Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej
Dla domu Dla domu Dla firmy Dla firmy Zamów poradę online

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Zapytaj prawnika

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej
28.01.2014 Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Autor: Prawnik

Masz problem?Zadaj mi pytanie

Z analizy przesłanej księgi wieczystej wynika, iż w roku 2011 w wyniku zawarcia umowy rozszerzającej wspólność małżeńską stała się Pani współwłaścicielem nieruchomości na zasadach współwłasności małżeńskiej.

Zgodnie z art. 47 Kodeksu rodzinnego małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Strony mogą się umówić, że rozszerzoną wspólnością objęte zostaną tylko przedmioty (wszystkie, określone ich rodzaje lub oznaczone co do tożsamości) należące do ich majątków osobistych przed zawarciem umowy, że wspólność obejmie tylko przedmioty nabyte po zawarciu małżeństwa albo że umowa spowoduje oba te skutki.

W wyniku, więc zawartej umowy nie ma najmniejszego znaczenia, iż nieruchomość została darowana Pani mężowie, nieruchomość stanowi obecnie majątek wspólny i w taki sposób będzie dzielona w trakcie rozwodu. Zgodnie z domniemaniem wynikającym z Kodeksu rodzinnego udziały w majątku małżeńskim są równe.

Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu w sprawie III CRN 227/73 artykuł 43 § 2 kro może mieć zastosowanie nie w każdym wypadku faktycznej nierówności przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego, lecz tylko w tych wypadkach, gdy małżonek, przeciwko któremu skierowane jest żądanie ustalenia nierównego udziału, w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania dorobku stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

W chwili obecnej w trakcie podziału może Pani liczyć na połowę majątku według cen z chwili orzekania. Sąd będzie mógł dokonać podziału na kilka sposób w zależności od stanowiska stron tj. podzielić fizycznie nieruchomości z ewentualnymi dopłatami, przyznać jednej z osób nieruchomość z obowiązkiem spłaty drugiej, nakazać sprzedaż nieruchomości i podzielenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży.

Z opisu Pani sytuacji małżeńskiej wynika, iż powinna Pani rozważyć również wystąpienie z wnioskiem o dokonanie nierównego podziału majątku dorobkowego.

Opinie naszych zadowolonych Klientów

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej Porady prawne online

Opinie klientów Maryna

Komunikacja i współpraca z kancelarią zostawiły bardzo pozytywne emocje. Wszyscy pracownicy bardzo mili i pomocni. Poziom profesjonalności bardzo wysoki .

Myślałam, że moja sprawa nie jest do załatwienia, ale SIĘ UDAŁO! Otrzymałam kartę na 3 lata w trzy miesiące. Bardzo się cieszę , że trafiłam na kancelarię LexVin, doświadczonego prawnika Pana Dariusza Kostyry.

Jestem bardzo wdzięczna i serdecznie polecam najlepszą kancelarię w Warszawie.

Mikołaj

Jestem mile zaskoczony jakością, fachowością i krótkim czasem prowadzenia sprawy choć do tej pory współpracowałem z wieloma kancelariami i prawnikami.

Andrzej

Szczerze polecam ta kancelarie dobry kontakt, szybka odpowiedz i pełen profesjonalizm. W sądzie poszło tak jak mówił Pan Dariusz. Dziękuje.

Piotr

Cieszy mnie niezmiernie, że w tak trudnych czasach wyzysku, manipulacji i cwaniactwa jest tak profesjonalna możliwość obrony. Dziękuję panie Darku !

Darek

Jestem bardzo mile zaskoczony profesjonalnością i szybkością odpowiedzi. Poleciłem serwis znajomym, bo warto!

Michał

Bardzo fachowa i szybka pomoc, a wszystko w dobrej cenie. Jestem pełen uznania i wdzięczności dla Kancelarii LexVin za profesjonalną realizację usługi.

Karolina

Bardzo dziękuję za zajęcie się moją sprawą oraz szybkie wysłanie mi sprzeciwu. Z pewnością polecę Państwa usługi.

Joanna

Pomoc prawną otrzymałam błyskawicznie i profesjonalnie.Świetna,merytoryczna i miła obsługa. Serdecznie dziękuję.

Aneta

Bardzo dziękuję za profesjonalne i szybkie napisanie sprzeciwu. Polecam pomoc prawną Kancelarii LexVin każdemu, kto szuka profesjonalnej pomocy prawnej.

Podobne artykuły

Darowizna nieruchomości w PIT: rozszerzenie wspólności majątkowej

Darowizna między małżonkami, pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, nie stanowi ponownego nabycia na potrzeby prawa do tego składnika przez obdarowanego małżonka – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 26.02.2019 r. nr 0115-KDIT2-3.4011.430.2018.2.JG.

Przeczytaj także:

Spłata mieszkania dla ex-męża nie jest wydatkiem na własne cele mieszkaniowe

Małżonkowie pobrali się w marcu 2010 r. Występuje między nimi małżeńska wspólność majątkowa. W marcu 2013 r. rodzice męża wnioskodawczyni przekazali mu umową darowizny m.in. działki A i B. W 2016 r. małżonkowie dokonali rozszerzenia majątku wspólnego o powyższą nieruchomość w drodze umowy darowizny. Obecnie trwa geodezyjny podział działki A, z której wydzielona część ma zostać sprzedana w 2019 r.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy od tej sprzedaży zapłaci podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn.zm), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.

21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d.

innych rzeczy,
– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.

a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

fot. Ingo Bartussek – Fotolia.com

Wniesienie gruntu do majątku wspólnego małżonków

Gdy mąż wnosi do ze swojego majątku odrębnego nieruchomość do majątku wspólnego, u żony nabycie tej nieruchomości datuje się na dzień jego pierwotnego nabycia przez męża i od tej daty jest liczony pięcioletni okres, po upływie którego nieruchomość może zostać zbyta bez podatku.

Przytoczony wyżej przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub praw w nim wymienionych miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu i w efekcie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu. Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw majątkowych decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment ich nabycia. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że mąż Wnioskodawczyni nabył do majątku odrębnego własność działek gruntu A o obszarze (…) ha i B o obszarze, (…) ha na podstawie umowy darowizny zawartej dnia 19 marca 2013 r. (dalej: działki) W 2016 roku Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem poszerzyli ustawową wspólność majątkową, zawierając w dniu 6 września 2016 r. umowę darowizny przedmiotowych działek do majątku wspólnego. Natomiast w 2019 r. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem ma zamiar sprzedać działkę wydzieloną z działki A. W związku z powyższym należy wyjaśnić, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty nabyte przez dziedziczenie, zapis lub z darowizn, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską uregulowana została w art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej w zakresie, w jakim ustanawiają zasadę kształtującą ustrój majątkowy, są stricte umowami majątkowymi małżeńskimi, działają na przyszłość i mają charakter organizacyjny. W powyższej kwestii wykształciła się bowiem jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych prezentująca odmienne stanowisko wskazujące, że rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowo, pogląd taki wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 maja 2016 r. sygn. II FSK 1110/14. W wyroku NSA podkreślił, że małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską uregulowana została w art. 47 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jest to umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej w zakresie, w jakim ustanawiają zasadę kształtującą ustrój majątkowy, są stricte umowami majątkowymi małżeńskimi, działają na przyszłość i mają charakter organizacyjny (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 sierpnia 2015 r., I CA 185/15, LEX nr 1808658). Tak więc skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy wyzbyła się prawa do tej rzeczy. Tożsamej oceny dokonano w szeregu innych wyroków NSA i WSA (przykładowo: wyrok NSA z dnia 22 marca 2017 r. sygn. II FSK 456/15, wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2016 r. sygn. II FSK 313/14, wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 19 listopada 2013 r. sygn. I SA/Rz 949/13, wyrok WSA w Gdańsku z dnia 29 października 2014 r. sygn. I SA/Gd 964/14). Kwestia określenia momentu nabycia nieruchomości i praw majątkowych była również przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której Sąd stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków. W uzasadnieniu uchwały Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej przewidzianej w art. 31 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie jest możliwe nabycie nieruchomości w określonym udziale przez małżonków pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości. Nadmienić należy, że wyżej powołana uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosi się wprawdzie do innego stanu faktycznego, jednakże argumenty w niej zawarte są aktualne także w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dojdzie w wyniku umowy darowizny do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków. Niemniej jednak, datą nabycia nieruchomości przez każdego z małżonków jest data nabycia przez tego małżonka, który nieruchomość włączył do majątku wspólnego. W konsekwencji, od tej daty należy liczyć upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, również w odniesieniu do małżonka, który nabył nieruchomość w drodze darowizny. Mając na uwadze wyżej powołane przepisy prawa, przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, należy stwierdzić, że nabycie przez Wnioskodawczynię działki A, z której wydzielono działkę, którą Wnioskodawczyni wraz z mężem ma zamiar zbyć w 2019 r. nastąpiło w 2013 r., kiedy to ww. nieruchomość została nabyta do majątku osobistego męża Wnioskodawczyni. Bowiem dokonana darowizna między małżonkami, pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku osobistego jednego z małżonków do majątku wspólnego, nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika przez obdarowanego małżonka.

See also:  Zakres odpowiedzialność małżonka za zobowiązania w ZUS

Zatem, zamierzone przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie wydzielonej działki w 2019 roku nie będzie stanowiło – z zastrzeżeniem, że nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej – dla Wnioskodawczyni źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.

a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca 2013 r.

, w którym nastąpiło jej nabycie, a więc uzyskany z tej sprzedaży przychód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego z ww. tytułu.(…)”

Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Rozszerzenie wspólności małżeńskiej nie jest nabyciem wg ustawy o PIT

W ostatnich latach sądy administracyjne i organy podatkowe wypracowały wspólny (korzystny dla podatników) pogląd, że rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Ma to zasadnicze znaczenie dla uniknięcia obowiązku zapłaty podatku dochodowego przy sprzedaży takich nieruchomości.

To bardzo istotna w praktyce kwestia, bowiem mimo braku zmian w tym zakresie treści przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) organy podatkowe w różny sposób interpretowały rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej w kontekście podatku dochodowego. Kluczowym przepisem jest tu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym źródłem przychodów jest, co do zasady, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit.

a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis ten oznacza m.in., że jeżeli odpłatne zbycie (czyli np.

sprzedaż) nieruchomości nastąpiło po upływie pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie), to sprzedający nie musi płacić podatku (PIT) od dochodu (lub przychodu) uzyskanego z tej sprzedaży.

Widać więc wyraźnie, że ważnym momentem jest tu m.in. moment (rok) nabycia nieruchomości,  bo od końca roku w którym nastąpiło nabycie liczy się owe 5 lat, po upływie których nie trzeba się martwić o podatek.

Niestety przez wiele lat organy podatkowe (a także niektóre sądy) uważały, że rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o nieruchomość oznacza dla jednego z małżonków (tego, który przed rozszerzeniem nie był właścicielem przedmiotowej nieruchomości) nabycie tej nieruchomości. Było to sporym zaskoczeniem dla małżonków przy sprzedaży takiej nieruchomości, bo okazywało się, że termin 5 lat organy podatkowe liczą (dla jednego z małżonków) od końca roku, w którym nastąpiło rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W praktyce zdarza się często, że dana nieruchomość jest wyłączną własnością jednego z małżonków (bo np. małżonek ten nabył ją przed ślubem, czy już w trakcie małżeństwa nabył nieruchomość w spadku).

W takich sytuacjach małżonkowie (którzy nie mają rozdzielności majątkowej)  podejmują nierzadko decyzje o rozszerzeniu małżeńskiej wspólności ustawowej o nieruchomości wchodzące w skład majątków osobistych tych małżonków.

Majątek małżonków w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Warto tu wskazać, że relacje majątkowe między małżonkami są uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Kro). Zgodnie z art.

31 § 1 Kro, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe (rzeczy ruchome i nieruchomości) nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Widać więc, że nie wszystkie składniki majątku wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Rzeczy ruchome i nieruchomości nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 • Przykładowo (zgodnie z art. 33 Kro) do majątku osobistego każdego z małżonków należą rzeczy ruchome i nieruchomości:
 • –  nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 • – nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
 • Jednak małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską uregulowana została w art. 47 § 1 Kro.

Jest to działająca na przyszłość umowa, której celem jest ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w inny sposób od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej.

W szczególności chodzić może o rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na nieruchomości znajdujące się w majątkach osobistych małżonków.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Korzystne interpretacje podatkowe i wyroki

Na szczęście od kilku lat sądy administracyjne wypracowały w tym zakresie jednolitą linię orzeczniczą, korzystną dla podatników.

Zgodnie z tą linią orzeczniczą rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej poprzez włączenie do majątku wspólnego nieruchomości wchodzącej uprzednio w skład majątku osobistego jednego z małżonków, nie stanowi nabycia tej nieruchomości przez drugiego z małżonków w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przykładami takich orzeczeń są m.in. wyroki NSA z: 13 maja 2016 r. (sygn. akt II FSK 1110/14), z 22 marca 2017 r. (sygn. akt II FSK 456/15), z 7 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 313/14).

Z linią tą ostatecznie zgodziły się również organy podatkowe. Jednym z najnowszych przykładów jest interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.99.2018.1.MK).

Przykład z ww. interpretacji indywidualnej z 2 maja 2018 r.

W 1981 r. pewien pan zawarł związek małżeński i wraz z żoną tworzył małżeńską wspólność ustawową. Żona otrzymała w 1989 roku od rodziców na podstawie umowy przekazania gospodarstwo rolne do majątku osobistego.

Mąż w 1988 roku otrzymał do majątku osobistego od matki gospodarstwo rolne na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego oraz w 2007 roku gospodarstwo rolne na podstawie dziedziczenia w ramach majątku osobistego.

W 2015 roku małżeńską umową majątkową rozszerzono małżeńską wspólność ustawową o majątki osobiste. W grudniu 2017 roku sprzedano część nieruchomości (działkę budowlaną), która została wniesiona do umowy majątkowej rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej z majątku osobistego żony. Małżonkowie dalej mają wspólne gospodarstwo rolne. Małżonkowie zapytali Dyrektora KIS, czy uzyskany przychód ze sprzedaży działki w 2017 roku podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli działka była częścią nieruchomości wniesionej w ramach umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzenia wspólności majątkowej z dawnego majątku osobistego żony? Dyrektor KIS stwierdził, że

1) Skoro z chwilą objęcia nieruchomości wspólnością majątkową nie następuje jakiekolwiek wydzielenie części nieruchomości, a żadnemu z małżonków (współwłaścicieli) nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy, to nie można przyjąć, że z chwilą rozszerzenia wspólności majątkowej (wspólności ustawowej) strona takiej umowy (w tym wypadku żona) wyzbyła się prawa do tej rzeczy.

2) Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3) Za datę nabycia sprzedanej w 2017 r. nieruchomości (która stanowiła wcześniej majątek odrębny żony) należy przyjąć dzień, w którym żona nabyła tę nieruchomość do majątku odrębnego. Czyli w wyniku zawarcia w 2015 r. umowy rozszerzającej wspólność ustawową, mąż stał się współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 1989 roku.

4) Odpłatne zbycie ww. działki w 2017 r. nastąpiło po upływie 5 lat od końca roku, w którym ją nabyto (1989 r.), zatem sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodów podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.

See also:  Rozwód i mieszkanie na kredyt

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Teraz 39 zł taniej!

Podział majątku wspólnego małżonków – Zawiślak & Partners in Law

Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowejRozważając kwestię podziału majątku wspólnego przede wszystkim należy wyjść od art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682; dalej: „krio”), zgodnie z którym, wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ustawodawca wskazał również przykłady składników wchodzących do majątku wspólnego, w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.).

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków, których zamknięty katalog został wskazany w art. 31 krio.

Podziału majątku wspólnego może żądać każdy z małżonków po ustaniu wspólności ustawowej i można go dokonać zarówno w trakcie trwania małżeństwa, rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej może ustać z następujących powodów:

 1. zawarcia przez małżonków umowy o zniesieniu wspólności,

Małżonkowie poprzez umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w każdym momencie trwania małżeństwa, mogą zadecydować o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności, a także ustanowieniu rozdzielności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Oczywiście umowa taka może poprzedzać również zawarcie samego małżeństwa, zaś jej podpisanie nie oznacza, iż małżonkowie nie mogą jej rozwiązać w przyszłości.

 1. rozwodu lub separacji albo unieważnienia małżeństwa oraz stwierdzenia nieistnienia małżeństwa,

Następstwem ustania małżeństwa jest powstanie między byłymi małżonkami ustroju rozdzielności majątkowej, co skutkuje posiadaniem przez nich od tego momentu wyłącznie majątku osobistego. Wspólność ustaje w tym przypadku z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa oraz ustalającego nieistnienie małżeństwa.

 1. w chwili śmierci lub ubezwłasnowolnienia, któregoś z małżonków,

Krio nie normuje wprost kwestii ustania małżeństwa z chwilą śmierci małżonka, jednak na podstawie innych ustaw, w tym ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.

2064), można doszukać się potwierdzenia tego stanowiska, gdyż zgodnie z jej art.

78 Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa jest w szczególności odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka.

 1. w stosunku do jednego z małżonków zostanie ogłoszona upadłość,

Z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o czym stanowi art. 124 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r.

poz. 2344). Należy jednak w tej kwestii pamiętać, iż jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

 1. w przypadku wydania przez sąd wyroku, w którym orzeknie o ustanowieniu z ważnych powodów rozdzielności majątkowej,

Ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd może żądać każdy z małżonków z ważnych powodów oraz wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków (art. 52 krio).

Dopóki, więc wspólność (ustawowa lub umowna) istnieje, żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku. Od chwili ustania wspólności pomiędzy małżonkami, ich majątek wspólny może zostać podzielony pomiędzy nich.

Możliwe są dwa sposoby dokonania podziału majątku – umowny oraz sądowy.

Umowny podział wynika z art. 46 krio w zw. z art. 1037 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) i jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy małżonkowie są zgodni co do planu podziału, daje jednak możliwość szybszego, niż sądowy, sposobu załatwienia sprawy.

Umowa powinna wskazywać jej cel, stanowiący dokonanie podziału majątku objętego uprzednio wspólnością majątkową małżeńską, składniki majątku wspólnego, sposób ustanowienia rozdzielności majątkowej oraz podziału majątku.

Można również wskazać terminy dopłat, jeżeli na takie małżonkowie się umówili oraz ich ewentualne terminy, a także rozliczenie możliwych nakładów i wydatków poczynionych w czasie trwania wspólności z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na wspólny.

Przepisy nie wprowadzają ograniczeń w tych kwestiach.

 • Umowa podziału majątku wspólnego może być zawarta razem z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, ale również w momencie rozwodu oraz po wydaniu wyroku rozwodowego lub orzekającego separację.
 • Generalnie nie ma wymogu zawarcia omawianej umowy w szczególnej formie u notariusza, chyba że w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość.
 • Sądowy podział majątku następuje z reguły w sytuacjach, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku wspólnego.

Aby dokonać podziału majątku wspólnego, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia majątku, wniosek o podział majątku. We wniosku wskazuje się przedmioty i prawa podlegające podziałowi oraz proponowany sposób podziału.

We wniosku należy również określić wartość majątku, który podlegać będzie podziałowi. Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania o podział majątku wspólnego, gdy nie ma zgody byłych małżonków co do podziału wynosi 1000 zł.

, gdy małżonkowie się zgadzają co do podziału to opłata wynosi 300 zł.

Jeżeli małżonkowie ustalili zgodnie sposób podziału majątku wspólnego, o tym podziale może rozstrzygnąć także sąd w wyroku rozwodowym, jeżeli nie przedłuży to postępowania.

Należy pamiętać, iż każdy małżonek może wnosić również o ustalenie udziałów w majątku wspólnym z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku oraz o rozliczenia nakładów i wydatków poczynionych w czasie trwania wspólności z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na wspólny.

Intercyza nie zawsze poskutkuje rozdzielnością majątkową małżonków. Czasem skutek może być wręcz odwrotny

Czy warto podpisać intercyzę? Nad odpowiedzią na to pytanie zastanawiali się z pewnością wszyscy mający wkrótce zawrzeć związek małżeński. A jeśli nie wszyscy, to z pewnością ci, którzy kierują się w swoim życiu pragmatycznym myśleniem. Czym właściwie jest intercyza i dlaczego warto ją podpisać? 

Rośnie liczba rozwodów. Coraz więcej spraw rozwodowych trafia do sądów. Postępowaniom rozwodowym towarzyszą również postępowania działowe, które bardzo często ciągną się latami. Co zrobić, aby w razie najgorszego uniknąć długoletniego oczekiwania związanego z przeprowadzeniem podziału majątku?

Nie chciałbym, aby zabrzmiało to cynicznie, czy też kpiąco, ale mam wrażenie, że nadmierna wiara w treść słów przysięgi małżeńskiej – że nie opuszczę cię, aż do śmierci bardzo często dostarcza wielu problemów. Sam znam jednego adwokata, który następnego dnia po ślubie zaprowadził małżonkę do notariusza. Akurat w tym przypadku nie rozpatrywałbym tak daleko idącej przezorności jako wady.

Wspólnota majątkowa małżonków a intercyza – czy warto ją podpisać?

Aby możliwie najprościej wytłumaczyć zagadnienia związane z podziałem majątku małżonków konieczne będzie objaśnienie podstawowych pojęć. W pierwszej kolejności – czym jest wspólnota majątkowa pomiędzy małżonkami.

Powstaje ona w momencie wstąpienia w związek małżeński. Oznacza, że od tego momentu do wspólnego majątku obojga małżonków będą wchodziły wszelkie dobra materialne, które małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa.

Co jednak jeśli małżonkowie nawet po zawarciu małżeństwa chcą samodzielnie decydować o swoim majątku?

Rozwiązaniem jest wspomniana wyżej intercyza. Jej podpisanie powoduje zmianę ustroju majątkowego małżonków. Co do zasady – intercyza – oznacza ustanowienie rozdzielności majątkowej. W tej sytuacji każdy z małżonków będzie dysponował odrębnym majątkiem.

Jednak intercyza nie zawsze będzie stanowiła o rozdzielności majątkowej małżonków. Może bowiem zostać skonstruowana w taki sposób, że:

 • doprowadzi do rozszerzenia wspólności majątkowej – tj. do majątku wspólnego małżonków dołączone zostaną składniki, które wchodziły uprzednio do ich majątków osobistych;
 • ustalony zostanie podział z wyrównaniem dorobków – oznacza to, że małżonek o mniejszym dorobku w momencie zakończenia ustroju rozdzielności majątkowej będzie mógł domagać się od współmałżonka wyrównania dorobku;
 • ograniczy wspólność majątkową – czyli najpopularniejsze rozwiązanie opisane powyżej.

Co do zasady intercyza nie ma większego wpływu na kwestie związane z dziedziczeniem. Niezależnie od istnienia rozdzielności majątkowej małżonek będzie znajdował się w pierwszej grupie spadkobierców ustawowych. W rzeczywistości zależna będzie od niej kwestia wielkości udziałów, w poszczególnych składnikach majątku jakie będą przysługiwać pozostałemu przy życiu małżonkowi.

Śmierć drugiego małżonka oznacza ustanie dotychczasowo obowiązującej wspólności majątkowej. Następuje podział majątku małżonków na dwie – najcześciej – równe części. Jedna z nich to własność żyjącego małżonka. Natomiast druga podlega dziedziczeniu – a zatem część majątku zmarłego, która podlega dziedziczeniu również trafi do majątku drugiego małżonka.

Inaczej zaś w sytuacji, gdy pomiędzy stronami została zawarta umowa o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Wówczas dziedziczeniu podlegałby majątek osobisty zmarłego małżonka. Tym samym, intercyza nie sprawia więc, że współmałżonek traci prawo do spadku. Zastosowanie znajdują te same zasady dziedziczenia co w przypadku istnienia wspólności majątkowej.

Portal Orzeczeń
Sądu Rejonowego w Toruniu

 • Dnia 24 maja 2018 r.
 • Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny
 • w składzie następującym:
 • Przewodniczący: SSR Larysa Rozmarynowicz

Protokolant: st. Sekr. Sąd. Mirosława Prusaczyk

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu: 11 maja 2018 r.,

sprawy z wniosku S. P.,

z udziałem: I. P.,

o podział majątku wspólnego,

postanowił:

I. Ustalić, że w skład majątku wspólnego uczestników S. P. i I. P. wchodzi wyłącznie:

a) nieruchomość zabudowana położona w Z. gmina O. oznaczona jako działka nr. 81, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości: 348 000 zł,

b) nieruchomość niezabudowana położona w Z. gmina O. oznaczona jako działka nr. 151, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości: 28 000 zł ,

II. Oddalić wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

III. Dokonać podziału majątku wspólnego S. P. i I. P. w ten sposób, że: przyznać S. P. na wyłączną własność:

a) nieruchomość zabudowaną, położoną w Z. (szczegółowo opisaną w pkt. I a postanowienia), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…);

b) nieruchomość niezabudowaną, położoną w Z. (szczegółowo opisaną w pkt. I b postanowienia), dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…),

IV. Zasądzić od S. P. na rzecz I. P. kwotę 188 000 zł (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) tytułem spłaty udziału w majątku wspólnym, płatną w dwóch ratach:

 1. – pierwszą w kwocie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) płatną w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,
 2. – drugą w kwocie 88 000 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) płatną w terminie roku od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,
 3. V. Umorzyć postępowanie w zakresie podziału ruchomości,
See also:  Uchylanie się od kontaktów z dziećmi

VI. Zasądzić od S. P. na rzecz I. P.

kwotę 14 726,01 zł ( czternaście tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 1/100) płatną w terminie 1 ( jednego) miesiąca od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, tytułem rozliczenia kwoty 29 452,02 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 2/100) pobranej przez wnioskodawcę z majątku wspólnego, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności;

VII. Zasądzić od I. P. na rzecz S. P. kwotę 145 zł ( sto czterdzieści pięć ) tytułem rozliczenia nakładów na ubezpieczenie nieruchomości , w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia postanowienia w niniejszej sprawie, z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności,

VIII. Oddalić wnioski w pozostałej części ,

IX. Ustalić, że każdy z uczestników postępowania ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie,

X. Nakazać pobrać od S. P., I. P. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Toruniu kwoty: od każdego po 545 zł (pięćset czterdzieści pięć złotych), tytułem zwrotu wydatków tymczasowo wyłożonych na wynagrodzenie biegłego przez Skarb Państwa.

Sygn. akt: XI Ns 2952/16

Wnioskiem z dnia 2 grudnia 2016 r. S. P. wniósł o ustalenie, że w skład majątku wspólnego wnioskodawcy i I. P. wchodzi: nieruchomość zabudowana położona w Z. gmina O., dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) (działka (…)), nieruchomość niezabudowana położona w Z.

gmina O., dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…), działka (…) oraz szereg ruchomości. Nadto wnioskodawca wniósł o ustalenie, że strony posiadają wspólne niespłacone zobowiązania wynikające z umów kredytowych, z czego obecnie pozostaje do spłaty 114 487 zł.

Ponadto wnioskodawca wniósł o rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny, w postaci: wydatków na budowę domu rodzinnego przed zawarciem małżeństwa w łącznej kwocie 120 600 zł, darowizn otrzymanych od rodziców w okresie od sierpnia 2001 r. do 2012 r.

w łącznej kwocie 89 060 zł, spłaty rat dwóch kredytów od lutego do października 2016 r. w łącznej kwocie 2 756,50 zł, ubezpieczenia domu w kwocie 290 zł w VIII 2016 r., ustalenie, że udziały stron w majątku wspólnym nie są równe: udział wnioskodawcy wynosi 70%, a uczestniczki postępowania 30%. S. P.

wnosił o dokonanie podziału majątku stron:

przyznanie na wyłączną własność wnioskodawcy:

nieruchomości opisanych we wniosku o nr działek (…);

ruchomości znajdujących się w pkt. II 1a wniosku;

przyznanie na wyłączną własność uczestniczki: ruchomości wymienionych w pkt. II 2a a wniosku z obowiązkiem spłaty w kwocie 22 367,05 zł.

Nadto wniósł o obciążenie obu stron kosztami postępowania w sprawie po połowie.

W uzasadnieniu wskazał, że przed zawarciem związku małżeńskiego otrzymał nieruchomości opisane we wniosku od rodziców w darowiźnie. Rozpoczął budowę domu jednorodzinnego z własnych środków pieniężnych oraz ze środków otrzymanych w darowiźnie od rodziców w latach 2001-2012 r.

W dniu 27 stycznia 2004 r. zawarł z I. P. małżeńską umowę majątkową, którą rozszerzył wspólność majątkową małżeńską o składniki majątku sprzed zawarcia małżeństwa. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Toruniu rozwiązał małżeństwo uczestników przez rozwód.

Wartość nieruchomości opisanych we wniosku oszacował odpowiednio: nieruchomości zabudowanej 300 000 zł, nieruchomości niezabudowanej 10 000 zł. Wskazał, że względy natury moralnej oraz niskie dochody, słabe zaangażowanie w prace domowe i uchylanie się od pracy I. P.

uzasadniają ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym na podstawie art. 43 § 2 Kro.

W odpowiedzi na wniosek, uczestniczka I. P. zakwestionowała twierdzenia wnioskodawcy odnośnie: składu i wartości ruchomości, nakładów i darowizn na majątek wspólny, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, propozycję podziału majątku.

Wniosła o przyznanie jej na wyłączną własność nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w Z. (działka (…)), przyznanie wnioskodawcy nieruchomości niezabudowanej położonej w Z. (działka (…

)), orzeczenie spłaty od uczestniczki na rzecz wnioskodawcy w kwocie 87 291, 50 zł tytułem wyrównania udziałów. Wniosła o odliczenie od wartości majątku wspólnego zobowiązania wynikającego z kredytu hipotecznego.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że za przyznaniem jej nieruchomości przemawia dobro wspólnych małoletnich dzieci, które mają ustalone miejsce zamieszkania przy matce.

W toku postępowania strony podjęły rokowania ugodowe, które zakończyły się niepowodzeniem.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2018 r. (k. 177) pełnomocnik uczestniczki wskazał, że uczestnicy spłacają raty kredytu po połowie, żadna ze stron nie ponosi dodatkowych obciążeń z tytułu spłaty kredytu.

Wniosek o przyznanie na wyłączną własność uczestniczki nieruchomości zabudowanej położonej w Z. został cofnięty. Wskazano nową propozycję podziału majątku: przyznanie nieruchomości zabudowanej położonej w Z.

na własność wnioskodawcy z obowiązkiem spłaty uczestniczki w kwocie 152 289,25 zł . Pełnomocnik uczestniczki podniósł również że, przekazem bankowym z dnia 3 stycznia 2014 r. o tytule “przelew środków” S. P. dokonał przekazu bankowego w kwocie 29 452 , 02 zł z rachunku bankowego I. P.

o numerze (…) na rachunek siostry wnioskodawcy A. F.. W głosie do protokołu rozprawy z dnia 11 maja 2018 r. pozostawił ocenę w/w zdarzenia do uznania Sądu.

W głosie do protokołu rozprawy z dnia 10 stycznia 2018 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o przyznanie jemu własności nieruchomości i udokumentował możliwości spłaty uczestniczki. Pełnomocnik uczestniczki oświadczył, że nie jest ona zainteresowana żadną z nieruchomości.

Na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. uczestnicy zgodnie oświadczyli, że ruchomości wchodzące w skład majątku wspólnego i objęte wnioskiem zostały już podzielone i nie ma potrzeby dokonywać ich podziału bądź wyrównywać wartości. Wnioskodawca wskazał, że ma przygotowane środki finansowe na spłatę uczestniczki: aktualnie ma wygospodarowane na ten cel 100 000 zł.

W nawiązaniu do zarzutu wyprowadzania środków pieniężnych na rzecz A. F. wskazał, że pieniądze te przeznaczył na zarząd majątkiem wspólnym, przede wszystkim zakup opału.

W pozostałym zakresie strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił co następuje:

I. P. i S. P. zawarli związek małżeński w dniu 21 września 2002 r. Przed tą datą S. P. był właścicielem nieruchomości objętych wnioskiem – otrzymał je w darowiźnie od swoich rodziców. Budowa domu w miejscowości Z. na działce nr (…) była rozpoczęta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego – w dniu zawarcia związku małżeńskiego budowa kończyła się na etapie stropu.

W dniu 27 stycznia 2004 r. przed notariuszem P. F., prowadzącym kancelarie notarialną w G. I. P. i S. P.

zawarli umowę majątkową małżeńską, w której stosunki majątkowe w ich małżeństwie poddali wspólności majątkowej umownie rozszerzonej na składniki majątku nabyte przez nich przed zawarciem związku małżeńskiego.

Wspólność nie obejmowała jedynie przedmiotów służących wyłącznie do użytku osobistego każdego z małżonków tj odzież, kosmetyki biżuteria.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 lutego 2016 r., prawomocnego z dniem 1 marca 2016 r. związek małżeński I. P. i S. P. został rozwiązany przez rozwód. I. P. i S. P.

posiadają dwoje małoletnich dzieci: P. (ur. (…)) i M. (ur. (…)).

Oboje rodziców wykonuje władzę rodzicielską względem dzieci, zgodnie z zawartym porozumieniem, przy czym miejsce zamieszkania dzieci ustalono przy matce.

/dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa S. P. i I. P. zd. J. USC w C. k. 47, zeznania świadka H. P. k. 193 v., zeznania świadka J. K. k.

193, akt notarialny – małżeńska umowa majątkowa z dnia 27 stycznia 2004 r. zawarta przed notariuszem P. F., prowadzącym kancelarie notarialną w G. D. rep. A poz. 530/2004 k.

48, odpis wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 8 lutego 2016 r. sygn. I C 1519/14 k. 64/

W skład majątku wspólnego I. P. i S. P. na zasadzie wspólności ustawowej małżeńskiej rozszerzonej wchodzą dwie nieruchomości położone w Z.: nieruchomość zabudowana nr dz. 81, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) oraz nieruchomość niezabudowana nr dz. 151, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą nr (…) o wartości 28 000 zł.

Nieruchomość oznaczona jako działka o nr (…) ma powierzchnię 0,56 ha przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym i garażowym. Budynek mieszkalny został wzniesiony w latach 2001-2005 r. metodą gospodarczą i został oddany do użytkowania.

Łączna powierzchnia budynku mieszkalnego wynosi 157, 37 m2 . Standard całej nieruchomości jak i stan techniczny budynków jest dobry. Rynkowa wartość nieruchomości według stanu z dnia oględzin biegłego w dniu 11 lipca 2017 r. wynosi 348 000 zł.

Budowa domu została rozpoczęta jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego (do etapu stropu) – była wówczas finansowana przez S. P. oraz z darowizn otrzymanych od rodziców. Po zawarciu małżeństwa była finansowana z darowizn otrzymanych przez małżeństwo P. od rodziców S. P., od rodziców I. P.

, pieniędzy otrzymanych w prezentach ślubnych, pożyczki i pracy małżonków.

Nieruchomość oznaczona jako działka o nr (…) ma powierzchnię 0,64 ha. Działka przeznaczona jest na cele rolne. Ma nieregularny, trójkątny kształt, dwoma bokami przylega do dróg asfaltowych.

Działka posiada słabą przydatność glebowo-rolniczą. Na nieruchomości znajdują się złoża kredy – złoża są jednak trudne do eksploatacji i wymieszane z ziemią.

Rynkowa wartość nieruchomości według stanu z dnia oględzin biegłego w dniu 11 lipca 2017 r. wynosi 28 000 zł.

/dowód: odpis zwykły księgi wieczystej nr (…) k 13, odpis zwykły księgi wieczystej nr (…) k. 14, opinie biegłego sądowego B. K. w formie operatu szacunkowego k. 134, uzupełniająca opinia biegłego sądowego B. K. k. 161-161v., zeznania świadka H. P. k. 193 v. – 194 , zeznania świadka A. P. k. 194, zeznania świadka B. J. k. 195, zeznania świadka E. Z. (1) k. 195 v./

Pozostały majątek został przez strony umownie podzielony.

/dowód: zgodne oświadczenie S. P. i I. P. k. 196 v.,/

W trakcie trwania małżeństwa oboje małżonków w równym stopniu wykonywali obowiązki wobec rodziny. Żaden z małżonków nie trwonił majątku. W ramach podziału obowiązków wobec rodziny: S. P. wyjeżdżał zarobkowo zagranicę (Dania, Niemcy, Urugwaj), pracował w (…

), wykonywał fizyczne prace przy budowie i wykończeniu domu. Dziećmi zajmował się w czasie wolnym od pracy. I. P. stale zajmowała się dziećmi i domem oraz podejmowała różne prace: pracowała przy weselach, szyła, układała wiązanki, wykonywała pracę w przedsiębiorstwie (…).

Przy budowie domu uczestniczka wykonywała lżejsze prace oraz nadzorowała inne.

/dowód: zeznania świadka H. P. k. 193 v. – 194 , zeznania świadka A. P. k. 194, zeznania świadka I. B. k. 194 v., zeznania świadka J. J. (2) k. 194v., zeznania świadka B. J. k. 195, zeznania świadka E. K. k. 195, zeznania świadka E. Z. (2) k. 195, zeznania świadka E. B. (1) k. 195 v., zeznania świadka E. Z. (1) k. 195 v./

Leave a Reply

Your email address will not be published.