Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Wyrok rozwodowy jest skuteczny z chwilą jego uprawomocnienia się. Z momentem tym ustaje małżeństwo wraz z wszystkimi jego skutkami. Ustaje również wspólność majątkowa.

Oznacza to, że jeżeli nieruchomość została nabyta przed uprawomocnieniem się orzeczenia, należy ona do wspólności majątkowej małżeńskiej, zaś po nim stanowi przedmiot współwłasności byłych małżonków.

Należy jednak pamiętać, że nabycie nieruchomości jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Zgodnie z art. 36 §2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do dokonania takiej czynności wymagana jest zgoda obojga małżonków, wyrażona w formie aktu notarialnego. Art. 37 k.r.o.

mówi, że w razie nie wyrażenia takiej zgody lub nie potwierdzenia umowy (następującego po jej zawarciu), powstaje tzw. stan bezskuteczności zawieszonej. Małżonek może nie wyrazić zgody na nabycie nieruchomości – powoduje to, że umowa staje się bezwzględnie nieważna.

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Inna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy jeden z małżonków nabędzie mieszkanie za środki, które stanowiły wyłącznie jego własność (nie wchodziły w skład wspólności majątkowej).

Chodzi tutaj w szczególności o środki uzyskane w zamian za przedmioty nabyte przed małżeństwem lub po – w drodze darowizny lub spadkobrania. Zgodnie z art. 33 pkt 3 k.r.o.

przedmioty takie stanowią przedmiot własności wyłącznie jednego z małżonków.

Jeżeli więc uznamy, że mieszkanie wchodziło w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, to po jej ustaniu, nieruchomość będzie przedmiotem współwłasności w częściach idealnych.

Stanie się tak, jeżeli sąd nie postanowi inaczej. Zgodnie z art.

199 kodeksu cywilnego, do rozporządzenia taką rzeczą potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a więc w tym przypadku – byłych małżonków.

Jeżeli zaś mieszkanie stanowiło własność tylko jednego z małżonków – może on sam zdecydować o sprzedaży nieruchomości.

W sytuacji tej nie ma znaczenia komu przysądzono drugie mieszkanie („podstawowe”, służące zaspokajaniu potrzeb rodziny). Liczy się sama treść orzeczenia dotycząca określonego przedmiotu (w tym wypadku lokalu nabytego zaraz przed uprawomocnieniem się wyroku). Jeżeli nic w tym zakresie nie powiedziano stosuje się wyżej wymienione zasady.

Więcej na ten temat w artykule – O czym sąd może orzec w wyroku rozwodowym?

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Rozdzielność majątkowa a rozwód – skutki, koszty, przykłady

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Małżonkowie mogą wybrać, jaka forma ustroju majątkowego będzie obowiązywała między  nimi w czasie trwania ich małżeństwa. Najczęściej spotykanym ustrojem jest: ustawowa wspólność majątkowa małżeńska oraz rozdzielność majątkowa małżeńska. Ustanawia się je umową małżeńską w formie aktu notarialnego przez notariuszem (intercyza) albo sądownie (przymusowa rozdzielność majątkowa małżeńska).

Co to jest rozdzielność majątkowa małżeńska?

Ustawowa wspólność majątkowa małżeńska powstaje od momentu zawarcia związku małżeńskiego i trwa do jego ustania poprzez np. rozwód albo śmierć jednego z małżonków. 

Polega ona na gromadzeniu przez małżonków majątku wspólnego, w którym małżonkowie mają równe udziały – po ½ każdy z małżonków.

Co to jest rozdzielność majątkowa? Rozdzielność majątkowa małżeńska to przeciwieństwo ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej. W tej formie każdy z małżonków ma swój odrębny majątek osobisty, którym samodzielnie dysponuje.

Zgodnie z przepisem art. 52 § 1 k.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

 Ważne powody to okoliczności, które powodują, że w konkretnej sytuacji faktycznej wspólność ustawowa przestaje służyć dobru drugiego z małżonków oraz dobru założonej przez małżonków rodziny (uchw.

SN z 30.5.1996 r., III CZP 54/96, OSNC 1996, Nr 10, poz. 130)

Na czym polega rozdzielność majątkowa małżeńska? Jej skutkiem jest to, że małżonkowie nie mają wspólnego majątku. Żeby wprowadzić rozdzielność majątkową małżeńską należy podpisać umowę majątkową małżeńską (intercyzę) przed notariuszem. Jest to tzw. umowa o rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Małżonkowie przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie, mogą zawrzeć intercyzę, czyli umowę w zakresie rozdzielności majątku. Obowiązuje ona od momentu podpisania intercyzy  przed notariuszem – działa na przyszłość i nie działa wstecz.

Możliwe jest jednak ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Wówczas trzeba wytoczyć powództwo przed sądem rejonowym wydziałem rodzinnym. Skutkiem rozdzielności majątkowej małżeńskiej z data wsteczną jest podział majątku na datę jej ustania, a ta data może być wcześniejsza niż data rozwodu.

Jak wygląda rozdzielność majątkowa w sądzie? Jest to normalny proces sądowy, w którym należy udowodnić, jakie są ważne powody, żeby sąd ustanowił przymusową rozdzielność majątkową między stronami. Najczęstszym ważnym powodem jest separacja faktyczna stron.

Przykład 1

Anna K. i Robert K. postanowili się rozwieść. Z uwagi na to, że oboje prowadzą swoje firmy, chcieli ustalić rozdzielność majątkową małżeńską. Od stycznia 2021 roku małżonkowie K. ze sobą nie mieszkają, nie widują się oraz w zasadzie się ze sobą nie kontaktują. Małżonkowie K.

mają jedno dziecko, które ma 28 lat i mieszka w Wielkiej Brytanii. Anna K. kupiła dnia 1 września 2021 roku samochód za kwotę 150 000 zł a Robert K. kupił dnia 10 września 2021 roku maszynę co cięcia metalu za 38 000 euro.

Dnia 1 października 2021 roku małżonkowie podpisali umowę o rozdzielność majątkową małżeńską.

Oznacza to, że małżonkowie będą dzielić się majątkiem wspólnym na dzień ustania wspólności majątkowej małżeńskiej to jest na dzień 1 października 2021 roku a nowy samochód i maszyna do cięcia metalu będzie podlegać podziałowi.

Przykład 2

Anna K. i Robert K. postanowili się rozwieść. Prowadzą swoje firmy, chcieli ustalić rozdzielność majątkową małżeńską. Anna K. kupiła dnia 1 września 2021 roku samochód za kwotę 150 000 zł a Robert K.

kupił dnia 10 września 2021 roku maszynę co cięcia metalu za 38 000 euro. Żadne z małżonków nie informowało ani nie ustalało z drugim tychże zakupów. Dnia 1 października 2021 roku Anna K.

wytoczyła powództwo o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej z datą 1 stycznia 2021 roku. Robert K.

w odpowiedzi na pozew wskazał, że separacja faktyczna stron powstała od lutego 2021 roku, ponieważ na początku stycznia 2021 roku strony jeszcze razem mieszkały i kupiły na kredyt lodówkę. Sąd ustalił przymusową rozdzielność majątkową małżeńską między Anną K. i Robertem K. od 1 lutego 2021 roku.

Oznacza to, że małżonkowie będą dzielić się majątkiem wspólnym na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej to jest na dzień 1 lutego 2021 roku a nowy samochód i maszyna do cięcia metalu nie będzie podlegać podziałowi, bo rzeczy te zostały zakupione po powstaniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej.

Rozdzielność majątkowa a intercyza

Często klienci pytają się, czym się różni rozdzielność majątkowa od intercyzy? Intercyza majątkowa to umowa majątkowa małżeńska.

Wyróżniamy różne rodzaje umów majątkowych małżeńskich (intercyz):

 • umowa wyłączająca wspólność majątkową (wprowadzająca rozdzielność majątkową albo rozdzielność z wyrównaniem dorobków)
 • umowa rozszerzająca wspólność majątkową,
 • umowa ograniczająca wspólność majątkową,
 • umowa przywracająca wspólność ustawową.

Rozdzielność majątkowa po ślubie. Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Małżonkowie w każdym czasie mogą udać się do notariusza, żeby zawrzeć intercyzę – umowę majątkowej małżeńskiej w postaci rozdzielności majątkowej małżeńskiej po ślubie (rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa).

Majątek dzielimy w ten sposób, że ustalamy, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość składników oraz który z małżonków przejmuje na własność jaki składnik majątkowy.

Czy rozdzielność majątkową można cofnąć? Można dokonać zniesienia majątkowej w każdym czasie.

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa małżeńska?

Jaki jest koszt rozdzielności majątkowej małżeńskiej? Najtańsza opcja to rozdzielność majątkowa małżeńska na przyszłość jako umowa zawarta u notariusza. To koszt kilkuset złotych.

Najdroższa opcja to opcja przymusowej rozdzielności sądowej. Wówczas koszt opłaty sądowej od pozwu wynosi 200 zł. Koszty zastępstwa adwokackiego to kwota zazwyczaj około kilku tysięcy złotych. Długość i stopień skomplikowania postępowania zależy od czynności, które należy w sprawie podjąć.

Separacja małżeńska a rozdzielność majątku

Czy separacja powoduje rozdzielność majątkową małżeńską? Orzeczenie separacji wyrokiem albo postanowieniem sądowym powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej z mocy prawa (automatyczna rozdzielność majątkowa małżeńska).

Z chwilą zniesienia separacji powstaje zaś między małżonkami ustawowy ustrój majątkowy. Na zgodny wniosek małżonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności majątkowej.

Rozwód a rozdzielność majątkowa małżonków

Z chwilą rozwodu między stronami automatycznie ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Rodzaj rozwodu nie ma znaczenia. Rozdzielność majątkowa powstanie zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie jak i przy rozwodzie z orzekaniem o winie.

Zniesienie wspólności ustawowej majątkowej otwiera możliwości do podziału majątku wspólnego. Zawsze na rozprawie rozwodowej sąd zadaje stronom pytanie, jaki łączy ich ustrój majątkowy małżeński.

Dla postępowania rozwodowego nie ma znaczenia, czy strony mają ustawową wspólność majątkową czy rozdzielność majątkową małżeńską.

Przykład

Krystyna L. i Józef K. zawarli związek małżeński w 1983 roku. Powstała między nimi ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Na początku XXI wieku Józef K. rozpoczął ryzykowną działalność gospodarczą. Krystyna L. i Józef K.

postanowili się zabezpieczyć i zawrzeć umowę majątkową małżeńską – rozdzielność majątkową. Akt notarialny podpisano dnia 1 marca 2004 roku. Od 2010 roku firma Józefa K. przynosiła milionowe dochody. Małżeństwo małżonków L. rozwiązano przez rozwód dnia 2 sierpnia 2021 roku.

Wyrok jest prawomocny od dnia 9 sierpnia 2021 roku.

Z dniem 1 marca 2004 roku między małżonkami L. powstała rozdzielność majątkowa małżeńska Podział majątku wspólnego dotyczy majątku wspólnego na dzień 1 marca 2004 roku. To co Józef K. zarobił po zawarciu intercyzy nie ma znaczenia w sprawie o podział majątku.

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Jak już wskazano możliwa jest rozdzielność majątkowa małżeńska bez rozwodu: polubowna/umowna u notariusza albo przymusowa/sądowa.

See also:  Dowody w sprawie rozwodowej - nagrania, wydruki

Nie ma wymogu rozwodu, żeby powstała rozdzielność majątkowa małżeńska. Małżonkowie mogą wiele razy w trakcie małżeństwa zmieniać ustrój oraz dzielić się majątkiem.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie rozdzielności majątkowej małżonków skontaktuj się z naszą kancelarią.

Autor: Adwokat Anna Gręda-Adamczyk

Udostępnij:

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu? – Kinga Gawor – Kancelaria Prawna

Rozwód przy rozdzielności majątkowej

Dzisiejszy wpis dotyczy kwestii ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu. Pewnie nie wiesz, że samo wniesienie pozwu o rozwód nie znosi wspólności majątkowej między Tobą i twoim małżonkiem. Dopiero orzeczenie rozwodu znosi tę wspólność.

To oznacza, że wszystko, co kupisz w trakcie sprawy rozwodowej, wejdzie do wspólnoty majątkowej, a potem zostanie podzielone między Tobą i współmałżonkiem w ramach podziału majątku.

Jeżeli zatem kupisz w trakcie postępowania rozwodowego mieszkanie lub samochód, to ten składnik majątku wejdzie do wspólnoty majątkowej. Podobnie jest z Twoim wynagrodzeniem za pracę, czy dochodami z działalności gospodarczej. Powiększą one majątek wspólny.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu

Nie zapominaj, że czasem postępowanie rozwodowe może trwać nawet parę lat. Tak jest nierzadko, w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie lub/i gdy są małoletnie dzieci.

W ciągu tych paru lat Ty możesz nabyć nawet kilka składników majątkowych, którymi potem będziesz się musiał podzielić ze współmałżonkiem. A trzeba jeszcze dodać, że często pomiędzy datą faktycznego rozstania małżonków, a wniesieniem sprawy o rozwód do sądu mija pewien czas. W tym czasie Twoje wynagrodzenie i Twoje zakupy również powiększają majątek wspólny.

Z drugiej strony Twój małżonek w trakcie sprawy rozwodowej może zaciągać długi, dokonywać rozporządzeń majątkiem wspólnym, czy trwonić wspólny majątek, co może godzić w Twoją sytuację finansową.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu

Ponadto, nierzadko drugi małżonek przyjmuje taktykę celowego przeciągania sprawy o rozwód. Wie on bowiem, że wszystko, co kupisz lub zarobisz w trakcie postępowania rozwodowego powiększy majątek wspólny. To oznacza, że większa kwota będzie podlegać podziałowi przy podziale majątku wspólnego. Zatem więcej mu się dostanie.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu

W takiej sytuacji nie jesteś jednak bezbronny. Możesz bowiem wnieść pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. pozew ten wszczyna odrębne postępowanie sądowe od postępowania rozwodowego. Celem tego pozwu jest ustanowienie rozdzielności majątkowej wcześniej niż z datą rozwodu.

Zatem, jeżeli sąd przychyli się do Twojego pozwu i ustanowi rozdzielność majątkową, to wszystko, co zarobisz do dnia wyroku rozwodowego będzie tylko i wyłącznie Twoje. Ustanowienie rozdzielności majątkowej w czasie trwania sprawy o rozwód da Ci więc prawdziwy spokój ducha. Sprawę rozwodową będziesz kontynuował już bez stresu i obawy o swoje finanse.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Sąd w wyjątkowych przypadkach może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną.

Celem pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną  jest ustanowienie tej rozdzielności wcześniej niż z datą wniesienia pozwu o rozdzielność.

To może być przydatne, jeżeli  zanim wniosłeś pozew o rozdzielność majątkową  dokonałeś zakupu składnika majątku, np. kupiłeś mieszkanie.

Podobnie orzeczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną może Ci się przydać, jeżeli zanim wniosłeś pozew o rozdzielność majątkową, Twój małżonek dopuścił się trwonienia majątku wspólnego. Zatem wniesienie pozwu o rozdzielność majątkową z datą wsteczną ma na celu ochronę Twojej sytuacji finansowej w odniesieniu do czynności, które miały miejsce w przeszłości.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie rozwodu

Reasumując, pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej złożony w toku rozwodu może ochronić Twój majątek zarówno wobec Twoich czynności przeszłych, jak i przyszłych, jak i wobec takich samych czynności Twojego małżonka.

Jeżeli przed wniesieniem tego pozwu kupiłeś coś wartościowego, jak i gdy po wniesieniu pozwu masz zamiar takiej czynności dokonać.

Podobnie,  jeżeli przed wniesieniem tego pozwu Twój małżonek trwonił majątek, jak i gdy, obawiasz się, że może tego dokonać w przyszłości.

 • Na temat „Rozwód z orzekaniem o winie a bez orzekania o winie” przeczytasz tutaj.
 • Posiadamy duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach rozwodowych przed nast. sądami:
 • ***
 • #adwokat rozwód Kraków
 • #adwokat rozwód Warszawa
 • #adwokat rozwód Katowice
 • # rozwody Warszawa #rozwody Kraków #rozwody Katowice

Rozwód w przypadku rozdzielności majątkowej

Czym jest rozdzielność majątkowa w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa to majątkowy ustrój małżeński, który zakłada, że każdy z małżonków posiada oddzielny majątek osobisty, którym dysponuje wedle własnej woli.

Wówczas między małżonkami nie powstaje wspólnota majątkowa.

Zgodnie z definicją rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej oraz majątek nabyty później. 

Jaka jest różnica między rozdzielnością majątkową a intercyzą?

Czym różni się intercyza od rozdzielności majątkowej? Pojęcia te często bywają używane zamiennie. W rzeczywistości jednak intercyza to umowa małżeńska, która może nie tylko rozdzielić majątek wspólny, ale również przyjąć formę umowy:

 • rozszerzającej wspólność ustawową,
 • ograniczającej wspólność ustawową,
 • wprowadzającej tzw. rozdzielność z wyrównaniem dorobków.

Rozdzielność majątkowa i jej ustanowienie przed ślubem skutkuje zaś niepowstaniem wspólnoty majątkowej w dniu zawarcia małżeństwa, natomiast po ślubie, zakończeniem jej istnienia. 

Jak zawrzeć rozdzielność majątkową i kiedy to można zrobić?

Rozdzielność majątkowa najczęściej zawierana jest jeszcze przed dniem ślubu, co pozwala małżonkom od samego początku zachować możliwość dysponowania odrębnym majątkiem. Prawo nie wyklucza również możliwości zawarcia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa. 

Ustanowienie rozdzielności między małżonkami może natomiast odbyć się na dwa sposoby. Polubownie w formie aktu notarialnego u notariusza, jeżeli małżonkowie są ze sobą zgodni co do zawarcia rozdzielności.

Drugi rodzaj rozdzielności majątkowej nazywany jest przymusowym, a postępowanie w tej sprawie przebiega na drodze sądowej. Wówczas jeden z małżonków składa pozew do sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania lub, jeżeli choć jeden z nich nadal przebywa w tym okręgu.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej musi być również odpowiednio uzasadniony, bowiem na podstawie przesłanek sąd podejmie ostateczną decyzję.

Sąd może zasądzić rozdzielność w niektórych przypadkach, takich jak m.in.

sytuacje, kiedy jeden z małżonków nie zgadza się na rozdzielność majątkową lub, gdy został ubezwłasnowolniony, ogłosił upadłość, lub kiedy małżonkowie pozostają w separacji. 

Czy można utworzyć rozdzielność majątkową po ślubie?

Tak, jak zostało to wspomniane, zawrzeć rozdzielność majątkową można także w trakcie trwania małżeństwa. W takim przypadku konieczne będzie ustalenie, co wchodzi w skład majątku, jaka jest wartość składników i w jakim stopniu do owych składników mają prawo małżonkowie.

Podpisanie rozdzielności majątkowej spowoduje, że pomiędzy małżonkami przestanie istnieć wspólność majątkowa. Od tego momentu wszelkie zakupione rzeczy przestaną wchodzić w skład majątku wspólnego, a małżonkowie będą mogli samodzielnie rozporządzać swoim majątkiem.

Rozdzielność majątkowa – skutki

Jakie skutki ma zawarcie rozdzielności majątkowej przed ślubem? W momencie zawarcia małżeństwa z mocy prawa nie powstanie pomiędzy nimi wspólnota majątkowa. Oznacza to, że każdy z małżonków posiada majątek osobisty, którym dysponuje niezależnie od woli drugiej osoby. Rzeczy nabywane w trakcie małżeństwa będą wówczas wchodzić do majątku osobistego.

Zawarcie rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem sprawia, że każdy z małżonków samodzielnie odpowiada za zaciągnięte przez siebie długi. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy jeden z małżonków udzielił poręczenia za zaciągnięte zobowiązania finansowe. 

Jakie konsekwencje będzie mieć rozdzielność majątkowa po rozwodzie? Przede wszystkim przyspieszy ona postępowanie rozwodowe. Ze względu na to, że każdy z małżonków będzie posiadał majątek osobisty, rozdzielność pozwoli uniknąć konfliktów związanych z podziałem majątku wspólnego. 

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną możliwe jest wyłącznie wtedy, kiedy wystąpiła tzw. nadzwyczajna sytuacja. W związku z tym po złożeniu pozwu jeden z małżonków musi dokonać jego uzasadnienia i przedstawienia dowodów w sprawie. 

Po przekazaniu dowodów sąd dokładnie zbada, czy zachodzą okoliczności, które umożliwiają zawarcie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Za sytuacje nadzwyczajne uważane są natomiast, sytuacje, gdy jeden z małżonków zagraża interesom drugiego małżonka lub dobru rodziny, gdy małżonkowie pozostają w separacji, która uniemożliwia im zarządzanie wspólnym majątkiem. 

Zawarcie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną może również mieć miejsce w momencie, gdy jeden z małżonków zaciągnął długi, a małżonkowie pozostają w separacji. 

Ile kosztuje rozdzielność majątkowa?

Ustanowienie rozdzielności przed zawarciem związku małżeńskiej u notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia podstawowej opłaty w wysokości 400 zł. Do tego należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 proc. oraz ewentualne koszty odpisów. 

Jeżeli zaś rozdzielność majątkowa zawierana jest w trakcie trwania małżeństwa, oprócz obowiązującej taksy notarialnej, konieczne będzie doliczenie kwoty, której wysokości zależna jest od wielkości zgromadzonego wspólnie majątku. Opłaty te są ściśle określone i wynoszą:

 • do 3 tys. zł – opłata 100 zł;
 • powyżej 3 tys. zł do 10 tys. zł – opłata 100 zł + 3 proc. od nadwyżki powyżej 3 tys. zł;
 • powyżej 10 tys. zł do 30 tys. zł – opłata 310 zł + 2 proc. od nadwyżki powyżej 10 tys. zł;
 • powyżej 30 tys. zł do 60 tys. zł – opłata 710 zł + 1 proc. od nadwyżki powyżej 30 tys. zł;
 • powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł – opłata 1 010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej 60 tys. zł;
 • powyżej 1 mln zł do 2 mln zł – opłata 4 770 zł + 0,2 proc. od nadwyżki powyżej 1 mln zł;
 • powyżej 2 mln zł – opłata 6 770 zł + 0,25 proc. od nadwyżki powyżej 2 mln zł, nie więcej jednak niż 10 tys. zł.
See also:  Przyznanie opieki nad dziećmi ojcu

Rozwód a rozdzielność majątkowa małżonków

Warto wiedzieć, że wniesienie pozwu o rozwód, nie znosi wspólnoty majątkowej. Mimo tego, że małżonkowie nie żyją już razem, wszystkie rzeczy nabyte do momentu orzeczenia o rozwodzie, będą wchodzić w skład majątku wspólnego, który będzie podlegał podziałowi. Dopiero w chwili uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód, między małżonkami ustanie wspólnota majątkowa.

Małżonkowie mogą jednak w trakcie rozwodu zawrzeć rozdzielność majątkową u notariusza lub złożyć wniosek do sądu.

Ma to szczególne znaczenie dla podziału majątku, ponieważ skład majątku ustalany jest na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej. Ponadto postępowanie o rozdzielność będzie znacznie szybsze niż uzyskanie wyroku rozwodowego.

Wraz z datą ustanowienia rozdzielności, małżonkowie będą mogli również złożyć wniosek o podział majątku i dokonać tego jeszcze przed rozwiązaniem małżeństwa.

Rozdzielność majątkowa bez rozwodu

Rozdzielność majątkowa może być też zawarta bez orzeczenia rozwodu. Zniesienie rozdzielności będzie pierwszym krokiem do podziału majątku, dzięki czemu rozwód przy rozdzielności majątkowej ustanowionej wcześniej przebiegnie o wiele szybciej. 

Po ustaleniu rozdzielności następnie można zawrzeć umowę o podziale majątku. Wówczas należy wymienić, do jakich części małżonkowie mają prawa, wymienić ich skład i określić wartość. Podział zgromadzonego majątku, czy też podział wspólnego domu po ustanowieniu rozdzielności majątkowej może z kolei przebiegać polubownie lub na drodze sądowej. 

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Sortuj wedługPopularneNajnowszeNajstarsze

Policzmy głos…

2 miesiące temu

Rozwód to przede wszystkim bozbycie się teściów i reszty tamtej rodziny. Wierzcie mi ze to cenniejsze niż majątki

Najlepsze są te opłaty np od 60 tyś do 1 mln opłata 1010 plus prowizja . Jak będzie 61 tyś to opłata taka jak przy mln . Hieny żerują !

Swoje długi przepisuje swojej kochance

Zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej

Zdawać by się mogło, że rozwód kończy wszelkie wspólne relacje prawne między małżonkami. Niestety rzeczywistość jest zgoła inna. Po rozwodzie zazwyczaj na byłych małżonków czeka jeszcze jedno postępowanie – o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej. Dopiero to rozstrzyga co stanie się ze wspólnym mieszkaniem, działką czy kredytem. Jak przez nie przebrnąć?

Zasadą jest, że z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami dochodzi również do zawiązania wspólności majątkowej. Dotyczy ona przedmiotów majątkowych nabytych podczas trwania małżeństwa przez oboje ze współmałżonków bądź jednego z nich.

Przedmioty te w tym kontekście zbiorczo nazwane są majątkiem wspólnym.

Czy majątek małżonków zawsze jest wspólny?

Oczywiście, wspólność majątkowa nie jest jedynym prawnie dopuszczalnym reżimem ukształtowania relacji majątkowych pomiędzy małżonkami. Ustawodawca dopuszcza zawarcie umowy, w formie aktu notarialnego, rozszerzającej bądź ograniczającej wspólność majątkową.

Wybór konkrentego reżimu niesie za sobą ogromne skutki w przypadku rozwodu – po jego orzeczeniu niezbędne jest również zniesienie istniejącej wciąż między byłymi małżonkami wspólności majątkowej.

Postępowanie w tym zakresie rozpoczyna się wniesieniem do sądu wniosku o podział majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Dodatkowo istnieje również możliwość rezygnacji ze wspólności majątkowej na rzecz:

Mieszkanie w prezencie od rodziców, kredyt hipoteczny, spadek po cioci –  czyli co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego małżonków wchodzą wszelkie dobra materialne, które zostały nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej.

Oznacza to, że podczas określania majątku wspólnego niezbędnym jest określenie czasu w jakim doszło do nabycia poszczególnych dóbr takich jak dom czy samochód. Ustawodawca określił również dobra, które należą do tzw.

majątku osobistego małżonka, a więc takie, które nie podlegają podziałowi w przypadku postępowania o podział majątku wspólnego. Jest to katalog zamknięty, w którego skład wchodzą m.in:

 • dobra majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej
 • dobra nabyte w drodze dziedziczenia, zapisu bądź darowizny
 • dobra majątkowe służące do zaspokojenia wyłącznie osobistych potrzeb jednego z małżonków
 • prawa niezbywalne
 • wynagrodzenia z tytułu działalności zarobkowej

Kwestią sporną natomiast pozostaje, do jakiego majątku wchodzą dobra materialne nabyte częściowo ze środków pochodzących z majątku wspólnego, częściowo z majątku osobistego jednego z małżonków.

Orzecznictwo dotyczące tego zagadnienia nie jest jednolite, gdyż na przestrzeni lat pojawiły się trzy koncepcje rozwiązania podobnego stanu faktycznego.

Zostały one przedstawione w linii orzeczniczej opracowanej przez Aleksandrę i Tomasza Partyk dostępnej w programie LEX (Zobacz: Przynależność do majątku wspólnego małżonków przedmiotu nabytego częściowo za składniki pochodzące z majątku wspólnego, a częściowo z majątku osobistego)

Jak wygląda postępowanie o podział majątku wspólnego?

Jak już wcześniej była mowa, postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego wszczyna się na wniosek strony zainteresowanej. Jest to postępowanie nieprocesowe.

Wniosek, o którym mowa musi czynić za dość warunkom formalnym pozwu, z tą jednak różnicą, że wymienia się w nim wnioskodawcę i uczestnika, a nie tak jak w przypadku pozwu – powoda i pozwanego.

W samej treści wniosku powinno znaleźć się wyszczególnienie dóbr materialnych wchodzących w skład majątku wspólnego a także propozycja jego podziału.

Dodatkowo, przewodniczący może zobowiązać uczestnika do wniesienia odpowiedzi na wniosek – (Zobacz: Odpowiedź na wniosek o podział majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową). Jest to więc szansa na ustosunkowanie się drugiej strony postępowania co do twierdzeń wnioskodawcy szybciej, aniżeli dopiero podczas posiedzenia sądu.

Po zakończeniu tzw. postępowania przygotowawczego, również w przypadku postępowania o podział majątku wspólnego, sąd może skierować strony do mediacji (Zobacz: Postanowienie o skierowaniu uczestników postępowania do mediacji).

Jest to rozwiązanie pożądane z punktu widzenia postępowania cywilnego i jego szybkości, ale także zdaje się być korzystne dla stron postępowania, bowiem daje większe pole do dyskusji na temat potencjalnych rozwiązań sprawy.

W przypadku braku zakończenia postępowania w drodze mediacji dochodzi do rozpatrzenia sprawy przed sądem i rozpoczęcia postępowania dowodowego w sprawie.

W tym miejscu wskazać należy istotną rolę biegłego w przypadku spraw o podział majątku wspólnego, bowiem profesjonalna wiedza na temat podziału nieruchomości czy ich wyceny jest niezbędna do prawidłowego zakończenia postępowania.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd wydaje postanowienie i ustala skład i wartość majątku wspólnego. Na to postanowienie przysługuje apelacja.

Ostatnim krokiem jest oczywiście podział majątku wspólnego, dokonywany według określonych zasad.

Wszystkie czynności wspomniane wyżej, łącznie z ich dokładnym omówieniem zostały przedstawione w procedurze Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego dostępnej w LEX.

Jak formalnie przygotować się do podziału majątku?

Postępowanie o podział majątku wspólnego bywa dość skomplikowane. Ilość dóbr materialnych do podziału ale także ilość pism procesowych wymienionych podczas jego trwania bywa niekiedy przytłaczająca.

Kluczem do sukcesu jest więc dobra organizacja, ale przede wszystkim odpowiednie dopasowanie pism procesowych i żądań do stanu faktycznego. Oszczędzi to zarówno czas jak i uporządkuje całe postępowanie.

W programie LEX dostępny jest zbiór nowych autorskich wzorów pism, które łatwo przeprowadzą uczestnika postępowania przez jego wszystkie etapy.

Rozdzielność majątkowa

Zgodnie z definicją, którą zawiera art. 51 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 tj.) dalej w treści artykułu jako: „k.r.i.o.

”: „w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później”.

Inaczej mówiąc w przypadku ustanowienia przez małżonków rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa oraz majątek nabyty później. Każdy z nich zarządza swoim majątkiem samodzielnie. 

Co to jest intercyza?

Nie należy jednak utożsamiać rozdzielności majątkowej z intercyzą, bo intercyza to jeden z rodzajów rozdzielności, a więc każda intercyza jest rozdzielnością majątkową, ale już nie każda rozdzielność majątkowa jest intercyzą.

See also:  Rodzic odmawia wydania paszportu dziecka - zgoda zastępcza sądu rodzinnego

Intercyza to umowna rozdzielność majątkowa czyli ustrój, który powstaje z chwilą podpisania umowy przed notariuszem. Jest to rodzaj rozdzielności majątkowej, który powstaje w sposób dobrowolny. Małżonkowie podejmują decyzję o zawarciu między nimi umowy rozdzielności majątkowej.

Taka umowa,  ze względu na czas i chwilę zawarcia, może zostać ustanowiona w czasie trwania małżeństwa, przed rozwodem albo jeszcze przed zawarciem małżeństwa, na etapie narzeczeństwa. W takim wypadku jej skutek wystąpi na przyszłość.

Co do zasady, nie ma możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej ze skutkiem wstecznym. 

Rozdzielność majątkowa małżonków może powstać również  w drodze przymusowej, np. na skutek orzeczenia zapadłego w wyniku uwzględnienia przez sąd żądania jednego z małżonków lub uwzględnienia żądania wierzyciela jednego z małżonków (skarga pauliańska). Sytuacje powstania rozdzielności majątkowej w sposób przymusowy określają przepisy art. 52 – 54 k.r.i.o.

Obok ww. ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze orzeczenia sądowego, rozdzielność majątkowa przymusowa może powstać także z mocy prawa, ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków (art. 53 k.r.i.o.) oraz w skutek orzeczenia separacji (art. 54 k.r.i.o.). 

Jak zrobić rozdzielność majątkową w trakcie małżeństwa?

Zgodnie z treścią wcześniejszego akapitu, aby ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa, należy posłużyć się metodą przymusowego ustanowienia rozdzielności przez sąd lub metodą dobrowolnego ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy zawartej przed notariuszem w formie aktu notarialnego.  

Każdy z małżonków, z ważnych powodów, może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Jest to sposób, którym można się posłużyć  dopiero w trakcie małżeństwa i zazwyczaj jest stosowany, kiedy jeden z małżonków nie wyraża zgody na ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Metoda dobrowolna ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy jest możliwa przy obopólnej zgodzie i współpracy obojga małżonków. 

Ile kosztuje intercyza?

Koszt ustanowienia intercyzy zależy od chwili, w której rozdzielność majątkowa jest ustanowiona. Koszt podstawowy przeprowadzenia rozdzielności to 400 zł i podatek VAT 23 %. Jest to jednak koszt, który obowiązuje jeśli intercyza jest ustanowiona przed ślubem.

Jeśli  umowy rozdzielności majątkowej zawierana jest w  trakcie małżeństwa, do podstawowej taksy notarialnej należy doliczyć dodatkowe koszty uzależnione od wielkości posiadanego majątku.

Podczas ustalania wartości poszczególnych dóbr (nieruchomości i ruchomości) składających się na majątek wspólny uwzględnia się ceny aktualne, a nie z chwili nabycia.

Wysokość kosztów  notarialnych intercyzy reguluje Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020, Nr 1473 tj.). 

Rozwód a rozdzielność majątkowa?

Podstawowa zasada brzmi, że rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na możliwość uzyskania rozwodu przez któregokolwiek z małżonków. Oczywiście jest możliwe ustanowienie rozdzielności majątkowej bez rozwodu. A odwrotnie? Jak uzyskać rozwód z ustanowioną wcześniej rozdzielnością majątkową? 

Z chwilą rozwodu między stronami automatycznie ustaje ustawowa wspólność majątkowa małżeńska. Rodzaj rozwodu nie ma znaczenia. Rozdzielność majątkowa powstanie zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie jak i przy rozwodzie z orzekaniem o winie.

Zniesienie wspólności ustawowej majątkowej otwiera możliwości do  podziału majątku wspólnego. O tematyce działu majątku wspólnego małżonków pisaliśmy w poprzednim wpisie na blogu.

Dla postępowania rozwodowego nie ma znaczenia, czy strony mają ustawową wspólność majątkową czy rozdzielność majątkową małżeńską. Każdorazowo sąd przeprowadzający postępowanie o rozwód bada czy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej czy też ustała ona wcześniej.

Jeśli ustała wcześniej, a nie z chwilą wydania orzeczenia o rozwodzie, w postępowaniu o podział majątku wspólnego, datą rozgraniczającą okres wspólności majątkowej małżonków nie będzie prawomocny wyrok rozwodowy, a moment zawarcia intercyzy.

Zasadą jest jednak to, że nie można dokonać podziału majątku  małżonków przed ustaniem wspólności małżeńskiej ustawowej, bez względu na to czy ustała ona na skutek orzeczenia rozwodu czy wcześniej w efekcie podpisania przez małżonków dobrowolnej umowy intercyzy. 

Rozdzielność majątkowa i jej konsekwencje po rozwodzie?

W przypadku umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Każdy z małżonków samodzielnie zarządza swoim majątkiem. Po ustaniu wspólności przestaje istnieć majątek wspólny, dorobkowy.

Od tej pory istnieją tylko majątki osobiste, do których należą udziały każdego z małżonków w majątku dorobkowym i przedmioty uzyskane w drodze darowizny lub spadku, przedmioty osobistego użytku itd., które już wcześniej stanowiły majątek osobisty.

Oznacza to, że zawsze po ustaniu wspólności dorobkowy majątek staje się współwłasnością w częściach ułamkowych i może być podzielony tak samo ja np. spadek. W przypadku istniejącej wspólności majątkowej małżonków podział jest niedopuszczalny. 

Pozew o rozdzielność majątkowa w trakcie rozwodu?

Od wspomnianej powyżej zasady, że nie można ustanowić rozdzielności majątkowej ze skutkiem wstecznym istnieje wyjątek.

Tym wyjątkiem jest powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwającego powstępowanie o rozwód.  Instytucję reguluje art.  52 § 1 k.r.i.o., który stanowi podstawę prawną powództwa.

Zgodnie z  tym przepisem, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd, wszczyna odrębne postępowanie sądowe od postępowania rozwodowego. Celem tego pozwu jest ustanowienie rozdzielności majątkowej wcześniej niż z datą rozwodu. Na skutek wniesionego pozwu toczą się w sądzie dwa odrębne postępowania jednocześnie.  

„Ważne powody” określone w art. 52 § 1 k.r.io. powinno się interpretować tak samo jak w przypadku art. 43 § 1 i 2 k.r.io., który stanowi, że: „§ 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. §  2.

  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji”. 

Pojęcie ważnych powodów nie posiada definicji legalnej. Trafne jest twierdzenie, że w przypadku art. 43 k.r.i.o. to pojęcie ma charakter bardziej restrykcyjny niż ważne powody ujęte w art. 52 § 1 k.r.o., a to z uwagi na to, że w tym drugim wypadku małżonkowie zachowują równe prawa do majątku wspólnego.

W ugruntowanym orzecznictwie Sądu Najwyższego zwrócono uwagę na to, że ważne powody powinny być oceniane w kontekście norm moralnych. W szczególności stwierdzić należy, iż ważnym powodem jest rażące lub uporczywe naruszanie przez jednego z małżonków obowiązków wobec rodziny, jak również długotrwała separacja zawiniona przez danego małżonka.

Trafnie w dorobku doktryny zwrócono uwagę na ocenę ważnych powodów w kontekście okresu, który powinien być badany. Słuszny jest pogląd ograniczający ustalenia do czasu trwania małżeństwa i relacji małżonków w tym okresie, a zatem zdarzenia, które wystąpiły po rozwodzie, nie powinny wpływać na kształtowanie nierównych udziałów.

Istotą problemu jest bowiem to, że przedmiotowe pojęcie dotyczy relacji między małżonkami, por. Fras Mariusz (red.) Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. WKP 2021. Regulacja określona w art. 43 § 2 k.r.io. dotyczy ustanowienia rozdzielności majątkowej małżonków poprzez określenia stopnia przyczynienia się małżonków do powstania majątku.

Określona tym przepisem instytucja stanowi odstąpienie od ogólnej i naczelnej zasady, że udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. 

Natomiast, powództwo wytaczane na podstawie art. 52 § 1 k.r.io. pozwala na ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania postępowania o rozwód, z datą wsteczną, bo wcześniejszą niż chwila wydania prawomocnego wyroku rozwodowego.

Może mieć to istotne znaczenie dla małżonków, zwłaszcza wobec tego, że postępowania rozwodowe bardzo często trwają nawet kilka lat.

W sytuacji gdy przykładowo, jeden z małżonków przed wniesieniem pozwu o rozwód, kupił mieszkanie, w pozwie o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, można wykazać, że zakup mieszkania nastąpił ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka. 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2020, poz. 1359 tj.). 
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2021, Nr 1666 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2021, poz. 1080 ze zm.).

 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018, poz. 265). 
 5. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2020, Nr 1473 tj.). 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.

: +48 71 729 21 50 lub e-mail: [email protected]) – reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Leave a Reply

Your email address will not be published.