Odwieszenie wyroku za alimenty

„Cena świętości”

Była piękna, dobra, święta
Do dziś płacę alimenta.
(Jan Sztaudynger)

Czy mogę trafić do więzienia za to,
że nie płacę alimentów ?

Dzień dobry Panie Mecenasie. Właśnie dowiedziałem się, że moje zdjęcie jest na stronie policja.poszukiwani. (Więcej możesz przeczytać tutaj). Wyjechałem za granicę parę lat temu. Na początku było bardzo ciężko. Najpierw nie miałem pracy, potem znalazłem  ale słabo płatną. Ledwo starczało mi na przeżycie i nie było pieniędzy na posyłanie byłej żonie alimentów.

Teraz poukładałem sobie życie z nową partnerką. Mamy małe dziecko, ja mam dobrą pracę. Mógłbym powoli spłacać zaległości i posyłać alimenty. Nie wiem jaki komornik prowadzi moją sprawę, a poza tym mam list gończy w Polsce.

Czy mogli wysłać za mną również europejski nakaz aresztowania ?  Co mam teraz zrobić żeby nie wylądować w więzieniu i nie stracić nowej  rodziny i pracy za granicą ?

Tak wygląda początek prawie każdej rozmowy z klientem, który nagle dowiaduje się, że w Polsce jest poszukiwany listem gończym za niepłacenie alimentów.

Kto ma obowiązek płacenia alimentów

Oczywistą oczywistością jest to, że dzieci muszą z czegoś żyć. Obowiązek utrzymania dzieci spoczywa na rodzicach.

Ten obowiązek nie zniknie z błahego powodu. Tłumaczenie, że w chwili obecnej nie lubisz już matki swoich dzieci lub, że wyjechałeś za granicę nic nie da. Dzieci muszą jeść nawet, gdy masz słabo płatną pracę.

Każdy facet powinien wiedzieć, że najbardziej cenione u mężczyzny zdolności, to są zdolności płatnicze.

Co się dzieje gdy nie płacisz alimentów ?

Sytuacja najczęściej wygląda tak. Alimenty, jeżeli ich sam nie płacisz, to zaczyna za Ciebie płacić Fundusz Alimentacyjny za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odwieszenie wyroku za alimenty

Twój dług w tym czasie rośnie. Po upływie jakiegoś okresu czasu MOPS wysyła zawiadomienie do prokuratury o popełnionym przez Ciebie przestępstwie.

Jeżeli prokurator nie może Cię przesłuchać, bo jesteś za granicą, to zawiesza postępowanie i wszczyna poszukiwania listem gończym. Gdy uzyskuje informacje, że nie ma Cię w Polsce, to ma prawo wystąpić do sądu o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

Przestępstwo nie alimentacji.

Niepłacenie alimentów, to przestępstwo z art. 209 kodeksu karnego którego treść jest następująca:

§ 1.

  Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a.  Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2.  Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3.  Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.

Co grozi za niepłacenie alimentów ?

 • Jak wynika z wyżej cytowanego przepisu, podstawowym zagrożeniem za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego jest kara do 1 roku pozbawienia wolności.
 • Jeżeli natomiast brak wpłat spowodował niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego, to zagrożenie wzrasta do 2 lat.
 • Kara dla osób działających w warunkach recydywy może być jeszcze wyższa.

Czy można mieć kilka spraw w o niepłacenie alimentów ?

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na inną kwestię. Przestępstwo będzie popełnione, jeżeli nie zapłacisz alimentów przez 3 pełne okresy płatności (najczęściej przez 3 pełne miesiące).

Zatem jeżeli nie płacisz alimentów przez kilka lat, to może się okazać, że MOPS wysyła cyklicznie, np. raz w roku zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a Ty masz kilka spraw w toku, a nie tylko jedną.

Wówczas każda ze spraw będzie obejmowała inny okres niepłacenia alimentów. Więcej zarzutów to więcej kłopotów.

Kumulacja spraw w prokuraturze to karuzela nieszczęścia. Szczególnie drakońskie są przepisy, które pozwalają na orzeczenie kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem tylko w jednej sprawie. Każda następna kara pozbawienia wolności powinna być „do odsiadki.”

Jak się bronić w sprawie o alimenty ?

Sposobów wyjścia z problemów wynikających z uchylania się od obowiązku płacenia alimentów jest kilka.

Jeżeli dług alimentacyjny nie jest duży lub gdy dysponujesz większą gotówką, to możesz skorzystać z możliwości jakie daje art. 209 kodeksu karnego:

§ 4.  Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.

§ 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawca przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Czy potrzebujesz adwokata ?

 1. Jeżeli nie dysponujesz większą gotówką aby jednorazowo spłacić całe zadłużenie alimentacyjne, to pozostaje Ci wynajęcie adwokata, który rozezna sprawę, podejmie rozmowy z prokuratorem i zaproponuje najkorzystniejszy sposób przeprowadzenia obrony.

 2. Adwokat ma za zadanie: w pierwszej kolejności, doprowadzić do uchylenia poszukiwań listem gończym i ENA, a w drugiej kolejności ma doprowadzić do jak najkorzystniejszego wyroku.

 3. Aby sprawa przybrała pozytywny obrót, należy również w sposób wiarygodny wytłumaczyć się z jakiego powodu nie płaciłeś alimentów.

Mało przekonująca była linia obrony jednego z oskarżonych, który na pytanie sądu: „Dlaczego nie płaci Pan alimentów?”. Odpowiedział: ” Wysoki Sądzie nie mam z czego. Moja druga żona nie chce iść do pracy.”

Czy za niepłacenie alimentów
może zostać wystawiona ENA ?

W niektórych krajach sprawa płacenia alimentów ma charakter wyłącznie cywilnoprawny i nie stanowi przestępstwa. W Polsce tak nie jest.  Z treści art. 607 b kodeksu postępowania karnego wynika, że :

607 b Wydanie europejskiego nakazu aresztowania jest niedopuszczalne, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wydanie nakazu jest niedopuszczalne:

 1. w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściganej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do roku;

Ponieważ jednak art. 209 § 2 przewiduje za przestępstwo uchylania się od obowiązku płacenia alimentów karę pozbawienia wolności do lat 2, to polski sąd może wydać za  osobą z takim zarzutem europejski nakaz aresztowania.

 • Z mojej praktyki wynika, że sądy nie tylko mogą ale w rzeczywistości bardzo często wydają ENA za niepłacenie alimentów.
 • Po przeczytaniu: „Czy można iść do więzienia za alimenty”, zapraszam również do lektury:
 • Obraz 4711018 z Pixabay

Kara pozbawienia wolności w zawieszeniu

 • Publikacja: 2020-07-03
 • Aktualizacja: 2022-01-29
 • Joanna Korzeniewska

W Kodeksie karnym (K.k.) ustawodawca przewidział kilka możliwych do zasądzenia kar.

Do katalogu kar należą: grzywna, kara ograniczenia wolności, kara pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie wolności. Kara pozbawienia wolności orzekana jest w latach i miesiącach. Może ona trwać najkrócej 1 miesiąc, a najdłużej 15 lat.

W pewnych wypadkach sąd może orzec, iż kara pozbawienia wolności zostanie zawieszona na czas próby i o tym w dzisiejszym artykule.

Odwieszenie wyroku za alimenty

Na czym polega wyrok w zawieszeniu?

Kara pozbawienia wolności może zostać warunkowo zawieszona na okres próby. Aby zapadło takie orzeczenie, musi zostać spełnione kilka warunków.

Może to dotyczyć jedynie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wysokości nieprzekraczającej rok, gdy sprawca nie był uprzednio skazany na karę pozbawienia wolności i sąd uzna, że będzie to wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, czyli iż sprawca nie powróci do przestępstwa.

Istota tego rozwiązania polega na tym, iż zapada wyrok skazujący i sprawca zostaje skazany na karę pozbawienia wolności. Jednakże osoba skazana zyskuje szansę i nie zostaje pozbawiona wolności. Dlatego też zawiesza się ją na okres próby. Podejmując taką decyzję, sąd bierze pod uwagę wiele okoliczności, takich jak:

 • okoliczności popełnienia przestępstwa,
 • postawę sprawcy
 • warunki osobiste sprawcy,
 • dotychczasowy sposób życia sprawcy,
 • zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Okres próby może wynosić od roku do 3 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprawca jest młodociany lub też doszło do popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby wspólnie zamieszkującej, wówczas okres próby wynosi od 2 do 5 lat.

WAŻNE!

Wyrok z karą pozbawienia wolności zawieszoną na okres próby jest szansą dla sprawcy na poprawę. Ma to również zapobiec ewentualnej deprawacji sprawcy dotychczas niekaranego, który popełnił niezbyt poważne przestępstwo. Orzeka się zawieszenie kary na okres próby, podczas którego sąd może nałożyć określone obowiązki.

See also:  Podział zajęcia alimentacyjnego

Obowiązki przy warunkowym zawieszeniu kary

Okres próby to dla sprawcy przestępstwa czas sprawdzenia, jak będzie się zachowywał, a w szczególności, czy popełni kolejne przestępstwo. Sprawca dostał szansę i nie został skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale z faktem tym wiążą się również i konsekwencje innego rodzaju. Sąd może nałożyć na niego określone obowiązki. Należą do nich m.in.:

 • obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego,
 • informowanie sądu lub kuratora o tym, jak przebiega próba,
 • wykonywanie pracy zarobkowej, przygotowania się do zawodu lub nauki,
 • powstrzymanie się od nadużywania alkoholu,
 • poddanie się terapii uzależnień,
 • poddanie się innego rodzaju terapii, np. psychoedukacji lub psychoterapii,
 • wykonywanie obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby (np. obowiązek alimentacyjny),
 • opuszczenie lokalu, który sprawca zajmował wspólnie z pokrzywdzonym,
 • powstrzymanie się od kontaktów z osobą pokrzywdzoną czy też innymi osobami, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,
 • powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach czy też miejscach.

Nie są to jedyne możliwe obowiązki, jakie sąd ma prawo nałożyć, gdyż nie jest to wyczerpujący katalog, a jedynie przykładowe wyliczenie. Jeśli kara pozbawienia wolności zostaje zawieszona na okres próby, sąd powinien nałożyć przynajmniej jeden z nich.

Sąd nakładając jeden lub więcej z nich bierze pod uwagę charakter danej sprawy, popełnionego przestępstwa, okoliczności jego dokonania. Decyzję podejmuje sąd w oparciu o swoje przekonania, biorąc pod uwagę wymienione wyżej okoliczności. Może nałożyć więcej niż jeden obowiązek, może to być kilka. Powinien nałożyć przynajmniej jeden z powyżej wymienionych.

Nie wskazano co prawda górnej granicy co do ilości orzekanych obowiązków, jednak rozsądek podpowiada, iż nie jest możliwe, aby orzec wszystkie jednocześnie.

WAŻNE!

Podczas okresu próby sąd ma obowiązek nałożyć na oskarżonego określony obowiązek lub obowiązki. Katalog tych środków jest szeroki, ale nie ma przeszkód, aby sąd samodzielnie dobrał obowiązek. Przy wyborze obowiązku sąd bierze pod uwagę okoliczności związane zarówno z przestępstwem, jak i samym sprawcą.

Kto może liczyć na warunkowe zawieszenie kary?

Jedna z głównych zasad Kodeksu karnego stosowana przy wyborze kar to zasada prymatu kar wolnościowych. Oznacza to, iż jeśli jest to możliwe i uzasadnione, powinno się wybierać takie kary, aby sprawca nie trafił do więzienia, nie został pozbawiony wolności. Jest to jedna z przyczyn częstego stosowania zawieszania kary pozbawienia wolności.

Aby sąd mógł w ogóle zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności, muszą zostać spełnione określone warunki. Kilka lat temu ustanowiono limit kary pozbawienia wolności, która może zostać zawieszona. Obecnie limit ten wynosi 1 rok. Tak więc nawet jeśli kara pozbawienia wolności będzie wynosić 1 rok i 1 miesiąc, nie jest już możliwe, aby została ona zawieszona na okres próby.

Ponadto sprawca musi być wcześniej osobą niekaraną. Oprócz tego istnieją określone przesłanki merytoryczne, związane z tak zwaną prewencją szczególną, czyli dotyczącą tego określonego sprawcy. Sąd powinien więc dojść do przekonania, że będzie to wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów wymierzenia kary, a w szczególności co do zapobieżenia popełnienia kolejnego przestępstwa.

Sąd powinien mieć przekonanie, iż mimo że sprawca nie trafi do więzienia, odczuje dostatecznie karę oraz nie będzie już więcej popełniać przestępstw. Dokonuje tego na podstawie analizy akt, przesłuchania oskarżonego w trakcie postępowania sądowego, wywiadu środowiskowego.

Sąd oczywiście nie może mieć pewności co do tego, czy sprawca w okresie próby nie popełni przestępstwa, jednakże przekonanie to powinno być uzasadnione obiektywnymi okolicznościami.

WAŻNE!

Aby sąd mógł orzec warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, kara może wynosić maksymalnie 1 rok, a sprawca musi być wcześniej niekarany. Dodatkowo sąd musi być przekonany, iż będzie to dla sprawcy wystarczająca kara i sprawca więcej przestępstwa nie popełni.

Kiedy można odwiesić warunkowe zawieszenie wykonania kary?

Postępowanie zawiesza się na okres próby. Jest to szansa dla skazanego dana mu zamiast spędzania kary w zakładzie karnym. Jednakże, jako że jest to szansa, na skazanym ciążą pewne obowiązki, a w pewnych sytuacjach sąd może zarządzić wykonanie kary.

Obowiązkowo sąd zarządza wykonanie kary pozbawienia wolności w sytuacji, gdy sprawca popełnił w czasie próby przestępstwo umyślne podobne do tego, za które został skazany.

Oprócz tego zarządza wykonanie kary, jeśli sprawca popełnił przestępstwo z użyciem groźby lub przemocy wobec osoby najbliższej czy osoby małoletniej, które wspólnie zamieszkują ze sprawcą, w okresie próby rażąco narusza porządek prawny – ponownie używając groźby bezprawnej lub przemocy.

Natomiast sąd może zarządzić wykonanie kary, jeśli skazany w okresie próby popełnił inne przestępstwo umyślne czy też uchyla się od nałożonych na niego obowiązków, takich jak uiszczenie grzywny, wykonywanie dozoru czy też innych środków karnych, jakie zostały na niego nałożone.

Jeśli kurator zawodowy udzielił pisemnego upomnienia, a sprawca nadal nie wykonuje swoich obowiązków lub narusza porządek prawny, sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie kary. Jeśli po wydaniu wyroku, a przed uprawomocnieniem skazany naruszył porządek prawny (a szczególnie gdy popełnił nowe przestępstwo), sąd również może zarządzić wykonanie kary.

Należy zwrócić uwagę na to, że istnieją dwa rodzaje sytuacji – kiedy sąd ma obowiązek zarządzić wykonanie kary i kiedy może to zrobić, a nie musi.

W większości przypadków jest to fakultatywne, czyli nieobowiązkowe, natomiast sąd ma obowiązek zrządzić wykonanie kary wówczas, gdy sprawca popełni podobne przestępstwo umyślne lub też nadal zachowuje się niewłaściwie mimo pisemnego upomnienia kuratora.

W pozostałych przypadkach (takich jak niewykonanie nałożonych obowiązków czy też popełnienie innego przestępstwa), zarządzenie wykonania kary jest nieobowiązkowe.

W Polsce bardzo wiele wyroków jest zawieszanych warunkowo na okres próby. W tym czasie skazany powinien udowodnić swoją postawą, że mimo uprzedniego popełnienia przestępstwa zasługuje na daną szansę. Aby to wykazać, nakładane są na niego rozmaite obowiązki.

Ich dobór zależy od decyzji sędziego, który ocenia indywidualnie każdy przypadek i decyduje, które są odpowiednie w danym przypadku, biorąc pod uwagę okoliczności popełnienia przestępstwa i dotychczasową postawę sprawy, jego warunki osobiste.

Sąd może, a w niektórych wypadkach musi, zarządzić wykonanie kary pozbawienia wolności, a wszystko zależy od zachowania skazanego w okresie próby. W sprawach karnych warto zapewnić sobie pomoc profesjonalisty, gdyż procedury karne nie należą do łatwych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Wyrok w zawieszeniu – najczęściej zadawane pytania | Kancelaria Adwokacka Adwokat Andrzej Srocki

Odwieszenie wyroku za alimenty

Klienci Kancelarii często zadają pytania związane z wyrokiem w zawieszeniu. Kodeks karny przewiduje możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w określonych sytuacjach.  

Kiedy sąd może zawiesić karę?

Sąd może zawiesić karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Dodatkowo sprawca w dacie popełnienia przestępstwa nie może być skazany na karę pozbawienia wolności.

Decydując o ewentualnym zawieszeniu ważna jest postawa oskarżonego, jego warunki i właściwości osobiste, sposób życia podsądnego oraz jego zachowanie po popełnieniu przestępstwa.

Przedstawienie oskarżonego w jak najlepszym świetle przed sądem może być decydujące o zawieszeniu kary. 

Kiedy sąd może odwiesić zawieszoną karę?

Pamiętać należy, że sąd warunkowo zawiesza wykonanie kary. Od postawy skazanego zależy czy nie będzie musiał odbyć wymierzonej mu kary pozbawienia wolności. Zawieszając warunkowo karę sąd nakłada najczęściej na skazanego obowiązki m.in.

podjęcia pracy zarobkowej, poddania się określonej terapii, informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Sąd może orzec także dozór kuratora. Jeżeli skazany wypełnia nałożone w wyroku zawieszającym obowiązki brak jest podstaw do zarządzenia wykonania zawieszonej kary.

W przypadku dozoru kuratora ważnym jest utrzymywanie kontaktu  z wyznaczonym kuratorem, który kontroluje sposób życia skazanego w okresie zawieszenia kary. Ponowne popełnienie przestępstwa w okresie zawieszenia, za które skazano sprawcę na karę bezwzględną wiezienia skutkuje odwieszeniem wykonania kary.

Jeżeli skazany przestrzega porządku prawnego w okresie próby i wypełnia nałożone na niego obowiązki nie musi się obawiać odwieszenia wyroku.  

Czy mając wyrok w zawieszeniu mogę wyjechać za granicę?

Żaden przepis kodeksu karnego nie zakazuje wyjazdu za granicę skazanego na karę w zawieszeniu.

Jeżeli sąd zobowiązał skazanego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby lub orzekł dozór kuratora należy o fakcie dłuższego wyjazdu za granicę powiadomić kuratora.

Dodatkowo skazany, który na stałe wyjeżdża za granicę powinien podać sądowi adres stałego pobytu za granicą lub wskazać adresata w kraju do odbioru korespondencji kierowanej do skazanego.  

See also:  Podział majątku wbrew byłemu małżonkowi

Wyrok w zawieszeniu a praca

Orzekając o warunkowym zawieszeniu kary sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia pracy zarobkowej. Skazany, który tego nie uczyni musi liczyć się z zarządzeniem wykonania zawieszonej kary. Niektórzy pracodawcy wymagają od pracowników zaświadczenia o niekaralności.

Osoba skazana na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu jest osobą karaną i te dane znajdują się w rejestrze karnym do czasu zatarcia skazania. Trzeba pamiętać, że pracodawca zazwyczaj nie jest informowany przez sąd o fakcie skazania pracownika.

Osoba, która dopiero stara się o pracę i przyszły pracodawca wymaga zaświadczenia o niekaralności musi pamiętać, że fakt jej skazania widnieje w Krajowym Rejestrze Karnym.

Ile trwa zawieszenie kary?

Okres zawieszenia wynosi od roku do trzech lat, a w przypadku młodocianego oraz sprawcy przemocy domowej okres ten wynosi od 2 do 5 lat. Zawieszenie rozpoczyna bieg od daty uprawomocnienia się wyroku. Po upływie 6 miesięcy od zakończenia zawieszenia sąd nie może już z jakiejkolwiek przyczyny odwiesić wyroku.  

Zatarcie skazania w przypadku wyroku w zawieszeniu

Po upływie 6 miesięcy od zakończenia zawieszenia następuje również zatarcie skazania.

Jeżeli skazanie uległo zatarciu dane o skazaniu są usuwane z Krajowego Rejestru Karnego, a skazanego traktuje się jako osobę niekaraną.

Pamiętać jednak trzeba, że jeżeli zawieszając karę sąd wymierzył dodatkowo grzywnę, środek karny lub środek kompensacyjny to zatarcie skazania nie nastąpi przed ich wykonaniem.

Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozwala uniknąć skazanemu odbycia kary pozbawienia wolności. W przypadku gdy dowody wskazują na winę oskarżonego warto podjąć wszelkie działania w celu zawieszenia przez sąd kary pozbawienia wolności.

Skontaktuj się z adwokatem w sprawach karnych – Adwokat Andrzej Srocki

czy sąd odwiesi wyrok za niepłacenie alimentów § Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

rozwód, separacja, podział majątku, renta rodzinna, ustalenie ojcostwa, opieka, kuratela

przez ehh » Pt, 30 sty 2009, 21:06

Mój znajomy nie płacił zasądzonych alimentów. W końcu dostał za to wyrok 1,5 roku z warunkowym zawieszeniem na 4 zata. W wyroku było również napisane , że jest zobowiązany do systematycznego płacenia bieżących alimentów. Mimo to przez około 3 lata płacił tylko sporadycznie i nigdy w pełnej wysokości. Został mu zatem przydzielony kurator. Przez następne pół roku pod presją kuratora coś tam płacił, ale nadal dużo mniej niż zasądzone alimenty i bardzo nieregularnie. W okresie tym nie pracował lub pracował na zlecenie. Obecnie dostał stałe zatrudnienie, a komornik z jego wypłaty zabiera więcej niż zasądzone alimenty.Moje pytanie: Czy grozi mu odwieszenie wyroku w tej sytuacji, oczywiście zakładając że do końca okresu próby nie porzuci pracy i alimenty będą z pensji zabierane?Jego kurator straszy go że jeśli nie wpłaci do końca okresu zawieszenia całych zaległych (z okresu po uprawomocnieniu wyroku) alimentów (jest tego około 15.000,-) to pójdzie siedzieć. Kolega jest bardzo przestraszony, nie wie skąd nagle zdobyć taką sumę. Czy aby nie siedzieć ma kogoś okraść?

Bardzo proszę o autorytatywną odpowiedź.

ehh   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

przez ehh » Wt, 17 lut 2009, 20:13

Czy naprawdę nikt nie jest w stanie odpowiedzieć?

ehh   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

przez Darek » Wt, 17 lut 2009, 20:46

Jeżeli znajomy uchyla się (czyli nie chce, choć obiektywnie może) od nałożonego obowiązku, to sąd może (lecz nie musi) zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary.

Darek   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

przez ehh » Śr, 18 lut 2009, 21:02

Darek! Przede wszystkim bardzo dziękuję ze odpowiedz. Oczywiscie fakt że przez trzy lata nie znalazł stałego zatrudnienia a co za tym idzie płacił nieregularnie – można ocenić jako uchylanie.

Jednakze obecnie (do konca okresu próby-zawieszenia zostało pół roku) posiada stałe zatrudnienie i z pensji do komornika idzie miesięcznie 800,- zł. Zasądzone alimenty to 500,-.

Problem w tym, że kurator straszy znajomego że jak nie zapłaci natychmiast zaległości z tych 3 lat (około 15.000,-) to idzie siedzieć.

Znajomy jest zestresowany i nie wie czy ma napaść na bank aby uniknąć odsiadki? Ja twierdzę, że skoro obecnie wywiązuje się na bieżąco z nawiązką to nic mu nie grozi, ale ja nie jestem fachowcem i kieruję się jedynie logiką. Czy zechcesz jeszcze wypowiedzieć się na ten temat? Bardzo proszę

ehh   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

przez Darek » Śr, 18 lut 2009, 21:21

Ja twierdzę, że skoro obecnie wywiązuje się na bieżąco z nawiązką to nic mu nie grozi (…)

Uważam podobnie. Co więcej, skoro skazany podjął pracę i realizuje obowiązek alimentacyjny, to pozytywna prognoza kryminologiczna skutkująca warunkowym zawieszeniem wykonania kary okazała się trafna 😉 Darek   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

przez ehh » Śr, 18 lut 2009, 21:28

Jeszcze raz bardzo dziękuję

ehh   Posty: 0Dołączył(a): Cz, 1 sty 1970, 02:00

Powrót do Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

 • niepłacenie alimentów przez margot » Pn, 19 lip 2004, 10:24 8 Odpowiedzi 2100 Wyświetlone Ostatni post przez Marcin Wt, 20 lip 2004, 16:06
 • kara za niepłacenie alimentów przez KaskaK » Wt, 19 kwi 2005, 16:29 1 Odpowiedzi 1054 Wyświetlone Ostatni post przez Marcin Wt, 19 kwi 2005, 17:44
 • Podwyższenie alimentów na dziecko – czy wyrok działa wstecz przez wgorka2 » Śr, 21 cze 2006, 22:14 4 Odpowiedzi 1700 Wyświetlone Ostatni post przez wgorka2 Cz, 22 cze 2006, 21:09
 • uchylenie alimentów przez Eunice » Śr, 24 wrz 2008, 10:41 2 Odpowiedzi 958 Wyświetlone Ostatni post przez Eunice Śr, 24 wrz 2008, 11:33
 • egzekucja alimentów przez rafal » Śr, 8 cze 2005, 11:21 7 Odpowiedzi 1670 Wyświetlone Ostatni post przez Marcin Cz, 16 cze 2005, 19:51

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

WIĘZIENIE MIMO ZAWIASÓW CZYLI O ZARZĄDZENIU WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności jest mechanizmem, pozwalającym sprawcy na uniknięcie izolacji i minimalizację dolegliwości karnoprawnych orzeczonej kary.

Przepisy kodeksu karnego wskazują, że Sąd może skorzystać z instytucji warunkowego zawieszenia kary (nieprzekraczającej roku), jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności – zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. (art. 69 § 1 k.k.

) Kluczowym dla wydania wyroku ,,w zawieszeniu” jest ocena postawy sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, jak również dotychczasowego sposobu życia oraz zachowania po popełnieniu przestępstwa (art. 69 § 2 k.k.).

Tak nieostre kryteria powodują, że ustawodawca pozostawił sobie ,,margines bezpieczeństwa”: zawieszenie wykonania kary przez sąd nie gwarantuje bowiem, że sprawca nie trafi już do więzienia. Osoba, wobec której zastosowano dobrodziejstwo zawieszenia wykonania kary musi mieć świadomość, że w pewnych sytuacjach sąd będzie mógł orzec o zarządzeniu jej wykonania.

Jakie są przesłanki do zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności i jakie inne możliwości oraz dobrodziejstwa przewiduje w tym zakresie ustawodawca? Wyjaśnia adwokat Iwona Sepioło – Jankowska.

ZARZĄDZENIE WYKONANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 75 § 1 i § 1a k.k. sąd zarządzi wykonanie kary, jeżeli:

 • skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
 • skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Ziszczenie się wyżej opisanych przesłanek obliguje sąd do wydania postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania kary.

Oznacza to, że sąd nie dokonuje po raz kolejny analizy zachowania i warunków osobistych sprawcy, ani nie ocenia ryzyka ponownego popełnienia przez sprawcę przestępstwa, lecz automatycznie podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie wykonania izolacyjnej kary wobec sprawcy.

Decyzja w przedmiocie zarządzenia wykonania kary jest podejmowana przez sąd z urzędu, bądź na wniosek kuratora zawodowego.

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI

W praktyce najczęściej spotykanym przypadkiem dla obligatoryjnego zarządzenia wykonania kary jest popełnienie przez skazanego w okresie próby podobnego przestępstwa umyślnego, za które prawomocnie orzeczono bezwględną karę pozbawienia wolności (art. 75 § 1 k.k).

Problematyczną kwestią w ramach powyższego zapisu było rozumienie użytego przez ustawodawcę zwrotu ,,kary pozbawienia wolności”. Wątpliwości budził fakt, czy chodzi tu wyłącznie o bezwzględnie orzeczoną karę pozbawienia wolności, czy również o tę orzeczoną z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

See also:  Informowanie o rozdzielności majątkowej

Niniejsze zagadnienie zostało rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 17.07.2014 r. (SK 9/10) orzekł, że przepis art. 75 § 1 k.k.

,,w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od zarządzenia wykonania kary w sytuacji, gdy wobec skazanego ponownie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP”.

Wyrok ten uwzględniony został w stosownej korekcie do treści art. 75 § 1 k.k., dokonanej w 2015 r. Obecnie nie ulega już kwestii, iż zarządzenie wykonania kary odnosi się zarówno do brzwględnej jak i warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

KIEDY SĄD MOŻE JESZCZE ,,ODWIESIĆ” KARĘ?

Pamiętać należy, że sąd może również ,,odwiesić karę”, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo, aniżeli podobne przestępstwo umyślne, albo jeżeli uchyla się od uiszczania grzywny, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku (art. 75 § 2 k.k.).

Pod pojęciem nałożonych obowiązków należy rozumieć obowiązki probacyjne, jakie stosowane są wobec skazanego w okresie próby, mające na celu wychowawcze oddziaływanie, a zwłaszcza zapobieżenie ponownego popełnienia przez skazanego przestępstwa (art. 72 k.k.).

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż nie każde naruszenie obowiązku probacyjnego oznaczać będzie automatycznie ,,uchylenie się od jego wykonania. Zgodnie z tezą zawartą w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 04.04.2018 r. (sygn.

V KK 66/18) w określeniu uchyla się ,,mieści się negatywne nastawienie do wykonania obowiązku, którego pomimo obiektywnej możliwości, skazany nie chce ze złej woli wykonać.

Nie można bowiem nie mieć na uwadze sytuacji, w których skazany w sposób obiektywny nie będzie w stanie sprostać zobowiązaniom nałożonym w wyroku, np. zobowiązaniom finansowym.

W takich okolicznościach sąd dokonuje oceny, czy uchybienia w tym zakresie były marginalne, a następnie zostały w sposób spójny usprawiedliwione.

Poza powyższym, sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, ale jeszcze przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny. W szczególności dotyczyć to będzie sytuacji, gdy skazany w tym okresie popełnił przestępstwo (art. 75 § 3 k.k.).

Wobec rażącego naruszania przez skazanego porządku prawnego lub uchylania się od nałożonych obowiązków, wydanie rozstrzygnięcia przez sąd ma charakter fakultatywny i zależy od decyzji uznaniowej sądu.

Jeżeli jednak skazany, pomimo udzielenia mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, w dalszym ciągu postępuje w rażący sposób i nie wypełnia nałożonych obowiązków, orzeczenie wykonania kary będzie obligatoryjne (art. 75 § 2a k.k.).

PRZESTĘPSTWA PODOBNE

Zgodnie ze słownikiem pojęć zawartym w kodeksie karnym, przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju. Przy czym przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne (art. 115 § 3 k.k.).

O zaliczeniu dwóch lub większej liczby przestępstw do ,,tego samego rodzaju” decydują zatem dobra prawne, przeciwko którym przestępstwa te były wymierzone. Jednorodzajowymi są więc przestępstwa wymierzone przeciwko dobrom prawnym tego samego rodzaju – niekoniecznie dobrom identycznym.

,,Z tego też względu, że wspólnym rodzajowym przedmiotem ochrony przepisów kryminalizujących zniszczenie mienia oraz przepisów kryminalizujących kradzież jest mienie, przestępstwo zniszczenia mienia oraz przestępstwo kradzieży są przestępstwami należącymi do tego samego rodzaju (por. wyrok SN z dnia 23.05.

2013 r., IV KK 68/13).

 • O jednorodzajowości przestępstw nie przesądza natomiast ani tożsamość działania sprawcy, ani też tożsamość celu, który sprawcy przyświecał.
 • RAŻĄCE NARUSZENIE PORZĄDKU PRAWNEGO
 • Określenie ,,rażące naruszenie porządku prawnego” z całą pewnością pozostaje stwierdzeniem wysoce ocennym, niepoddającym się jednoznacznej kwalifikacji.

Próby dookreślenia różnic między ,,rażącym”, a ,,nierażącym” naruszeniem porządku dokonywane są w doktrynie prawa. W komentarzu do Kodeksu Karnego autorstwa Z. Hołdy i K. Postulskiego (Kodeks Karny. Komentarz 2008, art.

160, teza 6) zawarta została teza, że przez pojęcie naruszenia porządku prawnego należy rozumieć nie tylko popełnienie innego przestępstwa, ale i wykroczenia, jak również ,,postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów”, które prawo karne wiąże z m.in. taką instytucją jak warunkowe zawieszenie.

Autorzy stoją zatem na stanowisku szerokiego pojmowania naruszenia porządku, jako nie tylko odnoszącego się do przestępstw i wykroczeń, ale także innych nagannie ocenianych zachowań sprawcy.

Podobne ujęcie naruszenia porządku prawnego dostrzegane jest w orzecznictwie sądowym. Zgodnie z utrwaloną linią judykatury, naruszenia porządku prawnego nie można utożsamiać z popełnieniem przestępstwa.

,,Pojęcie to obejmuje nie tylko zachowania naruszające zakazy i nakazy prawa karnego, ale także postępowanie wbrew regułom, których przestrzeganie mieści się w granicach zadań i celów prawa karnego” (por.

postanowienie SA w Krakowie z dnia 11.06.2007 r., II Akzw 391/07).

Naruszenie musi być ,,rażące”, to jest zawierające znaczny ładunek jego pejoratywności, a więc nacechowane jaskrawością czy uporczywością oraz dużym nasileniem złej woli sprawcy.

Oznacza to, że przed podjęciem decyzji należy przeanalizować zachowanie skazanego polegające na dopuszczeniu się przestępstwa i ocenić, czy było to zachowanie o charakterze incydentalnym i jednorazowym, czy też było przejawem zdezaktualizowania się pozytywnej prognozy kryminologicznej (tak m.in. postanowienie SA w Krakowie z dnia 21.10.2015 r., II Akzw 965/15).

SKRÓCENIE ORZECZONEJ KARY

Fakultatywne zarządzenie wykonania kary (a zatem sytuacja, gdy sąd ,,może”, ale nie ,,musi” odwiesić kary) stwarza jeszcze jedną możliwość, a mianowicie skrócenia orzeczonej kary pozbawienia wolności, jednak nie więcej niż o połowę. Orzekając w tym przedmiocie sąd bierze pod uwagę dotychczasową postawę skazanego w okresie próby, a w szczególności – wykonanie nałożonych obowiązków (art. 75 § 3a k.k.).

Wprowadzenie powyższego zapisu, co nastąpiło nowelą z 2015 r., stworzyło możliwość elastycznej reakcji sądu i zarządzenia wykonania kary w wymiarze niższym niż ta, której wykonanie warunkowo zawieszono. Orzeczenie w tym przedmiocie będzie jednak zależeć od pozytywnej oceny postawy skazanego, pozostawionej do kognicji sądu.

ZAMIANA KARY

Możliwość skrócenia orzeczonej kary to jednak nie jedyny wariant stosowany w ramach instytucji zarządzenia wykonania kary. Należy bowiem pamiętać, że w powyższym postanowieniu sąd może również zamienić karę pozbawienia wolności (warunkowo zawieszoną) na inną karę (75a k.k.), tj.:

 • karę ograniczenia wolności w fomie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne; przyjmuje się, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, a kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata;
 • karę grzywny, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny; kara grzywny nie może przekroczyć jednak 810 stawek dziennych.

Zamiana kary nie jest jednak możliwa w przypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, 1a i 2a k.k. oraz co do skazanego, który nie wykonał orzeczonego wobec niego obowiązku opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub też obowiązku z art. 72 § 2

k.k. (świadczenie pieniężne bądź zobowiązanie skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części).

Orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny w miejsce kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie zwalnia też skazanego od wykonania orzeczonych wobec niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub środków zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę łączną.

Należy również pamiętać, iż sąd uchyli zmienione kary i zarządzi wykonanie kary pozbawienia wolności, gdy skazany będzie uchylał się od wykonania kary ograniczenia wolności, uiszczenia grzywnych, bądź wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych (art. 75a § 5 k.k.).

ZARZĄDZENIE WYKONANIA KARY A OKRES PRÓBY

Co jednak istotne, zarządzenie wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Oznacza to, że jeśli w trakcie biegu okresu zawieszenia kary skazany naruszył porządek prawny, sąd nie będzie mógł odwiesić kary, jeżeli w okresie 6 miesięcy od zakończenia okresu zawieszenia nie wydano prawomocnego postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej kary.

Decyzja o pozbawieniu człowieka wolności stanowi zawsze ultima ratio reakcji karnej, a w związku z tym – ma być decyzją wyjątkowo dogłębnie przemyślaną i uzasadnioną.

Z uwagi na nieodwracalny chatakter tej kary, nie można w tym przedmiocie podejmować decyzji pochopnych, czy też niepopartych daleko idącą analizą ustawowych przesłanek, gdyż mamy do czynienia z jedną z najważniejszych konstytucyjnie chronionych dóbr – z wolnością człowieka. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.