Termin złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku o alimenty

W postępowaniu cywilnym wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty  ogłoszenia wyroku/postanowienia.

Podlega on opłacie stałej  w wysokości 100 zł, zaś ewentualny brak fiskalny z tego tytułu skutkować będzie niemożnością nadania złożonemu wnioskowi odpowiedniego biegu.

Wyjątki pozwalające na nie uiszczenie opłaty od wniosku zostały szczegółowo wymienione w tytule IV ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sadowych w sprawach cywilnych w art. 94-118 u.k.s.c.

 • We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całego postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
 • Sporządzenie pisemnego uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od złożenia wniosku o doręczenie uzasadniania.
 • Druk wniosku jest dostępny w  Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 4 i 5 na parterze  budynku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
 • W V Wydziale Cywilnym Odwoławczym wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie tygodnia  od dnia  ogłoszenia wyroku/postanowienia.
 • We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości wyroku/postanowienia, czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć.
 • Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od obowiązku złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. 
 • Od wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem pobiera się opłatę sądową w wysokości 100 złotych.
 • W jakich terminach można wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego?

Wyrok zaoczny w sprawach karnych doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść sprzeciw, w którym powinien usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie. Może on połączyć ze sprzeciwem wniosek o uzasadnienie wyroku na wypadek nieprzyjęcia lub nieuwzględnienia sprzeciwu.

            Sąd nie uwzględni sprzeciwu, jeżeli uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nie usprawiedliwioną. Na postanowienie to służy zażalenie.

            Uwzględnienie sprzeciwu powoduje ponowne rozpoznanie sprawy. Wyrok zaoczny traci moc, gdy oskarżony lub jego obrońca stawi się na rozprawę.

Wyroki zaoczne w sprawach cywilnych doręcza się z urzędu obu stronom, z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia.

W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody.

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody,  chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub części, a powód zażądał uzasadnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wyroku. Sąd odrzuca sprzeciw niedopuszczalny, spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, których nie usunięto pomimo wezwania.

Pozwany przeciwko, któremu zapadł wyrok zaoczny, może złożyć sprzeciw w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku.

Najczęściej zadawane pytania – Sąd Okręgowy w Łodzi

poniedziałek w godz. 8:00 -18:00 (przerwa od godz. 11:30 do godz. 12:00);

wtorek – piątek w godz. 8:00 -15:00 (przerwa od godz. 11:30 do godz. 12:00).

W jakich godzinach można składać korespondencję adresowaną do Sądu Okręgowego w Łodzi?

Korespondencję można składać na stanowiskach obsługi BOI:

– poniedziałek w godz. 8:00 -18:00 (przerwa od godz. 11:30 do godz. 12:00);

– wtorek – piątek w godz. 8:00 -15:00 (przerwa od godz. 11:30 do godz. 12:00).

Interesanci mają również możliwość składania korespondencji do skrzynek podawczych umieszczonych przy wejściu do Sądu (przy Placu Dąbrowskiego 5 i przy ulicy Narutowicza 64) od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 20:00.

Jak uzyskać dostęp do Portalu Informacyjnego Sądów Apelacji Łódzkiej?

https://portal.lodz.sa.gov.pl

Czy na stronie SO w Łodzi są dostępne aktualne numery telefonów do Wydziałów?

Informację telefoniczną w zakresie obsługi Wydziałów Sądu Okręgowego w Łodzi zapewnia Biuro Obsługi Interesantów:42 68 50 400

Czy w sądzie można uzyskać poradę prawną?

Nie, w sądzie nie są udzielane porady prawne. Informacja o bezpłatnych poradach prawnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz w Biurze Obsługi Interesantów.

Czy obecność na rozprawie jest obowiązkowa?

Na wezwanie sądu stawiennictwo na rozprawie jest obowiązkowe, natomiast jeżeli sąd zawiadamiao terminie rozprawy, wówczas stawiennictwo na rozprawie nie jest obowiązkowe. Na wezwaniu lub zawiadomieniu widnieje informacja o stawiennictwie obowiązkowym lub nieobowiązkowym.

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

Nieobecność na rozprawie powinna być usprawiedliwiona pisemnie.

Co powinien posiadać każdy, kto zgłasza się do sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka?

Każdy, kto zgłasza się do Sądu na rozprawę w charakterze strony lub świadka, powinien posiadać:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • wezwanie lub zawiadomienie, w którym są określone:
 • dokładny adres sądu,
 • sygnatura sprawy,
 • termin rozprawy,
 • numer sali rozpraw,
 • godzina rozpoczęcia rozprawy.

Czym się różni pozew od wniosku?

Pozew – to pierwsze pismo procesowe, którym wszczyna się postępowanie przed sądem w sprawie, gdy istnieje spór. Postępowanie procesowe nigdy nie odbywa się z udziałem tylko jednej strony.

Wniosek – składa się w trybie nieprocesowym. Postępowanie może wszcząć i uczestniczyć w nim każda osoba, której praw dotyczy wynik postępowania. Osoba inicjująca postępowania – to wnioskodawca. Pozostałe osoby to uczestnicy.

Pojęcie „strony postępowania”?

Pojęcie strona oznacza pozycję procesową, a nie osobę. Oznacza to, że jedną stroną procesową jest powód, a drugą pozwany. Powód – to osoba inicjująca postępowanie, domagająca się od sądu wydania korzystnego dla siebie wyroku. Pozwany – to ten, przeciwko komu żądanie to jest skierowane.

Co powinien zawierać pozew/wniosek składany do sądu?

Pisma wszczynające postępowanie przed sądem powinny zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego kierujemy pozew bądź wniosek (nazwa sądu, wydziału, dokładny adres);
 • dokładne oznaczenie osób biorących udział w sprawie powód/pozwany; wnioskodawca/uczestnicy; (imiona, nazwiska, ew. nazwy instytucji, dokładne adresy, PESEL, NIP) oraz ewentualnie ich przedstawicieli ustawowych, bądź pełnomocników);
 • oznaczenie rodzaju pisma pozew/wniosek,
 • oznaczenie żądania (tzn. o co jest wnoszony pozew/wniosek),
 • określenie wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa majątkowe,
 • uzasadnienie żądania ze wskazaniem dowodów na jego poparcie (dowody to: zeznania świadków, zeznania stron postępowania, dokumenty),
 • opłatę sądową (jeżeli pozew/wniosek podlega opłacie)
 • własnoręczny podpis,
 • wykaz załączników.
See also:  Ustalenie naprzemiennej opieki nad dzieckiem

Pozew/wniosek należy sporządzić w tylu egzemplarzach, ilu jest pozwanych/uczestników postępowania + jeden egzemplarz dla powoda/wnioskodawcy w celu uzyskania potwierdzenia złożenia pisma.

Kto i w jaki sposób może wnieść do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wniosek jest dostępny w Biurze Obsługi Interesantów oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi www.lodz.so.gov.pl w zakładce – Biuro Obsługi Interesantów – Wzory, broszury, poradniki.

W jaki sposób należy się zwrócić do sądu z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu?

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu należy złożyć na piśmie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania lub ustnie do protokołu. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Łodzi www.lodz.so.gov.pl w zakładce – Biuro Obsługi Interesantów – Wzory, broszury, poradniki.

Gdzie i w jaki sposób można uiścić opłatę sądową od pozwu/wniosku?

Opłatę sądową można uiścić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu
 • w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju (bez prowizji)
 • za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI – udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości www.oplaty.ms.gov.pl
 • w formie e- znaków o odpowiedniej wartości.

W jaki sposób można dołączyć dokumenty do sprawy, która już toczy się przed sądem?

Jeżeli złożony został pozew/wniosek do sądu, sprawa zostaje zarejestrowana pod konkretną sygnaturą. Zatem wszelkie kolejne pisma przekazywane do sądu w danej sprawie, powinny być składane wraz z pismem przewodnim ze wskazaniem sygnatury.

Jaką treść powinno zawierać pismo przewodnie?

Pismo przewodnie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby składającej,
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • oznaczenie sygnatury akt sprawy, do której ma być dołączone,
 • krótką treść wyjaśniającą czego dotyczy,
 • własnoręczny podpis.

W jaki sposób i w jakim terminie należy złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku/postanowienia?

Wniosek o uzasadnienie należy złożyć na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku/postanowienia

W jakim terminie można odebrać / otrzymać odpis prawomocnego wyroku rozwodowego / separację?

W terminie czterech tygodni od dnia ogłoszenia orzeczenia (7 dni na uprawomocnienie + 7 dni na ewentualne odwołanie nadesłane drogą pocztową) – jeśli żadna ze stron postępowania / procesu nie złoży wniosku o pisemne uzasadnienie orzeczenia – wtedy termin się wydłuży o czas na sporządzenie pisemnego uzasadnienia przez sędziego referenta.

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

Należy złożyć pisemny wniosek do sądu, w którym toczyła się sprawa za pośrednictwem biura podawczego danego sądu lub wysłać za pośrednictwem poczty. Odpis wyroku można również zamówić telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Interesantów (42 68 50 400).

W jakiej wysokości trzeba wnieść opłatę za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia?

Za wydanie odpisu prawomocnego orzeczenia pobiera się opłatę w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Nie pobiera się opłaty za sporządzenie odpisu prawomocnego orzeczenia od strony postępowania zwolnionej od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

Gdzie należy złożyć pozew/ wniosek oraz inne pisma w Sądzie?

Wszelkie pozwy, wnioski, inne pisma należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów właściwego sądu, bądź przesłać listem za pośrednictwem operatora pocztowego.

Kto ma prawo wglądu do akt sprawy?

Prawo wglądu w akta sprawy przysługuje: stronom postępowania, przedstawicielom ustawowym stron, pełnomocnikom procesowym, organizacjom pozarządowym, inspektorom pracy, powiatowemu rzecznikowi konsumentów, oskarżycielom posiłkowym, oskarżonym, obrońcom, prokuratorom oraz za zezwoleniem przewodniczącego właściwego wydziału – osobom uprawnionym, o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.

Co należy zrobić, aby sąd uchylił karę porządkową nałożoną na świadka za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie?

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o nałożeniu kary, należy złożyć pisemne usprawiedliwienie wraz z prośbą o uchylenie kary.

Czy za wydanie kserokopii z akt sprawy jest opłata?

 • Za wydanie kserokopii z akt sprawy w postępowaniu cywilnym pobiera się opłatę w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
 • Za wydanie kserokopii z akt sprawy w postępowaniu karnym pobiera się opłatę w kwocie 1 zł za każdą 1 stronę dokumentu.
 • Nie pobiera się opłaty za sporządzenie kserokopii z akt sprawy od strony postępowania zwolnionej od ponoszenia kosztów sądowych w całości.

W sądzie – Procedury w sprawach urzędowych i sądowych – Twoje Prawa – SPES.org.pl

Podstawowa wiedza o tym, co zrobić w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu obywatel został stroną postępowania sądowego, pomoże przezwyciężyć związany z tym stres oraz pozwoli skutecznie bronić się i dochodzić swoich praw.   

Załatwianie spraw w sądzie

 1. Przed rozpoczęciem sprawy, wniesieniem pozwu, uzyskaj konsultację prawnika. Jest wiele możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej,  o czym informujemy w dziale Bezpłatna pomoc prawna.

 2. W pismach wszczynających sprawę należy oznaczyć: sąd do którego pismo jest skierowane i rodzaj pisma, strony sprawy (osoba wnosząca, zakładająca sprawę to powód/powódka, a osoba przeciwko której sprawę się wnosi to pozwany), podać ich adresy oraz zwięźle przedstawić żądanie, jego uzasadnienie, jak i wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń, które mają być przedstawione na rozprawie np. wskazanie świadków lub załączenie dokumentów.
 3. Należy pamiętać, że niektóre rodzaje spraw muszą być wnoszone na urzędowych formularzach (do otrzymania w każdym sądzie, dostępne również w Internecie). Również odwołanie w niektórych typach spraw należy wnieść na urzędowym formularzu. Informacje można uzyskać w każdym sądzie.
 4. Niektóre sprawy (np. o alimenty, ze stosunku pracy, o świadczenia z ubezpieczenia społecznego) mogą być zgłoszone ustnie do protokołu w sekretariacie sądu. Dotyczy to też spraw wnoszonych przez osoby zwolnione przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych.
 5. Wszystkie pisma należy składać w liczbie egzemplarzy uwzględniającej liczbę uczestniczących w sprawie osób plus jeden egzemplarz dla sądu.
 6. Pisma powinny być wysłane za pośrednictwem opertora pocztowego listem poleconym (należy zachować dowód nadania)  lub złożone w biurze podawczym właściwego sądu, za potwierdzeniem odbioru na kopii składanego pisma.
 7. Wszystkie twierdzenia, które są podnoszone przed sądem, muszą być udowodnione. Dowodem mogą być: zeznania świadków, dokumenty, opinia biegłego, oględziny itp.
 8. Załatwianie spraw przez sąd podlega zazwyczaj opłatom sądowym. Osoba zobowiązana musi dokonać uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni od daty doręczenia pisma wzywającego do uiszczenia opłaty.
 9. Jeżeli sytuacja materialna to uzasadnia, można złożyć wniosek o zwolnienie przez sąd od ponoszenia kosztów sądowych. We wniosku należy wykazać, że uzyskane dochody nie pozwalają na poniesienie kosztów procesu bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania swojego i rodziny. Proszę pamiętać, że uzyskanie takiego zwolnienia dotyczy zawsze tylko kosztów należnych sądowi. Jeżeli przegramy sprawę (np. cywilną) mamy obowiązek zwrócić poniesione koszty przeciwnikowi (zasada ta nie dotyczy wszystkich rodzajów spraw – zob. pozostałe punkty niniejszego rozdziału). Do wniosku należy dołączyć na odpowiednim formularzu oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
 10. Zarówno strona zwolniona od kosztów sądowych w całości lub w części jak i strona, która z takiego zwolnienia nie korzysta, może zgłosić wniosek o ustanowienie adwokata bądź radcy prawnego z urzędu.  W sprawach cywilnych, sąd może uwzględnić taki wniosek gdy uzna, że udział  profesjonalnego pełnomocnika w sprawie jest potrzebny, a strona  nie jest w stanie ponieść kosztów jego wynagrodzenia bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Podstawą oddalenia wniosku nie może być skorzystanie przez osobę fizyczną z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w ustawie z o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W sprawach karnych wystarczy, że podejrzany/oskarżony wykaże, że nie stać go na poniesienie kosztów wynagrodzenia obrońcy z wyboru, natomiast jak chodzi o pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego/oskarżyciela posiłkowego – podstawy ustanowienia pełnomocnika są takie, jak w sprawach cywilnych. Więcej informacji na ten temat publikujemy w rozdziale Bezpłatna pomoc prawna
 11. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jak i pełnomocnika  można zgłosić także przed wniesieniem sprawy do sądu.
 12. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych między innymi:

 • strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych;
 • strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów;
 • strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone;
 • pracownik wnoszący powództwo sprawach z zakresu prawa pracy – przy czym nie dotyczy do spraw, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 zł (opłata stosunkowa 5 % wartości przedmiotu sporu)
 • strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych
 • strona w sprawach związanych z ochroną zdrowia psychicznego;
 • osoba ubezwłasnowolniona w sprawach o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia;
 • strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez sąd – w zakresie przyznanego jej zwolnienia;
 • strona dochodząca naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego,
 • osoba ubiegająca się o uzyskanie kompensaty na podstawie ustawy  o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych
 •  strona w sprawach dotyczących wypłat oraz zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
See also:  Podwyższenie alimentów a wysokie koszty utrzymania rodziny

Powyższe zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych dotyczy wyłącznie tych należności, które strona miałaby obowiązek uiścić sądowi – a nie dotyczy kosztów procesu, które sąd może zasądzić od strony na rzecz przeciwnika, gdy przeciwnik wygra sprawę (w szczególności koszty sądowe poniesione przez przeciwnika, koszty jego zastępstwa procesowego).

 1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu cywilnym może być również: małżonek, rodzeństwo, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) lub wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Jeśli pełnomocnictwo zostanie udzielone na piśmie, konieczne będzie dołączenie go do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej dokonywanej przez pełnomocnika (np. przy wniesieniu pozwu do sądu). Do pełnomocnictwa trzeba ponadto dołączyć dokument, z którego będzie wynikać, że pomiędzy mocodawcą a jego pełnomocnikiem istnieje określony stopień pokrewieństwa. Warto, aby taka informacja była również zawarta w treści samego pełnomocnictwa. Możliwe jest też udzielenie pełnomocnictwa w formie ustnej, dopiero na posiedzeniu sądu. Ustanowienie pełnomocnika z najbliższej rodziny nie powoduje całkowitego braku konieczności stawienia się  w sądzie. Sąd ma bowiem prawo wezwać stronę  do osobistego stawiennictwa, np. celem przesłuchania– pełnomocnik  w takiej sytuacji nie może złożyć zeznań za stronę. 
 2. Gdy sprawa już się toczy, należy pamiętać, aby: w pismach do sądu podawać sygnaturę akt sprawy, powiadomić sąd o zmianie swego adresu lub o wyjeździe poza miejsce zamieszkania, czytać od początku do końca pisma, wezwania itp. otrzymane z sądu, wykonywać żądania sądu w wyznaczonych terminach, brać udział w rozprawach.
 3. Gdy nie możemy wziąć udziału w rozprawie, należy powiadomić o tym sąd na piśmie. Jeśli chcemy w rozprawie tej uczestniczyć powinniśmy usprawiedliwić swą nieobecność (np. poprzez zaświadczenie lekarskieod lekarza sądowego – lista lekarzy sądowych  dostępna jest w sądzie oraz na stronie internetowej sądu) i wnosić o  odroczenie rozprawy na nowy termin wskazując że chcemy brać w niej udział osobiście. Sąd może, ale nie w każdym przypadku musi, przychylić się do naszej prośby. Każdorazowo, gdy nie uczestniczymy w rozprawie należy jak najszybciej zasięgnąć informacji telefonicznej lub osobiście dowiedzieć się, co było przedmiotem rozprawy.
 4. Jeśli, jako strona w danej sprawie nie stawimy się na rozprawie/posiedzeniu, powinniśmy niezwłocznie – w ciągu nie dalej niż 7 dni, ustalić w sądzie osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta bądź w odpowiednim wydziale sądu, bądź też telefonicznie, co się na rozprawie wydarzyło – a w szczególności, czy zapadło orzeczenie kończące sprawę (wyrok, postanowienie). Orzeczenie kończące sprawę może zapaść na rozprawie/posiedzeniu nawet  pod nieobecność naszą bądź drugiej strony.
 5. Sąd w zależności od rodzaju i trybu postępowania –  może nie mieć obowiązku doręczenia “z urzędu” wyroków na adres domowy (poza wyrokami zaocznymi, nakazami zapłaty, wyrokami nakazowymi), nawet wtedy, gdy nie braliśmy udziału w rozprawie, czyli żaden wyrok czy postanowienie bez pisemnego wniosku nie zostanie nam doręczony;
 6.  Jeśli Sąd wydaje wyrok na rozprawie/posiedzeniu, po  jego ogłoszeniu poucza ustnie obecne strony o trybie i terminie złożenia odwołania – jeżeli jest to niejasne, należy prosić o powtórzenie.
 7. Aby odwołać się od niekorzystnego dla nas wyroku  ogłoszonego na rozprawie/posiedzeniu, należy złożyć na piśmie, w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyroku, “wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem”. Po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem, w terminie 14 dni (zaś sprawach o wykroczenie w terminie 7 dni) – od daty doręczenia, należy złożyć apelację. Inaczej zaskarża się wyroki zaoczne, nakazy zapłaty, wyroki nakazowe, zatem należy zawsze dokładnie zapoznać się z pouczeniem dotyczącym sposobu i terminu zaskarżenia takiego orzeczenia.
 8. Apelację składa się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego sądu, który wydał wyrok – należy adresować przesyłkę poleconą na adres sądu, który wydał wyrok, lub złożyć w biurze podawczym w tym sądzie.
 9. Na postanowienia wydane w toku postępowania, nie rozstrzygające o istocie sprawy, przysługuje zażalenie –  wnosi się je w terminie 7 dni od ogłoszenia bądź doręczenia postanowienia (w zależności od rodzaju i trybu postępowania) do sądu, który je wydał.
 10. W sprawach cywilnych, opłata sądowa od wniosku o doręczenie orzeczenia (wyroku, postanowienia, zarządzenia) z uzasadnieniem wynosi 100 zł (nie dotyczy strony nie mającej obowiązku uiszczana kosztów sądowych ), a w razie wniesienia następnie przez stronę apelacji/zażalenia, opłata ta zaliczana jest na poczet opłaty sądowej od apelacji/ zażalenia, czyli np. gdy opłata od apelacji wynosi 500 zł, strona wnosząca apelację po doręczeniu jej wyroku z uzasadnieniem, uiszcza opłatę od apelacji pomniejszoną o 100 zł, czyli 400 zł.

 11. Wszystkie terminy w postępowaniu sądowym muszą być bezwzględnie przestrzegane. Uchybienie terminów, choćby o jeden dzień, powoduje bezskuteczność czynności.

 12. Należy pamiętać, że biura podawcze sądów na ogół czynne są w godzinach od 9.00 do 15.30 – najlepiej wcześniej sprawdzić godziny urzędowania. Jeżeli nie zdążymy osobiście złożyć pisma w ostatnim dniu terminu, to należy je wysłać listem poleconym przed godz. 24.00 w tym dniu.
 13.  Jeżeli po raz pierwszy dowiadujemy się o wydanym przeciwko nam nakazie zapłaty, bądź wyroku po jego uprawomocnieniu się, np. dopiero w związku  z wszczęciem przez komornika egzekucji, a wcześniej nie otrzymaliśmy w tej sprawie z sądu żadnej korespondencji – mamy 7 dni od daty dowiedzenia się o tym fakcie na podjęcie odpowiednich działań prawnych (np. na złożenie do sądu sprzeciwu/zarzutów wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich wniesienia, na złożenie zażalenia na nadanie klauzuli wykonalności).
 14. W sprawach cywilnych, opłata od wniosku za wydanie z akt sprawy poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia,  odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu – przy czym nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie; opłata od wniosku  o wydanie kserokopii dokumentu z akt sprawy  wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii.
See also:  Podział majątku po uprzednim rozszerzeniu wspólności majątkowej

 Ważne terminy – zaskarżanie orzeczeń

 • w postępowaniu cywilnym: 
  • ​wyrok lub postanowienie w postępowaniu nieprocesowym, rozstrzygające o istocie sprawy: w terminie tygodnia od ogłoszenia orzeczenia lub doręczenia orzeczenia wydanego na posiedzeniu niejawnym należy złożyć wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, a następnie w terminie dwóch tygodni od jego doręczenia, należy wnieść apelację; co do zasady, sąd powinien sporządzić uzasadnienie w ciągu dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku do sądu i jeśli termin ten został przedłużony, doręczając orzeczenie z uzasadnieniem sąd pouczy stronę, że termin do wniesienia apelacji wynosi trzy tygodnie 
  • nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym: termin do złożenia sprzeciwu/zarzutów wynosi 2 tygodnie od doręczenia nakazu zapłaty,
  • wyrok zaoczny: termin do złożenia sprzeciwu wynosi 2 tygodnie od doręczenia  wyroku;
 • w postępowaniu karnym: 
  • wyrok ogłoszony na rozprawie: w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a następnie w terminie 14 od jego doręczenia należy wnieść apelację
  •  wyrok nakazowy – termin do złożenia sprzeciwu wynosi 7 dni od doręczenia wyroku nakazowego, 
  •  wyrok zaoczny – termin do złożenia sprzeciwu wynosi 7 dni od doręczenia wyroku zaocznego 
 • w sprawach o wykroczenie:
  • ​ wyrok ogłoszony na rozprawie: w terminie 7 dni należy złożyć wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, a następnie w terminie 7 od jego doręczenia należy wnieść apelację
  •  wyrok nakazowy – termin do złożenia sprzeciwu wynosi 7 dni od doręczenia wyroku nakazowego
 • w postępowaniu karnym wykonawczym (w sprawach dotyczących wykonania prawomocnego wyroku karnego):
  • zażalenie na postanowienie sądu ogłoszone na posiedzeniu, w którym braliśmy udział,  należy wnieść w terminie 7 dni od ogłoszenia postanowienia z uzasadnieniem (a nie od jego doręczenia); jeżeli że sąd odroczył sporządzenie uzasadnienia– termin biegnie od daty jego doręczenia; jeżeli nie byliśmy obecni na posiedzeniu, na którym sąd ogłosił postanowienie – termin biegnie od daty jego doręczenia. 

Wpłacam DAR Jeśli nasz poradnik był pomocny – prosimy Cię o wpłatę kilkuzłotowej darowizny oraz przekazanie 1% podatku na sfinansowanie stypendiów przekazywanych przez nasze Stowarzyszenie dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym. Dziękujemy!

Publikacja jest finansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020 oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 (nowa wersja, strona w przygotowaniu).

Copyright © SPES 1999 – 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Żaden fragment utworów i informacji zamieszczonych na stronach serwisu “Twoje Prawa” nie może być: rozpowszechniany, udostępniany publicznie, publikowany, kopiowany, reprodukowany, bez względu na formę oraz cel (odpłatnie lub nieodpłatnie), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia SPES.

Leave a Reply

Your email address will not be published.