Obawy o kontakty z synkiem

Obawy o kontakty z synkiem

Sprawa o rozwód w toku. Jeden ze współmałżonków wyprowadził się ze wspólnego domu. Dziecko zostało z drugim rodzicem. Masz obawy o to, jak będą wyglądały kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu. Zobacz, jak można je uregulować.

Czy współmałżonek nie wciągnie do walki rozwodowej dziecka? Nie będzie nastawiał go przeciwko drugiemu rodzicowi? Czy nie będzie stawał na drodze wspólnym spotkaniom? To tylko niektóre z pytań, jakie krążą po głowie rozwodzących się ludzi.

Dziś opowiem Ci, co zrobić, aby w trakcie rozwodu kontakty z dzieckiem przebiegały bez zbędnych perturbacji.

Kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu – czy trzeba je uregulować?

Wyrok rozwodowy nie musi w ogóle układać kontaktów z dzieckiem. Jeśli oboje rodzice nie chcą, żeby tą sprawą zajmował się sąd, mogą na zgodny wniosek z tego zrezygnować. Nie ma więc obowiązku regulowania kontaktów na czas samego procesu rozwodowego. Tyle teorii. 

A co zrobić, jeśli nie można się porozumieć z drugim rodzicem i jednak potrzebna będzie pomoc sądu? Jakich środków użyć, żeby już w trakcie procesu mieć jasną sytuację, gdzie i kiedy możemy spędzać czas z dzieckiem?

Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Rozwód może trwać latami, a czas do wydania wyroku dłużyć się w nieskończoność. Nie tylko z powodu ilości rzeczy, w których ze swoim współmałżonkiem się nie zgadzacie. Również ze względu na obłożenie sądów dużą ilością spraw. Pomocą w ustaleniu kto, kiedy i gdzie będzie się spotykał z dzieckiem podczas rozwodu, będzie zabezpieczenie kontaktów.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów – jak go złożyć?

Składa się go w pozwie, w odpowiedzi na pozew lub w osobnym piśmie. Ten zawarty w pozwie nie wymaga opłaty sądowej. Kiedy złożysz go w odpowiedzi na pozew (gdy jesteś stroną pozwaną) lub w późniejszym terminie, zapłacisz 100 zł.

Co powinien zawierać wniosek o zabezpieczenie kontaktów:

  • poprawny adres – do sądu, który rozpatruje Twoją sprawę; 
  • sygnaturę, jeśli już została nadana w sprawie, oznaczenia stron procesu i wszystkie elementy pisma procesowego; 
  • uzasadnienie, które w klarowny sposób pokaże sądowi, dlaczego chcesz ustalać kontakty już na czas procesu.

Napisz w uzasadnieniu, czemu uważasz, że spotkania z dzieckiem w trakcie sprawy rozwodowej są według Ciebie zagrożone i nie mogą odbywać się polubownie. 

Jeżeli żona lub mąż utrudnia Ci je, nie pozwala Ci się widywać z dzieckiem, robi problemy przy każdej próbie kontaktu, opisz to.

Jeśli za każdym razem, gdy chcesz zabrać dziecko na spacer, współmałżonek nie odbiera telefonu, wspomnij o tym w uzasadnieniu.

A może przed rozwodem zawarliście porozumienie rodzicielskie, które jest nagminnie zrywane przez Twojego współmałżonka? To także warto zaznaczyć we wniosku.

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów

Przykładowy wniosek o uregulowanie kontaktów na czas trwania rozwodu może wyglądać w następujący sposób:

Wnoszę o udzielenie zabezpieczenia w zakresie kontaktów z małoletnią córką stron Joanną Nowak na czas trwania procesu. W ten sposób, że pozwany będzie miał prawo do spotkań z małoletnią córką w każdy ……… (wpisz dzień) w godzinach od …… do …… oraz w każdy ……… (wpisz dzień) w godzinach od …… do ……

Uwaga! Pamiętaj, że nie znam Twojej indywidualnej sytuacji i artykuł na blogu nie może zastąpić porady prawnej.

Jeżeli Twoje kontakty z dzieckiem w trakcie rozwodu nie przebiegają tak, jakbyś tego chciał, zastanów się nad ich zabezpieczeniem na czas procesu. Mam nadzieję, że po lekturze tego artykułu już wiesz, jak to zrobić.

Obawy o kontakty z synkiem

Kontakty z dzieckiem – ustalanie, egzekwowanie

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem ?

W toku postępowania o uregulowanie kontaktów sąd ustala, jak powinny wyglądać spotkania dziecka z osobą uprawnioną do kontaktów (najczęściej jest to rodzic). Sąd wskazuje, w jakie dni i w jakich godzinach ma się odbywać kontakt, a także gdzie oraz czy ma to mieć miejsce w obecności innych osób.

Aby ustalić, jakie uregulowanie kontaktów jest zgodne z dobrem dziecka, sąd przesłuchuje rodziców i przeprowadza postępowanie dowodowe. W niektórych przypadkach sąd może uznać za konieczne przesłuchanie dziecka, a przy tym może wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenie co do sposobu odbywania kontaktów.

Często sąd przeprowadza dowód z opinii biegłych psychologów. Biegli badają wówczas rodziców i dziecko, obserwując, jak wyglądają relacje pomiędzy nimi. Rodzice przechodzą ponadto testy psychologiczne, mające na celu ustalenie ich kompetencji wychowawczych. Na podstawie tych badań oraz innych okoliczności biegli stwierdzają, w jaki sposób ich zdaniem powinny zostać uregulowane kontakty.

W toku sprawy o ustalenie kontaktów można złożyć wniosek o zabezpieczenie, to znaczy o uregulowanie kontaktów już na czas trwania postępowania. Warto złożyć taki wniosek, ponieważ sprawy sądowe nierzadko trwają wiele miesięcy i dobrze jest zadbać o to, by już w tym czasie miały miejsce spotkania dziecka z rodzicem.

Uregulowanie kontaktów może nastąpić również w toku postępowania rozwodowego.

Kto oprócz rodzica ma prawo do kontaktów z dzieckiem?

Oprócz rodziców, kontakty z dzieckiem przysługują również jego rodzeństwu, dziadkom, oraz powinowatym w linii prostej. Ponadto mogą przysługiwać innym osobom, jeśli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Tak więc wymienione osoby mają prawo do złożenia wniosku o uregulowanie kontaktów.

W jaki sposób mogą zostać uregulowane kontakty?

Istnieje wiele możliwości uregulowania kontaktów z dzieckiem, co pozwala na wybranie sposobu odpowiedniego do okoliczności danej sprawy, w szczególności do wieku i potrzeb dziecka. Kontakty mogą odbywać się zarówno w domu małoletniego, jak i poza nim.

Sąd może określić, że spotkania będą się odbywały w obecności drugiego rodzica albo innej osoby. Może też orzec odbywanie ich we wskazanej placówce zajmującej się wsparciem rodzinnym, w obecności kuratora lub innego specjalisty.

Wreszcie sąd określa częstotliwość kontaktów – ile razy w tygodniu bądź w miesiącu mają się odbywać. Istnieje też możliwość uregulowania kontaktów w formie telefonicznej lub w formie wideorozmowy.

Sąd może ponadto zakazać utrzymywania kontaktów danego rodzica z dzieckiem, jeśli uzna, że utrzymywanie takiego kontaktu zagraża poważnie dobru dziecka lub je narusza.

Co można zrobić, jeśli rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem?

Istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zagrożenie takiemu rodzicowi nakazem zapłaty za niewykonywanie kontaktów. W uzasadnieniu wniosku należy wykazać, że osoba ta nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia o kontaktach.

Jeśli sąd wyda postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty, to za każdym razem, gdy drugi rodzic ponownie nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie umożliwienia kontaktu, będziemy mogli zwrócić się do sądu o nakazanie tej osobie zapłaty ustalonej przez sąd kwoty, pomnożonej przez ilość niewykonanych kontaktów.

Jeśli od początku mamy uzasadnioną obawę, że drugi rodzic nie będzie realizował kontaktów, to wniosek o zagrożenie nakazem zapłaty możemy złożyć od razu razem z wnioskiem o uregulowanie kontaktów.

Czy dziecko może odmówić kontaktów z rodzicem?

Zadaniem rodzica jest przygotowanie dziecka do kontaktów z drugim rodzicem. Zdarza się, że niechęć dziecka do kontaktów wynika z tego, że jeden z rodziców jest nieprzychylnie nastawiony do drugiego i przekazuje dziecku swoje odczucia. Takie zachowanie może zostać uznane za utrudnianie wykonywania kontaktów, co może prowadzić do zagrożenia takiemu rodzicowi nakazem zapłaty.

Natomiast jeśli bez niczyjej winy dziecko odmawia kontaktów, to nie można go do nich zmusić. Warto jednak zastanowić się, jaka jest przyczyna takiego zachowania i być może podjąć jakieś działania w celu poprawy relacji dziecka z rodzicem.

Obawy o kontakty z synkiem

Co zrobić, gdy rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem? – Prof. Iwona Sepiolo-Jankowska

W momencie, gdy rodzice dziecka decydują się na rozstanie, nierzadko dochodzi między nimi do konfliktu na tle sprawowania opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem. Coraz częściej sądy przychylają się do sprawowania opieki naprzemiennie przez obojga rodziców, jednakże nie zawsze jest to możliwe.

W sytuacji, w której rodzice mieszkają w miejscowościach oddalonych od siebie, najczęściej to jeden rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem, a drugiemu przyznaje się prawo do kontaktów w zakresie czasu wyznaczonym przez sąd. Widzenia te najczęściej realizowane są w formie cyklicznych spotkań w weekendy, a także połowę ferii zimowych, świąt oraz wakacji.

Niestety nie zawsze rodzic, na którym ciąży obowiązek umożliwiania kontaktów się z niego wywiązuje.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez matkę

Statystycznie to matka częściej sprawuje opiekę nad dzieckiem, ponieważ w społeczeństwie przyjmuje się, że to kobiety otoczą dziecko większą troską i lepiej zadbają o jego wychowanie.

Zdarza się, że w obliczu rozstania między rodzicami dochodzi do częstych konfliktów, które przeradzają się w chęć odebrania ojcu możliwości spotkań z dzieckiem. Spory te mogą przyjmować różny charakter i spowodowane mogą być m.in.

niezgodą na tle finansowym (wysokość renty alimentacyjnej), czy też negatywnymi emocjami związanymi z rozpadem związku. Możliwa jest również sytuacja, kiedy to dziecko z pewnych powodów nie chce utrzymywać kontaktu z ojcem.

Częstokroć wówczas mężczyzna, chcąc przymusić matkę do wywiązywania się z obowiązku zapewniania kontaktów, decyduje się zaprzestać płacenia alimentów na małoletniego. Takie działanie nie jest jednak właściwe, z tej przyczyny, iż sam naraża się na dolegliwości związane z niewypełnianiem nałożonego obowiązku. Co zatem należy w takiej sytuacji zrobić?

W takiej sytuacji koniecznym rozwiązaniem okazuje się złożenie do sądu wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim.

See also:  Nieporozumienia między rodzicami w zakresie kontaktów z dziećmi

We wniosku o ustalenie kontaktów z małoletnim zawrzeć należy m.in. informację, w jaki sposób i jak często chcemy dane spotkania odbywać z uwzględnieniem świąt, ferii zimowych oraz wakacji.

Nie niezbędną, aczkolwiek przydatną wzmianką w tym zakresie jest również wskazanie miejsca odbywania kontaktów oraz to, w jaki sposób małoletni będzie na miejsce widzeń dowożony.

Pamiętajmy jednak, że realizowanie kontaktów to nie tylko fizyczne spotkania dziecka z rodzicem – są to również rozmowy telefoniczne, kontakt SMS i tym podobne, zatem i takiej formy utrzymywania kontaktu możemy domagać się przez złożenie niniejszego wniosku.

Wniosek ten złożyć należy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, z uwzględnieniem konieczności uiszczenia opłaty od takiego pisma w kwocie 100,00 zł płatnej na konto dochodów budżetowych danego sądu oraz odpisem wniosku dla strony przeciwnej.

Co istotne, w przypadku złożenia w trakcie postępowania wniosku o zabezpieczenie kontaktów, jeżeli sąd przychyli się do naszego wniosku, kontakty będą przysługiwać uprawnionemu już w trakcie toczonego postępowania sądowego.

Dolegliwości finansowe?

Zagrożenie nakazem zapłaty za utrudnianie kontaktów jest oczywiście możliwe, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kontakty zostały orzeczone wyrokiem sądowym, ugodą zawartą przed mediatorem lub sądem, a zobowiązany rodzic w dalszym ciągu nie stosuje się do poczynionych w sprawie ustaleń.

W takim przypadku konieczne jest złożenie wniosku o zagrożenie nałożenia kary grzywny do sądu, który w pierwszej kolejności zagrozi nakazem zapłaty określonej kwoty za niewywiązywanie się z obowiązku, a w przypadku dalszych naruszeń na podstawie art.

598[16] zakaże zapłatę należnej sumy, której wysokość uzależniona będzie od liczby naruszeń. Do złożenia ww. wniosku wystarczająca jest uzasadniona obawa, poparta odpowiednimi dowodami, że kontakty będą utrudniane.

Wysokość grzywny zależy od uznania sędziego, który przed jej nałożeniem poczyni ustalenia w zakresie sytuacji majątkowej rodzica oraz przyczyny nierealizowania kontaktów, grzywna, aby spełniała swoją funkcję, powinna być dolegliwa, ale adekwatna.

Co istotne, kara pieniężna może być nałożona nie tylko na rodzica, który utrudnia kontakty z małoletnim, ale także na rodzica, który pomimo ustalenia terminów przysługujących mu spotkań, nie stawia się na widzenia.

Jeszcze przed rozwodem…

Pojawić się może sytuacja, kiedy jeden z rodziców, jeszcze przed rozwodem utrudniał będzie spotkania drugiego z małoletnim. W takim przypadku wystąpić należy do sądu z wnioskiem o ustalenie kontaktów. Sąd wówczas poprzez wydanie zarządzenia ureguluje sporne kwestie do czasu orzeczenia rozwodu.

Więcej informacji na mojej stronie.

Prawo rodzinne. Koronawirus a realizacja kontaktów z dzieckiem

Kwarantanna a utrudnienia w kontaktach z dzieckiem.

Czy stan epidemii to tylko pretekst do utrudniania kontaktów z dzieckiem? Czy realna obawa rodzica sprawującego codzienną opiekę nad małoletnim?

Jak to zwykle bywa, odpowiedź nie jest jednoznaczna!

Wszystko zależy od okoliczności i konkretnej sytuacji jednostki. Kiedy jedno z rodziców ma ustalone prawo do kontaktów, to oczywiste jest, iż ma prawo do realizacji tych kontaktów.

Najbardziej pożądana sytuacja zakłada, że jeżeli z przeróżnych powodów bezpośredni kontakt nie może się odbyć (kwestie przebywania na kwarantannie lub w innym państwie) to osobiste kontakty powinny zostać zastąpione telefonicznymi lub realizowanymi za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej np. Skype.

Jeżeli kontakty dotąd realizowane były w miejscach publicznych, a przy obecnej sytuacji stało się to niemożliwe (zakaz przemieszczania się) – nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie spotkania odbywały się teraz w miejscu zamieszkania dziecka, albo rodzica, któremu przysługuje prawo do kontaktów.

Pandemia koronowirusa jest sytuacją wyjątkową, ale nie może być traktowana jako pretekst do utrudniania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, gdyż:

  • Ograniczenie kontaktów z dzieckiem (ustalonych przez strony w porozumieniu opiekuńczo – wychowawczym lub określonych w prawomocnym wyroku sądu lub postanowieniu o zabezpieczeniu kontaktów), zgodnie z art. 1132 1 k.r.o. może nastąpić jedynie w oparciu o decyzję sądu rodzinnego i tylko i wyłącznie wtedy gdy wymaga tego dobro dziecka.
  • Zgodnie z art. 113 § 1 k.r.o. rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.  113 § 2 k.r.o. określa sposoby tych kontaktów

EGZEKUCJA KONTAKTÓW

Brak porozumienia rodziców co do zastępczego miejsca i sposobu wykonywania kontaktów pozostawia nam jedną, jedyną drogę – zabezpieczenie ich wykonywania przez sąd rodzinny w drodze egzekucji tych kontaktów. Jednak w aktualnych realiach, procedura ta może potrwać nawet kilka miesięcy, a obecnie może być nawet czasowo zablokowana.

PAMIĘTAJ!Poza przepisami i ustaleniami dokonanymi przez sąd w wyroku, bądź ugodzie pozostają kwestię zdrowego rozsądku i to dla dobra naszych dzieci, powinniśmy się „dogadać” i opracować wspólniesystem działania, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Karoliny Pawlikowskiej. Pomoc prawną świadczymy na terenie całego kraju, w tym, głównie w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim.

tel: 500024241, mail: [email protected]

Co zrobić, gdy matka bądź ojciec utrudnia kontakt z dzieckiem? | Adwokat Rodacki – Blog

O procedurze egzekwowania kontaktów z dzieckiem trochę już na swoim blogu napisałem. Osoby, które zetknęły się z tym problemem w rzeczywistości, bez wątpienia mają prawo narzekać.

Delikatnie mówiąc, ta procedura nie jest doskonała i przede wszystkim sprawia, że rodzic, który faktycznie został pozbawiony prawa do kontaktów z dzieckiem, musi uzbroić się cierpliwość.

Dzisiaj postaram się podpowiedzieć jak tę długotrwałą procedurę można nieco przyspieszyć.

Zacznę jednak od krótkiego przypomnienia, jak wygląda „standardowa” droga do uregulowania i egzekucji kontaktów.

Jeśli rodzice nie mogą się porozumieć co do terminów spotkań jednego z rodziców z dzieckiem, to któreś z rodziców powinno złożyć do Sądu wniosek o uregulowanie kontaktów. W takim wniosku trzeba przedstawić swoją propozycję, jak takie kontakty z dzieckiem mogłyby wyglądać.

A zatem można opisać, że kontakty miałyby miejsce np. w każdy wtorek w godzinach 16:00- 18:00, a także każdy drugi i czwarty weekend miesiąca od piątku od godziny 18:00 do niedzieli do godziny 16:00. Można wybrać oczywiście zupełnie inne dni – wszystko powinno być dopasowane do obowiązków dziecka i rodziców.

W takim piśmie można także wnioskować o uregulowanie sposobu spędzania świąt czy wakacji.

Można też określić, czy kontakty będą miały miejsce w obecności innych osób, a nawet określić miejsce kontaktów i obowiązki rodziców z nimi związane (przygotowanie dziecka do kontaktu, odwiezienie go do domu po kontakcie itd.).

Wiele zależy tutaj od postawy rodziców i tego, w jaki sposób i jak szczegółowo będą chcieli mieć te kontakty uregulowane.

Przejdźmy dalej i załóżmy, że kontakty zostały już przez Sąd uregulowane.

Co w przypadku, gdy jeden z rodziców nie stosuje się do ustaleń zawartych w orzeczeniu Sądu bądź ugodzie zatwierdzonej przez Sąd? Wówczas trzeba rozpocząć procedurę egzekucji kontaktów.

Aby to zrobić, trzeba wystąpić z wnioskiem do Sądu o zagrożenie rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie ustaleń dotyczących kontaktów.

Taka kara pieniężna jest płacona do rąk drugiego rodzica, a jej wysokość zależy od możliwości zarobkowych ukaranego rodzica. Trzeba walczyć zawsze o to, aby taka suma była jak najwyższa, aby spełniała swój prewencyjny cel.

Niestety samo zagrożenie karą pieniężną nie powoduje jeszcze od razu konsekwencji zapłaty.

Dopiero po tym, jak dojdzie do zagrożenia w formie postanowienia Sądu, to za każde kolejne naruszenie (które dopiero nastąpi) będzie wymierzana określona suma pieniężna.

Wtedy trzeba wystąpić z ponownym wnioskiem – tym razem o wymierzenie konkretnej kary pieniężnej za dane naruszenie, podając jego datę i okoliczności. Jak widać niestety cała procedura jest dość skomplikowana i długotrwała. Tak jak obiecałem, mam jednak tutaj krótką poradę, jak można ją nieco przyspieszyć.

Jak przyśpieszyć egzekucję kontaktów z dzieckiem?

Możliwe jest bowiem skrócenie całej procedury o jeden etap.

Jeśli zachodzi uzasadniona obawa, że postanowienie o kontaktach będzie naruszane, to wówczas Sąd może już na etapie pierwszym (uregulowania terminów kontaktów) zagrozić jednemu z rodziców nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej. Dzięki temu egzekucja kontaktów polega już wtedy tylko na wymierzeniu kary, ponieważ etap „zagrożenia” zostanie już wcześniej przeprowadzony.

Po pierwsze, bardzo ważne jest jednak, aby prawidłowo złożyć taki wniosek w swoim piśmie o uregulowanie kontaktów, ponieważ Sąd nie może takiego zagrożenia dokonać z urzędu (czyli samodzielnie, bez wniosku strony).

Po drugie, trzeba jeszcze co najmniej uprawdopodobnić, że istnieje obawa, że ustalenia dotyczące kontaktów mogłyby być przez drugą stronę naruszane. Na tę okoliczność powinno się przedłożyć stosowne dowody np. korespondencję sms czy mailową dotyczącą dotychczasowych kontaktów, zeznania świadków itd., które potwierdziłyby fakt utrudniania kontaktów przez jedną ze stron.

Innym rozwiązaniem, prowadzącym z kolei do przyspieszenia uregulowania kontaktów z dzieckiem, jest złożenie wniosku o zabezpieczenie kontaktów. Sąd może ustanowić wtedy konkretne terminy kontaktów już w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

Z kontaktami nie trzeba więc wtedy czekać aż do uprawomocnienia się końcowego orzeczenia Sądu w sprawie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy postępowaniach rozwodowych, gdzie jak wiadomo – na prawomocny wyrok Sądu strony mogą czekać nieraz nawet kilka lat.

Choć procedura dotycząca kontaktów z dzieckiem bez wątpienia nie jest doskonała, to jednak są w niej instrumenty, które pozwalają na nieco sprawniejsze działanie. Warto z nich korzystać.

  • ***
  • Kancelaria Adwokacka Maciej Rodacki, zakres usług: prawo rodzinne (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, sprawy przeciwko nieletnim) oraz inne.
  • tel.: 693 253 807                                                                     
  • e-mail: [email protected]

Podobne artykuły:

Jak przebiega „egzekucja” kontaktów z dzieckiem? | Adwokat Lublin tel. 500-506-506, Adam Bernau

Od 2011 roku poprawiono przepisy dotyczące egzekucji kontaktów z dzieckiem osób uprawnionych i wprowadzono możliwość nałożenia sankcji pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem za każde naruszenie już w postanowieniu ustalającym te kontakty. Niestety nadal, aby skutecznie wyegzekwować kontakty z dzieckiem w sytuacji, gdy nie są one realizowane przez drugiego z rodziców, należy przejść dwa oddzielne postępowania sądowe.

Jedynie w szczególnych okolicznościach jest jedna możliwość, aby ominąć pierwszy etap poniższego postępowania.

 Mianowicie w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez jednego z rodziców, sąd opiekuńczy może od razu w postanowieniu o kontaktach zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej. NAleży o to wnioskować, jeśli w sprawie występuje taki przypadek. 

Na wstępie podkreślam, że kontakty z dzieckiem są niezależnie od władzy rodzicielskiej, jej posiadania, ograniczenia czy pozbawienia.

W sytuacji, gdy konflikt istniejący pomiędzy rodzicami dziecka przekłada się na relacje pomiędzy dzieckiem a jednym z rodziców, bo drugi z rodziców utrudnia te kontakty, i gdy rodzice nie mają umiejętności samodzielnego wypracowania postępowania między sobą dotyczącego ich wspólnego dziecka wówczas istnieje możliwość zwrócenia się ze stosownym wnioskiem do sądu. Gdy już mamy postanowienie o uregulowaniu kontaktów z dzieckiem, a mimo to jeden z rodziców nie wywiązuje się z ustaleń zawartych w postanowieniu i utrudnia lub uniemożliwia te kontakty drugiemu z rodziców dziecka wówczas istnieje możliwość zwrócenia się z wnioskiem do sądu o to, aby sąd zagroził rodzicowi, który utrudnia kontakty, nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do kontaktów z dzieckiem.

Adwokat podkreśla, że opisane tutaj postępowanie mające na celu zdyscyplinowanie tego z rodziców, który nie wywiązuję się z uregulowanych kontaktów może dotyczyć zarówno rodzica, pod którego piecza dziecko stale przebywa jak również tego z rodziców, który ma prawo do kontaktów z dzieckiem na podstawie decyzji sądu lub ugody.

Postępowanie o „egzekucję” kontaktów jest bowiem dwu etapowe. 

Pierwszy etap

W pierwszym etapie sąd może za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do takich spotkań z dzieckiem. Suma pieniężna będzie określona w wysokości uwzględniającej sytuację majątkową osoby zobowiązanej, czyli tej która nie wywiązywała się z kontaktów.

Obecnie orzeczenie z zagrożeniem nakazania zapłaty określonej sumy pieniężnej za utrudnianie kontaktów z dzieckiem może być zawarte już w orzeczeniu ustalającym kontakty z dzieckiem, jeżeli już w toku tego postępowania strona poprzez składanie stosownych dowodów wykaże, że istnieje obawa, że kontakty nie będą prawidłowo wykonywane przez drugą stronę.

Należy wykazać, że istnieją uzasadnione obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano.

Oceniając czy istnieje taka obawa sąd będzie patrzył na dotychczasową postawę i zachowanie rodziców, może posłużyć się wywiadami kuratora dotyczących realizacji dotychczasowych kontaktów z dzieckiem. Sąd będzie patrzył również na deklaracje rodziców.

Niewątpliwie pomocne będzie również sędziowskie doświadczenie i setki podobnych spraw przed tą sprawą o kontakty.

Drugi etap.

W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nie jest realizowane – na wniosek uprawnionego – sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.

A więc najpierw zagrożenie osobie zobowiązanej do wykonywana obowiązków w zakresie kontaktów wynikających z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem, a następnie konsekwencje finansowe.

Do którego sądu składać wniosek?

Do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i opiekuńczego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Koszt wniosku?

Od 21 sierpnia 2019 r. opłata od wniosku o egzekucję kontaktów, zarówno za pierwszy etap jak i za drugi została podniesiona z 40 zł do 100 zł. Dodatkowo wprowadzono opłatę od wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia wydanego w takiej sprawie i wynosi ona 100 zł. Wniosek o uzasadnienie należy złożyć, jeśli chcemy się odwoływać. 

Czy postępowanie tego rodzaju może być wszczęte z urzędu przez sąd, albo na skutek zawiadomienia jakiegoś organu państwowego?

Oba opisane tu postępowania są postępowaniami wszczynanymi wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej, jednego z rodziców. Sąd nie ma tu możliwości ingerencji poprzez podjęcie postępowania z urzędu.

Tym samym sąd nie może zmienić swojego postanowienia w takiej sprawie z urzędu, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy – jak ma to miejsce w innych rodzajach postępowań opiekuńczych.

Jak przebiega postępowanie o „egzekucję” kontaktów z dzieckiem?

Podstawowym dowodem jest wysłuchanie stron postępowania. Wysłuchanie stron jest tutaj obowiązkiem sądu. Dziecko również może być wysłuchane jeżeli tylko jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości mu na to pozwala.

Możliwość odwołania?

Na postanowienie wydane zarówno w sprawie o zagrożenie zapłaty jak i nakazujące zapłatę określonej kwoty z powodu utrudniania / uniemożliwiania kontaktów z dzieckiem przysługuje zażalenie.

Jak egzekwować?

Z tytułem wykonawczym do komornika. Tytułem wykonawczym jest prawomocne postanowienie sądu, bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalności.

A co w przypadku uregulowanych kontaktów naprzemiennych?

Obecnie, po zmianie przepisów w 2015 roku, omówione tutaj zasady „ukarania” rodzica, który nieprawidłowo realizuje kontakty z dzieckiem, mają również zastosowanie do orzeczenia, w którym sąd określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – czyli w przypadku tzw. opieki naprzemiennej.

Kontakty z dzieckiem – Dziecko i prawo – adopcja, alimenty, władza rodzicielska, praca małoletnich, becikowe, wyprawka

Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do ministra sprawiedliwości o wprowadzenie zmian w prawie rodzinnym. Chodzi o definicję opieki naprzemiennej i wykonanie sądownie ustalonych kontaktów dziecka z rodzicem.

Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

Dobro dziecka na kontakty z ojcem czy matką ma niezwykle istotny wpływ. Czy dobro dziecka może być podstawą do zmiany postanowienia o kontaktach? Co z definicją dobra dziecka?

Obecnie nadal zdarza się, że jeden z rodziców utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi, z którym dziecko nie przebywa, powołując się na zagrożenie życia lub zdrowia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Trzeba zatem zastanowić się nad możliwymi działaniami w takiej sytuacji.

Niestety ustawodawca expressis verbis jej nie przewidział, co jest wykorzystywane przez rodziców sprawujących pieczę nad dzieckiem.

Co może zrobić rodzic, którego prawo do kontaktów nie jest respektowane? Jakie konsekwencje mogą być wyciągnięte wobec rodzica, który całkowicie uniemożliwia drugiemu rodzicowi kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodzica. Po rozwodzie ustalenie kontaktów z dzieckiem w wakacje czy ferie może jednak wzbudzać wiele wątpliwości. Jak kwestie te reguluje prawo?

Zarówno dzieci jak i rodzice mają prawo, ale też i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W przypadku dzieci, których rodzice żyją w rozłączeniu i są skonfliktowani, często pojawiają się problemy z ich realizacją.

Utrudnianie orzeczonych kontaktów ma być wprost traktowane jako zagrożenie dobra dziecka. Pojawi się również nowy typ przestępstwa. Jakie kary czekają rodziców za utrudnianie kontaktów z dzieckiem?

Rodzicom dorosłego dziecka, które jest ubezwłasnowolnione całkowicie z powodu niepełnosprawności umysłowej i dla którego ustanowiono opiekuna, nie przysługuje uprawnienie do żądania rozstrzygnięcia przez sąd opiekuńczy o sposobie utrzymywania kontaktów z tym dzieckiem – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 maja 2018 r.

Nie trzeba chyba tłumaczyć jak ważne dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz budowania i podtrzymywania więzi emocjonalnych jest jego osobisty kontakt z każdym rodzicem. Dlatego też utrzymywanie kontaktów rodziców z dziećmi jest nie tylko ich prawem, lecz również obowiązkiem wynikającym z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kontakty z dzieckiem to jedna z najbardziej spornych i kontrowersyjnych kwestii w zakresie wzajemnych obowiązków rodzicielskich.

W sytuacji, gdy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, niebezpieczeństwem dla pozostawienia kwestii kontaktów bez uregulowania ich przez sąd, jest osłabienie się więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Zabezpieczenie kontaktów minimalizuje eskalację dalszego konfliktu na tym tle, daje poczucie stabilizacji zarówno uprawnionemu rodzicowi jak i samemu dziecku.

Przedstawiamy bezpłatny wzór wniosku o odebranie dziecka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.

Środki służące egzekwowaniu prawa do kontaktów z dzieckiem przewidziane są w Kodeksie postępowania cywilnego. W szczególności osoba, która wbrew orzeczeniu sądowemu, utrudnia spotkania rodzica z dzieckiem może zostać obciążona karą pieniężną.

Sposób kontaktów z dzieckiem powinien być wspólnie ustalony przez rodziców. Często zdarza się jednak, iż rodzice nie mogą albo nawet nie próbują dojść w tej kwestii do porozumienia. W takich sytuacjach możliwe jest zwrócenie się do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Chociaż rodzice mają prawo i obowiązek kontaktu z dzieckiem w pewnych sytuacjach ze względu na dobro pociechy sąd zakaże kontaktu. Kiedy ma to miejsce?

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat istniał spór w oparciu o jakie przepisy można egzekwować ustalone kontakty z małoletnim dzieckiem w sytuacji odmowy wydania dziecka przez rodzica, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kiedy i w jak ustalić kontakty z dzieckiem, by w święta w pełni cieszyć się rodzinną atmosferą? Podpowiadamy zagubionym rodzicom.

W dniu 13 sierpnia 2011r. weszła w życie zmiana Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 26 maja 2011 r.

Zgodnie z przepisem w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej: 1) osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje – na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub 2) osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem albo osobie, której tego kontaktu zakazano – na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem.

Kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej jest sposobem na to jak uwzględniając dobro dziecka, jak i obojga małżonków uregulować kwestię kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to również najważniejszych momentów w roku takich jak święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc.

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Obejmuje w szczególności obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego majątkiem. Możliwość pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd jest najsurowszym środkiem ingerencji w sprawowanie tej władzy.

Od 13 czerwca 2009 roku sąd obowiązkowo w wyroku rozwodowym musi uregulować kontakty danego rodzica z dzieckiem.

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i uregulowaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Na zgodny wniosek małżonków, sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili takie porozumienie i zasadne jest oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy do 13 czerwca 2009 r. nie normował zagadnienia osobistej styczności dziecka z innymi krewnymi. Obecne przepisy gwarantują w art. 113 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kontakt z dziećmi także innym członkom rodziny.

Zakaz osobistej styczności może być orzeczony wobec jednego lub obojga rodziców, którzy zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

W przypadku konfliktów rodzinnych prawo do sądowego uregulowania widzeń z dziećmi przysługuje również dziadkom. W rzeczywistości dość często się bowiem zdarza, że konflikt pomiędzy rodzicami przenosi się również na dziadków, którzy tym samym stają przed problemem uzyskania kontaktu z wnukami.

Uregulowanie przez sąd sposobu kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem nie daje jeszcze gwarancji, że te kontakty faktycznie będą realizowane. W wielu przypadkach pomimo prawomocnego orzeczenia sądu w tym aspekcie realizacja kontaktów spotyka się ze zdecydowanym oporem drugiego rodzica.

Rozwód rodziców nie przekreśla możliwości kontaktowania się z dzieckiem. W wyroku rozwodowym oraz w orzeczeniu o unieważnieniu małżeństwa sąd zawsze decyduje o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wychowaniu i prawidłowemu rozwojowi dziecka sprzyja utrzymywanie kontaktu z obojgiem rodziców, nawet gdy Ci nie żyją już ze sobą razem.

Dzieci mają prawo do utrzymywania regularnych i bezpośrednich kontaktów ze swoimi rodzicami. To prawo powinno być respektowane także wtedy, gdy któryś z rodziców jest czasowo pozbawiony wolności.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Co można zrobić w sytuacji, gdy jeden z rodziców ogranicza nas w kontaktach z dzieckiem, bądź w ogóle uniemożliwia taki kontakt? Czy jest jakiś skuteczny sposób na tego typu zachowania? Co grozi rodzicowi za utrudnianie kontaktów z dzieckiem? 

Często zdarza się, że rodzice wygrywają sprawy dotyczące ustalenia konaków z dziećmi. Można powiedzieć sukces… Niestety po krótkiej chwili zadowolenia rodzice zderzają się z rzeczywistością, gdzie rodzic zobowiązany do wydawania dziecka za nic ma sobie orzeczenie sądu. Co można wówczas zrobić? W jaki sposób przymusić rodzica do wydania dziecka, do nieutrudniania kontaktów z dzieckiem? 

Dla przykładu w Kodeksie postępowania cywilnego w art 5821 została zawarta regulacja, według któej w razie uzasadnionej obawy naruszenia obowiązków wynikających z postanowienia o kontaktach przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, lub osobę uprawnioną do kontaktu z dzieckiem albo osobę, której tego kontaktu zakazano, sąd opiekuńczy może zagrozić nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej.

Z kolei w art.

59815 Kodeksu postępowania cywilnego przewidziano, że jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Oczywiście już na etapie postępowania rozpoznawczego istnieje możliwość zabezpieczenia kontaktów z dzieckiem, tj. jeszcze przed zakończeniem sprawy przed sądem I bądź II instancji. 

Zgodnie z art 7562 Kodeksu postępowania cywilnego uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie stosunków na czas trwania postępowania, sposobów kontaktów z dzieckiem, sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem a naruszenie dóbr osobistych

Pytanie, czy utrudnianie kontaktów z dzieckiem bądź też ich całkowite uniemożliwianie daje podstawy do skorzystanie jeszcze z innych możliwości prawnych, które przybliżą nas do dziecka? Czy poza w/w zagrożeniem grzywną istnieją jeszcze jakieś inne skuteczne sposoby? 

Okazuje się, że sądy powszechne dopuszczają możliwość dochodzenia w takich przypadkach zadośćuczynień z tytułu narusza dóbr osobistych.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie, więź rodzicielska jest więzią szczególną i jej naruszenie wiązać się może ze znacznym cierpieniem psychicznym.

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego regulujących kwestie naruszania dóbr osobistych, dlatego też mogą być one równolegle stosowane.

Tak wynika między innymi z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 lipca 2015 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I ACa 202/15, czy też wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10 kwietnia 2018 r. wydanego w sprawie I C 932/15.

Jak wynika z powyższego rodzic, który nie mieszka na stałe z dzieckiem przy problemach z wyegzekwowaniem ustalonych kontaktów może skorzystać z różnych możliwości prawnych. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż więź emocjonalna rodzica z dzieckiem, to dobro osobiste, które podlega ochronie prawnej. Naruszeniem tego dobra osobistego będzie np.

celowe utrudnianie, czy uniemożliwianie kontaktów z dzieckiem. Uprawnia to pokrzywdzonego rodzica do dochodzenia zadośćuczynienia oraz do żądania zaniechania zachowań polegających na utrudnianiu kontaktów z dzieckiem.

W takich sprawach pomocne może okazać się wsparcie adwokata, który pomoże przygotować właściwe pisma do sądu, pomoże sformułować odpowiednie roszczenia, czy wnioski dowodowe.

Adwokat Zgierz Łódź – sprawy rodzinne, rozwodowe, o alimenty

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk w Łodzi i Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Zapewniamy reprezentację sądową m.in. w sprawach rozwodowych, o alimenty, o kontakty z dzieckiem, o władzę rodzicielską, czy też o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Zapraszamy do kontaktu.

Słowa kluczowe: prawo rodzinne, sprawy rodzinne, rozwody, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Zgierz, adwokat w Łodzi, prawnik Zgierz, kancelaria adwokacka Łodź.

Leave a Reply

Your email address will not be published.