Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Uregulowanie kontaktów z wnukiem

Regulowanie kontaktu dziadków z dzieckiem (wnukiem) jest często pochodną popsucia wzajemnych relacji rodziców. Nie jest to jednak reguła.

Warto wiedzieć, że po pierwsze, sądy ingerując w sferę władzy rodzicielskiej poprzez nakazanie rodzicom umożliwienia kontaktów z wnukami nie uważają takiej sytuacji za ograniczenie władzy rodzicielskiej

Po drugie – w trakcie badania przesłanek do ustalenia kontaktów dziadków z dzieckiem – wnukiem, konieczne jest w pełni współpracowanie z sądem. Sąd bowiem musi zbadać wiele przesłanek, które pozwolą mu stwierdzić, czy dobro dziecka wymaga kontaktu z dziadkami. W szczególności musi w tym zakresie zasięgnąć opinii psychologów..

 • Zaniechanie w tym zakresie może skutkować oddalenie wniosku o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukiem.
 • Poniżej załączamy orzeczenie, w którym babcia podejmowała niekonsekwentnie próbę uregulowania kontaktu z wnukiem
 •  

W. K. Z. wystąpiła z wnioskiem o ustalenie kontaktów z wnukiem I. Z.

w każdą co drugą niedzielę każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 16:00, w każdą Niedzielę Wielkanocną w godzinach od 14:00 do 19:00, w dniu 18 maja każdego roku w godzinach 10:00 do 19:00, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia w godzinach od 9:00 do 15:00 z prawem zabierania małoletniego z miejsca zamieszkania i obowiązkiem odwożenia go do miejsca jego zamieszkania.

W uzasadnieniu podniosła, iż jest babcią małoletniego, lecz od lipca 2012 roku nie posiada z wnukiem kontaktu w wyniku negatywnego nastawienia jego matki.

Wskazała, iż jako lekarz ginekolog położnik posiada umiejętności zajmowania się małymi dziećmi.

Kocha wnuka i chce czynnie uczestniczyć w jego życiu, rozwoju, wychowaniu, kształtowaniu jego charakteru, światopoglądów, lecz dotychczas jest to uniemożliwiane.

Uczestnik postępowania Ł. Z. przychylił się do wniosku. Nie wnosił zastrzeżeń do propozycji kontaktów przedstawionych przez wnioskodawczynię.

Uczestniczka postępowania W. G. wniosła o oddalenie powyższego wniosku.

Postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt: III. N.. 114/13 Sąd Rejonowy w Suwałkach III Wydział Rodzinny i Nieletnich oddalił powyższy wniosek K. Z.

; pobrał od wnioskodawczyni na rzecz Skarbu Państwa (kasy Sądu Rejonowego w Suwałkach) kwotę 1.

873,80 złotych tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa oraz ustalił, że wnioskodawczyni i uczestnicy postępowania ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

W świetle ustaleń faktycznych poczynionych przez Sąd Rejonowy wynika, że I. Z. jest dzieckiem W. G. i Ł. Z. -pochodzącym z nieformalnego ich związku. Dziecko urodziło się w dniu (…). Ojcostwo ustalone zostało orzeczeniem sądowym w sprawie sygn. RC 292/12 toczącej się przed Sądem Rejonowym w Suwałkach.

K. Z. jest aktualnie emerytowanym lekarzem, specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii. Zamieszkuje w miejscowości O. w odległości około 600 metrów od posesji rodziców W. G., gdzie małoletni pozostaje pod codzienną opieką niani.

W zasadzie od urodzenia się dziecka nie tylko sami rodzice, ale także ich rodziny pozostają w ostrym konflikcie, który mimo upływu czasu wciąż eskaluje.

W związku z udzielonym wnioskodawczyni zabezpieczenia jej kontaktów z wnukiem, do chwili obecnej odbyło się 10 kontaktów babci ojczystej z małoletnim w obecności kuratora.

Trzy spotkania nie odbyły się z powodu choroby dziecka. Jako powód braku jednego kontaktu podano urlop W. G..

Raz też matka dziecka odmówiła stawiennictwa z uwagi na wcześniejszy udział babki w kontakcie wyznaczonym, dla ojca dziecka.

Początkowe kontakty przebiegły bez większych zastrzeżeń. Sytuacja jednak zmieniała się i kolejne spotkania odbywały się w nieprzyjemnej, wrogiej atmosferze. Ostatnie kontakty były o tyle niepokojące, gdyż wywoływały u dziecka natychmiastową reakcję lęku, płaczu. Upływ czasu nie doprowadził do wyciszenia kontaktu, wręcz przeciwnie następuje jego eskalacja.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy zasadzie art. 113 6 k.r.o. uznał żądanie wnioskodawczyni za niezasadne.

Powyższa decyzja Sądu Rejonowego została poprzedzona stwierdzeniem, że kontakt dziecka z dziadkami ze strony obojga rodziców, z innymi krewnym wzbogaca świat dziecka, wpływa korzystnie na rozwój emocjonalny, wychowanie, rozwijanie i utrwalanie więzi rodzinnych. Utrzymywanie takich kontaktów ma pozostawać zgodne z potrzebami dziecka.

Odnosząc się do stanu faktycznego niniejszej sprawy Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że dotychczasowe kontakty małoletniego I. z babcią ojczystą odbywają się w warunkach daleko odbiegających od normalności, co nie sprzyja dobru dziecka.

W tym kontekście wskazał, że sam fakt posiadania wyższego wykształcenia, wykonywania określonego zawodu nie przesądza o istnieniu wzajemnych więzi emocjonalnych.

Z tych przyczyn, a także wobec nieugiętych i zdecydowanie odmiennych stanowisk zainteresowanych w sprawie, Sąd Rejonowy dopuścił dowód z opinii biegłych RODK na okoliczność ustalenia wzajemnych więzi emocjonalnych między małoletnim a wnioskodawczynią, ustalenia najbardziej optymalnej z punktu widzenia dobra dziecka formy i częstotliwości ewentualnych kontaktów dziecka z babcią. Pomimo dwukrotnego wyznaczenia terminu badań wnioskodawczyni odmówiła wzięcia w nich udziału, a taka postawa została oceniona negatywnie przez Sąd Rejonowy. Usprawiedliwiając swoją nieobecność na badaniach wnioskodawczyni na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2014 roku wyjaśniła, iż wynikała ona ze świadomości, że w aktualnej sytuacji wydana zostanie dla niej opinia niekorzystna.

W świetle powyższego, Sąd Rejonowy wydając rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie oparł się na sprawozdaniach kuratorów uczestniczących w dotychczasowych kontaktach.

W ocenie Sądu Rejonowego w odniesieniu do tych sprawozdań, obecne kontakty wnioskodawczyni z małoletnim I.

nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi dziecka, wręcz przeciwnie, należy je ocenić jako obciążające oraz krzywdzące dziecko i z tych też przyczyn wniosek o ustalenie kontaktów K. Z. z małoletnim I. Z. Sąd Rejonowy oddalił.

Sąd obciążył wnioskodawczynię wydatkami poniesionymi tymczasowo przez Skarb Państwa w kwocie 1.873,80 złotych, na którą złożył się ryczałt kuratorowi za udział w dotychczasowych kontaktach. Pozostałe koszty postępowania, w tym koszty zastępstwa prawnego, w ocenie Sądu Rejonowego zainteresowani winni ponieść we własnym zakresie na zasadzie art. 520 § 1 k.p.c.

Apelację od powyższego postanowienia wniósł uczestnik postępowania Ł. Z……..

 Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja uczestnika postępowania okazała się bezzasadna, a podniesione w niej zarzuty nie zasługiwały na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego uznać należy za w pełni odpowiadające prawu i oparte na właściwych postawach zarówno faktycznych, jak i prawnych. Ustalony przez Sąd Rejonowy stan faktyczny zaistniały w niniejszej sprawie, przeprowadzone rozważania prawne i ich argumentacja zawarte w uzasadnieniu kwestionowanego wyroku zasługują na akceptację, które Sąd Okręgowy przyjmuje za własne.

Niewątpliwie w obecnych warunkach społecznych duże znaczenie przywiązuje się do zachowania prawidłowych relacji członków rodzin wielopokoleniowych. Wynika to zarówno z tradycji, jak i szczególnej roli dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami.

Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny generacyjnej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś zupełnie normalnym. Prawidłowy rozwój dziecka powiązany jest z doznawaniem, jak i okazywaniem uczuć osobom bliskim.

Warunki ku temu winny być stworzone już od wczesnym momentów egzystencji dziecka i obejmować m. in. kontakty z dziadkami.

Kontakty dziadków są przedmiotem regulacji art. 113 6 k.r.o. w zw. z art. 113 k.r.o., w myśl którego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodziców dziecka, dziadkowie oraz dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Treść art. 113 § 1 k.r.o. oraz europejskie standardy prawne znajdujące swoje wytyczne w art. 3 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526) nakazują, przy ustalaniu kontaktów z dzieckiem, kierować się jego dobrem.

Odnosząc się do zarzutów apelacyjnych, w ocenie Sądu Okręgowego, nie można podzielić argumentów skarżącego w zakresie błędnej oceny materiału dowodowego, naruszenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, jak i naruszenia przepisów Konstytucji RP dokonanych przez Sąd Rejonowy.

W sprawie niniejszej nie ulega wątpliwości, że w początkowym okresie realizowania kontaktów doszło do nawiązania pozytywnych relacji między babcią a wnukiem, małoletni pozytywnie reagował na jej widok, dotyk, chętnie podejmował się wspólnych zabaw, nie okazywał jej niechęci przy karmieniu, przewijaniu.

Nie sposób jest jednak pominąć, że równolegle do tych kontaktów między K. Z. a W. G. dochodziło do nieprzyjemnej, nerwowej atmosfery, agresywnych zachowań z obu stron z użyciem wulgarnego słownictwa w obecności dziecka. W ocenie Sądu Okręgowego, z pewnością tego rodzaju zachowania nie sprzyjają prawidłowemu rozwojowi małoletniego I.

G.-Z., co słusznie zauważył Sąd Rejonowy i należy ich unikać w obecności dziecka.

W przekonaniu Sądu Okręgowego, brak jest też podstaw do przyjęcia, aby w przyszłości kontakty wnioskodawczyni z wnukiem nie mogły na nowo być ustalone, czy też być realizowane w ramach kontaktów ojca z dzieckiem. W konsekwencji powyższego odbudowanie pozytywnych więzi między wnioskodawczynią a małoletnim jest możliwe, jednak pod warunkiem braku agresywnych zachowań w obecności dziecka.

W ocenie Sądu Okręgowego, z pewnością wykształcenie normalnych stosunków między W. G. a K. Z.

i ustabilizowanie między nimi sytuacji jest możliwe do zrealizowania, chociażby z uwagi na fakt, że im obu zależy na dobru dziecka.

Obecnie jednak z uwagi na zbyt ostry konflikt między nimi nie jest możliwe unormowanie kontaktów wnioskodawczyni z wnukiem, tym bardziej, że małoletni ze względu na wiek, wymaga stałej obecności matki.

Zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd I instancji słusznie zwrócił uwagę, że na obecnym etapie postępowania wnioskodawczyni zrezygnowała praktycznie z przeprowadzenia kluczowego dowodu, tj. opinii z RODK wA.

na okoliczność ustalenia więzi emocjonalnych łączących małoletniego z wnioskodawczynią i odwrotnie oraz ustalenia najbardziej optymalnej z punktu widzenia dobra dziecka, formy i częstotliwości ewentualnych ich kontaktów.

Bezsprzecznie, dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego jest rodzajem dowodu z biegłych. Stosownie do § 14 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz.

1063) w sprawie organizacji i zakresu działania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych, do zadań ośrodka należy między innymi: przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora.

Pracownicy rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych pełnią funkcję biegłych, a przede wszystkim realizują cele o charakterze diagnostycznym i opiniodawczym. W praktyce dowód ten dopuszcza się w trudnych, problemowych sprawach rodzinnych, w których występują małoletnie dzieci.

Poziom wydawanych przez te ośrodki opinii jest wynikiem pracy dwóch biegłych psychiatry i psychologa (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2013 r., I ACa. 1194/12).

W ocenie Sądu Okręgowego, niewątpliwie opinia pedagoga i psychologa zostałaby wydana przy uwzględnieniu całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, w tym i wyników badań przeprowadzonych na podstawie: rozmów z wnioskodawczynią i rodzicami dziecka oraz obserwacji ich zachowań w stosunku do dziecka, bezpośredniego kontaktu z małoletnim i obserwacji jego zachowań w kontaktach z wnioskodawczynią na terenie Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Opinia biegłych zawierałaby wyjaśnienia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych niezbędnych do oceny sprawy w aspekcie czy zachodzą bądź nie zachodzą przesłanki do zastosowania art. 113 6 k.r.o. w zw. z art. 113 k.r.o. Tymczasem wnioskodawczyni uniemożliwiła Sądowi przeprowadzenie tego dowodu.

W świetle powyższego, zdaniem Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy prawidłowo ocenił dotychczas zgromadzony materiał dowody i słusznie przyjął, iż z uwagi na zagrożenie dobra dziecka, nie istnieją podstawy do prawnego ustalenia kontaktów wnioskodawczyni z małoletnim wnukiem.

See also:  Pozwanie o alimenty w drugim kraju

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. oddalił apelację uczestnika postępowania.

Strona  Kancelarii Poznań na YouTube

Dziadkowie mają prawo do kontaku z wnukami – Dzidziusiowo.pl

Autor: Serwis Dzidziusiowo

Polskie sądy ustalają prawo do kontaktu z wnukami tylko na wniosek dziadków. Nie ma żadnych przepisów, które by bezpośrednio regulowały tę kwestię.

Babcia czy dziadek, jeśli mają po rozwodzie rodziców utrudniony kontakt z dzieckiem, muszą sami wyjść z taką inicjatywą.

Ale robią to bardzo rzadko, bo zazwyczaj nie wiedzą, że mają do tego prawo.

Przyznanie prawa do kontaktu z dzieckiem

Sąd Najwyższy w uchwale z 23 lipca 2008 r. stwierdził, że taką decyzję podejmuje w I instancji sąd w składzie jednoosobowym (SN sygn. III CZP 74/08). Uchwała jest odpowiedzią na pytanie prawne jednego z sądów okręgowych, do którego wpłynęła apelacja matki dwójki małoletnich dzieci.

Kwestionowała ona orzeczenie sądu określające częstotliwość i sposób kontraktowania się z nimi dziadków – rodziców jej byłego męża.

Po rozwodzie rodziców dziadkowie domagali się przyznania im prawa do zabierania dzieci do siebie co drugi tydzień od godziny 15 w piątek do 19 w niedzielę oraz na dwa tygodnie wakacji letnich i pierwszy tydzień ferii zimowych.

Sąd I Instancji przyznał im prawo do przebywania z wnukami w każdy drugi weekend czerwca od 18 w piątek do 18 w niedzielę z noclegiem u dziadków oraz w każdy nieparzysty piątek miesiąca od godziny 16 do 19.30, z wyjątkiem piątków przypadających w wakacje letnie i zimowe oraz w święta Bożego Narodzenia.

Uznał, że za takim rozwiązaniem przemawia dobro dzieci, które są emocjonalnie związane z dziadkami. Uwzględnił to, że w wyroku rozwodowym ich ojcu przyznane zostało prawo do częstych kontaktów z dziećmi. Ten zaś mieszka wspólnie ze swymi rodzicami.

Argumentował ponadto, że dzieci muszą mieć możliwość spędzania czasu z matką, a także jej rodzicami.

Sąd II Instancji uznał, że występuje tu zagadnienie prawne, które powinien rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Chodziło o wyjaśnienie charakteru prawnego sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami – czy jest to sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 509 kodeksu postępowania cywilnego. Od tego bowiem zależało, jaki skład sądu powinien ją rozpatrywać. Zasada z art.

47 k.p.c. jest taka, że sprawy cywilne, a do nich należą rodzinne i opiekuńcze, rozpoznaje w I instancji sąd w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Takim szczególnym przepisem jest m.in. art. 509 k.p.c., który stanowi, że sprawy o przysposobienie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Skład sądu to kwestia bardzo istotna. Konsekwencją rozpoznania sprawy w składzie sprzecznym z przepisami jest – w myśl art. 379 k.p.c. – nieważność postępowania.

W kwestii charakteru prawnego spraw o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami nie było zgody także w Sądzie Najwyższym. Sąd Najwyższy nie odpowiedział wprost na zadane mu pytanie.

Uznał, że wystarczające do rozstrzygnięcia zgłoszonej wątpliwości prawnej będzie stwierdzenie, iż sprawę o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami rozpoznaje w I instancji sąd w składzie jednego sędziego.

Zdjęcie: Fotolia by © Maya Kruchancova

Kontakty dziadków z wnukami – Kancelaria Adwokacka Agnieszka Pernal-Trojańska

Konflikt istniejący między rodzicami dziecka niejednokrotnie ma wpływ na dalszych członków rodziny. W swojej praktyce spotykam sytuacje, gdy dziadkowie nie mają właściwych kontaktów ze swoimi wnukami.

Powodem takiej sytuacji zazwyczaj nie jest negatywny stosunek rodzica do dziadków, ale negatywny stosunek jednego z rodziców do drugiego z rodziców. Dziadkowie zaś w takiej sytuacji często pomimo ich woli wciągani są w konflikty i niejako karani za czyny swoich dzieci.

W takiej sytuacji nasuwa się więc pytanie czy dziadkowie mogą podjąć jakieś kroki prawne celem umożliwienia im kontaktów z wnukiem czy wnukami.

Jakie prawa mają dziadkowie?

Zgodnie z art. 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do kontaktów dziadków z wnukami stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące utrzymywania kontaktów rodziców z dziećmi. Oznacza to, że dziadkowie w przypadku braku porozumienia, mają prawo wystąpić do Sądu z wnioskiem o uregulowanie kontaktów z wnukiem.

Zobacz również: Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Kiedy Sąd ureguluje kontakty z wnukiem?

W postępowaniu dotyczącym ustalenia kontaktów dziadków z wnukami najważniejszą kwestią będzie dobro dziecka. Sąd więc ustala przede wszystkim czy kontakty dziadków z wnukiem są zgodne z dobrem dziecka.

W przypadku zatem, gdy dziadkowie rzeczywiście mieli kontakty z wnukami, łączyły ich więzi rodzinne i emocjonalne, kontakty dziadków z wnukami z pewnością uznane zostaną za zgodne z dobrem dzieci. Potwierdza to również orzecznictwo. Wskazać należy na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2988 r.

(III CZP 42/88, OSNCP 1989, Nr 10, poz. 156). Podkreślono w niej, że: Rodzice, jak to wyżej wywiedziono, mają obowiązek dbałości o rozwój dziecka w imię jego dobra.

Powinni zatem dla pełnego rozwoju jego osobowości umożliwić dziecku kontaktowanie się z jego krewnymi (dziadkami) przy właściwej ich postawie i korzystnym wpływie na dziecko.

Kontakty te, wynikające często z silnych więzów emocjonalnych, zwłaszcza dziadków z wnukami, wychowujących je od niemowlęcia, mogą wpływać na lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyjają kontynuowaniu więzów wielopokoleniowej rodziny. Takie zachowanie dziadków, okazywanie przywiązania i dbałości o wnuki nie tylko nie kłóci się z interesem dziecka, ale jest ono dla jego dobra.

W jaki sposób mogą odbywać się kontakty dziadków z wnukami?

Kontakty dziadków z wnukami mogą zostać określone na różne sposoby. Kontakty z dzieckiem mogą odbywać się bowiem na różne sposoby, w tym:

 • odwiedziny,
 • spotkania,
 • zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu z noclegiem lub bez,
 • poprzez utrzymywanie korespondencji,

Kontakty dziadków z wnukami ustalone przez sąd | Dr Jakub Pawliczak Kancelaria Prawna

W relacjach rodzinnych nierzadko dochodzi do sytuacji, w której dziadkowie nie mają właściwych kontaktów z wnukami. Może być to skutkiem niechętnego stosunku do nich rodziców lub jednego z nich.

Zdarza się, że pod nieobecność jednego z rodziców dziecka w kraju lub w razie jego osadzenia w zakładzie karnym drugi rodzic nie pozwala na kontakty dziadków z wnukami.

Jeżeli taki konflikt nie jest możliwy do rozwiązania w ramach samej rodziny, dziadkowie mają prawo zwrócić się o ustalenie kontaktów do sądu.

Prawo dziadków do kontaktów

Od 2009 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO) wprost reguluje uprawnienie dziadków do odbywania kontaktów z wnukami. Odnotować należy, że uprawnienie takie przysługuje również rodzeństwu dziecka, powinowatym w linii prostej, a także innym osobom, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Artykuł 113[6] KRO przewiduje, że do kontaktów dziadków z wnukami odpowiednio stosuje się przepisy o kontaktach z rodzicami. Tym samym kontakty te można ustalić w drodze postępowania sądowego, a w pewnych wypadkach może je ograniczyć lub nawet ich zakazać.

Jeszcze przed wprowadzeniem tych przepisów Sąd Najwyższy podkreślał, że dziadkowe mają prawo do kontaktów z wnukami. Do dzisiaj najczęściej powoływanym orzeczeniem w tej kwestii jest uchwała z 14 czerwca 1988 r. (III CZP 42/88).

Sąd Najwyższy wskazał w niej, że „Dziadkowie mogą żądać uregulowania osobistych kontaktów z wnukami, jeżeli leży to w interesie dzieci”. To bowiem dobro dziecka ma decydujący wpływ na decyzję sądu co do ustalenia kontaktów oraz ich częstotliwość (art.

113[1] § 2 KRO).

Dobro dziecka

W zdecydowanej większości przypadków kontakty dziadków z wnukami są zgodne z dobrem małoletnich. Kontakt z dziadkami jest związany z prawem dziecka do poznania własnej tożsamości.

W praktyce sądowej ustalane są kontakty nawet gdy wcześniej dziadkowie nie mieli żadnej styczności z wnukami.

Wówczas sądy tak określają częstotliwość i sposób odbywania kontaktów, aby więź między dziadkami i wnukami mogła nawiązywać się stopniowa a dziecko nie bało się tych kontaktów. W takich sytuacjach często kontakty mają miejsce w obecności rodzica lub kuratora.

Przykładowo Sąd Rejonowy w Legionowie w postanowieniu z 31.12.2018 r. (sygn.

III Nsm 352/17) ustalił kontakt babci ojczystej z trzema wnuczkami, w sytuacji, gdy ich ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, a same wnuczki były bardzo niechętne babci z uwagi na to, że negatywnie nastawiła je do niej matka.

W sprawie tej sąd ustalił kontakty babci z wnuczkami „w każdą III niedzielę miesiąca od godz.11:00 do godz.13:00 w miejscu zamieszkania małoletnich lub poza w obecności matki małoletnich, zobowiązując matkę małoletnich (…) do nieprzeszkadzania w kontaktach małoletnich z babcią”.

Zakres i sposób ustalenia kontaktów

Zakres ustalonych przez sąd kontaktów dziecka z dziadkami zależy od łączącej ich więzi. Jeżeli więź ta jest silna, w szczególności, gdy wcześniej dziadkowie opiekowali się wnukiem, mogą oni liczyć na szersze kontakty (w tym także z nocowaniem) niż w sytuacji, gdy wcześniej spotkania były jedynie sporadyczne.

Kontakty z dzieckiem mogą obejmować przebywanie z dzieckiem (w tym odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu), jak i komunikowanie się z nim przez telefon, czy też Internet (np. Skype). W przypadku orzeczenia sądu na ogół konieczne jest ścisłe określenie daty i godziny kontaktów.

Na zakres kontaktów dziadków z wnukiem istotny wpływ ma też wiek dziecka, jak i stan zdrowia dziadków. Przydatne na potrzeby takiej sprawy może być zaświadczenie lekarskie o zdolności do sprawowania opieki nad dzieckiem.

Procedura i koszty sądowe

Sprawa o uregulowanie kontaktów podlega rozpoznaniu przez sąd opiekuńczy, czyli wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego, w którego okręgu dziecko ma faktyczne miejsce zamieszkania. Opłata od wniosku wynosi 100 zł.

W postępowaniu przed sądem dziadkowie (lub jedno z nich) domagający się ustalenia kontaktów określeni są mianem wnioskodawców (wnioskodawcy). Każde z rodziców dziecka jest uczestnikiem postępowania.

Tym samym na ogół do wniosku złożonego do sądu dołączyć należy również jego dwa odpisy – po jednym dla każdego z rodziców.

Wszystkie osoby występujące w postępowaniu mogą zajmować niezależne od siebie stanowisko.

See also:  Odliczenie darowizny i nakładu pracy przy podziale majątku

Dowody

W sprawie o ustalenie kontaktów dziadkowie powinni udowodnić, że opiekowali się wnukiem lub spotykali z nim, albo że brak kontaktu wynikał z postawy rodziców. Powinni przedstawić dowody świadczące o istnieniu więzi z wnukiem lub potrzebie jej nawiązania. Takimi dowodami mogą być m.in. zeznania świadków, wiadomości SMS, filmy i zdjęcia.

Jeżeli wystąpią o to wnioskodawcy lub uczestnicy (rodzice), albo gdy wątpliwości w sprawie ma sąd, w sprawie przeprowadzony może być dowód z badania dziecka przez psychologa albo łącznego badania przez psychologa i pedagoga.

Starsze dzieci sąd powinien wysłuchać, z wyczuciem próbując poznać ich opinię. Wysłuchanie ma miejsc  w odrębnym pokoju w sądzie. Dobrą praktyką jest wysłuchanie dziecka przez sąd w obecności psychologa, który może stwierdzić m.in.

, czy dziecko wyraża rzeczywiście swoją opinię, czy też mówi to, czego chciałby jeden z rodziców.

W kolejnym wpisie omówione zostanie ustalanie kontaktów dziadków z wnukami w czasie procesu rozwodowego rodziców.

Wpis aktualny na dzień: 29 września 2019 r.

r.pr. dr Jakub Pawliczak

Jak uregulować kontakty z dzieckiem?

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się zapis, że rodzice i ich dziecko mają prawo, a nawet obowiązek utrzymywać ze sobą kontakty. Dotyczy to wszystkich relacji rodzic-dziecko, niezależnie czy rodzice dziecka byli czy są w związku małżeńskim.

Istotne jest to, że prawo do kontaktów z dzieckiem jest niezależne od wykonywania władzy rodzicielskiej. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal ma prawo do spotkań z dzieckiem, nawet jeśli dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej czy rodzinie zastępczej.

Z drugiej strony sąd może ograniczyć albo całkowicie zakazać kontaktów z dzieckiem, jeśli tego wymaga dobro dziecka.

Często jednak, gdy rodzice się rozstają, dziecko mieszka z jednym z nich. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że jeden z rodziców będzie utrudniał kontakty z dzieckiem drugiemu rodzicowi.

Jeśli rodzice nie będą w stanie się porozumieć i wypracować sposobu utrzymywania kontaktu z dzieckiem, rodzic mający utrudniony kontakt z dzieckiem może złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Sądem, do którego należy złożyć wniosek jest sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Co powinno się znaleźć we wniosku? Oprócz określenia sądu i danych naszych i dziecka, bardzo ważny jest szczegółowy opis kontaktów. Oczywiście szczegółowy w granicach rozsądku. Będziemy się spotykać z dzieckiem przez długi czas, nie tylko w ciągu następnego roku od złożenia wniosku.

Dlatego trzeba unikać opisu kontaktów konkretnymi datami, a podawać bardziej ogólnie dni, w których chcemy spędzić czas z dzieckiem.

Przydatne jest też opisanie sposobu kontaktów – czy będziemy odwiedzać dziecko w jego miejscu zamieszkania czy też odbierać dziecko od drugiego rodzica i zabierać je ze sobą.

Przykładowo: wnoszę o ustalenie kontaktów z dzieckiem w ten sposób, że w pierwszy i trzeci weekend miesiąca będę odbierać dziecko w piątek o 15.00 ze szkoły, a odwozić dziecko do miejsca zamieszkania w niedzielę o godzinie 18.00.

W podobny sposób należy opisać kontakty w czasie świąt, ferii oraz wakacji.

Warto zastanowić się czy kontakty mają być mniej czy bardziej ,,elastyczne”, czyli jak szczegółowo musimy i chcemy te kontakty uregulować.

Jest to w większość uzależnione od relacji łączących nas z drugim rodzicem. W razie zmiany sytuacji można się zwrócić do sądu z wnioskiem o zmianę kontaktów z dzieckiem.

Na marginesie, prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje także rodzeństwu, dziadkom i powinowatym, którzy sprawowali opiekę nad dzieckiem przez dłuższy czas. Te osoby też mogą złożyć do sądu wniosek o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, w którym należy określić jak one mają wyglądać.

Jeśli mimo sądowego uregulowania kontaktów drugi rodzic odmawia  nam spotkań z dzieckiem, można do sądu złożyć wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty, tzw. wniosek o egzekucję kontaktów.

Sąd uwzględniając wniosek zagrozi utrudniającemu kontakty rodzicowi nakazaniem zapłaty na rzecz drugiego rodzica określonej sumy pieniężnej za każdorazowe naruszenie obowiązku.

Jeśli mimo to rodzic utrudnia kontakty sąd nakaże zapłacić określoną kwotę do rąk drugiego rodzica za każdorazowe utrudnienie kontaktów, które zostały uregulowane sądownie. Opłata od tego wniosku również wynosi 40 zł.

aplikant radcowski Elżbieta Baranowska
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami Adwokat Warszawa Radom

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

W sytuacji rozstania się rodziców dziecka, gdy istnieje między nimi konflikt, powstaje problem kontaktów dziecka z resztą krewnych, w szczególności z dziadkami. Zachodzi zatem pytanie czy dziadkowie mają prawo do kontaktów z wnukami i co zrobić gdy rodzice nie zgadzają się na nie dobrowolnie? Czy można wystąpić do sądu z wnioskiem o uregulowanie tych kontaktów?

Odpowiedź brzmi: tak.

Zgodnie z art. 1136 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziadkowie mają prawo (oraz obowiązek) do kontaktów z wnukami, na podobnych zasadach jak rodzice. W ten sposób ustawodawca zagwarantował dziecku utrzymanie więzi rodzinnych z pozostałymi krewnymi, co pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny dziecka i budowanie więzi społecznych.

Kontakty dziadków z wnukami mogą przybierać formę bezpośrednią (kontakty osobiste w miejscu zamieszkania dziecka lub z zabieraniem dziecka poza miejsce zamieszkania, wyjazdy wakacyjne itp.) oraz pośrednią (porozumiewanie się na odległość za pośrednictwem telefonu, komunikatorów internetowych i inne dostępne formy).

Aby kontakty te zostały uregulowane na drodze sądowej (oczywiście mówimy tu o sytuacjach gdy jedno z rodziców utrudnia kontakty dziadków z wnukiem) należy wystąpić z wnioskiem do sądu rodzinnego. Wniosek ten podlega opłacie sądowej w wysokości 100 zł.

Wniosek ten jest pismem procesowym inicjującym postępowanie sądowe, a zatem powinien spełniać wszystkie wymogi formalne stawiane pismom procesowym, jak chociażby oznaczenie sądu, do którego jest składany, oznaczenie stron postępowania, określenie zakresu żądania (czyli innymi słowy opisanie w jakiej formie i jak często dziadkowie chcą aby odbywały się kontakty – w tym miejscu należy wskazać, że obecnie nie ma żadnej regulacji prawnej mówiącej o tym jak często mogą się odbywać kontakty dziadków z wnukami, a więc ich częstotliwość zależała będzie od dotychczasowych kontaktów i stopnia więzi łączącej dziadków z wnukami), a także uzasadnienie wniosku (w tym miejscu dobrze jest opisać jak przebiegały kontakty dziadków z wnukami przed rozstaniem rodziców, jakiego rodzaju więzi ich łączy i dlaczego obecnie do tych kontaktów nie dochodzi). Jeżeli posiadamy dokumenty na potwierdzenie naszego stanowiska oraz są świadkowie, którzy mogli by zeznawać w tej sprawie, dobrze jest to wskazać w składanym wniosku. Jeżeli wiek dziecka pozwala na jego wysłuchanie w toku postępowania sądowego to sąd rodzinny przy orzekaniu kontaktów może wziąć pod uwagę jego rozsądne życzenia.

Oczywiście istnieją też takie sytuacje, kiedy niewskazanym jest żeby kontakty z dziadkami się odbywały bo np. ich postawa jest demoralizująca wnuki lub nie dają oni swoim zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa wnuków.

W takich sytuacjach sąd rodzinny analizując materiał dowodowy zgromadzony w sprawie oceni czy w ogóle nie ustalać kontaktów dziadków z wnukami czy też je przyznać ale jednocześnie je w jakiś sposób ograniczyć – np.

poprzez zakaz zabierania dziecka poza miejsce zamieszkania, orzeczenie, że kontakty mogą się odbywać jedynie w obecności kuratora lub innych osób lub orzec jedynie o kontaktach telefonicznych – lub czy też ich zakazać.

W takich sytuacjach koniecznym jest wskazanie sądowi rodzinnemu konkretnych powodów uzasadniających uznanie, że kontakty dziadków z wnukami zagrażały będą dobru wnuków. Ustawodawca nie zamieścił w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym katalogu konkretnych sytuacji uzasadniających ograniczenie lub zakazanie kontaktów dziadków z wnukami, a zatem każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie przez pryzmat konkretnych zachowań i ich skutków, mając oczywiście na uwadze naczelną zasadę dobra dziecka.

Gdy kontakty dziadków z wnukami zostaną uregulowane postanowieniem sądu rodzinnego ale nadal do nich nie dochodzi ponieważ ten z rodziców, który sprawuje nad dzieckiem władzę rodzicielską, nie dopuszcza do tych kontaktów, zachodzić będzie konieczność zainicjowania postępowania sądowego związanego z nałożeniem na rodzica obowiązku zapłaty za każdy nieodbyty kontakt. Pomocnym jest również zawiadomienie Policji w dniu kontaktu, że do kontaktu nie doszło. Z przeprowadzonej interwencji Policji powinna zostać sporządzona notatka, która może okazać się pomocnym dowodem w postępowaniu sądowym.

W przypadku problemu z przygotowaniem wniosku o uregulowanie kontaktów lub odpowiedzi na wniosek o uregulowanie kontaktów zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Nasi pracownicy chętnie służą Państwu pomocą.

⚖ Kancelaria Morawiec & Kot ⚖

???? [email protected]

#kancelaria #morawiec #kot #prawo #kanoniczne #rozwód #kościelny #law #stwierdzenie #nieważności #małżeństwa #warszawa #radom #łódź #kraków #bydgoszcz #poznań #biurotłumaczeń #tłumaczenie #tłumaczprzysięgły #mobbing #spadek #termin #lublin #prawna #tłumacz #przysięgły #angielski #zachowe

Kontakty dziadków z wnukiem

Nie tylko rodzice mogą domagać się sądowej regulacji kontaktów z dzieckiem. Prawo to przysługuje również dziadkom czy innym członkom rodziny. W tym wpisie doradzimy dziadkom jak mogą uzyskać kontakty z wnukiem.

Kontakty w ogólności

Ogólnie kontakty z dzieckiem najczęściej regulowane są sądownie pomiędzy rodzicami, który nie mogą się porozumieć ze sobą samodzielnie. Sądowa regulacja kontaktów może dotyczyć zarówno sytuacji gdy rodzice dziecka są małżeństwem jak i takiej, gdy małżeństwem już nie są albo nigdy nie byli.

W przypadku gdy rodzice żyją w rozłączeniu, wówczas mogą zwrócić się do Sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w odniesieniu do jednego lub obojga z nich.

Kontakty stanowią odrębną od władzy rodzicielskiej, formę sprawowania opieki nad dzieckiem.

Obejmują one w szczególności, ale nie wyłącznie, przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

 • Sprawę kontaktów z dzieckiem regulują przepisy Kodeksu Rodzinnego I Opiekuńczego.
 • A co w przypadku kontaktów z wnukiem?
 • Jeśli interesują Cię inne tematy z zakresu prawa rodzinnego, zajrzyj na nasz BLOG do zakładki “prawo rodzinne“.

Komu przysługuje prawo do kontaktów

Prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje nie tylko rodzicom. Choć dla nich jest to nie tylko prawo, ale też obowiązek. Dla pozostałych członków rodziny i innych osób – pozostaje to jednak w sferze praw. I tak przysługuje ono:

 • rodzeństwu,
 • dziadkom,
 • powinowatym w linii prostej, a także
 • innym osobom, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem;
See also:  Zajęcie wynagrodzenia żony za kredyt męża

Wniosek o kontakty z wnukiem

Ponieważ sprawy o kontakty należą do spraw nieprocesowych, dlatego mamy do czynienia z wnioskiem, a nie z pozwem.

Wniosek w sprawie uregulowania kontaktów należy kierować do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Sprawy takie rozpoznaje Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Jako wnioskodawcę wskazujemy jednego lub oboje dziadków. Jako uczestników natomiast rodziców małoletniego i jego samego – czyli wnuka, o którego chodzi.

Opłata od wniosku wynosi, na dzień pisania tego artykułu – 100,00 zł i należy ją uregulować na rachunek sądu.

Szczegóły postępowania o kontakty z wnukiem znajdziemy w kodeksie postępowania cywilnego.

O co wnosić?

Ważne jest także, aby wskazać w jaki sposób dziadkowie oczekują przyznania tych kontaktów. Możemy wybrać jeden ze sposobów opisanych powyżej. Ale możemy sformułować też swój własny sposób. Chodzi o to, żeby Sąd wiedział, jak często i w jakiej formie chcemy spędzać czas z dzieckiem.

Jak uzasadnić wniosek o kontakty z wnukiem

W uzasadnieniu należy podać przede wszystkim dlaczego żądamy sądowego uregulowania kontaktów. Czyli np.

że rodzice nie pozwalają się dziadkom widywać z wnukami, ze względu na konflikt między rodzicami dziecka a dziadkami.

Albo że matka/ojciec (przy uregulowanych sporadycznie kontaktach drugiego z rodziców), posiadająca/y wyłączną pieczę nad dzieckiem, nie pozwala dziadkom na te kontakty.

Drugi aspekt uzasadnienia, ale ważniejszy i przeważający – to wskazanie relacji dotychczas łączących dziadków z wnukami. Mówię, że jest to aspekt przeważający, ponieważ Sąd będzie się kierował przede wszystkim dobrem dziecka. Dobro dziecka jest nadrzędną przesłanką wszelkich rozstrzygnięć Sądu Rodzinnego.

***

Podsumowując powyższe, w ostateczności – gdy inne metody zawiodą – dziadkowie mogą skorzystać z sądowego regulowania kontaktów.

Jednakże w każdym wypadku porozumienie bez udziału sądu jest lepsze niż sprawa sądowa. Dlatego warto zastanowić się także nad mediacją w sprawie regulacji kontaktów.

Przy udziale mediatora można – przy odrobinie dobrej woli stron – rozwiązać spór, w sposób najkorzystniejszy dla obu stron.

Stan prawny: 10.2021

Publikowane na blogu treści nie stanowią porady prawnej i kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub podejmowanie na ich podstawie czynności w indywidualnych sprawach, ponieważ stan faktyczny sprawy czytelnika może odbiegać od stanu faktycznego przypadków opisanych na blogu. Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady, umów się na spotkanie.

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem – Adwokat Marlena Słupińska

Relacje w wielu rodzinach układają się na różne sposoby, nie zawsze tak jak powinny. Najlepszym tego przykładem są napięcia na linii synowa – teściowa.

Nierzadko tego typu konflikty pojawiają się jeszcze przed ślubem, nawet na początku znajomości, a po zawarciu małżeństwa się zaogniają. Bywa i tak, że synowa utrudnia kontakty z wnukiem.

Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Opiszę ten problem w poniższym artykule, pt. „Synowa utrudnia kontakty z wnukiem”.

Pamiętaj, że jeśli bierzesz udział w sporze o dzieci, to jestem w stanie Ci pomóc. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o kontakty z dziećmi. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online oraz przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z zakresem mojej oferty (Adwokat kontakty z dziećmi) oraz do zapisania się na konsultację.

Główne wnioski

 • Prawo do formalnego uregulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi przysługuje nie tylko rodzicom, ale i dziadkom.
 • Do ustalenia kontaktów konieczne jest wszczęcie postępowania sądowego albo mediacyjnego.
 • Wniosek o ustalenie kontaktów powinien zawierać sprecyzowane żądanie, wnioski dowodowe oraz uzasadnienie swojego stanowiska.
 • Opłata od wniosku to 100 złotych.
 • Do złożenia wniosku warto się odpowiednio przygotować i obrać rozsądną strategię prowadzenia postępowania sądowego.

Prawa dziadków do widywania wnuków

Ustawodawca nie przewidział wprost w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) prawa dziadków do widywania wnuków, jednakże należy zwrócić uwagę, że dziadkom przysługują te same prawa w kwestii kontaktów z dziećmi, co rodzicom.

Jest bowiem rzeczą oczywistą, że w wielu rodzinach odgrywają oni niemałą rolę w wychowywaniu dzieci. Jest tak, szczególnie gdy rodzice pracują, a dziadkowie są na emeryturze.

Wówczas nierzadko zajmowanie się wnukami jest dla nich czystą radością, a nie przykrym obowiązkiem.

Ponadto w orzecznictwie sądów wielokrotnie podkreślano, że prawo do kontaktów z dziadkami jest także przywilejem wnuków. Rodzice nie powinni więc zabraniać wnukom kontaktu z dziadkami. Wychowywanie się w modelu rodziny wielopokoleniowej ma korzystny wpływ na rozwój dziecka.

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem

Czy można zabronić kontaktów z wnukami?

Rodzice zasadniczo nie powinni zakazywać dziadkom kontaktów z wnukami. Istnieją jednak różne sytuacje, w których można skutecznie ograniczyć relacje dziadków z wnukami.

Otóż czasami dziadkowie mogą mieć negatywny wpływ na wychowanie dzieci. Wówczas zabronienie kontaktów z wnukami wydaje się być rozwiązaniem oczywistym. Co więcej, jeżeli działania polubowne w tym zakresie nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, istnieje możliwość zwrócenia się do sądu o uregulowanie kontaktów albo zakazanie ich odbywania.

W niektórych sytuacjach kontakty dziadków z wnukami mogą odbywać się pod nadzorem rodziców a nawet kuratora sądowego. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce, jeśli wpływ dziadków na wnuków nie jest korzystny, jednak nie mimo tego pozwala na ograniczony kontakt z wnukami.

Synowa nie daje mi wnuka – co robić?

Niekiedy rodzice, a w szczególności matka, nie chce wydawać dziecka na kontakt z dziadkami. Wynika to z różnych względów, najczęstszym jest jednak konflikt na linii synowa – teściowa. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Otóż rozwiązywanie każdego konfliktu najlepiej jest zacząć od rozmowy. Polubowne porozumienie może być nie tylko skuteczne, ale również pozwoli zaoszczędzić czas oraz pieniądze.

Jeżeli jednak okaże się to niemożliwe, wówczas dziadkom przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem do sądu o uregulowanie kontaktów z wnukami. Taki wniosek składa się do sądu rodzinnego.

Czy można zabronić kontaktów z wnukami?

Prawne uregulowanie kontaktów z wnukami

Wniosek o uregulowanie kontaktów z wnukami powinien zawierać:

 • dane stron postępowania,
 • precyzować żądanie dziadków, a więc dokładnie określać, o jak szeroki sposób wykonywania kontaktów wnioskują,
 • a także uzasadnienie swojego stanowiska.

Należy również zwrócić uwagę, że ustalenia harmonogramu kontaktów można dokonać w drodze mediacji. Można się na nie udać z własnej inicjatywy, jak i ze skierowania sądu.

Co ważne, ugoda zawarta przed mediatorem może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie ona zatwierdzona przez sąd. Warto również dodać, że mediacja trwa krócej niż postępowanie sądowe i bywa w wielu przypadkach rozwiązaniem tańszym.

Ponadto przystąpienie do mediacji to świetny pomysł, ponieważ dobry mediator jest w stanie uzdrowić relacji między synową a teściową.

Jak często dziadkowie mają prawo widywać wnuki?

Należy zaznaczyć, iż nie ma żadnej ustawowej regulacji dotyczącej częstotliwości kontaktów dziadków z wnukami. Z tego też względu wnosząc o sądowe uregulowanie kontaktów, trzeba wziąć pod uwagę kilka kwestii. Otóż chodzi tutaj o:

 • relacje łączące dziadków z wnukami,
 • dotychczasową częstotliwość wykonywania kontaktów,
 • warunki realizowania kontaktów, czyli na przykład odległość pomiędzy miejscem zamieszkania dziadków a miejscem zamieszkania wnuków, a także dostępne środki transportu.
 • rozsądne życzenia wnuków dotyczące kontaktów z dziadkami, o ile są one na tyle dojrzałe, aby zaproponować rozwiązanie.

Sąd może również zdecydować o miejscu spotkań. Może to być nie tylko mieszkanie dziadków albo rodziców, z którymi mieszkają wnuki. Jeżeli jednak rodzina pozostaje w silnym konflikcie, który uniemożliwia prawidłowe wykonywanie kontaktów, mogą się one odbywać w obecności kuratora albo psychologa.

Zakaz kontaktów dziadków z wnukami

W niektórych sytuacjach uzasadniony może być zakaz kontaktów dziadków z wnukami. Jest tak szczególnie wówczas, gdy dziadkowie mają negatywny wpływ na dobro i wychowanie małoletnich.

Do zakazu kontaktów dziadków z wnukami może dojść w szczególności, jeśli:

 • dziadkowie dopuścili się przestępstwem przeciwko wnukom lub rodzicom,
 • dziadkowie w sposób trwały zachowują się nagannie,
 • babcia lub dziadek demoralizują wnuki,
 • któreś z dziadków choruje na dolegliwość, która zagraża życiu lub zdrowiu wnuków.

Ocena, czy w danych okolicznościach można wnioskować o zakazanie dziadkom kontaktu z wnukami zawsze zachodzi indywidualnie. Bierze się wówczas pod uwagę konkretną sytuację, w jakiej znajdują się zainteresowani.

Zakaz kontaktów z wnukami

Ograniczenie widzeń dziadków z wnukami

Jeżeli rodzice nie chcą podejmować aż tak drastycznych kroków, jak zakaz kontaktów dziadków z wnukami, mogą oni sądownie uregulować model ich wykonywania. Niezbędny będzie oczywiście wniosek, w którym przedstawiony zostanie proponowany harmonogram kontaktów. Konieczne też będzie uzasadnienie swojego stanowiska oraz przedłożenie stosownych dowodów.

Ograniczenie widzeń dziadków z wnukami może polegać na przykład na zmniejszeniu liczby kontaktów osobistych w zamian za częstsze rozmowy telefoniczne. Nie ma tutaj jednego modelu, wiele zależy od konkretnej sytuacji.

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem – orzecznictwo

Na problem relacji dziadków z wnukami zwrócił uwagę Sąd Najwyższy.

Otóż w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 roku przyznano, że w warunkach społecznych naszego kraju duże znaczenie przywiązuje się do rodzin wielopokoleniowych, wynika to zarówno z tradycji rodzinnych, jak i ze względu na szczególną rolę dziadków w faktycznym wykonaniu pieczy nad małoletnimi wnukami.

Dlatego utrzymanie styczności pomiędzy członkami rodziny trzypokoleniowej w warunkach bezkonfliktowych jest czymś jak najbardziej normalnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje stosunki osobiste wynikające z pokrewieństwa tylko pomiędzy rodzicami i dziećmi (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1988 r., sygn. akt III CZP 42/88, LEX nr 3485).

Także w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 roku zwrócono uwagę na kwestię kontaktów dziadków z wnukami. Mianowicie przyznano tutaj, że krewni dziecka (również dziadkowie) nie mają w świetle polskiego prawa rodzinnego prawa do osobistej styczności z dzieckiem (wnukiem). Kierując się dobrem dziecka sąd opiekuńczy może jednak w oparciu o art.

109 k.r.o. zarówno zakazać rodzicom bezpodstawnego utrudniania kontaktów dziecka z krewnymi i uregulować sposób ich utrzymywania jak też, jeśli kontakty takie dezorganizują prawidłowy kierunek wychowania dziecka zakazać osobistej styczności krewnych z dzieckiem (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 2000 r., sygn. akt III CKN 845/00, LEX nr 1222322).

Jak widać polskie sądy bardzo przychylnie zapatrują się na prawo dziadków do kontaktowania się z wnukami. Jeśli więc synowa utrudnia kontakty z wnukiem, to orzecznictwo z reguły staje po stronie dziadka lub babci.

Synowa utrudnia kontakty z wnukiem – podsumowanie

Jak widać istnieją prawne sposoby na zapobieżenie sytuacji, w której synowa utrudnia kontakty z wnukiem. Jednak warto działać delikatnie. Często sprawy o uregulowanie kontaktów z wnukami potrafią otrzeźwiająco działać na strony. W efekcie relacje między nimi ulegają uzdrowieniu. Szczególnie, jeśli sprawa jest prowadzona przez dobrego mediatora.

Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o dzieci?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu.

Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn.

Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o kontakty z dziećmi to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

 • Adwokat
 • Marlena Słupińska-Strysik
 • e-mail: [email protected]
 • tel. 61 646 00 40
 • tel. 68 419 00 45
 • tel. 52 511 00 65

Komentarze:

Leave a Reply

Your email address will not be published.