Spłata z nakładów na mieszkanie byłego męża

 • Publikacja: 2020-04-10
 • Aktualizacja: 2022-01-05
 • Marta Wawrzyniak

Zagadnienie podziału majątku wspólnego małżonków wzbudza wiele emocji.

Wielokrotnie bowiem kwestie majątkowe wiążą parę silniej niż uczucia.

Jeżeli przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie nie ustanowiliśmy rozdzielności majątkowej, rozstanie będzie wiązało się z dokonaniem szeregu dodatkowych ustaleń.

Spłata z nakładów na mieszkanie byłego męża

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Małżeńska wspólność majątkowa obejmuje składniki majątku nabyte w czasie jej trwania przez każdego z małżonków. Pomimo istnienia wspólności ustawowej, część przedmiotów majątku należy do majątku osobistego poszczególnych małżonków. Podział majątku wspólnego nie jest dopuszczalny w czasie trwania wspólności ustawowej.

Może ona natomiast ustać w przypadku rozwiązania małżeństwa bądź zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej przed notariuszem. Umowę o rozdzielności majątkowej, zwaną intercyzą, można zawrzeć zarówno przed wstąpieniem w związek małżeński(intercyza przed małżeństwem), jak i w czasie jego trwania(intercyza w trakcie małżeństwa).

WAŻNE!

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w umowie zawartej w formie aktu notarialnego możliwe jest również w trakcie trwania małżeństwa. Dopuszczalne jest jej zmienianie i rozwiązanie.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania zaciągnięte przez małżonka, jeżeli zostały one zaciągnięte za naszą zgodą. Jeśli zatem świadomie nie sprzeciwiliśmy się udzieleniu kredytu naszemu małżonkowi, wierzyciel ma prawo dochodzenia swoich należności również z majątku wspólnego.

Jeśli takiej zgody nie było, komornik może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, jego wynagrodzenia za pracę i innych jego dochodów (ewentualnie również z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa).

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku zobowiązań zaciągniętych przed zawarciem małżeństwa bądź w odniesieniu do majątku osobistego małżonka.

Wspólne spłacanie kredytu a podział majątku

W czasie trwania małżeństwa małżonkowie mogą wspólnie spłacać kredyt zaciągnięty przez oboje bądź jednego małżonka. Ustanie wspólności majątkowej, rozwód czy podział majątku nie mają jednak wpływu na treść umowy kredytowej. Osoby, które zawarły z bankiem umowę o kredyt, zobowiązane są do zachowania jej warunków.

Modyfikacje w tym zakresie możliwe są wyłącznie poprzez podpisanie w banku stosownego aneksu. Przeniesienie zobowiązań kredytowych na jednego z małżonków nie jest jednak czynnością dokonywaną przez bank automatycznie. Usunięcie z umowy jednego z kredytobiorców wiąże się ze zmniejszeniem zabezpieczenia jego spłaty.

W związku z powyższym należy być przygotowanym na ponowne badanie przez bank zdolności kredytowej czy żądanie udzielenia dalszego zabezpieczenia kredytu.

WAŻNE!

Jeżeli w związku z zapisami umowy kredytowej zobowiązani jesteśmy do dokonywania dalszych spłat na nieruchomość, która została przyznana drugiemu małżonkowi, mamy możliwość wystąpienia przeciwko nadmiernie wzbogaconemu byłemu mężowi / byłej żonie z roszczeniem regresowym.

Co dla żony, co dla męża – podział majątku po rozwodzie

Sądowy podział majątku po rozwodzie następuje wskutek zainicjowania nowego postępowania. Stosowny wniosek powinien zostać złożony w sądzie właściwym dla miejsca położenia majątku podlegającego podziałowi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego sąd rozpatruje również kwestię udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz wydatków, nakładów i innych świadczeń, które podlegają zwrotowi.

W sprawie znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy prawa regulujące dział spadku.

WAŻNE!

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać propozycję rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Konieczne jest ustalenie wszystkich składników majątku wspólnego i zaproponowanie sposobu rozdysponowania poszczególnych przedmiotów stronom. Przedmiotowe zadanie nie należy do najprostszych, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Przed wystąpieniem na drogę sądową należy podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu. Składany wniosek o podział majątku powinien zawierać informację o podjętych działaniach zmierzających do pozasądowego załatwienia sprawy.

Ugoda o podział majątku małżeńskiego

W przypadku, gdy istnieje możliwość porozumienia odnośnie podziału majątku, zawsze warto spróbować zawrzeć ugodę. Będzie to rozwiązanie, które pozwoli zaoszczędzić nam czas i uniknąć stresu związanego z prowadzeniem sprawy sądowej oraz bardzo często również zaczną kwotę pieniędzy.

Ugodę o podział majątku można zawrzeć przed notariuszem, przed sądem lub w formie umowy z drugim małżonkiem.

WAŻNE!

Kiedy podziałowi majątku wspólnego podlega nieruchomość, do ważności ugody konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego.

Jeżeli natomiast elementem majątku wspólnego nie jest nieruchomość, strony mogą zawrzeć między sobą umowę majątkową, w której same dokonają podziału. Jej nieważność może spowodować zamieszczenie zapisów naruszających przepisy prawa i zasady współżycia społecznego. Na wszelki wypadek, zawsze warto skorzystać z porady specjalisty w tym zakresie.

Ponadto istnieje możliwość zawezwania byłego małżonka do próby ugodowej w sprawie o podział majątku. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest znacznie tańszy, a w przypadku osiągnięcia porozumienia – ugoda będzie miała taką samą moc prawną, jak wydane przez sąd orzeczenie.

Roszczenia byłej żony przy podziale majątku

W sprawie o podział majątku każda ze stron może wystąpić z szeregiem roszczeń. Należy zatem przed wystąpieniem o dokonanie podziału dokonać analizy zasadności zgłaszania poszczególnych żądań.

Przede wszystkim możliwe jest wnioskowanie o ustalenie przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym, prawa własności poszczególnych małżonków oraz prawa żądania podziału majątku.

Roszczenia byłej żony czy byłego męża mogą również wiązać się z rozliczeniem nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek osobisty i odwrotnie, rozliczeniem spłat wspólnych zobowiązań pieniężnych oraz w związku z posiadaniem rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego.

Jak podzielić majątek wspólny?

Majątek wspólny najlepiej jest podzielić polubownie. Nie ma żadnych przeszkód, aby byli małżonkowie ustalili między sobą, w jaki sposób podzielą się istniejącym majątek czy spłatą długów.

Należy mieć na uwadze, że po ustaniu wspólności majątkowej udziały małżonków z mocy ustawy stają się równe.

Odmienna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli została zawarta małżeńska umowa majątkowa lub zgłoszono roszczenie o ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym.

WAŻNE!

W sytuacji, gdy nie wiemy, jak podzielić majątek wspólny, aby odzwierciedlał on równy udział stron, albo nie jesteśmy w stanie osiągnąć porozumienia, warto zwrócić się o poradę prawną.

Spłata współmałżonka po rozwodzie i podziale majątku

Poszczególne składniki majątku jest niekiedy trudno fizycznie podzielić, np. gdy do podziału przeznaczone jest prawo do lokalu mieszkalnego z wyposażeniem. Kiedy podział majątku doprowadzi do sytuacji, gdy jeden z byłych małżonków otrzyma go w całości, sąd nałoży jednocześnie obowiązek spłaty pozostałego małżonka.

Spłata współmałżonka po rozwodzie ustalana jest przez sąd w oparciu o wartość składników majątku wspólnego. Zasadą jest dokonanie jednorazowej spłaty na rzecz byłego małżonka. W umotywowanych przypadkach istnieje jednak możliwość odroczenia obowiązku spłaty bądź rozłożenia należności na raty.

Kluczową kwestią jest przedstawienie właściwie umotywowanego wniosku, który przekona sąd do zasadności proponowanego rozwiązania.

Odpowiedzialność za długi współmałżonka

Zagadnienie długów współmałżonka jest kwestią złożoną. Pod uwagę należy brać bowiem zarówno długi, które małżonek zaciągnął samodzielnie, potajemnie, jak i za naszym przyzwoleniem oraz przed zawarciem związku małżeńskiego, jak i w jego trakcie.

Warto pamiętać, iż w trakcie trwania małżeńska mamy możliwość sprzeciwienia się zaciągnięciu zobowiązania przez małżonka.

Jeżeli nasz sprzeciw dotrze do wierzyciela przed dokonaniem czynności prawnej, będzie skuteczny i może pozwolić na uniknięcie konsekwencji finansowych spowodowanych egzekucją skierowaną do byłego małżonka.

WAŻNE!

Jeżeli do dokonania czynności prawnej wymagana jest zgoda drugiego małżonka, jej brak może spowodować daleko idące skutki jak nieważność czynności.

Brak podziału majątku

Przeprowadzenie podziału majątku nie jest postępowaniem obligatoryjnym. Strony mogą zdecydować, że korzystają ze wspólnego majątku w ustalonym zakresie, nie uzgadniając warunków podziału. Brak podziału majątku wielokrotnie prowadzi jednak do problemów.

Dokonywanie czynności w związku z poszczególnymi składnikami majątku wspólnego będzie wymagało porozumienia obu stron oraz często osobistego stawiennictwa i składania podpisów przy zawieraniu umów.

Ponadto, im później wystąpimy z wnioskiem o podział majątku, tym trudniejsze i bardziej czasochłonne będzie dokonanie prawidłowych wyliczeń.

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Zasadą jest, iż zarówno mąż, jak i żona posiadają równe udziały w majątku wspólnym. Jeżeli zaistnieje jednak ważny powód, możliwe jest wystąpienie z żądaniem ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Dokonując nierównego podziału majątku po rozwodzie, sąd bierze pod uwagę stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego przez poszczególnych małżonków.

WAŻNE!

Oceniając wkład w powstawanie majątku wspólnego, należy uwzględnić również nakład pracy wykonywanej przez każdego z małżonków osobiście przy wychowaniu dzieci i prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

Podział majątku dorobkowego

Dorobek każdego z małżonków należy rozumieć jako wzrost wartości jego majątku po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Jest on obliczany w oparciu o stan majątku w chwili ustania rozdzielności majątkowej oraz cen z dnia rozliczenia.

W postępowaniu o podział majątku możliwe jest wystąpienie o wyrównanie dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa, a także obniżenie przedmiotowego obowiązku.

Podział majątku po rozwodzie, przedawnienie

Roszczenie o podział majątku po rozwodzie nie ulega przedawnieniu. Możliwe jest zatem przeprowadzenie podziału w każdym czasie. Należy mieć jednak na uwadze, że przedawnieniu mogą ulec poszczególne roszczenia dotyczące wzajemnych rozliczeń. Tym samym zwłoka we wszczęciu postępowania może spowodować finalnie mniej korzystne rozstrzygnięcie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie – Adwokat Anna Kośmider

Spłata z nakładów na mieszkanie byłego męża

Z wpisu dowiesz sie jako rozliczyć koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie: 

 • kiedy małżonkowie mogą dokonać rozliczenia opłat za wspólne mieszkanie;
 • za jaki okres można żądać rozliczenia;
 • w jakim postępowaniu następuje rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie; 
See also:  Spłata dzieci ze spadku, w jakim terminie?

Kiedy?

Wraz z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Wspólność majątkowa małżeńska ustaje, m.in z chwilą:

 • uprawomocnienia się wyroku rozwodowego;
 • zwarcia umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową lub z chwilą w niej oznaczoną; 
 • wskazaną w wyroku ustanawiającym przez sąd rozdzielność majątkową; 
 • ogłoszenia upadłości jednego z małżonków; 
 • uprawomocnienia się orzeczenia separacji.

A zatem, na skutek powyższych zdarzeń małżonkom przysługuje roszczenie o dokonanie podziału majątku wspólnego. 

Pani Basia była w ciężkiej życiowo sytuacji. Mąż wyprowadził się ze wspólnego mieszkania praktycznie z dnia na dzień i złożył pozew o rozwód w sądzie. Pani Basia wraz z dwójką dzieci została w mieszkaniu.

Jej mąż nie partycypował w kosztach związanych z utrzymaniem mieszkania. Sprawiło to, że sytuacja finansowa pani Basi diametralnie uległa pogorszeniu.

Pani Basia obawiała się zadłużenia i idących za nim odsetek, toteż ponosiła samodzielnie koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

Po pewnym czasie były mąż złożył do sądu wniosek o podział majątku wspólnego. Pani Basia była zrozpaczona żądaniem byłego męża, który chciał spłaty połowy wartości mieszkania. Od dłuższego okresu czasu pani Basia samodzielnie utrzymywała mieszkanie, a teraz miała spłacić męża z połowy wartości mieszkania. 

 

Za jaki okres?

W tej sytuacji, zaproponowałam pani Basi, by mąż dzielił z nią koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie. Wbrew temu, co twierdził jej mąż, iż w sprawie o podział majątku wspólnego sąd może dzielić jedynie aktywa, roszczenie o rozliczenie nakładów i wydatków także jest rozstrzygane w tej sprawie. 

Powyższa kwestia była analizowana przez Sąd Najwyższy- Izbę Cywilną, który w postanowieniu z dnia  7 stycznia 2009 roku, II CSK 390/208 stwierdził, że w postępowaniu o podział majątku wspólnego, poza rozliczeniem nakładów i wydatków czynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty i z majątku osobistego na majątek wspólny w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, następuje także rozliczenie nakładów i wydatków dokonanych przez każde z małżonków (lub byłych małżonków) w okresie od ustania wspólności do chwili podziału majątku wspólnego. 

Oznacza to, iż za cały okres od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego do daty podziału majątku wspólnego, w którym pani Basia uiszczała opłaty za wspólne mieszkanie, został wzięty pod uwagę. Rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie miało istotne znacznie, gdyż stanowiły dużą sumę. Byłego męża pani Basi zobowiązano do zwrotu połowy wartości uiszczonych przez panią Basię opłat.

 

W jakim postępowaniu można rozliczyć koszty utrzymania mieszkania po rozwodzie?

Rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie byłych małżonków może nastąpić przed sądem tylko i wyłącznie w sprawie o podział majątku wspólnego. Jest to niezwykle ważne i należy o tym pamiętać.

Gdyby pani Basia nie zgłosiła rozliczenia poniesionych przez nią opłat w tym postępowaniu, to utraciłaby to roszczenie. Brak zgłoszenia wniosku o rozliczenie za wspólne mieszkanie, powoduje, iż sąd nie zajmuje się tą kwestią.

Z kolei, późniejsze wniesienie powództwa o rozliczenie opłat skutkuje odrzuceniem pozwu. 

Warto wiedzieć: kiedy, za jaki okres i w jakim postępowaniu można dochodzić roszczenia o rozliczenie opłat za wspólne mieszkanie. Konsekwencje braku powyższej wiedzy są bowiem dotkliwe. Sąd odrzuci pozew w tej sprawie, a my utracimy możliwość zasądzenia realnie poniesionych kosztów. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sprawie o podział majątku wspólnego nie czekaj- skontaktuj się z nami pod nr 519 386 956. 

Powiązane artykuły:

SN: Po rozwodzie trzeba rozliczyć nakłady poczynione w rodzinie

Spór między byłymi małżonkami dotyczył nakładów. Powstał problem, czy sfinansowanie kupna nieruchomości przez teścia wliczać do majątku wspólnego, czy jest to osobisty majątek męża.

Podział majątku

Sprawa toczyła się o podział majątku dorobkowego po rozwodzie.  Sądy ustaliły jego wartość, dokonały podziału dwóch nieruchomości. Jedna przypadła żonie Aleksandrze S., druga mężowi – Tadeuszowi S. A w sprawie majątku ruchomego doszło do ugody.

Sądy ustaliły, że ich związek trwał ponad 30 lat. W grudniu 1985 r. ojciec Tadeusza S. kupił od Jadwigi K. nieruchomość w Pruszkowie i zapłacił za nią 100 tys. zł. Ale formalnie, według umowy nabywcą był Tadeusz S., mąż, z tym, że cenę zapłacił ojciec.

Czy było przysporzenie dla obojga?

Sąd Rejonowy stwierdził, że intencją ojca był zakup na rzecz obojga małżonków.  Nieruchomość weszła do majątku wspólnego. Sąd orzekł, że nie ma mowy o nakładach i oddalił powództwo o rozliczenie tych nakładów.

Czytaj: SN: Po rozwodzie trzeba rozliczyć spłatę kredytu hipotecznego>>  

Sąd II instancji, Sąd Okręgowy zmienił postanowienie i zasądził, by ex-żona rozliczyła się z Tadeuszem S. i wpłaciła na jego rzecz 260 tys. zł. Uznał też, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że było przysporzenie na rzecz obojga małżonków.

Błąd sądu II instancji?

Sąd Okręgowy orzekł, że doszło do darowizny na rzecz męża, więc Aleksandra S. zakwestionowała wyrok i złożyła skargę kasacyjną. Jako podstawę prawną podała art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Według tego przepisu każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód.

Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

Pełnomocnik skarżącej twierdził, że sąd II instancji popełnił oczywisty błąd prawny, gdyż sporna nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków. Pełnomocnik męża adwokat Wiesław Majewski twierdził natomiast, że  to jest oczywisty nakład.

SN oddalił skargę

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 6 marca br. pozostawił w mocy orzeczenie sądu II instancji. SN zgodził się z argumentem uczestnika – Tadeusza S.

Sędzia Grzegorz Misiurek powiedział uzasadniając orzeczenie, że nowy składnik majątku przysporzony kosztem darczyńcy wchodzi do majątku wspólnego małżonków.

A zatem po rozwodzie w wyniku podziału majątku trzeba rozliczyć się z nakładu, bo przysporzenie nie stało się majątkiem osobistym jednego z małżonków.

Sygnatura akt I CSK 76/18, postanowienie z 6 marca 2019 r.

Podział majątku po rozwodzie spłata – Marlena Słupińska

W sprawach o podział majątku po rozwodzie  spłata drugiego małżonka jest absolutnie najbardziej dokuczliwym i irytującym obowiązkiem. Jako prawnik rozwodowy z Poznania wielokrotnie pomagałam moim klientom osiągnąć najlepsze warunki spłaty w sprawach o podział majątku po rozwodzie. Spłata małżonka nie musi okazać się dokuczliwa!

Z niniejszego artykułu dowiesz się:

 • Jak określić wartość majątku do podziału po rozwodzie?
 • Jak określić wysokość spłaty z dzielonego majątku po rozwodzie?
 • Czy wysokość spłaty jest związana z winą małżonka?

Podział majątku po rozwodzie spłata

Podział majątku po rozwodzie: spłata i dopłaty

Jeśli jednemu z małżonków przypadną składniki z majątku wspólnego o większej wartości niż udział tego małżonka w majątku wspólnym, będzie on musiał liczyć się z obowiązkiem spłaty.

Tego typu sytuacja najczęściej występuje w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi dom lub mieszkanie. Oczywiście w teorii najłatwiej byłoby sprzedać takie aktywo i podzielić się pieniędzmi. W praktyce jednak zwykle jedno z małżonków chce nadal mieszkać w tym miejscu.

W takich sytuacjach decydują się na podział majątku po rozwodzie i spłatę. Następuje to poprzez przekazanie najbardziej wartościowego składnika (domu, mieszkania) jednemu z małżonków, z obowiązkiem spłaty przez drugiego.

Jak określić wartość majątku do podziału oraz wartość spłaty

Wartość majątku do podziału liczymy w następujący sposób:

 • Ustalamy jakie składniki wchodzą w skład majątku wspólnego
 • Następnie ustalamy ich wartość (wg cen z chwili podziału)

Kolejnym krokiem jest określenie, które składniki majątku przypadną określonemu małżonkowi. W przypadku, gdy wartość tych składników przypada jednemu z małżonków w nieproporcjonalnie wysokim udziale, wówczas jest on zobowiązany, aby po tak dokonanym podziale po rozwodzie spłacić drugiego małżonka w odpowiedniej części.

W teorii powyższe wydaje się bardzo proste. Na sali sądowej już takie jednak nie jest.

Podział majątku po rozwodzie spłata – problemy

W toku procesu strony często próbują wszelkimi sposobami wykazać, że dane składniki majątku nie należą do ich majątku wspólnego, lecz do majątku osobistego jednego z nich. Ponadto często zbywają składniki majątku, ukrywają je, zaniżają ich wartość itp.

Na wartość majątku do podziału mają także wpływ nakłady z majątku:

 • osobistego jednego z małżonka na majątek osobisty drugiego
 • wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków
 • osobistego jednego z małżonków na majątek wspólny.

Jak widzisz jest wiele sposobów, z pomocą których można wpłynąć na sposób podziału majątku po rozwodzie oraz wysokość spłaty. Dlatego sprawy o podział majątku często toczą się latami.

Jak określić wartość udziałów w majątku wspólnym

Jeśli już obliczyliście wartość majątku, to teraz należy obliczyć wartość udziału każdego z małżonków w tym majątku. Jeśli nie posiadacie intercyzy, to udział każdego z Was będzie wynosić 50%.

Ostatnio coraz częściej trafiają się jednak sprawy, w których małżonkowie istotnie modyfikowali swoje umowy małżeńskie. Na przykład, jeśli strony zdecydowały się na rozdzielność majątkową z tzw. wyrównaniem dorobków, to sytuacja robi się o wiele bardziej skomplikowana.

Ponadto bardzo rzadko zdarza się (ale się zdarza), że sąd orzeka o nierównych udziałach małżonków w majątku wspólnym.

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy strony w nierównym stopniu przyczyniły się do powstania majątku wspólnego. Przy czym nie chodzi tu jedynie o zwykłą dysproporcję w zarobkach.

Takie sytuacje mają bowiem miejsce zwykle w przypadku nagannego zachowania jednego z małżonków, jak np.:

 • hazard
 • alkoholizm
 • korzystanie z usług prostytutek
 • przestępczość gospodarcza.

Podział majątku po rozwodzie spłata a orzeczenie o winie

Moi klienci często pytają, czy małżonek przeciwko któremu orzeczono winę otrzyma większą część majątku przy rozwodzie. Chodzi o uzyskanie „moralnej rekompensaty” za rozpad pożycia.

See also:  Czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie?

Teoretycznie, odpowiedź brzmi „NIE”. Moralnej rekompensacie nie ma bowiem służyć asymetrycznie dzielony majątek, lecz dożywotnie alimenty na rzecz jednego z małżonków.

W praktyce istnieją jednak pewne sposoby, aby odpowiednio połączyć kwestie winy i asymetrycznego dzielenia majątku. Nie będę o tym jednak pisała na blogu. Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobić, proszę o kontakt.

Spłata majątku po rozwodzie w ratach

Czy podczas podziału majątku po rozwodzie spłata musi nastąpić w całości, czy można dokonać jej w ratach? Otóż zasadą jest, że sąd orzeka o spłacie w całości i nie odracza jej terminu. Niemniej w praktyce sąd ma możliwość, aby:

 • rozłożyć spłatę na raty
 • odroczyć obowiązek spłaty nawet o 10 lat.

Z tym, że wspomniane 10 lat odroczenia, to raczej tylko teoria. W praktyce sąd dokonuje odroczenia na kilka miesięcy – akurat na czas, w którym zobowiązany do spłaty może zaciągnąć kredyt (na spłatę), znaleźć pracę (lub ją zmienić na lepszą) lub podreperować stan zdrowia.

Musisz bowiem wiedzieć, że odroczenie spłaty lub rozłożenie jej na raty zachodzi jedynie w wyjątkowych okolicznościach.

W praktyce należą do nich: wyjątkowo trudna sytuacja materialna zobowiązanego do spłaty, jego niezdolność do pracy, czy choroba lub kalectwo.

Jeśli więc jesteś dobrze i stabilnie zarabiającą osobą, a do tego cieszysz się dobrym zdrowiem, to sąd raczej nie rozłoży Twojej spłaty na raty.

Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Masz trudny rozwód?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Ciężar dowodu dokonania nakładów z majątku osobistego małżonka

Powód A.R. wniósł o zasądzenie kwoty 83 869 zł z ustawowymi odsetkami tytułem zwrotu nakładów poczynionych na majątek osobisty pozwanej M.R. Wskazał, że w czasie trwania małżeństwa stron, oprócz dochodów z pracy dysponował także majątkiem osobistym w postaci darowizn poczynionych przez jego ojca.

Z tych też środków sfinansowany został remont domu należącego do rodziców pozwanej z zastrzeżeniem, że zwróci ona wszelkie nakłady, gdy będzie dysponować stosowanymi środkami.

Nadto do nakładów związanych z remontem nieruchomości doliczył prace wykonane we własnym zakresie oraz kwotę spłaconego kredytu zaciągniętego na remont nieruchomości. Pozwana wniosła o oddalenie powództwa, podnosząc m.in. zarzut przedawnienia.

Wyjaśniła, że między stronami toczyło się postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności nieruchomości i w jego ramach zostały rozstrzygnięte wszystkie kwestie dotyczące rozliczeń między byłymi małżonkami.

Stanowisko SO

Sąd Okręgowy oddalił powództwo. Uznał, że powód nie wykazał, iż przed zawarciem małżeństwa ani też w jego trakcie, posiadał majątek osobisty. Wprawdzie twierdził, że otrzymał darowiznę od ojca, ale okoliczność ta nie została wykazana żadnymi dowodami.

Nie wykazał on również ani prac jakie rzekomo miał wykonać ani też ich wartości (art. 6 KC i art. 232 KPC). SO nie dał wiary jego twierdzeniom, że w okresie poprzedzającym remont wspólnie zamieszkiwanego domu powód uzyskał znaczny majątek, jak również temu, że stanowił on źródło finansowania remontu domu.

Ponadto nie udowodnił wartości pracy, którą włożył w remont domu.

Wskazał, że wykazanie ekonomicznej wartości osobistej pracy przy remoncie domu pozwanej nie mogło opierać się wyłącznie na twierdzeniach i wymagało w tym zakresie przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, która stanowiłaby jednoznaczną i konkretną podstawę do dochodzenia roszczenia w określonej wysokości.

Dowodu takiego powód jednak nie zgłosił. Sąd pierwszej instancji wskazał jednakże, że nawet gdyby powód rzeczywiście dysponował osobistym majątkiem, z którego dokonywał nakładów, to jednak nie da się ustalić charakteru prawnego jaki miały ewentualne nakłady.

Zdaniem SO powodowi mogłoby służyć wobec pozwanej ewentualnie roszczenie o zwrot nakładów poczynionych już po dacie nabycia przez nią nieruchomości w drodze darowizny. Powód bowiem zamieszkiwał z byłą małżonką w jej domu, w ramach uprawnienia do korzystania z mieszkania drugiego z małżonków w celu zaspokojenia potrzeb rodziny (art. 281 KRO).

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego, podstawa świadczenia odpadła, zaś żądanie powoda zwrotu nakładów jakie poniósł na nieruchomość znajduje oparcie w przepisach o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Niemniej jednak obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Z okoliczności sprawy wynika zaś, że pozwana za pieniądze ze sprzedaży nieruchomości zakupiła inną nieruchomość, a ponad 80.000 zł przeznaczyła na spłatę wspólnych długów małżonków i na bieżące wydatki małżonków. Zdaniem SO tym samym nie doszło zatem do jej bezpodstawnego wzbogacenia.

Stanowisko SA

Sąd Apelacyjny oddalił apelację powoda. Wskazał, że SO w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy poczynił w badanej sprawie trafne ustalenia dotyczące istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy okoliczności faktycznych.

W szczególności wskazać należy, że powód nie wykazał, aby dysponował majątkiem odrębnym, a w konsekwencji, aby czynił ze swojego majątku odrębnego nakłady na majątek odrębny pozwanej. Obowiązek dowodzenia bezspornie spoczywa na stronie powodowej z mocy przepisu art. 6 KC.

 Nie ulega zatem wątpliwości, że to na powodzie ciążył obowiązek udowodnienia przynależności do majątku odrębnego środków zainwestowanych w czasie trwania wspólności ustawowej w remont należącego do majątku odrębnego pozwanej domu, w tym spłatę kredytu hipotecznego. O takim rozkładzie ciężaru dowodu decydowała nie tylko treść art. 6 KC, ale również treść art.

31 § 1 KRO, wskazująca na przynależność do dorobku szeroko rozumianych „przedmiotów majątkowych” nabytych w czasie trwania wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Sąd drugiej instancji podkreślił, że przepisy regulujące małżeńskie ustroje majątkowe pozwalają na wyciągnięcie wniosku, zgodnie z którym wszelkie wątpliwości dotyczące przynależności danego przedmiotu do majątku wspólnego (poprzednio do dorobku małżonków) czy też do majątku osobistego małżonka (poprzednio majątku odrębnego), powinny zostać rozstrzygane na korzyść tego pierwszego. W orzecznictwie za uzasadnione uznaje się przyjęcie domniemania faktycznego przynależności składników do majątku wspólnego małżonków, jeżeli zostały nabyte przez jednego z nich. Sąd Apelacyjny uznał więc, że nabycie określonej rzeczy z majątku osobistego małżonka musi wynikać wyraźnie, nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale przede wszystkim z całokształtu okoliczności.

W ocenie SA, dalece niewystarczającym jest gołosłowne stwierdzenie, że określone nakłady czynione były z majątku osobistego powoda. W sytuacji, gdy strona pozwana tej okoliczności nie przyznała, powód powinien przedstawić na tę okoliczność tj.

dysponowania majątkiem odrębnym w odpowiedniej wysokości do poczynienia nakładów, wszelkie możliwe dowody. Obowiązkowi temu niewątpliwie nie sprostał.

Sam fakt, że przedstawił faktury i rachunki na zakup materiałów i usług, na których widnieje jako nabywca, jak również fakt, że pozwana generalnie nie kwestionowała, że to powód do momentu sprzedaży nieruchomości regulował raty kredytu hipotecznego zaciągniętego na remont domu wspólnie przez oboje małżonków, nie dowodzi przecież tego, że zapłaty powód dokonywał środkami pieniężnymi stanowiącymi jego majątek odrębny. SA wskazał też, że o ile nakład osobistej pracy jednego z małżonków, w wyniku której nastąpił wzrost wartości przedmiotu należącego do majątku odrębnego drugiego z małżonków, może być uznany za nakład na majątek osobisty, to korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości majątku odrębnego dzięki usługom świadczonym osobiście przez jednego z małżonków, określona sumą zaoszczędzonych wydatków z majątku odrębnego, stanowi nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek odrębny. Jako taki podlega rozliczeniu najpóźniej w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Sąd Apelacyjny w wydanym rozstrzygnięciu zważył, że podstawową i wystarczającą przyczyną uzasadniającą oddalenie powództwa powoda jest nieudowodnienie poczynienia nakładów na majątek odrębny pozwanej z własnego majątku osobistego. Powód zatem nie sprostał ciężarowi dowodu z art. 6 KC. Jednocześnie za adekwatne dowody nie mogą być uznane same oświadczenia powoda.

Co więcej, Sąd Apelacyjny wyraźnie opowiedział się za konkretną linią orzeczniczą (przy istniejących rozbieżnościach poglądów) odnośnie dwóch zagadnień prawnych. Po pierwsze za tą, która przyjmuje domniemanie, że przedmioty nabyte w trakcie trwania wspólności małżeńskiej przez jednego z małżonków, zostały nabyte na rzecz małżeńskiej wspólności majątkowej.

 Po drugie, zgodził się z tymi judykatami Sądu Najwyższego, w których korzyść majątkowa, o którą następuje wzrost wartości majątku odrębnego dzięki usługom świadczonym osobiście przez jednego z małżonków, określona sumą zaoszczędzonych wydatków z majątku odrębnego, stanowi nakład poczyniony z majątku wspólnego na majątek osobisty.

 Ten ostatni w ocenie SA usprawiedliwiają podstawowe zasady prawa rodzinnego.

SN o dzieleniu mieszkania spółdzielczego przy rozwodzie: były małżonek ma prawo do zwrotu wkładu

To sedno najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

W sprawie o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami kobieta domagała się ustalenia jej wyższego udziału w majątku wspólnym, w szczególności, że w jego skład wchodzi mieszkanie.

Sąd rejonowy przysądził jej mieszkanie na wyłączną własność, zasądzając jednak zarazem spłatę na rzecz byłego męża. Sąd Okręgowy w Krakowie werdykt utrzymał, jako że nie ma tu podstawy do zastosowania art. 43 § 2 kodeksu rodzinnego, który określa przesłanki ustalenia nierównych udziałów we wspólnym majątku, nic też nie wskazuje, że kobieta poniosła nakłady na majątek wspólny.

See also:  Odwieszenie wyroku za alimenty

 • Czytaj też:
 • Domagalski: Rozwód szybko, podział majątku dłużej
 • Kobieta nie dała za wygraną i odwołała się do Sądu Najwyższego, zarzucając naruszenie powyższego przepisu.

SN uwzględnił część jej zastrzeżeń. Wskazał, że art. 43 § 2 k.r.o.

określa dwie przesłanki ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, które muszą wystąpić łącznie i które są do siebie w takim stosunku, że żadne ważne powody nie stanowią podstawy takiego orzeczenia, jeżeli stopień przyczynienia się małżonków do powstania majątku jest równy. Z drugiej strony nawet różny stopień przyczynienia się małżonków do powstania tego majątku nie daje podstawy do ustalenia nierównych udziałów, jeżeli nie przemawiają za tym „ważne powody”.

A jak ustalono w sprawie, oboje małżonkowie, pracując (wnioskodawca po wypadku otrzymywał rentę i pracował dorywczo), przyczyniali się do zaspokajania potrzeb rodziny, więc SO nie naruszył art. 43 § 2 k.r.o., oddalając żądanie kobiety o dokonanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Stanowiska sądu okręgowego nie podważa fakt, że mężczyzna był skazany przed 30 laty za znęcanie się nad rodziną. Błędnie natomiast SO uznał, że wkład mieszkaniowy nie stanowił majątku osobistego kobiety i że darowizna jej matki na ten wkład objęta została wspólnością.

Autopromocja

Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

Przydział spółdzielczego prawa do lokalu nastąpił w lipcu 2001 r., więc według ówczesnego art. 215 § 4 prawa spółdzielczego mieszkanie jest wspólne niezależnie od pochodzenia środków, z których wkład został zgromadzony.

Przepis ten (zdanie drugie) nie narusza jednak uprawnień każdego z małżonków do żądania zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z jego majątku odrębnego na majątek wspólny.

A brak podstaw do przyjęcia, że wolą matki było obdarowanie także zięcia – podkreśla SN.

– Wpłata na wkład mieszkaniowy dokonana przez jedno z małżonków stanowi nakład z majątku osobistego tego małżonka na majątek wspólny.

Przy podziale majątku wspólnego może się on domagać, jak to czyni uczestniczka, jego zwrotu.

Roszczenie o zwrot nakładu jest roszczeniem o zwrot jego wartości nie z chwili dokonywania nakładu, ale z chwili orzekania o zwrocie – podkreślił w uzasadnieniu sędzia SN Marian Kocon, sprawozdawca.

W konsekwencji SN zwrócił sprawę SO do ponownego rozpoznania.

Sygnatura akt: III CSKP 66/21

Podział mieszkania po rozwodzie

Jed­nym z naj­czę­ściej zada­wa­nych pytań przez byłych mał­żon­ków jest to, komu przy­pad­nie nie­ru­cho­mość (miesz­ka­nie lub dom) w ramach podzia­łu mająt­ku. Kwe­stia ta nie­rzad­ko sta­no­wi jeden z naj­więk­szych „punk­tów zapal­nych”. Nie­ste­ty nie moż­na udzie­lić na powyż­sze pyta­nie jed­no­znacz­nej odpo­wie­dzi, gdyż w każ­dym sta­nie fak­tycz­nym będzie ona inna.

Czy nieruchomość jest wspólna?

W pierw­szej kolej­no­ści nale­ży sobie odpo­wie­dzieć na pyta­nie, czy nie­ru­cho­mość nale­ży do mająt­ku wspól­ne­go, a zatem czy miesz­ka­nie, dom, albo grunt, na któ­rym stoi dom zosta­ły naby­te w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa. Nie­ru­cho­mość nie będzie wspól­na m. in.

w przy­pad­ku, gdy miesz­ka­nie lub dział­ka, na któ­rej posa­do­wio­ny jest dom zosta­ła zaku­pio­na przez jed­ne­go z mał­żon­ków przed ślu­bem, zosta­ła przez nie­go odzie­dzi­czo­na lub daro­wa­na wyłącz­nie jemu.

Zazna­czyć rów­nież trze­ba, że nie­ru­cho­mość nie wej­dzie do mająt­ku wspól­ne­go tak­że, gdy zosta­ła zaku­pio­na za pie­nią­dze pocho­dzą­ce z daro­wi­zny lub spad­ku, albo też zgro­ma­dzo­ne przez jed­ne­go mał­żon­ka jesz­cze przed zawar­ciem związ­ku małżeńskiego.

Jakie są sposoby podziału mieszkania po rozwodzie?

W przy­pad­ku, gdy nie­ru­cho­mość nale­ży do mająt­ku wspól­ne­go ist­nie­ją co do zasa­dy trzy moż­li­wo­ści jej podziału:

 1. fizycz­ny podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie na dwie samo­dziel­ne części;
 2. przy­zna­nie całej nie­ru­cho­mo­ści jed­ne­mu z mał­żon­ków z obo­wiąz­kiem doko­na­nia przez nie­go spła­ty dru­gie­go z małżonków;
 3. sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści i podział pie­nię­dzy uzy­ska­nych ze sprzedaży.

Fizycz­ny podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie jest moż­li­wy, gdy nie­ru­cho­mość jest na tyle duża i funk­cjo­nal­na, aby moż­li­we było wyod­ręb­nie­nie dwóch nie­za­leż­nych czę­ści, tj. podział miesz­ka­nia na dwie nie­za­leż­ne czę­ści.

Chcąc prze­pro­wa­dzić fizycz­ny podział domu po roz­wo­dzie nale­ża­ło­by wyod­ręb­nić w domu dwa nie­za­leż­ne miesz­ka­nia z pozo­sta­wie­niem udzia­łu w czę­ści wspól­nej, podob­nie jak we wspól­no­tach miesz­ka­nio­wych.

Fizycz­ny podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie ma pierw­szeń­stwo przed inny­mi spo­so­ba­mi, o ile jest pod wzglę­dem tech­nicz­nym moż­li­wy do prze­pro­wa­dze­nia. Może oka­zać się jed­nak kło­po­tli­wy z uwa­gi na skon­flik­to­wa­nie stron.

Wte­dy, o ile sąd lub stro­na prze­ciw­na nie będzie chcia­ła zre­zy­gno­wać z fizycz­ne­go podzia­łu miesz­ka­nia, poten­cjal­nie naj­lep­szym roz­wią­za­niem będzie sprze­daż swo­jej czę­ści już po zakoń­cze­niu postępowania.

W razie nie­moż­li­wo­ści doko­na­nia fizycz­ne­go podzia­łu miesz­ka­nia po roz­wo­dzie sąd może przy­znać całą nie­ru­cho­mość jed­ne­mu z mał­żon­ków z obo­wiąz­kiem spła­ty dru­gie­go. Przy podej­mo­wa­niu decy­zji, któ­re­mu z mał­żon­ków przy­pad­nie nie­ru­cho­mość, sąd będzie miał na wzglę­dzie kil­ka oko­licz­no­ści.

Przede wszyst­kim istot­ne jest to, komu przy­pad­nie opie­ka nad mało­let­ni­mi dzieć­mi – sąd będzie kie­ro­wał się dobrem dzie­ci, któ­rym nale­ży zapew­nić bez­piecz­ne miej­sce do życia. Ponad­to sąd będzie badał, któ­re z mał­żon­ków daje rękoj­mię spła­ty dru­gie­go, tzn.

któ­re z mał­żon­ków ma wystar­cza­ją­ce środ­ki finan­so­we na spła­tę udzia­łu współ­mał­żon­ka. Dodat­ko­wy­mi oko­licz­no­ścia­mi, któ­re mogą wpły­wać na decy­zję sądu są m. in.

: obec­ny stan nie­ru­cho­mo­ści (kto z niej korzy­sta i w jakim celu), to czy mał­żon­ko­wie mogą w inny spo­sób zaspo­ko­ić swo­je potrze­by miesz­ka­nio­we, wiel­kość udzia­łów mał­żon­ków w mająt­ku wspól­nym, nakła­dy poczy­nio­ne z mająt­ków oso­bi­stych mał­żon­ków na nie­ru­cho­mość, itp.

Gdy żaden z poprzed­nich spo­so­bów nie może zna­leźć zasto­so­wa­nia, wte­dy sąd zarzą­dzi sprze­daż licy­ta­cyj­ną domu lub miesz­ka­nia i podzie­li pomię­dzy mał­żon­ków pie­nią­dze uzy­ska­ne ze sprze­da­ży ade­kwat­nie do przy­pa­da­ją­cych im udzia­łów w mająt­ku wspól­nym. W takim wypad­ku nale­ży jed­nak roz­wa­żyć, czy korzyst­niej­sze pod wzglę­dem finan­so­wym dla obu stron było­by zło­że­nie wnio­sku o zawie­sze­nie postę­po­wa­nia dzia­ło­we­go i sprze­daż nie­ru­cho­mo­ści we wła­snym zakresie.

Jak rozliczyć wydatki lub nakłady na mieszkanie?

Może­my wyróż­nić co do zasa­dy dwie sytu­acje: gdy miesz­ka­nie zosta­ło zaku­pio­ne przy­naj­mniej czę­ścio­wo za pie­nią­dze nale­żą­ce do mająt­ku oso­bi­ste­go jed­ne­go z mał­żon­ków lub poczy­nio­no z tego mająt­ku nakła­dy na nie, ale wcho­dzi ono w skład mająt­ku wspól­ne­go oraz gdy miesz­ka­nie wcho­dzi w skład mająt­ku oso­bi­ste­go jed­ne­go z mał­żon­ków, ale poczy­nio­ne na nie nakła­dy lub jego zakup zosta­ły sfi­nan­so­wa­ne z mająt­ku wspólnego.

W pierw­szym przy­pad­ku miesz­ka­nie będzie sta­no­wi­ło przed­miot podzia­łu, gdyż wcho­dzi w skład mająt­ku wspól­ne­go.

Jed­nak­że mał­żo­nek, z któ­re­go mająt­ku oso­bi­ste­go został sfi­nan­so­wa­ny zakup miesz­ka­nia lub doko­na­no nakła­dów może rów­nież zgło­sić rosz­cze­nie o zwrot, co do zasa­dy, poło­wy poczy­nio­nych nakła­dów i wydat­ków z mająt­ku oso­bi­ste­go na mają­tek wspól­ny, według war­to­ści z dnia podzia­łu mająt­ku.

Przy czym w takim wypad­ku nie moż­na docho­dzić wydat­ków i nakła­dów zuży­tych w celu zaspo­ko­je­nia potrzeb rodzi­ny, chy­ba że zwięk­szy­ły one war­tość mająt­ku w chwi­li usta­nia wspólności.

W dru­gim przy­pad­ku miesz­ka­nie nie będzie przed­mio­tem podzia­łu w postę­po­wa­niu, gdyż nie nale­ży do mająt­ku wspól­ne­go.

Nie­mniej jed­nak moż­li­we jest w ramach postę­po­wa­nia dzia­ło­we­go docho­dze­nie przez dru­gie­go z mał­żon­ków roz­li­cze­nia nakła­dów poczy­nio­nych z mająt­ku wspól­ne­go na mają­tek oso­bi­sty dru­gie­go mał­żon­ka, z wyjąt­kiem tych mają­cych cha­rak­ter nakła­dów koniecz­nych doko­na­nych na przed­mio­ty mająt­ko­we przy­no­szą­ce dochód.

Celem usta­le­nia war­to­ści nakła­dów nale­ży okre­ślić jaki udział w naby­tej nie­ru­cho­mo­ści został pokry­ty z mająt­ku oso­bi­ste­go lub z mająt­ku wspól­ne­go, po czym usta­lić war­tość tego skład­ni­ka mająt­ko­we­go na dzień doko­ny­wa­nia podziału.

Podział domu po rozwodzie

Zasa­dą jest, że wła­ści­cie­lem domu jest ten, kto jest wła­ści­cie­lem grun­tu, na któ­rym ten dom jest posa­do­wio­ny. Zatem, jeśli grunt nale­ży do mająt­ku oso­bi­ste­go jed­ne­go z mał­żon­ków, to mał­żo­nek ten jest rów­nież wła­ści­cie­lem domu, cho­ciaż­by został on wybu­do­wa­ny z pie­nię­dzy nale­żą­cych do mająt­ku wspól­ne­go.

Nie ozna­cza to jed­nak, że dru­ga oso­ba nie ma żad­nych praw do domu. Może ona bowiem docho­dzić zwro­tu nakła­dów poczy­nio­nych na budo­wę domu.

Żeby usta­lić ich war­tość, naj­pierw usta­la się ułam­ko­wy udział nakła­dów mał­żon­ków w war­to­ści domu z cza­su jego budo­wy, a następ­nie obli­cza się ten sam ułam­ko­wy udział w war­to­ści domu według cen ryn­ko­wych na dzień doko­ny­wa­nia podziału.

Gdy dom w cało­ści został wybu­do­wa­ny za pie­nią­dze zaro­bio­ne w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, nie jest koniecz­ne dowo­dze­nie fak­tycz­nej wyso­ko­ści ponie­sio­nych wydat­ków, a moż­na docho­dzić po pro­stu zwro­tu poło­wy obec­nej jego wartości.

Ponad­to mał­żo­nek nie­bę­dą­cy wła­ści­cie­lem grun­tu, któ­ry współ­fi­nan­so­wał budo­wę domu, może żądać prze­nie­sie­nia wła­sno­ści sto­sow­ne­go udzia­łu w tej nie­ru­cho­mo­ści na swo­ją rzecz.

Nato­miast w sytu­acji, gdy budo­wa domu zosta­ła w cało­ści sfi­nan­so­wa­na z mająt­ku oso­bi­ste­go mał­żon­ka, któ­ry nie jest wła­ści­cie­lem dział­ki, może on docho­dzić przy­zna­nia mu wła­sno­ści całej nie­ru­cho­mo­ści, tj. zarów­no domu, jak i dział­ki na któ­rej stoi (oczy­wi­ście z obo­wiąz­kiem spła­ty war­to­ści działki).

Podsumowanie

Aby prze­pro­wa­dzić podział miesz­ka­nia po roz­wo­dzie sku­tecz­nie i szyb­ko war­to zwró­cić się do pro­fe­sjo­na­li­stów. Zapra­sza­my zatem do kon­tak­tu z Kan­ce­la­rią Praw­ną Rad­kie­wicz Adwo­ka­ci i Rad­co­wie Praw­ni, któ­rej praw­ni­cy chęt­nie dora­dzą Pań­stwu w jaki spo­sób doko­nać podzia­łu miesz­ka­nia po rozwodzie.

Powrót do pod­stro­ny Podział mająt­ku

 • Masz pyta­nia lub wątpliwości?
 • Zadzwoń
 • +48 22 489 52 65

Leave a Reply

Your email address will not be published.