Separacja czy rozwód – na co się zdecydować?

Posted by Katarzyna Hołowacz
Separacja czy rozwód - na co się zdecydować?

W Twoim małżeństwie przestaje się układać? Zastanawiasz się nad rozwodem? A może nie jesteś przekonany czy będzie to dobra decyzja, dla Ciebie i Twojej rodziny? Może separacja będzie w Twojej sytuacji lepszym rozwiązaniem? Czym tak naprawdę różni się separacja od rozwodu?

Kiedy zdecydować się na separacje?

W Twoim małżeństwie nie układa się najlepiej, ale widzisz szansę na poprawę? Myślisz o rozwodzie, ale boisz się, że będziesz tej decyzji żałować? Kiedy wahasz się czy decyzja o rozstaniu jest prawidłowa może warto w pierwszej kolejności skorzystać z separacji? Może się okazać, że zadziała ona naprawczo na Wasz związek, a jeżeli nie, to na pewno ułatwi Wam procedowanie w czasie sprawy rozwodowej.

Czym jest separacja?

Co do zasady separacja występuje, gdy pomiędzy małżonkami nastąpi zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pamiętajmy jednak, że zupełny, nie oznacza trwały i nieodwracalny.

W praktyce oznaczać to może ograniczenie przez małżonków wspólnego pożycia, podejmowania wspólnych decyzji, zarządzania budżetem, a czasem nawet doprowadzić do wyprowadzki jednego z nich. W takich sytuacjach mamy do czynienia z tzw.

separacją faktyczną, która pozostaje jedynie w sferze faktu, poza jurysdykcją sądu.

Separacja prawna – dlaczego tylko ona wywołuje skutki prawne?

W przypadku gdy chcemy sformalizować zaistniały rozpad pożycia między małżonkami, to będziemy mieli do czynienia z separacją  prawną, która potwierdzona jest orzeczeniem sądu. Należy pamiętać, że małżonkowie nie muszą dowodzić istnienia trwałości rozkładu pożycia, ponieważ dla orzeczenia separacji wystarczy sam fakt jego rozkładu.

W sytuacji gdy małżeństwo nie posiada małoletnich dzieci, orzeczenie o separacji może się odbyć w trybie nieprocesowym, na zgodny wniosek obojga małżonków. Natomiast kiedy tylko jeden z małżonków wystąpi z wyżej wymienionym wnioskiem, bądź małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to orzeczenie o separacji nastąpić może jedynie w drodze procesu sądowego.

Separacja, a alimenty – czy się należą?

Kiedy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, to podczas orzekania o separacji uwzględnia się również obowiązek alimentacyjny.

Separacja, a wiara

Separacja jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które ze względów światopoglądowych nie uznają rozwodu.

Jak złożyć pozew o separację? – postępowanie procesowe

Pozew o separację jest pismem procesowym, w związku z czym musi spełniać wymogi formalne przewidziane dla tego typu pism, aby nie tracić czasu na poprawki, najlepiej poproś o pomoc doświadczonego adwokata lub radcę prawnego.

Jakie są skutki separacji prawnej?

Do najważniejszych skutków separacji prawnej należy przede wszystkim:

 • fakt iż, nie rozwiązuje ona małżeństwa, a jedynie „tymczasowo zawiesza”;
 • ustanawia rozdzielność majątkową na czas jej trwania (każdy z małżonków ma prawo do samodzielnego gospodarowanie własnym majątkiem, bez wiedzy i zgody drugiego z nich); 
 • brak możliwości wspólnego rozliczania się z podatku dochodowego przez małżonków;
 • możliwość rozliczenia podatku dochodowego wraz z dzieckiem będzie miał jedynie ten rodzic, który się dzieckiem zajmuje;
 • obowiązek alimentacyjny;
 • nie występuje domniemanie ojcostwa;
 • małżonek, który pozostawał w separacji prawnej nie dziedziczy po zmarłym małżonku, chyba że został powołany w drodze testamentu.  

Zniesienie separacji

Do zniesienia separacji prawnej nie wystarczy pogodzenie się przez małżonków i powrót do wspólnego życia. Należy złożyć wspólnie z małżonkiem wniosek, który nie zawiera braków formalnych, dlatego bezpieczniej będzie zgłosić się o pomoc do prawnika. Wniosek taki zostanie rozpatrzony przez sąd w trybie nieprocesowym. Sąd ma obowiązek wydać postanowienie znoszące separację.

Kiedy zdecydować się̨ na rozwód?

Rozwód jest niewątpliwie ostatecznością, natomiast kiedy nie widzimy już szans na szczęście w naszym małżeństwie, to staje się on często jedynym możliwym rozwiązaniem.

Zgodnie z obowiązującym prawem przesłanką rozwodu jest przede wszystkim trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który polega na braku duchowej, fizycznej oraz gospodarczej więzi małżonków, stanowiącej cel małżeństwa i umożliwiającej realizację jego podstawowych zadań.

Należy pamiętać, że rozkład pożycia małżeńskiego musi mieć charakter trwały, a nie jednorazowy, co oznacza że rozkład ten musi osiągnąć stan definitywny, nieodwracalny.

Pozytywne przesłanki rozwodowe:

Główną pozytywną przesłanką rozwodową jest zupełność i trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego, co oznacza trwały rozkład wszystkich więzi charakteryzujących prawidłowe pożycie małżeńskie, takich jak więź duchowa (wzajemne pozytywne uczucia), więź fizyczna (seksualna), więź ekonomiczna (prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego).

Pamiętajmy natomiast, że zerwanie wyżej wymienionych więzi nie może być spowodowane nieuzasadnionymi przyczynami, takimi jak zaniechanie kontaktów seksualnych, ze względu na chorobę współmałżonka.

Sprzeczność rozwodu z dobrem małoletnich dzieci – kiedy?

W sytuacji kiedy rozwód jest sprzeczny z dobrem małoletnich dzieci, to orzeczenie rozwodu przez sąd zostaje wyłączone.

Przepisy prawne nie definiują dokładnie kiedy rozwód jest sprzeczny z dobrem dziecka, a kiedy jest z  nim zgodny.

W związku z czym to sąd ustala w drodze prowadzonego postępowania dowodowego, jakie konsekwencje faktycznie wywoła wyrok rozwodowy w zakresie wrażliwości oraz sytuacji faktycznej konkretnego dziecka.

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – kiedy?

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego może zachodzić w sytuacji, gdy orzeczenie rozwodu, byłoby sprzeczne z zasadami humanitaryzmu społecznego albo wywołałoby ogólną dezaprobatę społeczną.

Przykład: Sąd mógłby oddalić powództwo o rozwód złożone przez małżonka, który  w pozwie o rozwód wskazywałby na brak pożycia wynikający z kalectwa drugiego z małżonków, pomimo że sam był nieumyślnym sprawcą wypadku, w wyniku którego jego małżonek stał się osobą niepełnosprawną.

Jakie są rodzaje rozstrzygnięcia o winie małżonków?

Pierwszym rozstrzygnięciem jest uznanie obojga małżonków za winnych rozkładu pożycia małżeńskiego, drugim jest uznanie wyłącznie jednego z nich. W sytuacji kiedy małżonkowie zgodnie zażądają o nie rozstrzyganiu o winie, sąd zaniecha o jej orzekaniu.

Jakie są skutki rozwodu?

W wyniku rozwodu nabywamy prawo do zawarcia nowego małżeństwa i nie posiadamy już wspólnoty majątkowej z byłym małżonkiem. W przypadku posiadania małoletnich dzieci istnieje obowiązek alimentacyjny.

Pamiętajmy również, że obowiązek alimentacyjny istnieje czasami także wobec małżonka, nie tylko dzieci. Zostaje wyłączone prawo dziedziczenia pomiędzy rozwodnikami oraz występuje brak domniemania ojcostwa. W ciągu 3 miesięcy od orzeczenia rozwodu małżonkowie mogą wrócić do swojego poprzedniego nazwiska.

Rozwód czy separacja?

Wszystko zależy od tego czy pomiędzy małżonkami występuje trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, czy jedynie tymczasowy.

Separacja jest dobrym rozwiązaniem, gdy relacje małżonków uległy pogorszeniu, ale istnieje jeszcze szansa na ich poprawę w przyszłości. Rozwód natomiast jest ostatecznością, w sytuacjach gdy małżeństwo nie widzi już szans na zgodne pożycie.

Autor: Nikola Roszyk

Jeśli znalazłeś się w podobnej sytuacji skorzystaj z porady prawnej. Doświadczony adwokat pomoże Ci wybrać rodzaj postępowania, będzie reprezentować Cię w sądzie oraz pomoże wywalczyć należną karę dla sprawcy czynu. 

Separacja a rozwód – Blog prawniczy Głowacka Głębocki

2021-01-18 Separacja czy rozwód - na co się zdecydować?

Klienci, którzy przychodzą do naszej kancelarii adwokackiej w Pruszkowie, często pytają się jaka jest różnica pomiędzy separacją a rozwodem. Wiele osób zastanawia się nad tym co jest dla nich lepszym rozwiązaniem… pozew o separację czy pozew o rozwód?

Separacja a rozwód

 1. Rozwód – Zgodnie z przepisem art.

  56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

 2. Separacja – Zgodnie zaś z przepisem art. 611 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.

Separacja a rozwód – jakie są różnice?

Różnica pomiędzy rozwodem a separacją wydaje się niewielka, jednakże jest ona zasadnicza. Aby orzec rozwód, rozkład pożycia pomiędzy małżonkami musi być nie tylko zupełny, ale przede wszystkim trwały, w przeciwieństwie do separacji, gdzie istotą jest możliwość odnowienia relacji i powrotu do wspólnego życia.

Warto podkreślić, że zdania małżonków co do stopnia rozkładu mogą być odmienne, a w tym samym postępowaniu jeden z nich może żądać orzeczenia rozwodu, a drugi orzeczenia tylko separacji.

Sąd rozważy wówczas czy zaistniała przesłanka trwałości rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami i jeżeli dojdzie do wniosku, że przesłanka ta została spełniona orzeknie rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Należy również zauważyć, że orzeczenie separacji jest „odwracalne”. W osobnym postępowaniu, na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. Tymczasem rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ma skutek trwały. Aby powrócić do małżeństwa należy ponownie wziąć ślub.

Zobacz też: prawnik rozwody Warszawa

Separacja – skutki separacji

Orzeczenie separacji ma bardzo zbliżone skutki jak orzeczenie rozwodu, warto jednak zwrócić uwagę na różnice. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa, jak również przyjmuje się, że jest zobowiązany do zachowania wierności. W niektórych sytuacjach małżonkowie pozostający w separacji obowiązani są również do wzajemnej pomocy.

Wniosek o separację

Biorąc pod uwagę powyższe należy zawsze pamiętać, że skutki rozwodu i separacji są podobne.

Panujące pomiędzy małżonkami relacje, ich nastawienie do małżeństwa a także perspektywy na przyszłość powinny odgrywać istotną rolę przy ostatecznych decyzjach.

Warto może w pierwszej kolejności zastanowić się nad separacją, a dopiero – w razie braku poprawy stosunków małżeńskich i perspektyw na wspólne życie – nad pozwem rozwodowym.

See also:  Dokumentowanie wydatków na dziecko w sprawie o alimenty

***

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do komentowania lub bezpośredniego kontaktu z naszą Kancelarią.

Porady rozwodowe, Prawo rodzinne postępowanie sądowe, pozew rozwodowy, prawo rodzinne, rozkład pożycia, rozwód, separacja, sprawa rozwodowa, sprawy małżeńskie, sprawy rodzinne

Separacja czy rozwód? Co jest lepszym rozwiązaniem?

Rozstanie raczej nigdy nie jest prostą sprawą, ale gdy związek jest nieformalny, to przynajmniej unika się prania brudów w sądzie i można odejść tak po prostu, wystarczy uznać, że już nic nas nie łączy. No, chyba że kredyt hipoteczny i budowana latami wspólnie biblioteka, którą teraz wypadałoby jakoś sprawiedliwie podzielić. To jednak inna historia.

Para małżonków, jeśli zechcą się rozejść, muszą to oficjalnie potwierdzić, co nawet w cywilizowanych warunkach jest traumatycznym przeżyciem. Niektórych powstrzymuje przed tym krokiem właśnie ów strach, inni boją się konsekwencji. Ale są i tacy, którzy papiery rozwodowe składają zbyt pochopnie – czy separacja może być dla nich lepszym rozwiązaniem?

Separacja czy rozwód - na co się zdecydować?

Czym jest separacja?

Separacja jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w polskim prawie i nie dla wszystkich jest jasne, na czym ona w ogóle polega.

A wygląda to tak, że małżonkowie mogą sami między sobą zdecydować o tymczasowym rozstaniu albo w ich imieniu oficjalnie robi to sąd – jest bowiem znacząca różnica między separacją faktyczną a separacją prawną.

Małżonkowie, jeśli tak postanowią, mogą mieszkać osobno, ograniczać wzajemne kontakty, mogą nawet mieć innych partnerów, ale w świetle prawa wciąż pozostają małżeństwem, co wiąże się z określonymi konsekwencjami – nie ma znaczenia, że para de facto żyje oddzielnie, prawne obowiązki względem partnera pozostają w mocy.

Natomiast separacja potwierdzona przez sąd, w wydanym przez niego orzeczeniu, zmienia relacje między małżonkami. Nie jest to jeszcze rozwód, choć pod pewnymi względami ustalenia są podobne.

Jedną z ważniejszych zmian jest powstanie rozdzielności majątkowej, a sąd może zdecydować o alimentach dla jednego z małżonków, jeśli wskutek separacji znajdzie się on w niekorzystnej sytuacji finansowej.

Prócz tego określany jest sposób korzystania ze wspólnego domu bądź jednej ze stron nakazuje się wyprowadzkę – ustalenia te zależą od konkretnej sytuacji. Separacja znosi też prawo do dziedziczenia po sobie.

Czy sąd zawsze zgodzi się na separację?

Przepisy nie precyzują, jak długo para może przebywać w separacji, jest to bezterminowe orzeczenie, więc teoretycznie taki stan może trwać przez wiele lat. W praktyce trwa to zazwyczaj około pół roku, czasem trochę dłużej, i nie jest też tak, że separacja automatycznie przechodzi w rozwód, jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia.

Jako że separacja nie jest definitywnym rozstaniem małżonków, jest ją łatwiej dostać niż rozwód, choć trzeba mieć na uwadze, że każdy wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Jak mówi art.

61 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację”. Do orzeczenia o separacji nie jest potrzebna zgoda obu małżonków, bo to sąd ustala, czy doszło do zupełnego rozkładu pożycia oraz który z małżonków ponosi za to winę.

Orzekania o winie sąd może zaniechać przy obopólnej zgodzie małżonków na separację. Znowu, każda z takich spraw jest oceniana indywidualnie.

Co ważne, w separacji rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny, ale nie trwały – ta druga przesłanka wymagana jest dopiero przy rozwodzie. Różnica polega na tym, że przy zupełnym rozkładzie wciąż jest szansa na naprawienie stosunków między małżonkami, a taki właśnie, przynajmniej oficjalnie, jest cel separacji.

Do której zresztą może w ogóle nie dojść, bo jak mówi art.

61 1 § 2 KRiO: „Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego”.

Tak upraszczając, separacja powinna być czasem na przemyślenie swoich prywatnych spraw i spojrzenie na związek z dystansu, gdy jest się w końcu oderwanym od rzeczywistości powodującej tak silne napięcia w małżeństwie. Separacja, inaczej niż rozwód, może być odwracalna, wystarczy by małżonkowie uznali, iż jednak łączy ich więcej niż dzieli.

Z tego względu separacja nie jest zwykłym rozstaniem, bo partnerzy nie tylko nie mogą wejść w nowe związki małżeńskie, ale też mają wobec siebie określone powinności.

Obowiązek wzajemnej pomocy w separacji dotyczy na przykład choroby jednego z małżonków – po rozwodzie nie trzeba się interesować losem dawnego partnera, ale w separacji oczekiwane jest stosowne wsparcie, mimo istniejących w związku poważnych problemów.

Wolno natomiast spotykać się z innymi osobami, choć jak pokazuje praktyka, bywa to ryzykowne, jeśli myśli się o rozwodzie.

Nieformalny związek na boku może bowiem stać się dowodem na winę za rozpad pożycia małżeńskiego, jeśli druga strona udowodni, że ta nowa znajomość nie była skutkiem rozluźnienia więzi podczas separacji, tylko jej główną przyczyną. Ponownie, sąd ocenia tutaj konkretne dowody i sytuację danej pary.

Jak kończy się separacja?

Tak samo jak zaczyna, czyli należy złożyć do sądu wniosek o zniesienie separacji i poczekać na jego orzeczenie.

Ustanie separacji jest oczywiście o wiele prostsze, bo jeśli dwie strony zgodnie zechcą wrócić do siebie, sąd nie będzie im stawał na przeszkodzie, niemniej może to pociągnąć za sobą konieczność przeprowadzenia dodatkowych spraw sądowych, na przykład związanych z opieką nad wspólnym dzieckiem.

Co kiedy para w separacji zdecyduje się nie na pojednanie, a rozwód? Akurat w Polsce separacja nie jest konieczna do tego, by rozpocząć sprawę rozwodową, te dwie kwestie nie są ze sobą powiązane. Zakończenie separacji jest po prostu zakończeniem separacji, niczym więcej. Do rozwodu potrzebny jest nowy wniosek i nowe postępowanie sądowe.

Czy to lepsze od rozwodu?

Rosnąca lawinowo liczba rozwodów każe się zastanowić, czy wszystkie te pary naprawdę nie miały żadnych szans na rozwiązanie swojego konfliktu. Rozwód wydaje się słusznym wyjściem, gdy w małżeństwie jest przemoc albo jeden z małżonków popadł w nałóg i mimo licznych próśb nie zamierza się leczyć, co bardzo negatywnie odbija się na pozostałych członkach rodziny.

Nie ma też większego sensu walka o związek, gdy dwójka ludzi naprawdę serdecznie się nie znosi, nie umie się dogadać, i chociaż wielokrotnie podejmowali oni próby zbliżenia się do siebie, nic z tego nie wychodziło.

Jak zawsze bardzo wrażliwa jest kwestia dzieci, bo z jednej strony rozwód to dla nich straszna trauma, z drugiej jednak, życie w domu pełnym nienawiści i agresji też ciężko nazwać normalnym dzieciństwem.

Separacja sprawdza się wtedy, gdy jeszcze widać jakieś światełko w tunelu. Jest źle, ale może dałoby się to naprawić, a jak nie, to przynajmniej będzie świadomość, że próbowało się wszystkiego. Ta próba to ważne pytania.

Czy na pewno wybiera się przyszłość bez tej osoby u boku? A jak to będzie wyglądać od strony czysto praktycznej, czyli co z dziećmi, wspólnym majątkiem, rodzinną firmą, jak ułożą się kontakty wnuków z dziadkami albo znajomości małżonków w ich kręgu towarzyskim? Wiadomo, związek wyłącznie z rozsądku to zwykle męczarnia – chodzi raczej o to, by się przekonać, że bez małżonka naprawdę byłoby znacznie lepiej. Bo może nie chodzi wcale o wygaszenie uczuć, tylko wskazane jest pewne przeorganizowanie wspólnego życia.

Separacja to nie jest magia

Rozłąka pomogła uleczyć wiele popsutych związków, bo tracąc nagle drugą osobę zaczyna się ją doceniać i inaczej, bardziej krytycznie spoglądać na swoją małżeńską więź.

Może jednak on wcale nie był taki zły? Może ona to żadna wiedźma? Bo przecież ci ludzie mają też swoje dobre strony i teraz dopiero je widać, więc chyba warto dać sobie kolejną szansę.

To wprawdzie rodzi pewne ryzyko, że po rozstaniu, z tęsknoty, zacznie się idealizować swojego partnera, a po powrocie wszystko wróci do smutnej normy, ale czasami nie można się o tym przekonać inaczej niż przez separację.

Innym, bardzo poważnym problemem jest to, że często podczas rozstania nie robi się w zasadzie niczego więcej dla ratowania związku, jak gdyby sama rozłąka miała w cudowny sposób rozwiązać narosłe przez lata problemy. Niewiele osób korzysta w tym czasie z pomocy psychologów i terapeutów, nie zawsze też para jasno ustala, na czym dokładnie ma polegać ich separacja i czego się po tym okresie spodziewają.

W ramach takich ustaleń warto chociażby określić długość separacji, czyli dajemy sobie na przykład trzy miesiące i potem decydujemy, w którą stronę idziemy, w przeciwnym razie będzie to tkwienie w nerwowym zawieszeniu, co tylko podsyca negatywne emocje. Czy spotykamy się ze sobą w tym czasie czy całkowicie zawieszamy kontakt, nie licząc spraw rodzinnych. Czy dochowujemy sobie wierności, czy jest przyzwolenie na randkowanie z innymi?

See also:  Rozwód z żoną która nadużywa alkoholu

W separacji nie powinno chodzić jedynie o to, by żyć oddzielnie przez kilka miesięcy, bo wtedy po powrocie trafi się dokładnie do tego samego miejsca.

To jest, niestety, dość spore ryzyko, że para podczas rozłąki niewiele pracuje nad sobą i raczej łudzi się, że po prostu sam czas zaleczy rany.

I jakoś to się odbuduje, choć nie ma się żadnego pomysłu na to, co owym budulcem mogłoby być.

Czy wiesz, czym różni się separacja od rozwodu? – FILM

Wystarczy sięgnąć do danych Głównego Urzędu Statystycznego, by się przekonać, że w Polsce królują rozwody, a separacja to taka instytucja, o której wszyscy słyszeli, ale mało kto widział ją naprawdę. Dlaczego tak się dzieje?

Jakie zagadnienia poruszam w filmie?

 • czym różni się separacja od rozwodu
 • jak wygląda podział majątku w przypadku separacji
 • czy można wskazać winę w przypadku separacji

Zapraszam do oglądania!

Film okazał się przydatny? Zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę.

Jeśli wolisz czytać niż oglądać, poniżej znajdziesz zagadnienia, które poruszam w filmie, w formie artykułu.

Czy wiesz, czym różni się separacja od rozwodu?

Osoby, w których małżeństwie coś się popsuło, liczą się z tym, że oba postępowania – i rozwód, i separacja – kosztują i trwają. Mają świadomość, że szanse na pojednanie są nikłe i że prawdopodobnie i tak dojdzie do rozwodu, dlatego nie decydują się na separację. Nawet kiedy myślą, że istnieje nadzieja, żeby uratować małżeństwo, idą za ciosem i wybierają postępowanie rozwodowe.

Czym różni się separacja od rozwodu?

Podstawową różnicą jest to, że w momencie orzekania przez sąd rozwodu strony są stanu wolnego. Mogą wziąć ślub. Mogą wrócić do nazwiska panieńskiego (mają na to 3 miesiące). 

W przypadku separacji strony pozostają w małżeństwie i nie mogą zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego. Nie mogą wrócić do panieńskiego nazwiska. Nie ma tu jasnej sytuacji i białej karty. Raczej status związku: to skomplikowane.

Rozdzielność majątkowa

Po ślubie wszystko, co małżonkowie nabędą, jest wspólne, czyli z sakramentalnym „Tak!” pojawia się wspólny koszyk, do którego wrzucane są praktycznie wszystkie składniki majątku.

Kiedy przychodzi rozwód lub separacja powstaje rozdzielność majątkowa, czyli wspólność znika. Po orzeczeniu rozwodu lub separacji, wszystko, co kupi mąż, będzie już tylko jego, wszystko, co zarobi żona, idzie już na jej własne konto. Rozdzielność majątkowa pojawia się i przy rozwodzie i przy separacji, podkreślam raz jeszcze, bo wiele osób myśli inaczej.

Tak samo w przypadku separacji sąd w wyroku może orzec o kontaktach z dziećmi, o władzy rodzicielskiej czy o alimentach. Określi, jak ma wyglądać sytuacja formalna i materialna dzieci. I przy rozwodzie rodziców i przy separacji.

Czyja wina?

W przypadku rozwodu, jak i separacji, sąd może wskazać tego, kto był winien rozkładu pożycia małżeńskiego. I tu, i tu sąd orzeka o winie. Ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, że separacja może być orzeczona z winy drugiego małżonka.

Mimo wielu podobieństw separacja jest nadal w Polsce czymś wyjątkowym i myślę, że to się nie zmieni. Ta instytucja powoli odchodzi do lamusa. Niewielu ludzi decyduje się na to, by pozostawać w zawieszeniu i czekać na poprawę sytuacji w związku, skoro ten się rozpada. Ale to są już indywidualne decyzje każdego, kto boryka się z takimi problemami.

Separacja czy rozwód - na co się zdecydować?

Kiedy zdecydować się na separację? Przesłanki pozwalające na separację

lis 24 2020

Separacja to szansa na przemyślenie sobie pewnych spraw. Sprawdza się szczególnie wśród małżeństw, w których doszło do zdrady, a małżonkowie nie chcą podejmować decyzji o rozwodzie pod wpływem emocji. A kiedy jeszcze warto się zdecydować na separację prawną i jakie przesłanki na nią pozwalają?

Przesłanki pozwalające na separację

Należy jednak pamiętać, że zupełny rozpad pożycia nie gwarantuje orzeczenia separacji, ponieważ mogą wystąpić jeszcze przesłanki negatywne. Mowa o sytuacjach, w których przez separację znacząco ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci małżonków. Sąd nie zgodzi się również na separację prawną, jeśli jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore, a separacja byłaby dla niego bardzo krzywdząca.

Separację prawną może orzec sąd rodzinny. Wszystkie przesłanki pozwalające na zastosowanie tej instytucji znajdziemy w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Przeczytamy tam, że separacja jest orzekana, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia. Zupełny, a nie zupełny i trwały, jak w przypadku rozwodu.

Oznacza to, że małżeństwo formalnie nadal trwa, a małżonkowie mogą za jakiś czas powrócić do wspólnego życia.

Kiedy zdecydować się na separację?

Zatem kiedy można zdecydować się na separację? Na przykład w sytuacji, gdy małżonków nie łączy już więź fizyczna i duchowa, jednak nie chcą podejmować jeszcze decyzji o rozwodzie.

Warto pamiętać, że orzekając separację, niejednokrotnie orzeka się również o władzy rodzicielskiej, podziale majątku, sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania czy kontaktach z dzieckiem.

Dlatego separacja może stanowić pewnego rodzaju przygotowanie do rozwodu lub szansę i możliwość sprawdzenia czy małżeństwo jest w stanie żyć bez siebie.

Warto również pamiętać, że wniosek o separację można złożyć bez zgody małżonka. Dlatego też na separację często decydują się osoby, które nie uzyskały zgody na rozwód. Co więcej, o orzeczenie separacji może wystąpić tutaj małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego, co z kolei jest niedopuszczalne w przypadku rozwodu.

Separacja wniosek – gdzie złożyć? Ile kosztuje?

Pozew o separację, tak samo jak pozew rozwodowy, składa się w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Należy dołączyć do niego m.in. akt małżeństwa oraz dowód dokonania opłaty sądowej, która wynosi 600 zł.

Jeżeli małżonkowie mają wspólne dzieci, wśród załączników powinien znaleźć się również akt urodzenia dziecka, a niekiedy także zaświadczenie o zarobkach.

Jest to przydatne w przypadku separacji z orzekaniem o winie, ponieważ na winnym spoczywa obowiązek płacenia alimentów.

A co powinien zawierać wniosek o separację? Przede wszystkim określenie sądu, do którego składa się pozew, określenie stron i podanie ich aktualnego adresu, żądanie pozwu oraz uzasadnienie, w którym należy wskazać, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia. W uzasadnieniu powinny znaleźć się również informacje o dzieciach małżonków oraz sytuacji majątkowej.

Separacja i rozwód – czym się różnią? adwokat Warszawa

30 grudnia 2019

Małżeństwo Jana i Marzeny od pewnego czasu nie układa się najlepiej. Niedawno zamieszkali osobno i zawarli umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową (tzw. intercyzę). To jednak nadal ich nie zadowala. Z jednej strony nie chcą jeszcze brać rozwodu, z drugiej strony chcą jeszcze bardziej rozdzielić sferę swoich praw i obowiązków. Z pomocą przychodzi im instytucja separacji.

Separacja – co to jest?

Rozchodzenie się małżonków może mieć kilka etapów. Pierwszym jest tzw. „separacja faktyczna”. Prawo rodzinne jej nie reguluje – polega ona na tym, że małżonkowie po prostu się rozchodzą bez dokonywania zmian w sferze statusu prawnego ich małżeństwa. Kolejnym etapem może być „separacja prawna” lub też środek najdalej idący – czyli rozwód.

Skutki separacji są zbliżone do skutków rozwodu. Można się na nią zdecydować na pewien okres, na przykład po to, aby ponownie przemyśleć kwestię więzi między małżonkami. Może być ona etapem poprzedzającym rozwód albo alternatywą dla osób niechętnych rozwodowi z przyczyn religijnych lub niespełniających jeszcze przesłanek rozwodu.

Przesłanki orzeczenia separacji (art. 611 k.r.o.1) to:

 • „zupełny” rozkład pożycia między małżonkami (ale nie jest on „trwały”, jak przy rozwodzie),
 • brak sprzeczności orzeczenia separacji z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
 • brak sprzeczności orzeczenia separacji z zasadami współżycia społecznego.

Separacja a rozwód – różnice

Główna różnica między separacją a rozwodem polega na tym, że przy separacji stosunek małżeństwa nadal trwa. Rozwód powoduje ustanie małżeństwa. Będąc więc w separacji, nie można zawrzeć kolejnego małżeństwa (art. 614 § 2 k.r.o.

) – w świetle prawa byłoby to popełnienie przestępstwa bigamii (art. 206 k.k.). Należy uznać, że w separacji nadal istnieje obowiązek wierności. Separacja może być też zniesiona i z tą chwilą ustają jej skutki (art. 616 k.r.o.).

Najważniejsze skutki separacji:

– między małżonkami z mocy prawa powstaje ustrój rozdzielności majątkowej (art. 54 § 1 k.r.o.),

– ustaje dziedziczenie ustawowe małżonków (art. 9351 k.c.), następuje utrata prawa do zachowku po współmałżonku oraz prawo do tzw. ustawowego zapisu naddziałowego (art. 939 § 1 k.c.),

– ustaje solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania zaciągnięte w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (art. 30 k.r.o.),

– powstaje obowiązek alimentacyjny między małżonkami, jeśli wymagają tego względy słuszności (art. 614 § 3 k.r.o.),

– ustanie wzajemnej reprezentacji małżonków (art. 29 k.r.o.),

– ustaje obowiązek wspólnego pożycia między małżonkami,

– po upływie 300 dni od uprawomocnienia się orzeczenia separacji ustaje domniemanie pochodzenie dziecka od męża matki (art. 62 § 1 k.r.o.),

– wygasa uprawnienie małżonka do korzystania, w celu zaspokojenia rodziny, z mieszkania, do którego prawo przysługuje drugiemu małżonkowi (art. 281 k.r.o.).

Adwokat – rozwód Warszawa

Skuteczny adwokat od rozwodu z pewnością przyda się już na etapie ewentualnego orzekania separacji między małżonkami. Warto pamiętać, że instytucja ta może okazać się pomocna dla osób niezdecydowanych lub nie mogących otrzymać rozwodu z innych przyczyn.

Warto jednak regulować swoje stosunki prawno-rodzinne i prawno-majątkowe w małżeństwie w zgodzie z pogarszającą się sytuacją w związku.

Uniknie się dzięki temu wielu niepotrzebnych problemów związanych ze sferą naszych praw i obowiązków rodzinnych i majątkowych.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia lub porady w trudnej sprawie o rozwód lub separację, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasi wysoko wyspecjalizowani adwokaci udzielą Ci niezbędnej pomocy i pomogą Ci możliwie spokojnie przejść przez trudne formalności separacyjne lub rozwodowe.

Rozwód czy separacja – kiedy, na co się zdecydować?

Decyzja o rozwodzie powinna być dokładnie przemyślana, z tego względu, że ostatecznie kończy on zawarty prawnie związek. Alternatywą dla niego może być separacja, która jedynie uchyla wspólnotę małżeńską.

Separacja – kiedy się na nią zdecydować

Separacja jest cały czas stosunkowo nowym rozwiązaniem, ponieważ dopiero pod koniec 1999 r. w życie weszła regulacja prawna, która pozwala właśnie na takie czasowe uchylenie wspólnoty małżeńskiej.

Zazwyczaj decydują się na nią osoby, które widzą jeszcze szansę na spędzenie razem przyszłości, jednak obecnie borykają się z rozkładem pożycia na kilku płaszczyznach, które jest koniecznym warunkiem, aby sąd mógł zarządzić separację.

  Tak samo, jak w przypadku rozwodu, musi tutaj zostać złożony stosowny pozew, po czym podejmowana jest decyzja już na wokandzie.

Istnieją  okoliczności, kiedy orzeczenie będzie inne niż oczekujemy, na przykład gdy rozejście się rodziców może negatywnie wpłynąć na dzieci lub, gdy separacja byłaby niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Taka sytuacją ma miejsce chociażby, kiedy jeden z partnerów ze względu na chorobę wymaga stałej opieki ze strony małżonka.

Rozwód czyli ostateczne zakończenie małżeństwa

Rozwód, wciąż jest znacznie bardziej popularnym rozwiązaniem niż separacja. Z roku na rok, coraz więcej par decyduje się na zakończenie w ten sposób swojego związku.

Przed złożeniem pozwu, warto jest ustalić takie kwestie, jak podział majątku czy też opieka nad dziećmi, ponieważ jeśli pozostawimy te sprawy do rozstrzygnięcia sądowego, czas trwania całego procesu może się znacząco wydłużyć i, bez wątpienia, nie zakończy się na jednej rozprawie.

Formułując pozew, musimy pamiętać, że trzeba w nim uwzględnić, ewentualne orzeczenie o winie, lub odpowiednie uzasadnienie rozpadu pożycia małżeńskiego. Jeśli występujemy o rozwód z winy współmałżonka, konieczne jest, abyśmy posiadali odpowiedni materiał dowodowy, a także pomocne mogą być zeznania świadków.

Istnieją jednak okoliczności, kiedy sąd nie zakończy naszego związku, są one analogiczne jak w przypadku separacji, z tą różnicą, że tutaj musi nastąpić trwały rozpad pożycia  małżeńskiego.

Rozwód a separacja

Zanim zdecydujemy się wnieść pozew o rozwód powinniśmy rozważyć wszelkie możliwe opcje, jedną z nich jest właśnie separacja, która nie przesądza o trwałym zakończeniu związku małżeńskiego.

Rozwiązaniem, które ostatnio cieszy się coraz większą popularnością są mediacje sądowe, które mają pomóc w dojściu do porozumienia – mogą one zarówno zapobiec rozwodowi lub separacji, lub też ustala się podczas nich kwestie związane z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi, dzięki czemu uda nam się zaoszczędzić wiele czasu niż gdybyśmy mieli kwestie te rozstrzygać przed sądem. Oczywiście są sytuacje, kiedy próba “naprawienia” związku poprzez separację czy mediacje jest z góry nastawiona na porażkę, na przykład gdy jeden ze współmałżonków układa sobie życie już z kimś innym i planuje sformalizować nowy związek.

Zanim złożymy do sądu pozew, warto jest abyśmy dokładnie przemyśleli nasze plany na przyszłość oraz w miarę możliwości porozmawiali z naszym współmałżonkiem. Szczery dialog może pomóc w podjęciu wielu ważnych decyzji w naszym życiu.

Lepsza jest Separacja czy Rozwód? Co jest łatwiejsze? – Różnice

Aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy zdecydować się na separację rozpoczniemy od zapoznania się z definicją, myślę, że bardzo popularną, ponieważ pochodzi z Wikipedii, czyli wolnej encyklopedii, z której większość z nas korzysta na co dzień.

Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków.

W takim razie rozwód czy separacja co lepsze? W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego. Jest to główna z różnić pomiędzy rozwodem a separacją.

Główną różnicą jest to, że separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego, bardzo często jest przygotowaniem do następstwem z nią związanych. Czym się różni rozwód od separacji? Separacja jest zupełnym rozkładem małżeństwa, ale nie trwałym jak w przypadku rozwodu.

Nie jest to regułą, separacja w małżeństwie jest też formą zwrócenia uwagi małżonków na powiększający się konflikt między nimi. Zatem rozwód czy separacja co lepsze? Zdarza się tak, że poprzez takie działania małżonkowie naprawiają zaistniałe konflikty między nimi.

Separacja oczywiście nie pozwala małżonką na zawarcie kolejnego związku małżeńskiego a co więcej kobieta w takim stanie prawnym nie ma możliwości zmiany nazwiska na panieńskie. Sytuacja ta wpływa również na majątek. Małżonkowie, którzy decydują się na separację a są we wspólności majątkowej decydują się również na jej ustanie.

Podział zachodzi w taki sam sposób jak w przypadku podziału majątku przy rozwodzie. Małżonkowie nie mogą po sobie dziedziczyć, wyjątkiem jest dziedziczenie testamentowe, czyli w momencie, gdy któryś z małżonków jest powołany do dziedziczenia w testamencie.

Separacja a rozwód różnice?

Separacja a rozwód różnice zgodnie z Art. 614 § 3 KRO pokazuje nam kolejną istotną między rozwodem a separacją. Rozwodząc się nie mamy obowiązku wspierania byłego małżonka. W przypadku separacji ustawodawca nałożył na małżonków obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

Warto zwrócić uwagę, że w wyr. z 11.4.2006 r. (SK 57/04, OTK-A 2006, Nr 4, poz. 43, s. 2883, pkt III.2.2 uzasadnienia) TK stwierdził, iż „obowiązek wzajemnej pomocy – również materialnej (finansowej) – należy do koniecznych elementów małżeństwa”.

Obowiązek wzajemnej pomocy zatem jest prawnym obowiązkiem obciążających małżonków pozostających w separacji.

Podsumowując pytanie separacja a rozwód różnice to właśnie obowiązek wzajemnej pomocy, jeżeli wymagają tego względy słuszności jest rzadko wspominaną różnicą, choć bardzo istotną i pokazującą tylko zupełny rozkład, a nie trwały i zupełny jak w przypadku rozwodu.

Rozwód czy separacja co lepsze?

Czym się różni separacja od rozwodu? Znając już odpowiedź na to pytanie zaczynamy się zastanawiać nad tym, co jest lepsze. To wszystko zależy najczęściej od kwestii naszych wewnętrznych odczuć.

Często małżonkowie wybierają separacje, bo w głębi duszy liczą na odbudowanie relacji z małżonkiem w przyszłości albo po prostu boją się podjąć decyzję o rozwodzie. Zauważmy też, że jak wspomnieliśmy powyżej separacja powoduje ustanie wspólności majątkowej więc w sytuacji, gdy jedna ze stron zaciąga długi, druga dzięki ustaniu wspólności jest chroniona.

Separacja też jest bezpieczniejszą formą rozkładu małżeństwa, ponieważ nie jest trwałym rozkładem. Decyzję o separacji można cofnąć i wrócić do poprzedniego stanu.

Czy separacja jest łatwiejsza niż rozwód?

Czy separacja jest łatwiejsza niż rozwód? Pomimo dużego stresu, który zazwyczaj towarzyszy małżonką przy separacji bądź rozwodzie, można stwierdzić, że separacja jest łatwiejsza do zniesienia emocjonalnie.

Jednakże jest to tylko obserwacja, bo przecież każdy inaczej reaguje na różne sytuacje. Czy jest łatwiejsza prawnie? Rozwód i separacja jest rozstrzygana w postępowaniu procesowym.

Opłata za rozwód wynosi 600 zł jest to taka sama kwota jak przypadku separacji, chyba że separacja jest na zgodny wniosek stron wtedy opłata wynosi 100 zł, wtedy sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym, czyli postępowaniu na wniosek.

Jeżeli porównamy separację na zgodny wniosek stron i rozwód, w którym małżonkowie zaciekle walczą o swoje prawa to z pewnością możemy stwierdzić, że łatwiejsza jest separacja.

Kiedy zdecydować się na separację?

Kiedy zdecydować się na separację? Separacja jest to zupełny rozkład małżeństwa. Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba zastanowić się czym jest zupełny rozkład i znać odpowiedź na pytanie czym się różni separacja od rozwodu.

  Zupełny rozkład zgodnie z Sądem Najwyższym oznacza ustanie małżonków wspólnego życia na wszelkich jego płaszczyznach. Zupełny rozkład pożycia najczęściej przejawia się w ustaniu małżeńskiej więzi duchowej (uczuciowej), fizycznej (intymnej) oraz gospodarczej. Zauważmy, że Sąd Najwyższy stwierdził, że jest to ustanie na wszelkich płaszczyznach.

Tak dużych zmian w małżeństwie nie da się nie zauważyć. Dlatego każdy z małżonków sam najlepiej oceni czy zupełny rozkład nastąpił.

Leave a Reply

Your email address will not be published.