Wieloletni rozkład pożycia – jak się rozwieść?

Główną przesłanką rozwodu jest stwierdzenie przez sąd zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, sąd nie może orzec rozwodu.

Przyjmuje się, iż przesłanka zupełnego rozkładu pożycia występuje jeżeli wszelkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze między małżonkami uległy zerwaniu np. mąż od dłuższego już czasu mieszka ze swoją kochanką i nie zamierza wrócić do swojej żony.

Jednak również w przypadku wspólnego zamieszkiwania małżonków, (czyli istnienia więzi gospodarczych) sąd może orzec rozwód, gdy wspólne zamieszkanie jest wynikiem sytuacji ekonomicznej małżonków (np.

żadne z nich nie ma możliwości zamieszkania gdzie indziej), a spełnione są pozostałe przesłanki uzyskania rozwodu.

Natomiast w przypadku badania trwałości rozkładu sąd bierze pod uwagę upływ czasu, jaki upłynął od momentu, kiedy pojawiły się problemy małżeńskie oraz stałość decyzji małżonków w kwestii rozwodu. Może się bowiem zdarzyć, że trwałość rozkładu jest tylko pozorna np. żona zdradziła męża, przez jakiś czas mieszkali osobno, ale po pewnym czasie oboje doszli do wniosku, że nie mogą bez siebie żyć.

Z powyższego wynika, iż do wykazania przesłanki zupełnego i trwałego rozkładu pożycia nie wystarcza samo wskazanie, że mąż ma romans, lecz należy wykazać rozpad więzi duchowych, fizycznych i gospodarczych pomiędzy małżonkami.

Orzeczenie w wyroku rozwodowym o winie ma znaczenia dla ewentualnego żądania przez małżonków alimentów. Rozwód jest bowiem zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków.

Jeden z małżonków może domagać się alimentów od byłego współmałżonka w przypadku, gdy:

 • nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku, np. jest chory i nie pracuje,
 • rozwód powoduje znaczne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a małżonek od którego żąda alimentów został uznany wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

W sytuacji zatem, gdy sąd nie orzeka o winie w wyroku rozwodowym, małżonek który popadł w niedostatek może żądać alimentów od drugiego małżonka, nie może ich żądać natomiast małżonek u którego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji materialnej.

A zatem, jeżeli  któreś z Państwa popadnie w niedostatek, może żądać od drugiej strony alimentów (były mąż może ich żądać od Pani). Natomiast w sytuacji gdy sąd orzeka o winie i uznaje męża za wyłącznie winnego, nie może on żądać od Pani alimentów.

Dodatkowo w takiej sytuacji, gdy następuje znaczne pogorszenie Pani sytuacji życiowej, może Pani żądać od męża alimentów.

Do orzeczenia rozwodu sąd musi ustalić, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanki separacji są łagodniejsze.

Do jej orzeczenia “wystarczy” zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Bez tego orzeczenie separacji jest niemożliwe.

Jeżeli występuje zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd orzekł separację.

Poniżej zamieszczamy link do wzoru pozwu o rozwód bez orzekania o winie znajdującego się na naszych stronach:  Pozew o rozwód oraz link do pozwu o rozwód z winy pozwanego: Pozew o rozwód

Szersze informacje na temat rozwodu i orzekania winy znajdują się w artykułach: Rozwód oraz Obowiązek alimentacyjny pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami

Wieloletni rozkład pożycia - jak się rozwieść?

Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Najlepszą metodą na sprawne uzyskanie rozwodu na pierwszej rozprawie jest porozumienie i dobry kontakt między stronami. Małżonkowie, którzy są zgodni co do żądań i samego rozwodu nie powinni obawiać się wieloletniej sprawy sądowej. Inaczej sytuacja prezentuje się wówczas, gdy jedna ze stron nie chce się rozwieść lub ma wobec drugiej strony oczekiwania niemożliwe do spełnienia.

Wieloletni rozkład pożycia - jak się rozwieść?

Rozwód bez orzekania o winie wpływa na przebieg procesu i znacznie go skraca, ponieważ sąd nie prowadzi szczegółowego postępowania dowodowego z udziałem świadków. Wystarczające jest wykazanie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego w oparciu o przesłuchanie stron. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego musi nastąpić na płaszczyźnie:

 • emocjonalnej – małżonkowie nie darzą się już uczuciem,
 • fizycznej – małżonkowie nie utrzymują kontaktów intymnych,
 • gospodarczej – małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub mieszkają osobno

W ten sposób dochodzi do wykazania, że nastąpił całkowity rozkład pożycia małżeńskiego i relacji nie można już w żaden sposób ocalić. Zgodne zeznania stron to najważniejszy element uzyskania szybkiego rozwodu.

Co dokładnie oznacza zgodność między małżonkami? Stanowiska obydwu stron powinny być takie same w kwestii:

 • orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego,
 • opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i alimentów
 • i fakultatywnie także w kwestii podziału majątku wspólnego.

W trakcie sprawy sądowej może paść więcej pytań. Jeśli żadna ze stron nie zmieni stanowiska ani nie zgłosi dodatkowych roszczeń, rozwód zostanie orzeczony szybko i bez zbędnych komplikacji. W przypadku braku orzekania o winie sąd nie będzie dociekał, który z małżonków odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, choć może paść pytanie o przyczynę tej sytuacji.

Czy szybki rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron jest możliwy? Okazuje się, że tak, lecz przede wszystkim w szczególnym przypadku. Strona ponosząca wyłączną winę za rozpad małżeństwa (np. w związku z przemocą domową, zdradą, uzależnieniem) może wziąć na siebie całą odpowiedzialność przed sądem. Musi przyznać swoją winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – znacznie częściej małżonkowie obwiniają siebie nawzajem. Rozpoczyna się wtedy batalia sądowa, polegająca na udowadnianiu winy, zbieraniu materiałów dowodowych i licznych przepychankach słownych. Wpływa to na znaczne przedłużenie sprawy.

Posiadanie niepełnoletniego potomstwa nie musi wpływać na przedłużenie spraw rozwodowych, o ile zostaną spełnione wyżej wymienione kryteria, tj. małżonkowie będą zgodni w kwestii opieki nad dziećmi, alimentów i sprawowania władzy rodzicielskiej. Zadaniem sądu jest dokładna ocena dobra dziecka – decyzje małżonków nie mogą na to wpływać negatywnie.

Jeśli sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone, sprawa nie tylko może się przedłużyć, ale w skrajnych przypadkach małżonkowie mogą wcale nie otrzymać rozwodu.

Jak wziąć rozwód? Szybki rozwód krok po kroku – Kancelaria Klisz

Jeśli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego – zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest sprawa o rozwód. Rozwiązanie małżeństwa, które musi orzec sąd, zdaniem niektórych – powinno być formalnością. Najlepiej zaś, jeśli małżonkowie zawrą pomiędzy sobą porozumienie.

Niestety, nie zawsze jest to możliwe – a niekiedy, szczególnie, jeśli nie chodzi o rozwód bez orzekania o winie, rozprawa rozwodowa może się ciągnąć przez długie miesiące.

Faktem jest jednak, że dobry prawnik może pomóc Ci wziąć szybki rozwód – tak szybki, jak będzie to możliwe, bo niektórych formalności nie sposób pominąć, a procedur przyspieszyć.

Jak wziąć rozwód krok po kroku, napisać pozew rozwodowy, który już na starcie postawi Cię na wygranej pozycji i uzyskać alimenty dla małoletnich dzieci? Moja kancelaria pomaga w takich sprawach na co dzień, a ja chętnie Ci o tym opowiem.

Rozwód a pozew rozwodowy – czyli najważniejszy krok

Pozew o rozwód bez wątpienia jest najważniejszym pismem w całym procesie rozwodowym. Jego właściwe złożenie, zawarcie w nim odpowiednich wniosków i dopełnienie wszelkich formalności w tym zakresie jest bardzo istotne. Czasami nawet pozwoli uzyskać rozwód już na pierwszej rozprawie.

Co powinien zawierać pozew o rozwód?

Na początku pozwu o rozwód, musisz wskazać do jakiego sądu go kierujesz. Pamiętaj, że pozew o rozwód składasz zawsze do sądu okręgowego.Kolejnym istotnym elementem jest oznaczenie stron – Ty jesteś powodem lub powódką, z kolei Twój małżonek to pozwana lub pozwany. Oprócz tego pamiętaj, aby podać dane takie jak numer PESEL i Wasze miejsca zamieszkania.

Składając pozew o rozwód musisz wyrazić dokładnie określoną chęć zakończenia małżeństwa. Masz tutaj do wyboru rozwiązanie związku małżeńskiego z orzekaniem o winie lub bez (za porozumieniem stron).

Powinieneś także określić swoje żądanie rozwodu i te w zakresie wysokości alimentów, podziału majątku, a o ile macie nieletnie dzieci, także dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi po rozwodzie.Kolejnym niezbędnym elementem pozwu rozwodowego jest podanie wszystkich faktów, które uzasadniają to, że chcesz rozwodu.

Na przykład, oboje małżonkowie uznali, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego czy doszło do zdrady. Istotne będzie także udowodnienie żądań – załączenie nagrań czy wskazanie zeznań świadków.Do pozwu rozwodowego powinieneś też załączyć informację, czy podjęliście próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania Waszego sporu (obejmujące np. terapię małżeńską).

Jeśli takich prób nie było – wyjaśnij dlaczego.Dobrze będzie, jeśli dodatkowo postanowisz wystąpić z wnioskiem o zasądzenie od przeciwnej strony zwrotu poniesionych przez Ciebie kosztów sądowych (opłata sądowa od orzeczenia rozwodu i ewentualnie koszty adwokata). Na końcu wniosku dodaj podpis oraz wymień załączniki.

Jak wziąć rozwód – złożenie pozwu i niezbędne załączniki

Wniosek o rozwód należy także zaopatrzyć w niezbędne załączniki. Zaliczają się do nich:

 • oryginał odpisu aktu małżeństwa,
 • jeżeli posiadacie małoletnie dzieci – skrócone odpisy ich aktów urodzenia,
 • dowód na uiszczenie opłaty sądowej od pozwu. Inaczej będzie tylko, jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, poparty oświadczeniem o stanie rodzinnym. W takim przypadku musisz także dołączyć oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym,
 • jeśli masz zamiar wnioskować o alimenty, musisz załączyć także zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach, deklaracje podatkowe oraz wykaz kosztów utrzymania wraz z rachunkami,
 • dowody winy drugiej strony.

Pozew należy złożyć zawsze w dwóch egzemplarzach wraz z wszelkimi załącznikami.

Wieloletni rozkład pożycia - jak się rozwieść?

Jak uzyskać rozwód – odnośnie czego może orzekać sąd?

Wydając wyrok, sąd przychyli się lub odrzuci kwestie, o których rozstrzygnięcie zgodne ze swoim życzeniem chcesz wnioskować w związku z rozwodem. Zazwyczaj zaliczają się do nich:

 • podział majątku wspólnego,
 • orzeczenie o winie drugiej strony,
 • podział opieki nad dziećmi,
 • eksmisja jednego z małżonków rozwiedzionych lub ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • wysokość świadczeń alimentacyjnych zabezpieczających dobro dzieci lub środków, których drugi małżonek potrzebuje w związku z pogorszeniem się stopy życiowej po rozwodzie i niemożnością samodzielnego utrzymania się.

Sprawa o rozwód – odpowiedź na wniosek rozwodowy

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się z momentem, kiedy nastąpi wniesienie pozwu. Powinieneś jednak wiedzieć o tym, że na otrzymany pozew możesz – a nawet powinieneś – odpowiedzieć w przeciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W tym celu warto skorzystać z pomocy adwokata.

Zatrudniony pełnomocnik procesowy nie tylko pomoże Ci przejść możliwie bezkolizyjnie postępowanie rozwodowe, ale również doradzi, co powinieneś napisać. I to niezależnie od tego czy jest to rozwód z orzekaniem o winie czy bez niego. Oczywiście, możesz spróbować także sporządzić odpowiedź sam.

See also:  Samodzielne sprawowanie opieki nad dziećmi przez ojca

Co powinieneś w niej zawrzeć?

Wniosek o rozwód – co w odpowiedzi na pozew?

Oczywiście, musisz zacząć od napisania do jakiego sądu kierujesz pismo, a następnie nadać mu tytuł, czyli po prostu: odpowiedź na pozew. W dalszej części musisz ustosunkować się do wszystkich najważniejszych kwestii w nim zawartych, czyli:

 • czy w ogóle zgadzasz się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
 • czy wnosisz o rozwód z orzeczeniem o winie czy chcesz rozwiązać małżeństwo bez orzekania o winie,
 • jeśli macie wspólne dzieci – czy powinny one otrzymywać alimenty od drugiej strony, w jakiej wysokości powinny być zasądzone i do którego dnia miesiąca uiszczane,
 • jak w wyniku wyroku powinno zostać podzielone Wasze mieszkanie,
 • jak będziecie się dzielić opieką nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie i z winą – ile trwa?

Złożenie pozwu o rozwód nadaje całej sprawie bieg. Z tego momentu nie ma już odwrotu, zatem zdecydowanie powinieneś dobrze go przemyśleć. Klienci, którzy korzystają z pomocy radcy prawnego czy adwokata, z którymi współpracuje nasza kancelaria adwokacka, bardzo często pytają się jednak: ile trwa rozwód? Czy da się uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Jeśli zachodzi niejedna pozytywna przesłanka rozwodowa, a małżeństwo definitywnie rozpadło się trwale i zupełnie (nastąpił trwały rozkład pożycia)- można uzyskać szybki rozwód.

Szczególnie, jeśli decyzja o rozwodzie była wspólna i wystosowaliście zgodny wniosek, postępowanie dowodowe jest krótkie i rzetelnie przeprowadzone, dzieci stron są dorosłe czy nie chcecie orzekania o winie jednego z małżonków.

Pytając jednak o konkretną datę adwokata lub radcy prawnego, nie otrzymasz konkretnej daty orzeczenia rozwodu. Prawo rodzinne i sądy rządzą się swoimi prawami, jednak doświadczony pełnomocnik może sprawić, że cały proces przebiegnie najsprawniej, jak to możliwe.

Czy sąd może orzec rozwód bez zgody drugiego małżonka?

Czy sąd może udzielić zgody na rozwód, jeśli stanowczo się na to nie zgadzasz? Niestety (lub w niektórych przypadkach stety), odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

Sąd – orzekając rozwód – potrzebuje zgody tylko wówczas, jeśli wystąpił o niego ten z małżonków, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia.

Powinieneś jednak wiedzieć, że sąd może uznać rozwód, jeśli brak zgody jednej ze stron jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Rozprawa o rozwód – kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Istnieją trzy ważne przypadki, w których sąd nie może zgodzić się na rozwód. Zaliczają się do nich sytuacje, w których:

 • na skutek rozwodu ucierpiałyby wspólne małoletnie dzieci stron – w praktyce zdarza się to jednak dość rzadko, jako że dla większości dzieci, podział wykonywania władzy rodzicielskiej przez rozwiedzionych rodziców, niż tkwienie w ich nieszczęśliwym małżeństwie,
 • jeśli rozwód będzie niezgodny z wyżej wspomnianymi zasadami współżycia społecznego,
 • jeśli o rozwód wystąpi jedynie winny rozkładu pożycia małżonek (wyłączając sytuację opisaną w poprzednim akapicie).

Przesłanki pozytywne

Jeśli rozkład pożycia małżonków jest trwały i zupełny – wówczas możemy mówić o tym, iż zachodzi pozytywna przesłanka do tego, aby możliwe było zakończenie wspólnego życia małżonków.

Rozkład musi jednak być zupełny – a taki ma miejsce, jeśli pomiędzy małżonkami ustały więzi gospodarcze, duchowe oraz fizyczne.

Jeśli co najmniej jedna z więzi (na przykład gospodarcza) zostanie zachowana – wówczas przesłanka nie istnieje.

Sprawa o rozwód – a może porozumienie?

Zanim małżonkowie zdecydują się na rozwód, zawsze warto zastanowić się nad tym, czy nie lepszym rozwiązaniem może okazać się próba uratowania nierzadko wieloletniego związku. Choć niekiedy nie ma na to szans, czasem bardzo pomocna jest chociażby terapia małżeńska.

Jeśli jednak i ona nie daje efektów, pomyślcie wspólnie nad tym, czy długi i bolesny rozwód z wyciąganiem wszystkich Waszych mniejszych i większych grzeszków, to faktycznie dobry pomysł.

Każdy prawnik rozwodowy z pewnością przyzna mi rację: porozumienie w kwestii rozwodu – choć wymagające negocjacji – pozwala zaoszczędzić wiele czasu, stresu i nieprzyjemności.

O co zapyta Cię sąd w trakcie postępowania?

Sąd okręgowy, przypisany miejscu zamieszkania, który jest właściwy do rozpoznania pierwszej sprawy, mającej na celu formalnie zakończyć Wasz związek, przede wszystkim będzie chciał wiedzieć, czy podtrzymujesz dotychczasowe wnioski.

Zapyta także o to, czy nie widzisz szansy dla Waszego małżeństwa i czy nie chciałbyś go uratować. Kolejne pytania będą dotyczyć najważniejszych założeń wniosku rozwodowego.

Zdecydowanie pytania tego rodzaju nie należą do najłatwiejszych, dlatego zawsze doradzam swoim klientom, aby przede wszystkim starali się przedstawiać jedynie fakty w sposób możliwie spokojny i wyważony.

Jak przygotować się do rozwodu?

Jeśli zdecydowałeś się na skorzystanie z pomocy profesjonalisty, możesz skupić się na innych ważnych kwestiach, które sąd może wziąć pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozstrzygnięciu sprawy.

Być może będziesz zdziwiony, jednak sąd – jak każdy człowiek – dokonując oceny, a więc w tym przypadku wydając werdykt, może kierować się nie tylko merytorycznymi kwestiami. Bardzo ważny będzie stosowny, elegancki i schludny wygląd oraz to, w jaki sposób będziesz się zachowywać.

Jak odpowiadać podczas rozprawy?

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy pytanie zadaje Ci sąd czy prawnik drugiej strony, odpowiedzi zawsze udzielasz bezpośrednio do sądu, używając zwrotu „wysoki sądzie”.

Podczas udzielania odpowiedzi staraj się stać spokojnie i nawiązywać z sędzią kontakt wzrokowy.

Przesadna gestykulacja, zbędne podnoszenie głosu czy obraźliwe wypowiedzi zdecydowanie nie sprawią, że sąd wyrobi sobie na Twój temat dobre zdanie. Pamiętaj o tym, że na szali są Twoje dalsze losy.

Czy w trakcie rozwodzenia się potrzebujesz pomocy adwokata?

Jedno jest pewne: formalne rozwiązanie związku małżeńskiego kosztuje. Wszelkiego rodzaju opłaty sądowe są nie do uniknięcia. Do tego dochodzą także koszty procesu, jeżeli będziesz stroną, która przegra sprawę. Tego jednak zdecydowanie nie chcemy, zatem zatrudnienie kompetentnej osoby, która pomoże Ci w miarę swoich możliwości postawić na swoim, może się okazać na wagę złota.

Ile kosztuje adwokat?

Nie ma jednej stawki, którą zapłacisz kancelarii za reprezentowanie podczas sprawy, której skutkiem będzie wyrok kończący Wasze małżeństwo.

Wszystko zależy bowiem przede wszystkim od tego, ile czasu i jak wiele pracy będzie potrzebne do tego, aby postawić Cię na wygranej pozycji. Podczas wyceny ważna będzie jednak nie tylko długość procesu, ale także stopień jego skomplikowania.

Pamiętaj o tym, że tak jak wszyscy małżonkowie są różni, tak nietuzinkowe są łączące ich stosunki – a, co za tym idzie – również sposób ich najlepszego rozwiązania.

Kiedy sąd może orzec rozwód?

Rozwód to zakończenie małżeństwa. Orzekany jest przez sąd na skutek złożenia pozwu rozwodowego. Małżonkowie wskazują rozkład pożycia jako przyczynę wnioskowania o rozwód. Sąd może orzec rozwiązanie małżeństwa jedynie z ważnych powodów. Dowiedz się, na czym polega postępowanie rozwodowe oraz sprawdź, jak najlepiej zadbać o swoje prawa.

Kiedy można orzec rozwód?

Rozwód może być orzeczony jedynie w ściśle określonych ustawowo przypadkach. Zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pomiędzy małżonkami musi nastąpić zupełny i trwały rozkład pożycia.

Co to znaczy? Zupełny rozkład pożycia występuje w sytuacji, kiedy pomiędzy małżonkami zanikają jakiekolwiek więzi. Sąd weryfikuje w tym zakresie sferę uczuciową, fizyczną oraz gospodarczą ich życia.

Zachowanie pożycia w ramach któregokolwiek ze wskazanych aspektów sprawi, że rozwód nie zostanie orzeczony. Jedyny wyjątek może stanowić sytuacja tak oczywista, jak np.

dalsze wspólne zamieszkiwanie w mieszkaniu stanowiącym współwłasność małżonków ze względu na brak innego dostępnego lokum.

Pod pojęciem trwałego rozkładu pożycia należy z kolei rozumieć sytuację, w której rozpad ma charakter ostateczny i nie da się go odwrócić. Trudno jednoznacznie wskazać kryteria oceny tego warunku.

Powinny być one stwierdzane na podstawie realiów konkretnej sprawy. Należy jednak podkreślić, że założenie wspomnianego przepisu jest takie, aby przemijające problemy małżonkowie starali się rozwiązać poza sądem, np.

poprzez udział w terapii małżeńskiej.

Jak i gdzie złożyć pozew o rozwód?

W sprawach, których przedmiotem jest rozwód albo separacja, właściwy jest sąd okręgowy.

Konieczne jest ustalenie, jakie było ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, o ile nadal mieszka w nim choć jedno z nich.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, należy złożyć pozew do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego.

Pozew należy wnieść w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich zostanie doręczony małżonkowi wraz ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi. Można go nadać pocztą albo złożyć osobiście w biurze podawczym.

Pozew o rozwód – żądanie pozwu

W pozwie rozwodowym powinieneś zamieścić żądanie rozwiązania związku małżeńskiego w jeden ze wskazanych poniżej sposobów.

 • Rozwód bez orzekania o winie jest polecany w sytuacji, gdy chcesz zakończyć małżeństwo polubownie.
 • Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, gdy za trwały i zupełny rozkład pożycia odpowiada jedna albo obie ze stron.

Jeśli macie dzieci, w żądaniu pozwu musisz dodatkowo zamieścić wniosek o rozstrzygnięcie przez sąd kwestii takich jak władza rodzicielska czy miejsce pobytu dziecka. W takim przypadku alimentów jest jednak konieczne złożenie osobnego wniosku.

Ile trwa rozwód w sądzie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile zajmie sprawa o rozwód. Wniosek o rozwód możesz wnieść niezależnie od stanowiska drugiego małżonka.

Brak zgody na rozwód może jednak znacznie wydłużyć postępowanie. Problematyczna będzie również sytuacja, w której na skutek braków formalnych konieczne będzie uzupełnianie pozwu.

Nie wiesz, jak zacząć? Poszukaj wsparcia prawnego na czas trwania sprawy rozwodowej.

Adwokat rozwodowy – dlaczego warto go mieć?

Sprawę rozwodową najlepiej prowadzić z pomocą doświadczonego prawnika.

Profesjonalna kancelaria adwokacka wytłumaczy Ci, jak będzie przebiegać sprawa rozwodowa, a także przygotuje pozew i wniesie go do sądu.

Osoba niemająca wiedzy w dziedzinie będzie miała znaczne problemy w dopełnieniu wszystkich obowiązków. Emocje związane ze sprawą rozwodową również nie są dobrym doradcą.

Decydując się na krok, jakim jest wybór usług kancelarii prawnej, umożliwisz sobie skorzystanie z wszystkich dostępnych możliwości. Profesjonaliści doradzą, jak wziąć rozwód sprawnie i bez niepotrzebnego przewlekania postępowania.

See also:  Zgoda rodzica na adopcję ze wskazaniem

Kiedy sąd może odmówić rozwodu?

Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu w sytuacji, gdy mimo zaistnienia zupełnego i trwałego rozpadu pożycia zachodzi jedna z tzw. przeszkód rozwodowych. Mowa tu na przykład o sytuacji, w której rozwód narażałby dobro wspólnych małoletnich dzieci lub gdyby był sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

Pierwsza sytuacja ma miejsce, gdy na skutek rozwodu doszłoby do znacznego osłabienia więzi dziecka z jednym z rodziców.

Po rozwiązaniu małżeństwa należy zapewnić dziecku zaspokojenie potrzeb materialnych i emocjonalnych co najmniej w takim zakresie jak przed rozwodem. Jednocześnie sąd powinien wziąć pod uwagę, że obecna sytuacja pomiędzy małżonkami prawdopodobnie trwa już od dłuższego czasu.

W wielu przypadkach gorsze skutki dla małoletniego przyniosłoby nakazanie im trwania w związku małżeńskim mimo braku woli w tym zakresie.

Sprzeczność z zasadami współżycia również trudno jednoznacznie sprecyzować. Zasady współżycia społecznego regulują funkcjonowanie jednostek w społeczeństwie.

Na tej podstawie można wskazać, że rozwód nie powinien zostać orzeczony w sytuacji, gdy powodem zupełnego i trwałego rozpadu pożycia jest np. ciężka choroba jednego z małżonków.

W takich sytuacjach wskazuje się, że strony powinny się wspierać, a nie opuszczać w potrzebie.

Czy brak zgody współmałżonka stanowi przesłankę do odmowy orzeczenia rozwodu?

Przeszkodą rozwodową może być również brak zgody małżonka na rozwiązanie małżeństwa. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy chodzi o małżonka, który nie jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego. Co do zasady bowiem na rozwód nie jest potrzebna zgoda.

Powodem wprowadzenia takich zasad jest przeświadczenie, że normy moralne nie zezwalają na porzucenie małżonka, który np. mimo zdrady wybaczył i chciał podjąć działania mające na celu przywrócenie pożycia małżeńskiego.

Czasem jednak zasady współżycia społecznego nawet w takiej sytuacji zezwalają na orzeczenie rozwodu. Chodzi tu o przypadki, w których motywacje byłyby wątpliwe – np.

gdy odmowa rozwodu jest spowodowana chęcią zemsty na niewiernym małżonku.

Skutki majątkowe rozwodu

Na skutek rozwiązania małżeństwa pomiędzy małżonkami ustaje wspólność majątkowa, oczywiście o ile małżonkowie pozostawali w takim ustroju, tzn. nie zawarli umowy małżeńskiej majątkowej.

Po uprawomocnieniu się orzeczenia każdy z byłych małżonków rozpoczyna samodzielne gospodarowanie. To, co strony zebrały w czasie trwania małżeństwa, jest dzielone – najczęściej po połowie.

Podziałowi nie podlegają te części majątku, które stanowiły dobytek osobisty każdego z małżonków (np. spadek).

Problemy pojawiają się, gdy majątku nie da się podzielić po połowie zgodnie ze względami funkcjonalnymi – np. w sytuacji, gdy oprócz niewielkiej ilości pieniędzy w skład majątku wspólnego wchodzi jedynie mieszkanie i samochód. W takiej sytuacji konieczne jest dokonanie dalszego podziału majątku.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego po rozwodzie może odbyć się w trakcie sprawy rozwodowej, w odrębnej sprawie po orzeczeniu rozwodu albo w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami. 

Pierwsze rozwiązanie nie jest stosowane szczególnie często. Głównie ze względu na fakt, że sprawa rozwodowa już sama w sobie jest skomplikowana pod względem prawnym.

Jeśli dodatkowo małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia, to rozwiązanie kwestii podziału majątku byłoby niemożliwe.

W tym przypadku wymagany jest zgodny wniosek obojga małżonków oraz wykazanie, że jego rozpoznanie nie wywoła zwłoki w postępowaniu. Wskazany sposób warto więc rozważyć w przypadku zgody co do sposobu podziału.

W innych sytuacjach należy wszcząć odrębną sprawę sądową albo zawrzeć umowę w tym przedmiocie. Oczywiście bardziej polecane jest to drugie rozwiązanie, ponieważ pozwoli oszczędzić czas. Każda rozprawa w sprawie o podział majątku to kolejne miesiące. Skomplikowane stany faktyczne mogą więc doprowadzić do wieloletniej batalii sądowej.

Co zrobić, gdy podział fizyczny nie jest możliwy?

Oprócz formalnych zasad, jakimi rządzi się podział majątku, warto również wspomnieć o jego wymiarze praktycznym. Jeśli w danej sytuacji nie da się dokonać podziału fizycznego majątku wspólnego (np. w sytuacji wspomnianej powyżej), należy rozważyć inne rozwiązania, np.:

 • przyznanie konkretnego składnika majątku na rzecz jednego ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty drugiego;
 • sprzedaż (np. nieruchomości) i stosowny podział uzyskanej w ten sposób kwoty.

Specyfika majątku może sprawić, że nie uda się dojść do porozumienia.

Jeśli małżonkowie w trakcie trwania sprawy rozwodowej opowiedzą się za niedokonywaniem podziału nieruchomości, która dotychczas była objęta ich wspólnością małżeńską, sąd dodatkowo orzeknie o sposobie korzystania z niej. Wszystko po to, aby obie strony mogły korzystać z lokalu niezależnie.

Trwały i zupełny rozkład pożycia § Adwokat Łukowicz – Wrocław

Najczęściej rozwód stanowi dla rozstających się małżonków trudne zdarzenie. Każdorazowo właściwy sąd musi rozważyć, czy faktycznie są ku niemu podstawy. Największe znaczenie ma przy tym to, czy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Prawo a rozwód

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 18 ustanawia ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Przeznaczeniem odpowiednich przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest doprowadzenie do takiej sytuacji, by zakończenie tego związku nastąpiło jedynie w sytuacji, gdy nie jest on już w stanie funkcjonować poprawnie. Klauzulę „zupełnego i trwałego rozkładu pożycia” zawarto w art. 56 § 1 KRO.

Stanowi ona wymaganą przesłankę udzielenia rozwodu. Sąd może więc orzec rozwód, kiedy ona wystąpi, a także brak jest przesłanek negatywnych występujących w § 2 i 3 wspomnianego artykułu.

Czym jest pożycie małżeńskie?

Ustawodawca nie tłumaczy, jak rozumieć to pojęcie. Pożycie określa się na ogół jako „wspólnotę uczuć miłości, szacunku i zaufania połączoną harmonijnym współżyciem fizycznym i pełną wspólnotą gospodarczą” (A. Olejniczak [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 382).

Nie ma mowy o zupełnym i trwałym rozpadzie, jeżeli któryś z tych elementów jest ograniczony czasowo. Sam rozkład następuje zaś, gdy więzi małżeńskie ulegają znacznemu osłabieniu czy nawet zanikowi. Nie sformułowano w aktach prawnych żadnych wyznaczników w tym zakresie i to do sądu należy ocena, czy doszło do wymaganego rozpadu.

Z pewnością jest tak wtedy, gdy rzeczywistość znacznie odbiega od przedstawionego „wzorca”. Sąd orzeka w postępowaniu rozwodowym, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 KPC) i ocenia przesłanki rozwodu. Obie cechy tego rozkładu, czyli zupełność i trwałość, muszą być spełnione łącznie.

Gdy rozpad pożycia okaże się zupełny, lecz już nie trwały (lub odwrotnie), to do rozwodu nie powinno dojść.

Rozpad więzi małżeńskiej

O zupełności rozpadu pożycia można mówić wtedy, gdy nastąpił rozpad więzi na trzech płaszczyznach: uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

Sąd bada, czy małżonkowie mieszkają ze sobą, współżyją fizycznie, prowadzą gospodarstwo domowe oraz czy istnieje między nimi więź uczuciowa. Właśnie ten ostatni element (więź uczuciowa) wydaje się mieć największe znaczenie przy stwierdzaniu zupełności rozpadu.

Jest to przecież fundament każdego małżeństwa i żeby rozwód mógł dojść do skutku, owa więź nie może występować już w nawet najmniejszym stopniu.

Zupełności rozpadu pożycia towarzyszy najczęściej zaniechanie dobrowolnego wykonywania przez małżonków powinności, które stypizowano przede wszystkim w art. 23 i 27 KRO (wspólne pożycie, wierność, wzajemna pomoc, współdziałanie dla dobra rodziny i przyczynianie się do zaspokajania jej potrzeb).

Nietrwałość więzi małżeńskiej

Druga cecha rozpadu – jego trwałość – zachodzi wtedy, gdy nie ma już szans na wznowienie więzi między małżonkami. Jest ona ściśle połączona z intensywnością rozkładu pożycia.

Zważyć trzeba zwłaszcza na czas trwania małżeństwa oraz czas trwania zupełnego rozkładu pożycia. Im dłużej trwa małżeństwo, tym dłuższy musi być ów rozpad.

Przykładowo, nawet roczny rozpad związku może nie zostać uznany za trwały w obliczu 50 lat wspólnego pożycia.

Skutek a nie przyczyny

Przy ocenie zasadności powództwa rozwodowego liczy się przede wszystkim skutek (zupełny i trwały), a nie przyczyny, które ów rozkład spowodowały (J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 160). Nie oznacza to, że owe powody rozwodu nie są ważne.

Ustalenie ich jest bowiem istotne dla podjęcia prawidłowego rozstrzygnięcia przez sąd, który przecież orzeka m.in. również o alimentach czy władzy rodzicielskiej.

Jeśli jednak sąd uzna, że nie doszło do „śmierci” małżeństwa – wówczas powództwo rozwodowe może podlegać oddaleniu.

Rozwód na pierwszej rozprawie – jak to zrobić?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie należy do prostych. Jej sformalizowanie również bywa skomplikowane. Czasami rozwód ciągnie się latami, a sprawa w sądzie jest nieprzyjemna i kosztuje nas mnóstwo stresu i nerwów. Nie jest to jednak reguła. Dużo zależy od nas samych.

Są przecież małżeństwa, które pragną się rozstać jak najszybciej. Chcą to zrobić kulturalnie, w pokojowej atmosferze. Obawiają się jednak, że mimo to spędzą w sądzie mnóstwo czasu. Bo czy możliwy jest rozwód już na pierwszej rozprawie? Owszem. Pod pewnymi jednak warunkami. I o tym właśnie jest mój dzisiejszy artykuł.

Przesłanki rozwodu

Śledząc mojego bloga, wiesz już, że samo wniesienie pozwu o rozwód nie gwarantuje, że rozwód taki dostaniemy. To sąd podejmuje ostateczną decyzję, czy rozwodu takiego Wam udzieli.

Gdy sprawa wpłynie do sądu, ten bada przede wszystkim, czy nastąpił tzw. trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przeczytasz o tym w artykule: Kiedy sąd orzeka rozwód.

Czyli 7 faktów, o których warto wiedzieć zanim złożysz pozew o rozwód.

Jeśli tak, to już połowa sukcesu. Natomiast do jego pełni konieczne jest by nie zaistniały tzw. negatywne przesłanki rozwodu (przeszkody).

Jedna z nich, to ta, kiedy w wyniku rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, kolejna, to taka, że rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

A ostatni, to ta, że pozew o rozwód został złożony przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa.

Zatem by w ogóle uzyskać rozwód, sąd musi dojść do przekonania, że Wasze małżeństwo faktycznie przestało funkcjonować, ponieważ ustała więź psychiczna, fizyczna i gospodarcza (przeważnie przyjmuje się, iż następuje to po 6 miesiącach). A jednocześnie nie ma jakichkolwiek szans na to by związek taki naprawić. I dodatkowo, nie ma żadnych przeszkód (przesłanek negatywnych) by formalnie zakończyć Wasze małżeństwo poprzez wydanie wyroku rozwodowego.

Natomiast powodzenie rozwodu i jego szybkość zależy od tego, czy jesteście zgodni, że chcecie się definitywnie rozstać oraz czy potraficie się porozumieć w kwestiach, o których sąd musi rozstrzygnąć podejmując decyzję o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód. Szczególnie jest to istotne, gdy posiadacie wspólne małoletnie dzieci.

Innymi słowy, by sąd mógł orzec rozwód na pierwszej rozprawie, sprawa musi mieć charakter możliwie bezsporny. Tzn. małżonkowie muszą być zgodni co do warunków rozwodu. Co to oznacza?

See also:  Majątek zgromadzony w trakcie konkubinatu i małżeństwa a podział majątku

Rozwód z winą, czy bez?

Rozwód przebiegnie znacznie szybciej, jeśli sąd nie będzie musiał ustalać, który z małżonków ponosi winę za to, że Wasze małżeństwo się rozpadło. A musisz wiedzieć, że obligują go do tego przepisy prawa.

Łączy się to zazwyczaj – jak się domyślasz – z długim i żmudnym postępowaniem dowodowym, w trakcie którego roztrząsane bywają najintymniejsze kwestie.

Co oczywiście wpływa też na narastanie negatywnych emocji i bywa dodatkowym obciążeniem, którym i tak jest sam fakt rozwodu.

Sąd nie musi jednak tego robić.

Rozwiązaniem jest złożenie przez małżonków zgodnego wniosku o to by sąd nie orzekał o winie któregokolwiek z nich. Najlepiej zrobić to już w pozwie o rozwód oraz w odpowiedzi na pozew, jeśli to Ty jesteś stroną pozwaną.

Wówczas sąd nie będzie badał tej kwestii, a postępowanie dowodowe może zostać ograniczone jedynie do Waszego przesłuchania, co pozwoli na jego zakończenie na jednej rozprawie. To jednak nie wszystko.

Macie wspólne małoletnie dzieci? Ustal z małżonkiem jeszcze przed rozprawą kwestie władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów

Do rozwodu może dojść stosunkowo szybko, także wtedy gdy małżonkowie posiadają potomstwo. Pod warunkiem jednak, że małżonkom uda się wypracować wspólne porozumienie dotyczące istotnych spraw dziecka.

Aby rozwód mógł się zakończyć na pierwszej rozprawie, rodzice nie mogą pozostawać w konflikcie w tych kwestiach. Chodzi zatem o przekonanie sądu, iż mimo rozwodu będziecie w stanie współdziałać dla dobra Waszej pociechy, w sprawach które jej dotyczą.

Zazwyczaj, przedstawia się sądowi w tym celu pisemne porozumienie dotyczące zagadnień związanych z wychowaniem dziecka.

Nazywane jest ono planem wychowawczym lub porozumieniem rodzicielskim.

Sąd uwzględni takie pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Zatem, kluczowe do szybkiego uzyskania rozwodu jest porozumienie rodziców i wypracowanie wspólnego stanowiska, do którego sąd się przychyli i uwzględni je w wydanym orzeczeniu.

 • Jeżeli do takiego porozumienia nie dojdzie, to sąd może skierować Was i Wasze dziecko do biegłego, który w sporządzonej przez siebie opinii za Was określi, kto powinien sprawować władzę rodzicielską (czy wspólnie, czy tylko jedno z rodziców i gdzie dziecko powinno zamieszkiwać po rozwodzie) i jak powinny wyglądać kontakty dziecka z rodzicem, pod którego opieką na codzień się nie znajduje.
 • To oczywiście trwa, bo przygotowanie takiej opinii poprzedza badanie, a jego terminy są bardzo odległe (bywa, że na badanie czeka się nawet rok).
 • Sąd będzie także drążył kwestię kosztów utrzymania Waszego dziecka, co również wydłuży całe postępowanie.

Jeśli jesteście zgodni co do rozwodu, ale nie potraficie porozumieć się odnośnie spraw tzw. “okołorozwodowych”, rozważcie mediacje

Bezstronny i neutralny mediator pomoże Wam znaleźć satysfakcjonujące Was rozwiązanie tej sytuacji. Sama mediacja jest też całkowicie dobrowolna i w każdej chwili każde z Was może z niej zrezygnować.

Spotkania mediacyjne odbywają się w komfortowych i dyskretnych warunkach i pozwalają na samodzielne poczynienie wszystkich tych ustaleń, o których musi rozstrzygnąć sąd orzekając rozwód.

A zatem, czy rozwód ma nastąpić z winy któregokolwiek z małżonków, czy też bez orzekania o winie, czy rodzice będą wspólnie sprawować opiekę nad dzieckiem (czy zostanie im obojgu pozostawiona władza rodzicielska), gdzie będzie zamieszkiwało dziecko, w jakich dniach czy okresach dziecko będzie spotykać się z drugim rodzicem lub jak będzie wyglądał system pieczy naprzemiennej, kto i w jakim zakresie będzie ponosił koszty utrzymania i wychowania dziecka itd.

Efektem mediacji jest ugoda, która dołączona do pozwu o rozwód (ewentualnie przedstawiona w sądzie już po złożeniu pozwu, ale przed rozprawą), daje szansę na uzyskanie szybkiego rozwodu. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Dobrze przygotowany pozew do podstawa

Niemniej ważna jest odpowiedź na pozew. Należy w nich w sposób jasny opisać, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Bywa, że osoba wnosząca pozew (lub odpowiadająca na otrzymany pozew) operuje ogólnikami, posiłkując się powszechnie dostępnymi wzorami dostępnymi w internecie. Nie chce bowiem urazić drugiej strony, w przypadku, gdy do rozwodu ma dojść w sposób polubowny. Nie zawsze jednak rozwiązanie takie się sprawdzi.

Sąd może bowiem nabrać podejrzeń, czy faktycznie Wasza decyzja jest przemyślana.

A w konsekwencji – jeśli nie będziecie w stanie wyjaśnić na rozprawie, co konkretnie mieliście na myśli – wyznaczy kolejny termin posiedzenia (za kilka kolejnych miesięcy), by sprawdzić czy faktycznie chcecie rozwodu.

Jasno określ swoje stanowisko

Jak wspominałam wcześniej, Sąd orzekając o rozwodzie, musi ustalić, czy rozwiązuje Wasze małżeństwo bez orzekania o winie, czy z winy jednej ze stron (lub obojga).

Dodatkowo, gdy posiadacie wspólne małoletnie dzieci, musi ustalić komu powierzy władzę rodzicielską i z kim będzie mieszkało dziecko, a także zdecydować o alimentach, kontaktach z dzieckiem (chyba że tego nie chcecie) i o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Dlatego dobrze jest już w pozwie (i w odpowiedzi na pozew) precyzyjnie odnieść się do tych wszystkich kwestii. Po prostu napisz, czego i dlaczego się domagasz.

Czy Sąd ma orzekać o winie? Komu ma zostać powierzona władza rodzicielska? Jak mają wyglądać kontakty? W jakiej wysokości mają zostać ustalone alimenty? Czy sąd ma ustalać sposób kożystania z Waszego wspólnego mieszkania po rozwodzie? Pisząc, posiłkuj się Waszymi wspólnymi ustaleniami.

Żądania te powinieneś też potrafić ustnie przedstawić w sądzie. Jeśli na rozprawie okaże się, że nie wiesz, jakiego rozstrzygnięcia żądasz, to proces może się w tym dniu nie zakończyć. Sąd wyznaczy kolejną rozprawę żebyś sprecyzował mu swoje stanowisko. Oczywiście kolejny jej termin odbędzie się nieprędko.

Wskaż świadka, który potwierdzi sytuację Waszego dziecka

W przypadku bezdzietnych małżeństw postępowanie dowodowe w sprawie rozwodowej może ograniczyć się do przesłuchania wyłącznie małżonków. Nieco inaczej może być wtedy, gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci.

Wówczas, Sąd może dążyć do przeprowadzenia przynajmniej jednego dowodu, który potwierdzi jego sytuację opiekuńczo – wychowawczą. Sąd bada w ten sposób, czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dziecka. Może to być kurator sądowy, który przeprowadzi wywiad w miejscu zamieszkania dziecka.

Często jednak wystarczające jest przesłuchanie jednego świadka wskazanego przez małżonków w pozwie lub odpowiedzi na pozew. Może to być także najbliższy członek rodziny, jak np. babcia, dziadek, kuzynka, siostra itd. Ktoś zorientowany w sytuacji Waszego dziecka. Osoba ta nie będzie pytana o małżeństwo.

Świadek taki zostanie wezwany przez sąd na pierwszą rozprawę, dlatego istotne jest by nie popełnić błędu w jego adresie. A najlepiej dopilnować by po prostu się pojawił.

Przygotuj się do pierwszej rozprawy

Jak już napisałam, złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym rozwiązaniem, w sytuacji gdy małżonkom zależy na polubownym i sprawnym rozwodzie. Równie ważne jest porozumienie w sprawach tzw. “okołorozwodowych”. Istotniejsze jest jednak nasze zachowanie na rozprawie.

Małżonkowie muszą na niej zgodnie potwierdzić, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Muszą też wiedzieć, czego się domagają – rozwodu z winą, czy bez? A jeśli posiadają dzieci, w jaki sposób ma się kształtować kwestia władzy rodzicielskiej, kontaktów, czy alimentów.

Powinni być w tym względzie zgodni i nie zmieniać wcześniejszych uzgodnień, gdy sąd będzie o nie dopytywał.

Dlatego warto się do takiej rozprawy naprawdę dobrze przygotować. Sąd będzie Wam przecież zadawał pytania m.in.

o to jak wyglądało Wasze małżeństwo, kiedy zaczęło się psuć i co było tego przyczyną? Kiedy ustały poszczególne więzi (psychiczna, fizyczna i gospodarcza)? Powinieneś odpowiadać zwięźle i konkretnie, ale nie operować ogólnikami, w stylu „nastąpił między nami rozdźwięk” albo „wystąpiła niezgodność charakterów”.

Sądowi nic to nie powie. A ma przecież ocenić m.in., czy z tego powodu mogła się zrodzić chęć definitywnego rozstania. Czy rozkład małżeństwa jest zupełny i trwały. Musi zatem od Ciebie usłyszeć co takiego się stało, że Wasze małżeństwo w konsekwencji się rozpadło.

Przypomnij sobie kilka zdarzeń. Podaj przykłady, np. że małżonek nie okazywał Ci należytego wsparcia, że doszło do zdrady małżeńskiej itd. Bądź przy tym stanowczy.

Konsekwentnie potwierdź też, że nie kochasz swojego małżonka, że decyzja jest przemyślana i nie widzisz możliwości naprawy zaistniałej sytuacji.

Dlaczego to takie ważne? Bo jeśli Sąd dojdzie do przekonania, że istnieje szansa na Wasze pojednanie, to skieruje Was do mediacji.  A z pewnością nie orzeknie rozwodu na pierwszym posiedzeniu, dając Wam czas do namysłu.

Niejednokrotnie się z tym spotkałam, gdy małżonkowie nie konsultowali wcześniej swoich działań i po prostu “szli na żywioł”. Przekonani, że sąd nie może przecież nie dać im rozwodu, jeśli już złożyli pozew.

A okazywało się, że wychodzili z pierwszej rozprawy z kwitkiem.

Podsumowanie

Szybki rozwód jest możliwy. Chcąc uzyskać go na pierwszej rozprawie, małżonkowie powinni zaniechać ustalania, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa. Ponadto, należy wcześniej ustalić wszystkie warunki rozwodu i osiągnąć porozumienie w sprawach dotyczących wspólnych małoletnich dzieci. Na rozprawie natomiast zgodnie popierać swoje stanowiska.

Jeśli nie napotkacie na inne problemy, np. natury formalnej, jest duża szansa na uzyskanie rozwodu już wówczas.

Jeżeli nie masz pewności jak skonstruować pozew lub sporządzić porozumienie rodzicielskie albo masz jakiekolwiek pytania dotyczące przebiegu sprawy rozwodowej, skonsultuj się z doświadczonym adwokatem.

Nie szukaj odpowiedzi na forach internetowych. To, co sprawdziło się u jednej osoby, nie koniecznie zadziała u Ciebie. Bo Twoja sytuacja może być zupełnie inna.

Możesz sobie w ten sposób bardziej zaszkodzić niż pomóc.

 1. ***
 2. Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy lub indywidualnej konsultacji skontaktuj się ze mną.
 3. ***

Jeżeli spodobał Ci się ten artykuł lub uważasz go za wartościowy, to będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się nim z innymi. Daj mi znać w rozwiązaniu jakich problemów mogę Ci jeszcze pomóc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.