Zaległość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Angelika

Szanowna Pani!

Z uwagi na to, że zasądzone na Pani rzecz alimenty były wyższe niż świadczenie alimentacyjne uzyskiwane z funduszu alimentacyjnego, po stronie Pana ojca powstało zadłużenie.

To zadłużenie obejmuje alimenty niezapłacone przed uzyskaniem świadczenia z FA, a także różnicę pomiędzy alimentami należnymi a świadczeniem wypłaconym przez FA.

Ma Pani także prawo domagać się zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności poszczególnych rat alimentów.

Jako, że  cześć alimentów wypłacana była w formie świadczenia z FA, Pani ojciec, zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jest obowiązany do zwrotu MOPS, który wypłacał świadczenia, należności w wysokości świadczeń wypłaconych Pani z FA, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Gdyby było prowadzone przez Panią postępowanie egzekucyjne w czasie wypłacania Pani świadczenia z FA, MOPS powinien przyłączyć się do tego postępowania  a z kwoty uzyskanej z egzekucji od Pani ojca komornik najpierw zaspokoiłby MOPS z tytułu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych Pani – do ich całkowitego zaspokojenia. Dopiero gdyby te należności zostałyby zaspokojone komornik zacząłby zaspokajać należności z tytułu długu ojca wobec Pani.

Gdyby było prowadzone postępowanie egzekucyjne po zaprzestaniu wypłacania Pani świadczenia z FA to komornik w pierwszej kolejności zaspokajałby Pani należności – do wysokości zasądzonych miesięcznie świadczeń czyli bieżące alimenty, potem należności FA, a  na końcu należności przysługujące Pani z tytułu zaległych alimentów.

W chwili obecnej nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Pani ojciec spełnia alimenty dobrowolnie, spłaca alimenty zaległe. Nie ma żadnego przepisu prawa, który nakazywałby Pani zwrot części uzyskanych od ojca kwot na rzecz MOPS jako organu, który wypłacał świadczenie z FA.

Tylko gdyby było prowadzone postępowanie egzekucyjne przez komornika, w którym obok Pani jako wierzyciel występowałby MOPS, komornik dzieliłby uzyskaną od ojca kwotę i wypłacał Pani alimenty bieżące a resztę MOPS tytułem zwrotu świadczeń wypłaconych z FA.

MOPS jako organ jest wierzycielem i powinien samodzielnie dochodzić zwrotu należności jakie jest zobowiązany zwrócić Pani ojciec. Nie może ich dochodzić za Pani pośrednictwem.

 • Oczywiście jeżeli Pani ojciec spłaci wszystkie należności wobec Pani, może go Pani poinformować o tym fakcie.
 • Kwestie długu Pani ojca wobec MOPS powinny pozostawać poza Pani zainteresowaniem – to sprawa wyłącznie pomiędzy MOPS a Pani ojcem.
 • Jeżeli Pani ojciec zapłaci Pani kwotę większą niż Pani należną to będzie to świadczenie nienależne – wypłacone bez podstawy prawnej – i jako takie może (ale nie musi  – to zależy od okoliczności sprawy) podlegać zwrotowi na rzecz Pani ojca.

Pani ojciec nie powinien Pani przekazywać środków jakie należne są MOPS. Te środki ojciec powinien przekazywać do MOPS. Ponadto należy wskazać, że Pani ojciec jako dłużnik powinien wiedzieć jakie ma zaległości w stosunku do Pani.

Ma on bowiem wiedzę odnośnie tego jakie alimenty powinien płacić w danych miesiącach, jakie zapłacił a których nie. Powinien on mieć także świadomość (co wynika choćby z wyroków sądów), że w razie opóźnienia powinien zapłacić odsetki ustawowe.

Ich wysokość też jej znana – ich wysokość określają konkretne akty prawne.

Stan prawny na dzień 4.12.2020 r.

Zaległość świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Cieszyn » Fundusz alimentacyjny » Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

 • Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
 • Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: świadczeń z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko:
 • ·         do ukończenia przez nie 18 lat,
 • ·          na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej,
 • ·         na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bezterminowo.

Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właściwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o świadczenie z FA (w jednych gminach świadczenie przyznaje urząd gminy w innych ośrodek pomocy społecznej).

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.

Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów.

W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.

Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 800,00 zł.

W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

  W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowe, trwające 12 miesięcy od 1 października danego roku do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 1 lipca (wnioski elektroniczne) bądź od 1 sierpnia (wnioski papierowe).

 1. Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
 2. W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów (dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może złożyć do organu właściwego wierzyciela (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskuteczności egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaświadczenia, organ właściwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaświadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaświadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela “z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe oraz informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów wykonawczych, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

 W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania;
 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;

W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

 • złożenia oświadczenia majątkowego,
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ właściwy dłużnika, bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
See also:  Jak przekazywać alimenty matce dziecka przebywającej w zakładzie karnym?

– organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

 • wniosek_FA_14_pop_19.06.19.pdf, wniosek_FA_14_pop_19.06.19.pdf
 • wniosek_FA_14_pop_19.06.19.docx, wniosek_FA_14_pop_19.06.19.docx
 • oswiadczenie_ZFA_033.pdf, oswiadczenie_ZFA_033.pdf
 • oswiadczenie_ZFA_033.docx, oswiadczenie_ZFA_033.docx
 • ZALACZNIK_DO_WNIOSKU_FA.docx, ZALACZNIK_DO_WNIOSKU_FA.docx
 • ZALACZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf, ZALACZNIK_DO_WNIOSKU_FA.pdf
 • wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf, wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.pdf
 • wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.docx, wzor_zswiadczenia_o_bezskutecznosci_egzekucji_alimentow_FA.docx
 • Oswiadczenie_o_bezskutecznosci_alimentow.pdf, Oswiadczenie_o_bezskutecznosci_alimentow.pdf
 • Oswiadczenie_o_bezskutecznosci_alimentow.docx, Oswiadczenie_o_bezskutecznosci_alimentow.docx
 • oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.docx, oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.docx
 • oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.pdf, oswiadczenie_o_osobach_zobowiazanych_do_alimentacji_FA.pdf
 • Oswiadczenie_gospod_roln_FA.pdf, Oswiadczenie_gospod_roln_FA.pdf
 • Oswiadczenie_gospod_roln_FA.docx, Oswiadczenie_gospod_roln_FA.docx
 • klauzula.RODO[5].pdf, klauzula informacyjna
 • oswiadczenie_o_dowodach.docx, oświadczenie docx
 • oswiadczenie_o_dowodach.pdf, oświadczenie pdf

Świadczenia Funduszu alimentacyjnego

 • ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
 • DEFINICJE
 • Bezskuteczność egzekucji– oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych; za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w szczególności z powodu:
 1. braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dłużnik alimentacyjny– jest to osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna

Instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie– oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny a także szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Okres świadczeniowy– oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

 1. Organ właściwy dłużnika– oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.
 2. Organ właściwy wierzyciela– oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
 3. Osoba uprawniona– oznacza to osobę uprawnioną do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
 4. Rodzina- oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.
 5. Do rodziny nie zalicza się:
 1. dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 2. dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 3. pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
 4. rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
 • Szkoła– oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Szkoła wyższa– oznacza to szkołę wyższą w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych.
 • Utrata dochodu– oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829,1948,1997 i 2255)
 6. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
 7. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,
 9. utratą zasiłku macierzyńskiego o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260 oraz z 2017r. poz.60)

Uzyskanie dochodu-oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,
 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego, określonego w art. 200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 1. obywatelom polskim,
 2. cudzoziemcom:
  1. jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  2. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234 poz. 1694, z późn. zm.),
  3. przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli w/w osoby zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 2. Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Wnioski składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

Świadczenie    z FA przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat jeżeli się uczy do 25 lat.

Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenie przysługuje bez względu na wiek dziecka.

Egzekucja jest bezskuteczna , jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych     i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

 • W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej.
 • Dochód uprawniający do świadczeń
 • Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Na dochód ten składają się następujące składniki:
 • –  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • –  deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

–   inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).

 1. W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
 2. Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
 4. Gdzie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego ?

Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księżpolu  pok. Nr 3.

 • Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego
 • W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela „z urzędu” występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 • Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
 • 1)     zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny;
 • 2)     zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
 • 3)     w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny organ właściwy dłużnika:
See also:  Reprezentowanie przez pełnomocnika na sprawie rozwodowej

1)     składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018, poz. 1600, z późn. zm.),

 1. 2)     kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
 2. Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
 3. Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy, która z różnych przyczyn nie otrzyma świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub w ogóle nie złoży wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, może złożyć osobny wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z roku 2015, nr 859):

 1. Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela

Podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przez organ właściwy wierzyciela (tj. przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) następuje w dwóch przypadkach:

 1. Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego złożonego przez osobę uprawnioną do alimentów (pełnoletnie dziecko, niepełnoletnie dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego)
 2. Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje w innej gminie niż osoba uprawniona do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu właściwego dłużnika (tj. urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego).  

Po otrzymaniu wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (lub w przypadku wydania decyzji przyznającej świadczenia FA), organ właściwy dłużnika wzywa dłużnika alimentacyjnego na wywiad oraz do złożenia oświadczenia majątkowego.

 1. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny przychodzi na wywiad  wykonywane są następujące czynności:
  1. Pouczenie dłużnika alimentacyjnego o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  oraz obowiązku przekazania przez organ właściwy wierzyciela do biura informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy
  2. Przeprowadzenie wywiadu z dłużnikiem, odebranie oświadczenia majątkowego i ewentualnie:
   1.  zobowiązanie do zarejestrowania się w PUP jako bezrobotny lub poszukujący pracy
   2.  w przypadku zarejestrowania dłużnika w PUP, zobowiązanie do przedłożenia zaświadczenia potwierdzającego ten fakt,
   3.  w przypadku, gdy pracuje zobowiązuje się do przedłożenia umowy o pracę lub aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu
  3. Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w szczególności informacji zawartych w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika, a także o podjętych przez organ właściwy dłużnika działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego
  4. Poinformowanie Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego (informacje takie jak do komornika)
 2. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie przychodzi na wywiad lub uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówi 
  1. złożenia oświadczenia majątkowego,
  2. zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy
  3. lub bez uzasadnionej przyczyny odmówił propozycji przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udział w szkoleniu, stażu przygotowaniu zawodowym dorosłych, wykonywane są następujące czynności:
   1. Wystąpienie do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie informacji pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego nie starszego niż trzy miesiące od momentu wystąpienia o udzielenie informacji.
    1.   Po otrzymaniu w/w informacji, np. że dłużnik korzysta z pomocy społecznej następuje: przekazanie informacji uzyskanych z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz oświadczenia majątkowego do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne
   2. Wysłanie zawiadomienia do dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie uznania go za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.  Równocześnie wzywa się dłużnika do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.
   3. Zwrócenie się z wnioskiem do Komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o udzielenie informacji, czy dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco zasądzonych alimentów.
   4. Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie stawi się w celu złożenia wyjaśnień oraz nie przedłoży stosownych dokumentów, a do OPS wpłynie informacja od Komornika o niewywiązaniu się przez dłużnika alimentacyjnego z obowiązku alimentacyjnego, następuje:
    1. wydanie decyzji o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, a po jej uprawomocnieniu:
    2. złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, Art. 209 § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega  grzywnie, karze  ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego § 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.
    3. skierowanie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
    4. Poinformowanie Komornika Sądowego oraz Organu Właściwego Wierzyciela o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego,
 3. Zwrot dłużnikowi alimentacyjnemu zatrzymanego prawa jazdy Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika, (tj. urzędu gminy lub ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego), gdy dłużnik alimentacyjny spełni łącznie wszystkie warunki, tj.
  • umożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
  • złoży oświadczenia majątkowe,
  • zarejestruje się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, podejmie pracę, albo inną formę aktywizacji zawodowej zaproponowaną przez powiatowy urząd pracy.
  • przedłoży zaświadczenie komornika, że przez ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów, lub spłaci wszystkie swoje zobowiązania alimentacyjne (bieżące i zaległe) wobec wierzyciela, organu właściwego wierzyciela oraz ZUS (stary fundusz alimentacyjny).
 4. Przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego do Biur Informacji Gospodarczych W razie powstania zaległości dłużnika alimentacyjnego za okres dłuższy niż 6 miesięcy, organ wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego przekazuje do wszystkich biur informacji gospodarczej – informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z powstałych zaległości alimentacyjnych

  Aktualizacji zobowiązań dłużnika alimentacyjnego dokonuje się po każdej wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wpłatach dokonanych przez dłużników alimentacyjnych, komorników sądowych i skarbowych oraz po stwierdzeniu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby uprawnione.

 5. Zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  1. Po wydaniu decyzji przyznającej osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego Organ właściwy wierzyciela przekazuje:
   1. do dłużnika alimentacyjnego – informację o przyznaniu świadczeń wyszczególnieniem: imienia, nazwiska, nr pesel, wysokości przyznanego świadczenia oraz okresu na jaki został przyznany, a także informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa
   2. do Komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne – decyzję o przyznaniu świadczeń
  2. Po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu w/w decyzji, Organ Właściwy Wierzyciela
   1. zawiadamia dłużnika alimentacyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za dany okres.
   2. po uprawomocnieniu się zawiadomienia – wydaje decyzję w sprawie zwrotu należności powstałych z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego i przekazuje je dłużnikowi alimentacyjnemu oraz komornikowi sądowemu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela (tj. urzędowi gminy lub ośrodkowi pomocy społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów) należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.
   3. W przypadku, gdy decyzja w sprawie zwrotu zostanie skutecznie doręczona dłużnikowi alimentacyjnemu, a dłużnik nie dokonana wpłaty kwoty należności wskazanej w w/w decyzji (wraz z odsetkami ustawowymi):
    • wysłane zostaje do dłużnika alimentacyjnego upomnienie,
    • w dalszej kolejności wstawiony zostaje tytuł wykonawczy i przekazany do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dłużnika.
 • Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem należności wynikających z wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 38 32-540 Trzebinia
 • numer rachunku bankowego: 56 8444 0008 0030 0371 2049 0009
 • Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać kwoty związane ze zwrotem należności wynikających z wypłaty zaliczki alimentacyjnej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 38 32-540 Trzebinia
 • numer rachunku bankowego: 56 8444 0008 0030 0371 2049 0005
See also:  Opieka nad dzieckiem a brak własnego mieszkania

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj.

wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np.

do ośrodka pomocy społecznej.

 • Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej jeśli:
 • 1.     osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • 2.     osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego;

3.     osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Wniosek osoby uprawnionej o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Egzekucja bezskuteczna w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów to egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

 1. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:
 2. a) braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą. Prawo złożenie wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego przysługuje niezależnie od tego, czy w sprawie jest wypłacane świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, nie musi ona składać odrębnego wniosku w sprawie podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego, ponieważ organ wypłacający świadczenie z urzędu wystąpi o podjęcie takich działań do organu właściwego dłużnika.

Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego składa się w organie wierzyciela właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. O takie zaświadczenie może także wystąpić do komornika organ właściwy wierzyciela.

 • Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych przez organ właściwy dłużnika
 • Jeżeli dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:
 • 1.     złożenia oświadczenia majątkowego,
 • 2.     zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy w terminie wyznaczonym przez organ wlaściwy dłużnika,
 • 3.     bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych
 • organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
 • Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika, który przez okres 6 ostatnich miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych w tytule wykonawczym alimentów.
 • Jeśli organ właściwy dłużnika otrzyma kolejny  wniosek o podjęcie działań wobec tego samego dłużnika alimentacyjnego, przeprowadza z nim wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe.
 • W przypadku gdy organ właściwy dłużnika ustali na podstawie wywiadu alimentacyjnego lub oświadczenia majątkowego, że sytuacja dłużnika alimentacyjnego nie uległa zmianie, lub jeśli dłużnik alimentacyjny uniemożliwi przeprowadzenie tego wywiadu lub odmówi złożenia oświadczenia majątkowego, organ właściwy dłużnika nie informuje właściwego powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego ani nie wszczyna postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, jeżeli poprzednio wydana decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy.
 • Gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

Organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, w szczególności zawarte w wywiadzie alimentacyjnym oraz oświadczeniu majątkowym dłużnika alimentacyjnego. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30-dniowy terminu na wykonanie tego zobowiązania oraz informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

·         składa wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077) oraz

·         po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

Czynności podejmowane przez organ wypłacający świadczenie z funduszu alimentacyjnego  w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie . Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Jeżeli jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego, przyłącza się do tego postępowania. Organ, który przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.

 1. Egzekucja należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego jest prowadzona na podstawie ostatecznej decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, bez konieczności zaopatrywania jej w klauzulę wykonalności.
 2. Organ właściwy wierzyciela przekazuje dłużnikowi alimentacyjnemu:
 3. 1.     informację o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłaconych świadczeń;
 4. 2.     informację o wysokości zobowiązań dłużnika alimentacyjnego wobec Skarbu Państwa z tytułu:
 5. ·         wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

·         wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U.  poz. 732 i 1366) zaliczek alimentacyjnych,

·         wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r.  poz. 200, z późn. zm.) świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Leave a Reply

Your email address will not be published.