Ustalenie właściwości miejscowej sądu w sprawie o alimenty

Sąd Rejonowy w Ostrołęce jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja jednostki

Organizację i porządek funkcjonowania sądów powszechnych regulują:

 • ustawa Prawo sądów powszechnych;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych;
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Przedmiot działalności

Sąd Rejonowy w Ostrołęce sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

Sąd Rejonowy w Ostrołęce – zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i Sądu Okręgowego w Ostrołęce.

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

 • miasto: Ostrołęka
 • gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn.

Funkcje i zadania sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej jest realizowane za pośrednictwem wydziałów.Sąd Rejonowy w Ostrołęce dzieli się na sześć wydziałów.

Właściwość miejscowa wydziałów Sądu Rejonowego w Ostrołęce:

 • I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości SR w Ostrołęce.
 • II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw o wykroczenia z obszaru właściwości SR w Ostrołęce oraz sprawy o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z obszaru właściwości SR w Ostrołęce, SR w Wyszkowie, SR w Ostrowi Mazowieckiej, SR w Przasnyszu oraz SR w Pułtusku.
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnichz obszaru właściwości SR w Ostrołęce.
 • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania w I instancji sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości SR w Ostrołęce, SR w Wyszkowie, SR w Ostrowi Mazowieckiej, SR w Przasnyszu oraz SR w Pułtusku.
 • V Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw w I instancji z zakresu prawa gospodarczego z obszaru właściwości SR w Ostrołęce, SR w Wyszkowie, SR w Ostrowi Mazowieckiej, SR w Przasnyszu oraz SR w Pułtusku.
 • VI Wydział Ksiąg Wieczystych – rozpatrywanie spraw w I instancji rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowymz obszaru właściwości SR w Ostrołęce.

Właściwość rzeczowa sądu i wydziałów Sądu Rejonowego w Ostrołęce

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw cywilnych, w tym:

 • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych, z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego – art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego; w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego), o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • sprawy inne rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym w tym o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
 • sprawy egzekucyjne: ze skargi na czynności komornika (art.767 kodeksu postępowania cywilnego) – w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych przed 8 września 2016r., w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego),  o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym niż pochodzące od sądu, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych.

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego, w tym:

 • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,  dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy,
 • sprawy o wykroczenia i wykroczenia skarbowe rozpoznawane w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz kodeksu karnego skarbowego, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy,
 • sprawy o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
 • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
 • rozpoznawanie zażaleń na postanowienia, zarządzenia i czynności postępowania przygotowawczego,
 • inne sprawy wynikające z przepisów szczególnych, w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw z:

 • pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,  zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenia macierzyństwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa);
 • obowiązku alimentacyjnego (alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, zwrot (zapłatę wyegzekwowanego świadczenia);
 • ze stosunków małżeńskich (ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 k.p.c.) zaspokojenie potrzeb rodziny, rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny, dotyczące  wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – wypłacanie, zmiana nakazu wypłacania, uchylenie nakazu wypłacania),
 • zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 k.p.c. i art. 842 k.p.c.) ;
 • pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności; 
 • dotyczące zawarcia małżeństwa (zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego na zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku);
 • opieki i kurateli (odnośnie osób dorosłych – ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej, ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej, ustanowienie opieki nad osobą pełnoletnią, zmianę opiekuna nad osobą pełnoletnią, przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą pełnoletnią, zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą pełnoletnią, ustanowienie kurateli dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zmianę kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, odnośnie osób małoletnich – ustanowienie opieki nad osobą małoletnią, zmianę opiekuna nad osobą małoletnią, przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za opiekę nad osobą małoletnią, zwrot nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą małoletnią, ustanowienie kuratora dla małoletniego): – przysposobienia (przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia, wyrażenie zgody na przysposobienie małoletniego bez wskazania osoby przysposabiającego);     
 • sprawy z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego, ustanie obowiązku leczenia odwykowego);
 • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez zgody osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy), osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy), osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy), nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, umieszczenie w domu pomocy społecznej, zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego);         
 • sprawy z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • dotyczące depozytów (złożenie do depozytu sądowego, likwidację depozytu sądowego);
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem ubezwłasnowolnionego;
 • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów);
 • władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami i dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zmianę postanowienia w zakresie władzy rodzicielskiej, zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania (art. 106 k.r.i o.), przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 k.r.i o.), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 k.r.i o.), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rozwiązanie rodziny zastępczej ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu, uznanie ojcostwa);
 • nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czyny karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października o postepowaniu w sprawach nieletnich);
 • inne sprawy, w a  w szczególności: 
  • zabezpieczenie alimentów (art. 142 k.r.i o. i 754 k.p.c.),
  • w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych (art. 1050 i 1051 k.p.c.),
  • o nadanie klauzuli wykonalności,
  • o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym,
  • o zwolnienie od kosztów sądowych i/lub ustanowienie radcy prawnego, adwokata,
  • o wyznaczenie sądu,
  • o wyłączenie sędziego,
  • o odtworzenie akt,
  • o zawezwanie do próby ugodowej,
  • o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem,
  • o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego (art. 794 k.p.c.),
  • o udzielenie zabezpieczenia,
  • o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,
  • o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego (art. 1151 k.p.c.).
See also:  Czy kobieta może wyjechać z dzieckiem do swojej matki?

Do zakresu działania IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  należy rozpatrywanie spraw z:

Do właściwości, bez względu na  wartość przedmiotu sporu, należą  sprawy z zakresu  prawa pracy:

 • o uznanie  bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 • o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
 • o odszkodowanie  w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy  wypowiedzenia oraz rozwiązania  stosunku pracy,
 • dotyczące  kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.
 • o ustalenie  istnienia stosunku pracy,

Do właściwości z uwagi na  wartość przedmiotu sporu nie przekraczającego 75 tys. zł, należą  sprawy z zakresu  prawa pracy:

 • o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Do właściwości z zakresu ubezpieczeń społecznych należą sprawy:

 • o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, pogrzebowy,
 • o świadczenie rehabilitacyjne,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej, pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze  Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
 • o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Do zakresu działania V Wydziału Gospodarczego  należy rozpatrywanie spraw z:

 1. rozpatrywanie spraw gospodarczych ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym:
  • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych oraz inne
  • sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, powierzone sądom gospodarczym na podstawie odrębnych przepisów,
  • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w procesie, wszczęte na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, w tym podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • sprawy gospodarcze podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym,
  • inne sprawy, a w szczególności:
   1. sprawy o odtworzenie akt,
   2. sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,
   3. o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, którymi są orzeczenia sądu gospodarczego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu albo ugoda zawarta przed tym sądem,
   4. uznanie albo stwierdzenie wykonalności (nadanie klauzuli wykonalności) wyrokom sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem, jeżeli sąd gospodarczy byłby właściwy do rozpoznania danej sprawy, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny,
   5. o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu mediacyjnym (przed mediatorem) w sprawie, do której rozpoznania Sąd ten byłby właściwy lub w przypadku gdy sąd skierował sprawę do mediacji.
 2. rozpatrywanie spraw upadłościowych  wszczętych przed dniem 01.01.2016 r., tj.
  • sprawy upadłościowe po ogłoszeniu upadłości, w tym dla wtórnych postępowań upadłościowych,
  • sprawy z zakresu postępowania naprawczego,
  • sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
  • sprawy wszczęte przed sądem upadłościowym rozpoznawanych według przepisów o procesie, w szczególności powództwa o wyłączenie z masy upadłości,
  • sprawy o zmianę i uchylenie układu zawartego w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  • rozpoznawanie zażaleń przekazanych do właściwości sądu upadłościowego,
  • rozpoznawanie środków odwoławczych przez sędziego komisarza.

Do zakresu działania VI Wydziału Ksiąg Wieczystych należy:

Właściwość miejscowa wydziału ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce obejmuje nieruchomości położone na terenie miasta Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego.Właściwość rzeczowa obejmuje:

 • zakładanie ksiąg wieczystych;
 • wpisy w istniejących księgach wieczystych;
 • zamykanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów;
 • dołączanie dokumentów do zbiorów dokumentów;

a także:

 • wydawanie odpisów ksiąg wieczystych;
 • wydawanie zaświadczeń ze zbiorów dokumentów;
 • wydawanie odpisów dokumentów;
 • wydawanie zaświadczeń o braku księgi wieczystej i zbioru dokumentów;

Podstawa prawna – Sąd Rejonowy w Wyszkowie

Sąd Rejonowy w Wyszkowie jest jednostką budżetową Skarbu Państwa.Sądy działają na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Organizacja jednostki

Organizację i porządek funkcjonowania sądów powszechnych regulują:

 • ustawa Prawo sądów powszechnych
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej

Przedmiot działalności

Sąd Rejonowy w Wyszkowie sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego, wykonuje również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.

Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu i wydziałów

 • Sąd Rejonowy w Wyszkowie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych – działa w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku i Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
 • Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Wyszkowie:miasto: Wyszków
 • gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie
 • Funkcje i zadania sądu w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości i wykonywania zadań z zakresu ochrony prawnej jest realizowane za pośrednictwem wydziałów.Sąd Rejonowy w Wyszkowie dzieli się na trzy wydziały:
 • I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych;
 • II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw o wykroczenia,
 • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – do rozpoznawania spraw z zakresu zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz nieletnich.

Właściwość rzeczowa sądu i wydziałów Sądu Rejonowego w Wyszkowie

Do zakresu działania I Wydziału Cywilnego należy rozpatrywanie spraw cywilnych, w tym:

 • sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym z wyłączeniem spraw przekazanych do właściwości sądu okręgowego – art. 16 i 17 kodeksu postępowania cywilnego,
 • w tym między innymi sprawy o: opróżnienie lokalu mieszkalnego, wydanie nieruchomości i roszczenia o przywrócenie stanu zgodnego z prawem (art. 222 kodeksu cywilnego), odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, naruszenie posiadania (art. 344 kodeksu cywilnego), zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji (art. 841 i 842 kodeksu postępowania cywilnego), pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kodeksu postępowania cywilnego), uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, roszczenia z umowy darowizny, roszczenia o zachowek, odszkodowanie za szkodę na osobie, bezpodstawne wzbogacenie (art. 405 kodeksu cywilnego) oraz o zapłatę z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umów.
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, ogłoszenie testamentu, zarząd spadku nieobjętego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, dotyczące wykonawcy testamentu, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza,
 • sprawy o: podział majątku wspólnego, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie, stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, dotyczące zarządu rzeczą wspólną, uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktów stanu cywilnego, przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych, zezwolenie na pobranie komórek, tkanek lub narządu od żywego dawcy, umorzenie utraconych dokumentów, odtworzenie dyplomów i świadectw,
 • sprawy egzekucyjne: ze skargi na czynności komornika (art.767 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie nadzoru sądu z urzędu nad komornikiem (art. 759 § 2 kodeksu postępowania cywilnego), w przedmiocie egzekucji sądowej (art. 1049, 1050 i 1051 kodeksu postępowania cywilnego), o nadanie klauzuli wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, o nadanie klauzuli wykonalności administracyjnym tytułom egzekucyjnym, aktom notarialnym i innym tytułom egzekucyjnym niż pochodzące od sądu, o nadanie klauzuli wykonalności europejskim tytułom egzekucyjnym, o wyznaczenie organu do prowadzenia egzekucji łącznej (art.773 kodeksu postępowania cywilnego), o wyjawienie majątku, w przedmiocie nadzoru sądu nad egzekucją z nieruchomości, o egzekucję przez zarząd przymusowy, przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • inne sprawy cywilne, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych, o udzielenie zabezpieczenia w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o udzielenie pomocy sądowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego, o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach cywilnych nieprocesowych z zakresu prawa cywilnego.
See also:  Wyjazd za granicę a ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Do zakresu działania II Wydziału Karnego należy rozpatrywanie spraw z zakresu prawa karnego, w tym:

 • sprawy o przestępstwa i przestępstwa skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, dla których właściwy do orzekania w I instancji jest Sąd Rejonowy, sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym oraz w postępowaniu nakazowym i przyspieszonym,
 • sprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego,
 • rozpoznawanie wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • wykonywanie orzeczeń w postępowaniu wykonawczym,
 • inne sprawy w tym wnioski o udzielenie pomocy sądowej przekazane z innego Sądu, o wznowienie postępowania, skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego, wnioski o doręczenie korespondencji zagranicznej.

Do zakresu działania III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy rozpatrywanie spraw z:

 • zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w tym sprawy dotyczące:
  • zawarcia małżeństwa i stosunków małżeńskich: zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika, zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa, zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku, ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności majątkiem wspólnym (art. 8401 kodeksu postępowania cywilnego), rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny (art. 24 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka (art. 28 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), – pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, uznanie dziecka, unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa),
  • władzy rodzicielskiej i stosunków między rodzicami a dziećmi (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustanowienie kuratora dla małoletniego, wykonywanie władzy rodzicielskiej, sposób jej wykonania, przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydanie dziecka, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami (art. 97 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, ustalenie kontaktów z małoletnim, zmianę kontaktów z małoletnim, zezwolenie na wydanie paszportu), – przysposobienia (przysposobienie i o rozwiązanie przysposobienia),
  • obowiązku alimentacyjnego (o alimenty, zmianę orzeczenia w zakresie alimentów – podwyższenie, obniżenie alimentów, ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego),
  • opieki i kurateli (ustanowienie opieki nad małoletnim, zmianę opieki nad małoletnim, ustanowienie opieki nad osobą dorosłą, o zmianę opieki nad osobą dorosłą, ustanowienie kuratora),
 • sprawy nieletnich, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia czynu karalnego lub wykazywania przejawów demoralizacji (ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.)),
 • dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.), ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 j.t. ze zm): – zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
  • zmianę orzeczenia o obowiązku leczenia odwykowego,
  • ustanie obowiązku leczenia odwykowego.
 • należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw:
  • sprawy z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. nr 111, poz. 535 ze zm.) umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody:
   • osoby chorej psychicznie (art. 23 ustawy),
   • osoby z zaburzeniami psychicznymi (art. 24 ustawy),
   • osoby chorej psychicznie na wniosek (art. 29 ustawy),
    • nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,
    • umieszczenie w domu pomocy społecznej,
    • zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,
    • inne z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  • sprawy z ustawy z dnia 05 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 j.t.),
  • sprawy o pobranie tkanek do przeszczepu od małoletniego (ustawa z dnia 01 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411).

Do zakresu działania IV Wydziału Ksiąg Wieczystych należy:

 • rozpatrywanie spraw rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym o założenie księgi wieczystej i o wpis w księdze wieczystej na podstawie ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 t.j. z późn. zm.).

Uchylenie alimentów gdy dziecko zagranicą

W jaki sposób doprowadzić do wygaśnięcia alimentów, w sytuacji gdy uprawnione dziecko mieszka np. w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech? Który sąd będzie właściwy? 

W dzisiejszych czasach coraz częściej zdarza się, że wyprowadzamy się na stałe poza granice naszego kraju np. do Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy Francji. Rodzi to problemy prawne związane chociażby z ustaleniem właściwości sądu w przypadku spraw pomiędzy osobami przebywającymi w Polsce a osobami poza granicami. 

Wytoczenie powództwa o ustalenie wygaśnięcia alimentów przed niewłaściwym sądem może skończyć się odrzuceniem pozwu z uwagi na brak jurysdykcji sądów polskich. Dlatego też, tak ważne jest uprzednie zweryfikowanie, który sąd będzie właściwy do rozpoznania sprawy. 

Zgodnie z treścią art. 1099 § 1 kpc brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sąd odrzuca pozew lub wniosek. W myśl art.

1103 3 § 1 kpc sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższego wynika zatem, że ustawodawca skorzystał w cytowanym przepisie z łączników miejsca zamieszkania i miejsca zwykłego pobytu na terytorium RP, albowiem na gruncie spraw o alimenty przy ustalaniu jurysdykcji nie będzie mieć znaczenia kwestia obywatelstwa.

See also:  Odliczenie darowizny i nakładu pracy przy podziale majątku

Co istotne, do spraw alimentacyjnych w sferze europejskiego prawa procesowego cywilnego stosuje się rozporządzenie Rady WE nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE z 2009 r. L7/1), które w zakresie, w jakim ma zastosowanie, wyłącza zastosowanie polskich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Do przedmiotowego zakresu zastosowania w/w rozporządzenia należą sprawy o alimenty w szerokim rozumieniu, obejmującym, w myśl art. 1, zobowiązania alimentacyjne wynikające “ze stosunku rodzinnego, pokrewieństwa, małżeństwa lub powinowactwa”.

Ustawodawca unijny rozstrzygnął w art.

69 rozporządzenia, że ma ono, co do zasady, pierwszeństwo w stosunkach między państwami członkowskimi przed konwencjami i umowami, które dotyczą dziedzin regulowanych jego przepisami i których stronami są państwa członkowskie.

Sąd właściwy – wygaśnięcie alimentów

Zgodnie z brzmieniem artykuł 3 w/w rozporządzenia sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań alimentacyjnych w państwach członkowskich, są: sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego, sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela, sąd, który zgodnie z prawem sądu ma jurysdykcję do prowadzenia postępowania dotyczącego statusu osoby, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron oraz sąd, który zgodnie z prawem sądu jest właściwy do prowadzenia postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy sprawa dotycząca zobowiązań alimentacyjnych jest związana z tym postępowaniem, chyba że jurysdykcja ta wynika tylko z obywatelstwa jednej ze stron.

Rozporządzenie Nr 4/2009 dopuszcza w art. 4 możliwość ustanowienia jurysdykcji sądu lub sądów państwa członkowskiego (lub państwa będącego stroną Konwencji lugańskiej) w drodze umowy stron, z wyłączeniem spraw o alimenty na rzecz osób poniżej 18 roku życia.

Zgodnie z tym przepisem umowa może dotyczyć sporów już istniejących bądź też przyszłych. Swoboda wyboru jest jednak ograniczona do zamkniętego katalogu dopuszczalnych opcji.

I tak w sprawach dotyczących ogółu zobowiązań alimentacyjnych umowa jurysdykcyjna może wskazywać sąd lub sądy państwa członkowskiego, w którym jedna ze stron ma zwykłe miejsce pobytu bądź też sąd lub sądy państwa członkowskiego, którego obywatelem jest jedna ze stron.

Przy czym przesłanki odnoszące się do możliwości skorzystania ze wskazanych podstaw jurysdykcji muszą być spełnione w momencie zawierania umowy dotyczącej wyboru sądu lub w momencie wytoczenia powództwa. 

Utrwalenie właściwości sądu krajowego jest również możliwe poprzez wdanie się w spór przez pozwanego (vide: art. 5 rozporządzenia). Nie będzie to jednak dotyczyć sytuacji, gdy pozwany wdaje się w spór jedynie w celu podniesienia zarzutu braku jurysdykcji.

Reasumując, w sytuacji gdy np. dziecko mieszka na terenie Niemiec i chcielibyśmy wystąpić ze sprawą o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjne, to właściwy miejscowo będzie niestety sąd niemiecki, poza drobnymi wyjątkami powyżej wskazanymi.

Sprawy rodzinne – sprawy rozwodowe – adwokat Łódź Zgierz

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług prawnych w zakresie prawa rodzinnego. Posiadamy wieloletnią praktykę między innymi w sprawach rozwodowych, w sprawach o alimenty, o władzę rodzicielską, o kontakty czy też o podział majątku byłych małżonków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną, począwszy od porad prawnych, po reprezentację sądową. Zapraszamy do kontaktu. 

Słowa kluczowe: sprawy o alimenty, sprawy rodzinne, adwokat Łódź, adwokat Zgierz, porady prawne Łódź, rozwody adwokat Łódź, prawnik Zgierz

Jaki sąd jest właściwy w sprawach rodzinnych – np. o rozwód, alimenty? | Adwokat Lublin tel. 500-506-506, Adam Bernau

Właściwość miejscowa sądu do rozpoznania spraw z powództwa ze stosunku małżeństwa i spraw ze stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi ma charakter wyłączny, jest to tzw. właściwość wyłączna sądu.

Co oznacza właściwość wyłączna sądu w sprawie o rozwód?

Właściwość wyłączna sądu oznacza, że sprawa może być rozpoznana tylko przez ściśle określony sąd, wskazany w przepisie prawa. Jeśli właściwość miejscowa sądu ma charakter wyłączny, nie jest możliwe wytoczenie powództwa przed innym sądem.

W sprawach powództw ze stosunku małżeństwa np. w sprawie o rozwód wyłącznie właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsca zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich ma w tym okręgu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Jeśli taka okoliczność nie występuje i żaden z małżonków nie mieszka już np.

w województwie lubelskim, gdzie wcześniej mieszkali oboje małżonkowie, to wówczas wyłącznie właściwy do rozpoznania sprawy o rozwód jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tej podstawy nie ma – to wówczas pozew składamy przed sąd miejsca zamieszkania powoda.

Ostatnie miejsce zamieszkania małżonków nie musi być miejscem ich wspólnego zamieszkania; wystarczy, że oboje małżonkowie zamieszkiwali w okręgu tego samego sądu i choć jeden z nich nadal ma w okręgu tego sądu miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu (zwykły pobyt oznacza przebywanie w miejscowości bez zamiaru stałego pobytu).

A jaki sąd jest właściwy w sprawie o alimenty?

Powództwo o roszczenie alimentacyjne (o alimenty) oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia (ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa, roszczenia matki przeciwko ojcu dziecka niebędącemu mężem matki o pokrycie wydatków związanych z ciążą i porodem lub o pokrycie kosztów 3-miesięcznego utrzymania matki w okresie porodu) można wnieść według wyboru powoda – do sądu właściwego według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub do sądu właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego.

Do spraw o roszczenia alimentacyjne nie są zaliczane sprawy o obniżenie alimentów ani sprawy o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

A w jakich sprawach właściwy jest sąd opiekuńczy?

W wielu sprawach za zakresu prawa rodzinnego rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym wyłącznie właściwy jest sąd opiekuńczy, tzn. sąd rodzinny miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania tej osoby – sąd miejsca jej pobytu (w wypadku braku tych podstaw właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy).

Sąd opiekuńczy jest właściwy m.in. w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem, w sprawach rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

Sąd opiekuńczy jest właściwy także w sprawie orzeczenia o przysposobieniu, w sprawach o ustanowienia opiekuna i w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej.

Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, jak również udzielenie zezwolenia na dokonanie czynności, do której jest potrzebna zgoda drugiego małżonka lub której drugi małżonek sprzeciwił się należy do sądu właściwego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy, w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.

Inne przypadku właściwości sądu w sprawach rodzinnych?

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (np. po rozwodzie) właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

W sprawach o separację na zgodny wniosek małżonków, a także w sprawach o zniesienie separacji właściwe rzeczowo są sądy okręgowe.

W sprawach tych co do zasady miejscowo właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie mają wspólne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy – sąd miejsca ich wspólnego pobytu.

W braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jego pobytu.

Ustalenie sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy pozwala na uniknięcie przedłużenia postępowania wynikającego z konieczności przekazania sprawy do sądu właściwego miejscowo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.