Wysokie alimenty na dzieci

Alimenty na dziecko

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Częstą przyczyną sporu między rodzicami jest nie sam fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka wysokość takiego obowiązku alimentacyjnego.

Częstym pytaniem jakie słyszę, udzielając porad prawnych jest pytanie”Ile mogę żądać alimentów na dziecko?” albo z drugiej strony „Ile muszę płacić na dziecko?” Czy wiesz od czego zależy kwota jaką sąd zasądzą tytułem alimentów na dziecko? Czy wiesz skąd wynikają różnice w zasądzanych alimentach na dziecko przez sąd? Co bierze sąd pod uwagę zasądzając alimenty w określonej wysokości na dziecko?

Ja nazywam się Paulina Chebel, jestem adwokatem i zapraszam do lektury artykułu. 

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Zgodnie z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Tym samym w art. 135 § 1 k.r.o. ustawodawca wskazuje zasadnicze przesłanki, od których zależy zakres obowiązku alimentacyjnego, a jeżeli obowiązek ten ma charakter świadczenia pieniężnego – jego wysokość. Bowiem jak zostanie jeszcze wskazane poniżej obowiązek alimentacyjny może również przybrać postać osobistych starań rodzica o wychowanie dziecka. 

 • Tym samym wysokość alimentów zależy od dwóch czynników, tj. od:
 • I. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymania alimentów dziecka oraz 
 • II. zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego do płacenia alimentów rodzica 
 • Przyjrzyjmy się zatem przesłankom:
 • Ad. I Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka 

Celem świadczenia alimentacyjnego jest zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka.

Wysokość świadczenia alimentacyjnego jest ustalana w pierwszej kolejności na podstawie oceny usprawiedliwionych potrzeb danego uprawnionego dziecka. Usprawiedliwione potrzeby dziecka są pierwszą, kluczową przesłanką.

Oznacza to, że sąd w sprawie o alimenty w pierwszej kolejności będzie badał i ustalał jakie są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka. 

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka, a w konsekwencji wysokość alimentów jakich można się domagać zależy od wielu czynników, należy bowiem uwzględnić wiek dziecka, stan zdrowia, zainteresowania i zdolności.

 Tym samym zawsze musimy brać pod uwagę usprawiedliwione potrzeby konkretnego dziecka w konkretnym stanie faktycznym.

W prawie polskim nie ma czegoś takiego jak generalna, stała wysokość alimentów, która byłaby zasądzana dla poszczególnych grup wiekowych dzieci.  

Zatem rodzic dochodzący alimentów na dziecko musi wykazać jakie są usprawiedliwione potrzeby jego dziecka, wyliczając ponoszone z tego tytułu wydatki na dziecko. 

Do alimentów zalicza się wydatki, koszty, które zapewniają usprawiedliwione potrzeby dzieci.

Do usprawiedliwionych potrzeby dziecka należą przede wszystkim wydatki związane z wyżywieniem, odzieżą, lekami, środkami higieny osobistej, kosztami mieszkania (opłaty za czynsz, media), rozrywką, edukacją, leczeniem, wyjazdami wakacyjnymi.

 Podany katalog wydatków oczywiście nie jest zamknięty, gdyż wszystko zależy od indywidualnego stanu faktycznego i konieczności ponoszenia usprawiedliwionych kosztów utrzymania danego dziecka. 

Dochodząc alimentów na dziecko należy podać zarówno stałe miesięcznie wydatki, jakie ponoszone są tytułem zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dziecka, ale również wydatki okazjonalne, ponoszone np. raz do roku. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb będzie uzależniony tym samym od cech osobistych uprawnionego do alimentów dziecka.

Kryterium oceny usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka wyznaczają cechy osobiste takiego dziecka jak wiek, stan zdrowia, zainteresowania, zdolności, tak aby zapewniały adekwatny do wieku dziecka jego rozwój fizyczny i duchowy, gdyż rodzice mają obowiązek troszczyć się o rozwój psychiczny i fizyczny swojego dziecka.

 

Kryterium oceny usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka stanowi również standard życia dziecka przed rozstaniem się jego rodziców. Dlatego, że zgodnie z prawem w sprawach o alimenty stosuje się zasadę tzw. równej stopy życiowej. Oznacza, to, że dziecko ma prawo do życia na takim samym poziomie, jak jego rodzice. 

 1. Ad. II Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica 
 2. Ponadto tak jak to zostało wskazane powyżej, wysokość alimentów na dziecko zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego rodzica.
 3. Co to oznacza w praktyce?

Sąd w postępowaniu bada możliwości zarobkowe rodziców dziecka. Przy czym nie chodzi tu jedynie o uzyskiwane przez rodzica dochody, które często w postępowaniach są zaniżane przez rodziców w postaci wykazywania osiągania dochodu jedynie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę czy też często są po prostu nie wykazywane przez fakt pracy „na czarno”.

Zatem wysokość alimentów nie zawsze jest określana tylko i wyłącznie na podstawie wykazywanych aktualnie zarobków rodzica, gdyż te często mogą nie mieć pokrycia w rzeczywistości i mieć na celu jedynie chęć płacenia niższych alimentów.

W takich sytuacjach w postępowaniu sąd będzie badał jakie dochody osoba zobowiązana mogłaby uzyskać przy wykorzystaniu w pełni swoich możliwości zarobkowych z uwzgędnieniem jej wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji, średnich płac w danym zawodzie.

 Zatem możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody jeśli widać od razu, że są one zaniżane. 

Zatem jeśli rodzic dziecka np. ojciec wykonuje pracę na stanowisku nieodpowiadającym jego wykształceniu i możliwościom zarobkowym, wykazując, że zarabia minimalną krajową, będąc z wykształcenia np.

informatykiem, a mógłby z racji wykształcenia mieć lepiej płatną pracę, albo wykonując pracę w nie pełnym wymiarze pracy w sytuacji gdy praca w pełnym wymiarze godzin jest dostępna na rynku dla osób z jego wykształceniem to wówczas sąd może stwierdzić, że możliwości zarobkowe takiego rodzica są większe i ustalić je na poziomie takim jaki mógłby uzyskiwać gdyby wykonywał pracę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami. 

Stąd jeżeli będzie wykazywał niskie dochody, nieadekwatne do jego wykształcenia i możliwości zarobkowych to wówczas sąd będzie brał pod uwagę nie faktycznie niskie jego aktualne zarobki, tylko jego możliwości, czyli fakt, że może zarabiać więcej, tak aby zaspokojone było usprawiedliwione potrzeby dziecka.  Bowiem rodzic, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny wobec swoich dzieci powinien w pełni wykorzystywać swoje siły, kwalifikacje i uzdolnienia w celu uzyskiwania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb swoich dzieci. 

Nadto zgodnie z art. 136 k.r.o.

„Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych„.

Należy podkreślić, że rodzice zobowiązani są do dzielenia się z dzieckiem nawet gdy ich dochody są niewielkie. Nadto przy ustalaniu możliwości zarobkowych zobowiązanego do alimentacji rodzica sąd może również brać pod uwagę dochody z różnych innych źródeł czy też posiadany majątek przez rodzica dziecka. 

Mając tak ustalony stan faktyczny, tj. ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka oraz zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica należy jeszcze ustalić jak wygląda kwestia sprawowania opieki nad dzieckiem

Dlaczego to ustalenie jest ważne? Dlatego, że prawo dopuszcza realizację obowiązku alimentacyjnego nie tylko w postaci pieniężnej, ale również poprzez podejmowanie osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka. 

Często jest bowiem tak, że dzieckiem zajmuje się tylko matka samotnie wychowująca dziecko, albo też małżonka, która zajmuje się domem, dzieckiem i z tego względu nie pracuje wówczas sąd może przyjąć inne proporcje i przykładowo zobowiązać tego rodzica, który nie sprawuje bieżącej pieczy nad dzieckiem, nie sprawuje nad nim opieki, ma z dzieckiem sporadyczny kontakt –  do uiszczania alimentów w wyższej wysokości.

Podstawą takiego rozstrzygnięcia jest art. 135 § 2 k.r.o.

zgodnie z którym „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego„.

Zatem rodzic dochodzący alimentów na dziecko może posłużyć się takim argumentem w sądzie, bowiem jak podkreślił Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 29 stycznia 2020 r., sygn.

akt VI RCa 307/19 „Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie.

See also:  Płacenie na syna, który jest przestępcą

Warto zaznaczyć, że osobiste starania o osobę uprawnioną do alimentów są tak samo doniosłe i potrzebne, jak środki pieniężne, zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej lub małoletniego dziecka„.

Pamiętaj, że na wysokość alimentów nie wpływa świadczenie „500+” i inne  

Pamietać należy, że zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wypływają:
1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Tym samym argument rodzica, który chce się uchylić od realizacji swojego obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w postaci tego, że skoro pobierasz świadczenie  „500 +” to on nie musi płacić alimentów, albo będzie płacił je niższe nie ma oparcia w przepisach prawa. 

Wysokie alimenty na dzieci

W razie pytań, pozostaję do Państwa dyspozycji, 

Adwokat Paulina Chebel 

Wysokie alimenty na dzieci

Jak dostać wysokie alimenty na dziecko?

Napisane przez Aleksandra Bednarek.

Wysokie alimenty na dzieci

Artykuł o tym jak należy postępować, żeby w sposób sprawny i uczciwy wygrać w sądzie proces o alimenty na dziecko, czyli uzyskać zadowalające Cię, wysokie alimenty.

Skoro zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie nie możesz liczyć na pomoc byłego partnera, a podejmowane dotychczas próby porozumienia z nim spełzły na niczym.

Dobra wiadomość jest taka, że po swojej stronie masz prawo, a poniżej znajdziesz kompleksowy poradnik o tym jak przygotować się do sprawy o alimenty.

Dobrze przygotowany, poprawny pozew, usprawni cały proces

Na pewno wiesz już o tym, że aby zainicjować postępowanie przed Sądem, musisz wystąpić z pozwem na piśmie. Sprawy o alimenty rozstrzygane są przez sąd rejonowy w wydziale rodzinnym.

O tym, który zajmie się twoją sprawą decydujesz Ty, ale masz tylko dwie możliwości do wyboru: sąd właściwy według miejsca zamieszkania dziecka, bądź Twojego byłego partnera.

Wybór wydaje się prosty jeśli weźmiesz pod uwagę, że sprawa może nie skończyć się na jednej rozprawie i będziesz odwiedzać budynek Sądu przynajmniej kilkukrotnie.

Pamiętaj o tym, że chociaż to ty załatwiasz wszelkie formalności, sprawa dotyczy Twojego dziecka i dlatego ono będzie występować w sprawie w charakterze powoda, Ty natomiast działasz jako jego przedstawiciel dopóki nie osiągnie pełnoletniości.

Były partner przeciwko któremu kierujesz pozew o alimenty w postępowaniu przed sądem nazywany będzie zaś pozwanym i tak należy go oznaczyć.

Zapoznaj się z tymi pojęciami, ponieważ po oznaczeniu właściwego sądu, kolejnym elementem pozwu będzie wskazanie stron postępowania, to jest uprawnionego (powód) i zobowiązanego (pozwany) do płacenia alimentów z podaniem ich imion i nazwisk, a także numerów PESEL oraz adresów zamieszkania.

Dodatkowym wymogiem jest także wskazanie tzw. wartości przedmiotu sporu.

W sprawie o alimenty wartość przedmiotu sporu to suma alimentów za jeden rok, zatem pomnóż kwotę alimentów jakich żądasz co miesiąc razy dwanaście. W niektórych sprawach ma to związek z obowiązkiem uiszczenia tzw.

opłaty sądowej od pozwu, jednak powoda dochodzącego alimentów to nie dotyczy, ponieważ jest on zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych.

W tym miejscu możemy przejść do istoty sprawy. Przede wszystkim to Ty musisz wskazać jakiej kwoty alimentów miesięcznie na dziecko żądasz, sąd nie może się tego domyślać, ani nie zrobi tego za Ciebie.

Dla dobra Twojego dziecka uwzględnij wszystkie wydatki jakie ponosisz na jego utrzymanie, ale pamiętaj, że w uzasadnieniu pozwu koniecznym będzie ich szczegółowe przedstawienie, dlatego nie może to być kwota dowolna. Dobrze jeśli na poparcie swoich twierdzeń powołasz stosowne dowody.

O tym jednak szerzej piszemy poniżej, ponieważ jak najlepsze przygotowanie się do sprawy w tym zakresie daje szansę na to aby uzyskać wysokie alimenty, a my chcemy Ci w tym pomóc.

Warto w kolejnym punkcie pozwu wnieść o zabezpieczenie, czyli o przyznanie alimentów tymczasowo, jeszcze w czasie trwania sprawy.

Tak przygotowany pozew należy złożyć do Sądu w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich zostanie przesłany do pozwanego.

Włóż wysiłek w gruntowne przygotowanie się do sprawy i uzasadnienie swoich żądań, a to będzie Ci się opłacać

Prawdopodobnie już między słowami stało się dla Ciebie jasne, że przygotowanie do sprawy o alimenty będzie wymagać od Ciebie odpowiedniego zaangażowania. Pamiętaj, że Sąd nie zna Ciebie, ani byłego partnera i nie wie tego w jakich warunkach żyjecie oraz jakie łączą was relacje.

W pierwszej kolejności opisz zatem jak przedstawia się wasza sytuacja, czy pozwany uczestniczy w życiu dziecka przyczyniając się do jego utrzymania, a jeśli tak to w jakim stopniu. Wyjaśnij również dlaczego nie możecie porozumieć się w tej kwestii poza salą sądową.

Wystarczy krótki opis, ponieważ najwięcej uwagi należy poświęcić przedstawieniu comiesięcznych wydatków jakie ponosisz na dziecko.

Chodzi tutaj nie tylko o koszty wyżywienia, odzieży, wizyt lekarskich, czy środków higienicznych i lekarstw. Trzeba uwzględnić również przypadający na dziecko udział w czynszu za mieszkanie, jak i opłatach za media. Jeśli płacisz za żłobek, przedszkole lub szkołę, nie zapomnij także i o tym.

Jak najbardziej możesz wskazać też opłaty jakie ponosisz na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy to nauka języka obcego, basen, balet itd. Kino, teatr i inne hobby dziecka tak samo służą jego rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, dlatego uwzględnij związane z tym wydatki.

Podobnie rzecz ma się jeśli chodzi o zorganizowane wyjazdy w okresie ferii oraz wakacji. Aby to było dla Sądu czytelne, nie możesz poprzestać na wskazaniu uśrednionej kwoty jaką wydajesz miesięcznie na utrzymanie dziecka.

Rozpisz to szczegółowo, tak aby przedstawić każdy wydatek z osobna i odpowiednio ile średnio kosztuje cię on miesięcznie.

Jest to kluczowa część pozwu, dlatego przygotuj i załącz dowody, które pozbawią pozwanego argumentów przeciwko Tobie. Przede wszystkim nie będzie mógł zarzucić Ci, że zawyżasz kwoty utrzymania waszego wspólnego dziecka.

Z (co najmniej) kilkumiesięcznym wyprzedzeniem zacznij zatem gromadzić zaświadczenia (np. lekarskie), rachunki, a zwłaszcza faktury za poszczególne zakupy i usługi.

Dokumenty te powinny przedstawiać rzeczywiste zdarzenia, w przeciwnym razie druga strona wykorzysta Twój błąd, a co gorsza, możesz nawet narazić się w ten sposób na odpowiedzialność karną.

Podstawowa różnica jeśli chodzi o moc dowodową faktur, a paragonów polega na tym, że te wymienione jako pierwsze będą zawierać Twoje dane. Z paragonów nie wynika natomiast kto faktycznie dokonywał zakupów, po co więc pozbawiać się środków zdatnych do osiągnięcia zamierzonego przez Ciebie celu.

Ponieważ każdy z rodziców zobowiązany jest do utrzymywania dziecka, opisz zwięźle jak przedstawia się Twoja sytuacja finansowa, tzn.

czy zarabiasz i jakie inne ciążą na tobie wydatki związane chociażby z dojazdem do pracy, bądź wynikające z zaciągniętych pożyczek, czy kredytu. Jeśli nie pracujesz i poświęcasz się wychowaniu Waszego wspólnego dziecka, jest to bardzo ważna informacja dla Sądu.

Opisujemy tu aspekt materialny, ale obowiązek alimentacyjny jest znacznie szerszy i uwzględnia także sprawowanie pieczy i opieki nad małoletnim.

Jak opisać sytuację pozwanego?

Odniesienie się do sytuacji majątkowej pozwanego może stanowić niemały problem jeśli nie utrzymujecie ze sobą żadnego kontaktu lub stara się on ukrywać swój majątek. W takiej sytuacji można jednak liczyć na pomoc Sądu.

Należy zawnioskować o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji dotyczącej osiąganych przez niego zarobków, bądź o zwrócenie się przez Sąd do instytucji i organów o udzielenie potrzebnych informacji co do jego statusu i posiadanego mienia. Będzie to na przykład Urząd Pracy gdzie można sprawdzić, czy pozwany zarejestrował się jako bezrobotny, ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Jak widzisz, istnieją sposoby, które pozwolą Ci obnażyć przed Sądem nieuczciwość byłego partnera lub partnerki i jego stosunek względem obowiązków rodzicielskich.

Inna rzecz, że Sąd ustalając wysokość alimentów oczywiście bierze pod uwagę osiągane przez pozwanego dochody, nie są one jednak jedynym decydującym wyznacznikiem kwoty jaka zostanie przyznana wyrokiem.

To co będzie badał Sąd, to wykorzystanie przez pozwanego posiadanych kwalifikacji i jego potencjału zawodowego.

See also:  Były mąż zaprzepaszcza majątek, co robić?

Jeśli pozwany wskazuje na niskie wynagrodzenie, będąc jednocześnie zdolnym do podjęcia lepiej płatnej pracy – orzeczone alimenty mogą być wyższe, współmierne do zarobku jaki mógłby osiągać.

Analizując swoją sytuację zastanów się zatem, czy aby nie przedłożyć atrakcyjnych pod względem finansowym ofert pracy na stanowisku, na którym mógłby zostać zatrudniony pozwany, zgodnie z jego zainteresowaniami i umiejętnościami. Z pewnością znajdziesz je w Internecie.

Trudno nam wyodrębnić jeden całościowy katalog środków dowodowych, które przydadzą się w Twojej sprawie. Każda sprawa jest inna i tak też będzie rozpatrywana przez Sąd – indywidualnie.

Na pewno zarówno Ty, jak i druga strona zostaniecie przesłuchani na okoliczność rozmiaru usprawiedliwionych potrzeb małoletniego oraz waszych możliwości zarobkowych i majątkowych.

Jeśli Twoja najbliższa rodzina i przyjaciele mają o tym wiedzę, możesz wskazać ich jako świadków i podać na jaki adres Sąd powinien skierować do nich pisemne wezwania na rozprawę.

Alimenty w 2021 roku – kwota, zmiany

Alimenty w 2021 roku czeka kilka zmian dotyczących świadczeń wypłacanych z funduszu. Co z alimentami płaconymi przez rodziców? Ile wynoszą?

Przepisy nie określają wprost kwoty alimentów, jakie powinno otrzymywać dziecko od rodzica. Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

W każdym przypadku kwota alimentów będzie zatem inna i uzależniona od konkretnego przypadku. Statystyki dotyczące kwot zasądzanych alimentów publikuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynika z nich, iż w I półroczu 2019 r.

średnia wysokość alimentów zasądzonych na dzieci poza rozwodami wynosiła 674,5 zł, a przy rozwodach 966,9 zł.

Alimenty natychmiastowe w 2021 roku?

Alimenty natychmiastowe miały być zasądzane w określonej wysokości w postępowaniu nakazowym alimentacyjnym. Samo postępowanie zaś miało być nie tylko szybkie, ale i proste m.in. ze względu na formularz pozwu.

Przepisy zakładające wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych znalazły się projekcie ustawy o zmianie Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został wniesiony do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji. Na etapie komisji sejmowej projekt został dotknięty dyskontynuacją prac.

W kwietniu 2020 r. o wprowadzenie alimentów natychmiastowych jako części „Tarczy antykryzysowej” apelował Rzecznik Praw Dziecka.

Postulat RPD poparł Rzecznik Praw Obywatelskich, który wcześniej o to czy toczą się aktualnie prace nad wznowieniem procesu legislacyjnego w sprawie „alimentów natychmiastowych” pytał Ministra Sprawiedliwości. W marcu 2020 r. RPO uzyskał odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości.

„Z uwagi na doniosłość projektowanych zmian projekt będzie przedmiotem ponownego opracowania w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich toczą się prace analityczne.

Na obecnym etapie tych prac nie zostały podjęte decyzje o ostatecznym kształcie projektowanej regulacji zarówno w części dotyczącej zmian w obrębie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

W szczególności, niezależnie od rozwiązań znanych już z projektu UD392, rozważane są modyfikacje w obrębie instytucji alimentów natychmiastowych, rodzinnego postępowania informacyjnego oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania dotyczące kontaktów z dzieckiem i o postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (które zawierał rządowy projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej, również objęty dyskontynuacją)” – wskazano w piśmie.

12 marca 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Lewicy dotyczący wprowadzenia instytucji natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych, które orzekane byłyby w sposób uproszczony w tzw. postępowaniu nakazowym alimentacyjnym.

Alimenty z funduszu w 2021 roku

Zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, który wpłynął do Sejmu.

Projektowana ustawa przewiduje uwzględnienie obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19 przy ustalaniu dochodu uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego również na okres świadczeniowy 2021/2022.

Organ ma również uwzględniać utratę albo uzyskanie dodatku solidarnościowego.

1 lipca 2021 r. mają wejść w życie przepisy, zgodnie z którymi katalog dochodów nieopodatkowanych, składających się na dochód rodziny ma być rozszerzony o stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków z Funduszu Pracy.

Dłużnik alimentacyjny – w 2021 roku zmiany

1 lipca 2021 r. ma również wejść w życie inna zmiana zawarta w tym projekcie. Odpowiedzialność pracodawcy za zatrudnianie dłużnika alimentacyjnego „na czarno” lub wypłacania mu wynagrodzenia „pod stołem” ma być ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)

Wysokie alimenty na dzieci

Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.

Wysokość alimentów na dziecko

Pamiętajmy o tym, że wysokość alimentów nie zależy w Polsce od zarobków rodziców czy chociażby wieku dziecka. A więc polskie prawo nie ustala z góry wysokości alimentów, nie ma jakichś tabelek, ani widełek.

Brak ustalonych standardów powoduje, że wyliczenie wysokości należnego świadczenia alimentacyjnego powoduje bardzo często poważne problemy.

Ciężko byłoby jednak ustalić obiektywne standardy, ponieważ każdy przypadek jest różny.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Aby ustalić wysokość świadczeń alimentacyjnych trzeba tak naprawdę zadać dwa zasadnicze pytania

 • ile pieniędzy potrzebuje każdego miesiąca dziecko, aby móc funkcjonować na odpowiednim poziomie?
 • jakie są miesięczne zarobki rodzica, do którego obowiązków należy płacenie alimentów?

Wysokie alimenty na dzieciChyba nie trzeba wspominać o tym, że najbardziej wskazane jest to, aby rodzice potrafili porozumieć się w sprawie wysokości alimentów bez niczyjej pomocy, chociaż jeżeli nie jest to możliwe, warto zgłosić się do mediatora. Jeśli i mediator nie okaże się dostatecznie pomocny, o wszystkim rozstrzygnie sąd. Sąd na podstawie tych dwóch przesłanek będzie w stanie zasądzić taką kwotę alimentów, która jest możliwie jak najbardziej optymalna. Chociaż to jasne, że bardzo często jedna ze stron nie zgadza się z orzeczeniem sądu – twierdzi, iż jest one zbyt niska, bądź wręcz przeciwnie, za wysoka.

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Każde dziecko powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dzięki temu nie będzie mu niczego brakowało, będzie mogło odpowiednio się odżywiać i edukować.

Jednakże zwróćmy uwagę na to, że kwota alimentów nie może wpędzić płacącego je rodzica w ubóstwo.

To powoduje, iż przy ustalaniu kwoty świadczeń alimentacyjnych bierze się pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale również zarobki ojca bądź matki.

Zwróćmy uwagę na to, że zaciągane kredyty nie mają żadnego wpływu przy ustalaniu wysokości alimentów. To samo z kosztami sądowymi nałożonymi na osobę płacącą alimenty.

Płacący alimenty powinien pamiętać o tym, że świadczenia alimentacyjne nie są karą, a niejako szansą dla jego dziecka na to, aby mimo wychowywania się w niepełnej rodzinie, wyrosło ono na człowieka potrafiącego poradzić sobie w życiu. Bez pieniędzy nie będzie to możliwe.

Jak zmienić wysokość alimentów

Jeżeli chciałbyś zmienić wysokość alimentów, warto zapoznać się z naszym artykułem – kliknij tutaj, aby przejść do niego.

Wysokie alimenty. Nie chcę płacić alimentów

Wysokie alimenty. Nie chcę płacić alimentów. Czy można uchylić się od alimentów? Pewnie, że tak.

Kto może? Ten, kto znajduje się w niedostatku.

Natomiast w przypadku dzieci, gdy te nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Już o tym pisałam… Pamiętaj, że wysokość alimentów zależy przede wszystkim od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Czy coś jeszcze? – Tak. Istotne są możliwości zobowiązanego. Dowiedz się, jak pomagam ->  Moja osobista historia – Kontakt ????

CHCESZ WIĘCEJ DOWIEDZIEĆ SIĘ O ROZWODZIE – ZAPRASZAM NA FILM – KLIKNIJ

Wysokie alimenty – Co zrobić?

Spokojnie, są na to sposoby. Pytanie numer jeden: czy dziecko naprawdę aż tyle kosztuje? Może warto to wyliczyć? Tak, w drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Co w przypadku dorosłych dzieci?

 • Nie zgadzasz się płacić, gdyż dziecko nie pracuje, bo po prostu nie chce.
 • Orzecznictwo wskazuje przede wszystkim doprowadzenie uprawnionego swoim własnym zawinionym zachowaniem do stanu niedostatku.
 • Oddalenie powództwa o alimenty może mieć miejsce, gdy nie wykonuje ono obowiązków wobec rodziców, zrywając z nimi kontakty.
See also:  Żądania żony dotyczące opieki nad synem

Przede wszystkim każdą sytuację należy analizować indywidualnie.

Potrzebujesz pomocy? -> Kontakt ✅

Więcej:

Jak obniżyć alimenty ?????????????

Trzeba w tej sytuacji ocenić przede wszystkim, czy żądania są słuszne.

Wysokie alimenty – Kto może wystąpić o zasądzenie alimentów?

Pamiętajmy! Z powództwem o zasądzenie alimentów mogą wystąpić także rodzice przeciwko dorosłym już dzieciom.

 1. Tak, to nie żart!
 2. Alimenty na rzecz ojca, którego nie znam i nie widziałem 45 lat.
 3. Sądy wielokrotnie uzasadniają oddalenie powództwa sprzecznością z zasadami współżycia społecznego z powodu braku wywiązywania się rodziców ze swoich obowiązków wobec dzieci w przeszłości.
 4. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej tego typu spraw.

Jeżeli masz wątpliwości, zasięgnij porady u profesjonalnego pełnomocnika. Dlaczego warto nas wybrać? -> Opinie klientów o kancelarii ⭐⭐⭐⭐⭐ 5/5

 • Więcej: 
 • Jak obniżyć alimenty?
 • Z poważaniem,
 • Adwokat Marta Wnuk
 •  Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

 e-mail: [email protected]

Sprawa o alimenty – 10 rzeczy. Możesz się zaskoczyć, ile będzie płacił!

Sprawa o alimenty – 10 rzeczy. Alimenty – Koszty dziecka

1. Przede wszystkim liczą się koszty utrzymania dziecka oraz możliwości zarobkowe rodziców. Przedstaw dowody w tym zakresie. Ile zarabiasz? Ile zarabia drugi rodzic? Kalkulator Alimentów – Alimenty – ZRÓB TO!

2. Realne koszty. Alimenty liczymy mając na uwadze realne i konieczne koszty związane z dzieckiem.

3. Wyżywienie. W mojej ocenie nie ma potrzeby składania wszystkich paragonów do sądu, albowiem sąd po prostu nie ma czasu wnikliwie tego analizować. Musimy zachować ostrożność i logikę. Nie ma sensu składać 1000 paragonów związanych z wyżywieniem, kiedy sąd uznał, iż wyżywienie oscyluje w granicach 500 zł.

Jeżeli natomiast dziecko je produkty drogie albo jest na jakiejś diecie, wówczas w tym zakresie należy złożyć dowód. Jaki? Na przykład opinię o diecie, rachunek za catering, czy też rachunek za produkty Bio.

Wówczas mamy szansę na to, że sąd w tym zakresie podwyższy tę kwotę, albowiem powszechne jest, iż sąd przyjmuje określoną stawkę i tym się kieruje.

 • O mnie ????
 • JAK POMAGAM ❓
 • KONTAKT ✅

 Alimenty – koszty szkoły

4. Koszty związane ze szkołą. Istotne jest, czy dziecko chodzi do prywatnej, czy do państwowej placówki.

Jeżeli do prywatnej, to należy załączyć umowę albo dowód świadczący o tym, że płacicie regularnie czynsz.

Natomiast jeżeli dziecko chodzi do państwowej szkoły, to opisujemy wówczas koszty związane z przyborami szkolnymi, składki klasowe, ubezpieczenie

Sprawa o alimenty – 10 rzeczy

5. Zajęcia dodatkowe. Istotne są koszty związane z zajęciami dodatkowymi. Sąd przede wszystkim opiera się na stanie faktycznym, a zatem pyta, na jakie zajęcia dziecko uczęszcza.

Sądu nie interesuje, co będzie w przyszłości – Sąd interesuje się tym, co jest teraz. Wobec tego istotne jest wskazanie kosztów, które są obecnie ponoszone. Nawet jeżeli nie mamy jakiegoś konkretnego dowodu, wystarczy dowód z przesłuchania stron.

Poza tym wyobraźmy sobie sytuację, że dziecko chodzi na język angielski, jednakże korepetytor nie wystawia żadnego dowodu w tym zakresie. Jeżeli dziecko to potwierdza, mamy dowody na to, że uczęszcza na zajęcia.

Jeśli dodatkowo ojciec albo drugi rodzic, który jest zobowiązany do płatności, ma tego świadomość, to wówczas w mojej ocenie wystarczy dowód z przesłuchania stron.

Posłuchaj na moim kanale You Tube o alimentach

Jak wygrać sprawę o alimenty?

6. Sprawy o alimenty wygrywa się dowodami. Jeżeli coś stwierdzimy, musimy załączyć na to dowód. Jeśli twierdzimy, że dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe, np. taniec, wówczas należy załączyć w tym obszarze dowód.

Jeżeli twierdzimy, że dziecko wyjeżdża na kolonie zorganizowane, wówczas należy taką ofertę albo konkretny dowód w tym zakresie załączyć do akt sprawy.

Jak napisać uzasadnienie pozwu o alimenty? Najpierw wskazujemy tezę, czyli dla przykładu “Ala ma kota”, a pod spodem musimy poinformować o tym sąd, pisząc “Dowód – zdjęcie Ali, która trzyma kota”. Mniej więcej tak to wygląda.

 1. Zapraszam Cię na mój kanał YouTube:
 2. Pozew o rozwód  ????
 3. Alimenty ????
 4. Rozwody – Tego nie rób w Sądzie ????
 5. Rozwód z Manipulantem ????

Jakie dowody? Sprawa o alimenty – 10 rzeczy

Zatem jeżeli twierdzimy, że kupujemy dzieciom drogie ubrania, wówczas należy w tym zakresie złożyć dowody wskazujące, że faktycznie takie koszty ponosicie, czyli najlepiej paragon, który potwierdzi wasze oświadczenie woli.

 Jeżeli twierdzimy, że kupujemy dzieciom drogie rzeczy i chcemy, aby budżet miesięczny wynosił dla przykładu 500 zł, to nie możemy załączyć paragonu z Pepco, gdzie bluzka kosztuje 15 zł, a spodnie 20 zł.

Często w sprawach dotykałam takiego problemu, że ktoś stwierdził, iż wydaje 500 zł na ubrania i załączył paragon z Pepco.

Wówczas wskazuję na to, że jak może być ten koszt wysoki w sytuacji, gdy osoba zajmująca się zakupem wskazała, iż kosztu bluzki wynosi 15 zł… Dlatego w tym, co piszemy i mówimy, istotna jest logika.

Czytaj więcej: Alimenty w jakiej wysokości? Jakie są wyroki?

Alimenty – koszty dziecka

7. Wakacje i ferie. Należy również zastanowić się w tym zakresie. Często jest tak, że dzieci wyjeżdżają na kolonie. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, wówczas musimy załączyć w tym obszarze odpowiedni dowód.

8. Opieka medyczna – Wskazujemy koszty związane z opieką medyczną, czyli stomatolog, lekarstwa, lekarz. Jeżeli dziecko choruje, wówczas tym obszarze musimy załączyć odpowiednie dowody, dzięki którym przekonamy sąd, że faktycznie ponosimy w związku z tym koszty.

Alimenty na dziecko

9. Rozrywka – Musimy dziecku kupić komputer, hulajnogę, rower, elektronikę, słuchawki… W związku z tym należy również pamiętać o kosztach jednorazowych w skali roku. Jednakże koszty, które ponosimy rocznie, np. na zakup roweru raz na trzy lata albo zakup komputera raz na dwa lata, należy przedstawić sądowi w skali miesięcznej.

Czy ojciec może płacić więcej? Nie zawsze 50%!

10. Nie zawsze pół na pół. Ojciec nie interesuje się dzieckiem – niech płaci 80% kosztów związanych z dzieckiem.

  Najważniejsze – ile czasu spędza z dzieckiem drugi rodzic? To z tobą dziecko cały czas jest, a drugi ojciec wpada, kiedy chce i widzi się z dzieckiem raz na miesiąc? Jeżeli masz taką sytuację, to musisz również rozłożyć proporcje.

Należy zatem określić, w ilu procentach w kosztach utrzymania dziecka ma partycypować matka, a w ilu ojciec. Wyobraźmy sobie sytuację, że ojciec widzi się z dzieckiem raz na dwa miesiące i spędza z nim weekend. Albo widzi się raz w miesiącu. Wówczas należy przedstawić sądowi w skali miesiąca, że spędził z nim tylko dwa dni, zaś resztę czasu spędzasz ty.

Sprawa o alimenty – 10 rzeczy – Niech ojciec ponosi 80% kosztów

Wskaż, aby ojciec poniósł 80% kosztów utrzymania małoletniego dziecka. W końcu to ty się angażujesz, aby dziecko zawieźć do przedszkola/szkoły, odebrać, jechać na zajęcia dodatkowe oraz do lekarza tudzież do innych specjalistów. Jest to bardzo istotne pod kątem dalszego procesowania.

Często błędnie wydaje nam się, że jeden i drugi rodzic powinien ponosić po połowie kosztów. Nie zawsze tak jest. Sąd może uznać w niektórych sytuacjach, iż jest to wysoce niesprawiedliwe, ponieważ jeden z rodziców spędza więcej czasu z dzieckiem.

Wobec tego uzna, że jeden rodzic powinien w większej proporcji partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Istotne również jest, ile rodzice zarabiają. Jednakże sąd te okoliczności bada w drugiej kolejności.

W pierwszej kolejności najważniejsze jest ustalenie, ile wynosi koszt utrzymania dziecka.

„Ojciec jest informatykiem i dostałam 3000 zł alimentów” – Tak, wszystko zależy od tego, jaki jest koszt utrzymania dziecka.

„Ojciec ma firmę IT, zarabia po 50.000 zł, a Sąd dał mi tylko 1400 zł. Co zrobić?” – Najprawdopodobniej źle wyliczono koszty dziecka.

„Rozwód z lekarzem to porażka – dostałam tylko 2000 zł”.

Przeczytaj więcej:

Kalkulator Alimentów. Alimenty. ZRÓB TO!

Leave a Reply

Your email address will not be published.