów z nim ojca, który średnio zainteresowany jest jednym i drugim, gdy opiekę stałą sprawuje matka. Innymi słowy, naprzemienna opieka motywuje ojców do starań o dziecko, udziału w jego życiu i wychowywania go.

Wady naprzemiennej opieki nad dzieckiem:

Wadą tego rozwiązania jest ciągłe przemieszczanie się dziecka z jednego miejsca w drugie.

Zdaniem psychologów, rozwiązanie to może szkodzić prawidłowemu rozwojowi dziecka i przeciwdziałać jego dobru.

Naprzemienna opieka nad dzieckiem w polskich przepisach

System ten do tej pory nie objęty jest konkretnymi przepisami. Sądy stosują je wnioskując z ogólnych przepisów dotyczących opieki nad dzieckiem po rozwodzie.

 • Przepisy te wskazują co następuje:
 • Sąd przekazuje władzę rodzicielską jednemu z rodziców, przy jednoczesnym ograniczeniu władzy drugiego rodzica, to jest sprowadzeniu jej do określonych obowiązków i praw w stosunku do dziecka.
 • Władza rodzicielska może być pozostawiona przez sąd obojgu rodzicom, jeśli złożą w sądzie zgodny wniosek i przedstawią porozumienie, z którego wynika, że będą wspólnie i zgodnie działać dla dobra dziecka.
 • Wnioskując z wyżej przedstawionych zasad, opieka nad dzieckiem stanowi element władzy rodzicielskiej, a zatem może być powierzona obojgu rodzicom, tylko wówczas, gdy każde z nich korzysta z niej w pełni.

Konsekwencją powyższych przepisów jest konieczność ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców w sytuacji gdy nie porozumieją się oni w tym zakresie i nie przedłożą sądowi rodzicielskiego planu wychowawczego. To z kolei eliminuje możliwość orzeczenia naprzemiennej opieki nad dzieckiem.

Reasumując: kwestia ewentualnej naprzemiennej opieki nad dzieckiem wchodzi w grę tylko wówczas, gdy między rozwodzącymi się rodzicami istnieje porozumienie, a w sądzie złożony jest rodzicielski plan opieki.

  Czym kieruje się sąd w orzekaniu naprzemiennej opieki nad dzieckiem?

 1. Porozumienie stron i złożenie w sądzie rodzicielskiego planu opieki nad dzieckiem nie są równoznaczne z orzeczeniem opieki naprzemiennej.

 2. W sprawach tego typu sąd kieruje się następującymi przesłankami:
 3. Zgodnością porozumienia stron i treści rodzicielskiego planu wychowawczego z interesem i dobrem dziecka;
 4. Zasadnym oczekiwaniem współdziałania rodziców w sprawach dziecka;

Reasumując: mimo zgodnego wniosku stron, porozumienia i rodzicielskiego planu wychowawczego, a także uzasadnionego oczekiwania wspólnego działania na rzecz dziecka, sąd może odmówić orzeczenia naprzemiennej opieki nad dzieckiem jeśli rodzice mieszkają w innych miejscowościach. Przyczyną takiej odmowy będzie konieczność realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego w jednej placówce. Szansę na uzyskanie takiego orzeczenia będą mieli rodzice mieszkający w jednej miejscowości lub na obrzeżach dużego miasta, skąd można dowozić dziecko do jednej szkoły

Naprzemienna opieka nad dzieckiem a świadczenia alimentacyjne

 • System naprzemiennej opieki nad dzieckiem jest stosunkowo nowy i nie ma jeszcze przepisów regulujących alimentację w takich przypadkach.
 • Nie wiadomo na przykład czy obowiązek alimentacyjny może zostać zniesiony przez sąd na zgodny wniosek stron.
 • Z drugiej strony, alimenty pobiera dziecko, a nie rodzic i nie może się ich zrzec.
 • Wiadomo natomiast, że poziom życia dziecka nie powinien zmieniać się z chwilą przenoszenia się do drugiego rodzica.

Nie bez znaczenia jest fakt, że art. 576 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pozwala dziecku w pewnej mierze zdecydować o swojej sytuacji.

Dziecko prawidłowo rozwijające się pod względem umysłowym, rozsądne i zrównoważone ma prawo wypowiadać przed sądem własne życzenia, a sąd musi wziąć je pod uwagę.

Podsumowanie:

 1. Największą zaletą naprzemiennej opieki nad dzieckiem jest równomierny kontakt dziecka z obojgiem rodziców;
 2. Największą wadą tego rozwiązania jest brak regulacji prawnych dających gwarancje na uzyskanie takiej opieki.
 3. Adwokat Patryk Riedel – Kancelaria Adwokacka – Adwokat Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Katowice

Leave a Reply

Your email address will not be published.