Rozwód z żoną która nadużywa alkoholu

Alkoholizm to bardzo poważny problem i stanowi winę w rozpadzie małżeństwa. 

Jak uzasadnić w pozwie przyczynę rozpadu małżeństwa w przypadku alkoholizmu? Zapraszam do zapoznania się z poniższym przykładem!

 • O mnie ????
 • JAK POMAGAM ❓
 • KONTAKT ✅

ZAPRASZAM CIĘ NA KANAŁ YOUTUBE  – ZOBACZ FILMIK –  CO ZROBIŁA ŻONA ???  – FILMIK

Rozwód z żoną która nadużywa alkoholu

Przykład uzasadnienia w pozwie

„W ocenie powoda główną przyczyną rozpadu jest alkoholizm żony. Pierwsze kłopoty małżeńskie rozpoczęły się____________. Żona nadużywała alkoholu. Pod jego wpływem wywoływała awantury, była agresywna, nie interesowała się dziećmi. Mimo leczenia sytuacja nie uległa zmianie, a problem alkoholowy powracał. Zachowania żony były przyczyną wielokrotnych interwencji policji.

Żona wówczas nie uczestniczyła  w życiu rodzinnym, jak również nie przejawiała zainteresowania dziećmi. Celem ratowania małżeństwa powód namawiał żonę na terapię odwykową. Jednakże żona nie chciała skorzystać z profesjonalnej pomocy, twierdząc, że jej nie potrzebuje.

W ocenie powoda małżeństwo jest związkiem martwym i bez perspektyw. Żona jest uzależniona od alkoholu i cierpi na dolegliwości psychiczne, które uniemożliwiają jej normalne funkcjonowanie w rodzinie.

Według powoda orzeczenie rozwodu jest jedynym słusznym i celowym rozwiązaniem problemów małżeńskich.

Alkoholizm

Decyzję o rozwodzie powód podjął po głębokim przemyśleniu i jest to decyzja ostateczna. Dobro dzieci cierpi. Powód uważa, że kontakt matki z dziećmi jest dla nich niebezpieczny. Chcąc dobra dzieci, powód myśli o tym, jak codzienny widok pijanej matki wpłynie w przyszłości na dzieci.”

Niestety, prawda jest taka, że alkoholizm zabija nawet najlepsze małżeństwa…

Powyższe uzasadnienie jest oczywiście przykładowe. Pamiętaj, że każdy przypadek należy traktować indywidualnie, dlatego jeśli masz problem, skontaktuj się z dobrym adwokatem.

Więcej przeczytasz

Rozwód z winy obu stron  Kiedy jest to możliwe ? Czy to moja wina ?

Odmowa seksu a rozwód

Rozwód z alkoholikiem

W sprawach rozwodowych osoby uzależnione od alkoholu, w ramach podejmowanej przez siebie obrony, w zakresie ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego powołują się na pojawiające się w tzw.

piśmiennictwie stanowisko, według którego, małżonek alkoholik nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, jeżeli drugi z małżonków nie wykaże, że pomagał uzależnionemu małżonkowi wyjść z nałogu.

To wszystko oczywiście w ramach cyklu „Prosto z wokandy”.

Pożycie małżeńskie stron układało się dobrze do lipca 1993 r.

Od tego czasu pozwany spożywając często alkohol wywoływał awantury w dzień i w nocy. Wyzywał wulgarnymi słowami żonę i dzieci, bił żonę, a kiedy w jej obronie stanęła małoletnia wówczas córka, pozwany pobił ją również.

Na skutek awantur wywoływanych przez pozwanego w stanie nietrzeźwym małoletnie dzieci stron stały się znerwicowane, nie miały warunków do odrabiania lekcji, wielokrotnie nie mogły spokojnie przesypiać nocy.

Za znęcanie się fizyczne i moralne nad członkami rodziny pozwany został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a nie wypełniając obowiązku powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zapewnienia rodzinie spokoju oraz bezpieczeństwa, doprowadził do zarządzenia wykonania tej kary.

Rozkład pożycia małżeńskiego stron jest trwały i zupełny zawiniony wyłącznie przez pozwanego. Powódce nie można przypisać winy, albowiem wychowywała ona pięcioro dzieci z których czworo jest jeszcze małoletnimi i niczym nie przyczyniła się do powstania nieporozumień między stronami.

 • Ze względu na rażąco naganne zachowanie się pozwanego wobec żony i dzieci spełnione zostały przesłanki do orzeczenia jego eksmisji.
 • Powyżej opisane rozstrzygnięcie zapadło w wyroku zaocznym.
 • Pozwany złożył jednak sprzeciw od wyroku zaocznego, na skutek którego doszło do zmiany wyroku w zakresie winy ustalając, że winę w rozkładzie małżeństwa ponoszą oboje małżonkowie.
 • Dlaczego?
 • Mąż, bo pił.
 • Żona, bo nie pomagał mu z tego pijaństwa wyjść!
 • Na szczęście powódka złożyła od tego wyroku apelacje, która ponowie dokonała zmiany wyroku, w którym ustaliła brak winy powódki, a wyłączną winą w rozkładzie pożycia obciążyła pozwanego.

Sprawa się jednak jeszcze nie skończyła. Pozwany, który nie mógł się pogodzić z tym, że jego pijaństwo może stanowić o wyłącznej winie w rozkładzie pożycia, wniósł kasację do Sądu Najwyższego.

 1. Sąd Najwyższy ostatecznie stwierdził, że:
 2. Skarżący trafnie zauważył, powołując się nawet na piśmiennictwo, że – przy uzależnieniu od alkoholu – ważną rolę w dochodzeniu do trzeźwego życia odgrywa pomoc osób najbliższych alkoholika – w tym przypadku żony.
 3. Rzecz jednak w tym, że ze względu na drastyczność zachowywania się pozwanego, nie można wymagać od powódki – w płaszczyźnie prawa – dalszego życia z pozwanym, bo sprzeciwia się temu dobro rodziny, a w niej szczególnie dobro małoletnich dzieci stron”
  (Wyrok SN I CKN 438/00)
 4. Warto jeszcze na koniec dodać tezę z piśmiennictwa:

,,Nałogowe pijaństwo jest elementem rozsadzającym rodzinę. Pijak wykazuje zmniejszone zainteresowanie losami rodziny przez siebie założonej. Wydając pieniądze na alkohol, pozbawia rodzinę środków pieniężnych niezbędnych do normalnej egzystencji.

Objawami wtórnymi alkoholizmu są: awantury, agresja, zdrada małżeńska itp.” (Z. Krzemiński, Rozwód. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennicwo. s.30).
Rozwód z żoną która nadużywa alkoholu

Jak wziąć rozwód z alkoholikiem?

Alkoholizm, czy też inaczej uzależnienie od alkoholu, to jeden z tych problemów społecznych, który zdecydowanie wpływa negatywnie na więzi przyjacielskie, a przede wszystkim – rodzinne. Szacuje się, że około 20% ze wszystkich rejestrowanych w Polsce rozwodów w ciągu roku, jest spowodowane właśnie alkoholizmem przejawiającym się u męża lub żony.

W takich sytuacjach najczęściej dochodzi do rozwodu z alkoholikiem z orzekaniem o winie – i nic w tym dziwnego. W wielu przypadkach bowiem uzależnienie jednego z partnerów wpływa destrukcyjnie zarówno na wspólne pożycie, jak i na sposób wychowania dzieci (jeśli małżeństwo takowe posiada).

Do tego dochodzi również kwestia zabezpieczenia eksmisji po rozwodzie (jeżeli obecność alkoholika zagraża życiu i zdrowiu członków rodziny), a także podział majątku.

W jaki sposób napisać więc pozew rozwodowy, jeśli przyczyną rozstania jest uzależnienie jednej ze stron? Jakie przesłanki rozwodowe muszą być spełnione, by sąd przychylił się do wniosku powoda lub powódki? I wreszcie – jakie kwestie poza samym rozwodem mogą rozstrzygnąć się na sali sądowej? Odpowiedzi na te pytania w dalszej części artykułu.

Rozwód z alkoholikiem – krok po kroku

Rozwód z alkoholikiem może być naprawdę trudnym przeżyciem – nie tylko ze względu na konieczność odbycia rozprawy rozwodowej, ale przede wszystkim z uwagi na cały proces przygotowawczy – zbieranie dowodów, pisanie pozwu, rozmowy z prawnikami i – być może – z niegdyś ukochaną osobą, która popadła w alkoholizm i obecnie wydaje się tak obca, jak nigdy wcześniej. Dodatkowych kłopotów mogą przysparzać także próby odwiedzenia powódki bądź powoda od podjęcia ostatecznej decyzji o rozwodzie – są one często uskuteczniane przez samego alkoholika, ale również przez rodzinę. Jeśli jednak osoba chcąca zakończyć związek wie, że trwanie w nim przysporzy jej wyłącznie więcej cierpienia, wówczas nie powinna wahać się przed złożeniem pozwu – to pierwszy krok do tego, by raz na zawsze wyzwolić się z nierzadko toksycznego małżeństwa.

Jak napisać pozew rozwodowy z alkoholikiem?

Jeśli do rozwodu ma dojść z uwagi na alkoholizm jednego z małżonków, wówczas – tak, jak zostało to już wspomniane – prawdopodobnie pozew o rozwód będzie zawierał wniosek o orzeczenie o winie.

Tego typu dokument trudno jest sporządzić przy „zwykłym”, szybkim w założeniu rozwodzie (więcej o tym piszemy w tekście Jak napisać pozew rozwodowy – samodzielnie, szybko i skutecznie), a co dopiero przy rozwodzie z tak trudną historią małżeńską. 

Warto wówczas skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata lub z platformy Itogis – generatora pozwów stworzonego we współpracy najlepszych prawników i informatyków, by pomóc osobom stojącym przed koniecznością sporządzenia takiego dokumentu. Zachęcamy do odwiedzenia zakładki Pozew o rozwód – to właśnie w niej można przygotować potrzebne pismo sądowe.

Rozwód z żoną która nadużywa alkoholuJak się rozwieść z alkoholikiem? Sprawdź, jak napisać pozew o rozwód, jakie znaczenie ma alkoholizm w uzasadnieniu pozwu rozwodowego oraz jak wygląda kwestia podziału majątku przy rozwodzie z alkoholikiem i wymeldowania alkoholika ze wspólnego miejsca zamieszkania.

Oprócz danych osobowych, w pozwie musi być oczywiście uzasadnienie, dzięki któremu sąd będzie mógł poznać sytuację małżeństwa i podjąć odpowiednią decyzję. A co powinno się w nim znajdować, jeśli cała sprawa dotyczy rozstania ze względu na alkoholizm małżonka?

 • Powód bądź powódka powinni opisać szczegóły uzależnienia, dotyczące przede wszystkim tego, od kiedy mąż czy żona zaczęli nadużywać alkoholu, ile już trwa taka sytuacja i jak często dana osoba pije.
 • W uzasadnieniu warto także zawrzeć opis tego, jak uzależnienie od alkoholu współmałżonka wpłynęło na sytuację rodziny. Należy pamiętać o tym, że bezwzględnym warunkiem udzielenia rozwodu jest całkowity i trwały rozkład pożycia. Jeśli więc przez alkoholizm nastąpił rozpad więzi rodzinnych, ekonomicznych i emocjonalnych, a partner czy partnerka nie widzą możliwości dojścia do porozumienia, wówczas należy napisać o tym w uzasadnieniu pozwu o rozwód z alkoholikiem.
 • Dodatkową, ale bardzo ważną, informacją będzie również to, czy alkoholizm męża lub żony wpłynął na domowy budżet, a także na bezpieczeństwo współmałżonka i ewentualnych dzieci.
 • Część uzasadnień do tego typu pozwów z orzeczeniem o winie wspomina także o próbach podjęcia leczenia – jeśli takowe nastąpiły, ale nie przynosiły efektów, także warto to uwzględnić.
See also:  Jak odejść z dzieckiem od partnera?

Więcej informacji o tworzeniu uzasadnienia do pozwu o rozwód (z alkoholikiem i nie tylko) zawarliśmy w tekście Uzasadnienie rozwodu w pozwie – jak je napisać.

Tam również znajdują się istotne wskazówki co do konstrukcji uzasadnienia chęci rozwodu, istotne zarówno z punktu widzenia osoby chcącej wziąć szybki rozwód, jak i powoda czy powódki przygotowujących się do rozwodu z orzeczeniem o winie.

Rozwód z alkoholikiem i wymeldowanie

Co do zasady, orzeczenie rozwodu z alkoholikiem nie oznacza natychmiastowego wymeldowania uzależnionego męża lub żony po rozwodzie.

Istnieje jednak możliwość, by sąd, jeszcze podczas rozprawy rozwodowej, nakazał takie posunięcie. Zależy to jednak każdorazowo od indywidualnej sytuacji danej rodziny.

Jeśli nałóg współmałżonka wpływa znacząco na funkcjonowanie rodziny, partner staje się agresywny, jego zachowanie jest nieprzewidywalne, być może także demoluje miejsce zamieszkania czy wręcz zagraża życiu i zdrowiu członków rodziny – wówczas sąd prawdopodobnie przychyli się do wniosku o wymeldowanie takiej osoby ze wspólnego mieszkania i zabezpieczenie eksmisji po rozwodzie.

Rozwód z alkoholikiem – podział majątku

Jeśli chodzi o podział majątku przy rozwodzie z alkoholikiem, sprawa ma się podobnie, jak w przypadku eksmisji i wymeldowania takiej osoby po zakończeniu postępowania. Oznacza to, że kwestia podziału majątku również będzie rozpatrywana indywidualnie dla każdej sprawy.

Jeśli nałóg pozwanego lub pozwanej znacząco wpłynął na uszczuplenie majątku małżeństwa (także w kwestii zaciągniętych długów), wówczas sąd może przychylić się do podziału większościowego dla powódki czy powoda.

Jeśli jednak alkoholizm nie wpłynął na majątek, wówczas prawdopodobnie będzie on podzielony po równo między małżonków (w przypadku, gdy nie podpisali oni intercyzy).

O nas

Rozwód z alkoholikiem krok po kroku – Sprawdź wszystkie informacje | NG

Do najczęstszych powodów rozwodów należą przemoc domowa, niewierność, brak wsparcia, różnice charakterów, a także uzależnienie. Szacuje się, że ok. 23% rozpraw to rozwody z powodu alkoholu. Czy alkoholizm może być podstawą do zakończenia związku małżeńskim? Jak rozwieść się z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem krok po kroku

Choroba alkoholowa negatywnie wpływa na rodzinę oraz związek małżeński. Rozwód z alkoholikiem jest możliwy, jeśli uzależnienie przyczynia się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Oznacza to, że wskutek nałogowego picia między małżonkami zniknęły wszelkie więzy duchowe, fizyczne oraz gospodarcze.

Nałóg nie może być uznany za pretekst rozwodu, jeśli uzależnienie było następstwem wydarzenia, które bezpośrednio przyczyniło się do problemów małżeńskich.

Aby pozew o rozwód z winy męża alkoholika lub żony był skuteczny, należy przedstawić dowody w sprawie. Rozprawa z orzeczeniem winy jest dłuższa, ale ze względu na następstwa uzależnienia zwykle jest korzystniejsza dla strony pozywającej.

Mąż alkoholik – rozwód i dowody:

 • notatki policyjne z ewentualnych wezwań,
 • niebieska karta,
 • zeznania np. rodziny, sąsiadów,
 • dokumenty świadczące o konieczności leczenia choroby alkoholowej,
 • osobiste wyjaśnienia.

Rozwód z alkoholikiem – podział majątku

Kwestie dotyczące podziału majątku są zwykle zależne od konkretnej sprawy sądowej i tak samo jest w przypadku rozwodu z alkoholikiem.

Decyduje o tym przede wszystkim zdanie sędziego, sposób kształtowania się wspólnego majątku i wkład obu stron.

Jeśli zachowanie alkoholika nie wpłynęło negatywnie na finanse, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego majątek powinien zostać podzielony po równo. Wiele może jednak zależeć od dowodów przedstawionych w trakcie rozwodu z alkoholikiem.

Separacja z winy męża alkoholika

Każda kobieta może się zdecydować na separację, jeśli nie jest gotowa na rozwód z alkoholikiem. Dzięki temu następuje rozdzielność majątkowa, lecz nie ma możliwość ponownego zamążpójścia w przeciwieństwie do rozwodu z alkoholikiem. Warto również pamiętać, że separacja nie zawsze musi zostać przyjęta przez sąd, jeśli procedura ta mogłaby negatywnie wpłynąć na życie małoletnich dzieci.

Wniosek o eksmisję męża alkoholika

Eksmisja możliwa jest wyłącznie wskutek rozwodu z powodu alkoholu lub separacji. Zawsze orzeka to sąd. Nie jest to wydarzenie częste, ponieważ wymaga dowodów, które wskazują, iż zachowanie małżonka nie umożliwia wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego w sposób nieodbiegający od normy. Dotyczy to szczególnie zdarzeń zagrażających życiu oraz zdrowiu członków rodziny.

Rozwód z alkoholikiem i wymeldowanie

Rozwód z powodu alkoholu nie zawsze musi oznaczać wymeldowanie męża alkoholika lub żony. Obie strony mają takie same prawa do mieszkania. Inaczej może orzec wyłącznie sąd w trakcie rozwodu z alkoholikiem lub separacji. Nie jest to jednak obligatoryjne.

Jak napisać pozew o rozwód z alkoholikiem?

Rozwód z alkoholikiem jest trudny nie tylko dla żony alkoholika, ale także dzieci i najbliższej rodziny. Aby rozprawa trwała jak najkrócej, warto prawidłowo przygotować wszelkie dokumenty i dokładnie opisać sytuację.

Pozew o rozwód – alkoholizm wzór:

Istotne są również wszelkie dowody w przypadku, gdy został złożony pozew o rozwód z winy męża alkoholika lub żony.

Życie po rozwodzie z alkoholikiem 

Niektórzy żałują rozwodu z powodu alkoholu. Z czasem doskwiera tęsknota, a miłe niegdyś wspomnienia powracają jak bumerang. Trwanie w małżeństwie z osobą uzależnioną, która nie dostrzega problemu i nie chce się leczyć, nigdy nie jest dobrym wyborem. Rozwód z alkoholikiem, czy też osobą zdrową bez zaburzeń zawsze należy do trudnych decyzji.

W takich chwilach lepiej nie myśleć o przeszłości. Mózg potrafi oszukiwać człowieka i filtrować wspomnienia pozostawiając wyłącznie te pozytywne w danej chwili. Życie z alkoholikiem w domu często wiąże się ze współuzależnieniem, z którym trudno sobie poradzić nawet po rozwodzie z powodu alkoholu. Terapia może być w takiej sytuacji potrzebna, ale nie musi.

Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb.

Rozwód z alkoholikiem ???? – Adwokat Marlena Słupińska

Nadużywanie alkoholu jest niezwykle poważnym problemem społecznym, który odbija się również na funkcjonowaniu wielu rodzin. Co więcej, uzależnienie od alkoholu mężczyzny nierzadko prowadzi do rozwodu i to właśnie z jego winy.

Osoba uzależniona może bowiem zachowywać się agresywnie, także wobec swoich dzieci, co stanowi zagrożenie nie tylko zdrowia, ale i życia.

Jak przygotować się do rozstania w takiej sytuacji? Jak przeprowadzić rozwód z alkoholikiem? O tym przeczytasz w moim kolejnym artykule „Rozwód z alkoholikiem”.

Jeśli planujesz rozwód z alkoholikiem, to jestem w stanie Ci pomóc. Przeprowadziłam już bardzo wiele rozwodów, w których głównym problemem był alkohol. Udzielam odpłatnych konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

Rozwód z alkoholikiem – główne wnioski

 • Alkoholizm jest poważną chorobą, która może doprowadzić do rozpadu małżeństwa.
 • Jeżeli jesteś żoną alkoholika, z którym chcesz się rozstać, możesz wnieść o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża. Masz duże szanse na korzystne rozstrzygnięcie.
 • Możesz również zdecydować się na separację, aby mieć czas na podjęcie ostatecznej decyzji.
 • Wymeldowanie męża alkoholika nie stanowi rozwiązania problemu, konieczna jest eksmisja.
 • W postępowaniu o rozwód z alkoholikiem o winie męża alkoholika dużą rolę odgrywają dowody.
 • Rozwód z orzeczeniem o winie w rozpadzie pożycia małżeńskiego po stronie alkoholika nie ma wpływu na podział majątku, chyba że sąd uzna, iż tryb życia alkoholika doprowadził do powstania nierównych udziałów w majątku wspólnym.
 • Alkoholizm może również stanowić podstawę do uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego zwanego popularnie „rozwodem kościelnym”.

Mąż alkoholik – co robić?

Jeżeli jesteś żoną alkoholika, być może wierzysz, że uda Ci się mu pomóc w wyjściu z nałogu.

Tego typu postawa jest bardzo szlachetna, jednakże walka z uzależnieniem nie jest prosta i zwyczajnie przerasta wiele osób.

W związku z tym mogą pojawić się w Twojej głowie poważne wątpliwości dotyczące tego, czy warto dalej walczyć o małżeństwo. Być może coraz częściej będziesz myśleć o rozstaniu.

W pierwszej kolejności powinnaś skorzystać z pomocy terapeuty – specjalisty od uzależnień. Na rynku można znaleźć osoby, które pomagają wyjść z uzależnienia alkoholowego oraz doradzają rodzinom alkoholików, w jaki sposób postępować z alkoholikiem.

Niemniej największy ciężar wychodzenia z nałogu spoczywa na samym zainteresowanym. Nie rzucisz alkoholu zamiast Twojego męża. To Twój mąż musi chcieć wyjść z nałogu. Jeśli po jego stronie nie ma woli poprawy, to niejednokrotnie pozostaje rozstanie.

See also:  Sytuacja majątkowa żony w przypadku rozwodu

Kobiety, mające problem z mężem alkoholikiem zwykle decydują się na jedną z trzech poniższych możliwości:

 • Rozwód z alkoholikiem winy męża,
 • Separacja z mężem,
 • Wymeldowanie męża.

Opiszę je kolejno.

Rozwód z winy alkoholika

Rozwód z winy męża alkoholika

Pierwszym z rozwiązań, które jest zarazem najdalej idące w skutkach, jest wystąpienie do sądu z żądaniem rozwodu. Możesz to zrobić, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, a rozwód nie będzie sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci oraz zasadami współżycia społecznego.

Aby móc wystąpić o rozwód, musisz przygotować pozew rozwodowy, czyli pismo, które rozpocznie postępowanie sądowe. Powinnaś w nim nie tylko sprecyzować swoje żądanie, ale też je uzasadnić. Możesz skorzystać też z mojej pomocy i zlecić mojej Kancelarii napisanie pozwu. To nie jest droga usługa. ????

Niezwykle istotne są wszelkiego rodzaju dowody, szczególnie gdy występujesz o orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy swojego męża. Mogą to być zeznania świadków, którzy znają Twoją sytuację, a więc członkowie rodziny, przyjaciele, a nawet sąsiedzi.

Istotne będą także wszelkiego rodzaju dokumenty. W tym kontekście możemy wymienić na przykład notatki z interwencji policyjnych, jak również dokumentacja lekarska, czy też nagrania i fotografie.

Wszystkie te dowody będą mieć niemałe znaczenie w postępowaniu sądowym i pozwolą Ci uzyskać orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy męża alkoholika.

Separacja z winy alkoholika

Jeżeli jednak nie masz zamiaru rozstawać się z mężem w sposób definitywny, możesz zdecydować się na separację. Możesz potraktować jej okres jako okazję do przemyślenia swojej sytuacji, a następnie podjęcia ostatecznej decyzji.

W tym celu również konieczne będzie złożenie pozwu o separację. Podobnie jak w przypadku żądania rozwodu musisz w nim przedstawić swoje stanowisko oraz je uzasadnić.

Jeżeli chodzi o środki dowodowe, tutaj także duże znaczenie będą mieć zeznania świadków oraz dokumenty. Dzięki nim będziesz mogła uzyskać orzeczenie separacji z wyłącznej winy swojego męża.

Wymeldowanie męża alkoholika

Wymeldowanie męża alkoholika nie stanowi rozwiązania problemu. Kwestia zameldowania ma bowiem wyłącznie znaczenie na gruncie prawa administracyjnego. Wymeldowanie męża nie wpłynie na jego prawo do mieszkania w Waszym domu. Mimo wymeldowania, nadal będzie mógł w nim mieszkać!

Gdybyś zatem chciała, aby Twój mąż opuścił mieszkanie, złóż wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania w pozwie o rozwód z alkoholikiem albo o separację. Możesz też złożyć pozew o eksmisję.

Zobacz także: Eksmisja przy rozwodzie

Musisz mieć jednak świadomość, że eksmisja stanowi sytuację absolutnie wyjątkową. Oznacza to, że muszą istnieć ku temu naprawdę poważne powody. Może to być na przykład absolutnie naganne zachowanie alkoholika z punktu widzenia zasad współżycia społecznego – stosowanie przez niego przemocy fizycznej lub psychicznej.

Rozwód z alkoholikiem

Rozwód z alkoholikiem – od czego zacząć?

Zaczynasz zawsze od konsultacji z adwokatem. W czasie pierwszej konsultacji adwokat oceni Twoją sytuację i dokładnie poinstruuje Ci, co powinnaś zrobić w dalszej kolejności. Dobry adwokat oceni Twoje szanse w sądzie oraz pomoże Ci dobrać odpowiednie środki prawne, aby łatwiej przejść przez rozwód.

Jeśli chcesz, możesz skorzystać z konsultacji ze mną. Mam doświadczenie w prowadzeniu wielu takich spraw.

Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

W dalszej kolejności powinnaś dobrze przygotować się do postępowania sądowego. Przede wszystkim zastanów się nad materiałem dowodowym, który będzie przemawiał za podnoszonymi przez Ciebie twierdzeniami. Porozmawiaj z osobami, które mogłyby zostać Twoimi świadkami.

Nikt nie zna historii Twojego małżeństwa lepiej niż najbliżsi – rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, przyjaciele i znajomi. Możesz zapytać również sąsiadów, czy zgodziliby się zeznawać w sprawie.

Być może widzieli oni Twojego męża pod wpływem alkoholu, może nawet słyszeli awantury przez niego wszczynane.

To jednak nie wszystko, zadbaj również o dokumenty. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, istotną rolę mogą odegrać notatki z interwencji policyjnych, jeżeli takie miały miejsce.

Najczęściej dochodzi do nich, gdy alkoholik się awanturuje, stosuje przemoc wobec pozostałych domowników. To wcale nie są rzadkie sytuacje.

Ludzie różnie zachowują się pod wpływem alkoholu, często stanowiąc zagrożenie.

Kiedy już masz to wszystko przygotowane, przyjdzie czas na przygotowanie pozwu rozwodowego. Możesz zrobić to sama lub zlecić to adwokatowi. Złożenie pozwu inicjuje Twoją sprawę rozwodową. Od tego momentu zaczyna się walka w sądzie.

Zdrada po alkoholu

Alkohol może mieć poważny wpływ na zachowanie danego człowieka. Wiele osób pod jego wpływem staje się bardziej odważnymi i podejmują działania, na które w normalnych warunkach nigdy by się nie zdecydowali. Z tego względu dość częstym zjawiskiem są zdrady dokonywane w stanie upojenia alkoholowego.

Osoby, które dopuściły się zdrady, nierzadko tłumaczą się, że nie miały pojęcia, co robią, że nie były świadomi swojego działania. Nie zawsze jest to jednak prawda, niektórzy bowiem celowo wprowadzają się w stan upojenia alkoholowego, aby następnie usprawiedliwić w ten sposób swoje zachowanie.

Pamiętaj! Alkohol nigdy nie jest usprawiedliwieniem zdrady. Z prawnego punktu widzenia, zdrada po alkoholu nie usprawiedliwia męża. Skoro mąż się upił i Cię zdradził, to poniesie na to odpowiedzialność. Grozi mu rozwód z orzeczeniem jego winy i dożywotnie alimenty na Ciebie.

Zdrada po alkoholu

Pozew rozwodowy z orzeczeniem o winie męża alkoholika

Do tego, aby rozpocząć postępowanie o rozwód, zawsze konieczny jest pozew. Zanim jednak go przygotujesz, powinnaś dokładnie przeanalizować swoją sytuację, w czym może Ci pomóc adwokat lub radca prawny.

Przede wszystkim powinnaś zastanowić się nad swoim stanowiskiem w sprawie. Jeżeli decydujesz się na rozwód z orzeczeniem o winie męża alkoholika, niezbędne będą dowody na tę okoliczność. Pomyśl więc o świadkach oraz różnego rodzaju dokumentach. Omówiliśmy te zagadnienia wcześniej.

Pamiętaj również, że przygotowywany przez Ciebie pozew powinien spełniać wszystkie wymogi przewidziane przez ustawodawcę w Kodeksie postępowania cywilnego. Jeżeli więc nie jesteś pewna, jak napisać to pismo poprawnie, skorzystaj z pomocy prawnika. Dzięki temu unikniesz błędów, które mogą okazać się kosztowne na sali sądowej.

Rozwód z winy męża a podział majątku

Sprawa o rozwód to bardzo często dopiero początek innych postępowań sądowych, które są niezbędne do ostatecznego rozstania pod względem prawnym. W kontekście rozwodu z orzekaniem o winie po stronie męża alkoholika pojawia się pytanie, czy okoliczność ta ma wpływ na przebieg postępowania o podział majątku oraz jego rozstrzygnięcie.

Otóż z punktu widzenia prawnego orzeczenie wyłącznej winy za rozpad pożycia małżeńskiego nie ma wpływu na kształt postępowania o podział majątku. Oznacza to, że procedura będzie wyglądać dokładnie tak samo, jak gdyby o kwestii winy orzeczono w inny sposób albo od niej odstąpiono podczas sprawy rozwodowej.

A jak wygląda sam podział majątku? Otóż małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia, wciąż ma prawo do sprawiedliwego podziału.

Najczęściej majątek jest więc dzielony po połowie, chyba że istnieją podstawy do orzeczenia tak zwanych nierównych udziałów.

  Co może stanowić powód? Otóż w tym miejscu musimy wskazać na przykład wydawanie znacznych sum pieniędzy na alkohol, czy też prowadzenie hulaszczego trybu życia.

Jak widzisz, nierówny podział majątku po rozwodzie jest możliwy, ale nie jest łatwy do przeprowadzenia.

Mąż alkoholik a „rozwód kościelny”

Alkoholizm męża może być również powodem do uzyskania tak zwanego „rozwodu kościelnego”, a mówiąc prawidłowo, stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Aby tak się jednak stało, uzależnienie musi spełniać pewne warunki.

Musimy zwrócić uwagę, że alkoholizm jako taki nie stanowi przesłanki do stwierdzenia nieważności małżeństwa. Może on jednak być przejawem niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej.

Jest to o tyle istotne, że w prawie kanonicznym liczy się moment zawarcia związku małżeńskiego, a mówiąc precyzyjnie, wyrażenia zgody małżeńskiej. Powinno odbyć się to w sposób wolny od wszystkich wad przewidzianych w prawie.

Żeby uzależnienie od alkoholu mogło mieć wpływ na ważność wyrażonej zgody małżeńskiej, powinno ono istnieć jeszcze przed ślubem. Zdarza się bowiem, że osoby wychodzą z nałogu i przez długi czas nie spożywają alkoholu, jednakże po pewnym czasie do niego powracają, nawet go nadużywając. Taka sytuacja jak najbardziej może stanowić podstawę do uznania małżeństwa kościelnego za nieważne.

Istnieje również inna możliwość. Mianowicie małżeństwo z alkoholikiem można zawrzeć pod wpływem błędu. Ten ma wpływ na ważność zgody małżeńskiej, jeżeli jest istotny.

Jak możemy zdefiniować to pojęcie? Otóż błąd jest istotny wówczas, gdy osoba, która zawiera małżeństwo, nie zdecydowałaby się na taki krok, kiedy znałaby prawdę.

Z całą pewnością alkoholizm drugiej strony może stanowić taką okoliczność.

Jeżeli zdecydujesz się starać o stwierdzenie nieważności małżeństwa, musisz przygotować się na proces przed sądem kościelnym.

Ma on jednak charakter pisemny, przez co jest on mniej obciążający emocjonalnie niż postępowanie o rozwód.

Oczywiście strony są przesłuchiwane przez sąd, aczkolwiek pozostałe czynności dokonywane są za pomocą pism. Od wyroku sądu biskupiego przysługuje apelacja do trybunału wyższej instancji.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65
See also:  Podział majątku wbrew byłemu małżonkowi

Komentarze:

Rozwód z alkoholikiem – jak napisać pozew? | Przebudzenie Wrocław

Przebudzenie – 23.12.2020

Rozwód z osobą nadużywającą alkoholu to jedno z najtrudniejszych przeżyć, jakie może nas spotkać.

Obok trudnych emocji związanych z odchodzeniem od osoby uzależnionej, pojawia się w głowie mnóstwo ważnych pytań.

Co zawrzeć w pozwie? Jak udowodnić winę małżonka? Jak przebiega podział majątku? Obok tego pojawiają się też pytania innej natury… o pomoc dla uzależnionego. Poniżej zbiór istotnych informacji.

Rozwód z powodu alkoholizmu – jakie informacje należy zawrzeć w pozwie?

Ważne jest opisanie, od kiedy zaczęły się problemy z alkoholem w waszej rodzinie, a także to, jak często osoba uzależniona sięga po kieliszek. Jest to bardzo ważna informacja, zwłaszcza w naszym kraju, gdzie “kultura” picia jest tak głęboko zakorzeniona, że nawet na znaczące ilości przymykamy oko.

Koniecznie określamy, czy towarzyszą temu inne zdarzenia, jak awantury, czy też przemoc domowa wobec Ciebie lub dzieci.

Istotne jest opisanie różnic w zachowaniu małżonka w sytuacji, kiedy jest trzeźwy i po spożyciu alkoholu. Opisz kłopoty finansowe, jakie powoduje nadużywanie alkoholu, a także reakcje dzieci.

Nieodzowna jest też informacja o tym, czy uzależniony małżonek podejmuje próby wyjścia z nałogu i z jakim skutkiem.

Jak wygląda udowodnienie alkoholizmu małżonka?

Sam fakt nadużywania alkoholu nie wystarczy, by udzielić rozwodu. Może się przecież zdarzyć tak, że zależy Wam jeszcze na sobie nawzajem, uzależniony małżonek próbuje wyleczyć się z nałogu i wykazuje w tym znaczące postępy.

Wówczas jest to sytuacja, w której Wasze małżeństwo ma nie najgorsze rokowania. Aby zatem możliwe było uzyskanie rozwodu, konieczne jest udowodnienie, że nie ma między wami więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Krótko mówiąc, nie ma przesłanek ku temu, by ratować Wasze małżeństwo. Jakie mogą być dowody?

 • notatki z interwencji policyjnych,
 • wyniki obdukcji lekarskich,
 • nagrania ukazujące zachowania pijanego małżonka,
 • zeznania świadków,
 • wyroki z poprzednich spraw np. o przemoc domową,
 • dokumentacja z terapii alkoholowej (jeśli jest).

Zatrzymując się na chwilę przy ostatnim punkcie, informacje w dokumentacji z ośrodka mogą potwierdzać progres w wychodzeniu z choroby alkoholowej, konieczne zatem będzie udowodnienie, że ów progres się nie utrzymał. Dowodem mogą być również fotografie, na których widać agresywne zachowania małżonka pod wpływem alkoholu.

Jak wygląda podział majątku?

Czy osoba uzależniona od alkoholu może zostać bez majątku? Tutaj także konieczne jest wykazanie, że osoba uzależniona nie dba o wspólny majątek, powoduje znaczne straty w budżecie finansowym, a jego ogólne zachowanie znacząco utrudnia lub wręcz uniemożliwia funkcjonowanie na godziwym finansowo poziomie.

Wówczas sąd może zdecydować, że osobie niewinnej przypadnie większa część majątku, przy czym ustalenie proporcji podziału zależy od tego, jak wielkie straty powoduje osoba uzależniona.

Skierowanie na odwyk – czy warto próbować?

Są sytuacje, w których osoba uzależniona rzeczywiście ma szansę na wyjście z nałogu. Aby jednak tak się stało, potrzebna jest szybka reakcja, duża samoświadomość i silna motywacja do wyjścia z nałogu, a przede wszystkim wsparcie od rodziny.

Gdy osoba uzależniona czuje wsparcie ze strony bliskich, jej szanse na powrót do zdrowia znacznie wzrastają.

Pamiętajmy też o tym, że jeśli sąd zauważy możliwość wyjścia z nałogu, może nie udzielić rozwodu, gdyż może to zostać uznane za szansę uratowania małżeństwa.

Decyzja o pójściu na odwyk rzadko jest podejmowana samodzielnie. Kluczowe jest znalezienie miejsca z profesjonalnym podejściem, a przede wszystkim takiego, w którym uzależniony poczuje się bezpiecznie.

Osoby borykające się z uzależnieniami, często mają niskie poczucie własnej wartości, zatem konieczne jest znalezienie miejsca, w którym otoczone zostaną specjalistami z właściwym podejściem.

Jednym z takich miejsc jest Ośrodek Przebudzenie, w którym nie tylko pomagamy wyjść z nałogu, lecz też udzielamy wsparcia psychologicznego nałogowcom i ich rodzinom, gdyż one również muszą wiedzieć, jak funkcjonować z osobą po odwyku, by jak najbardziej umocnić skutki terapii.

Nadużywanie alkoholu jako przesłanka przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego

Nadużywanie alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn orzekania rozwodu w Polsce (16%; 10,3 tys. przypadków). Częściej do rozpadu małżeństwa doprowadza jedynie niezgodność charakterów (42%; 27,6 tys.

przypadków) oraz niedochowanie wierności małżeńskiej (22%; 14,2 tys. przypadków). Alkoholizm pociąga za sobą destrukcję małżeństwa i stanowi według 71% wystarczający powód do rozwiązania małżeństwa ankietowanych.

Negatywny odbiór społeczny zarówno alkoholizmu, ale też nadużywania alkoholu znajduje odzwierciedlenie na płaszczyźnie prawnej, stanowiąc przesłankę do przypisania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Każdy z małżonków jest zobowiązany do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.

), natomiast alkoholik trwoniąc pieniądze na alkohol pozbawia rodzinę środków finansowych niezbędnych do normalnej egzystencji. Ponadto osoba nadużywająca alkoholu często narusza obowiązek osobistych starań o wychowanie dzieci.

Takiej osobie trudniej jest poświęcić czas rodzinie, a nawet jak już poświęca czas, zdarza się, że czyni to pod wpływem alkoholu, kształtując negatywne wzorce i prowadząc do demoralizacji dzieci.

Często skutkami wtórnymi nadużywania alkoholu są awantury, agresywne postawy, zdrady, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednego z małżonków. Niemożliwe jest więc realizowanie w takich warunkach obowiązku wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny (art. 23 k.r.o.).

Zachowania osoby nadużywającej alkoholu prowadzą nieuchronnie do osłabienia, a w skrajnych przypadkach do całkowitego zaniku, więzi małżeńskiej – duchowej, fizycznej, ekonomicznej.

Oczywiście może pojawić się pytanie czy alkoholizm należy do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, skoro nie ma wątpliwości, że jest jednostką chorobową. Odpowiedź można znaleźć na gruncie konstrukcji prawnej winy w Kodeksie cywilnym – art. 415 w zw. z art. 425 k.c. (Kodeksu cywilnego).

Zgodnie z nią, nie można przypisać winy osobie, która z jakichkolwiek powodów znajduje się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli (choroba psychiczna). Wyjątkiem jest zakłócenie czynności psychicznych wskutek użycia napojów odurzających albo innych podobnych środków.

Prowadzi to do wniosku, że zachowanie małżonka w stanie po spożyciu alkoholu będzie działaniem zawinionym, aczkolwiek sama choroba alkoholowa niekoniecznie musi stanowić taką przesłankę (wyrok SN z dnia 09.11.2001 roku, sygn. akt I CKN 438/00).

Ze względu na to, że trwały i zupełny zanik pożycia małżeńskiego wynika z naruszenia obowiązków wynikających z małżeństwa, warto udowodnić przed sądem, jakich obowiązków wobec małżonka i rodziny nie wypełnia nadużywający alkoholu współmałżonek. Pomocne będą wszelkie dokumenty mogące świadczyć o nadużywaniu alkoholu – jak np.

protokół z interwencji policji, niebieska karta, przebieg leczenia odwykowego. Jeżeli dysponujemy wyrokiem skazującym za znęcanie się nad rodziną spowodowany alkoholizmem lub postanowieniem sądu zobowiązującym małżonka do podjęcia leczenia odwykowego, to tym bardziej warto je przytoczyć.

Brak takich dokumentów, nie oznacza jednak, że udowodnienie winy małżonkowi będzie niemożliwe. Warto zastanowić się czy nie znamy żadnych osób, które mogłyby zeznawać w charakterze świadków, przytaczając negatywne zachowania małżonka pod wpływem alkoholu.

Nawet jednak jak nie uda się nam nikogo znaleźć, kto by zeznawał, należy przejrzeć korespondencję z małżonkiem, bacząc czy nie ma w niej treści ukazujących w jaki sposób nadużywanie alkoholu źle odbija się na funkcjonowaniu małżeństwa.

Podsumowując, uzależnienie małżonka od alkoholu zwykle destabilizuje życie rodzinne i jako takie może być uznane za podstawę przypisania winy w rozkładzie pożycia między małżonkami. Negatywny stan rzeczy może potęgować m.in.

przez niełożenie przez uzależnionego małżonka na utrzymanie rodziny, oraz nieumiejętność zerwania z nałogiem pomimo pomocy rodziny (wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt I C 2987/14).

Nie można zapominać jednak, że nawet małżonek alkoholik, nie może być uznany za wyłącznie winnego rozkładu, w przypadku poprzedniego rozkładu pożycia z innych przyczyn. Możliwa jest też również odwrotna sytuacja, w której to problemy z alkoholem będą następstwem rozkładu pożycia małżeńskiego.

Dla przypisania winy w rozkładzie pożycia z powodu problemów alkoholowych kluczowe jest zatem ustalenie, że to właśnie nadużywanie alkoholu doprowadziło małżonka do takiego stanu, w którym nie wywiązywał się z obowiązków małżeńskich, finalnie przyczyniając się do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

* dane statystyczne zostały podane w oparciu o Rocznik demograficzny 2018, GUS, Warszawa 2018 (www.stat.gov.pl)

Leave a Reply

Your email address will not be published.