Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Planujesz rozwód? Być może jesteś w trakcie? Chciałbyś jak najszybciej uregulować wszystkie kwestie związane z małżeństwem, w tym majątkowe?

Powinieneś wiedzieć, że w pewnych sytuacjach możliwy jest podział majątku wspólnego już w wyroku rozwodowym. Muszą jednak zostać spełnione określone warunki.

Zacznijmy jednak od początku.

Na czym polega podział majątku wspólnego małżonków?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami małżeńska wspólność majątkowa (ustawowa). Od tego momentu wszystko co małżonkowie zakupią wchodzi do ich majątku wspólnego. Nie ma przy tym znaczenia, czy zakup został dokonany wspólnie, czy przez jedno z nich. To właśnie ten majątek będzie podlegał podziałowi pomiędzy małżonków.

Zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w skład majątku wspólnego wchodzą w szczególności:

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków,
 4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym.

Jednocześnie małżonkowie posiadają swój majątek osobisty, który podczas podziału pozostanie nietknięty.

Są to przede wszystkim rzeczy nabyte przez małżonków przez ślubem i te, które małżonek odziedziczył lub też zostały mu darowane w trakcie małżeństwa.

Więcej na temat tego co wchodzi w skład majątku wspólnego i majątków osobistych każdego z małżonków przeczytasz w artykule pt. “Podział majątku wspólnego pomiędzy byłymi małżonkami – na czym polega?”

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Kiedy sąd orzeka o podziale majątku wspólnego?

Naczelną zasadą, jaka obowiązuje przy podziale majątku jest ta, że może do niego dojść dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

Najczęściej ma to miejsce po zakończeniu małżeństwa wskutek rozwodu, unieważnienie albo śmierci jednego z małżonków. Jednakże w szczególnych sytuacjach może nastąpić jeszcze w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule pt. “Podział majątku w trakcie małżeństwa”.

W praktyce najczęściej małżonkowie występują o podział majątku wspólnego po zakończeniu postępowania rozwodowego. Szczegółowy opis na temat tego co należy zawrzeć we wniosku o podział majątku wspólnego małżonków znajdziesz w artykule pt. “Jak napisać wniosek o podział majątku wspólnego małżonków”.

W tym miejscu należy jedynie nadmienić, że we wniosku należy dokładnie wskazać przedmioty (nieruchomości, ruchomości a także środki zgromadzone na rachunkach bankowych), które chcesz podzielić. Powinieneś także wskazać ich wartość rynkową i załączyć dowody na tę okoliczność.

W razie sporu pomiędzy małżonkami istnieje możliwość skorzystania z pomocy biegłego rzeczoznawcy, który dokona profesjonalnej wyceny.

Jeżeli jednak sąd nie orzekł jeszcze rozwodu, a chciałbyś uniknąć osobnego postępowania, to możesz złożyć wniosek o dokonanie podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym rozwód. Taką możliwość przewiduje art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pamiętaj jednak, że aby sąd orzekł o podziale majątku w wyroku rozwodowym, musi zostać spełniony określony warunek.

Podział majątku w wyroku rozwodowym ? kiedy jest możliwy?

Przede wszystkim aby sąd dokonał podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Po drugie, podział majątku w czasie rozwodu nie może spowodować nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Co to oznacza w praktyce? Małżonkowie powinni być zgodni co do składników majątku wspólnego, ich wartości, a także co do sposobu podziału.

W przeciwnym razie zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego (niekiedy dość skomplikowanego i długotrwałego), a to już spowoduje wspomnianą zwłokę w postępowaniu.

Warto pamiętać, że sąd rozwodowy może dokonać podziału wyłącznie części majątku, jeżeli rozwodzący się małżonkowie doszli do porozumienia w zakresie podziału tylko niektórych składników majątku.

Podział mieszkania w wyroku rozwodowym ? szczególna regulacja

Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestię podziału mieszkania w wyroku rozwodowym. Bardzo często stanowi ono bowiem najcenniejszy składnik majątku wspólnego.

Zgodnie z treścią art. 58 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, sąd może w wyroku rozwodowym orzec o fizycznym podziale wspólnego mieszkania małżonków albo o przyznaniu go jednemu z nich.

Wskutek podziału fizycznego powstaną dwa odrębne lokale. Z kolei podział mieszkania polegający na przyznaniu go jednemu z małżonków sprowadza się do tego, że drugi małżonek po prostu oddaje mieszkanie byłej żonie lub mężowi, nie żądając w zamian lokalu zamiennego.

Jednakże ponownie będzie to możliwe wyłącznie na zgodny wniosek stron.

Mediacja przy podziale majątku w czasie rozwodu

Jak już wiadomo podział majątku w wyroku rozwodowym możliwy jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Sąd orzeknie o podziale majątku jednocześnie z rozwiązaniem małżeństwa tylko wówczas, jeżeli między małżonkami nie ma konfliktu na płaszczyźnie finansowej.

A co w sytuacji, gdy mimo kilku kwestii spornych odnośnie wspólnego majątku, małżonkowie wyrażają chęć i są bliscy osiągnięcia kompromisu?

Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnego mediatora, który pomoże wypracować satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.

Jeżeli sąd dostrzeże szansę na szybkie porozumienie stron w tej kwestii, to z urzędu skieruje małżonków na mediację. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby samemu wyjść z taką inicjatywą.

Gotowe i optymalne dla obojga małżonków rozwiązanie spornych kwestii majątkowych mediator przedkłada sądowi, który uwzględni zawartą ugodę w wyroku rozwodowym.

Podział majątku w wyroku rozwodowym ? największe zalety

Nie da się ukryć, że rozwód to trudne i stresujące doświadczenie. Perspektywa kolejnego postępowania sądowego, tym razem o podział majątku, dla wielu stanowić może znaczne obciążenie psychiczne.

Niewątpliwie dokonanie takiego podziału w wyroku rozwodowym umożliwi kompleksowe zamknięcie pewnego rozdziału w życiu.

Co więcej – odrębne postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie pociąga za sobą konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Już tylko sama opłata sądowa od wniosku wynosi 1.000 złotych, a koszty mogą wzrosnąć np. w przypadku konieczności powołania biegłego rzeczoznawcy.

Zatem naprawdę warto podjąć próbę porozumienia się z małżonkiem w kwestii podziału majątku wspólnego i dokonać go na etapie postępowania rozwodowego. Jest to nie tylko szybsze, ale i tańsze rozwiązanie.

Na koniec ciekawostka, która być może skłoni Cię do podjęcia niełatwych rozmów w kwestii podziału majątku wspólnego.

Czy wiesz, że najdłuższa sprawa o podział majątku po rozwodzie w Polsce trwała aż 20 lat?  Rozwodzący się małżonkowie latami kwestionowali swoje twierdzenia i opinie biegłych.

Dlatego czasem warto się zastanowić się, czy filiżanka lub fotel warte są tylu niepotrzebnych emocji, kosztów i energii, które można spożytkować na budowanie nowego rozdziału w życiu.

Podział majątku w trakcie rozwodu

04.05.2021 Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Autor: Prawnik

Masz problem?Zadaj mi pytanie

Rozwód, którego skutkiem jest ustanie związku małżeńskiego, niesie za sobą szereg problemów, które trzeba uregulować pod względem prawnym. Jedną z najważniejszych kwestii jest podział  wspólnego dorobku dotychczasowych współmałżonków.

Jakie zasady rządzą podziałem majątku wspólnego małżonków oraz co sąd bierze pod uwagę orzekając w tego rodzaju sprawach wyjaśni niniejszy artykuł.

Małżeńska wspólność majątkowa

Wraz z zawarciem związku małżeńskiego, co do zasady, pomiędzy jego stronami powstaje ustawowa wspólność majątkowa.

Do jej powstania nie dojdzie, tylko w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami zostanie zawarta umowa majątkowa małżeńska, ustanawiająca ustrój rozdzielności majątkowej, bądź też, gdy w chwili zawarcia małżeństwa jedno z małżonków jest ubezwłasnowolnione lub została ogłoszona jego upadłość – w takiej sytuacji z mocy samego prawa obowiązuje przymusowy ustrój rozdzielności majątkowej.

Przedmiotem małżeńskiej wspólności majątkowej są wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub też tylko przez jednego z nich.

Zalicza się do niej zarówno dochody uzyskane z majątku wspólnego, jak również z majątków osobistych współmałżonków, jak na przykład z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego osobistą własność danego małżonka.

Obejmuje ona w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zewidencjonowanych na specjalnym subkoncie (art. 31 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Majątek wspólny tworzą więc wszystkie te wartości, które nie wchodzą w skład majątku osobistego każdego ze współmałżonków.

Na majątek osobisty małżonka, składają się te wszelkie dobra, które nabył on przed wstąpieniem w związek małżeński, a także te, które otrzymał na podstawie dziedziczenia lub darowizny.

Dotyczy to także uzyskanego odszkodowania z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a także z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, za wyjątkiem jednak renty należnej poszkodowanemu z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Majątek osobisty obejmuje również prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy, prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz przedmioty użytku osobistego (art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

See also:  Żądania małżonka przy rozwodzie

Zgodnie z art.

196 § 1 Kodeksu cywilnego – wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami jest współwłasnością łączną, a więc ma charakter bezudziałowy, co powoduje, że wszelkie, nabyte w trakcie trwania małżeństwa składniki stanowiące przedmiot majątku wspólnego, przysługują obojgu małżonkom w sposób niepodzielny, nie zaś w określonej proporcji ułamkowej.  Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, jak również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku ( art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ).

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej

Małżeńska wspólność majątkowa, zarówno ustawowa, jak i umowna, przestaje istnieć z chwilą ustania związku małżeńskiego poprzez rozwód, orzeczony wyrokiem sądu. Ustanie wspólności ustawowej dotyczy całego majątku, który był nią objęty i nie może ograniczać się do poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w jej skład.

Z chwilą ustania wspólności majątkowej, co do zasady, istniejąca pomiędzy małżonkami współwłasność łączna, obejmująca cały ich majątek wspólny, z mocy samego prawa zamienia się we współwłasność ułamkową, zaś każdy z małżonków uprawniony jest do żądania jej zniesienia poprzez dokonanie podziału majątku wspólnego.

Wniosek o dokonanie tego podziału może zostać złożony przez osobę uprawnioną w każdym czasie, albowiem jako roszczenie o zniesienie współwłasności, zgodnie z art. 220 k.c., nie ulega ono przedawnieniu. Dodać także trzeba, że przedmiotowego uprawnienia nie można się zrzec, gdyż ma ono niezbywalny charakter (art. 57 § 1 k.c.).

 • Najpóźniej podziału majątku wspólnego dokonać można przy okazji działu spadku, a więc po śmierci jednego z dotychczasowych małżonków.
 • Prawne sposoby podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie
 • Po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami wskutek orzeczenia rozwodu, podział ich majątku wspólnego może nastąpić:
 • 1) w drodze umowy,
 • lub
 • 2) w drodze postępowania sądowego.

W każdym z tych przypadków podział majątku wspólnego może nastąpić przy zastosowaniu takich  sposobów zniesienia współwłasności, jak podział rzeczy wspólnej (podział w naturze), przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli oraz licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny). Dopuszczalne jest także kumulowanie wszystkich tych sposobów.

Są one uregulowane w art. 211 – 212 Kodeksu cywilnego oraz art. 621 – 625 Kodeksu postępowania cywilnego.

Umowny podział majątku wspólnego małżonków

Umowa o podział wspólnego majątku może zostać zawarta tylko i wyłącznie w przypadku, gdy dotychczasowi małżonkowie są w pełni zgodni co do sposobu, w jaki ma to nastąpić. Nie może zachodzić również oczywiście sprzeczność takiej umowy z prawem i zasadami współżycia społecznego. Sama umowa może zostać zawarta w dowolnej formie.

Wystarczy w tym przypadku kontrakt pisemny, w którym małżonkowie wymienią przedmioty podlegające podziałowi, wskażą wartość jaką posiadają oraz określą sposób ich podziału.

W razie, gdy wartość uzyskanych przez jedną ze stron elementów majątkowych  nie jest równa, umawiający się mogą ustalić odpowiedni sposób koniecznych dopłat czy spłat w celu ich wyrównania.

W przypadku, gdy przedmiotem podziału jest nieruchomość, wówczas niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego. W przeciwnym razie zawarta umowa będzie nieważna z mocy samego prawa i nie wywoła żadnych skutków prawnych. Tak samo jest w przypadku prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa, do przeniesienia którego wymagana jest taka właśnie forma szczególna.

Zawarcie umowy o podział majątku wspólnego umożliwia szybkie i „bezbolesne” rozwiązanie ewentualnych sporów pomiędzy małżonkami w tym zakresie, zaś jedynymi kosztami są te, które  przewiduje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1473). Zgodnie z tym aktem prawnym opłata notarialna uzależniona jest od wartości dzielonego majątku.

I tak, zgodnie z § 3 rozporządzenia, maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości majątku:

– do 3.000 zł – 100 zł,

– powyżej 3.000 do 10.000 zł – 100 zł plus 3 proc. od nadwyżki powyżej 3.000 zł,

– powyżej 10.000 do 30.000 zł – 310 zł plus 2 proc. od nadwyżki powyżej 10.000 zł,

– powyżej 30.000 do 60.000 zł – 710 zł plus 1 proc. od nadwyżki powyżej 30.000 zł,

Podział majątku wspólnego w postępowaniu rozwodowym

 • Publikacja: 2022-02-18
 • Joanna Korzeniewska

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami ustrój wspólnoty majątkowej, co zostało opisane w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.).

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to małżonkowie wprowadzą na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego inny ustrój majątkowy.

W dzisiejszym artykule omówimy sposoby podziału majątku wspólnego oraz warunki, jakie należy spełnić, aby sąd dokonał podziału w ramach postępowania rozwodowego.

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Majątek wspólny w trakcie małżeństwa

Małżonkowie mają następujące możliwości:

 • rozszerzenie wspólnoty majątkowej o dodatkowe elementy, które normalnie wchodziłyby w skład majątku osobistego,
 • ograniczenie wspólnoty majątkowej o pewne elementy, które normalnie by wchodziły do majątku wspólnego,
 • wprowadzenie rozdzielności majątkowej,
 • wprowadzenie rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Zdecydowana większość małżeństw nie zawiera umów majątkowych małżeńskich i dlatego panuje wśród nich ustrój ustawowy.

Przy ustawowej wspólnocie majątkowej do majątku wspólnego wchodzą wszystkie elementy majątku nabyte w trakcie małżeństwa oraz dochody, w szczególności dochody z wynagrodzenia za pracę lub z działalności gospodarczej. Do wyjątków, które nie wchodzą w skład majątku wspólnego, należą:

 • przedmioty nabyte przed powstaniem wspólnoty majątkowej,
 • przedmioty nabyte w drodze dziedziczenia, darowizny lub zapisu, chyba że darczyńca czy spadkodawca wyraźnie zastrzegł, że przedmiot ma być darowany obojgu małżonkom lub przez oboje dziedziczony,
 • elementy majątku wynikające ze wspólności majątkowej łącznej podlegającej innym przepisom niż Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa niezbywalne mogące przysługiwać jednej osobie,
 • przedmioty do użytku osobistego,
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za rozstrój zdrowia lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • nagrody za osobiste osiągnięcia małżonka (ale nie np. wygrana w totolotka, bo to nie jest osobiste osiągnięcie),
 • – przedmioty nabyte w zamian za przedmioty z majątku osobistego (np. ktoś miał dom przed ślubem, sprzedał go i za te pieniądze kupił mieszkanie).

Wspólnota majątkowa małżeńska jest tak zwaną współwłasnością łączną bezudziałową, co oznacza, że nie ma wyodrębnionych udziałów i w trakcie trwania małżeństwa nie można nimi dysponować (poza wyjątkami typu sporządzenie testamentu). Nie można też dokonywać podziału majątku, póki trwa wspólnota majątkowa.

Wspólnota zaś ustaje wskutek ustania małżeństwa (czy to przez rozwód, czy przez śmierć jednego z małżonków), albo też wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej (umownej lub sądownej) albo separacji. Można też dokonać podziału majątku wspólnego w osobnym postępowaniu lub podczas postępowania rozwodowego.

WAŻNE!

Z chwilą zawarcia małżeństwa, o ile małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej, z mocy prawa powstaje wspólnota majątkowa, do której wchodzą przede wszystkim zarobki i dochody małżonków oraz przedmioty nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego. Póki małżeństwo trwa, nie można dokonać podziału majątku wspólnego.

Możliwość dokonania podziału majątku w trakcie rozwodu

Z chwila rozwiązania związku małżeńskiego ustaje również i wspólnota majątkowa (o ile nie została wcześniej rozwiązana w inny sposób). Zarobki i majątek uzyskane po rozwodzie wchodzą jedynie do majątku osobistego. Co jednak z majątkiem nabytym w trakcie małżeństwa? Wspólnota tak zwana łączna bezudziałowa zamienia się we wspólnotę w częściach ułamkowych i może zostać podzielona.

Nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania o podział majątku wspólnego, ale często małżonkowie chcą sprawy majątkowe uregulować.

Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem wydaje się być przeprowadzenie postępowania podziału majątku w trakcie postępowania rozwodowego.

Czasem rzeczywiście się to zdarza, ale w praktyce ma to miejsce bardzo rzadko, mimo że ustawodawca wprowadził taką możliwość.

Trzeba wspomnieć, że nie ma przeszkód ku temu, aby w każdym momencie małżeństwa – niezależnie od tego, czy toczy się postępowanie o rozwód, czy nie – zawrzeć stosowną umowę u notariusza.

See also:  Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

Oprócz tego istnieje możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w ramach postępowania rozwodowego, np. w pozwie o rozwód lub też później, w trakcie postępowania. Wniosek taki powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, m.in.

musi zostać odpowiednio opłacony, powinny być zidentyfikowane strony, sąd, a przede wszystkim należy w nim zawrzeć konkretnie sformułowane, precyzyjne żądanie.

Oznacza to, że nie wystarczy ogólnie napisać – wnoszę o dokonanie podziału majątku wspólnego, ale należy wskazać elementy majątku wspólnego, które mają zostać podzielone, a także, w jaki sposób ma zostać dokonany podział.

Aby móc dokonać podziału majątku wspólnego, musi zostać spełniony bardzo istotny warunek, a mianowicie jest to możliwe jedynie wówczas, gdy przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Jest to pojęcie nieostre i za każdym razem do sędziego należy decyzja, czy w danym przypadku podział majątku spowoduje nadmierną zwłokę, czy nie.

W praktyce jednak sądy rzadko się na to decydują i najczęściej odmawiają podjęcia się podziału majątku, zostawiając tę sprawę do osobnego postępowania w sądzie rejonowym, chyba że naprawdę sprawa jest prosta i szybka.

Według Sądu Najwyższego, aby stwierdzić, że podział majątku może zostać przeprowadzony bez zbędnej zwłoki, nie wystarczy sam fakt, że małżonkowie są zgodni, ale również wyjaśnienie spornych okoliczności wymaga przeprowadzenia dowodowego w ograniczonym zakresie. Możliwe jest również jedynie częściowe przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego, np.

dokonanie tylko podziału nieruchomości, gdyż najczęściej jest to kluczowy składnik majątku wspólnego i ma największe znaczenie dla małżonków. Często bowiem kwestia tego, jak zostanie podzielona nieruchomość, wpływa w istotny sposób na dalsze życie byłych małżonków i na to, gdzie będą mieszkać.

W praktyce jednak bardzo rzadko sędziowie decydują się na to, by podzielić majątek jednocześnie z przeprowadzeniem postępowania rozwodowego. Małżonkowie, nawet jeśli są zdecydowani na rozwód i dochodzi do rozwodu bez orzekania o winie, są w sporze co do podziału majątku wspólnego.

Dlatego też często sędziowie odmawiają rozpoznania takiego wniosku, chyba że strony rzeczywiście wykażą, że nie przedłuży to postępowania i nie ma konieczności prowadzenia skomplikowanego postępowania dowodowego.

WAŻNE!

Przeprowadzenie podziału majątku w ramach postępowania rozwodowego jest możliwe, ale tylko wówczas, gdy sędzia uzna, że nie przedłuży to nadmiernie postępowania, a więc, gdy strony są zgodne co do sposobu podziału i nie ma potrzeby prowadzania rozbudowanego postępowania dowodowego.

Sposoby podziału majątku wspólnego

Istnieje kilka sposobów na dokonanie podziału majątku wspólnego. To, jaki zostanie wybrany, uzależnione jest w dużej mierze od woli stron, ale również możliwości dokonania podziału. Możliwe jest więc dokonanie podziału majątku w następujący sposób:

 • przyznanie małżonkom określonych składników majątku wspólnego tak, aby wypadało to po równo dla każdego z nich bez obowiązku spłaty,
 • przyznanie całości lub części składników majątku wspólnego z obowiązkiem dopłaty na rzecz współmałżonka,
 • podział fizyczny określonego składnika (składników) majątku wspólnego,
 • podział do używania (korzystania),
 • sprzedaż licytacyjna i podział uzyskanych środków.

Małżonek wnoszący o dokonanie podziału majątku wspólnego powinien we wniosku zawrzeć propozycję tego podziału. Największe emocje oraz problemy wiążą się z najcenniejszymi składnikami majątku, takimi jak nieruchomość czy też pojazdy mechaniczne itp. Możliwość podziału nieruchomości zależna jest w dużym stopniu od jej rodzaju, np.

czy to jest dom jednorodzinny, czy mieszkanie, czy jest to dom parterowy, piętrowy, jak jest zbudowany. Mieszkania nie da się zasadniczo podzielić fizycznie, czyli „zrobić” z niego osobne nieruchomości. Z kolei dom piętrowy można czasem podzielić tak, aby jeden z małżonków zajmował parter, a drugi piętro. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku oraz woli stron.

Czasem jedno z małżonków przejmuje w całości nieruchomość i spłaca drugiego, chyba że drugi z małżonków z jakichś względów zgadza się na to, żeby go nie spłacać (często wtedy ten, co przejmuje nieruchomość, bierze też na siebie spłatę kredytu).

Sprzedaż nieruchomości lub innych składników majątku jest ostatecznością, przeprowadzaną wówczas, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, ale nie dzieje się to w ramach postępowania rozwodowego.

Z chwilą zawarcia małżeństwa z mocy ustawy powstaje wspólnota majątkowa, co oznacza, że to, co się nabędzie lub zarobi w trakcie trwania małżeństwa, wejdzie do majątku wspólnego. Z chwilą ustania małżeństwa, wspólnota ustaje i powstaje możliwość, acz nie obowiązek, dokonania podziału.

Możliwe jest przeprowadzenie tego w ramach postępowania rozwodowego, ale tylko wówczas, gdy nie przedłuży to nadmiernie postępowania, a więc strony powinny być zgodne.

Nie ma jednego sposobu na dokonanie podziału majątku, a wybór zależy od woli stron, składników majątku oraz okoliczności danej sprawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Podział majątku w trakcie rozwodu

O ile strony nie postanowią inaczej, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że wszystko to, co mąż i żona nabędą od dnia ślubu, staje się wspólną własnością.

W trakcie trwania wspólnoty żadne z małżonków nie może zażądać podziału majątku wspólnego, ani też rozporządzać bez zgody drugiego jego częścią.

Możliwość dokonania podziału majątku pojawia się dopiero wówczas, kiedy wspólnota ustaje, bądź na skutek orzeczenia sądowego, w wyniku rozwodu lub separacji, bądź na skutek zgodnie zawartej umowy o rozdzielności majątkowej.

W większości wypadków z postulatem podziału majątku mamy do czynienia w przypadku separacji albo rozwodu, wtedy kiedy na mocy wyroku sądowego małżeństwo jako takie przestaje istnieć. Niekiedy podział majątku przy rozwodzie dokonywany jest jednocześnie z rozprawą rozwodową, niekiedy jednak wymaga to osobnego postępowania sądowego, zawsze na wniosek stron postępowania.

W zasadzie oboje małżonkowie mają równy udział w majątku wspólnym, jednak na wniosek jednego z nich sąd może odstąpić od tej zasady i ustalić nierówne udziały, na przykład w sytuacji, kiedy istnieje wyraźna dysproporcja, jeśli chodzi o stopień przysporzenia majątku wspólnego przez któregoś z małżonków, przy czym sąd ocenia także nakłady pracy w wychowaniu dzieci i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Inaczej mówiąc, nie zawsze fakt, że na przykład mąż zarabiał znacznie więcej oznacza, że jego udział w majątku wspólnym jest większy niż żony, ponieważ ona zajmowała się domem i dziećmi, zatem jej praca w tym zakresie jest równie istotna. Powodem nierównego podziału majątku przy rozwodzie może też być notoryczne nieróbstwo, marnotrawienie wspólnego dorobku, uchylanie się od obowiązków rodzinnych, nałogi, itd.

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowejW niektórych przypadkach może się zdarzyć, że jeden z małżonków zostanie zupełnie pozbawiony swojego udziału, jeśli na przykład zostawił rodzinę, nie przyczyniając się więc w najmniejszym stopniu do wspólnego majątku. Zawsze nierówny podział majątku przy rozwodzie musi być jednak rzetelnie uzasadniony, dlatego konieczne jest przedstawienie sądowi dowodów w postaci dokumentów, rachunków czy zeznań świadków na poparcie swojego wniosku. Warto też pamiętać, że nie można wnioskować o ustalenie nierównych udziałów stron, jeżeli już wcześniej został przeprowadzony podział majątku wspólnego, dlatego lepiej zadbać o to już podczas pierwszej sprawy rozwodowej.

Ważne jest także ścisłe określenie i oddzielenie tego, co tworzy majątek wspólny od tego, co należy do majątku osobistego obojga małżonków, albowiem podziałowi podlega wyłącznie dorobek wspólny.

Tak więc wszystkie prawa i przedmioty zakupione lub otrzymane przed zawarciem małżeństwa wchodzą w skład majątku osobistego, także dobra otrzymane w wyniku spadku lub darowizny w trakcie trwania małżeństwa. Analogicznie przedmioty użytku osobistego oraz między innymi nagrody za osobiste osiągnięcia czy odszkodowania.

Nawet jeśli mąż czy żona sprzedadzą dla przykładu samochód nabyty przed ślubem i za to kupią nowy telewizor, to nie będzie on podlegał podziałowi, ponieważ stanowi odrębną, osobistą własność.

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej

Rozwód to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez klientów kancelarii adwokackich jest to, czy podczas sprawy rozwodowej można przeprowadzić podział majątku wspólnego. Jak się okazuje, nie zawsze jest to możliwe.

Sprawa rozwodowa a podział majątku wspólnego

Zazwyczaj w trakcie sprawy rozwodowej sąd orzeka o rozpadzie małżeństwa oraz ogłasza rozdzielność majątkową małżonków. Nie jest to równoznaczne z podziałem majątku wspólnego.

See also:  Prawo do pozostania z dziećmi w mieszkaniu w razie rozwodu

Ustanie wspólności majątkowej jest jednak warunkiem koniecznym, aby strony mogły wszcząć postępowanie o podział majątku wspólnego na drodze kolejnego procesu sądowego lub w ramach umowy.

Warto jednak wiedzieć, że istnieje możliwość podziału majątku wspólnego już podczas rozprawy rozwodowej. Aby taka sytuacja miała miejsce, muszą zostać spełnione określone warunki.

W jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego podczas rozwodu?

Jeśli zależy nam na podziale majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej, przynajmniej jedna ze stron postępowania musi złożyć taki wniosek. Co ważne, sąd może odmówić podziału majątku wspólnego podczas sprawy rozwodowej, jeśli w jego opinii wiązałoby się to z opóźnieniem postępowania w sprawie o rozwód. Co należy zrobić, aby sąd jednak przychylił się do naszej prośby?

Po pierwsze, wniosek o podział majątku wspólnego powinien być odpowiednio wypełniony. Musi on zawierać wszelkie szczegóły odnośnie ilości i wartości składników majątku wspólnego, należy dołączyć do niego także wszelkie dokumenty potwierdzające te informacje, jak m.in. umowy nabycia samochodu, mieszkania, domu oraz innych rzeczy i praw wchodzących w zakres majątku wspólnego.

Po drugie, obie strony postępowania powinny być zgodne co do wartości i składu majątku wspólnego, a także sposobu jego podziału.

Jeżeli jedna ze stron postępowania podważy wiarygodność wniosku, wskaże na jego nieścisłości i będzie domagać się np.

przesłuchiwania świadków czy sprawdzania dokumentów, wtedy sąd zapewne stwierdzi, że postępowanie w sprawie podziału majątku wspólnego opóźni postępowanie w sprawie o rozwód i pozostawi wniosek bez rozpoznania.

UWAGA! Niekiedy sąd może zgodzić się na częściowy podział majątku wspólnego w trakcie sprawy rozwodowej. W takim przypadku pozostała część majątku nadal stanowi majątek wspólny, a byli małżonkowie muszą podzielić go w ramach umowy lub w trakcie osobnego procesu sądowego.

Szukasz kancelarii zajmującej się sprawami podziału majątku? Skontaktuj się, by uzyskać rzetelne wsparcie prawne.

Podział majątku w trakcie rozwodu § Adwokat Łukowicz – Wrocław

Wyrok rozwodowy musi zawierać – poza rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód – kilka obowiązkowych rozstrzygnięć.

Mowa jest o orzeczeniach o winie rozkładu pożycia, władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi, alimentach, czy też o kwestii wspólnie zamieszkiwanego lokum.

Niekiedy również sąd może orzec o podziale majątku wspólnego stron, co pozwala w jednym postępowaniu kompleksowo załatwić sprawy majątkowe rozwodników.

Prawomocne zakończenie postępowania rozwodowego

Najczęściej spotykaną w praktyce sytuacją jest dokonanie podziału majątku małżonków po prawomocnym zakończeniu postępowania rozwodowego, gdy małżeństwo jest już przeszłością.

Wówczas, w trybie postępowania nieprocesowego, tą sprawą zajmuje się sąd cywilny – sąd rejonowy. Podział majątku w trakcie rozwodu jest znacznie rzadziej spotykany, ponieważ wymagany jest w zasadzie pełne porozumienie małżonków.

To przepisy prawa narzucają na sąd rozwodowy – sąd okręgowy znaczne ograniczenia w procedowaniu, których sąd rejonowy nie doznaje.

Podział majątku w razie braku zgody stron

Otóż art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego głosi, że na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

I choć z treści tego przepisu nie wynika wprost, że małżonkowie mają być w pełni ze sobą zgodni, to jednak owa „nadmierna zwłoka w postępowaniu” jest w tym przypadku wartością nadrzędną dla sądu rozwodowego. Nikogo nie trzeba przekonywać, że gdy strony nie są ze sobą zgodne, to z pewnością wniosek o podział majątku sprawę o rozwód kapitalnie wydłuży.

Sąd Najwyższy stoi co prawda na stanowisku, że podział majątku przy okazji rozwodu jest możliwy także wtedy, gdy wyjaśnienie spornych między stronami okoliczności, bądź też takich okoliczności, które sąd obowiązany jest ustalić z urzędu, wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ograniczonym przedmiotowo i czasowo zakresie – a nie jedynie wówczas, gdy leży to poza sporem (tak np. post. SN z 16.6.2016 r., V CZ 25/16, Legalis), ale im więcej czynności do podjęcia przez sąd, tym mniejsze szanse na podział majątku w wyroku rozwodowym.

Pozew o podział majątku

Z wnioskiem o podział majątku w interesującym nas wypadku może wystąpić tylko małżonek. W sprawie o rozwód stronami są jedynie małżonkowie i nawet prokurator nie ma prawa wystąpić z takim pozwem.

Wówczas podział majątku rozstrzygany jest w procesie (a nie w postępowaniu nieprocesowym) i jego skuteczność uzależniona jest od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Poza tym, gdy idzie o kwestie merytorycznie, nie zaś proceduralne, sąd okręgowy orzeka w oparciu o te same przepisy Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, co sąd rejonowy.

Ustala się zatem, co wchodziło w skład tego majątku i jaką miało wartość, jak dokonany ma być podział czy kwestię dopłat bądź spłat. Poza tym sąd rozwodowy musi rozstrzygnąć także zgłoszone żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku czy też na przykład rozsądzić kwestię nakładów z majątku wspólnego na osobisty i na odwrót.

Jest to zatem interesujące rozwiązanie, szczególnie dla małżonków, którzy rozstają się ze sobą w porozumieniu i są w stanie ustalić bez skomplikowanego i długiego postępowania dowodowego warunki wzajemnych rozliczeń.

Pamiętajmy jednak o tym, że choć opłata od pozwu o rozwód jest stała i opiewa na 600,00 zł, to jednak  w razie podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od wniosku w takiej sprawie, która wynosi 1000,00 zł, a gdy wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – 300 zł. 

Podział majątku w trakcie rozwodu

Opublikowane przez admin w dniu 27 września, 2020

Okazuje się, że małżonkowie mogą dokonać podziału majątku nie tylko po rozwodzie, lecz także w trakcie sprawy rozwodowej. Czym cechuje się taki podział? Gdzie znaleźć dobrego adwokata? O czym warto pamiętać w tym przypadku?

Reklama 

Adwokat rozwód

Poszukując adwokata, który pomoże nam przejść przez rozwód, warto postawić na rzetelną i doświadczoną osobę. Adwokat Katowice podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, mając na względzie dobro klienta.

Kompleksowa obsługa i doradztwo na każdym etapie rozwodu pozwolą przejść przez ten trudny czas bez większych problemów. Adwokat to osoba cechująca się rozległą wiedzą z zakresu prawa i wieloletnim doświadczeniem, które pozwala wykonywać pracę sprawnie i fachowo.

Korzystanie z takich usług jest często niezbędne, zwłaszcza, gdy pragniemy jak najszybciej przejść przez sprawę rozwodową. 

Podział taki może zostać przeprowadzony na wniosek jednego z małżonków, jednakże warto pamiętać, że te czynności wykonamy także po rozwodzie w oddzielnym postępowaniu.

Co ciekawe, podział majątku jest także możliwy przed sprawą rozwodową na mocy ustawy, jaką zawiera się przed notariuszem.

Sąd nie zawsze zgadza się na podział przed rozwodem, chyba że podział nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu sądowym. 

Warto podkreślić, że możliwe jest skorzystanie z częściowego podziału majątku. Te składniki majątku, które nie uległy podzieleniu podczas rozwodu, mogą stanowić przedmiot późniejszego postępowania nieprocesowego. 

Skład majątku wspólnego

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jasno wskazują, które składniki majątku są majątkiem wspólnym, a które należą do majątku osobistego małżonków. Kwestie te wskazuje także umowa majątkowa małżeńska, jeśli została sporządzona. Przykładowo majątkiem osobistym są te przedmioty majątkowe, które nabyte zostały przed ślubem.

Ponadto, są to rzeczy nabyte w wyniku darowizny (jeśli darczyńca nie postanowił inaczej) lub spadku. Wspólny majątek stanowią głównie wynagrodzenia za pracę. Małżonkowie mają możliwość zmienić ustrój ustawowej wspólności majątkowej, korzystając z umowy zawartej z notariuszem.

Podział obejmować będzie jedynie przedmioty, jakie należą do majątku wspólnego. 

Adwokat Katowice

Adwokat Katowice zajmuje się wieloma sprawami, które dotyczą także kwestii rozwodowych. W przypadku wątpliwości, warto poprosić o pomoc adwokata zajmującego się rozwodami, który pomoże nam sprawnie przejść cały proces.

Rozwód jest zawsze dla obu stron sporym stresem i czasami małżonkowie nie  wiedzą dokładnie, od czego zacząć i jakie kroki wykonać. W tym wypadku Adwokat Katowice będzie najlepszym rozwiązaniem.

Profesjonalne podejście do sprawy pomoże nam zniwelować stres i dowiedzieć się, jakie czynności powinniśmy wykonać przykładowo w przypadku podziału majątku. 

Majątek wspólny małżonków może ulec podziałowi jeszcze w trakcie trwania rozprawy rozwodowej, przy czym to sąd decyduje o możliwości podziału. Wybierając adwokata, zwróćmy uwagę na rzetelne podejście i doświadczenie. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.